1 Politiemuziek99 geslaagd concert Jeugd uit en naar andere landen CITROEN kroniek AGENDA het wandelend AANgDE^CHIE KOMT NOOIT Initiatief Comité Jeugduitwisseling Rotterdamse Vervanging nodig politie-auto's Portier geopend: twee gewonden KUNSTMATIG Burgerlijke stand Opheffing van Sociale Zaken Twee gewonden bij botsing Voorschotten aan lager onderwijs Geen verkeer op Vlaardingseweg Aanwijzingsbord oorzaak ongeval HART VAN ROTTERDAM LUXE pg ROTTERDAMMER Pagina WOENSDAG 17 FEBRUARI 1965 Y/aar ligt het knelpunt? Is het juistdat meer (kleine) cafés, meer „pret"-punten, de trek naar het stadscentrum zouden bevorderen? Ligt het vergaan van de glorie van de Coolsingel aan de ivijze, waarop de binnen stad is herbouwd, of ligt het aan de mens? Is met het ver anderen van de stad ook de jnens veranderd? Er zijn er, die bewerendat de wijken de bewoners meer aan zich hebben weten te binden en dat de wijk de plaats is gaan in nemen van de oude binnenstad. Er zijn er ook, die zeggen, dat de Rotterdamse bevolking meer en meer wordt geïnfiltreerd door een van oorsprong niet-steedse bevolking, aan wie het uitgaansleven vreemd is. Speelt de welvaart een rol, de zucht om zoveel mogelijk te profiteren van wat er aan goederen op de markt wordt gebracht? Heeft de mens zijn leven eenzijdig gericht op één bepaald doel? Het antivoord op de voor de (grote) Horeca-bedrijven klem mende vraag is niet direct te geven. Een uitgebreid onderzoek zal er voor nodig zijn. Met lapmiddelen zal niets worden bereikt. Trouwens de oude binnenstad kunstmatig tot leven te wékken zal op een fiasco uitlopen. Het is de mens, die de stad leven moet geven. Hij heeft bij het probleem het enige looord. En hoe hij denkt en wat hij wil is in dit- slotartikel weergegeven. De eigenaars hebben veelal geen kosten gespaard om hun café aantrekkelijk en gezellig te maken. En toch blijft het merendeel van de stoelen 's avonds onbezet. Maar voor die enkele gasten, soms te tellen aan de vinger van een hand, moet het gehele ap paraat in werking blijven. De onkosten zijn groot, de baten ge ring, er is reden, tot klagen. Moet het roer worden omgegooid? Zullen in de toekomst de café's in de binnenstad vroeger in de avond moeten gaan sluiten? GELD (1) GELD (2) GELD (3) OTTERDAM De Rotterdamse journalist-schrijver Leo Ott vraagt zich in zijn roman De Haven af waarom hij toch van Rotterdam houdt „of is het om dien Coolsingel, die daar groots en koninklijk zich uitstrekt als het daverende kloppende hart van Rotterdam?". Dat daverende kloppende hart hebben Duitse vliegtuigen in mei 1940 gedood en zij hebben tevens de wijken verwoest, die naar de mening van Brusse „de overwegende massa leverden van 't straat publiek, dat er 't aspect, de stemming, den toon aangeeft". Rijkssubsidie voor Galerie Punt Yier Noad doet nog mee om titel (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Comité Jeugduitwisseling, dat .onder auspiciën van de Schiedamse Ge meenschap zijn werk verricht, heeft weer plannen voor- de- ko: mende zomer. Het ligt in de bedoel ling van het comité, dat ook dit jaar weer een groepje jongelui van zestien tot eenentwintig jaar gedurende de laatste twee weken van juli naar Esslingen zullen gaan en de laatste twee weken /an augustus naar Neath in Wales. FINANCIËN Vandaan en morgen --- rl()f'"tijks Ui 'JS T/'OOR van het ophalen c.q. vernieuwen van de bestratingen en riolerin gen met bijkomende werken van de Technische Bedrijven,worden jaar lijks vrij grote bedragen uitgetrok ken, Ook voor 1965 is in de geleide- brief bij de begroting aangegeven, dat in de loop van het jaar met krediet aanvragen voor dit doel rekening gehouden, zou moeten worden. Hoe moeilijk het voor de gemeente thans wordt bij het verrichten van de vele taken, die onder haar ressorteren, blijkt opnieuw uit een raadsstuk, dat we dezer dagen ontvingen. In de vergadering van de gemeenteraad maandag zullen de „vroede vaderen" cok dit raadsstuk aan een bespreking moeten onderwerpen. We lezen er onder meer inOnder normale om standigheden zouden thans krediet- voorstellen voor de uitvoering van deze werken in het zuiden en westen van de stad gedaan moeten worden. De bestedingsbeperking laat echter niet toe te beschikken over de be dragen, die hiermede gemoeid zijn. ANDERZIJDS staat het gemeente- bestuur voor de noodzaak ervoor te zorgen, dat bij de betrokken diens ten géén leegloop optreedt, zodat een beroep op de beperkte financierings mogelijkheid, die er op dit punt nog rest, voor de onderhavige werken onvermijdelijk is. Nu kamt het.' Het stuk gaat verder: Na afweging van de kredietbehoeften, waarin binnen het raam van de huidige mogelijkheden rekening moet worden gehouden, is gebleken, dat slechts over 175.000 kan worden beschikt. Met dit beperk te werkkrediet kunnen de diensten hun toerken tot eind april gaande houden. En daarna? vragen we ons af? (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De politie beschikt o.a. over twee surveillance-auto's (com binatie-wagens), die begin 1952 zijn aangeschaft en thans geheel zijn afge schreven. Deze wagens zijn in de afgelopen twee jaren zeer intensief ge bruikt en hebben in de straatdienst elk circa 165.000 km gelopen. De toestand van beide wagens is dientengevolge zodanig, dat vervanging beslist nood zakelijk is. De prijs van twee nieuwe combinatie wagens. volledig voor politiegebruik ingericht, bedraagt 14.780 af te schrijven in ten hoogste drie jaar. B. en \V. stellen de raad voor over te gaan tot de aanschaffing van twee nieuwe surveillance-auto's, zulks in overeenstemming met het gevoelen van de Commissie voor de Gemeentelijke Vervoer-, Reintgmgs- en Ontsmettings- dienst. TTiE nieuwe burgemeester zal het dan ook niet gemakkelijk krijgen, toant er is niets zo naar als een krappe portemonnaie. Anderhalve eeuw geleden riep de Engelse dichter Byron reeds uit: Neem m'n vrouw af, neem m'n kinderen af, neem desnoods alles van me cuf, maar hou je handen uit m'n zakken. Sindsdien is er nog niet veel veranderd. Financieel-eco- notnische problemen zijn nooit on middellijk spectaculair voor de massa, Dat komt omdat ze te onbegrijpelijk voor haar zijn. De gehele economi sche kennis van de gemiddelde burger zit meestal slechts in z'n loonzakje. Wat zegt het hem of De Gaulle de gouden standaard verlaat? Het eigen lijke slagveld der natiën is evenwel altijd nog de groenlakense tafel, waaromheen de heren bankiers zitten Men doet soms net of het gehele restrictieve investeringsbeleid van Den Haag louter willekeur is. We zouden haast zeggen: Was dit maar zo'. Eerder geloven we aan een bitte re, harde noodzaak. Dat men politiek niet met economie moet verwarren, blijkt uit de onpopulaire daad inzake de vliegtuig-industrie van de premier der Engelse Labour-regering Wilson, lijnrecht tegen de belangen in van de mensen, die hem kozen. Daarom kan men beter in de oppositie zijn. „De wurgende greep" van de regering mag niet prettig aanvoelen, maar kan zij anders handelen? De beste stuurlui staan nog steeds aan wal. Maar dat op den duur het openbare, maatschappe lijke leven lelijk in het gedrang komt staat bij ons als een paal boven water. We zijn er nog niet SCHIEDAM Geboren: Marianne d.v. T. van Triet en A. van den Bos. Over leden: M. J. op den Brouw, 63 jr. A.B- Westhuis. 55 jr.. J. M. J Merks, 80 jr P. Busseler. 65 jr. F.D. Hoogerboord, 71 jr. echtgen Schrooten ,A. Guijt, 81 jr. Wed. Nijhof. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij een aanrijding dinsdagmiddag in de Rembrandtlaan ter hoogte van pand 89 kwam mevrouw G. R. v. d. V. met haar brommer en duopassagiere, de 13-jarige C. H. v. d. Mc-er uit Delft te vallen, doordat de bestuurder van een bestelauto, de heer D. G. uit Schiedam plotseling het portier van zijn auto opende, zodat de bromfiets er tegenaan reed. De GGD bracht me vrouw G. R. v. d, V. met een hersen schudding naar het ziekenhuis, terwijl het meisje enige schaafwonden opliep. Oorlog rekende n er het verleden a Zij hebben meer gedaan. Zij hebben Rotterdam de leugen van de oudé binnenstad getoond, ze hebben de bewoners van de wijken, gegroepeerd om de oude stadsdriehoek, laten ondervinden; dat het niet waar was wat „de stad" hun altijd had voorgehouden. Dat het niet waar was, dat .zij alleen in „de stad" konden kopen en uitgaan. in de Duitse bezetting hebben de stadswijken haar bewoners aan zich weten te binden, en dat is een van de redenen, dat „de stad" haar positie van de vooroorlogse jaren heeft verloren. Vijf jaar bezetting en de beginpe riode van de wederopbouw hebben de gang naar „de stad" er uit ge haald. Men was er aan gewend 'ge raakt dicht bij huis te blijven. 'En de middenstand heeft zijn kans gegre pen. Zijn de winkels in de wijken niet even fraai en even goed gesorteerd als in „de stad"? Elke wijk heeft haar eigen hart ge kregen. En het klopt daverend, steeds opnieuw gevoed door slogans als: Koopt in uw eigen wijk, en: Uw win kelier heeft 't! De wijken zijn self supporting geworden, geheel onafhan kelijk van die oude stad, die zich blijft vergapen op het verleden en niet met haar tijd meegaat. Want dat is ook eenniet te ver waarlozen faktor: we leven in een zich sterk veranderende wereld, ep de mens heeft zijn levenspatroon'-daar- aan aangepast. De mens heèft zijn huis leren waarderen. Het' is niet in de eerste plaats dijn „teevee" en zijn radio, die hem thuishouden. Het is in de eerste plaats zijn gebonden heid aan de veilige beslotenheid, die het huis hem biedt. Hij droomt van een auto, van een ei gen huis, daarnaast nog van een twee de huis ergens in Nederland maar liever in zuidelijker, warmer streken. Hij gaat zuinig met zijn inkomen om, wetend, dat een dubbeltje maar een keer is uit te geven. Hij wil, als het enigszins kan, zijn vrije week-ein den benutten, hij wil zijn vacantie doorbrengen in het buitenland, hij wil zo veel mogelijk profiteren van alles wat de welvaart heeft te bieden. Natuurlijk, hij wil af en toe ook feestvieren, hij verlangt naar zijn biertje, maar hij drinkt het, thuis of even snel in het cafeetje op de hoek. Het is niet waar, dat er mindèr wordt gedronken dan voor de oorlog, drünk'r handelaren zullen dat kunnen beamen Maar de plaats is verlegd.'Het café-, zekér het café iri de'oude binnenstad, heeft zijn sociale functie verloren- En naast het 'café ook de' oorden van vermaak,, dte trouwens de Rot terdammers nooit zo stérk hebben aangesproken ah de beiüoners van andere steden. C. Tillema zei het zo terecht, toen hij op 19 november 1963 bij de introduc tie van. W. A. Wegener's boek: Rot terdam onherroepelijk, zijn toehoor ders voorhield: „De stad groeide opnieuw en ont wikkelde zich en ging een eigen nieuw gezicht en een eigen nieuw karakter krijgen. Zij'sloeg de vleugels wijder uit en kreeg grotere betekenis dan ooit vroeger voor mogelijk kon wor den gehouden, zij kreeg een haam in de wereld, belangrijker dan daar van ooit gedroomd werd. Zij werd harder van karakter, wijder en strak ker'van Uiterlijk, onbarmhartiger en Onverbiddelijker dan het oude Rotter dam, dat van uw jeugd en van uw gebondenheid aan zovele dierbare herinneringen". En daar komt een belangrijke fac tor bij: in deze welvaartsperiode wordt de metis geconfronteerd met allerlei vindingen en snufjes waar naar zijn verlangen uitgaat. En hij is bereid zich zo niet alles, dan toch. veel te ontzeggen om ze te bezitten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Schiedams Poli tie Muziekgezelschap (opgericht 2 december 1937) gaf dinsdagavond in Musis Sacrum voor een volle zaal zijn jaarlijks concert, dat de voorzitter, hoofdinspecteur B, v. d. Haagen, met enkele woorden van welkom opende. Hij deed vooral uitkomen, dat het gestadig oefenen van het muziekge zelschap gedurende het afgelopen jaar de uitvoering van dit concert had mogelijk gemaakt. De commissaris van politie met echt genote, de heer K. Rijpma en de wethouder van gemeentewerken, de heer W. van Schooneveld met echtge note waren bij dit concert aanwezig. Met veel brio opende bet muziekgezel schap 0.1 v. de heer M. Brilleman het concert met de mars Them Basses van G. H. Huffine Het tweede was de vierdeli ge suite Heroique van Hendrik Altink met een introductie, polonaise, scherzo capriccio en finale a la Russe, bijzonder aardig was Servus Wien van Dostal- Mellema. De verdere nummers waren A chain of British songs in drie delen, de jazz- ouverture -Up-to-date van J. A. Daig- neux, de Dixieland When the Saints go marching in, arr. H. L. Walters, My Fair Lady, tamboers arr. W. H. van Wijk en Harba Lorifa, orkest en tamboers van J. P. Laro, de 3eja Loopmars uitgevoerd SCHIEDAM Geboren: Maria A, d.v. C. M. de Borst en A. C. Kostense; Petrus J. T z.v. T. S. Hendriks en J. Arls; Richard H. z.v. J. F. Suvaal en J. M. Severien- Jacob, W J z.v. J. Moolenaar en M. .T Egging; Michel J, z.v. M. J. Doejaaren en T. Voorwinde: Yvonne, d.v. A, Luiofs en C. L. van den Berg: Petra, d.v. P. Zuidgeest en C. E G Breugelmans; Franciscus, z.v. J. van der Linden en L. W Baard: Ingnd M. d.v. C Pronk en D. J. Spiering: Erwm J. z.v. W. Porte en H. H. van der Poort; Ellen, d.v. A. Nieuwpoort en A, Rozenda&l; Anita d.v, J. Ruijgr°k en P. E, van Oudenaren Overleden: M. J. Langeveld, 7 maanden; p. Bijkerk, B5 jr.. wed. v. Koens: A. MideLhek, 69 j echtg v De Bruijn; F. van der Heiden. 79 jr.. wed v Damme SCHIEDAM Geboren: Miranda H M d V H van der Reijden en A M van Koetsveld: Laurentius S M zv C F Rodngues en V J V Lokkerboi. Pieter zv F J N van R'Jswijk en C A Cino: Hendrik R zv H Tode en E Rosman: Wilhelmina A M dv P J Heijkoop en W van Rutten: Arthur G C zv G u Huiskens en M J G Westhuis; Anja dv C Wolthuis en P de Winter; T r Overleden: W A Roeters, 71 jr, J C Hademaker, 36 jr; J K Karsseboom, -81 jr, P M Ham, 71 jr. door tamboers. Europa Cup. orkest Alb. Kappert, S.P.M.G. mars. tamboers, arr. W. H. van Wijk, en tenslotte de Defi- leermars van de le divisie 7 december, met orkest en tamboers, L. P. Laro. Ha de pauze speelde de Schiedamse Toneelvereniging „Alberdinck Thijm" het bekende, reeds meermalen in Schie dam opgevoerde toneelstuk „Hoogheid uw kameel staat voor" met regie van Jac. van Haasteren. Dit blijspel in drie bedrijven van Max Andrea geeft met vele komische situaties de romance van een meisje Met een oosterse olieprins. Na afloop van de toneeluitvoering was er een geanimeerd bal met medewerking van het Trio „The Mixers". 0 SCHrEDAM Voor zaterdag staat voor PPSC de uitwedstrijd tegen de Haz. Boys .op het programma. Supporters, die met de b'us mee wiilen naar Hazerswoude, kunnen zich hiervoor opgeven bij de heer J. Weergang, v. Heuven Goedhartstraat 4 ol bij de heer C. Caiden, Westfrankelancisestraat 69. De wedstrijd begint om vier uur. Wil de oude binnenstad het verlo ren terrein heroveren, dan zal zij zich eveneens moeten gaan aanpas sen aan deze zich snel veranderende wereld. Met het nemen van kunstma tige maatregelen zal haar dat nooit lukken. De vooroorlogse periode komt nooit meer terug. En daarom heeft het geen zin te gaan eopiëren. Dè mens Iaat zich niet dwingen. En de-jeugd gaat haar eigen, nieu- we gang. Het verleden spreekt haar eigen plaatsen van samenkomst, haar eigen vermaak, en zij voelt er zich wel bij. Men heeft gezegd: „De oude bin nenstad zal "in volle fleur herrijzen als de winkels, als voor de tweedè wereldoorlog, tot acht uur 's avonds openblijven". De winkelsluiting, zo is gezegd, heeft de stad de das aange daan. Het moge waar zijn, maar die winkelsluiting is een feit, waaraan niets valt te veranderen. Als het juist is, dat „open" winkels de trek naar „de stad'-' bevorderen, dan ziet het er voor de toekomst donker uit; nu. ook het streven er op .is gericht voor het winkelpersoneel de vijf daagse werkweek in te voeren. Is die oude binnenstad, waar, naar de. verhalen willen, het leven voor de niet aan. Zij zoekt andere wegen, en dat is haar goed recht. Zij heeft haar oorlog zo krachtig bruiste, gestor ven? We zuilen er rekening mee dienen te houden. Van meer dan een zijde is het betoogd. De oorlogsjaren zijn er de oorzaak van, dat radicaal met het verleden is afgerekend.'Ir. J. A. (Van een on2er verslaggevers) -$GKIEDAM^— -Volgens het reglement "voor Gemeentelijke Diépst «voor rSociale Zaken is^üit lichaamL een „burgerlijIte Instelling van weldadigheid", bedoeld in art. 2 van de Armenwet, De taak van deze instelling betrof hoofdzakelijk het verlenen van onder steuning als voortzetting van het werk -van het Burgerlijk Armbestuur, dat hier sinds 1597 onder verschillende benamingen heeft bestaan Deze taak werd met ingang van 1 januari 1965 ingevolge de Algemene Bijstandswet doorde gemeente overgenomen, Sociale Zaken, verloor daarom op genoemde datum zijn bestaansrecht als burgerlijke instelling van weldadigheid en behoort als zodanig te worden opgeheven. De Commissie voor de Gemeentelijke Dienst V-oor Sociale Zaken heeft dan ook als bestuur van de instelling de nodige voorstel len gedaan met betrekking tot de liquidatie van de instelling. De desbetreffende stukken liggen voor de leden van de gemeenteraad ter inzage. In de gevolgen, die deze opheffing zal hebben, heeft de gemeenteraad reeds ten delen voorzien door op 27 april 1964 vast te stellen, de-verordening op het bijstandscolle ge, alsmede de Algemene Bijstandsvoorzie ning inzake de behandeling van aanvragen om bijstand- en van bezwaarschriften. B. en W. stellen de raad voor over te gaan tot vaststelling van de volgende besluiten: 1) de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te ontlasten van het beheer* over het Proveniershuis en het Hofje Nieuwe Haven; 2) vervallen te verklaren het voorschrift, dat de inkomsten uit het Proveniershuis c.q. het Hofje Nieuwe Haven ten nutte en ten dienste van de algemene armbedeling moe ten worden aangewend; 3) te ontslaan uit hup funktie de leden van de Commissie voor de Gem. Dienst voor Sociale Zaken; 4) op te heffen de burgerlijke instelling van welda digheid genaamd „Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken"; 5) in te trekken het reglement voor de Gemeentelijke Dienst voor - Sociale Zaken, alsmede de instruktie voor de direkteur van deze instelling; 6) te bepalen, dat een en ander is ingegaan per 1 januari 1965. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door het uitwijken voor een auto botste dinsdagmiddag vijf minuten voor vijf op de Broex&vest hoek Singelstraat de bromfietser J. H. B. uit Schiedam tegen een vierwielig mo torrijtuig, bestuurd door J. v. d. H. uit Vlaardingen. De laatste kwam daarbij te vallen en werd voor onderzoek door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd. De duopassagier van de brom fietser, de heer D. H. werd met een hoofdwond door de GGD naar de Dr. Noletstichting gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft aan Galerie Punt Vier, Buitenha venweg 176 in het kader van de rijkssub sidieregeling voor partikuliere kunst aankopen een bepaald bedrag goegezegd. Hierdoor is het mogelijk geworden dat deze Galerie op kunstaankopen bij haar gedaan, een korting van 35 pet. geeft. Deze toezegging heeft veel werk en moeite gekost. Voor Galerie Punt Vier is deze toestemming een aanleiding te meer om met hernieuwd enthousiasme verder te gaan. De Haagse kunstschilder Sees Vlag exposeert vanaf vrijdagavond in deze galerie zijn grafisch oeuvre. Hi jwerd geboren in 1934 in Gouda, volgde een vijfjarige opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunste te Den Haag, waar hij thans woont. Hij legde zich vooral toe op de grafische kunsten, met voorkeur voor ets en linoleumsnede. Beide technieken weet hij menigmaal op merkwaardige wijze te combineren. Zijn prenten hebben dikwijls het stil leven als onderwerp. De kunstcriticus Frans de Haas uit Den Haag sprak een inleidend openingswoord. Sees Vlag exposeerde reeds bij de kunsthandel van Ina Broerse te Amster dam en bij Fenna de Vries' te Delft, alsook in de Haagse Kunstkring en in Pulchri Studio te 's Gravenhage. Tevens bevindt zijn werk zich in partikuliere collecties in Nederland, Lon den en Amerika. Het Haagse Gemeente museum bezit ook prenten van hem. Het werk van Vlag is vanaf heden te kijk en te koop op werkdagen van 7-9 uur 's avonds en op zaterdag en zondag van 2-5 uur 's middags. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het colege van B. en W. biedt de gemeenteraad een ontwerp besluit aan tot vaststelling van de aan de besturen van de bijzondere scholen te verstrekken voorschotten op de over schrijdingsbedragen over de jaren 1958 tot en met 1962, overeenkomstig het bepaalde in artikel 103, lid 6 bis, van de Lager-onderwijswet 1920. B. en W. stellen de raad voor deze voorschotten vast te stellen voor de Vereeniging tot bevordering van Christe lijk Onderwijs op ƒ102.643,93, gespecifi ceerd als volgt: g.l.o., gemiddeld aantal leerlingen 1788, 5333 x 57,39 is 102.643,93. Vereniging voor Gereformeerd School onderwijs op 42.760,52, gespecificeerd als volgt: g.l.o., gemiddeld aantal leerlin gen 604, 4667 x 57,39 is 34.690,34; gj.o. (bruikleen gebouwen), gemiddeld aantal leerlingen 152, 0667 x ƒ53,07 is 8.070,18. Tezamen ƒ42.760,52.. Vereniging voor Christelijk Volkson derwijs op ƒ15.694,25, gespesificeerd als volgir g.l.o., "gemiddeld aantal leerlingen 273, 4667 m 57,39 is 15.694,25. St. Wille broraeusstichting op 180.407,3 igespecificeerd als volgt: g.Lo., gemiddeld aantal'leerlingen 2931,' 4 x ƒ57,39 is -ƒ168.233,05; g.Io., gemiddeld aantal leerlingen 229. 4 x 53,07 is ƒ.12.174,26. Totaal ƒ180,407,31. SCHIEDAM. Door een overwinning van 6t op SVJ3. 3 weet Noad zich nog volop Inde running op de titel in de overgangs klasse. Dit is het eerste seizoen dat de Schiedammers een belangrijk woordje mee spreken in hun afdeling. Sinds de laatste jaren is het team met zijn prestaties in steeds stijgende lijn en tot nu toe heeft het team slechts twee nederlagen geleden. Suttorp, Aben en Eikmans wonnen In, dit duel ieder twee partijen, wat voldoende was voor winst. Het Noad-team staat nu op de tweede plaats met drie punten achterstand op leider Scylla 2. Het Leldse team. dat bestaat uit Will vanZoelen, Wim Stoop en Bert Ankers komt dinsdag 16 februari in de Beurs de strijd aanbinden tegen onze stadgenoten. Wil Noad zijn kampioenskansen verstevi gen, dan wil het dat doen op een volledig Scylla en geen overwinning behalen op een veczwakt team, Is Noad een kampioensteam, dan moet het van een volledig Scylla kunnen winnen. Het belooft dus wat te worden in de Beurs. Voor het eerst in Schiedam dus een strijd om een titel in de overgangsklasse. Weet Noad, dat momenteel p de tweede plaats staat deze wedstrijd te winnen, dan Verliezen onze stadgenoten, dan komen zij te veel achter en zij zijn vrijwel uitgescha- Scylla en is de strijd nog volkomen open. keld Dan nog echter kan Noad op een vortreffelijk seizoen terugzien. SHOWROOMS: SCHIEDAM, Pcrkweg 201-205; VLAARDINGEN, Ged. Bierslool 37 Tel. (010) 2ö45QO Hoofdagent mi—— •oor Citroen en Panhard automobielen veer Rotterdam en omstreken. TN het .kader van de opgelegde investe- ringsbeperking hebben B. en W. van Rotterdam de gemeenteraad voorgesteld, de percentageregeling voor kunstzinnige ver fraaiing van overheidsgebouwen op te schorten. Gesteund door een groot aantal sympathisanten uit de burgerü hebben nu ongeveer veertig Rotterdamse beeldende kunstenaars in een brief op de raad een klemmend beroep gedaan, zich niet met dit voorstel te verenigen. Indien deze regeling wordt opgeschort, aldus dc kunstenaars, wordt niet slechts de relatie tussen kunst en gemeenschap abrupt weer verbroken, maar worden tevens zestig kunstenaars, onder wie veertig Rotterdammers, ernstig in hun bestaan gedupeerd en voor een deel gedwongen opnieuw een beroep te doen op sociale bijstandsregeiingen. De in april I9Ó9 ingestelde percentageregeling maakte het de kunstenaars mogelijk in vrijheid te werken en wel rechtstreeks ten dienste van de ge. meenschap. Hun werk kreeg een functie ir» de stad. Het terugvallen op sociale bijstand verarmt de kunstenaar zowel financieel^ als geestelijk. Daardoor zal het nog moeilijker worden, een werkelijk kunstleven in Rot terdam gaande te honden. In hnn brief aan de raad stellen de kunstenaars terécht, dat de voorgestelde bezuinigingen onevenredig_ zwaar drukken op de beeldende kunst, achten dit een hard gelag, juist omdat wij als kunstenaars maar al te zeer weten welke littekens de onderwaardering van hun crea tiviteit bij vele begaafde vakgenoten heeft nagelaten. Ook een tyclcljjke terugval tot de verhouding van vroeger zal daarom jaren nawerken." Adressanten verzoeken de gemeenteraad, bi) zijn besluitvorming tot nitdrukking te brengen dat de percentage- regeling (een a anderhalf procent van een bouwsom te besteden aan kunstzinnige ver- fraaiing) geen luxe is, maar een normale besteding en dat bij de huidige financiële moeilijkheden wel sprake mag zijn van een redelijke beperking, doch zeker niet van een finale stopzetting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het college van B. en W. stelt de gemeenteraad voor de Vlaar dingseweg, die Kethel met Vlaardingen verbindt, met ingang van 1 maart aan het openbaar verkeer te onttrekken. Deze maatregel is bedoeld in verband met de aanleg van twee rijkswegen (19 en 20) en'de daarbij behorende werken en tevens omdat men bezig is met het bouwrijp maken van de gronden in het uitbreidingsplan Groenoord, -waardoor de weg vanaf de grens met de gemeente Vlaardingen tot de geprojekteerde pro vinciale weg 15 geheel vervalt. Er worden in afwachting van de aanleg van een gedeelte van de provinciale weg 15 en de Hargalaan, die de nieuwe verbin dingen- zullen vormen, tijdelijke voorzie ningen getroffen. 0 Men zal het verkeer, komende van provisorische weg ter plaatse van de Kethel nu via de Schiedamseweg en een Hargalaan in de richting van Vlaardingen leiden. Neath ligt in een omgeving die rijk aan natuurschoon is. De direkteur van de Schiedamse Gemeenschap, de heer P. van den Boom is er onlangs geweest om er besprekingen te voeren over de komende uitwisseling. Hij toonde zich zeer voldaan over de contakten die hij er had kunnen leggen en hij is er vast van overtuigd dat de jongelui het er naar hun zin zullen hebben. Zowel in het Engelse'Neath als in het Duitse Esslingen leeft de 'Eüropése ge dachte zeer sterk in .de harten .van de jongeren, wier blik gericht is op een. stabielere "toekomst dan voorheen het geval, was, - De jongelui uit Esslingen en N.eath. (in twee groepen van tien) komen de eerste weken van augustus naar Schiedam.De heer.Van den Boom stelt zich voor hen vele interessante dingen te laten zien, Waarbij hij onder meer aan de Rotter damse havens en de Deltawerken denkt. Aan deze jeugd-uitwisseling op in ternationaal niveau kan iedereen mee doen. De reis naar Neath zal honderd vijfenzeventig gulden en naar Esslin gen honderdvijfentwintig gulden per deelnemer kosten. In het kader van deze uitwisseling zijn er verplichte excursies aan deze reizen verbonden. Daarnaast blijft er nog 'genoeg vrije tijd over. De deelnemers zijn te gast in gezinnen. Gezien het enthousiasme vap de jongelui, die de vorige reizen mee maakten, zal ook dit jaar de jeugduitwis seling wel weer een succes- worden. De heer -W. H. Roodenrijs, die verle den jaar een alleszins gewaardeerdkeis- leider van de groep naar Esslingen was, zal dit .jaar waarschijnlijk de jongeren groep-naar. Neath leiden. De heer -Van den_ Boom zou deze jeugduitwisseling het liefst nog in ruime re mate willen organiseren, maar ook hier steekt een gebrek aan financiële middelen een spaak in het wiel. Overigens is hij er de man niet naar om zich te iaten ontmoedigen en hij probeert derhalve met weinig geld er zoveel mogelijk van te maken. Ook als de buitenlandse gasten naar Schiedam ko men. Geografisch ligt onze stad voor het buitenland uitstekend, zegt hij. Er staat voor de komende jaren nog een drietal andere steden op het uitwisselingspro "gramma, namelijk Norrköping in Zweden, Undine in Italië en Vienne (geen Wenen hoor, zegt hij lached), in Frankrijk, ten zuiden van Lyon. Voor de jongemensen in deze steden, die hierheen zouden komen, heeft Schie dam een unieke centraal gelegen situatie. Ze zouden zo graag al dit jaar komen, maar dit gaat nog niet. Trouwens dit gehele uitwisselingsproces van jonge Europese mensen, die over de gTenzen heen elkaar de hand willen reiken, bevindt zich nog. in een primair groeista- dium. Op den duur hoopte de heer Van den Boom de reünisten van deze uitwisse- üngsreizer. op onderlinge bijeenkomsten bij elkaar te brengen, bijv. met verto ning var dia's die men maakte en met het ophalen .van oude herinneringen. Zo kan deze mooie uitwisselingsgedach- te zoweï in de breedte als in de diepte met de jaren aan zinvolle inhoud gaan winnen, ter bevordering van een eensge zind en verenigd Europa, waar eindelijk de wapens gestrekt zullen worden... De formulieren voor de jeugduitwisse ling 1965 zijn vanaf heden verkrijgbaar op het kantoor van de Schiedamse Gemeenschap in de Plantage. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de splitsing Mathenesserdijk, Nicolaas Beetsstraat en Baikenstraat zijn dinsdagmorgen een bestelauto en een bromfiets tegen elkaar gebotst, vermoedelijk doordat het uitricht van beide zijden werd belemmerd door een aanwijzingsbord op de splitsing. De bromfietser, de 51- jarige winkelier N. Putters uit de Nieuwe Maasstraat te Schiedam brak hierbij een been en werd gewond aan hierbij een been en werd gewond aan het Gemeenteziekenhuis te Schiedam. Het niet verlenen van voorrang was de oorzaak van een botsing dinsdagmid dag tussen de bromfietser, de negentien jarige kantoorbediende W. J, Hartman uit de Kruiningenstraat en een personen auto op de kruising Doklaan-Charloise Hoofd. Hij werd met een gecompliceerde linkeronderbeenbreuk naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. Eveneens dinsdagmiddag werd de 71- jarige J, van der Most uit de Pierson- straat te Schiedam op de hoek Mathenes- serweg-Taanderstraat op zijn bromfiets van achteren aangereden door een wiel rijder. Met een hersenschudding werd hij naar het Gemeenteziekenhuis te Schie dam gebracht. 0 SCHIEDAM Na de geslaagde Her vormde Jeugddienst in de Opstandingskerk, waar enkele weken geleden het experiment werd gebracht door een filmvertoning, zal a.s. zondagavond om zeven uur de volgende jeugddienst worden gehouden, eveneens in. de Opstandingskerk. De Herv. jeugdpredi- kant ds. A. le Coq zal dan spreken over het onderwerp: „Geloven als het misgaat". Ds. Le Coq liet ons weten, dat da opkomst bij de jeugddiensten de laatste tijd steeds groter wordt. Zo waren er bij' de vorige dienst liefst 400 jongeren en ruim 100 ouderen. De jeugddienst-commissie is zeer enthousiast en toont veel initiatief. Het ligt in de bedoeling om iedere vier weken een jeugddienst te houden, telkens 's zondagsavonds zeven uur in de Opstandingskerk. Wijkcentrum: Ned. Chr. Vrouwen Bond-Nieuwland, ledenverg., 20. Irene: Pr. Margrietschool, feestmid dag, 14. Irene: Ned. Ver. van Huisvrouwen, Voorlichtirigsmiddag, 14. Geref. Jeugdhuis: Chr. Vrouwen Bond- Centrum, ledenverg., 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 263954 (b,g.g. 115588, toestel 52, b.Rg. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politia 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G,D. 265280. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, teL 141000. Apotheek: 't Gouden Hert, St, Lidmna- straat 58a, teL 268364.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1