AAN BROERSVEST ZITTEN HERINNERINGEN Voor 't laatst milde straf voor recidivist Salon van de Maassteden AGENDA Tarieven ziekenhuizen worden weer verhoogd Koeien 't schip in ROTTERDAM Krediet voor aanleg van tuinen woningcomplexen Rris-kras Schiedam van toen en nn (3) Voor onhebbelijk gedrag boete van ƒ20 Rijden zonder rijbewijs Man reed zonder rijbewijs en betaalt boete Damstrijd gaat beginnen Afscheid is niet voor iedereen toegankelijk Voorstel van Ben W. aan raad Wagen bleef op overwegsteken Auto en geld gestolen Twee gewonden bij frontale botsing Vergoeding ƒ0,20 per week «J» trekking Weer toezeggingen voor sporthal ODI begint weer aan competitie Auto rijdt fietser aan: hersenschudding Uitslagen regionale schietwedstrijden PE rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 18 FEBRUARI 1963 li Knopen 'Tisn Trekken. SPAREN PRIJSVRAAG broersvest 64-66 - schiedam Vandaag en morgen - - en dagelijks STILTE CCH1EDAM Zeven eeuwen oud is het bakstenen baken van Schiedams vroegste historie", zo begon een ónzer verslaggevers in ons blad vari zaterdag 6 februari een reportage over de ruïne van de dertiende eeuwse burcht, ge naamd Mathenesse, aan de Broers- vest. Hier woonde de stichtster van Schiedam, gravin Aleid van Hene gouwen, een zuster van Willem n. Ze gaf de burgers, die in schamele huisjes rond het kasteel woonden, in 1275 stadsrechten, deze regel weggooien! Nu volgen drie kaarten van de oude Broersvest. Ze zijn van de bovenkant van de vest genomen. Op de twee oudste kaarten ziet u rechts bomen Daar lag ongeveer de oude algemene begraafplaats. Op een van de kaarten staat nog de school van de heer Sanders. De Broersvest telde veel Uge gevel tjes. Men had cr ook bet Verenigings lokaal, dat de hervormde kerk voor velerlei doeleinden gebruikte, 's Zon dags was er zondagsschool. Daaraan vooraf ging de kinderkerk. De kinderen kregen enkele centen mee om in het zakje te doen, maar dicht in de buurt, op het Achtersin geltje, was een kleine snoepwinkel die dan open was. Men kon er allerlei heerlijkheden kopen. „Een cent van het blad", noemde men dat. Je kon er uitzoeken, honingzoet Johannesbrood, veter- en druimdrop het laatste zoog je zo lekker van je duim zoethout en ander snoepgoed. De verleiding was dikwijls te groot die je met een effen, schijnheilig gezicht even later in het zwart fluwelen zakje gooide. om er niet voor te bezwijken. Er zat altijd wel een knoop aan je jas los want £een enkel kmd gevoelde zich die je er makkelijk kon aftrekken en 20 schuldgevoel ig, dat 'het bekende. Temeer genoot de lieve jeugd van de toorn van de oude man. In de week gingen die zelfde kinderen 's winters een enkele maal naar een voorstelling van lichtbeel den, waar niet bepaald veel variatie D_ „Tt__ in zat, want jaar m jaar uit bestond V voorganger met zijn bril het program uit het verhaal van de scheef op het puntje van de neus, plaggehutbewoners op de arme Friese toonde steevast, na het voorlezen van heide of van de zending in China, de Tien Geboden, de knopen aan zijn waarbij de deftige Rotterdamse apo- jeugdig gehoor. Zijn stereotiepe vraag: Van wie zijn deze knopen? had de man wel achterwege kunnen laten, theker, de heer Van Staveren zo geestig kon vertellen van die wonder lijke Chinezen, die toen nog en c kattestaart achter aan hun hoofd hadden bengelen. Met een dubbeltje in de konde handjes stonden de kinderen dan lang van te voren buiten voor de deur te wachten, gepaard gaande met veel gedrang en kleine vechtpartijtjes. Ais de deur zich opende, liep de jeugdige bende meestal de suppoost omver, of men drukte hem bijna plat achter de deur. Ter afwisseling trokken dezelfde groepen jongens en meisjes naar de zaal van het Leger des Heils aan de Lange Haven. Naast de kinderkerk lag de her vormde school van „meester" Dekker, waar de jeugdige bezoekers van het verenigingslokaal hun lager onderwijs genoten. DE OUDERE Schiedammers herin neren zich ongetwijfeld nog wel, dat de paardetram over de Broersvest reed. Naar de Koemarkt toe moest het vehikel naar boven worden ge sleept, reden waarom er voor het pand van de heer Stokhof altijd een jongen met een tweede paard gereed stond om mee te helpen trekken. Andere knapen van zijn leeftijd benijdden de jonge bijrijder vanwege zijnheerlijk beroepDe aspiraties van de jeugd en hun ouders waren nog niet zo overtrokken als in onze dagen. Het leven lag in zijn geheel meer in een gemoedelijke sfeer, zon der het krampachtige van tegenwoor dig. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Hij was 5 augustus 's avonds om elf uur in de trein van Amsterdam naar Rotterdam gestapt. De trein stopte in Schiedam, toen de hoofd- condukteur de coupé binnenstapte, waar in de heer IJ. V, zat Hij kwam de kaartjes controleren en zag onmiddellijk dat deze late passagier „onder invloed" was. De man bleek ook niet in het bezit van een kaartje te zijn. Bovendien gedroeg hij zich zeer onhebbelijk en zei zelfs: „Ik sla je dood smerige spoorhond", wat niet aardig, noch beleefd klonk. De hoofd- condukteur had vervolgens een proces verbaal gemaakt. Ter zitting van het Schiedamse kanton gerecht waar de heer V. zich woens dagmorgen moest verantwoorden, tracht te hij zijn houding te vergoelijken en zei hij vrijwel niet dronken geweest te zijn. Al heel gauw bleek evenwel, dat hij wel degehjk „in kennelijke staat van dronkenschap" was, toen hij in de trein stapte. De officier van justitie, mr. G. G. van Abelen, herinnerde verdachte aan zijn onwelvoegelijke taal en eiste een boete van ƒ20, „Wat hebt u hierop nog te zeggen?", vroeg de kantonrechter, mr. W. E. van Vloten. schuchtere antwoord. „Niets", was het Dan zal ik u conform de eis veroorde len, zei de kantonrechter, hetgeen de verdachte gelaten aanvaardde. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een verdachte, die op een coulante manier meehielp woens dagmorgen voor het kantongerecht zijn zaak vlug af te wikkelen, was de heer J. van S. uit Vlaardingen, die, zoals hij zelf aanvulde, op 11 december van het vorig jaar zonder rijbewijs had gereden. Men had de man aangehouden in de Jozef Israëlsstraat met een auto, die hij pas had gekocht Het bleek, dat hij binnenkort rij examen moest doen. „Iedereen koopt tegenwoordig maar een auto en iedereen gaat er meteen of zonder rijbewijs maar mee uitrijden", zei de officier van justitie en eiste een boete van ƒ75. „Wij kunnen dit niet tolereren", aldus het standpunt van de kantonrechter en deze verooordeelde dan ook conform de eis de verdachte tot 75 boete. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sommige mensen Ie ren het nooit af zonder rijbewijs auto's te besturen en hier stond nu een van de hardleerse „recidivisten". Het was een negentienjarige jonge man van Surinaamse afkomst, die woensdagmorgen voor het „hekje" van het kantongerecht de volgende ernstige begroeting van de kanton rechter te horen kreeg: „Dat is niet de eerste beer, hè en ik hoop, dat het da laatste keer blijft." Deze verdach te, F. G. S, nit Schiedam, bestuurde reeds herhaaldelijk zonder rijbewijs diverse auto's. Op 17 november 1964 was hij opnieuw aangehouden, terwijl hij pas enkele weken tevoren voor hetzelfde euvel was veroordeeld. „Je reed zonder rijbewijs, terwijl je de' rijbevoegdheid was ontzegd. Het heeft dan ook maar weinig gescheeld of je had je moeten verantwoorden voor de rechtbank wegens een mis drijf, constateerde de officier van justitie. Alleen omdat het vorige vonnis nog niet was betekend, kon verdachte geen misdrijf ten laste worden gelegd. „Hoe lang ben je nu nog van plan hier te komen?" vroeg de kantonrechter. Het korte antwoord van de verdachte was nauwelijks verstaanbaar. Hij deed er ook verder het zwijgen aan toen. In zijn requisitoir hield de officier van justitie rekening met het „ziektebeeld" van het gedrag van verdachte. Hij eiste een boete van 100 en tien dagen hechtenis onvoorwaardelijk. Het kwam hard aan. „Wat hebt u daarop te zeggen?", vroeg de kanton rechter. Hij legde tevens uit, dat verdachte nu tien dagen zou worden HAT spaarzaamheid toch nog wel een van de deugden van ons volk is, blijkt onder meer uit het nog steeds stij gend inleggerstegoed op de spaarban ken. Het patroon van het sparen is weliswaar anders dan vroeger, maar de gewone man spaart toch in ieder geval. Ais men eenmaal vijfenzestig jaar is geworden, is men tegenwoor dig gelukkig financieel grotendeels onder de pannen. AOW is thans een begrip voor een onbezorgde oude dag en welk zinnig mens zal dit niet toejuichen? Men moet wel erg achter lopen, om het hier niet mee eens te zijn. Toch spaart men nog flink, maar met andere doelstellingen als vroeger. Voor kapitaal-vragende investeringen voor de huishouding, voor 'n buiten lands reisje of als een „appeltje voor de dorst". Wij, Nederlanders bezitten een mentaliteit van voorzichtigheid. Er zijn wel vaderlanders die graag gokken, maar dat zijn in ethische zin niet de besten onder ons. HE Spaarbank Anno 1820 geeft over het naoorlogs tijdvak van twintig jaar in een Chronologisch overzicht een duidelijk beeld van het toenemend inleggerstegoed bij de bank. Het te goed was in 19i5 f 10.000.000, in 1957 f 20.000.000, in 1959 f 25.000.000, in 1963 40.000.000 en op 16 februari 2955 f50.000.000. Deze cijfers spreken een duidelijke taal. In de periode van 1945 tot 1963 liep het tegoed op van tien miljoen tot veertig miljoen gul den. Na dit rekord ging het tegoed elk jaar nog met sprongen naar boventotdat het in februari de vijftig miljoen naderde. Nu komt ons verhaal pas: Ter gelegenheid hiervan schreef de Spaarbank Anno 1820 een prijsvraag uit. Een lumineus idee om de spaargedachte nog meer onder de mensen te brengen, want laten we niet vergeten, een spaarzaam volk is een welvarend volk en een volk, dat bij de dag leeft gaat, onherroepelijk ten gronde. Hu is aan huis verspreidde de Spaarbank Anno 1820 aantrekke lijk uitziende en gemakkelijk te be grijpen deelnemersformulieren. Men kon hierop de datum invullen van de dag, waarop naar de mening van de inzender de vijftig miljoen gulden bereikt zou zijn. Dit formulier moest men uiterlijk vóór 21 januari terugbe zorgen bij een van de kantoren van de spaarbank. Er kwamen ruim vijf tienhonderd ingevulde formulieren binnen. Op twintig van deze formulie ren stond de juiste datum 16 februari ingevuld. J£R waren bij deze prijsvraag de vol gende prijzen uitgeloofd: le prijs f500; 2e prijs f200; 3e prijs f 100 en tog 20 troostprijzen van f 10. Er moesten nog drie troostprijzen wor den getrokken uit de formulieren van de deelnemers, die bijna goed hadden geraden, namelijk 55, en waarop 15 februari stond vermeid en 33, die de datum 17 februari dragen. Aan de trekking, die de jongste vrouwelijke bediende van de bank woensdagmor gen onder toezicht van de Afdeling SCHIEDAM In het Stedelijk Mu seum van Schiedam zal voor de tweede maal de „Salon van de Maassteden" gehouden worden en wel van 10 april - 3 mei. De jury. die beslist over toelating tot de Salon en de toekenning van de prij zen. bestaat uit: J. Pa aim ah, directeur Stedelijk Museum Schiedam - voorzitter; mevrouw R. Hammacher-vaa den Bran- de. hoofdconservatrice Museum Boy mans-van Beuningen, Rotterdam; mr. J. Huijts, Kunstcentrum 't Venster, Rot terdam; W. W. Kersten, hoofdconser vator Stedetijk Museum Amsterdam en G A. Verweij, Schiedam. Beeldende kunstenaars, woonachtig in Schiedam. Rotterdam, Dordrecht, Vlaar- dingea. Maassluis en naaste omgeving, kunnen voor deze Salon inzenden. (Van een medewerker) SCHIEDAM De datum, waarop men kon inschrijven voor deelname aan het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam is voorbij en de secretaris van de Damclub Schiedam, de heer A, van Otterloo heeft intussen het programma samengesteld. Vrijdagavond om acht uur zal de strijd in de zaal van de Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraat beginnen. Dan zuilen de voorronden gespeeld worden, waaraan twaalf van de vijftien kandidatenzulen deelnemen. Zes met-leden hebben zich opgegeven. In groep A rijn. ingedeeld de heren: R. Kent J. B. Louis, C, v. Dam, C, W. Sleeuwenhoek, J. de Wilde en Cï den Boer. Groep B bestaat uit de heren. C. v. d. Graaf, Th. Prins, J. J. Kuick, W. C. Heuvelman, N. Veldt en B.Quist Vr'jge steld zijn de heren J. C. Onink, H-Mirck en R. W. de Vries, die na het spelen i an de voorronde zullen meedoen. waarop burgemeester Van Walsum af scheid neemt van de burgerij, is met toegankelijk voor ieder die maar komen wil. Deze opvatting, die velen na de publikaties over heta f s cheidsprogram- ma koesterden, is onjuist. Omdat de ruimte in de Energiehal maar beperkt is kunnen alleen zij, die to het bezit zijn van een entreebewijs, binnen komen. Dit zijn vertegenwoor digers van allerlei groeperingen waarm de stedelijke bevolking zich heeft ge organiseerd en personen met een repre sentatieve functie. Het Comité fscheM Burgemeester vestigt er de nadruk op dat de ge nodigden uiterlijk kwart voor drie hun plaats moeten hebben ingenomen. Ieder die later komt kan niet meer worden binnengelaten. Controle van de Nederlandse Spaar- bankbond verrichtte (drie beren wa ren hiervoor aanwezig) op het hoofd kantoor van de Lange Haven, Jhad de direkteur van de spaarbank de heer J D Haltkamp, een feestelijk tintje q'eaeven. En van alle kantoren van de Spaarbank Anno 1820 wapperde op deze dag fier de nationale driekleur. Als winnaar van de eerste prijs kwam de tienjarige H. Snoep uit de bus. Hij kreeg dus vijfhonderd gulden op zijn spaarbankboekje. De tweede Pr'Js kreeg de heer J. Apon en de derde prijs mevrouw C. T. Leentvaar-Ini- merzeel. De Spaarbank Anno 1820 ts naar het inleggerstegoed gerekend thans van de algemene spaarbanken in Nederland de 21e en voorzover men het aantal inleggers als maatstaf rekent, staat de spaarbank als 13e op de ranglijst. S SCHIEDAM Van de N.V. Bank voor ederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhagc ontving de gemeente een aanbieding tot het verstrekken van een vaste geldlening ten bedrage van 2.200 000 op voorwaarden die, gelet op de tegenwoordige situatie van de kapitaalmarkt, als aanvaardbaar leunnen wor den beschouwd en waarvan de opnemings datum ook niet ongunstig is. De opbrengst van deze lening zal in het algemeen leningfonds worden gestort voor de financiering van kapitaalsuitgaven. SCHIEDAM De nieuwe verbindings weg tussen Schiedam en Vlaardirgen lopen de vanaf de sportvelden Harga aan de zuid zijde van rijksweg 20 in de richting Vlaar- dmgen de Hargalaan 1* met ingang van heden voor alle verkeer opengesteld. VLAARDINGEN De Christelijke Bedrijfsgroepen. Centrale houdt dinsdag *23 februari haar jaarlijkse feestavond, ditmaal in de verkleinde Stadsgehoor zaal. Het gezelschap „De C.N.V.-Boys" uit Pemis zal daar het blijspel „Pas op, zeeman" opvoeren, nadat de heer D. de Heer, distriktsbestuurder in een kort openingswoord zal hebben stilgestaan bij de huidige stand van zaken in de christelijke vakbeweging. Voorts zal de C B C. op deze avond niet minder dan 28 jubilarissen huldigen? namelijk 25 voor 25 jaar en drie voor 40 Jaar „trouwe dienst". Tussen de bedrij ven van het toneelspel door zullen hun de resp, insignes met oorkonden worden uitgereikt, Geref. Jeugdhuis: Ned. Chr. Vrouwen Bond-Centrum, leden verg., 20. Stedelijk Museum: Opening tentoon stelling, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 262954 (b.gg. 315588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J, v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 141000. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- straat 58a. tel. 268364. SCHIEDAM B. en "W. stellen de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de verhoging der ziekenhuistarie ven per 31 december jL en per 11 januari jl. De tarieven van het Gemeente-Zie kenhuis zijn in de loop van het jaar 1964 herhaaldelijk gewijzigd, laatstelijk per 1 september: Ze werden toen vastgesteld als volgt: Per verpleegdag: Kil: ƒ42,90, KL IIA: ƒ39,50, K1HB: ƒ33,60, KI. Hl: ƒ33,35, Ktoderafd,: ƒ33,35, S.VB.: ƒ31,80. Voor gezonde baby's achtereenvolgens: 15.75, •14,50, ƒ14,50, ƒ14,50, (S.VJ3. betekent de voor rekening van de Sociale Verzekeringsbank verpleegden in de IHe klasse). De verpleging in de I, HA en 3IB- klasse is all-out, die in de Hl-klasse all- ïn, maar exclusief honorarium van de aoaesthesist. De verpleging S.V.B. is inclusief gebruik van de operatiekamer, verbruik van genees-, verband- en narco- seiniddelen, uitgezonderd dure genees middelen en laboratoriumonderzoeken to eigen laboratorium. De dag van aankomst wordt alleen als verpleegdag aangemerkt als de betrok kene is opgenomen voor des avonds 8 uur. De ministers van economische zaken en van sociale zaken en volksgezondheid hebben toestemming verleend om deze tarieven te verhogen. Met ingang van 31 december 1964 mogen alle tarieven, behalve die voor de zuigelingenverpleging, verhoogd worden met ƒ0,50 per dag ten behoeve van het zogenaamde vernieuwingsfonds. Ter voorkoming van misverstand deelt men mee. dat deze verhoging geen verband houdt met de houw van het nieuwe ziekenhuis, maar op de bestaande ge bouwen betrekking heeft. Met ingang van 11 januari 1965 mogen de tarieven wederom worden verhoogd, namelijk voor klasse I en ILA met 5,40, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het kader van de medewerking aan de bouw van de sporthal kwamen de afgelopen week weer diverse toezeggingen binnen: van N.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Baron, Aannemingsbedrijf P. Smits, Aannemingsbedrijf J. v. d. Tempel en Zn., Klemi Roestvrij Staal, De Moi- Jansen Elektr. Bedrijf, De Jager Elektr. Bedrijf, De Graaf en Van Loon en Vincent v, d. Bosch. De Stichting Sporthal hoopt dat de bedrijven die nog niet hebben gerea geerd, dit alsnog zullen doen, daar er nog veel nodig is, vooral wat het beschikbaar stellen van materiaal betreft. (Van «en medewerker) SCHIEDAM De competitie zal voor ODI zaterdag weer worden hervat na de lange gedwongen winterrust. Als eerste wedstrijd staat op het programma ODI DIO, aanvang vier uur, terrein Harga. ODI heeft besloten dit jaar weer deel te nemen aan de VES-series, die in Den Haag verspeeld zullen worden. De contributie is verhoogd van ƒ1,30 tot ƒ1,40 voor adspiranten, van ƒ1,90 tot ƒ2,05 voor junioren en van ƒ2,40 tot ƒ2,60 voor senioren per maand. Men is van plan weer deel te nemen aan de SSS-aktie, waarvan dit jaar 70 pet. bestemd is voor de verenigingen zelf. De overige 30 pet. zijn onkosten, die gemaakt moeten worden om de aktie rond te krijgen bij het CNS. De leden- werfaktie schijnt bij ODI hijzonder goed te lopen. Niet dat men de mijlpaal van honderd reeds heeft bereikt, maar het clubblad van deze week kon toch weer negen nieuwe leden vermelden. Het ledental is thans 78 en men streeft naar de honderd. voor klasse UB en IH met respectievelijk ƒ4,60 en ƒ3,80 en voor de zuigelingen verpleging met 1,85 per dag. Dan ziet de zaak er dus zo uit: (achtereenvolgens KLI K1.IIA K1IIB IH Kind. afd. S.V.B.): verhoging per 31-12- '64 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50, prijzen worden 43,40 40 34,10 33,85 33,85 32,30, dan komt de verhoging per 11-1-65 5,40 5,40 4,60 3,80 f 3,80 3,80, zodat de tarieven worden 48,80 45,40 38,70 37,65 37,65 36,10. Voor gezonde babies achtereenvolgens: oud 15,75 14,50 14,50 14,50, ver hoging per 1-1-65 1)85 1,85 1,85 1,85, zodat de tarieven worden 17,60 16,35 16,35 15,35. Voorts dienen nog de tarieeven voor de kraamafdeltog te worden herzien,' waar voor in een volgende reedf-vergadering een voorstel zal worden behandeld. ROTTERDAM De 47-jarige stuca- door P. Hagers van de Ogiers singel nam woensdagavond met zijn personenauto de bocht naar rechts op de Smeetlandsedijk bij de spoorwegovergang te klein. Hier door kwam hij naast het bestrate deel van de overweg terecht. De auto is met behulp van een sleepkabel weer op de weg getrokken. Het rechterachterwiel was beschadigd. Het treinverkeer had enkele minuten vertraging. De 54-jarige schilder R. Zuidema uit de Prins Mauritsstraat te Schiedam stak woensdagmiddag zonder op het verkeer te ietten de rijbaan van de Vierhaven- straat over. Hij werd gegrepen door een Juist passerende bromfietser en moest met een gebroken linkeronderbeen. naar het Gemeentezieknhuis te Schiedam worden gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vannacht >'s uit de garage achter de showroom Unique aan de Parkweg een personenauto gestolen, waarbij men tevens de gehele kassa van het bedrijf heeft meegenomen. Verdere informaties ontbreken nog. ROTTERDAM Doordat -woensdag morgen een auto op de kruising Pen- drechtseweg-Groene Kruisweg plotseling linksaf sloeg, botste de wagen op een hem tegemoetkomende personenauto. De bestuurder van een van de atuo's, de 65- jarige H. de Bruijn van de Stadhouders- weg kreeg een pijnlijke linkenknie. Een inzittende uit de andere auto, de 32- jarige mevrouw Th. M. Klavers-Bouw man van de Middenbaan, kreeg schaaf wonden aan de benen. Een juist passe rende arts heeft haar behandeld. De auto's zijn zwaar beschadigd weggesleept opgesloten, als hij tot die straf zou worden veroordeeld. De „recidivist" antwoordde niet. „Is dit de eerste keer?" vroeg de kanton rechter. Het bleek, dat de jongen al eens eerder tot zeven dagen was veroor deeld, „Is dat goed bevallen?", vroeg de kantonrechter weer. Verdachte schudde ontkennend het hoofd en een doodse stilte volgde. .Hoeveel verdien je?" wilde de kantonrechter weten. Het was een flink loon. Opnieuw verbrak de rechter het stilzwijgen. „Kan ik aannemen, dat dit nu werkelijk de laatste maal is ge weest?", vroeg hij. Verdachte knikte. „Dan wil ik het deze keer nog wel eens proberen", maar let wei, wanneer blijkt dat dit vergeefs is, dan haal ik die straf dubbel en dwars in", zei mr. Van Vloten en hij veroordeelde ver dachte tot een geldboete van 75 en een voorwaardelijke hechtenis van tien dagen. VLAARDINGEN Zo gingen die 500 koeien en stieren gisteren in de Vulcaanhaven het schip in: aan boord van het Deense schip Cimbria worden zij naar Indonesië vervoerd. Met deze operatie is anderhalf miljoen gulden gemoeid (voor verslag zie elders). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Binnenkort begint men met de aanleg van de gemeen schappelijke tuinen bij het in aan bouw zijnde complex van 152 wonin gen aan de Nieuwe Damlaan en bij het complex van 27 woningen voor bejaarden en alleenstaanden aan de Mgr. Nolenslaan. De kosten raamt men op 39.200. Voor de financiering van deze uitgave kan de gemeente een voorschot van het Rijk op basis van bepalingen van de Woningwet aanvragen. De door de huurders te betalen vergoeding voor tuinaanleg bedraagt 0.20 per woning per week. Op grond hiervan stellen B. en W. voor te besluiten tot de aanleg van gemeenschappelijke tuinen bij het com plex van 152 woningen aan de Nieuwe Mgr. Nolenslaan in Nieuwland, voor het verlenen van een krediet van ƒ39.000 ten laste van de kapitaalsdienst van het woningbedrijf en een voorschot van 39.000 voor het aanleggen van de tuinen aan te vragen en te aanyaarden uit 's rijks kas. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een onbekend gebleven automobilist reed woensdagavond, om 18.45 uur op de hoek Burgemeester Knappertlaan-Penninghlaan de 18-jarige "D OTTERDAM In het Gemeentearchief •IA is een tentoonstelling geopend onder dc titel: „De Heer en Mevrouw Van Wal- sum-Quispel Burgemeester en Eerste Bur geres van Rotterdam van 1952 tot 1965". De tentoonstelling geeft een overzicht van de wijze waarop mr. G. E. van Walsum en mevrouw mr. J. M. van Walsum-Quispel in de afgelopen periode hun beste krachten hebben ingezet voor het welzijn van da stad. De tentoonstelling, die tot 15 maart geopend zal zijn, is gratis toegankelijk. Op de tentoonstelling zijn niet slechts foto's te zien van de heer en mevrouw Van Walsum. Er zjjn vele tekeningen die de groei van de stad, het havengebied e.d. illustreren, verder veie pagina's uit het „gouden boek" van de gemeente, brieven met belangrijke beslissingen en geschenken die de heer Van Walsum tijdens officiële bezoeken heeft gekregen. Pronkstuk van de expositie is het portret dat de schilder K. van Veen van de burgemeester lieeft gemaakt in opdracht van een Rotterdams bedrijf en dat een ereplaats in het stadhuis zal krijgen. Bijzonder interessant zijn de vele officiële stukken, jammer genoeg zijn het geen kostbare perkamenten waarop vooc Rotterdam belangrijke ministeriële mede delingen zijn gedaan, maar gewon© door slagen. Zowel het koninklijk besluit der benoeming van mr. Van Walsum als dat vau zijn ontslag liggen er. De verzameling foto's, tekeningen "en stukken vormen een doorlopend verhaal waarbij de gemeente archivaris drs. R. A. D. Renting „bijschrif ten" heeft gemaakt Aardig is dat uit de tentoonstelling blijkt dat do stad ook ïn 1952, dns bij de benoeming van de heer Van Walsum in ernstige financiële moeilijk heden verkeerde. Een andere interessante foto is die van de officiële en bijzonder feestelijke opening van de Lantaren, het gebonw dat nu aan het eind van de periode van de burgemeester zal worden gesloten. De prachtig gecailigrafeerde bladzijden-uit het eerder genoemde gouden boek bevatten handtekeningen van vele groten der aarde zoals van wijlen Pandit Nehru, van konin gin. Elizabeth, van keizer Haile Selassie. Een van de laatste fotoseries is die waar de „woningen" van de heer Van Walsum staan afgebeeld: geboortehuis, ambtswoning en nieuwe bungalow in Gapelle a. d. Ussel. Bij de cadeaus liggen onder meer de gou den sleutel van de stad Dfisseldorf, een mo del van een onderzeeboot gekregen bij het vertrek van de onderzeehootdienst uit Rot terdam en enkele zilveren schalen en be kers. Speciale aandacht is gegeven aan de vele activiteiten die mevrouw Van Walsum beeft ontplooid ten bate van de gehandi capte mens. (Van onze correspondent) MAASLAND Zoals gemeld worden In het nieuwe schietlokaal van de schietvereni ging Maasland kringwedstrijden gehouden tussen de kringen Wesfland, Rijnmond en Zuid-Holland Midden. Deze wedstrijden zul len tot zaterdagavond duren. De uitslagen tot 13 februari zijn als volgt: Dagprijzen: 6 febr R, C. Bruin 12x30. 8 febr. W. van Dijk 11x30. 9 febr. M P. Hane- maaijer 8x30. 10 febr. J. Valkenburg 5x30, 11 febr. H. Korpel 8x30. 12 febr. IV. Flinterman 9x30 en 13 febr, L. Maat 10x30 punten. Personele baan A: 1. J de Gelder 5048. 3. W. Emmens 50—47. 3. H Hoogendijk 50—44. 4. J. de Groot 49—47. 5, L. v. d Linden 49—47. L. Maat 49—47. 7. C. IQeijn Hesseltok 49—46. 8. J. A. de Vries 49—46. 9. A. W. Stetos 49—46. 10 L. Hulsbos 49—45. 11. W. van Dijk 49—45. 12. W. Flinterman 49. 13. R. C. Bruin 4848. 14 W, Kleefkens 4848. 15. H. Korpel 48—54, IS. E. Kaman 48—44. 17. W. M. Baas 48—43. 18. Jav. Will 48—12, 19. P. J, Beekenkamp 48—47 en 20 J van Tol 48—38. Personele baan B: 1. A. H. van Dorp 48—35 2. Fr. van Staalduinen Fzn 4744. 3. P. Kalkman 4644. 4. S. de Waard 4653. 5. T. v. d. Caaij 46—45. 6. H. Verboon 46—33. 7. L. Leenman 45—43. 8. A. Poot 44—43, 9, J. H. Bos 4441. 10. G. Dekker 44—39. 11. C. Poot Dzn 44—41. 12. W. de Weerd 44—38. 13. J, Klngma 44. 14. C. J. Poot 4341. 15. W. Valkenburg 43—4!. 16. G. Poot 42—39 en 17. F. Middendorp 39—35. Vaste baan: 1. M. P. Hanemaaijer 149—141. 2. W. hl Baas 148— 139. 3. A. C. van Baaien 147—139. 4. L. Hulsbos 146—138. 5. A. van Gaaien 146—128. 6. W. van Dijk 146—140. 7 Jac WU1 146—131. 8. J de Gelder 145—140. 9. W. Emmens 145—138. 10. H. J. Korpel 145—119. 11. C. Kleijn Hesselink 145. 12. H. Hoogendijk 144—137. 13. P. J Beekenkamp 144—135. 14. R. C. Bruto 144—138 en 35. I. Blaat 143—137. Vrije baan: 1. H. Korpel 00—33x30. 2. M, P. Hanemaaijer 90—31x30. 3. L. Maat 96—23X30. 4. R. C. Bruijn 90-19x30. 5. W van Dijk 90—18x30. 6 C Kleijn Hesselink 90—10x30. 7. W. Flinterman 90—9x30. 8. J. W. Groenewe- gen 90—9x30. 9. J de Gelder 90—8x30. 10. L. Hulsbos 90—7x30. 13. A. Poot 90—7x30. 12. P. J. Beekenkamp 90—6x30. 13, W. M. Baars 90—5x30. 14, J. J. van Buuren 90—5x30. 15. A. F, Leeuwenburg 905x30. 16 Fr van Staalduinen Fzn 90—4x30 17. T. van Gaaien 90—3x30. 18. C. J. Poot 90—2x30. 19, J. Valkenburg 90—2x30. 20. A. C. van Baaien 90—2x30. 21. G. Poot 90—1x30. 22. W. Emmens 90-1x30. 23. K. de Hoog 90—1x30. 24. C. Coppens 90. 25. G. Dekker 90. 26. Jac. Will 90. 7. Fr van Staalduinen Wzn 90 en. W Klufkena 90. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Enige onbekend gebleven jongens hebben woensdagmid dag een ruit van een kelder in de Chopinstraat vernield. Door het gat fietser J. v. N. aan, waarbij deze viel en smeten zij brandende voorwerpen naar een lichte hersenschudding opliep. Hij binnen. Hierdoor, verbrandde een in de kon op eigen gelegenheid naar huis gaan.)kelder staande kinderwagen. De schad« Damlaan en bij de 27 woningen aan de De automobilist is nog niet gevonden. bedraagt 200.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1