Vlees was al m o op k alver kadavers slachters m van Drente Levendige handel in doodgeboren dieren Steekproef toont: prijs huizen in vijf jaar verdubbeld Ook differentiatie tot 4 pet. in ,jkleinmetaaP'? RIJNMONDWET OP 1 APRIL IN WERKING VRIJSPRAAK GEVRAAGD VOOR ANTJE G. 15 mnd. voor bedrijfsleider die f 50.000 verduisterde Haven-cao in veilige haven Man die vrouw wurgde verklaard Met de politie op de hielen... Rc Twee jaar geëist tegen huwelijks zwendelaar Valkenburg: meer controle op biel-verbruik GRIEPVACCIN KLAAR VOOR VERZENDING Werknemersvoorstellen ingediend Twaalf jongens gearresteerd in Haarlem Zelfmoord blijft niet uitgesloten Eis van officier van justitie: Eurotours opent nieuw pand Commissie tegen gesjacher in huizen Twee weken cel in voor mishandeling van dieren Verdachte viel bewaker aan Prijswinnaars puzzel Stichting en College hakten knoop door pjr ROTTERDAMMER ZATERDAG 20 FEBRUARI 1965 STEEKPROEF MAC. LEAN „LEURDERS" VERLEIDELIJK GESTALTE VAN EEN MYSTERIE SCH1MMELPENNINCK' fijn, die ken ik VOORZICHTIGHEID (Van onze soc.-econ. redactie) DEN HAAG Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft gisteren zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe collectieve arbeids overeenkomst voor de Rotterdam se havenbedrijven. In deze c.a.o. is niet opgenomen de extra belo- ningspremie van 2,5 procent, die voor alle werkers in de haven is ingevoerd, maar het bestuur van de stichting heeft goedgevonden dat deze premie buiten de c.a.o, om tóch betaald wordt. Daarvoor-, is echter ook nog de goedkeuring - nodig van het College van Rijks bemiddelaars. pagina 3 Razzia AMSTERDAM „Verdachte viert van. daag zijn 40-jarig jubileum in de mis daad". Dit zei de procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, mr. W. B. j, Aberson, gisteren in zijn requisitoir tegen de 64-jarige koopman J, M., wiéns straflijst een reeks veroordelingen voor namelijk wegens vermogensdelicten te zien geeft. Mr. Aberson vroeg bevesti ging van het rechtbankvonnis: 2 jaar met attrek, wegens drie oplichtingen tot een bedrag van 4.200 en 800 dollar. Verdachte had twee vrouwen. N. van E. en H. A. J. H„ bewogen tot afgifte van geld door hun trouwbelofte te geven. Het derde slachtoffer, de machinebank werker S. B. uit Haarlem. had de koopman 5000 geleend na de toezegging dat hij het dubbele zou terugontvangen. Het was echter in dit geval ook een vrouw, namelijk de schoonzuster van de heer B.. die deze ompraatte „omdat zij zoveel vertrouwen in de koopman had". De lichtgelovige vrouwen waren onder dc indruk gekomen van zijn verdichtsels. Verdachte vertelde dat hij grote bedra gen in het buitenland bezat, een auto in Zwitserland. 2 casino's en dat hij voor zijn aanstaande bruid een bungalow op Mallorca zou laten bouwen. .Aan zijn mannelijke slachtoffer vertelde hij in Bnarle-Nassau (N.-B.) een pand te bezit- ten dat een waarde van 30.000 had en dat hij van plan was daar een nachtclub 1c openen. Verdachte, die inmiddels failliet is gegaan, had inderdaad een pand in dat plaatsje, maar hef bedrag van f 30.000 zou zeer overdreven zijn. HOOGEVEEN In de streek rond Hoogeveen blijkt een drukke handel in kadavers van doodgeboren kalveren te bestaan, die dienen ter vervanging van andere kadavers, welke clandestien zjjn geslacht. Het vlees van de geslachte dieren komt via kleine kruideniers en via particulieren terecht in de consumptie. Volgens de inspecteur van de geneeskundige dienst in Hoogeveen, de heer E. M. Dufor is er rond deze kadaverhandel een soort industrie onstaan. Een paar slechte ele menten schijnen in deze affaire de touwtjes in handen te hebben, ter- wyl de rest te goeder trouw meedoet, uit onwetendheid of uit winst bejag. Vooral vanuit Slagharen, dat aan de Drentse grens in Overijssel ligt en dat door de heer Dufor een broeinest wordt genoemdwordt veel van frau duleuze slachtingen afkomstig vlees in omloop gebracht. De algemene inspec tiedienst van Overijssel is nu op UTRECHT De twee inbrekers, die donderdagnacht bij een inbraak in de Utrechtse St. Augustinuskerk op heter daad werden betrapt, blijken na de zes waarschuwingsschoten die de politie op ze afvuurde toch een slag te hebben geslagen. Ze hebben dat gedaan in hun schuilplaats, een vlak bij de pastorie gelegen Chinees-restaurant, dat ze via een raam (met de politie op de hielen) binnen vluchtten. Ze verstopten zich enige uren in een kast en rookten er een sigaretje. De eigenaar van het restaurant heeft inmiddels geconstateerd dat uit de geldladen twee geldkistjes met ongeveer f 12.000 zijn verdwenen. Van de daders ontbreekt elk spoor. DEN HAAG Een steekproef in Den Haag, Haarlem en Arnhem heeft aangetoond, dat daar de prij zen van woningen in vijf jaar tijds (tot en met '64) met gemid deld 114 pet. zijn gestegen. Voor boerderijen bedraagt volgens het Centraal bureau voor de Sta tistiek de prijsstijging in ander half jaar tijds 55 pet. en voor los land 114 en 105 pet. Deze percentages deelt P.v.d.A.- fractieleider dr. A. Vondeling mee in een memorie van antwoord die hij nu bij de Tweede Kamer heeft ingediend betreffende zijn initiatiefvoorstel om onroerende goederen onder de wer king van de Prijzenwet te brengen. Dit voorstel is vorig jaar aan de Kamer voorgelegd. Het heeft ten doel de regering een middel te geven om zo nodig te kunnen optreden tegen ongewenste prijsontwikkelingen van huizen en gronden. De indiener, dr. Vondeling, acht het uit een oogpunt van rechtvaardigheid juist onroerende goederen op gelijke voet te behandelen als roerende goe deren en diensten. Hij meent, dat het op den duur voor de overheid moeilijk zal zijn begrip te vinden voor een matiging van de prijzen van levens middelen, luxe-artikelen enz., zolang voor onroerende goederen steeds ho gere prijzen worden gevraagd en geboden. „Deze ongelijke behandeling staat stelling op gespannen voet met het rechtsgevoel". Dank zij de hulp van de staatsse cretaris van financiën kan dr. Vonde ling de Kamerleden die hem om Indicaties omtrent het prijsverloop van woningen hadden gevraagd, de gegevens overleggen van een steek-' proef uit het materiaal van de kadas ters in Den Haag, Haarlem en Arn hem. Het gaat hier om woonhuizen Het ontwerp en Interieur van „Eurotours" werd verzorgddoor Vinkendivarsstraat 8 Rotterdam die na 1 januari 1954 meermalen van eigenaar zijn verwisseld. Van 100 onderzochte overdrachten in de pe riode 1 januari '63-1 september '64 zijn de koopprijzen vermeld van die nuizen die meer dan eens sinds 1 januari 1954 zijn verkocht. Uit het aantal blijkt, dat in die 10 jaar meer dan eenderde deel van de verkochte woonhuizen tenminste twee keer is verkocht. Het prijsverschil tussen de eerste en de laatste verkoop komt gemiddeld neer op méér dan een. verdubbeling in vijf jaar tijds. Voor woonhuizen die vóór 1940 gebouwd zijn bedraagt de gemiddelde prijsstijging 127 pet, voor na 1940 gebouwde 79 pet., voor de vrije oplevering 123 pet. en voor het verhuurd bezit 98 pet. Totaal gemid delde: 114 pet. Om een enkel voor beeld te noemen: een Haags heren huis aan de Groot Hertoginnenlaan, vóór 1896 gebouwd, kostte in 1955 nog 29-500-/ 30.000, in 1963 80.000 „Deze prijsstijgingen", aldus dr. Vondeling, „zijn aanzienlijk en gaan ver uit boven de algemene stijging van liet prijspeil, die de Kamer bij meer dan één gelegenheid een onrus tig gevoel heeft gegeven". Volgens de P.v.d.A.-fractielcider zijn de verkoop prijzen van grond, boerderijen en woningen gestegen in wanverhouding tot de stijging van huren, lonen en kosten van levensonderhoud. verzoek van de heer Dufor bezig met het uitkammen van de streek. In tal van buurtschappen worden de coöperatieve diepvrieskluïzen door zocht op ongekeurd vlees. In bijna alle gevallen prikken we raakj zegt de heer Dufor. Vooral in de gemeen ten Zuidwolde en Ruinen zijn al processen-verbaal gevallen. In totaal zijn reeds honderden kilo's klande- stien vlees in deze diepvrieskluïzen aangetroffen. Sinds de liberalisatie van de vlees- handel zijn er tal van kleine kruide niers in de buurtschappen, die vlees zijn gaan verkopen. Dit vlees betrek ken ze van „leurders" die hun een voordelige winstmarge voorspiegelen. Met nadruk zei de heer Dufor dat er geen ongekeurd vlees in slagerswin kels, supermarkten of in hotels is aangetroffen. De zaak is aan het licht gekomen toen bij een vleesgrossier in Slagha ren geslachte kadavers werden aange troffen. Een onderzoek wees al dade lijk uit, dat veel van dit vlees rond Hoogeveen was verspreid. In Zuid- Drente worden zeer veel kalveren gemest voor het grootste deel ,op kleine bedrijven onder vaak onhy giënische omstandigheden. Van deze dieren gaan er veel dood. De dieren zijn evenwel verzekerd tegen een volgens veel boeren te hoge premie. Men stuurt het oormerk van een gestorven dier op naar de verzeke ringsmaatschappij, en als dan de uit kering plaats vindt, is het kadaver al geslacht en verkocht. Voor veel veehouders blijkt het verleidelijk om op deze wijze dubbel te verdienen, zo zegt de heer Dufor. Om aan, het voorgeschreven destruc- tiebewijs te komen wordt 'dan een kadaver teruggekocht van een dood geboren kilt dat als vervanging dienst doet voor het clandestien ge slachte dier. In deze vervangingska davers is een levendige handel ont staan. In de regel ontvangen de boeren hiervoor weinig, zodat ze blij zijn als de „handelaar" hen hiervoor een tientje of meer biedt. Dat het aantal clandestiene slach tingen zo is toegenomen, is volgens de heer Dufor ook a£ te leiden uit het dalende aantal officiële huisslachtin gen. De clandeesticne slachtingen en de handel in kadavers in het Drents-Over ijsselse grensgebied heeft een zodanige omvang aangenomen, dat de keurmees ters van de regionale vleeskeuringsdienst het werk niet meer af konden. Daarom zijn sedert medio december controleurs van de algemene inspectiedienst inge schakeld en er gaat vrijwel geen dag voorbij of ze komen de een of andere overtreding van de vleeskeuritigs- of destructievoorschriften op het spoor. In een tijdsbestek vari ongeveer acht weken hebben ze niet minder dan veertig pro cessen-verbaal opgemaak t en ruim twaalf honderd kilo ongekeurd vlees in beslag genomen en laten vernietigen. Maar het onderzoek is nog maar pas op gang en verwacht wordt dat het nog wel maanden zal duren. LEIDEN De commandant van hei marinevliegkamp Valkenburg overweegt een strengere controle op het bierver- bruik in de kantine. Dit naar aanleiding van het incident, dat zich enkele weken geleden voordeed toen twee vliegtuigma kers er met een Neptune vandoor gingen na een bezoek aan de kantine te hebbe gebracht. Een tweede maatregel is de toevoeging van de officier van -de wacht van een officier die speciaal belast is met de bewaking van de geparkeerde vlieg tuigen. MEDIA 17ct Modem® jongs mensen. Met een bruisend elan staan zij Sn-dit leven. Zij houden van experimenteel "toneel. Genieten van ab stracte kunst. Dromen bij klassieke muziek en zijn wild enthousiast bij modem® jazz. En bij alie gelegenheden van rust en ont spanning roken hij èn zij met welbehagen een Media van Schlmmelpenninck, het sportieve spriet model. Steeds meer jonge mensen ontdekken dit bijzonder fijne pittig® sigaartje. EINDHOVEN Vooral in de vesti ging te Olst van Philips-Duphar wordt onder hoogspanning gewerkt om influvac, het enige vaccin tegen influenza, dat alleen door Duphair wordt geproduceerd, gereed te maken voor verzending, zo meldt de Philips- koerier naar aanleiding van de „Rus sische" griepaanval, die voor gezonde mensen niet als bijzonder gevaarlijk wordt gebrandmerkt. Bij de verstrek king van het vaccin denkt men bij Philips-Duphar in de eerste plaats aan kwetsbare groepen zoals a.s. moe ders, ouderen en lijders aan bepaalde chronische ziekten. Het gehele pro- duktieproces wordt met vele extra zorgen omringd en al het werk ge schiedt in een volkomen steriele om geving. Geyondheidsautoriteiten in de Pool se hoofdstad hebben gisteren meege deeld dat aldaar dagelijks bijna 10.000 gevallen van griep zijn en datin totaal sinds 4 februari 48.700 gevallen van deze ziekte zijn geregistreerd. Het is nog niet bekend of het „a-2"- virus hier in het spel is. Al 190 dokters en 180 verpleegsters zijn uitgeschakeld, zo stond in de Warschause kranten te lezen. Het Zweedse bacteriologische staatslaboratorium in Stockholm on derzoekt momenteel virusmonsters van 44 soldaten van een militair kamp in Stockholm, die vermoedelijk aan Aziatische griep lijden, zei een woordvoerder van dit laboratorium gisteren. (Van onze soc.-econ. redactie) DEN HAAG De vakbonden van werknemers in de metaalin dustrie willen ook voor de metaal nijverheid (in de wandeling „klein- metaal" genoemd) de mogelijkheid van de 4 procent ondernemingsge' wijze differentiatie verwerken in de maximum gemiddelde uurloon tabellen, evenals dat in de „groot metaal" is geschied. De bonden hebben dit de Federatie van Werkgeversorganisaties in de Me taalnijverheid laten weten bij de indiening van hun voorstellen tot wijziging van de collectieve arbeids overeenkomsten voor alle bedrijfs takken in de metaalnijverheid. Deze c.a.o.'s lopen op 31 maart a.s. af. Een aantal ondernemingenin de „kleinmetaal" heeft reeds gebruik ge maakt van de vorig jaar geopende mogelijkheid tot ondernemingsgewijze differentiatie. De werknemersorgani saties willen voorts o.m. een aanpas sing van de persoonlijke en de mini mum gemiddelde uurloontabellen en een technische herziening van deze tabellen, waarvoor de looncommissie van de Vakraad voor de Metaalnij verheid reeds een voorstel heeft uit gewerkt. Ook hebben de vakbonden de afschaffing van het gemeenteklas- severschil in de minimumlonen op het' verlanglijstje. HAARLEM In de afgelopen dagen heeft de Haarlemse politie twaalf jongens van zeventien tot vijf en twintig jaar aangehouden, die verdacht worden be trokken te zijn geweest bij ongeregeld heden in de eerste uren van het nieuwe jaar in de Leidse buurt te Haarlem. Allen zijn in het huis van bewaring ingesloten. De Haarlemse recherche is haar onder zoek begonnen aan de hand van in dagbladen verschenen foto's van de rel letjes. Uit het onderzoek is gebleken dat een aantal jongens tevoren hadden af gesproken een rel te schoppen. Kerstbo men werden verzameld en kort na twaalf uur op Oudejaarsavond in brand gestoken. Bij een charge van de politie gooiden de jongens met melkflessen. Ook werd een 'auto omvergeworpen en in brand gestoken. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 13 februari zijn: T. Stok, Brielselaan 324-b, Rotterdam ƒ5: W. Ramp, Biezen 1 te Boskoop ƒ2,50 en H. Weekhout, Bankastraat 94 te Dor drecht 2,50. SS ~s De geredde leden van de be manning van de Sophocles wor den maandagochtend omstreeks acht uur op Schiphol verwacht. Zij maken de vlucht met de DC-T van Martins Air Charter. Hun schip, dat op de Atlantische oce aan in brand was geraakt, is vol gens de laatste berichten gezon ken. ROTTERDAM De heer J. J. Hijs- houwer, directeur van het reis- en passagebureau Eurotours, nam vrijdag 'het nieuwe pand aan de Meent 71 in gebruik. Dit pand, waarin vroeger een kleding magazijn was gehuisvest, heeft een dras tische verbouwing ondergaan. De beton nen vloer werd uitgeboord en er kwam «en marmeren voor in de plaats. Het •plafond werd verlaagd en een gedeelte •yan de muren gelambrizeerd. Het resul taat van de verbouwing is een ruim en modern kantoor, voorzien van een geheel nieuwe inventaris. De heer Rijshouwer stichtte in 1956, op twintigjarige leeftijd, het reisbureau. Het bedrijf was gevestigd in de Pannekoek- «traat 35. DEN HAAG De officier, van justitie bij de rechtbank in Den Haag, mr. Van der Bruggen heeft een gevangenisstraf van vijftien maanden met aftrek van voor arrest en voorwaardelijke terbe schikkingstelling van de regering gevorderd tegen de 36-jarige be drijfsleider uit Den Haag K. L, die in een jaar tijds een som geld zou hebben verduisterd ten nadele van een Belgisch warenhuis in Den Haag. De officier had de verdachte ver duistering tot een bedrag van 55.560.- ten laste gelegd. Bij de behandeling van de zaak vandaag bleek echter, dat de bedrijfsleider van een familie lid ƒ60.000 had geleend om daarmee een kastekort te dekken. De ruim ƒ50.000 waren verduisterd in de tijd van 1 juni 1964 tot 13 november dat jaar. De verdachte verklaarde dat hij de gelden onder meer voor het voeren van een te hoge levensstandaard had gebruikt. De president van de recht bank wees erop, dat de verdachte in Canada, waarheen hij geëmigreerd is geweest, ook met de justitie in aanra king is geweest. Hij werd toen ver oordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf maar na 8 maanden het land uitgezet. De raadsman uitte kritiek over de geringe controle welke in het waren huis werd uitgeoefend. Hij bestreed dat de verdachte voor een ton zou hebben verduisterd. Inmiddels zijn al terugbetalingen gedaan. LEIDEN In Leiden is een commissie ter bestrijding van uitwassen in de huizenhandel opgericht Voorlopig heb ben daarin zitting genomen de heren G. J. Philips en, chef van het gemeentelijk bureau voor huisvesting, mr. J. W. ten Napel, direkteur van de gemeentelijke sociale dienst, K. D. van Weizen, make laar te Oegstgeest en Th. J. van der Heijden, rechtskundige, allen uit Leiden. De commissie zal vermoedelijk met en kele andere deskundigen en vertegen woordigers uit de handel worden uitge breid. Binnenkort zal de commissie bijeen komen om zich over maatregelen te beramen. <Yan een onzer redacteuren) DEN HAAG Met ingang van 1 april zal de Wet Opentóiar Lichaam Rijnmond in werking treden, zoblijkt uit een koninklijk besluit van 12 februari dat thans in het Staatsblad is gepubliceerd. Een uitzondering is gemaakt voor een klein onderdeel der wet, namelijk het derde hoofdstuk van de eerste paragraaf. Dit houdt verband met het feit dat de wet op de ruimtelijke ordening, waarop deze paragraaf be trekking heeft, en die de Koningin reeds bekrachtigde, op een later tijd stip in werking zal treden dan de Kijnmondwet. Eoals reeds gemeld, zullen de verkie zingen der 81 leden van de Rijnmon- raad wtensdal 2 juni worde gehouden. De kandidaatstelling zal dinsdag 20 april geschieden. Centrum der verkiezingen wordt het Rotterdamse stadhuis, waar over een voorreffelijk apparaat kan worden beschikt Daar zal dus ook het centraal stembureau zitting hebben. Waar de Rijnmondraad zal vergaderen is niet zeker, In ieder geval te Rotter dam, want de wet bepaalt dat de Maassad de zetel van het openbaar lichaam zal zijn. Het ligt enigszins voor de hand dat gebruik zal worden gemaakt van de accommodatie, die het stadhuis aan de Coolsingel biedt. Op korte termijn valt nu de benoeming te verwachten van een voorzitter. Naar verluidt zou een vooraanstaande 3CVP- functionaris worden aangezocht om zich een benoeming door de Kroon te laten welgevallen. Aangenomen mag ook wor den dat spoedig een „organisatiebureau" voor Rijnmond wordt gevormd onder leiding van een tijdelijk te benoemen secretaris, in welke mogelijkheid de wet voorziet. LEEUWARDEN De procu reur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden mr. Baron W. A. van der Feltz heeft gisteren na uitvoerig theoretiseren over de mo gelijkheid van moord of zelfmoord vrijspraak gevraagd in de zaak Veenoord. Hij vroeg vernietiging van het vonnis van de rechtbank te Assen, die de verdachte AntjeG.-J. in juli van het afgelopen jaar ver oordeelde tot achttien jaar ge- /angenisstraf na een eis tot levens lang wegens gifmoord op haar echtgenoot de 46-jarige metselaar Lolke G., die 2 december 1963 door dethïonvergiftiging stierf. De procureur-generaal achtte het overtuigend bewijs niet geleverd en sprak van een uiterst ingewikkelde ■zaak, waarin de twijfelpunten in het voordeel van verdachte zullen moeten gelden, al vond hij het benauwend, dat wellicht, iemand die gevaarlijk DEN HAAG In een pakhuis vol kartonnen inpakmateriaal in de Haag se Rembrandtstraat heeft gisteravond brand gewoed, die met veel rookont wikkeling gepaard ging. Oorzaak van de brand en omvang van de' schade zijn nog niet bekend. UTRECHT Dat is het meest ernstige geval van dierenmishandeling waarmee ik in mijn gehele loophaan ben gecon fronteerd, zo zei de politierechter in Utrecht, mr. X F. X de Kort, gisteren tegen een 45-jarige veehouder uit Hou ten. Hij veroordeelde de man tot zes weken gevangenisstraf waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar onder toezicht van de rJc. reclasseringsverenlgmg, De man, Joh C, V. heeft iu het najaar van 1964 meermalen enkele van zijn 21 koeien zwaar mishandeld. Hij draaide hun staarten om en sloeg ze met een stuk ijzer zo hard op heupen en achterbenen, dat er bloedende wonden ontstonden. Verdachte zelf noemde het mishandelen van dieren een ziekte, waaraan hij geen weerstand kon bieden: „De beesten wa ren lastig, ik zat in moeilijkheden en ik was buiten mezelf'. De officier hield bij het stellen van zijn eis, zes maanden gevangenisstraf waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, rekening met het oordeel van de psychiater dat V. toen hij een mishandeling pleegde overspannen, nerveus en licht verminderd toereke ningsvatbaar was. Hij had begrip voor de moeilijkheden van de boer, die zonder hulp zat kan zijn nu op vrije voeten zou komen. Hij stelde, dat hij tot zijn eis kwam op grond van het feit dat in Neder land alleen geoordeeld en veroordeeld wordt op feiten. Mr. Van der Feltz zei in zijn uitvoerig requisitoir dat de zaak met de kersen voor hem toch ■wel doorslaggevend is geweest. Wan neer de verdachte haar man met kersen wilde vergiftigen had zij di rect een verkleuring na toevoeging van het vergif moeten opmerken. En dan zou zij de kersen toch niet voor haar man hebben neergezet met het risico dat de verkleuring even later wel door haar dochter zou worden op' gemerkt, die het trouwens ook het eerst zag. De P.G. stelde dat Lolke voldoende kans heeft gehad zelf dethion in te nemen, b.v. in chocolademelk en dat aan de andere kant Antje ook vol doende gelegenheid heeft gekregen het hem toe te dienen. „Er zijn dus vrij sterke argumenten voor het aan nemen van moord, maar de stelling dat Lolke zelfmoord pleegde blijft tegelijkertijd bestaan", concludeerde de P.G., die onder deze omstandighe den grote voorzichtigheid geboden achtte. Overigens werd het verzoek van Antjes raadsman mr. G. J. Drenth om onmiddellijke invrijheidstelling niet door het hof ingewilligd. Dit op grond van de Ingewikkeldheid van de zaak. Uitspraak 4 maart. De invoering van de collectieve beloningspremie voor de sterke pro- duktiestijging, die (mede dankzij de arbeidsrust) in de havens heeft plaatsgevonden,is geruime tijd een. heet hangijzer geweest ih de boezem van de Stichting van de Arbeid, omdat deze premie (die berekend over de totale loonsom neerkomt op 4.75 per week per werknemer) buiten het centrale lponakkoord viel. De looncommissie van de stichting kon niet tot een beslissing komen, waarna het bestuur tweemaal Heeft vergaderd om een oplossing te vinden, die voor alle partijen aanvaardbaar zou zijn. Zonder meer afkeuren van de collectieve premie wilde men niet, omdat er dan in de havens stellig grote onrust zou zijn ontstaan. De oplossing werd gevonden door bij de c.a.o. een protocol te voegen, opgesteld door vertegenwoordigers van de bij de overeenkomst betrok ken werkgevers- en werknemerspar tijen, van de Stichting van de Arbeid en van het College van Rijksbemid delaars. In dit protocol wordt gesteld dat de havens" zullen -streven naar een meer rationele wijze van bevordering de produktiviteit en de prestaties, waartoe een beloningssysteem zal wor den ingevoerd dat gebaseerd zal zijn op de resultaten van een produktivi- teits-onderzoek, ingesteld met mede werking van een raadgevend efficien- cybureau. Verder blijkt uit het protocol, dat de bij de c.a.o. betrokken partijen, in afwachting van de ontwikkeling van dit beloningsstelsel, zijn overeenge komen bij wijze van aanloop „een bijzondere beloning voor de werkne mers in te voeren van 4.75 per week". Op deze wijze is de collectieve premie van 2.5 procent dus min of meer een „voorschot" geworden op een bijzondere beloning, die in een later stadium nog moet worden vast gesteld... Een definitief voorstel in dezen zal wellicht in de komende herfst aan de Stichting van de Arbeid ter beoordeling worden voorgelegd. Daar het protocol mede is opgesteld door vertegenwoordigers van het Col lege van Rijksbemiddelaars, wordt verwacht dat ook dit college geen bezwaar zal hebben tegen de ma noeuvre, waarmee de haven-c.a.o. uit eindelijk toch een veilige haven kon worden binnengeloodst. De c.a.o. voor de haven van Am sterdam, die gelijk is aan die voor Rotterdam, zal stellig dezelfdeweg gaan, zij het met nög meer vertraging omdat een deel van de Amsterdamse havenarbeiders, zoals bekend, de overeenkomst aanvankelijk had afge wezen. (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM De 32-jarige chauffeür A. J. die maandag morgen heel vroeg zijn eveneens 32-jarige echtgenote door wur ging om het leven bracht en zich zelf bij de politie meldde, is vrijdag overgebracht naar een krankzin nigengesticht in het noorden van het land. De officier van justitie die de zaak in onderzoek heeft, mr. J. M. van Leeuwen, heeft de vervolging en de instructie in deze zaak voor lopig geschorst. A. J. was tijdens het verblijf in het politiebueau Oostervantstraat bijzonder agressief en zeer verward in zijn verkla ringen. Een psychiater van de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezondheids dienst heeft voor de verdachte na een uitvoerig onderzoek een krankzinnigen- verklaring afgegeven in verband met zijn geestelijke toestand. Direct al na het plegen van zijn daad verkeerde A. J. in een sterk overspannen toestand. Het was bekend dat hij al vele malen in psychiatrische inrichtingen is verpleegd. Van de vijf jaar die het echtpaar in Overschie woonde, was A.J. maar een jaar (het laatste) thuis. De Rotterdamse GG en GD werd verzocht een onderzoek naar de geeste lijke vermogens in te stellen nadat A.J. tijdens zijn bewaringsteliing in het poli tiebureau een grote mate van agressivi teit aan dc dag legde. Donderdag viel bij nog <een bewaker - aan die gelukkig bijtijds door ilja collega's kon worden ontzet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1