Mandemaken: werk waarvoor geen jongeren meer te vinden zijn AGENDA Bokhorst in oude branderij Ontstellend gebrek aan normbesef Expeditieclief knoeide met verkopers R. Smits bouwde groot schildersbedrijf op 1 Gemeente geeft aardgasnota uit Totale kosten 5,5 miljoen - Kan ombouw tijdig starten? '|Éf BENDER ROTTERDAM BEDRIJTO ONDER DE LOEP (4 Beatrix genoot van watersport op Aruba In grote fraude betrekkelijk lichte eisen Nieuw bedrijfspand geopend Burgerlijke stand Oec. Jongeren Contact houdt forumavond QCHIEDAMHet eerzame beroep van mandenmaker valt in deze eeuw van automatisering ongetwijfeld il'* °npvpvtin(t in eon 01 j°9,se^e'.?P oude handwerk. De mandenmakerij van de heer H. J. M. 975 9J ILTrn den| aa" de Korte Haven- Aan de buitenkant valt niet veel meer te ontd^endaneenblmdemuur met een poort|e. Daarachter ligt een binnenplaats; aan de ene kant overdekt. Het ligt er vol met opgestapelde mandeflessen. Achter de plaats verrijst de voormalige bran- deri|. Ertegen aangebouwd in de openlucht staat een oven met een soort reuzepan erboven op. Toen we er waren lag juist in de laaiende vuurhaard een oude, houten deur te branden. De oven doet geen dienst meer. Vroeger toen er veel vraag was naar bruine mandeflessen, lagen de tenen in de pan gevuld met warmwater bruin te sudderen Bij het binnentreden van de ruimte, waar de mannen op de grond de manden zitten te maken, ziet de oezoeker overal de hoge bossen blanke tenen staan. Behoefte blijft MEREL I MEREL II aanvulling Vandaan era morgen (Van een onzer verslaggevers) F)E mandenmakers zitten wijd- ■M beens op de grond, terwijl ze vlug en handig de manden vlech ten. Het is vakwerk, waarvoor geen jonge mensen meer te vin den zijn. Tussen de knieën houden ze een stuk tenen vlechtwerk. Eerst leggen ze de bodem. Aan alle kanten steken de teensprieten eruit. Daarna maken ze een ver sterkte rand, de kim. Vervolgens splitsen ze de tenen en leggen er een hoepel omheen om de lange tenen bij elkaar te houden, waar na ze de tenen vlechten en met de grote knipschaar de uitsteken de einden handig wegknippen. Vaste plaatsen Briefje in boekje Winstposities eerste tiental „Schiedam" 1 Eerlijk of oneerlijk deskundig in klank Arnhem Breda Leiden (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien het aardgas steeds meer in de openbare belangstelling komt te staan, heeft het gemeentebestuur meend er goed aan te doen een aardgasnota uit te geven. Bij de le vering van aardgas doen zich tech nische verschilpunten voor ten op zichte van het huidige aardgas, aldus deze nota. Ontsnappen U ZOEKT EEN VIERKLEURENBALPEN 4.95 DEn dienstplichtige A. P. Bernhart uit Rotterdam, die na duiken in de Nieuwe Maas moest worden opgenomen met de beruchte caissooziekte, is buiten levens gevaar. De marineartsen M. O. Tissing en H. van Aaren hebben drie dagen voor zyn leven gevochten. De militair had gasbellen in zjjn bloed gekregen. Hy is overgebracht van Den Helder, waar hy in totaal 24 uur in de compressictank had gelegen, naar de Willemskazerne in Gorinchem. Zyn toestand is goed. (Var. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Oecumenisch Jon geren Contact houdt vrijdagavond om acht uur in de gemeente-zaal van de Oud-Katholieke kerk aan de Dam een forum met als leden pastoor V.d. Berg (Oud-Kath.) ds. P. R. Everaars (geref.), kapelaan J. Nuyens (r.k.) en ds. H.W. Wissink (herv.) Het forum zal het onder werp liturgie behandelen, waarover elk der leden eerstzal spreken vanuit het standpunt van zijn eigen kerkgenoot schap. Daarna zullen de aanwezigen vra gen kunnen stellen. thans bijna uitgestorven. Men moet ze alleen nog zoeken langs de Lek en verderop in de Betuwe. Dit zijn meestal thuiswerkers. Ook griendwerkers zijn er nog slechts enkele. De jongeren hebben geen zin meer voor een karig loon in de modder van de grienden te ploeteren. Omdat deze arbeid iegenlijk voor 100 pet. arbeidsintensief is en de kinderar beid gelukkig verdween, verdubbelden de prijzen van de tenen binnenenkele jaren. DIT beroep sterft meer uit door gebrek aan mensen en materiaal dan door klantengebrek, want de industrie blijft mandflessen vragen en de proefnemingen met plastic zijn tot nog toe finaal mislukt. Dit is eigenlijk een typisch voorbeeld, van het triomferen van een natuurpro- dukt (tenen) boven een kunstprodukt (plastic). Men gebruikt tegenwoordig ook wel rotan, dat wel voldoet, maar veel te kostbaar is voor verpakkingsdoeleinden. Wat er aan griendhout aan de markt komt, is allemaal veredeld, \vaarbij men velerlei soorten onderscheidt, als, Zwarte- driebast, Frans-rood en Katgrauw. Wat ons telkens weer opvalt bij dit soort kleine bedrijven, die nog geheel in de oude ambachtelijke sfeer, liggen, is de liefde tot het vak en het persoonlijk karakter ervan. Ik leef in mijn vak, zegt dan ook de heer H. J. M. Bokhorst (54). Voor mij is het, behalve dat het natuurlijk gaat om den brode, ook nog een soort sport. Hij vindt het heus niet erg, ais het weer maandag is. Ook dit is typerend voor de kleine zelfstandige musath bdamnc.ea d ambachtsman. Hij is overigens als fervent voetballer jarenlang een echte sporrsman geweest, terwijl hij daarnaast altijd veel aan muziek heeft gedaan. Hij heeft o.a. deel uitgemaakt van het voormalige Stedelijke Muziekkorps onder de bekende dirigent Van Vleuten en thans is hij nog lid van het Politie Muziek Gezelschap en het Harmoniegezelschap „Oefening Baart Kunst". WE hoorden vandaag de merel weer. De lente kondigt zich aan. In de verte. We duiken nog weg in onze winterjassen en -mantels. De wind is nag schraal en de mensen zien er toch zo zuur uit. Ze lopen hard en hebben jjeeit tijd voor elkaar. Ze zitten in de btts of de tram en blikken somber voor zich uit. In de lekker-verwarmde trein is het al niet veel beter. Als ze naar buiten kijkenzien ze alle dingen grijs en grauw. TOCH hoorden we vandaag de merel weer. Hij is niet somber en hij geeft ons een gevoel van vreugde. Er is iets geheimzinnigs in hem, iets wat wij mensen missen. De kilte en de grauwheid en de donkere wolken, waarvan wij slecht-geluimde mensen zeggen: Daar komt weer een schuit met zure appelen, het blijkt hem. aller mooi niets te deren. Midden in de winter schijnt hij zich reeds in de lente te gevoelen. Deze blijde merel zou het zinnebeeld kunnen zijn van ons ander, ons beter Ik, dat temidden van het kille wintergetij van óns uit wendige, maatschappelijke leven, met als uitgangspunt het zakelijke Do-Ut- Des (ik geef, opdat jij er zoat voor teruggeeft), reeds in de Geestelijke Lente van een onbaatzuchtige liefde keft. JYAAR aanleiding van een babbeltje, dat we een paar dagen geleden melden over onze krant in het alge- neen en de posteditie, die we maken Jti het bijzonder nog even een aanvul- hng. We schreven dat die editie de volgende morgen bij de post was voor seder, die buiten ons verschijningsge- med woont. Maar dat is niet waar: ate krant komt dezelfde dag al overal tn het land! Is dat even een. service. hog meer dus dan we al dachten. V kunt dus uw kennissen in noord en zuid en oost vertellen, 'dat zij De Rot terdammer nog op de dag zelf kunnen krijgen. En daar gaat het toch maar om geen oudbakken nieuws vifeiie: C-H.IT., verg., 20; Dienst Sociale ringi demonstratie-avond, 20. rJ Sociale Belangen Werkende ,~fd' eontaktavond, 20. 'jOkcentrum: Schied. Reddingsbri- «ade, eontaktavond, 20. Arcade: Tienerkoor Orpheus", con- Cert, 20. Irene: N.H.G.E., verg... 20. volksgebouw: NIVON. Cabaret Lure- Iei, 20. Gemeentezaal Oud-Katholieke Kerk: Oec. Jongeren Kontakt, forumavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER". Sehiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. Oa lg uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). ji Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- «tmat 139a, tel. 152400. .Klachten bezorging: Agentschap (acr «e boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Zo.werkten de mandenmakers reeds eeuwenlang en aan dit arbeidsproces is nog niets veranderd. Dat kan in ons vak ook niet, zegt de heer Bokhorst, die zelf nogal eens meewerkt. De sfeer van eeuwenoud ambacht»- werk hangt hier nog in deze tachtig jaar oude mandenmakerij. De vader van de huidige eigenaar begon vijftig jaar geleden met- de demijohns te voorzien van een tenen mandewerk. II begrijpt, dat de grootste klanten altijd de distillateurs zijn ge weest en dat ze het nog zijn. De heer Bokhorst kent ze allemaal. Hoewel hij ORANJESTAD Prinses Beatrix heeft gistermiddag op Aruba, dat zij op het ogenblik bezoekt, volop kun nen genieten van de watersport. Dat deed zij toen zij 's morgens haar officiële bezoeken aan enige sociale instellingen en de grote olieraffinade rij van Aruba, achter de rug had. Na een minuut of tien vervolgde zij haar tocht naar een andere toeristi sche attractie, nl. de rotsformatie van Ayo. Vlug beklom zij de hoge steen massa om vanuit de hoogte het Aru baanse landschap te overzien. Hoewel dit gedeelte van de tocht voerde langs een buiten de normale route liggend gedeelte van Aruba, waren er naar verhouding veel mensen gekomen om de Prinses te zien. Bij haar officiële bezoeken in de ochtenduren heeft Beatrix veel ge schenken in ontvangst mogen nemen, waaronder een pop in Arubaanse klederdracht. Op de door de regering aangeboden receptie na, behoort het bezoek van de kroonprinses weer tot het verleden. Ook heeft de Prinses de „natuurlij ke brug", een rotsformatie die van onderen is uitgehold door het zeewa ter, bezichtigd. Zij liet het niet bij kijken alleen, nee, de Prinses ging de rotsen af en spoedig moest de film camera er aan te pas komen. De dag tevoren had de Prinses niet kunnen filmen omdat haar camera niet hele maal in orde was. Belangrijke telefoonnummers; Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123. alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor öe dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apot^pfc" Evers L. Haven öl, :Co*i2 en Kethel, Schied. weg. tel ook veel werk heeft voor de chemische industrie, waarvoor hij rondom de zestigliterflessen het mandwerk vlecht en deze bovendien nog voorziet van ijzeren beugels. HOEWEL de familie Bokhorst een echte Sehiedamse familie genoemd mag worden, toch kwam een van de voorvaderen, Herman Bokhorst uit het mooie stadje Ruurloo. Waarom hij vanuit de schone Achterhoekse dreven hierheen is gekomen, weten we niet. Of had hij misschien toen al klanten onder de Sehiedamse distillateurs? In ieder geval vestigde hij xich in 1769 aan de boorden van de Schie en huwde op 4 mei van hetzelfde jaar met een Maastrichtse schone, Wilhelmina Vlucht, Er kwamen steeds meer mandenmakers naar Schiedam. De ouderen onder ons herinneren zich ongetwijfeld nog de tenenvlechters Kooy en Keuzekamp, Ze woonden in het hartje van oud-Schiedam en verdrongen elkaar meermalen om in de gracht van het Broersveld hun tenen (van hout) te kunnen weken, waarbij ae ruzie tenslotte zo hoog liep, dat in 1874 wethouder Nolet de elkaar-verdnngende mandenmakers vaste plaatsen aanwees. In Schiedam zijn de mandenmakers ROTTERDAM „Hoe bestaat het, dat u in uw functie en met uw sala risvoor vijf en twintig gulden door de knieën gaat". En: „het is on gehoord, dat u a raison van een rijks daalder of een pakje cigaretten om koopbaar bent." Aldus vanmorgen de president van de rechtbank mr. R. J. Brunner. „Het is verbazingwekkend, hoe een man als A. ooit voor een recht bank heeft kunnen komen. Het is een bijzonder trieste zaak dat A. „plat" is gemaakt." Dat constateerde van morgen voor de rechtbank de officier van justitie, mr. P. A. H, Bos. Die opmerkingen sloegen op de Schiedammer L. J. A., 34 jaar oud, tot november overkoepelend expeditie- chef van N.V. Botello te Schiedam. A. was de centrale figuur van het gehele controlesysteem op de financiële verantwoording van de chauffeurs- verkopers. Als een dergelijke functio naris betrokken geraakt in knoeierijen, is het gehele controlyesysteem waar deloos en de bedrijfsleider vn N.V. Botello, die als getuige voor de recht bank verscheen, verklaarde dat het bedrijf voor naar schatting achttien duizend gulden schade heeft geleden door de malversaties, die tot deze rechtszaak hebben geleid. Mr. Bos eiste tegen, A. een gevange nisstraf van tien maanden, waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Een betrekkelijk lichte straf dus, maar mr. Bos sprak als ziln overtuiging uit, dat A., die uit de lagere rangen was voortgekomen, nooit op deze post had mogen worden aange- (Van onze rechtbankverslaggever) steld, omdat hij onvoldoende overwicht had op zijn vroegere collega's. De frauderenden waren chauffeurs verkopers. Daarvan stonden vanmorgen voor de rechtbank W. M. v. M. uit Rot terdam, veertig jaar, D. R. uit Schie dam, 27 jaar, F. D. uit Vlaardingen, 24 jaar en P. J. de G. uit Rotterdam, 31 jaar. Het verhaal dat zij deden kwam allemaal op hetzelfde neer: zij moesten aan het eind van de dag verantwoor ding afleggen aan de hand van de op hun wagen overgebleven voorraad en de bonnen van de verkochte hoeveelheden. De eindcontrole daarop berustte bij A,, die op een zekere dag In zijn boekje een briefje van vijf en twintig galden bad gevonden. Wie het daarin had gelegd, wist niemand. Maar A. begreep de wenk: een aantal chauffeurs-verkopers rekende minder af dan er was verkocht, stak het over gebleven geld in eigen zak en A. kreeg een percentage van deze „winst". In enkele gevallen was dat niet veel: iemand drukte hem een rijksdaalder, of zelfs maar een pakje sigaretten In de hand. In andere gevallen was dat één derde van de buit. En soms had A. een chauffeur-verkoper gemaand: (Van een onzër verslaggevers) SCHIEDAM Dat vakbekwame schilders met een zakelijke inslag ook in Nederland een maatschappelijke werkkring boven het gewone formaat kunnen opbouwen, bleek uit 'de loop baan van de heer R. Smits, die onmiddellijk na de bevrijding in augustus 1945 een eigen schilderszaak opzette, met een enkele werknemer. Met een busje verf hangend voor op zijn SCHIEDAM Nda.t het eerste .tiental van de schaakvereniging „Schiedam tegen R.S.R. Ivoren Toren 1 niet verder kwam dan een 5—5 gelijkspel kreeg dit tiental vervolgens in haar "uitwedstrijd tegen Hillegersberg 1 een voorlopige 31l—ifc achterstand te verwerken. Van de zes partijen die in deze ontmoeting zijn afgebroken, nemen de Scheidammers aan vijf borden ervan, een overheersende positie in. Schiedam 1 ziet zich dus voor een opgave geplaatst waarvan wordt ver wacht, dat indien de voortzetting van de strijd met uiterste waakzaamheid ge schiedt, ook een gunstig eindresultaat niet zal uitblijven. Zelfs met een gelijk spel zou Schiedam 1 het .meest gehaat zijn, terwijl dit voor Hillegersberg 1 onvoldoende is om zich als kampioens pretendent te handhaven. Als bezoekende vereniging kon Schie dam 2 haar beste spel niet ontplooien en werd door een 6—3 nederlaag de min dere van het derde tiental van de ontvangende vereniging „Wilhelm Stei- nitz". Schiedam 3 bleef de haas over „Blauwhoed" en liet hen met een 6—4 nederlaag uit het clublokaal van Wilton- Fijenoord vertrekken. De persoonlijke resultaten van deze ontmoetingen waren: Wilhelm Steinitz 3Schiedam 2: winnaars: D. Dekker en W. de Bruin. Remise A. Ammersdorffer. Verliezers: J. de Bruyn, M. Hersbach, S. Koster, C. A, den Uyl en G. v. d. Berg, Afgebroken: F. v. d. Heuvel. Totaal 6—3. Schiedam 3Blauwhoed 1: Winnaars: H. Bogers, F, v. d. Heuvel, C. A. en G. H. den Uyl en J. v. d. Velden. Remise: F. G. Maas en C. Troost. Verliezers: J. P. V. Leusden, J. v. Noordennen en A Scheele. Totaal 64. •borst en een ander busje achterop zijn rug trok hij 's orgens op zijn fiets naar zijn klanten. Het was allemaal nog erg moeilijk in die eerste dagen, niet het minst om aan verf te komen. Enkele maanden later had hij al vier mensen aan het werk; thans vijfenzestig man in vaste dienst en 's morgens op zijn fiets naar zijn klanten. He; was allemaal nog erg moeilijk in die eerste dagen, niet het minst om aan verf te komen. Enkele maanden later had hij al vier mensen aan het werk; thans vijfenzestig man in vaste dienst! 'en 's zomers dikwijls meer dan hon derd. Hij wist het vertrouwen te winnen van de grote concerns door goede kwaliteit en" prima service. Door de uitbreiding van het nog steeds troeiende R. Smits' Schilverbedrijf moest hij uitzien naar ruimere kantoor- en werkruimte, die hij vond in het pand Tuinlaan 10, dat hij voor dit doel geheel vernieuwde. Dezer dagen kwam het bedrijfspan (300 m2 groot) gereed en donderdag middag was er receptie, waarop talrij ke zakenrelaties de heer Smits kwamen gelukwensen met het bereiken van deze mijlpaal in zijn loopbaan. De heer Smits woont zelf in Kethel; hij heeft twee kinderen, een zoon en een doch ter. „Waar bljjft mijn aandeel!?" Tijdens de behandeling werd het ver moeden uitgesproken, dat er méér mensen bij deze knoeierijen waren be trokken dande vijf die nu voor de rechtbank stonden. In ieder geval, toen de bedrijfsleiding hardhandig had inge grepen, was het meteen uit met alle tekorten. Zelfs het tekort wegens breuk was ineens opvallend laag geworden. Klaar blijkelijk zat de schrik er in. als de officier toonden zioh geschrokken Zowel de president van de rechtbank van het ontstellende gebrek aan norm besef. dat uit deze affaire bleek. Want de chauffeurs-verkopers vertel den. hoe het vaak voorkwam, dat er per ongeluk bij een klant een kistje te veel was afgeleverd. De klant hield dan zijn mond. „Moet die sufferd van een chauf feur-verkoper maar uitkijken!" Derge lijke „fouten" schenen de aanleiding te zijn tot de gehele affaire: de chauffeur verkopers kwamen met hun problemen bij A. en die wist daarop wel raad. Een van de verdachten zei: „Ik had niet gedacht, dat ik daardoor voor de rechter zou komen." Mr. Brunner: „Mooie samenleving! Alleen datgene wat u met de politie in aanraking kan brengen acht u slecht. D zegt het zelf heel duide lijk!" En mr. Bos: „Men valt niet zo vlug over het benadelen van grote bedrijven. Inbreken of diefstal bij gewone mensen ziet men als oneer lijk. Maar het normbesef verzwakt ais de affaire een onpersoonlijk ka rakter gaat krijgen." Mr. Brunner: „Men schijnt de ver wantschap niet meer te zien tussen wat strafrechtelijk onjuist is en wat niet degud." De eis werd tegen v. M. en R. acht maanden, waarvan drie maanden voor waardelijk met twee jaar proeftijd, tegen D. vijf maanden waarvan drie voorwaar delijk met drie jaar proeftijd en tegen de G. zeven maanden,- waarvan drie voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Allen met aftrek van de tijd in voor arrest doorgebracht. Rekening is daarbij gehouden met het gunstige verleden en de gunstige reclasseringsrapporten van de verdaohfen. Uitspraak 11 maart. SCHIEDAM Geboren: Johannes zv B Baggerman en T IJ Kuiper: Marc zv H Dortwegt en J W Bakker: Louis J P zv L J P Maas en N A Benschop; Jan Erik zy J H Eekhof en B Rodemaker: Agnes dv K van Bree en A M van Noort: Maria C M dv B G N Overmars en M L C J van der Toom; Fred zv J B Jasper en N van Gijzen: Arjan M zv D Zijlstra en A M A Barends; Petronella dv M Barvoets en M W Swane- veld; Robert F zv F G J Quite en P W T Dlerckx; Marleen dv W H Bakker en J Soeters; Hermanus zv H Bouman en E Erdtsieek: Robertas zv H H Windhorst en M W van der Starre; Relnder zv R van Raalte en P J Coenradie; Eduard zv M G Boer en G G J C van Eijk; Robertas J zv N J van Leeuwen en J L Kinnegen: Ingrid C dv J van der Velden en C van den Adel: Nicolette dv C van Gent en J J van Walsum; Maxlmlliaan A zv M H A Raket en S L Nauman; Adrlanus L zv J J T Buurman en A Poelstra; Marcel zv V Mucek en H Elberg; Paulus W zv W L Elgers en H A van der Poort; Diana dv J Schopenhouer en C van Rij; Stephanus F zv A H SchUthuizec en W M Catin; Patrick zv T J Jeijsman en W J P Meijers. Overleden: G van Ingen. 83 jr wed Wijnhorst; S S S WlUemstijn, 59 jr echtg Etman; P Stolk. 71 jr; J A van Deurzen. 82 Jr echtg Mathijssen: J van Galen Last. 75 ir: J C Koster. 77 jr: H J van Dis, 65 jr: I Munnlk, 91 Jr; J Dekker, 81 jr echtg Krabbendam: J T HeljUgers, 67 jr echtg Van der Meer: Z G Martens, 65 jr; W E H M Melchers. 60 jr. Een piano is een prachtig bezit voor heel het gezin. Ook voor u is dit ideaal beslist bereikbaar» Kom gerust eens bij ons kijken naar de veie merken en praten over de talrijke mogelijkheden. Wij geven u graag alle gewenste inlichtingen. Bel of schrijf om onze foto-brochure nr. 60A Rotterdam, W. de Withstraat 32, tel. 133113 Amsterdam De calorische waarde, d.w.z. de hoe veelheid warmte per kubieke meter van het Sehiedamse stadsgas bedraagt ca. 4.800 kCal, terwijl de calorische waarde van het zgn. Slochterengas circa 8.000 kCal bedraagt. De hogere overdruk van het Schiedams stadsgas bedraagt ongeveer 8 milibaar en van het Slochterengas ca. 25 mili baar. De samenstelling van het aardgas vraagt voor volledige verbranding meer lucht dan het huidige stadsgas. Om deze meerdere lucht te kunnen aanzuigen is een hogere gasdruk nodig. Het aardgas brandt minder snel (o.a. door het ontbreken van waterstof In het aardgas) dan het stadsgas. Ten gevolge van de hogere calorische waarde van het Slochterengas ontstaata automatisch een toename van de ber gingscapaciteit. Men bergt in een m3 met Slochterengas 8.000 kcal tegenover maar 4.800 kcal met stadsgas of een vergroting van 67 pet. In 1963 bedroeg de maximum-dagafle- vering 63.000 m3 (aardgaskwaliteits)De bestaande gashouders kunnen nier meer dan 55 pet. hiervan bevatten. Als de uitbreiding in de verwarmingssector snel verloopt, zal de maximale dagaflevering sterk stijgen en als gevolg hiervan zal d gasbergingscapaciteit naar verhouding sterk dalen. Als gevolg van de hogere calarische waarde en de hogere druk, waaronder het gas moet worden gedistribiueerd, zullen uit lekken in het buizennet naar verhouding meer warmte-eenheden ont snappen dan thans het geval is. De Samenwerkende Regionale Organen Gasvoorziening zllen in vier jaar tijd ca. een miljoen huishoudelijke aansluitingen in Zuid-Holland, Centraal-Nederland en Zuid-Nederland geschikt moeten maken voor de ontvangst van aardgas. Schiedam heeft zich voorlopig aangemeld voor de ombouw van 18000 aansluitingen. Volgens' de aardgasnota moet kunnen worden beschikt over een krediet van. ƒ5.500.000, waarvan reeds een krediet van ƒ200.000 is verleend, zodat nog 5.300.000 gevoteerd moet worden. Het ligt in de bedoeling met de ombouw begin 1966 te beginnen, maar de huidige bestedingsbeperking zou hier wel eens een spaak in het wiel kunnen stoken, want de gemeente zit thans reeds met haar kapitaalsuitgaven tegen het plafond. Met klem stelt de aardgasnota van, dat het niet mogelijk zal zijn een bedrag van een half miljoen gulden uit te geven, die beslist nodig zal zijn, voordat de ombouw aanvangt. Dit is een gevolg van de stringente be- stdingsbeperking, die blijkbaar niet geldt voor de Gasunie, maar waarbij volstrekt geen rekening wordt gehou den met deze voor de gemeente gehele nieuwe uitgaven, die niet voorkwamen in de jaren, die als basis hebben gediend voor de berekening van het leningsplafond. De gemeente kan dan ook niet verder gaan dan 100.000. In ruime sortering voorradig vanaf T\E procureur-generaal by het Haagse ge- rechtshof eiste zes jaar gevangenisstraf met aftrek tégen de dertigjarige Rotter damse havenarbeider C. S. ter zake van poging tot moord op zyn thans ge- scheiden echtgenote. De rechtbank te Rotterdam had hem wegens poging tot doodslag veroordeeld tot vier jaar gevange nisstraf met aftrek van voorarrest. Er waren in dit huweljjk reeds lange tijd moeilijk heden, mede een gevolg van de omstandig heid, dat de vrouw relaties met een andere man onderhield. Toen op 21 mei de man in dc vroegere echtelijke woning kwam om nog eens te praten over bezoek aan zijn vijfjurig dochtertje, ontstond opnieuw ruzie. Tevoren had de man, die in een depressieve toestand verkeerde, een stilletto gekocht. Daarmee bracht hjj de vrouw enkele stekeu toe, o.m. in de nek en borst waardoor het slachtoffer in levensgevaar kwam te ver keren. Van het rcchtbankvonnis kwam S. in hoger beroep. Hij betoogde niet het voor- nemen te lichtten geha<V*4yn vrouw te doden en in een roes van opwinding te' hebben gehandeld. Evenwel meende de procureur- generaal, mr. J. Zaaver, dat liet kopen van een stiletto op voorbedachte rade wyst, zodat hij dc, opgelegde straf te licht vond. De raadsman, mr. B. Sluylers uit Den Haag, was het niet eens niet dc procureur- generaal en bepleitte een lichtere straf. Arrest op 10 maart. T ULIA en Tineke, de twee enige orang- oetangs van- diergaarde Blijdorp die nog niet door de tropische huidinfectic waren aangetast, zyn nu ook ziek geworden. De gevreesde vims is ook by hen geconstateerd. Het schynt dat Tineke zieker is dan Julia, die haar eetlust een tikkeltje heeft terug gekregen. Tineke weigert elk voedsel tol zich tc nemen. Intussen is de toestand van Barbara en Peek bevredigend. Peek, voor wiens leven dc artsen enkele dagen geleden vreesden, srhynt de virus Ie boven te komen. Gezien echter het feit, dat zich op het laatste ogenblik by mensapen, die al aan de beterende hand waren, nog com* plicaties hebben voorgedaan tengevolge waarvan zy toch stierven, is de directie van Blydnrp voorzichtig geworden met het doen van uitspraken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1