SAMEN STENO-TYPISTE tj&rsCHf. jslTA'T \k. BOUILLONKOP MET SCHOTEL GEZELLIGE BOUILLONBEKER LITURGISCHE ORIËNTATIE ERVAREN STENOTYPISTE BIJ 2 GEZINSPAKKEN Melrosum „forte" SLECHTS 12 VLAGGETJES^ k, SLECHTS VLAGGETJES A Aank. kantoorbediende (mnl.) Jongere bediende (mnl.) j DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 25 FEBRUARI Pagina 6 22 februari nam na een- zeer smartelijk ge dragen lijden. de Héere- van ons weg onze geliefde broeder en zwager GABRIËLDOÜW Echtgenoot van Charlotte van'Doorn in de leeftijd van 67 jaar. M. VOERMAN—Douw C. P. DOUW G. DOUW—Plooi Beverwijk: N. MAK—Douw A. MAK' Schiedam M. DOUW Schiedam, J. DOUWOnderdenlindeh Arnhem D, DOUWDiepenhorst G. DIEPENHORST, c Schiedam, 24 februari 1965. Kasjmier is mode. Zeker als ze op zo'n biczondere manier vertolkt wordt als bij deze-Franse pullover. Door de gave lijn van hals én mouwen gaan alle bewonderende blikken naar het fijne kasjmier-dessin op het voorpand. Het-model is gemaakt van nylon-zed, een krimpvrij materiaal dat zich biezonder gemakkelijk laat wassen (handwarm sop is vol doende) en zelfs niet gestreken wil worden. Keuze uit gloedvol groen, bordeaux-rood of bruin/bleu17,90 En u zou er bijvoorbeeld deze leuke, gerende rok bij kunnen dragen. Gemaakt van een luchtig linnen weefsel, o.m. in de weer moderne tint lichtbeige. 34-46. 19.75 California bouilionbeker „culinair" in 6 fijne decors heeft van alles zoveel meer Rotterdam Familieberichten uit andere bladen GESPREKKEN OVER DE EREDIENST „Zo ik niet had geloofd". Ps, 27 Heden overleed nog on-l verwacht, onze lieva vrouw, moeder, be-j huwö- en grootmoeder, zuster, behuwdzuster en tante NEELTJE HAUS geboren van Zanten, op de leeftijd van 58 jr. 's-Gravenhage H. HAUS A. H HAUS C. W. HAUS- Parlevliet YVONNE ROBBIJ Heerjansdam M. E. J. DE NEEF-Haus N. DE NEEF nikee door PROF. DR. H. JONKER Er Is een vlaggetje op alle California soepen en bauillonproducten i WjBS p Professor Jonker is van mening dat de VQpllP"1' protestantse eredienst vernieuwing en geb. T9.50 verlevendiging behoeft. In dit boek ont wikkelt hij hierover gedachten die bij- Verkrijgbaar in de boekhandel xondcre aandacht verdienen. N.V. Deluxol Olie Maatschappij i miiiiiuiiiiuiniiimiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiniiimiiiiiniiijiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniriijirf- KANTOORBEDIENDE hulp in de huishouding MEDEWERKSTER voor haar kantoor HOEST UW KIND? "MATTFRM4NM" 'SHftAKT GOED. LOST. TAAI. SIHH- OP FimUIe-AtTntcntlM werden opgenomen is De Rotterdammer - Nieuwe Haagse Crt Nieuwe Leldse Crt Dordts Dagblad Prils et per mm Op rerzoek kunnen te ook alleen In om blad worden opgenomen et per mm EC! IT CADEAU Schiedam: Zo de Heere wil hopen onze geliefde ouders en grootouders J. TREURNIET en J, TREURNIET— Weerheim op 11, maart hun 40- jarig .huwelijksfeest te gedenken, i Hun" dankbare kinderen en kleinkinderen Berkel, 25 febr. 1965 Zuidersingel 90B Gelegenheid tot felici teren 11 maart 3965 van 4 tot 6 uur.n.m. in Café-Rest. ,,'t Raad huis", Heerenstraat 18, Berkel (Z.H.)., A. VAN DIJK—Douw J. VAN DIJK Schiedam, A. M. DOUW A. DOUW—Gille Zwartsluis Rotterdamsedijk 231d. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer Nassaulaan 68, Schiedam. Gelegenheid voor rouwbezoek woensdag en donderdag van 7.308.30 uur. De begrafenis zal plaats vinden vrijdag 26 fe bruari 1965 des n.m. 2.45 uur. Vertrek van het sterfhuis 2,30 uur. Heden nam de Heere tot Zich, na een lang durig, moedig gedragen lijden, mijn zeer lieve man en onze zorgzame vader GERRIT STEHOUWER in de leeftijd van 48 jaar. Komt in, gij gezegende des Heeren. G. STEHOUWER— Klerk FRANK DICKY. H. I. Ambacht, 22 februari 1965. Jacob Catsstraat 25. De teraardebestelling zal plaatsvinden D.V- vrijdag 26 februari a.s. te 3 uur, op de Alge mene Begraafplaats te H. I. Ambacht, vooraf gegaan door een rouw dienst, welke namid dags 2 uur zal worden Behouden in de Geref. Kerk aan de Paulus- weg te H. 1 Ambacht. Liever geen bloemen. Condoleantie: woens dag- en donderdagavond van 7.30 tot 8 uur. Heden overleed na een geduldig gedragen lij den, nog geheel onver wacht mijn lieve man en onze zorgzame vader JACOB VERLOOP in de leeftijd van 55 jaar Noord wijk M. C. VERLOOP- Admiraal NELY CEES RLA PIET-HEIN Noord wijk a Zee, 23 febr. 1965, Hoofdstraat 50 De begrafenis heeft heden op de algemene begraafplaats te Noo-rd- wijk plaats gehad.- God heeft in Zijn Heerlijkheid opgenomen Zijn moegestreden Kind, onze lieve Mammie, Dochter en Zuster TINE JENNY DE ZEEUW-v. d. Weg op de leeftijd van 34 jr. Ik vrees geen kwaad, want by mij is de Heer, Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Gez. 87 - vers 4 Uit aller naam M, A. DE ZEEUW- Koonirags R'dam, 24 febr. 1965, Bentinckplein 62. Gelegenheid tot condo leantie vrijdag tussen 35 en 79 uur, Lu- meystraat 28c, Rotter dam. De begrafenis zal piaats vinden zaterdag 27 fe bruari a.s. op de Alge mene begraafpl. Croos- wijk na aankomst te 2 uur in de kapel. Nadat 4 januari, jJ. van ons is heengegaan onze lieve zuster en schoonzuster Cornelia Hak geb. van "Vlijmen, werd heden na een korte ongesteldheid nog plotseling van ons weggenomen onze bes te zwager, PIETER HAK Mzn. In leven gewoond heb bende te Krimpen a/d Dek, Molendijk 52. Driebergen: R. P, van VLIJMEN Staat Breda: L. H. A. van VLIJMEN Ereneken Rotterdam: M. BAARS— van Vlijmen 23 februari 1965, Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, na een geduldig gedragen lij den, onze lieve zuster, behuwdzuster en tante CORNELIA HANSUM op de leeftijd van bijna 75 jaar. J. C. HANSUM E.iHANSUM Moerman K., W. HANSUM F. A. A. S. E. HANSUM- Woudenberg Overschie, 24 febr. '65 Delft weg 71 Liever geen bezoek. De teraardebestelling op de alg. begraafplaats Hofwijk te Overschie is bepaald op zaterdag 27 februari a.s. na aan komst in de kapel te 12.30 uur. Vertrek vam af het woonhuis te 12.15 uur. Heden overleed, geheel onverwacht, in de ge zegende leeftijd van 87 jaar, onze lieve moeder, behuwd- groot- en overgrootmoeder JANSJE DE VOS— Sliggers weduwe van Abraham de Vos Voorsohoten W. A. J. DE VOS M DE VOS-v. Helden Leiden J. M. GROENEWEG- de Vos J. GROENEWEG Neerijnen E. C. BQUTA-de Vos M BOUTA KLEIN- en ACHTERKLEIN KIND. Leiden,'23 'febr. 1955 Stevenshof 8. Corr. adres Beethovenlaan 109. Thuis geen bezoek Geen bloemen De begrafenis is be paald op vrijdag 26 fe bruari a.s. om 3.30 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". GetrouweA. C. van Vliet en M. J. Donker. Capelle a.d. IJssei, Geboren*. Douglas-Jan. z.v. Harmsen-Shortt, Nairobi; Men- no Leendert, z.v. Plaisier-Slin- genberg, Abadan. Overleden: Tjeerd Cornells Overwagt, 58 jaar, Delft; Adolph Frederlk Middendorp, 44 jaar. Delden; Pieter Hak Mzn„ 72 jaar, Krimpen a.d. Lek; Theodoras Franeiscus Maria de Lestrieux Hendrichs, 71 jaar, Overveen; 3. H, M. Walenkamp, Delft; Christoffel Smit, 69 jaar, Rotterdam; Jo hannes Kooren, B5 jaar. Botte rdam; Gabrië! Douw, 67 jaar, Schiedam; Charlotte Phaff- Veenstra, 56 jaar. Haarlem; Hendrik Jueh, 62 jaar. s- Gravenhage; Johannes Andries van der Poel. 80 jaar, Rotter dam; Hugo van Nes, 85 jaar, Biitboven; Cornells Verweij, 64 jaar, Dordrecht; Martlnus van Hees, 83 jaar. Dordrecht; W. F. Kampen. Dordrecht; Johan nes Koek, Zwijndrecht: Nico- laas Hogenbirk, 68 iaar, Hil versum: Fredrik Scholten, 83 jaar, Deventer; Pieter Visser, 44 jaar. Marken; mr. Kier Bosch, 56 jaar, Winsum Overleden: Sijiske v.d. d. Zwaag, 84 jaar, Veenwouden; Lammert Brandsma, 82 jaar Leeuwarden; Pieter Bouwman', 41 jaar, Leeuwarder:; Doeóe Jans v, d. Werf, 83 jaar, Berguro; Antje Lulnenburg- Akkerman, 51 jaar. Leeuwar den; Douwe C. Mollema, 81 jaar. Selsbierrum; Janna Wie- nia, 72 jaar. Akkrum; Ids Osinga, 83 jaar, Tjerkgaast; Tietje van Dijk, 64 jaar, Tzum; Folkert J. de Vries, 68 jaar. Sexblerum; Anne Melis de Jong, 48 jaar, Leeuwarden; Ynze StieMSra, 42 jaar, Stiens; Jan. Pieter Veenland, 79 jaar, Burum; Pieter Reins Baarsma, 85 jaar, Zwaagwesteinde; A. de Hon-van Oostende, 75 jaar, Leeuwarden: Hendrik Luijten. 60 jaar, Dordrecht; Wessel Frans van Kampen, 59 jaar, Dordrecht; dr. A. F. J. Portiel- je, 78 jaar, Bermebroek; Celina Amelia Christina Rottier. 82 jaar. 's-Gravenhage; professor dr. WiUem Everhard Boerman, 76 jaar, "Rotterdam; 's-Gravenhage E. M. MUILEN- BURG-Haus M. D. MUILEN- BURG RBNÉ en verdere familie 's-Gravenhage, 24 febr. 1965 Pletterijstraat 59. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag, 27 februari om 11 uur op de Algemene Be graafplaats aan de Sir Winston Churchtliaan te Rijswijk. Vertrek van het sterfhuis om 10.30 utir. De boeiende reeks zondagavond- lezingen, gehouden onder de titel „Door een geopende deur in de he mel", in boekvorm. Dit boek geeft een prachtig inzicht in de belangrijkste liturgische vragen. HjiiitriiiminiiiiiiiiniiiEiiiiiiiiisiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiuiiiHi I Internationaal Handelskantoor MIDDELGROOT SCHEEPVAARTBEDRIJF dét binnenkort een nieuw kantoor 2»! betrekken m hét psrkkwartier te Rotterdam, vraagt voor spoedige indiensttreding vraagt voor spoedige indiensttreding Bijxooder mtercssaot a 0.1. hetgeen de ociuijvn vertek orcr de liturgie T*n de oergemeente en vxn de ootterre ra rooms-kathollcke kerk, over de kenmerken van de liturgie van de reformatorische kerken en over de plaats van prediking, sacrament, gebed, offerande, muziek en Op 20 februari is plot seling overleden mijn lieve broer en onze huisgenoot, de heer MARINUS HERMANUS CLANT op de leeftijd van 76 jaar. Den Haag B, CLANT Leiderdorp P. DE SNAYER M H. C. DE SNAYER- Anspack Leiderdorp, 24 februari 1965. Spanjaardlaan 3. Corr.-adres B. Clant, Maarsbergenstraat 109, Den Haag. De bijzetting in het fa miliegraf heeft heden in alle stilte op „Rhijn hof" plaats gehad. voor de afdeling boekhouding, bij voorkeur in he! bezit van diploma U.L.O., en kunnende typen. Leeftijd van 1619 jaar. Schriftelijke sollicitaties (of mondelinge na telefo nische afspraak onder nr. 11.35.00) aan de Direktie van C. Minnaar N.V., Mariniersweg 151, R'dam-1. Nederlands, Engels, Duits, Eigenhandig geschreven sollicitaties onder nummer M 250 eon N.V. Publiciteitsonderneming „Koningshaven", Witte de Withstraat 86, Rotterdam-2. N.V. GEBR. ZOMER. Sc KEUNINGS UITGEVERSMU - WAGENINGEN |!ilillllilllillllllilillllllllilll!lllllllillilll|lilHjllllllllllllllilllllllHIIIIIIHIUIIIIIIIil'll<»lHII| I POSTBUS 6013 ROTTERDAM-7 |j vraagt voor direct: H voor de expeditie afdeling g Leeftijd 16—17 jaar. Vlot kunnende typen Leeftijd tot 17 jaar. H Zeer gunstige werktijden. Zaterdag vrij. g g Aantrekkelijke salarisvoorwaarden. Bij een vol jaar 5 arbeid een extra maandloon, een kerstgratificatie s =s en 4% vakantietoeslag. Tegemoetkoming in studie- g kosten- S g Sollicitaties uitsluitend schriftelijk. Op het bureau van de STICHTING ROTTERDAMSE JEUGDGEMEENSCHAP kar» raet spoed geplaatst worden een AANK. VRL. Soil. Saftleveastr. 40b; tel. 23 12 42. Gevraagd in gezin met 3 personen waarvan de moeder (76 j) over dag alleen is voor lichte huish. werkzaam heden «n .zo nodig enige ver pleeghulp te verrichten. Van positief Chr. be ginselen. Fam. KRANENDONK, Kerksingel 13 Ridder- I kerk. Tel. (01886J 3135. Bij het Expertise- en Ingenieursbureau Van Hel den, Schippers Nobels, Wijnhaven 3, R'dam-1 is er plaats voor een SgSIBBS Ytrkrijgt). bij Apoih. CO «rk* DtoJ. voor het opnemen en typen van taxatie-rapporiea en het verrichten van de daarmede verband hou dende werkzaamheden. Uw sollicitatie wordt gaarne schriftelijk ingewacht. N.V. GLASUNIE, Katshoek 25 b/h Hofplein vraagt per l me!- of eerder een Sollicitaties schriftelijk of mondeling (tel. 241680 - 283940).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2