Ambtenaren meer ruimte Oude Kerkhof op VSRKAPE D Jeugdpaspoort voor culturele zaken BOZE MOEDER GEEFT VERKOOPSTER KLAP Bayern zakte scheef AGENDA Regenjassen öJÉ£ gScm km Modern gebouw ontlast ruimtegebrek ssing Noodopb geeft enige verlichting lOstuksf 1,60 W.F.-journaal afgelopen Voorstellingen en musea Dochtertje van diefstal beticht Wilton huldigt jubilarissen Garage Van Dalen N.V. Kapitein B. v. d. Hoek terug uit Hongkong Omgevallen kachel oorzaak brandje mild en geurig uitsluitend tabak SIMBOLO Werkende Jeugd hield clubavond Brandweer bluste schoorsteenbrand 55Jcarusi" kan vleugels nu beter uitslaan Bronzen O.N. voor L. Rijntalder REGEN OF GEEN REGEN EEN DAG bijna halve prijs f 1! as* 156 nE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 26 FEBRUARI 1965 ZORG OUDE TIJD (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM - In het oude stad huis op de Grote Markt wa ren de laatste jaren vele af delingen te klein behuisd. Stad en bevolking namen in grootte en aantal in aanzienlijke mate toe en daarmee ook het werk. De ruimte- beperking ging tenslotte belemme rend werken bij de arbeid van de ambtenaren, maar er is nu enige verandering in gekomen. Beperking Gang KAOT00RMACH1NES modehuis, v Prijs f f W Jtefcf gejgtc. JrwJcje i* wij «termt ch.zyfihu.i5 ,.- A DEN DRAAK Fransenstraat- 23 telefoon 6436 Vlaardingen Vandaag en morgen da&p1"'ks Door ruimtegebrekbï de fabrikant kunt U profiteren van eèn weer- jr BLIJFT ook viaar achter de toon- M bank staan?", vroegen we aan de kantoorboekhandelaar, die al ver Ff ie AOW-grens was. Hij stond aan ff me'toonbank te helpen en zijn die ongeveer even oud was, liet n eindje verder aan een klant diverse tarten ballpoints zien. Het assortiment !Z blijkbaar zo groot, dat de keuze nor de aspirant-koper niet gemakke- i fc i»as. He zakenvrouw toonde engelengeduld, want de klant is nu mal koning. gijn drie zoons hadden een goed hM zodat ik ze heb laten studeren. jVietsken er niet aan hun leven achter de toonbank te verslijten. En voor mijn zaak kon ik geen koper vinden. ken is liever in loondienst tegenwoor- j;n We staan nu al veertig jaar in ome Jnkei, totdat we niet meer kunnen Svs deze zakenman. ik heb mijn gehele leven met mijn nroentekar langs de straat gezeten en neeski rijdt mijn vrouw ook nog mee om me te helpen. Door weer en wind, kar in jaar uit. De mensen zijn kies keuriger, lastiger geworden vanwege je welvaart en kopen minder grote hoeveel heden. Heem bijv. aardappelen. mt verkocht je er vroeger veel per orin en dan moet je nu komen. En San dot zaniken over de kwaliteit. Ze nm toch zo lastig geworden. Dan heb ie er nog bij, die durven eisen. Als je niet op die en die tijd komt, dan kun je wel wegblijven nE Nederlandse vrouw schijnt on- U ianks de ruime voorlichting van [cranf en televisie niet te weten dat een groot deel der mensheid nog honger iijdt en dat de vrouw in het buitenland meestal zelf alles moet afhalen. Met bezorging aan huis is de Nederlandse vrouw totaal verwend. Ik heb twee jongens en die zeggen dan ook: Ik geen groenteboer, zodat de een op een bank perkt en de ander voor monteur leert." We hebben over de brandende kwestie vin opvolging in het kleinbedrijf de laatste tijd met heel wat kleine zelf standigen en vrtfe ambachtslieden ge sproken en we kwamen tot de ontdek- king, dat van het merendeel de kinde ren niet meer in de voetstappen van de veder willen treden. Vooral klagen deze Jcleyne luyden" erover, dat de lasten die op hun be drijf drukken elk jaar zwaarder wor den en het is dit jaar vooral de hoge AOW-premie, die op de zwakke schou ders van de risicodragende midden standers als een loden last drukt. De kinderen van deze mensen hebben meestal de dagelijksezorg van hun ouders meegemaakt. Ze zagen hen altijd bezig. Te weinig tijd bleef er dikwijls voor hen over. De gezelligheid in de huiskamer liet menigmaal verstek gaan, om nog maar niet te spreken als va der of moeder ziek was, want dan was het bestaan van het eenmans bedrijfje direct in gevaar. Men beweert wel ééns dat juist uit deze gezinnen naderhand de flinkste mensen zijn voortgekomen, wat begrij pelijk is. Strijd staalt -immers het karakter. Overigens is dit niet een zo erge grote troost. T/OORHEEN, in de goede, oude tijd, die uit een christelijk-maatschappe lijk oogpunt overigens verre van goed was, heerste er zo'n algemene armoede, dat het uitsluitend ging om het naakte bestaan te redden. Toen lagen de stuk ken dus heel anders. We weten maar d te goed, dat er bijv. in Rotterdam vele kleine luyden" van de Zuid hollandse en Zeeuwse eilanden als laatste maatschappelijke redmiddel een water- en mtumering of een groente- zaakje begonnen. In de oude maatschappij met haar ongebreideld economisch-individualis- me had de kleine burger geen enkele mogelijkheid tot kiezen en nog minder ^Be^^maatschappelijke uitwijkmoge- -Maar thans bestaat er zo'n fel con trast tussen de dagelijkse zorgen en rmco's, het tobben en zwoegen en het ntmt-klaar-zijn van de kleine zelf- staudtge en het zorgeloze verzorgd-zijn „van de wieg tot het graf" van de werknemer, dat het gestadig afbrok kelen van het eertijds zo massieve van risico-dragende mid denstand hoogst begrijpelijk is. nnn tiragen ons alleen een beetje »„i „Hf- B'' waar dit aftakelingsproces rr,t?,,i®en:.^en tweedelige toekomst- aischappij van louter consumenten m mmrnoet-concerns, die de gehele wilsector in hun greep hebben, lijkt, Gemeente-secretaris mr, M. J. Blok, die tezamen met de heren C. Brunt, chef algemene zaken en J. C. Putter ge- meente-architekt donderdagmiddag de ontving zei, dat toen hij in Schiedam kwam al gauw zag, dat het zo niet langer met de oude behuizing van üeze afdelingen kon doorgaan. Hij zocht met enkele medewerkers naar middelen ter verbetering van de toestand die door het toenemend plaatsgebrek steeds onhoudbaarder werd. Burgemeester mr. J. W. Peek meende drie jaar geleden, dat het nog wel tien jaar zou duren voordat het nieuwe stadhuis gereed zou zijn. Zo lang kon men natuurlijk niet in de perikelen blijven zitten. Eerst overwoog men nog panden in de omgeving te kopen om er de betrokken afdelingen in onder te brengen, maar daar kwam men toch van terug. Tenslotte liet men bet oog vallen op het Oude Kerkhof. Daar, m de schaduw van de Grote of St. Janskerk. Schiedams oudste bouwwerk, bouwde de gemeente een geriefelijk kan toorgebouw, zoveel mogelijk aangepast aan de eisen van deze tijd. Hoelang dit semi-permanente bouwwerk dienst zal j doen, zal grotendeels afhangen van de m «S!'"™*®116 ontwikkeling in DIJ de ingebruikneming van de nieuwe •*-* kantoorruimten, maandag jl. viel al onmiddellijk de schaduw van een verre gaande bestedingsbeperking over velerlei toekomstverwachtingen, ook over die van het nieuwe stadhuis. Diezelfde maandag avond was er een raadsvergadering, die ook al in het vege teken stond van de „wurgende greep", uit Den Haag. zoals B-n«t W. het op plastische wijze uitdruk- Maar voorlopig zijn al afdelingen als algemene zaken, interne zaken e.d. op keurige wijze ondergebracht aan het Oude Kerkhof. De niet bepaald spectacu laire ingang is een oud poortje in een blinde muur. Dan betreedt men een soort binnenhof, met armetierige graszoden en (natuurlijk! nog geen bloemen. Maar als de lente fer eenmaal is," zal'men hier ongetwijfeld een geurige' en kleurige bloemenhof met frisse, groene gazons aanschouwen, waarop de ogen van onge veer vijfentwintig ambtenaren met wel gevallen zullen rusten. Door dit rustiek-aandoende plantsoen betreedt men dan het lage (inwendig drie meter hoog) en lange gebouw (oppervlakte ongeveer driehonderd vlerkante meter); kosten 127.000, alles inbegrepen. Hadden de oude kantoor lokalen schouders hoge vensterbanken met ruiten van ouderwets-beperkte omvang, hier vindt men op moderne wijze lage vensterbanken met een overvloed aan glas. Direkt als men innenkomt, ziet men rechts, ook al achter veel glas, een charmante •telefoniste zitten, een entree die men voorheen al die jaren miste. LUfKS gaat men een korte gang in en achter het loket van glas, niet langer het ondoorzichtige valluik van voorheeen Bel ons voor een demonstratierit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 6700 ons meer een nachtmerrie dan een lichtend ideaal. Misschien zullen mevrouw zus en mevrouw zo dan nog wel eens terug verlangen naar de dagen, toen de groenteman of de kruidenier een kwartiertje te laat waren. ontwaart men over een grote ruimte verspreid dezelfde ambtenaren, die in het oude stadhuis als het ware schouder aan schouder zaten. Deze ruimtelijke spreiding moet ongetwijfeld de concen tratie van gedachten ten goede komen. De heer Brunt is niet meer van buitenaf zichtbaar, want hij zit thans geheel afzonderlijk, rechts in een klein, afgeslo ten kantoor. Nadat we deze ruimte bezichtigd had den, liepen we dezelfde gang terug en neusden even in de telefooncentrale, de keuken, het opbergmagazijn voor kan toorbehoeften en .papier, de cyclostyleka mer en kwamen tenslotte aan het eind van de gang in de grootste ruimte van het comple: de afdeling interne zaken, o.a. met het „lopende" archief. Bij de eerste aanblik leek deze ruimte groter dan direkt nodig, maar al spoedig bleek uit de mededelingen - vair een ambtenaar, dat er nog enkele bureaus zouden bij komen en dat het dan „net aan zou zijn". Als de stad zo blijft .groeien en de gereedkoming van het nieuwe stadhuis uitblijft, dan raakt de gemeente binnen een aantal jaren zeker weer vast met de bureauruimten. Ul.l. (01398)- 3697 SCHIEDAM Met een voorstelling in het Rijnhotel te Rotterdam is donder dagavond de vertoning van het Wilton- journaal 1964 en het journaal van de firma Bronswerk (met wie WF een fusie is aangegaan) besloten, nadat in totaal zestien voorstellingen zijn gege ven. Eerst in Schiedam, toen in Vlaar- dingen en later in Rotterdam. Na de journaals werd "wwer de cabaret show gebracht onder de titel: „Lach iedere dag een blijde lach". „De Spelbrekers" waren ookdonderdag avond van de partij, evenals Tonny Leerink, Alice Williams, Willy Valjo, Tonny Bakkenes, Aty van Paare en Martin Tonelly. Zij hebben op alle uitvoeringen de vele aanwezigen op kostelijke humor getrakteerd, waarbij vooral de door een zestal bezoekers uit de zaal gebrachte creatie van „CatO- tje" er geweldig goed inging. De twee aan dit gezelschap meewer kende dames, Alice Williams en Aty van Paare werden donderdagavond door de heer A. v. d. Bosch in de bloemetjes gezet, waarbij de heer v. d. Bosch namens de direktie woorden van dank uitsprak voor de wijze, waarop dit gezelschap de Wilton-werknemers en hun echtgenoten vele malen heeft laten genieten van hun op beschaafde wijze gebraohte show. Zijden SHAWLS met zuiver wol gevoerd in aparte dessins In prijzen vanaf-f 14.90 schiedamseweg 61 vlaardingen tel. 3202 (Van eeu onzer verslaggevers) SCHIEDAM Kapitein B. v. d. Hoek, zoon. van Envoy B. J. v. d. Hoek van het Leger des- Heils, zal zaterdagavind voor het eerst na vijf jaar in Hoek van Holland de vaderlandse bodem, weer betreden. Hij heeft al die jaren in Honkong gewerkt, vooral op maatschappelijk ter rein onder de armen en daklozen van deze Engelse kroonkolonie, de poort van Rood-Chtna. Hij komt voor vakantie met zijn echtgenote en drie kinderen naar Neder land, waarschijnlijk voor zes maanden en dan zal hij wel niet naar zijn oude zendingspost terugkeren, maar naar el ders overgeplaatst worden, want de akker, die het internationale Leger des Heils van wijlen Generaal William Booth bearbeidt, is de gehele wereld. Een aardige verrassing zal het zater dagavond bij aankomst in Den Hoek voor de tijdelijk repatriërende officieren en hun kinderen zijn, als ze daar het muziekkorps van de Schiedamse afdeling van het Leger des Heils onder de beproefde leiding van kapelmeester A. van Gulik zullen aantreffen, dat voor hen -de ontroerend mooie, oude Leger- melodieën zal spelen. SCHIEDAM Doordat een oliekachel tje omviel, ontstond donderdag in de werkplaats van de boekbinderij H. J. Jansen aan de Korte Haven 28 brand, die door de brandweer met een handblusser geblust kon worden. Sr bleek 1000 tot 1500 gulden water- en schroeischade te zijn. '"•y-vbc (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het ls een goede gedachte de jeugd in aanraking te brengen met de hogere cultuurwaar den, in het bijzonder met de kunst, die een machtige bijdrage vormt om de leefbaarheid van het menselijk bestaan te verhogen. Steeds meer wint de gedachte veld, dat men bij brood alleen niet kan leven en we zouden eraan willen toevoegen, ook niet alleen met geld verdienen. Kunst betekent levensverrijking in de gees telijke zin van het woord. De poging om de jeugd in contact te brengenmet de kunst, is zowel een dringende sociaal-pedagogische als sociaal- ethische taak, waarbij nog veel werk te doen valt. - Daarom gaat nu de Schiedamse Jeugdraad in samenwerking met de Schiedamse Gemeenschap en het Bu reau voor Jeugdzaken van het stadhuis culturele jeugdpaspoorten uitgeven. Met een cultureel jeugdpaspoort krijgt men in Schiedam tegen gereduceerde prijzen toegang tot een aantal voorstel lingen en uitvoringen van toneel, film, zang, dnas en muziek en bovendien geeft het gratis toegang tot ongeveer zestig ijiusea In Zuid-Holland. Iedereen tón dit paspoort krijgen, of men nu werkt in fabriek, winkel of op kantoor of dat men nog op school gaat Elka paspoorthouder ontvangt van tijd tot tijd een CJ.P.-bulletin. waarin artl- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bedrijfsleider van de Hema heeft de moeder van een elfjarig meisje een brief geschre ven, waarin hij het kind beticht iets uit het warenhuis zonder betaling meegenomen te hebben. Als reaktie hierop kwam donderdagmor gen een verbolgen moeder, mevrouw M. S.-H. (37) de winkel binnenstor men. Zij vroeg onmiddellijk de be drijfsleider te spreken. Toen de chef op haar vraag wie haar dochter van diefstal beticht -had,' het 'ii»0» -1 Tri "V fcolWWïe völpenn*w.» (Van een onzer verslaggevers) gCHIEDAM Donderdagmiddag om vijf uur is het jacht Bayern, dat gemeerd ligt aan de Weslerkade, door onbekende oorzaak gedeeltelijk ge kapseisd. Er was op dat moment nie mand aan boord, zodat zich geen per soonlijke ongelukken voordeden. Het schip heeft vroeger als toeris tenvaartuig dienst gedaan op de Rijn. Het is eigendom van de heer W. Tie- leman te Ermelo, makelaar in sche pen. Die had het schip gekocht voor de verkoop. De Wit's Bergingsmaatscbappij uit Rotterdam zou de Bayern vandaag overeind zetten. desbetreffende vrouwelijke lid van het personeel erbij had gehaald, gaf de boze dame de verkoopster een klap in het gezicht. Even later zakte ze overstelpt door de vele emoties in elkaar. Ten slotte moest ze bijgebracht worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Werkende Jeugd" hield donderdag in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen onder leiding van de heer P. van Rij weer een clubavond. Het thema, dat men op deze bijeen komst behandelde, ging over de werkne mer in bedrijf en maatschappij, waarbij men vooral de aandacht besteedde aan de struktuur van de maatschappij, de onder neming als zodanig, de rechtszekerheid, de sociale voorzieningen, de studie-oplei ding en het loon. Ook de samenwerking tussen werkne mer en werkgever, de totstandkoming van de cao, de ondernemingsraden en de PJ3.0., kwamen ter sprake. Dit waren ongeveer de belangrijkste punten, waar voor de leiding van deze leerzame bijeenkomst belangstelling trachtte te kweken en die ze leidde naar het centrale punt der verantwoordelijkheid,- De samenvatting van het gespreksthe ma luidde, dat de werknemer zich voor zijn werk verantwoordelijk moet voelen. Daarnaast moet hij op de plaats, waar hij is gesteld, zichzelf kunnen zijn. Boven dien moet hij in een bepaalde ruimte geplaatst zijn en ten slotte is hij mede verantwoordelijk voor de onderneming. Na de pauze hielden de aanwezigen een uitbeeldingsspel in wedstrijd-vorm. Daarna was er een kimspel, waarbij men een twintigtal geluiden moest raden. Een verheugend verschijnsel was de grote belangstelling, die voor deze club avond bestond. Er blijkt in ieder geval de laatste tijd een nieuwe wind te waaien ia de gelederen van „Werkende Jeugd". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ten gevolge van werk zaamheden aan de schoorsteen waar door vallende stenen het rookkanaal blokkeerden, ontstond donderdag aan de Rotterdamsedijk SO, ten huize van de heer D. Verwey, een binnenbrandje, dat de brandweer onder leiding van de heer W. de Jager spoedig wist te blussen. SCHIEDAM De commissie voer het Open Deurwerk van de hervormde gemeen te houdt zondag 23 februari een OPEN DEUHDIENST in de GROTE KERK, aan vang 17 uur. „VREEMD RECHT" is het onderwerp voor de prediking in deze dienst, waarvoor de commissie ds. D. Broers, her vormd predikant te Amsterdam, bereid vond deze dienst te leiden. keles op cultureel gebied en een duide lijke omschrijving van de te houden cnlturele aktlviteiten wordt opgenomen. De prij3 van het cultureel jeugdpas poort bedraagt 2,50 per jaar en het loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Ieder jaar kan men de duur verlengen door aankoop van een zegel tegen dezelfde prijs. Voor dit reeds begonnen seizoen bedraagt de prijs evenwel 1,50. Voor de aan de organisatie van dit cultureel jeugdpaspoort verbonden werk zaamheden is onder auspiciën van de Schiedamse Jeugdraad inmiddels een peermanente commissie gevormd, die als volgt is samengesteld: De heer J. A. Brevet, voorzitter, lid sectie Cult. Ontw. van de S.G., de heer G. Rens, secretaris, ambtenaar Jeugdza ken, mejuffrouw drs. Chr. Roeland, lerares M-O. letterkunde en voordrachts- bestuur Schied. Jeugdraad, de heer M. P. kunst, mejuffrouw S. M. Munnik, lid F. Dielemans, lid bestuur Schiedamse Jeugdraad, de heer P. H. Heidentrijk, lid sektie Cult. Ontw. van de S.G., de heer T. Henuninga, lid toneelver, „Geron". De commissie heeft zich per circulaire tot dè Schiedamse culturele verenigingen gewend om medewerking te verkrijgen ten aanzien van de uitvoering van het cultureel jeugdpaspoort, waarbij tevens het verenigingsleven een stimulans zal krijgen. - Bovendien ontvangt dezer dagen de gehele Schiedamse jeugd van 15 tot 21 jaar een fraai verzorgde folder, waarvan er minstens.tienduizend -Verspreid zullen worden. - Met een grootse, als het ware bedrijfs matige, aanpak van haar taak hoopt de commissie in de kortst mogelijke tijd met haar plannen van de grond te komen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Luchtvaartclub „Icarus", die tot nog toe in. het Geref. Jeugdhuis was gevestigd en zich daar niet voldoende kon, ontplooien, zocht reeds geruime tijd naar een betere werk gelegenheid. Deze heeft ze thans eindelijk gevonden in een ruimte van ongeveer vier bij negen meter in de Van Diepen-! brockstraat 79 in Groenoord, (Kethel), zodat de leden van de luchtvaartclub voortaan naar hartelust kunnen hameren en zagen. SOHIEDAM Wilton Feijenoord huldigde vanmorgen negen jubilarissen, van wie er één veertig jaar in dienst van het bedrijf is en de overigen een diensttijd hébben van 25 jaar. Zij werden in de kantine van het hoofd gebouw toegesproken door de directeur O. J. van der Vorm, die de jubilarissen de bekende envelop -met inhoud over handigde. De gehuldigden zijn: (veertig jaar) de spuithoner L. Rijntalder uit Schiedam, die vanmorgen van de burgemeester van Schiedam de bronzen medaille ontving en (25 jaar) J. Andriese te Rotterdam, onderbaas afd. Koperslagerij en Fitterij L. van Buuren uit Schiedam, onderbaas afd. Kokers en Nieuwbouw; H. J. van Dijk uit Rotterdam, onderbaas afd. Scheepsbeschieting; A. Jongbloed uit Vlaardingen, beambte afd. .Bedrijteboek- houding; J. van der Meulen uit Vlaar dingen, beveiligingsbeambte; E. J. Sassen uit Vlaardingen, schetser; C. IJ. Vermaas uit Vlaardingen, koperslager en J. Westerdijk uit Vlaardingen, con troleur-wachtcommandant afd. Beveili- ging. Arcade: Tienerkoor „Orpheus", con cert,'20. Irene: NH.G.E., verg., 20. Volksgebouw: N.I.V.O.N., cabaret Lure!ei, 20. Gemeentezaal Oud-Katholieke Kerk: Oec. Jongeren Kontakt, forumavond, 20. Chr, Sociale Belangen: C.J.V., carna valsavond, 20. Irene: Acc. Ver. „Vriendenkring", feestavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER" Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers; Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag; Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apotheek: Evers L. Haven 81, teL 268242 en Kethel, Schied. weg. SCHIEDAM Bij Koninklijk Besluit is wegens langdurige en trouwe dienst de heer L. Rijntalder, wonende aan de Cartesiusstraat 27a, toegekend de ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons. De heer Rijntalder viert vandaag zijn veertigjarig jubileum bij de Dok- en Werfmaatscbappij Wilton-Fijenoord N.V. Vanaf 1925 is hij bij dit bedrijf werk zaam geweest als ijzerwerker. In 1959 werd ihij overgeplaatst naar de maehi nefabriek, waar hij thans werkzaam is als spuithoner. De onderscheiding werd uitgereikt door de loko-burgemeester, wethouder H. Sabel, op een èuldigingsbijeenkomst die vanochtend in de kantine van het hoofdkwartier werd gehouden. VLAARDINGEN Op het voetpad Burgemeester Pruissingel kwam donder dagmiddag de 5-jarige Alida L. met haar autoped te vallen. Met een vermoedelijke hersenschudding is het meisje door de GGD naar het Holyziekenhuis ge bracht. 7 galoos-koapjé.- Ideaal in drogen/ licht van ge wicht, geheel wasbaar. Sportief, mannelijk en toch mo dieus. Jassen, die 60, 70 en 80 gulden moesten kosten Nu, voor bijna halve prijs, 397s ROTTERDAM Wtsi-Krultketf* ROTTERDAM S Korl» Hoogstraat ROTTERDAM M««nt ROTTERDAM Kotendr. tog«dijk NOOGVUET WfnUkafttrum VLAARDINGEN; M«»v«ld LEIDEN Haarlemroantraal ZEIST SId|laan i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1