Kapitein B. v. d. Hoek terug fZ^hersrneteenerge n stifl Nu vier remises bij damkampioenschappen GTB kwam niet verder dan gelijkspel Burgemeester Van Walsum rast nu op z'n lauweren DIT JAAR 685 HUIZEN Na vijf jaar werk in Hongkong MOTORRIJDERS BIJ BOTSING GEWOND Archiefpapier uit raam gesmeten Waehtsman stapte mis: naar ziekenhuis Vijfjarige knaap bijna verdronken Drietal ging man te lijf Drie auto's bij aanrijding beschadigd Wilton-harmonie jubileert Water bij buren naar binnen Winst voor C. den Boer Nog kans op bovenste plaats Naam op brandweerwagen tffissstra Zeeman gedroeg zich heel vreemd Prognoses woningbouwprogram toon Polder vaar tdijk liet water door Jubileum organist Schade van Westrum Programma Vrouwen Wereldgebedsdag Scooterrijder bij botsing gewond Noad wint van Favoriet Ds. R. Kaptein over moderne literatuur Herenteam Juliana heeft inzinking Dr. J.F.Bax bij Wilton-Fijenoord „Vriendenkring' gaf feestavond Gewonde en schade bij aanrijding Autoschade bij botsingen pg ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 1 'MAART 19j>5 ::SéisSSÉlE BUITEN SPEL OCHIEDAM Terwijl bijna ge- heel Nederland en dus ook Schiedam zich opmaakte om voor het televisie-toestel te gaan zit ten om Toon Hermans te zien, be reidde het muziekkorps van het Leger dés Heils onder leiding van zijn dirigent, de heer A. van Gu- lik, zaterdagavond om half zeven op het station te Hoek van Holland kapitein B. v. d. Hoek een warme, muzikale ontvangst. "ndaas en morgen en dagelijks *nu fn^„l?o%evoe3d aroma. Ongelukkig HULDE TAPTOE (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Volgens een re cente prognose zullen er dit jaar in totaal 685 woningen wor den opgeleverd. >9 S TWELK EEN MACHT het televisie- toestel in onze huiskamers heeft op de gehele vienselijke samenleving, bleek opnieuw zaterdagavond. De ste den en dorpen in de Lage Landen waren finaal leeggezogen. Wegen en straten lagen verlaten, omdat de grote cabaretier Toon Hermans zijn one man show" opvoerde. Drie uur lang wist hij vele miljoenen, ook België was van de partij, in zijn ban te houden. De kaartverkoop voor de carnavals feesten op deze avond liep slecht en ook de caféhouders klaagden, Zoals gebruikelijk, had men de feestavon den voor deze fatale Zie februari al manden, van te voren „planmatig georganiseerd". Men had niet het minste vermoeden dat Toon roet in de feestmaaltijd zou gooien en zo zag men overal zalen waarin de vele lege stoelen een trieste aanblik gaven. WE ZIJN zaterdagavond even bui- ten geweest. Tussen half acht en acht uur zorg< den we ervoor als het ware te „posten" bij de grote verkeersslaga- der, die Schiedam in tweeën snijdt: Burg. Knapperlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Cerrit Verboanstraat en Rotterdamsedijk. Teneinde een juist beeld te krijgen, is het voldoende om zich gedurende dit spits-half uur, als er tenminste een evenement op de t.v. te beleven valt, op een gemakkelijk plaatsje te nestelen opzij van de Oranjebrug, met prima uitzicht op het ronde verkeers plein voor de St. Liduinakerk. ,|LSOF ik-weet-niet-wat hen op de hielen zat, kwamen de auto's in grote getale aanstormen. Gierend na men ze meestal de veel te korte bocht om het plein en ze zouden elkaar het hefst van de sokken hebben gereden «n maar bijtijds bij de t.v. te zitten. Konden deze snelheidsmaniakken niet wat vroeger van huis gaan? Tussen elf uur en half twaalf herhaalde zich ditzelfde idiote spel. Waarom? Zijn. deze onaangepaste weggebruikers misschien bang, dat ze met de slaap niet aan hun trek komen? Na acht uur was het stil op straat en overal zag men de mensen voor hun kastje zitten. Het ligt niet op onze weg het programma van zaterdag avond onder de loep te nemen. Wij foor ons hebben er volop vctn geno ten. Toon vonden we enig. (Van een onzer verslaggevers) Het moet ongetwijfeld ontroerend ge weest zijn voor deze Heilsofficier, die na vijf jaar zendingsarbeid in Hongkong op deze kille winteravond voor het eerst weer met zijn echtgenote en drie kin deren de vaderlandse bodem betrad. Plechtig klonken de bekende melodieën in de stille avondlucht. Natuurlijk was de hele familie van de tijdelijk repatriërende zendingsofflciei SCHIEDAM Zondagnacht, om 23.30 uur sijpelde water door de dijk van de Poldervaart ter hoogte van de Blauwe Brug. In de loop van de dag is het gat voorlopige middelen gedicht. i»KCEt: A|5uariumver. 'aktavond, 20, „Tropica", con- „S* Soc. Belangen: Ned. Bond van wtrijders> contactavond, 20. Herv. Wijkgem. III, toneel avond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER". tft 2r„amse redactie Lange Kerkstraat 32, „1 II3954 (b-g.g, 115588. toestel 52, b.g.g. 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Goah, Dr. Zamenhof- stra,at 139a, tel. 152400 wachten bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30—1.9.30 uur. .„ff.'aogrijke telefoonnummers: Alarm Pphiig 264666, alarm brandweer 269123 to G-G- en G.D. 269280. woord voor de dag: Bijbellezing en 'verdenking, tel. 141000. SCHIEDAM De organist van de Oud- Katholieke Kerk aan de Dam, de heer S, W. J. Schade van Westrum, is 15 maart 40 jaar organist. Ter gelegenheid van dit jubileum zal zondag 28 maart oen receptie in-Maison Westhuis worden gehouden van 12 tot 13.30 uur. De twee diensten, die deze gemeente op die zondag zal houden (om 10 en 17.30 uur) zullen eveneens in het teken staan van dit jubileum, aan welke diensten de jubilerende organist zelf zal meewerken en wel als organist en als koordirigent. SCHIEDAM Vrijdag 5 maart wordt weer de Vrouwen Wereldgebedsdag ge houden. De liturgie, die tot onderwerp heeft: „Wat verlangt God van de mens" werd deze maal samengesteld door me vrouw Mc.Neil, de vrouw van een negerpredikant in Noord-Amerika. Me- vrouw Mc.Neil, die in het bezit is van verscheidene academische titels, is lid van het „departement voor samenwer king van man en vrouw in kerk, gezin en maatschappij" bij de Wereldraad van Kerken. De organisatoren wekken alle vrouwen op om één der samenkomsten bij te wonen. Deze worden voor Schiedam (met Oud-Mathenesse) gehouden op de volgende plaatsen: Centrum: Ev. Luther- se Kerk, Westvest hoek Oranjestraat: Oost: Vredeskerk, Prof. Poelslaan (Oud Mathenesse); West: Magnalia Dei-kerk, Alberdastraat; Zuid: Bethelkerk, Nieuwe Maasstraat. Aanvang alle diensten 20 uur. SCHIEDAM Toen zaterdag om 1125 uur een personenauto, bestuurd door mevrouw M. H D, vanui de Jacob Castsstraat de Burgemeester Knappert laan opreed, botste met een flinke vaart een motorrijwiel, bestuurd door A. V. T, O. uit VIaardingen met als duopassagiere mej. H. V. T. O., eveneens uit Vlaardin- gen. tegen de auto, met gevolg dat een verkeerspaal sneuvelde. Het motorrijwiel reed nog dertig meter verder, de motorrijder en de passagiere kwamen op straat terecht. De ID heeft beiden, de motorrijder met een linkerbeen-fraktuur en hoofd wonden en de passagiere met een wond aan het rechterbeen en een hoofdwond naar de Dr. Noletsticjiting vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een lawine van papie ren daalde zondagmiddag cm één uur neer in de Van KleefStraat. Bij nader onderzoek bleken zij afkomstig te zijn uit het archief van de administratie van de firma Kips en Co., in de nabij gelegen Van Deventerstraat. Daar hadden onbe- voegden zich toegang verschaft door vernieling van een raam van de loods en uit pure baldadigheid de papieren van het archief uit het venster gegooid. SCHIEDAM In de nacht van vrijdag op zaterdag viel op de werf van Wilton Fijenoord de waehtsman J. v. Etoen hij de ronde deed op het in een van de dokken liggend Spaanse motorschip Ca- bodehoros, door een misstap twee meter naar beneden, waardoor hij een hersen schudding en een kaakfraktuur opliep. De GGD bracht de man naar het Gemeenteziekenhuis. aanwezig zoals zijn vader, envoy B. v. d- Hoek, een veteraan van de Schiedam- se afdeling van het Leger des Heils die bijna al zijn vrije tijd offert in dienst van tiet neusicger. Kapitein Van de Hoek arriveerde met de Koningin Emma van de Mij. Zeeland, waarvan de direktie het een unicum vond dat ter verwelkoming van een van haar passagiers een geheel muziekkorps stond opgesteld. Zondagmorgen was kapitein Van de Hoek aanwezig bij de heiligingsbijeen- komst in de Leger-zaal aan de Lange Haven, waarbij majoor S. Drijver, zo als gewoonlijk, de dienst leidde. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op wonderlijke wijze is vrijdagmiddag om kwart voor vijf de vijfjarige Andre Verzijl van de verdrin kingsdood gered. Toen André met zijn vriendjes (wo nende op het Schuttersveld) bij de Noord- vestsmgel aan het spelen was, werd hij volgens zijn zeggen in het water geduwd. De juiste naar zijn werk gaan de heer J. M. de V. werd door gillende kinderen gewaarschuwd met: .Mijnheer, daar ligt een kind in het water." De heer De V, bedacht zich geen mo ment, sprong gekleed in het water (hij heeft geen zwemdiploma) en terwijl hij tot zijn nek toe in het water stond, slaagde hij erin op bijna twee meter afstand van de waterkant André Verzijl te pakken, waarna deze bij zijn ouders werd gebracht in de Van Tienhovenstraat 50. De heer De V. omkleedde zich, vond juist nog tijd een kopje koffie te drin ken en daarna ging hij alsnog naar zijn werk bij Wilton-Fij enoord, waar de heer De V. nachtdienst had. Later is dr. P. Santbrink bij de fam. Verzijl ge weest, waar hij tevreden was over de toestand van André, die niet naar het ziekenhuis behoefde te worden gebracht, (Vorig jaar deed zich een dergelijk geval voor in het rattenrijke water van de Noordvestsingel, toen een jeugdige knaap met zijn karretje in het water reed en de heer A. v.d. B. als redden de engel optrad. Gebrek aan voldoende recreatie (speeltuinen en clubhuizen) mag hier wel als gedeeltelijke oorzaak aangewezen worden dat dit ongeluk kon gebeuren. Nu is het weer goed afgelo pen, maar een volgende keer kon het wel eens misgaan, red,). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de nacht van zondag op maandag kwam op de hoek van de Grote Markt en Nieuwstraat de perso nenauto, bestuurd door A. L., met twee inzittenden, W. S. en M. L. (alle drie ongeveer 25 jaar) die waarschijnlijk een café hadden bezocht, bij het nemen van de bocht in botsing met een personen auto, bestuurd door C. van L. Het drietal ging daarop de heer Van L. van de aangereden auto te lijf, maar werd naderhand ter afkoeling van de verhitte gemoederen naar het politie bureau aan de Lange Nieuwstraat ge bracht. SCHIEDAM Aangezien de remlei ding van een vrachtauto was doorgesle ten (bestuurd door J. G. K. uit Monster) kon deze vrijdag om 11.45 uur bij het stoplicht aan de Lange Nieuwstraat niet tijdig genoeg remmen, zodat hij tegen de personenauto, bestuurd door J. K. uit Rotterdam, botste. Op zijn beurt botste deze weer tegen een personenauto, bestuurd door K. N. uit Rijswijk. Beide laatste voertuigen stonden voor het stoplicht te wachten. Ze kregen slechts geringe schade, maar de vrachtauto, die de dubbele botsing ver oorzaakt had, liep de grootste schade op. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een scooter, bestuurd door B. V. D. H. uit Vlaardingen, kwam zondagmorgen om 1030 uur op de hoek van ds Burgemeester Knappertlaan en Ostadelaan in botsing met een gepar keerde personenauto van de heer J. H., eveneens uit Vlaardingen. Toen de auto wilde wegrijden, passeer de juist de scooter, die met de linker zijde tegen de auto terecht kwam, waarbij de bestuurder viel en gewond raakte. De GGD bracht de man naar het Holyziekenhuis te Vlaardingen, (Van een medewerker SCHIEDAM De Harmonie van ,,Wil- ton-Feijenoord" bestaat in 1965 40 jaar. Dit jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan. In de eerste plaats wordt zaterdag 27 maart een jubileumconcert gegeven in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Vervol gens is er 1 mei «en receptie in de koffiekamer van 'het hoofdkantoor van de werf en als laatste onderdeel van de jubileumviering volgt een nationaal fede ratief muziekconcours op 9 oktober in de kantine-Oost. Verderh eeft de W-F.-harmonie het verzoek gekregen om op 4 mei de Herdenkingscantate uit te voeren tijdens de herdenkingsdienst in de Grote Kerk na afloop van de traditionele plechtig heid bij het Plantage-monument Verder zal 15 mei worden deelgenomen aan de jubileumviering van de harmonievereni ging „Dockyard" te Rotterdam, waar o.m. op het programma staan een muzi kale rondgang populaire concerten en tot slot een taptoe. Verder zijn bij de W.F.-harmonie voorstellen gedaan voor het houden van de jaarlijkse solistendag: een bustocht met sanatoriumbezoek, een zomerconcert te Schiedam en deelname aan een mu ziekconcours. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In pand 20 aan de Cort v. d. Lindestraat, waar de bewoners afwezig waren, was vrijdag de vlotter van het toilet losgeraakt, zodat het water bij de benedenburen, de familie Kou- wenhoven, binnenstroomde. Deze waarschuwde de politie, die zich toegang verschafte tot de woning en de watertoevloed wist te stoppen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Nadat hij de wed strijden voor de eerste ronde om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam geen enkele remise tot stand was gekomen, konden vrijdag avond na de tweede ronde niet min der dan vier remise-partijen geboekt worden. De enige die in de zaal van de Bethelkerk tot de volle winst kwam, was C. den Boer, die na een spannende partij C. W. Sleeuwenhoek versloeg. Sleeu- wenhoek was in het nadeel door enkele randschijven, waardoor Den Boer naai het centrum kon oprukken en uiteinde lijk de volle winst behaalde. Ook de partij in groep B tussen M. Veldt en J. J. Kuijk had een dergelijk verloop. Hier was het Veldt, die door enkele vlengelschijven weinig aanvallend (Van een medewerker) SCHIEDAM Ook in de wedstrijd tegen Egelantier Boys kwam GTB niet verder dan een gelijkspel, evenals vorige week tegen DOS. Jammer dat GTB op deze wijze punten gaat verspelen, want mede door het gelijke spel van OFB en de nederlaag van leider Sunlight, zon GTB nog een goede kans gemaakt hebben op de bovenste plaats. Ook nu zit die kans er theoretisch nog in, maar dan mag er geen punt meer verspeeld worden PPSC staat door de 32 overwining op JAC reeds met één been in de derde klas en kan de feestelijkheden van hef kampioenschap en het daarmee min of meer gelijkvaïlende 45-jarige jubileum wel gaan voorbereiden. De precieze datum van het jubileum is vrijdag 30 april pp welke Koninginnedag er diverse feestelijkheden vastgesteld zullen wor den. Het verslag van PPSCJAC staat op onze sportpagina's. GSS had een vrije dag, evenals HBSS, dat evenwel druk in de weer is geweest met.de aktle „"Waar voor Uw geld", waarvan de bestellingen de laatste dagen zijn opgelopen tot onge veer 125. Deze aktle mag dan ook wel geslaagd genoemd worden. (Van een onzer redacteuren) BOTTERDAM Mr. G. E. van Walsum i sgeen burgemeester van Rotterdam meer. Vandaag is hij op zijn lauweren gaan rusten, gewoon als een ambteloos burger. Misschien heeft hij de gehele dag nodig gehad om hij te komen van de vermoeienis sen van het afscheid van Rotterdam, dat ongeveer veertien dagen heeft geduurd en dat zaterdag werd beslo ten met enige festiviteiten, die vroeg in de middag begonnen en laat in de avond eindigden. Burgemeester en mevrouw Van Wal sum hadden zaterdag nog een zeer drukke dag. Er was in de eerste plaats het afscheid van de Rotterdamse brand weer, Bij die gelegenheid werd hem verteld, dat de nieuwe gereedsebapswa- gen, de G-ïl, zijn naam zal dragen. Hij moest zelf de straalpijp ter hand nemen en een koperen plaat schoonspuiten. En daar werd het zichtbaar: Mr. G. E, van Walsum. In de Energiehal werd hem en me vrouw Van Walsum hulde gebracht door een drieduizend vertegenwoordigers van de gehele burgerij. Aan de hand van foto's en tekeningen mochten zij „Even rondkijken" in de 1214 jaar, dat mr. Van Walsum burgemeester van Rotterdam is geweest en een vluchtige blik werpen op de bungalow te Capelle aan den IJssel, die het burgemeesterspaar binnenkort hoopt te betrekken. Later was er in de Burgerzaal van het stadhuis een receptie-voor-iedereen waar ook letterlijk iedereen verscheen, de groten en de kleinen, en zelfs de jeugd: drie echte Rotterdamse jonge tjes, die lang om het stadhuis hadden heengelopen, maar ten slotte hun drempelvrees hadden overwonnen en maar naar binnen waren gegaan. Op deze receptie kwam het Utrechtse Studenten Streekgezelschap „Roteroda- mum" de burgemeester een pijp aanbie den, en een zak tabak, en nog een ets van de Utrechtse Dom, die herinneringen opriep aan zijn studententijd. Mevrouw Van Walsum kreeg een grote lauwer krans, opdat zij op haar lauweren zal kunnen rusten. En leerlingen van het Gymnasium Erasmianum, waarop hij eens leerling was, overhandigden hem de schooltrui, die zo op het oog precies paste. En ten slotte was er een taptoe, het burgemeesterspaar aangeboden door de Marinierskapel der Koninklijke mari ne, en dat was een goed Rotterdams slot, waarvan Rotterdam heeft genoten. De kapel was op haar best. Nog nooit heeft zij, naar de mening van velen, zo goed gespeeld. Tegen Egelantier Boys speelde GTB een. ongelukkige wedstrijd. Dat begon al in de vijde minuut, toen Sants er alleen door was en de bal langs de uitgelopen keeper schoot De bal -kon echter juist nog door een achterspeler worden ge keerd. Even later lanceerde Sants Steen- bengen, die op zijn beurt geen fout maakte en voor O1 zorgde. De Boys zaten niet stil en toen de Rotterdammers In duidelijke buitenspelpositie de stand op 11 brachten, kende arbiter Huigen het doelpunt toch toe (11). Egelantier Boys kreeg zelfs nog een strafschop cadeau. Niemand wist waar voor die gegeven werd. Kennelijk had de strafschopnemer dat ook gezien, want het leek er duidelijk op, dat hij de hal opzettelijk naast het door Rixoort verde digde doel schoot Na de rust duurde het een half uur, alvorens de bal na een schot van Sants tergend langzaam in het doel van de Boys rolde (12). Een blunder in de defensie van GTB bete kende een minuut later al weer de gelijkmaker (2—2), Het was een zeer sportieve wedstrijd. kon spelen, waardoor Kuijk dat wel kon en zelfs dam haalde. Toch slaagde Veldt er nog in om remise te bereiken. De partij tussen C, de Graaf en Th. Prins duurde tot tegen half twaalf en al stond De Graaf soms in bijna verloren positie, ook hier kwam men remise overeen. De uitslagen in groep A luiden: C. den BoerC. W. Sleeuwenhoek 2—0, J. da WildeC, v. Dam 11 en R. KentJ. B. Louis 11, Groep B: B. QuistW. C. Heuvelman uitgesteld, M. Veldt—J. J. Kuijk ea C. de GraafTh. Prins. Er werden ook enkele bordenwedstrij den gespeeld, die het volgende resultaat hadden: H. Mirck—J. C. Onink 1—1, J. Bogaart—J. Bonman 2—0 en H. Clements A. Risseeuw 0—3. De derde ronde wordt vrijdagavond wederom in de zaal van de Bethelkerk. Dan staan de volgende par tijen op het programma: J. B. LouisC. den Boer, C. van Dam—R. Ként en C. W. SleeuwenhoekJ. de Wilde in groep A, Th. Prins—B. Quist, J. 3. Kuijk—C. de Graaf en W. C. Heuvelman—M. Veldt in groep B. Donderdagavond wordt de uitgestelde partij tussen B. Buist en W C. Heuvelman gespeeld. veel moenijfehede» (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 39-jarige Italiaanse zeeman C. O. van het m.s. Bergerstrand had waarschijnlijk zaterdagavond in een. gelegenheid aan de Hoogstraat te veel alcohol gebruikt, want hij ging ia de zaak languit op de grond liggen. Men hielp hem daarna moeizaam over eind en hij ging w-eer aan een tafeltje zitten. Maar toen begon hij met zijn jas naar andere bezoekers te slaan. Onge lukkigerwijs kwam de jas tegen de neon verlichting in de zaak-terecht, die-daar bij sneuvelde. De eigenaar .zette daarop teneinde, raad met enkele bezoekers de lastige Mant buiten de deur, waar hij -weer languit op straat ging liggen. De GGD heeft hem toen.maar ter observatie naar-het zie kenhuis gebracht (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Hervormde Jeugd raad belegt vrijdagavond om acht uur in gebouw Irene een bijeenkomst, waarop ds, R. Kaptein, secretaris van de raad voor de zaken van kerk en gezin van de Hervormde kerk zal spreken over de moderne literatuur, vooral zoals deze tot uitdrukking komt in het twijfelachtige genre van „Ik Jan Cremer", de onver biddelijke bestseller. Dit soort literatuur werpt vele bran dende vraagstukken op: Is moderne literatuur bedrog of kunst? Is dit allemaal niet meer dan een groot brok gemeenheid en pessimisme met de duidelijke bedoeling anderen te kwetsen? Of is hier sprake van een stoutmoedige openheid, die de dingen bij de naam noemt? De hedendaagse mens zal zich wis en zeker een oordeel moegen vormen. Deze boeken overspoelen de na-oorlogse wes terse cultuur. Men leest ze, men koopt ze en ouders vragen zich met bezorgdheid af, welke funeste invloed deze boeken op Daarom wil de Hervormde Jeugdraad meehelpen aan gedegen meningsvorming over deze hoogst aktuele zaak. Toen de laatste klanken waren verstor-leven ia de gloria", ven, was ook het eind van de feestelijk heden aangebroken. Het burgemeesters paar ging naar huis. Het werd thuisge bracht door de kapel en door fakkeldra gers, en toen het in de Hoflaan arri veerde, stond daar een zee van mensen, die niet moe werd beiden toe te juichen en hun het beste voor de toekomst toe te zingen: „Lang zullen zij F"0rtet in Schiebroïk, heeft de Schiedammers niet - - opgeleverd. Henk EUsmaaa was zeer goed en bleef In wedstrijd ongeslagen. Freek Suttorp moest alleen tegen Hofland een nederlaag cn He°k Aben stelde zich terav! het dubbeien 7eSe' SattorP. won ook hij Noad heeft zich door deze overwinning ,°P.5e derde plaats gehandhaafd en.de moge lijkheden voor een tweede plaats op de eindrangschikking zijn zeker aanwezig. Het £5 i?L t?e25,eJ)la2ts «taande San. moet nop op bezoek bij Noad. Vrijdagavond speelt Noad in de Beurs tegen bet Haagse Salamanders, een niet -te moeilijke opgave voor de Schiedammers. SCHIEDAM Het Is wel heelduidelijk geworden dat het eerste herenteam van Juliana met een ernstige Inzinking te kampen heeft. Zij verloren kansloos van middenmotor Concordla-2. De Schiedammers kregen met 15—6, 150 en IS3 de kous op vinden. da kop. Bet vertoonde spel aan Juliana-zijde was ver beneden de maat. De verdediging klopte niet, de pass was slecht en ook de aanvallers konden deze avond hun draai niet vinden. Voorjeze nederlaag is de ploeg nu naar de vijlde plaats geduikeld. Nu zit geen toppositie meer te verdedigen hebben her vinden ze hopelijk zaterdag, bevrijd van de druk, tegen kampioenskandidaat Sip! hun vorm. Het tweede heren team verloor met 3—0 van koploper AMVJ/RLVC. De Jalians-ploeg kwam maar moeilijk op toeren. Slecht» in de derde set waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. De setstanden waren: 15—6 15S en 1513. Heren 3 speelde gelijk tegen het Vlaar- dingse U.RL. De setstanden: 1416 154 15—11, «—18. Het eerste damesteam verspeelde in de Energiehal een punt aan de ploeg van D R.L. De Schiedamse dames begonnen slecht, maar zij kwamen er beter in naarmate de wedstrijd vorderde. De eerste en tweede set waren met resp IS—6 en 1513 voor D.F.L. die echter in de twee daaropvolgende sets geen voet meer aan de grond kregen. Juliana won deze met 15—4 en 15—1. Het jongensteam gaf uitstekende partij tegen S.V.C./A.C. en wist deze ploeg zelfs een vierde set af te dwingen. Winst zat er echter niet in. Het meisjesteam verloor met 3—0 van Jong Pendreeht, .SCHIEDAM „Naar Wij, uit -.het, jongste orgaan van „WQton-Fljeneörd- nieuws" vernemen is dr. J., F.Bax als assistent-bedrijfsarts in' dienst getreden bij W ilton-Fij enoord De heer Bax is 7 maart 1932 te Genemuiden gelsoren. Na het gymnasium B te hebben doorlopen, studeerde hij medicijnen te Utrecht en behaalde in april 1960 het artsendiploma. Na het voltooien van zijn studie is hij gedurende enige tijd als assistent-geneeskundige verbonden geweest aan resp. het Diaco- nessenhuis te Utrecht en te Amsterdam. Slechts onderbroken door een tweetal reizen als scheepsarts naar de West, is de heer-Bax tot zijn aanstelling bij Wilton- Fijenoord werkzaam geweest als. waarne mer en medewerker In grote huisartsen praktijken. SCHIEDAM De Schiedamse Mond- accordeon Vereniging „Vriendenkring," gaf zaterdagavond in gebouw Irena een feestavond, waarvoor veel belangstelling was. Nadat de voorzitter de heer 'J. Terhrjggen een kort'welkomstwoord had gesproken, speelde het accordeongezel schap een mars. Een aardig cabaretprograrama wisselde het concert at Conferencier "Rinus van Evelingea kondigde -een aantal bekende antiesten aan, zoals de Rotterdamse ka rakterspelers Jossy en Co, de. accordeo nist Peter Bodine ea Al Preston en Valerie, bekend door hun Europees kam pioenschap goochelen. VLAARDINGEN Op het kruispunt Johan Westerweelstraat—Jan" de Rooij- straat ontstond zondagavond ieen aanrij ding tussen twee personenauto's. De 34- jarige P. L van V. had geen voorrang verleend aan de van rechts komende 20- jarige W. B. de J. De auto van Van, V. werd geheel vernield. Een 61-jarige vrouw A. S. C.-B. die in deze auto zat, liep letsel op aan hoofd en benen. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND In de Prins Hendrikstraat kwam de 60-jarige V. v. E, uit Hoek van Holland met zijn auto in botsing met de 34-jarige. Bf. B. de G., eveneens uit De Hoek. De- auto .van laatstgenoemde werd beschadigd. Daarvan zijn 413 woningwetwoningen: 152 woningen aan de Nieuwe Damlaan, het restant van 421 woningen in Groenoord, in aanbouw voor de Wo ningbouwverenigingen „Volkshuisves ting" en „Onze Woning" 111 woningen en vermoedelijk 150 Elementum-wo- ningen. Bovendien zijn nog in aanbouw voor de Bouwverenigingen „Eendracht" en „Schiedam Vooruit"' 150 premie-wonin gen, terwijl er in de ongesubsidieerde sector 122 woningen -in 1965 gereed zullen komen, waarvan 35 voor ds Bouw Mij. Van der Velden aan de Maasboulevard, twee voor de Erven Lucas Bols, een restant van 12 voor het „Bouwconsortium" in Spieringshoek» 48 voor de N.V. v/h Gestel op de hoek Nieuwe Damlaan,'Burg. van Haaren- laan, Plein Nieuwland-westzijde, ;9 voor Van Dort op dezelfde plaats oostzijde en ,16 voor het „Bouwconsor- tium" Spieringshoek. De tweede fase van'de bouw dóór de St. Liduinastichting en* van 'het bejaarden tehuis van de Ned.- Prot. Bond zullen eveneens in 1965 gereed komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1