PvdA stelt plan voor rtv vast Man mishandelt dieren: boete van honderd gld. Aalberse ziet ook geen heil m CDU-kabinet Nieuwe Haagse Courant in (bijna) nieuw huis Drie broers stalen yoor 35 mille bij elkaar Nederland vervoersland bij uitstek in EEG Bijlmer Er,DS BROOD NU IN DE WINKELS Antwoord op knelpunten" Koningin en Prins naar het Expoge-eongres Taptoe Delft: gemeente wil wel helpen ;0mpromis tussen nationaal en verzuild Hondjes teerden ziek afgeleverd Tal van niemve snufjes Inbreker die huizen in brand stak gepakt Driewieler reed tegen trein Slagers krijgen ook vijfdaagse werkweek Prof. Kuiler toont aan: Vervoersbalans dekt tekort op handelsbalans Westduits kabinet Reis Prinses Afivijzend CDU-kabinet Utrecht, Prijswinnaars puzzel 165 Ir ROTTERDAMMER pagina 3 ZATERDAG 6 MAART 1965 OPENHEID RECLAME GESTALTE VAN EEN MYSTERIE SCHIMMELPENNINCK fijn, die ken ik (Van onze Haagse redactie) TYEN HAAG Ons zusterblad De Nieuwe Haagse Courant is verhuisd naar een modern pand met een oude gevel aan de Park straat. De oude toestand waarin moest worden gewerkt kon niet langer worden gehandhaafd: een bedrijf, gesplitst en verdeeld over een aantal gebouwen, aan de Gro te Marktstraat en het Buitenhof, tvaar bovendien het ruimtegebrek steeds nijpender werd. TILBURG Drie Oisterwijkers en een Tilburger zijn bij een ge zamenlijke actie van de politie van Oisterwijk en die van Tilburg aan gehouden en ingesloten, verdacht van het plegen van een groot aan tal diefstallen. Voor een waarde van ruim 35.000,aan textiel- goederen, bontmantels, sigaretten en dranken werd in beslag ge nomen. HUISZOEKING Modern (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Op een totale goederenstroom in de EEG van 186.1 miljoen ton ging (in 1962) van, naar of via Nederland 121.3 miljoen ton. Dit cijfer wijst erop, dat we als land in het EEG-ver- voer wat hebben te vertellen. Nederland is als vervoersland in de EEG belangrijk. Daarom vragen we erkenning van onze positie. ONDERHANDELINGEN KEUS (Vervolg van pag. 1) TOT 1974 COMMENTAAR 1 SCHIPHOL In een helder winter zonnetje heeft direc teur P. van Zuilen van een Amsterdam se broodfabriek gis termiddag op het platform van Schip hol het eerste, fees telijke verpakte, met bloemen versierde, Zweedse wittebrood aangeboden aan een gezagvoerder en een stewardess van de Scandinavische luchtvaartmaatschap pij SAS, die juist met een Zweedse Cara- velle uit Kopenha gen op Schiphol wa ren aangekomen. (Van onze pa rlementsred actie) AMSTERDAM De Partij van je Arbeid meent het antwoord te ,ebben voor de vraagstukken, die n het kabinetsberaad over het om- cepbeleid knelpunten waren. Met Slechts zes stemmen tegen aan vaardde het congres van de PvdA teravond een resolutie, waarin volgens het partijbestuur zowel de verscheidenheid binnen de Neder- andse samenleving als de natio nale saamhorigheid tot uitdrukking {romen. Be PvdA gaat er van uit, dat de Sp,estaande) omroepverenigingen een belangrijke culturele taak vervullen en derhalve niet, aldus drs. J. J, Voogd in zijn toelichting, van tafel reveegd mogen worden. Zij moeten tchter mede betrokken worden bij een nationale omroep. Dit kan worden bereikt door naast de oude en even- jaeel nieuwe omroepverenigingen een érgaan te vormen, dat een eigen programmastaf heeft voor de ver vaardiging van werkelijk nationale programma's. Het bestel moet open zijn in die ïin, dat adspirant-omroepverenigïn- DEN" HAAG. De Koningin, en prins Bemhard hebben het voornemen op woensdag 23 juni de openingszitting big te wonen van het vierde vrijheidslus- trumcongres van de Nederlandse vere niging van ex-politieke gevangenen uit de bezettingstijd. IJit congres wordt gehouden van 23 tot en met 26 juni in de Ridderzaal te Den Haag. DELFT De vermakelijkheidsbe lasting op activiteiten van Delfesta, zoals taptoe-Delft en Mattheus-pas- sion, dient gehandhaafd te worden. Dit heeft de wethouder van culturele zaken van Delft, de heer N. Hesseler verklaard naar aanleiding van Del- festa's mening, dat taptoe-Delft onder deze vermakelijkheidsbelasting van twintig procent dit jaar weieens de laatste kon zijn. De wethouder voegde er echter aan toe, dat wanneer verenigingen kunnen aantonen, dat zij ten gevolge van de heffing van vermakelijkheidsbelasting in financiële moeilijkheden komen te verke ren, altijd op hulp van de gemeente kunnen rekenen. Tussen de gemeente Delft, Delfesta en de vertegenwoordiger tan de minister van defensie in het ■i taptoecomité zal binnenkort een gesprek over deze affaire worden gehouden. De heer Hesseler wees er op. dat een "l verhoging van bepaalde toegangsprijzen redelijk moet worden geacht. „Nederland Is nog altijd een goedkoopte-eiiand", zei hu Delfesta verklaarde eerder niet veel te voelen voor een verhoging van de toegangsprijzen. gen met minstens een half procent van de kijkers-luisteraars als contri buerende leden een reële kans dienen te hebben om in een of twee jaaT uit te groeien tot een volwaardi ge organisatie. Deze programma's, die dus allesbehalve bloedeloos neutraal" moeten zijn, zou den kjjvoorbeeld een derde van de zendtijd moeten vullen. Het orgaan zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van verscheidene maatschappelijke krin gen en hoogstens evenwel representanten van de omroepverenigingen met een door de Kroon benoemde voorzitter. Het orgaan zou tevens belast moeten worden met de coördinatie van de programma's van alle netten. Een amen dement om het orgaan een overkoepelen de functie te geven en te belasten met de verdeling van alle zendtijd werd met een overgrote meerderheid verworpen De hoeveelheid zenduren, die de WD voor een nieuwe zendgemachtigde ver langt, noemde drs. Voogd „volstrekt ongerechtvaardigd en op geen enkele bulijkheidseis steunend". Alle gegadig den moeten voldoen aan dezelfde voor waarden en geen winstoogmerk hebben. Daarnaast moet de minister zendtijd geven aan maatschappelijke en culturele organisaties als bijvoorbeeld veilig ver keer en de Nederlandse sport federatie, Hoewel de PvdA niet staat te dringen om reclame in de ether, moet deze wel worden toegelaten, aldus drs. 'Voogd. De PvdA staat volstrekt afwijzend tegenover de gedachte, dat de verdeling van de reclame-opbrengsten moet worden ge koppeld aan de kijkdichtheid, omdat op deze manier de commerciële televisie door een achterdeur zou worden binnen gehaald Van de reclame mag geen enkele invloed op de programma's uitgaan, zij moet duidelijk herkenbaar zijn en sleehls een klem deel van de zendtijd in beslag nemen. Omdat reclame altijd subjectief is zou een tegenhanger kunnen worden gevonden in de voorlichting aan de consument. Met de belangen van de pers moet volgens de PvdA zeer ernstig rekening worden gehouden. t Moderne Jonge mensen. Met een bruisend elan staan zij in dit leven. Zij houden van experimenteel toneel. Genieten van ab stracte kunst. Dromen bij klassieke muziek en zijn wiid enthousiast bij moderne jazz. MEDIA 1 7 CT En bij alle gelegenheden van rust en ont spanning roken hij èn zij met welbehagen een Media van Schimmelpenninck, het sportieve spriet model. Steeds meer jonge mensen ontdekken dit bijzonder fijne pittige sigaartje. DEN HAAG De politierechter heeft gistermorgen de 42-jarige dierenhandelaar W. J. L. uit Voor burg wegens oplichting en dieren mishandeling veroordeeld tot een boete van honderd gulden en een week gevangenisstraf voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie had twee weken gevangenisstraf gevorderd. De officier stelde dat er geen andere maatregelen tegen de handelaar be hoeven te worden genomen omdat door de wet van 1 november 19S4 de dierenhandel aan een vergunning is gebonden. Die zal de verdachte beslist niet krijgen, meende hij. De handelaar, die ai vaker wegens oplichting en dierenmishandeling te recht had gestaan, bood in advertem ties hondjes te koop aan. Bij de (Vervolg van pag. 1) De A.R.-fractieleider vroeg zich ook af hoe de liberalen zioh straks in de Kamer zullen opstellen als daar de (deze week ingediende) wetsontwer pen tot ibekxachtiging-adhteraf van de anti-REM-maatregelen aan de orde komen. De mogelijkheid, ja waar- schijnlijkheM dat zij daar tegen stillen stemmen was voor hem een punt, dat de politieke oplossing van het om- roepprobleem door de huidige -rege- ringspcoalitie moeilijker zal maken. „Nu de REM-zaak wettelijk is gere geld, zal men de consequenties daar van moeten aanvaarden", aldus de heer Smallenbroek. In tegenstelling tot ARP-voorzitter dr, Berghuis heeft de AR-fraotie!eider zich onthouden van verklaringen, die de oplossing van het conflict zouden kunnen bemoeilijken. Zijn kritiek op e uitlatingen van de heer Geertsema r.an overigens niet worden opgevat als een indirekte terechtwijzing aan het adres van de heer Berghuis, wiens artikel in „Nederlandse Gedachten" verwijten van KVP- en CH-zijde heeft uigelokt. Ook minister Biesheuvel bleek het niet met enkele conclusies m dit artikel eens te zijn. Donderdag nog verklaarde hij prijs te stellen op een helen van de breuk in het kabinet. De •hier en daar geuite veronderst ellin; dat er materieel verschil van mening over de omroepzaak zou beslaan tus sen de a.r. ministers en de leiding van hun partij, is echter volstrekt onjuist, zo verzekerde men ons (ten over' vloede), Tactisch bestaat er wél een verschil in benadering. De kans dat er in het V.V.D standpunt ten aanzien van de kern punten van het omroepvraagstuk nog enige beweging zal komen, wordt in politieke kringen niet groot geacht. Weliswaar sprak mr. Geertsema af wijzend over samenwerking van de nieuwe zendgemachtigden in de hui dige NTS en NRU, maar aan de nadruk die hij op het woord „huidige" Toen begin vorig jaar een van de drie ANWB-gebouwen in de Park straat werd aangekocht, leek het in terieur en ook het exterieur op een uitgewoond huis. De indeling van de kamers leek voor het doel waarvoor zij waren bestemd de huisvesting van een modern dagblad nergens op. Het was al duidelijk: dit pand op een van de mooiste punten van de stad zou voor een krant alleen bewoonbaar zijn na een grondige verbouwing. Begin juni kreeg de Haagse archi tect H. Herle opdracht een verbou- ttihgsplan te ontwerpen. In augustus politie kwamen klachten dat de gele verde hondjes ziek waren of niet de dieren welke besteld waren. Op 25 september jL had de hande laar een hondje naar een koopster in Zaandam gezonden. Volgens de ver dachte was het dier acht weken oud en zat het lekker in het stro in een doos toen het per trein naar Zaandam werd verzonden. Bij aankomst enkele uren later bleek het jonge dier ette rende wonden te hebben. Een dieren arts, die het hondje onderzocht had verklaard: „Zo'n jong hondje per trein verzenden noem ik de reinste dierenmishandeling." Hij schatte het hondje niet ouder dan zes weken. Mevrouw E, H. Aukema verklaarde, dat de handelaar, toen zij per tele foon een klacht indiende, had opge merkt: „Als het dood gaat, betaalt u iets bij. Dan stuur ik een ander." De officier van 'justitie deelde ter zitting nog mee. dat, tegen de hande laar al 26 maal proces-verbaal is opgemaakt wegens delicten bij zijn handel. ENSCHEDE De inwoners van de wijk Het Hoogland te Enschede kunnen weer rustig slapen: de man die in de afgelopen vier weken 16 inbraken m deze wijk pleegde en zeven keer het huis dat hij met een bezoek vereerde, in brand stak zich niet bekommerend over het feit dat er in sommige gevallen kinderen in het huis sliepen zit achter slot en grendel. De inbreker blijkt een 18- jange fabrieksarbeider te zijn, die m dezelfde wijk woonde, In alle gevallen kon de brandweer ernstig onheil voorkomen, maar in totaal richtte de brandstichter toch nog voor ruim 12 000 gulden schade aan. Zijn buit als inbreker bedroeg ongeveer 2500 guld- De politie van Oisterwijk kreeg dezer dagen argwaan tegen een 29- jarige metselaar uit die gemeente, die kennelijk als intermediair optrad bij de verkoop van bontmantels. Aspi rant-koper was een Belgische bont handelaar. Op het moment dat hij deze in contact bracht met de 36-ja- rige schoenmaker Van G. uit Oister wijk greep de politie in. Een snel onderzoek in de woning van de schoenmaker leidde tot de vondst van 14 bontmantels. In september van het vorig jaar was uit de auto van een vertegenwoordiger m Tilburg een 22-tal bontmantels gestolen, reden waarom de Tilburgse politie werd ingeschakeld. De aangetroffen bontmantels bleken inderdaad tot die partij te behoren. Beide mannen werden daarop in Tilburg in gesloten. Uit het verdere onderzoek kwam vast te staan, dat de 36-jange inwoner van Tilburg, een broer van de schoenmaker. reeds kon de aannemer, de firma De Haan en Muilwijk, de handen uit de mouwen gaan steken. Aanvankelijk was het de bedoeling, eind december het nieuwe pand te betrekken. Maar als er wordt gesloopt, komt men steeds meer zaken tegen die onder handen genomen moeten worden. De Nieuwe Haagse Courant heeft nu een nieuw bedrijfspand, waarin ook nieuwe technische snufjes zijn ver werkt. In de eerste plaats de telefoon centrale: acht lijnen onder één num mer. Deze centrale is door Philips ont wikkeld en de N.H.C. is het eerste be drijf in Nederland waar deze geruislo ze apparatuur werd geplaatst. Nog een nieuwtje is het volauto matische telefotoapparaat, waarmee straks binnen enkele minuten foto's uit alle windstreken kunnen worden ontvangen. Het modernste apparaat dat de redactie straks ten behoeve van de nieuwsvoorziening zal gaan gebruiken, wordt op het ogenblik door Siemens ontwikkeld. Met deze zogenaamde „telefax" zal een des noods met de hand geschreven stuk kopij via telefonische weg naar de andere bladen van het kwartet kun nen worden geseind en omgekeerd. legde, hecht men toch weinig beteke nis. Bovendien toonde hij zich op het andere knelpunt, de relatie tussen de programma-maker en de reclame-op brengst, onverzoenlijk. KVP en AR wijzen die relatie af. Het KVP-standpunt ten deze werd gisteren voor de televisie nog eens onderstreept door KIT3-,voorzitter mr. Aalberse, „Geen commerciële opzet van reclame in radio en tHv., ook niet via een achterdetintje" verklaarde hij met nadruk. Hij 'meende echter, dat „ha het overleg in het kabinet en thans met de informa teur op een aantal belangrijke punten overeenstemming te bereiken zal zijn". Het moeilijkst op het punt van de samenwerking tussen de zendgemachtig den „Indien er één. buiten het verband van een samenwerking zou worden ge houden, zou deze vrijheid ook aan anderen moeten worden toegestaan Over de kans van slagen van infor mateur Schmelzer was de KVP voor zitter minder pessimistisch gestemd dan de meeste dagbladen. Hij hoopte niet dat de informatie te kort zal duren, want da zou betekenen dat het fout zit. De oplossing van het om roepvraagstuk, die sedert de tweede wereldoorlog niet tot stand ts kunnen komen, kan ook nu niet m enkele dagen worden geforceerd. Mr. Aalberse bleek niet zoveel heil te zien in devorming van een christen democratisch kabinet (bestaande uit KVP, ABP en CHU) als bet kabinet- Marijnen onverhoopt niet kan worden gereconstrueerd. Zo'n kabinet is volgens hem slechts een „theoretische mogelijk heid". In de praktijk zal het nauwelijks kunnen regeren. Hernieuwde samenwerking met de PvdA heeft de KVP nooit uitgesloten, maar als het straks die kant op zou gaan zullen zeer moeilijke en langdurige pro grambesprekingen volgen, vreesde mr. Aalberse. Onder de gegeven omstandig heden voelde hij kennelijk niet voor een coalitie met de socialisten. Op het terrein van de belastingen, het huurbeleid en de prijsbeheersing van onroerend goed zal met hen moeilijk tot overeenstemming zijn te komen De KVP-voorzitter distantieerde zich van de politieke druk die de afgelopen dagen van buitenaf op het informatie- overleg is uitgeoefend. Hij maande tot .voorzichtigheid met het gebruik van het 1 woord „principieel". Men moet de pro blemen zoveel mogelijk zakelijk benade ren, want behoudens enkele principiële punten op het gebied van radio en televisie zijn er ook vele vraagstukken, die in feite in het vlak van de praktische uitvoering liggen. De activiteit rondom de kabinetscrisis Is vandaag ten dele verlegd van Den Haag naar Utrecht. In de Domstad vengaderden vandaag het hoofdbestuur van de KVP, het Centraal Comité van de AR Partij en de Unieraad van de CHU Deze bijeenkomsten, die een strikt beslo ten karakter hadden, werden niet door geestverwante ministers bijgewoond. Na afloop zouden naar alle waarschijnlijk heid communiqué's worden verstrekt Voor de houding die de drie christelijke partijen individueel én gezamelijk ge durende het verdere verloop van de crisis zullen aannemen, waren deze ver gaderingen niet zonder betekenis. APELDOORN De 55-jarige J. Sienema uit Vaassen is gistermiddag zwaar gewond toen hij op een gemo toriseerde driewieler in botsing kwam met de goederentrein Zwolle-Apel doorn. Het ongeluk gebeurde om streeks twee uur op de onbewaakte overweg in de Astaweg in Wenum (gemeente Apeldoorn). Vermoedelijk heeft de heer Sienema niet voldoende opgelet. Hij werd met driewieler en al door de trein opzij gesmeten. Met zware verwondingen is hij opegeno men in het Julianaziekenhuis in Apel doorn. UTRECHT Werkgevers en werk nemers in het slagersbedrijf hebben bij het overleg over de nieuwe c.a.o. overeenstemming hercikt over de in voering van de vijfdaagse werkweek. De plaatselijke commissies voor het slagersbedrijf of andere organen van plaatselijk overleg tussen werkge vers en werknemers moeten voor september aan de landelijke corrunis sie laten weten met ingang van welke datum en op welke wijze de 5-daagse werkweek ter plaatse of in het be treffende rayon tot stand is gebracht Indien plaatselijk niet aan de af spraak kan worden voldaan, zal de landelijke commissie rnet ingang van 1 oktober een 5-daagse werktijdrege ling opleggen. 'De salarissèn van dé slagers gaan met 5 procent omhoog en het aantal gemeenteklassen is in de nieuwe c,a.o. teruggebracht tot drie. ROTTERDAM Nederlandsche Eco nomische Hoogesehool. Kand. econ. we- tensch.: S. v, d. Kooij, H. Benninga, beiden te Rotterdam, D. Blanchaar, Hen drik Ido Ambacht; doet. econ. wetensch.: P. R. Brands, Zwijndrecht; G. M. M. v. Dam, Amsterdam. Prof. dr. H. C. Kuiler, hoogleraar in de vervoerseconomie aan de Nederland sche Economische Hoogesehool, Hoge school voor Maatschappijwetenschappen, zei dit gisteren in een lezing, die hij hield voor de leden van de Euromarkt- club van de Federatie voor de Neder landse Export. Hij sprak over: „Nederlandse belangen bij het vervoer in de Euromarkt", en begon zijn lezing met een, aan de hand van lichtbeelden verduidelijkt, beschrij ving van het gehele EEG-gebied. Neder land ligt in het economisch zwaartepunt en dit heeft tot gevolg gehad het ontstaan van omvangrijke vervoersstro men naar, van en via ons land. Van de omvang van die vervoersstromen heeft men vaak geen goede voorstelling. Dit alles heeft er in geresulteerd, dat de Nederlandse vervoersonderne mingen voor een groot deel een bestaan vinden in het internationale vervoer. Nederland is daardoor een der weinige landen in Europa, die op hun internationale vervoersbalans een overschot hebben. Dit overschot is zó groot, dat daarmee veelal het tekort op de handelsbalans kan worden ge dekt. Aan het vervoer in de Euromarkt zit nog een aspect, en dat betreft de positie van Nederland in de onderhandelingen over een gemeenschappelijke vervoerspo- litiek. Men kan zich de vraag stellen of er wel een gemeenschappelijke vervoers- politiek moet komen, gezien de gediffe rentieerde regionale structuren van het vervoer. "Wel zal dit moeten gebeuren voor het interregionale, meestal interna tionale, vervoer. Nagegaan 2al worden in welke mate dit vervoer reeds is gelibera liseerd, en prof. Kuiler meende, dat dit percentage groter zal zijn dan men meestal denkt. Her gevolg is, dat er uitgebreid en betrekkelijk uitzichtloos wordt onder handeld over een kleine hoeveelheid niet geliberaliseerd vervoer. Daarbij kan men twee kanten uit: capaciteitsregeling en/of margetarieven. Theoretisch hebben beide systemen bezwaren, doch een compro misoplossing zal uiteindelijk wel noodza kelijk zijn. Daarbij moet men niet alleen het oog hebben op de belangen van de vervoers ondernemingen als zodanig, doch ook op die van de verladers. Het is immers van belang dat er een systeem komt, waarbij enerzijds de verlader de vrije keus heeft uit verscheidene vervoersmogelijkheden en dat deze keuze niet door onjuiste pnjsbemvloeding wordt vervalst, ander zijds dat de vervoersondernemingen een rendabele exploitatie mogelijk wordt ge maakt. De onderhandelingen over dit vraagstuk zijn nog in volle gang en de uitslag is niet te voorspellen. (Vervolg van pag. 1) hun ambassadeurs sterk politieke maatregelen tegen Egypte ontraden. Het Westen kan zich volgens Wash ington en Londen niet veroorloven om behalve Vietnam nog een crisishaard te hebben. De regering te Bonn heeft een beslissing tot volgende week uit gesteld. In de komende dagen zal wor den nagegaan, of Egypte inderdaad een consulaat in Oost-Berlijn zal ves tigen en welke waarde moet worden gehecht aan Ulbrichts bezoek aan Egypte, Intussen heeft ook de vroegere mi nister van defensie, Strauss, weer van zich laten horen. In een weekblad schreef hiji voorstander te zijn van het verbreken van de betrekkingen tussen Bonn en Cairo en voor het aanknopen van officiële relaties met Israël. Hij wil ook hervatting van de Westduitse wapenleveranties aan Is raël. Zoals men weet, behoort ook Strauss tot de zgn. Adenauergroep ALPHEN a. d. RIJN Gistermid dag omstreeks half vier werd de 8- jarige Anthonius Mana Wolswijk op de Prins Bernhardlaan door een vrachtauto aangereden en op slag gedood. De jongen stak de weg over op het zebrapad zonder op het ver keer te letten. De vrachtauto, bestuurd door W. H. van V. uit Zoeterwoude, was al te dichtbij om een aanrijding te voorkomen. Men moet nbg eens zeggen dat er een controverse Amsterdam-Rot terdam bestaat. Nu de Maasstad in Blijdorp bijna al haar popu laire apen is kwijtgeraakt is de hoofdstad (Artis) met het spon tane initiatief gekomen de 5-jari ge Amsterdamse mensaap Saidja aan Rotterdam cadeau te doen. Verheugd Rotterdam zal dit dier van het mannelijk geslacht tege moet kunnen zien als alle gevaar voor infectie in Blijdorp is ge weken. Dat zal waarschijnlijk pas aan het eind van dit jaar zijn. (Vervolg van pag. 1) Na een tocht van een kwartier door het oerwoud langs tientallen meters hoge bomen, arriveerde de Prinses in Brokopondo, waar een modern wit districtskantoor aan de twintigste eeuw herinnerde. Hier kreeg zijn ge schenken, Voor prinses Christina, die, zoals men zei, nog nooit de West had be zocht. was er een fraaie hanger: de pit van een vrucht, enkele centime ters in doorsnee, met daarop in goud de initialen van prinses Christina, het geheel met goud afgezet. „Dit is een aansporing voor prin ses Christina ons ook eens te bezoe ken", zo merkte pre*-:-T- Pengel op. zijn medewerking had verleend bij het vervoer van de bontmantels van Tilburg naar Oisterwijk. Huiszoeking in diens woning bracht een grote partij textiel, drank en siga retten en bontmantels aan het licht, die verborgen was tussen een plafond en de zoldervloer. Een gedeelte van de goede ren bleek afaomstig van diefstallen, merendeels uit auto's uit Waalwijk en Tilburg. Naar de herkomst van de andere zaken wordt het onderzoek voortgezet Gistermiddag heeft de politie in Oister wijk nog huiszoeking verricht bij andere familieleden van de twee broers. Daarbij werd nog een bontmantel gevonden en een derde broer (28) aangehouden en in gesloten. In eerste instantie, omdat hij getracht had elders in die gemeente ge stolen bontmantels ver beneden de prijs te verhandelen. De inventarisering van de buit zal nog dagen vergen, het is niet uitgesloten dat nog meer arrestaties zullen volgen. De Kamer aanvaardde het amendement- Scheps, waarin gevraagd wordt om toe voeging van westelijk Weesperkarspel aan Amsterdam. Dit amendement heeft geen betrekking op het gebied van Ouder-Amstel, dat ligt tussen de rijksweg Amsterdam-Utrecht en de grens van de gemeenten Amsterdam, Diemea en Wees- perkarspeL Dit gebied vormt echter met Weesperkarspel een structureel geheel, aldus de bewindsman. Een andere over weging het oude wetsontwerp in te trekken was dat het amendement-Scheps de mogelijkheid open liet "Weesperkar spel slechts tijdelijk bij Amsterdam te voegen. In het huidige voorstel wordt de indeling bij Amsterdam beëindigd op de eerste dinsdag van september 1974, met ingang van welke dag het be trokken gebied bij Diemen komt. Deze datum werd gekozen om te voorkomen, dat de kiezers in Amster dam en Diemen in een jaar tweemaal naar de stembus zouden moeten. Voor wat de verdere toekomst betreft: „niets ligt meer voor de hand, dan dat de drie elkaar aanvullende gebieden (in Diemen, Weesperkarspel en Ouder-Am stel), zodra zij tot een structureel stedebouwkundig geheel zullen zijn samengegroeid, ook bestuurlijk zullen worden samengesmolten". De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, drs. Bogaers, heeft reeds toegezegd, dat wanneer het wetsontwerp wordt aanvaard, hij er op toe zal zien, dat de stedebouwkundige ontwikkeling ter plaatse naar opzet en uitvoering op de vorming van een zelfstandig en afzonderlijk groot-Dtemen zal worden afgestemd. Wanneer de woningproduktie in Diemen in de tijdelijk aan Amster dam toe te .voegen gebieden volgens do verwachtingen zal verlopen, zal in 1974 aan de dan volgens de verwach tingen rond 25.000 Inwoners tellende gemeente Diemen een gebied met naar schatting eventueel 80.000 inwo ners worden toegevoegd. Zo bezien bestaat er weinig reden toe, dan niet van de vorming van een nieuwe gemeente maar van een uitbreiding van de gemeente Diemen te spreken. De uitbreiding van een gemeente met een gebied, waarvan het inwo nertal dat der gemeente ruim drie maal overtreft, is immers niet alleen een ongebruikelijke figuur, maar doet ook onwezenlijk aan. De minister meent evenwel, dat het de voorkeur verdient om in plaats van een nieu we gemeente te vormen, de gemeente Diemen uit te breiden. En wel omdat hij het van belang acht, dat in 1974 een gemeente Diemen zal bestaan, die tijdig tevoren de nodige maatre gelen heeft kunnen treffen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de memorie van toelichting zijn de meningen van de betrokken gemeentera den en van gedeputeerde staten opgeno men. De Amsterdamse raad is niet gelukkig met het feit, dat in het wetsont werp reeds een toekomstige regeling en wel met vaste datum is opgenomen. Hoofdzaak acht zij echter dat de voort gang van de woningbouw veilig wordt gesteld. Verder uitstel zou voor Amster dam onevenredig grote schade betekenen. De gemeente Diemen stemt zonder voor behoud met de voorgestelde oplossing in. De gemeente Ouder-Amstel heeft emstig bezwaar tegen de afstand van het dorp Duivendrecht en omgeving. De raad van de gemeente Weesperkarspel, die destijds met opheffing van de gemeente en vorming van een gemeente Bijlmermeer instemde, heeft zich thans uitgesproken voor handhaving van een verkleinde gemeente Weesperkarspel. Gedeputeerde Staten onderschrijven de bezwaren, die Ouder-Amstel „koestert voor zover gericht tegen aantasting van de levenskracht van de gemeente. Een wettelijke regeling op zo kort mogelijke termijn achten zij echter noodzakelijk. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 27 februari zijn: me vrouw A. Beijen, Overwaard 1 te Kin derdijk 5; J. van Langevelde, Wilhel- minastraat 12 te Goes 2.50 en mevrouw S. Bos-Doelman, Baauwstraat 16 te Vlaardingen 2.50. z Voor deze gelegenheid had de SAS met opzet geen Deense of Noorse, doch een geheel Zweedse bemanning op dit lijn- vliegtuig geplaatst De aanbieding vormde een onderdeel van de wittebrood-actie, die bakkers van de Sitos- groep ter herinnering aan het onvergetelijke wittebrood, dat de Zwe den nu bijna 20 jaar geleden hongerend Ne derland aanboden in de meidagen van 1945. Prak. tiseb doel van de actie Is voorts leden te werven voor het Nederiandsehe Roode Kruis en het inza melen van giften voor deze organisatie. Ook aan de Zweedse ambassadeur en aan de Zweedse consul in Am sterdam is een brood aangeboden en vandaag is het bij vele bakkers in de publieke verkoop ge komen. 1 De heer Van Zuilen: „Nee het komt niet echt uit Zweden, wij bakken het hier zelf en ook niet van Zweeds graan, maar van geselecteerde Ameri kaanse granen, maar dat doen ze in Zweden ook en daarom heet het Zweedse wittebrood. Het zal inderdaad een cent of 9 duurder zijn dan ons normale brood, nl. 74 cent per brood, doch het is, dan ook een kwaliteit smakelijker." Het Zweedse witte brood ziet er precies zo uit als dat van 20 jaar geleden. Destijds scheen het voor iedere uitge hongerde Nederlander meer cake dan brood te zijn. Wie dus wil beoor delen of de honger in 1945 zijn waarnemings vermogen had beïnvloed kan dat van vandaag af doen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1