Kredieten voor aardgas en bevrijdingsfeesten Procuratiehouders na 45 jaar uitgeluid bij HVO AGENDA Knaap uit water gered - mensen keken toe Schiedamse VVV gaf meer inlichtingen Misschien in Holy grond voor chr. B.L.O.-school Westerlee: technische vooruitgang Inbrekers aangehouden: Tegen achtergrond temporisering College voert zeven punten 5g«n- van agenda ar Jaarverslag 1964 maakt melding van hoge aanvoeren Raad verward in trouwen en rouwen Chr. van Roon en C. J. van Zeventer Maarten Kemper exposeert in Punt Vier Arbeidsmarkt aanhoudende spanning Nieuwe direkteur geïntroduceerd Burgerlijke stand In een vicieuze cirkel? Marktberichten Trekker veroorzaakte verkeersstagnatie Brandje op schuit snel geblust Herv. Jeugdraad sprak over Jan Cremer Bromfietser gewond bij aanrijding Medische dienst $E ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 6 MAART igj- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het'trou wen en rouwen heeft -de gemeen teraad vrijdagavond bijzonder hoog gezeten: De vaststelling van een wijziging van de legesverorde ning vergde 'een moeizame en uit puttende behandeling, waarin men door de bomen va neen bij dr. A. P. de Jonge (soc.) gevreesde discrimi natie van de crematie, het bos van bezwaren van de heer-E. P. van der Veen (prot.) tegen, de hoge trouw- tarieven niet meer zag. .'ental p daar- O TTLAARDINGEN Tegen de achtergrond van de discussie in de gemeenteraad over de tem- poxisering der investeringen heb ben B. en W. besloten een zevental voorstellen voorlopig van de da af te voeren om henzelf mee gelegenheid te geven tot verder beraad. Deze mededeling deed burgemeester mr. J. Heusdens vrijdagavond aan hot begin van Ue£?-t&T'<&S& SSTS? de voortgezette raadsvergadering- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vijfenveer tig jaar geleden heeft de- toen 26-jarige H.V.O.-directeur J. L- Jonker hen zelf aangenomen: de kantoorbediende Chr. van Roon en de declarant C. J. van Zeven- ter. Vrijdagmiddag stond dezelf de heer Jonker in het restaurant „Vulcaanhaven" tegenover het zelfde tweetal, nu met pensioen vertrekkende algemene procura tiehouders, om hen te danken voor hun belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het bedrijf. VIAARDIMGEN Vandaag en morgen.., ...ere dagelijks SCHIEDAM ere maandag ...en dagvlijk* Sprekers Bevrijding Nadat alle sprekers nog eens in tweede instantie het woord hadden gevoerd, kreeg ten slotte het tegen voorstel van de heer Hardonk slechts één stem. Het was dezelfde die daarna aan het oorspronkelijke voorstel van B. en W, onthouden bleef. Cijfers Verarming Dagomzet Komkommers K> Schuldvraag... Verkiezing (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse politie hield donderdag twee mannen A. K. (26) en P. T. S. (31), die zictii aan diverse inbraken hebben schuWjS gemaakt, o.a. in de bakkerij van Van der Staay aan de Sobiedamseweg, textielzaak van Steenbergen aan de Parallelweg, het gebouw Tuberoma aa® de Stadhonderslaan en twee kantines in het Harga Sportpark, namelijk van de handbal- en voetbalvereniging Schiedam en van Hermes-DVS. 4 Daarnaast kwam de heer 3. Ligthart (prot.) dan nog eens een pleidooi voeren voor het trouwen op zaterdag, omdat er dan zoveel mensen vrij zijn, Waartegen vervolgens de heer L. G, Borshoom (soc.) weer ernstige bezwa ren had omdat de vakorganisaties zolang voor een vr(je zaterdag (van het gemeentepersoneel in dit geval) hebben gestreden, Drs. H. P. M. van der Drift (kath.) Schaarde zich aan de zijde van de heer Van der Veen voor wat betreft de trouwtarieven en merkte over de crema tie op daartegen geen bedenkingen te hebben („Dat hoeft tegenwoordig m onze kringen ook al niet meer. De verwarde en nogal hooglopende discussie mondde uit in een amendement van de heer Van der Veen om de trouwtarieven op maandag en vrijdag op ƒ75 te stellen (gevraagd was ƒ150). Na de uitvoerige verdediging van wethouder M. H. L. Weststrate werd dit later 112,50. Het amendement werd aangeno men met 25 tegen vijf. Tegen stemden de leden* van het college en de heer A. Meerman (prot.). Dr. De Jonge diende een amendement In van redaktioneel-principièle aard: In het artikel voor de lijkschouw wilde bij de crematie niet afzonderlijk vermeld zien. Zijn amendement werd met een stem meer dan dat van de heer Van der Veen aangenomen. De tegenstemmers waren nu wethouder Weststrate en de gehele K.V.P.-fraktie, (Van een onzer verslaggevers) De afgevoerde voorstellen betreffen de aankoop van een pand in de le Van Leyden Gaalstraat, de plaatsing van een RET-huisje bij het Holy-Zieken- huis, de kredieten voor materiaalaan- schaf ten behoeve van een openbare en een christelijke kleuterschool in Holy, het krediet voor de inrichting van een jeugdbibliotheek van de Chr. openbare Leeszaal en Bibliotheek, de aanschaf van vuilnisemmers en -vaten en die van een drankenautomaat voor de reinigingsdienst. De burgemeester zei: „Alle geledingen van onze bevoiking zullen onder deze omstandigheden een veer moeten laten: de omstandigheden zijn sterker dan onze wil, maar wij hopen dat zij van tijdelijke aard zijn. Mat dit besluit van het college was ■het aantal uitgaven-vergende voor stellen dat op de agenda overbleef tot twee beperkt, namelijk die voor de aardgasvoorziening en voor de viering van het bevrijdingsfeest. In beide gevallen heeft het de raad veel moei te gekost daarvoor de gevraagde kre dieten te voteren. Bij het aardgas ging het om een bedrag van ruim vier miljoen, dat nodig was om ombouw van apparaten te kunnen begin nen. Aan de uitvoering van -dit werk zal onder geen voorwaarde opdracht worden gegeven vóór de financiering van de investering verzekerd is, tot welk doel B, en W. zich zoals bekend met een verzoek tot de minister hebben gewend.- Een afscheid, zoals elk afscheid met gemengde gevoelens, maar in dit geval nog bi sterkere mate dan anders. De heer Jonker: „Het feit dat ik hier sta om de taak vsn uw diirekteur (de heer - P. Basin»), die ernstig ziek is, over te nemen is alleen al een bewijs van tragiek en weemoed." VLAARDINGEN Visserijmuseum: Tentoonstelling „Schuitje varen", 14-15.30 en 19-21.30: Vlsbank: Tentoonstellingen tekeningen en grafiek van Ria Exel, 14- 16 en 19-21; Bethelkerk: Avondgebed, 19.30; Gebouw Triangel: Cabaret Quast voor Instuif L en V, 20; Stadsgehoorzaal: Toneelavond Personeelsvereniging Gebrs. Hooymeijer, 20. MAASSLUIS Maranathakerk: Inter kerkelijk avondgebed, 20. VLAARDINGEN Nieuwe Kerk: Jeugddienst, ds. A. J. Hoorn mm.v. „Cantate Deo" en Bazmngroep, 10. EN MAANDAG... VLAARDINGEN Voiksgebouw, Sohied.weg: Algem. ledenverg. Co-op „De Voorlooper", 20. Bijkantoor „De ROTTERDAMMER". Vtaardingen, Smalte Havenstraat, tel. 37751 (b.g.g. 01-0-115538). Uitsluitend re dactiezaken 6619 (bg.g. 010-280037). Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie, Handelssiraat 18, tel. 3345: maand t/m vrijd. 1819.30, zaterd- 17.30-~18.00 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: brand en ongevallen 4444; G.G.D.: 2541- Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 141000. Centrale Hulpdienst: Maassluissedijk 5. tel. 9161. Apotheek: Ir. A. L. Backer, Hoogstraat 228, tel. 2162. furnrlnns... CJV-gebouw: Soc. Passe-Partout, soos- avond, 19.30. Arcade: Cefa. Wijkcentrum: Buurtver. De Ktavisr- vnenden. feestavond, 20. Musis Sacrum: Samenwerkende Lere- patrcontactavond, 20. Tivoli: SJ.S. „GuiUaume contact avond, 20,30. en maandag. demonstratlemidtfeg, 14 Irene: Aquarium- en Terr. Ver. „Aqua- Fauna", verg 20. Arcade: Ned. Ver „De Verzamelaar", ruilbeurs, 19-15. Sursum Corda: Evangelisatie, film avond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tsL 263954 (b.g.g. 115583, toestel 5, b.g g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037) Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, teL 152400, Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag, van 183019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 268123, alarm G.G. en G.D. 289280. Woord v«w de dag: Bijbellezing en «verdenking, teL 141000. Over de werkwijze van de vertrekken de staffunctionarissen sprak de heer Jonker met veel waardering. Zijn enige wens was dat zij in het andere leven dat zij nu tegemoet gaan met gezondheid en vreugde nog jaren van hun rust zullen mogen genieten. Het cadeau voor de heer Van Roon was een televisietoestel en voor de heer Van Zeventer, die reeds zo'n apparaat bezat, een cadeau onder cou vert. Hun dames kregen een bloem stuk. Verscheidene sprekers voerden na de heer Jonker het woord, die allen de verdiensten van de vertrekkenden en de ontwikkeling van het bedrijf onder streepten. Zo richtte de heer C. Maat, kassier, zich tot de heer Van Roon, die van hem een kruiwagen met tuingereed schap kreeg, en de heer H. van Aller, bedrijfsleider Havenbedrijf, tot de heer Van Zeventer, die een boekenbon en andere geseheneken in ontvangst mocht nemen. Namens de ondernemingsraad sprak de heer G. Maan tot beide heren, evenals de heer C. C, de Waal dat deed namens de bazen en het fabriekspersoneel. De heer H. van Zelm, hoofdbaas Havenbedrijf, sprak tenslotte de heer Van Zeventer toe. Alle sprekers boden geschenken aan. In hun dankwoord doken de heren Van Roon en Van Zeventer terug naar het begin van hun loopbaan. Na de huldiging was er een zeer druk bezochte receptie, tijdens welke de beide families ook van buiten het bedrijf nog vele goede wen sen, bloemstukken en andere cadeaus in ontvangst mochten nemen. Zo gaven de wethouders H. K. van Minnen en M. H. L. Weststrate van hun belangstelling blijk en kwamen tal van functionarissen uit het Rotterdamse stu wadoorsleven van de procuratiehouders afscheid nemen. Over dit laatste uitte de heer E. P. van der Veen (port.) evenals hij dat donderdagavond reeds had gedaan, zijn bezwaren, omdat hij daarin bij B. en W. een prioriteitserkenning van het aardgas boven bijvoorbeeld de woningbouw zag. Wethouder G, Walstra voerde aan dat van het als startkapitaal verleende mil joen nog slechts een klein deel is verbruikt en dat hiervan ruim zeven ton naar 1966 is verschoven; waarmee hij wilde aantonen dat B. en W. aan het aardgas zeker geen preferentie toeken nen. Met nadruk stelde de wethouder dat B. en W. op het standpunt staan de mogelijkheid van een spoedige aardgas voorziening te moeten aangrijpen, mits andere investeringen daardoor niet be lemmerd worden. Hij zegde de heer Van der Veen desgevraagd toe dat B. en W. de raad zonodig in spoedeisende vergadering bijeen zullen roepen nadat het college dinsdag het gesprek met Ged. Staten heeft gehad. Het krediet werd ten slotte met algemene stemmen ver leend Een merkwaardig en ingewikkeld verloop kreeg vervolgens de behande ling van het voorstel voor een extra krediet van 15.000 voor de viering van de twintigste bevrijdingsdag. Naast lof voor het comité tot viering van nationale gedenkdagen, dat een voorlopig programma had opgesteld, werd vrij unaniem betreurd dat "het voorstel op de valreep op tafel was gekomen. Men beraadslaagde erover in het licht I van de investeringsbeperking, waarbij de dames 3. 3. van Gent-de Ridder (kath.) H. A Bleeker-van Styrum (lib.) bedenkingen van financiële aard aan voerden en daarentegen de heer J. Ligthart (prot.) een enthousiast voor stander bleek te zijn, die graag de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een trekker met opleg ger, bestuurd door A W. uit Dordrecht, veroorzaakte donderdagmorgen tussen half twaalf en kwart over twaalf op de Kortendamsedijk ter hoogte van de Broersvest een langdurige stagnatie doordat de as van de aanhangwagen, die geladen was met tegels, brak. De tegels moesten overgeladen worden op een andere wagen, terwijl een kraanwagtn de aanhangwagen wegsleepte. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Waarschijnlijk door broei ontstond donderdag brand op een woonschuit behorend aan de firma Van Gelderen, die geladen was met ijzerafval. De schuit lag ter hoogte van het Doele- plein in de Schie. Met een nevelspuit heeft de brandweer onder leiding van de waarnemend com mandant, de heer J. Keuzenkamp, de brand spoedig geblust. VLAARDINGEN Onder de ogen va» verscheidene toeschouwers zou een S- jarlge, onbekend gebleven kleuter donderdagmiddag bijna onder het ijs verdron ken'zijn als niet de 17-jarige Martin Haddemaji in aller ijl te hulp schoot en het kind redde. Martin kwam met zijn fiets uit Schiedam, toen hij in het Nieuwlantpark te Vlaardingen achter het terrein van de v.v. Hollandiaan een aantal mensen bij elkaar zag. Toen hij ter plaatse verscheen, bleek, dat deze allen stonden te kijken hoe een kind onder het ijs zou vergaan, zonder echter handelend op te treden. De scholier gooide zijn fiets langs de kant en slaagde erin het knaapje nii het water te halen, gaf het enige klappen om bij te komen en toen ook dit' gelukte, had hij zijn plicht gedaan. Doornat sprong hij weer op z'n flets om zich naar zijn woning aan de Boter bloemstraat 1 D te begeven, waar hij na een warm had te hebben genomen wat bijkwam van het gebeurde. aktiviteiten voor tieners en bejaarden nog wat opgevoerd zag. Anderzijds betreurde ook hij het late tijdstip van het voorstel, waardoor fraktieberaad onmogelijk was geweest. Ook de heer S. Barendregt (soc.) achtte matiging van de aktiviteiten onjuist." Pertinente bezwaren kwamen er van de heer A C. Ph, Hardonk (prot), niet zo zeer omdat hij persoonlijk principiële bedenkingen had, maar vooral omdat hij meende dat de financiële positie van de gemeente een uitgaaf als deze niet gedoogt. Hij kwam met een tegenvoorstel om tegen de achtergrond van de financiële toestand het bevrijdlngsvoorstel van de agenda af te voeren. Aanvankelijk werd het tegenvoorstel gesteund door drs. H. P. M. van Drift (kath). en de heer D, Niemandsverdriet (prot). Toen echter op een voor de heer Hardonk onprettig moment de heer Nie- mantsverdriet zich terugtrok en hij on voldoende ondersteuning overhield om het tegenvoorstel te kunnen indienen, nam wethouder T. de Bruijn (onder hilariteit) de plaats van de heer Nie- mantsverdriet ln door zjjn handtekening onder het tegenvoorstel te plaatsen. Tevoren had burgemeester Heusdens het voorstel verdedigd en er op gewezen dat het ingediende programma slechts een voorlopig karakter heeft en op onderdelen nog kan worden gewijzigd. Het gevraagde bedrag moest worden gezien als een maximum-garantie voor de te maken kosten. De burgemeester zegde de raad toe het comité te zullen verzoeken voort aan vroeger met een ontwerp te komen. Het late tijdstip van dit ont werp was een samenloop van omstan digheden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Rotterdamse schil der Maarten Kemper exposeert tot 24 maart in Galerie Punt Vier aan de Buitenhavenweg een aantal fraaie aqua rellen. Marien Kemper kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kun sten te Rottendam. Hij exposeerde reeds bij de Kunstzaal Fenna de Vries te Delft (1963), ia Kopenhagen (1963), in de Kunsteaal „Zuid" te Rotterdam (1964) en in de Salion der Maassteden (1963). Hij is lid en mede-oprichter van de Rotterdamse groep „Kode 4". Andere leden van deze groep zijn Evert Ma- liangkay, Pieter Staats en Ton van Os. De laatste twee exposeerden reeds bij Punt Vier. Het werk van Maarten Kemper be vindt zich ook in de rondreizende ten toonstelling „Jonge Nederlandse Kunste naars" (JNK), welke tentoonstelling bin nenkort in het Stedelijk Museum te Schiedam te zien zal zijn. De gemeente-archieven van Delft, Rot terdam, Schiedam en Utrecht kochten o.a. zijn aquarellen aan. Ook het Neder landse Spoorwegmuseum en vele particu lieren behoren tot zijn bewonderaars en kopers. De tentoonstelling is geopend op werk dagen van 19 tot 21 uur en op zatsr- SCHIEDAM Voor de Hervormde Jeugdraad sprak vrijdagavond in gebouw Irene ds. R. Kaptetn, secretaris van de Raad voor de zaken van kerk en gezin van de hervormde kerk over het boek „Ik, Jan Cremer". Hij meende, dat er te veel over deze roman is geschreven. Het boek is het niet waard. Hij had het ten dele gelezen, maar hij vond het zo weinig pakkend, dat hij het niet uit las. De kunstwaarde ervan achtte hij ook nogal twijfelachtig. Dergelijke boeken komen en gaan als kometen en laten niets achter. Dit boek voor do opgroeiende jeugd te verbieden is niet erg pedagogisch, want dan willen de jongeren het juist lezen. Verboden waar smaakt immers zoet. Het is een typisch verschijnsel, dat de oudere mensen er veel emotioneler over spreken dan de jongelui, die al gauw de inhoud ervan vergeten. Het kwade ge rucht is de beste reclame voor boeken als „Ik. Jan Cremer". Een beetje minder tam-tam over dit soort „kunst" zou beter zijn. Er volgde een levendige discussie, na afloop van de lezing. De hervormde jeugapredikant ds. A le Coq leidde de bijeenkomst, die slecht bezocht was. (Van een onzer verslaggevers) VL AARDINGEN/SCHIEDAM Tegenover een geringe ontspanning van de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland vertonen de cijfers over de maand februari van het Geweste lijk Arbeidsbureau „Nieuwe Water weg-Noord" het beeld van een aan houdende spanning. Het aanbod liep terug van 166 tot 135 en de openstaande aanvragen stegen met precies 100 tot 4391. Door de verdere terugloop van de geregistreer de arbeidsreserve is nu het niveau van het overeenkomstig tijdstip van verle den jaar bereikt. De daling deed zich vooral voor in de bouwnijverheid en in de metaalsektor. De stijging van de openstaande aanvra gen komt voornamelijk voor rekening van de textielnijverheid. De Verenigde Glasfabrieken in Schie dam hebben thans een personeelstekort van ongeveer honderd man Omdat de landelijke arbeidsmarkt niet in deze behoefte kan voorzien, zijn nieuwe aan vragen voor Turken in behandeling. Een contingent van vijftig Turken zal zeer binnenkort geworven kunnen worden. Ook de Verenigde Touwfabrieken in Maassluis kampen met ernstige perso neelstekorten. In de metaalnijverheid zijn de span ningen voorbij en blijft de grote vraag naar personeel eveneens onverminderd aanhouden. In de textielnijverheid moet de toena me van het aantal openstaande aanvragen enerzijds worden gezocht in de afloop van een aantal jaarcontracten van Spaan se arbeiders en anderzijds in een uitbrei ding van de produktie. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Omdat de bestuurder van een bromfiets, J. v. T. uit Rotter dam, donderdag op de Nieuwe Haven ter hoogte van het gebouw Het Wit-Gele Kruis niet zag dat een voor hem rijdende vrachtauto, bestuurd door C. M. v. E. uit Rotterdam stopte, reed hij er tegen aan en viel waarbij hij een schaafwond aan zijn rechterbeen en wonden aan het gezicht op liep. De GGD vervoerde hem ter behandeling naar het Gemeentezie kenhuis. VLAARDINGEN Getrouwd: Teunls Sterken, £2 en Petronella Hoogendam, 18: George de Bruin. 25 en Johanna Charlotte Hendnna Geelen, 20 Geboren: Cornelta Hendrika, dv W Visser en C H Wielaard, v dWertfstr 84; Cornells Nicolaas, zv A Kieijwegt en A Brinkman, Bm Luyertokstagel 31: Leontine Maria, dv L G M Klinkhamer en G V Spronk, van Maanenstraat 21b: Paul Adriaan zv C P Luijnenburg en A F M de Bruin, Jan v Arkelstr 102. Overleden: Jannetje Broos, 78, wed v P van Buuren. Chrysantstraat 4; Apolonta van Hanswijk, 86. wed v N Groenheiden, Sehie- damseweg 105, SCHIEDAM Mr. W. J. Dambrink, Ruys de Beerenbroucklaan 16, telef. 269373; P. Sprey. Singel 76, tel, 268250; G, W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 264244; apotheker Rembrandt. Vlaardingen: H. A. R. Nikkels, Gansfoortstraat 54, tel 5100; R, Stoop, Verpl. Chasséplein 6, tel. 2138; Maassluis: E. W. Melobior Jr,, Veerstraat 15, tel. 2108; verloskundige mej. Van der Veen, Jac, Catsstraat 25, tel 2376 en mej. Van der Hoeven, Mackaypiein 18 rood, tel. 4308; Rozen burg: H. C. v.d. Graaf, Anemonenlaan 2, Rozenburg, tel. 2208 Maasland: J. W. Oltmans, 's-Herenstraat 4, tel. 01899-2039; veearts dierenarts C. v.d. Most, Kethel- weg 13a, Vlaardingen, tel, 01898-3034. Hoek van Holland: J, J. van Lonkhuy- zen, Jolinkstraat 2, tel. 2667. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Vereniging voor P Vreemdelingenverkeer Schiedam hield vrijdagavond in gebouw „De Bron" onder leiding van de voorlopi- ge voorzitter, de heer J. van Pelt een zeer geanimeerde jaarvergadering. i Aan het verslag van de secretaris, de heer J. Wansink ontlenen we het volgen- de: De belangrijke vernieuwing en uit- bouw van de VVV-werkzaamheden gedu- t rende de laatste jaren heeft zich in 1964 verder voortgezet. De nieuwe aktiviteiten op het gebied van de propaganda en de service-verlening, die in de voorgaande j&vS jaren waren geprojekteerd en opgezet, werden in de loop van het vorig jaar verwezenlijkt en kregen een meer defini tieve vorm. Een van de belangrijkste wijzigingen op organisatorisch gebied was het feit, jga dt per 1 januari 1964 de VW-Schie- dam, die tot dat ogenblik als „Comité voor Vreemdelingenverkeer" optrad, een zelfstandige vereniging werd. Smds de oprichting in 1952 vormde de VW een sektie van de Schiedamse Gemeenschap. Op 12 oktober kreeg de vereniging de koninklijke goedkeuring op haar statuten. De beide informatrices, de dames De Bruin en Mazee werkten op voorbeeldige wijze mee aan de uitbrei ding van deze aktiviteiten. Ook viel in 1964 een sterke aanwas te constateren van het aantal inlichtingen, dat het VW-bureau verstrekte. H. TENWOLDE direkteur... Voor de vier achtereenvolgende jaren 1961 tot en met 1954 bedroeg het aantal binnenlandse bezoekers per jaar resp. 8142, 8384, 9007 en 9228 en het aantal buitenlandse bezoekers 687, 1004, 1155 en 1251. Gedurende deze jaren werden resp. 9162, 9780, 11,112 en 11.533 inlichtingen verstrekt. Verder verleende men medewerking aan de ontvangst van een jongerengroep uit het Duitse Esslingen in het kader van de jeugduitwisseling van de Schiedamse Gemeenschap. Tevens verzorgde men voor deze stichting de kaartverkoop voor velerlei evenementen, terwijl men ook de VW inschakelde bij de organisatie van de vakantie-dagtochten, die de S.G. voor de Schiedamse jeugd organiseerde. Het reisbureau verliep boven ver wachting succesvol. Voor meer dan vijfduizend mensen verzorgde men rei zen. Voor de NJHC boekte men in het afgelopen jaar 195 nieuwe leden De vergadering keurde het verslag van de penningmeester, de heer A. Sonneveid, goed. Hoewel de financiële positie zeker nog niet rooskleurig te noemen is, bracht 1964 toch enige vooruitgang. Van de gemeente werd weer een subsidie van ƒ2500 ontvangen, waarbij de VW de toezegging kreeg, dat deze bijdrage in het thans lopende jaar met 1000 zal worden verhoogd. De Kamer van Koophandel bracht haar subsidie van ƒ250 op ƒ400. Bedrijven en partikulieren deden aan contributies en donaties ongeveer ƒ3000 in de kas van de Schiedamse VW vloeien, terwijl verkopingen, boekingen en giften een bedrag van ongeveer ƒ4600 opbrachten. Een en ander bracht met zich mee, dat de aanvullende" subsidie van de Schie- damse Gemeerischap kon-beperkt blijvèn tot ongeveer ƒ5000.-< - De scheidende direkteur, de heer H. v. d. Meer deelde nog het een en ander mee over de huidige hotelaccommodatie in Schiedam, die nog steeds allerdroe vigst is. Men beschikt namelijk slechts over ongeveer 45 bedden. Men heeft thans de hoop gevestigd op het nieuwe hotel „Rotonde", dat men in Nieuwland aan het bouwen is en dat waarschijnlijk medio juli gereed zal zijn. Het krijgt 17 tweepersoonskamers. Daarnaast bestaan er nog plannen om de huidige hotelaccommodatie met on geveer honderd bedden uit te breiden. Tevens deelde de heer H. v. d. Meer (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Conform het advies van B. en W. heeft de gemeente raad vrijdagavond uitgesproken dat er voor een christelijke B.L.O.-school grond' noch lokalen beschikbaar zijn, maar dat bfl de verdere detaillering van het plan Holy rekening zal worden gehouden met de wensen van de desbetreffende vereniging. Dit antwoord zal uitgaan aan de besturen van de beide Maassluise christelijke schoolverenigingen, die bij de raad om grondtoewijzing aan de Stichting voor Christelijk Individueel Onderwijs hadden, ingediend. De heer T. Bot (prot.) betreurde namens zijn fraktie dat het antwoord in deze zin moest luiden. Hij stelde dat deze vereniging zich in een soort vicieuze cirkel bevindt, omdat de ge meente geen grond toewijst zolang de vereniging niet over een urgentie be schikt, terwijl de inspecteur van B.L.O, TAE LIER In het algemeen over- f zicht van het jaarverslag van de veiling „Westerlee" wijst secretaris- penningmeester J. Th. N. van de Laar op de technische vooruitgang in de tuinbouw, waardoor het mogelijk is geworden in korte tijd het produktie- apparaat nit te breiden. Bovendien was het financieel mogelijk deze uit breiding tot stand te brengen door de goede resultaten en door een ruime kredietverstrekking. Er waren dit jaar hoge aanvoeren. Zo was per 1 mei tien miljoen krop sla meer aangevoerd dan vorig jaar en in augustus waren reeds 1.200 000 toma- tenbakjes meer uitgegeven. Door een te grote aanvoer in te korte tijd waren sommige prijzen niet gunstig. De omzet vsn de velling bedroeg 39 032.216,72, wat 0,3 pet minder is dan vorig Jaar De investeringen op verwaimings- gebied waren oorzaak, dat oa. te De Lier de stroom-afname met 28.8 pet. steeg. Het ren- denment van die investeringen is echter niet evenredig geweest met de uitbreiding van de produktiemlddelen. De mindere uitbreiding, die gaande is. kan tot resultaat geven, dat produktie en konsumptie weer meer evenre dig worden. Ondanks de geringe teruggang wordt toch niet gevreesd dat een tijdperk van neerwaartse gang is aangebroken. Voor het tegengaan van de luchtverontrei niging wordt gewezen op het belangrijke van het aardgas in de tuinbouw. Spanningen zijn ontstaan door de verhoogde kosten van lonen, materialen en renten, omdat de tuinder over het algemeen geen reserve kvvee.L, De zeer matige prijzen van enkele hoofd- produkten waren oorzaak, dat sommige bedrijven met moeite op peil gehouden konder worden Ook ongunstig voor d« tuinders zijn de hogere lasten voor hei personeel en de schaarste aan personeel. De specialisering van teelten betekent verarming van variatie in het aanbod, maar schept we! de mogelijkheid v«n efficiënter werken. Verbetering behoeven nog vel» wegen voor de afvoer van de produkten en voor het voor export gereed maken van grotere produktles is het streven ontstaan naar grotere eenheden door concentratie van veilingen. Ook vragen d« ontwikkeling en modernisering meer Investeringen, welke alleen door grotere organisaties tot stand Kunnen worden gebracht. Een groot probleem van de laatste tijd lj het zuiver houden van het gletwater. Er moet gezorgd worden voor een goede doorstroming van de boezemwateren ln het Westland. Reeds zijn enkele voorzieningen in die richting aangebracht. Het aantal leden van de velling nam toe van 919 tot 949. In 1964 overleden de leden JP Kool, E Vreugdenhil, A. M. Qlsthoom, H. van Dijk, G. van der Lee, F. Vellekoop, J. Keyzer, N van Straten, A. A. M va» Dijk. A, van Bergen en H. A. Groeaewegen. Het neerzetten en blokken van de spruiten voldoet heel goed, zodat zelfs besturen van andere vefliqgen besloten tot dit systeem over te gaan. De hoogste dagomzet aan Westerlee -was 29 mei met een bedrag van 425 949,32, De laagste was 3 december met 2 153.654,35 tot i 172.693,48. Een bedrag van 300.144,11 werd terugbe taald op ledenrekening tezamen met die van de jaren 1959 en 1960 Aan uitgetreden en overleden leden werd uitbetaald 25.497,90. De oppervlakte aan terreinen Is thans 13.54 58 ha. Er zijn tn 1964 vele verbeteringen aan het veUingterreln aangebracht zoals ds verbre ding van de toegang van het terrein, de aanvang van de houw van een fuitloods. Ook het bouwrijpmaken van terreinen voor verdere bouw heeft een aanvang genomen, evenals het dempen van het Leewater en de Knik. Opgemerkt dient te worden dat de uitbreiding van de nodige gebouwen ls achtergebleven MJ de uitbreiding van de tuinbouw. Het veilen voor de klok neemt steeds meer af. Van de omzet werd nog slechts 4.100900 voor de klok geveild. Een grote moeilijkheid leverde het tekort aan tomaten- fust op !n de zomer maar ook de grote doordraai van tomaten. De totale doordraai was 1,7 pet van de totaalomzet. Het vervoer per spoorwagon neemt sterk af en is tot eelt minimum teruggelopen. Aan heffingen van de ratnlmumprljzenfondsen werd Ingehouden en afgedragen voor een bedrag van 496598,08. Aan vergoedingen werd uitge keerd 662291,84, zodat voor het eerst ginds vel» jaren een belangrijk bedrag nl. 165.693,76 aan de kwekers meer werd uitbetaald dan terugontvangen. De totaalprodukiie steeg met 613 miljoen kg tot 25 miljoen kg. Het bedrag was 1.900.000 hoger en steeg tot 19.002.584.32 met een middenprijs van 0,76, wat 0,16 minder Is dan in 1963. Komkommers zijn steeds goed van prijs gebleven. Er werden bijna 1 000.000 stuks aangevoerd, de middenprijs was f 0,33 en de totaal opbrengst 2.792,796,80, wat 500.000 meer is dan vorig jaar. De aanvoer van de bloemkool 13 ongeveer gelijk gebleven maar de opbrengst was 400.000 minder en de middenprijs 0,13 lager. In juli was er «en grote doordraai var. een goed produkt. De totale opbrengst was f 900 906 61 en de middenprijs 0,29. De bospeenaanvoer liep weer terug nu met 90.000 bos tot 461027 bos. De totale opbrengst was 258 842,02 en de middenprija een cent hoger nl. 056. De meloenen bleven ongeveer gelijk in aanvoer en opbrengst nl. 1.228 312 stuks voor 951.443,86 Middenprijs 0,77 Het zachte fruit, aardbeien en bessen hadden geringer aanvoer en een matige prijs. De druiven bleven ongeveer gelijk. Wel was de kg prijs 0,11 hoger en liep tot 1 93 op. De totale opbrengst was f 1.283 832.41 voor 664593 De omzet van de gemeenten was In 1934: De Lier f 28.852.560,68 (48,3 potNaaldwijk 12 997.728 17 (33,3 pet.), 's-Gravenzande ƒ3 786.125,02 (9.7 pet.) en anderen 3 393.802,85 8,7 pet.). De balans eindigde met een bedrag van 3.810 935,18 en de exploitatiereken tag met 1534.908,53, onderwüs zich daartegenover op het standpunt stelt dat een urgentie eerst kan worden verstrekt wanneer de ver eniging grond heeft aangewezen ge kregen. Dit touwtrekken duurt nu al twee jaar, wist de heer Bol, en hij zag daar graag een eind aan. Wethouder H, K. van Minnen, die de tegenstrijdigheid in de standpunten van de gemeente en de inspekteur toe gaf, stelde met veel nadruk dat indien er in deze zaak van drainering sprake msg zijn» dit zeer beslist ook mede te wijten, is aan de vereniging. Hoewel hij van mening was dat de gemeente haar ingenomen standpunt dient te handhaven, gaf hij de- toe zegging een zo spoedig mogelijke plaatsaanduiding in de wijk Holy te ■willen bevorderen. De raad besloot verder nog tot ver- koop_ van het voormalig waterleiding- terrein bij de Koningin Wilhelminaliaven aan de N-V. Vlaardingse Machinefabriek I A. Kreber, die hier een nieuwe fabriek gaat bouwen. Bjj het besluit tot deze grondverkoop kregen de heren dr. A. P. de Jonge (soc.) en A. van der Veer (pac. soc.) de aantekening te hebben tegen gestemd. DE MER, 5 maart Andijvie 110—118 per kg-. Komkom krom 73—75. Spruiten AI 183, All 123-133, BI 2, BH 59-60. CII 3.6 Dl 122145, Witlof 91120, Waspeen X636 Spinazie 103—129, Stoofsla 37—47. Tomaten 8—350, Uien 3039. Prei AI 103—147, BI 58—125, Peterselie 241—261 per bos. raapste len HM10(i, Selderij 214—30, Radijs 18",. Komkom A 68, B 50—52. C 40—43, D 34, E 31—32, F 27. Sla I 22-3314. II 5'4—10, Cl 715, Knolselderij A 1417, B 7—11, De eerste radijs werd aangevoerd door A. Marcus welke 16)4 cent per bos opbrachten. Aanvoer: 4000 kg Andijvie, 2000 Komkom, 5000 Spruiten, 1300 Witlof, 1000 Waspeen, 4800 Spinazie, 2200 Stoofsla, 24 Tomaten, 1300 Uien. 4000 Prei. 34000 «taks Komkom, 54.500 Sla, 180 Knolselderij, 120 obs Peterselie, 2700 Raapstelen, 8400 Selderij. mee, dat er in de naaste toekomst ess nauwe samenwerking komt tussen de VW's van Schiedam en Rotterdam. Deze jaarvergadering was vooral be. langrijk door de bestuursverkiezks waarbij de vergadering het voorlopi?' bestuur, bestaande uit de heren'J Feit, voorzitter, J. Wansink, secretaris A. Sonneveid, penningmeester, M. Jans» en P. Groenendaal, als bestuursleden tol definitief bestuur koos. De twee laatste bestuursleden waren verhinderd op d«« vergadering aanwezig te zijn. Men nam op deze avond afscheid van de direkteur de heer v. d. Meer die VW-dlrekteur op de Veïuwe wordt introduceerde tevens zijn opvolger da heer H. Tenwolde. De heren J. van Pelt als voorzitter en C. Rauws als WV-W spraken met een geestig toespraak!, beide heren toe. Het WV-lid, de heer D. Ingefe maakte op deze bijeenkomst enkele be- hartens waardige opmerkingen over Schiedam als een stad, die altijd nog -a aantal toeristische wetenswaardigheden kezit. Men kan gerust de Rotterdamse v W hierop opmerkzaam maken om bijv 's zomers ook door onze stad een autobus met toeristen te laten rijden, aldus de heer Ingelse. Voorzitter Van Pelt voad dit een uitstekende suggestie. SCHIEDAM - Herv Gcm Grote Kerk 10 Ji Hemmes, 17 as Hoffman; Bethelkerk 10 ïj Cazemler, 17 ds Wissink; Opstandingskeii 10 ds Van der Steen, 19 ds Kiaassen en pastoor Van de Berg, oecumenische dienst: Vredeskeric 9 en 10 45 ds Hoffman, 19 dl Van der Steen, zangdienst, Kethel. Ds Rank 8 30 ds Vons: Dorpskerk 10 ds Vors. 19 dr Van Andel, jeugddienst. Geret Kerk Oosterkerk 10 ds Appedijk, 17 01 Van de Kiaauw: Kethe! De Ark 9.30 dl Baas. 14 30 ds Heljnen, Magnalia Dei Kvtk 10 ds Griffioen, 17 ds Heljnen: De Goede Haven 10 ds Krijger. 17 ds Krijger; Julianakerk 10 ds Heljnen, 17 ds Prins. Chr Gcref Kerk 10 en 15 ds Drent. Ned Herv Geref Evang Irene 10 dhr Van der Kamp, 16 ds Cuperus. Ned Prot Bond 10.30 prof dr De Boer. Leger des Heils Lange Haven 27, 10 heillgingsdienst. 1215 zondagsschool, ts.45 openluehtpredlfcisg Gerrit Verboonstr. 19 30 verlossingssamen komst. Vrije Chr Geref Gem Tuialasn 50, 10 en 16 ds IJsselstem. Oud Geref Gem. Jeugdhuis Haven 97, 10 en 17 dl Luitjes. VLAARDINGEN Herv Gem (Voorjaari- Zendingszondag) Grote Kerk 30 dhr Hoe- gendam en ds Bouterse, gezinsdienst 17 dl Biesbroek; Rehobothkerk 9 en 10 30 dl Schouten, 19 ds Evelem; Bethelkerk 10 dhr Van Zetten, 19 ds Van Noort, Bijbelstud-e- dienst; Immanudlkerk 10 ds Maekaay, 19 dhr Hoogendam; Nieuwe Kerk 10 dl Hoorn, jeugddienst, m,m.v. kerkkoor „Cantate Deo" en Bazuingroep L en V, 1' ds J van Noort; Zaal Maranathakerk 8.4; ds Biesbroek: Westwij kkapel 1030 d» Blesbroek, 19 ds De Jong, zangdienst, Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Tiemersma, 17 ds Swen; Emmauskerk 9 en 10.30 dr Bos, 17 ds Tiemersma; Pnieikerk 9 en 10 30 ds Lever, 17 dr Bos; Maranathakerk 10 ai Swen, 17 ds Aalbersberg. ond. „Hebt u de Heilige Geest ontvangen?". Christ Gerer ..erk Kerk Emmastr 10.45 en 17 prol dr Van Genderen; Aula H de Cockscbool s prof dr Van Genderen, 15 ds Kievit, Geref Gem Kerk Westnieuwland 10 en 1" ds Huisman. Rem Geref Gem Kerk Hoflaan 10.30 prof dr Van Hoik. beset des HeUs Geb Baanstr 10 HeiliglngsdienA 18.30 Openluchtsamenkomst bij de Vlsbank, 19 30 Verlossingssamenkomst, leider briga dier Souvereta. Holy-Ziekenbuis 9 os Kolkert. Voile Evang Bew Huiie Slon, Broekkade, 15.30 samenkomst. MAASSLUIS Herv Gem Grote Kerk 10 dl Meijer, bidstond voor het gewas. 19 y3 Kalkman; Hervormd Rusthuis 9 ds Kalk man: Ichtus--entrum 10 30 ds Kaltansn. Jeugd- en Kinderkerk Sursum CordaMJ dhr Spijker: Cat lokaal Grote Kerk 10 fflji De Visser: Evang lokaal Gen de Wetstr M dhr Van der Stoep. Geref K®* Immanuélkerk 9.30 ds Aaftink, 16 30 03 Duursema: Maranathakerk 9 30 ds Bumse- ma. 16 30 ds Aaftink. Geref Vrijgem 8 30 en 14 30 ds Schaeffer CM Gexer Kerk 9 30 en 16 30 Dienst Woords. Ned Prot Bond 10.15 0» Beukman. Leger des Heils 10 heüigbigs- dienst, 18 45 openluehtsamenkomst op Markt, 19.30 verlossingssamenkomst 0J-7- kapt Dijkstra, 12 zondagsschool, 16™ kindersamenkomst. Baptisten Gem be bouw Haven 21, 10 en 19 30 ds Van act Viis. ROZENBURG Herv Gem ImmaotlëlkeA 9.45, 18.30 en Westerkerk 9.45 dienst. - Geref Kerk 9 30 en 38 30 ds Mantz. Caï Geref Kerk 9 30 ds Planttaga, 15ide®. Geref Kerk Vrijgem 9 45 ds Keizer, 16" idem. MAASLAND Herv Gem 10 en 19 Keijzcr. Geref Kerk 10 en 14 30 ds D HOEK'VAN HOLLAND Herv Gem 10 J' Wassink, 19 ds Lambalgen Geref Kf* 10 en 15 ds RuIImann. Herv Evang 14 w ds Kleermaker. Vrljz Herv 19 Meihuizen. De resten van een geraamte van e® prehistorisch dier van de famine «ra neushorens is in de buurt van Stavrop"1 in de Kaukasus ontdekt De dieren v® dit soort waren ongeveer vier me«£ lang. c

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2