AGENDA Bereden brigade heeft vele taken voor ruiters Schietvereniging vierde haar eerste lustrum Scliooltoernooien gaan binnenkort beginnen C. den Boer ongeslagen bij strijd om titel I GTB doet weer mee door 1-0 zege op OFB Jeugdig boeventrio weer in actie Diefstallenreeks Harsnel opgelost Autowiel over been van bejaarde man W. H. Dröge (66) overleden Uitslag wedstrijden Nieuwe indelingen Damkampioenschap van Schiedam Meisje kwam in singel terecht Van vuurtje kwam brand Schaars programma p. BAAIMA (57) OVERLEDEN Contaktavond voor gerepatrieerden 0% Bromfietser gewond bij aanrijding Voetballertje brak been OnderOnst" hield contaktavond pE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 8 MAART 1963 Directeur H.V.O. tandaaa... en morgen pit daaMiiks TT ET staat voor hoofdinspecteur Teun Waardenbnrg, chef van -*■ de „bereden brigade" van de Rotterdamse politie, onomsto telijk vast: Paarden zijn bij een politiecorps onmisbaar. Deze dieren die van huisuit vluchtdieren zijn die bij het minste geringste de hoeven laten zien en er van door gaan, blijken uit stekend diverse politionele diensten te kunnen verrichten. „Met vier paarden, zegt de heer Waardenburg, veeg ik een heel stadion leeg". Dit mag dan een boude bewering lijken, het is de waarheid. Want, leek het niet onmogelijk toen Feijenoord kampioen werd de spelers in auto's buiten het stadion te krijgen terwijl 15.000 mensen in het stadion ivaren." Met drie politieman nen te paard lukte het tot verwondering van veel pessimisten. En wat meer telt: er iverd niemand gewond en niemand onder de voet gelopen. Dit is slechts een voorbeeld. Paardenliefhebber Waardenburg kan er in korte tijd dozijnen leveren. Hij is een goede propagandistvoor het politiepaard Hij vindt het dan ook jammer dat hij het werk als chef van de bereden brigade er aan moet geven. Hij gaat namelijk bij de verkeerspolitie de plaats van hoofdinspecteur Anema (nu com missaris en chef-verkeerspolitie) innemen. „Ik hoop echter dat ik wel kan blijven paardrijden, als reserve-ruiter" zegt hij, met een knipoog naar zijn opvolger, inspecteur N. van Dorp, een al even grote paardenvriend. DOEL VERKEER INSTRUCTIE In de manege is een grote spiegel aangebracht waardoor de ruiters zichzelf kunnen zien en eventueel hun houding kunnen corrigeren. Als Marco plotseling een vreemde sprong maakt, maar inspecteur Zee zich toch keurig in het zadel weet te houden, maakt de heer Waarden burg de opmerking: „Je moet wel sportief zijn en hard voor jezelf maar vooral je moet durven Oprichting SPRINGEN Papier Prijzen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Toen de 14-jarige H. H. zondag aangifte deed van de diefstal van zijn fiets was dit aan leiding voor de politie om een reeks diefstallen op te lossen. Het bleek dat hetzelfde jeugdige trio aan het werk was dat enige tijd geleden ook werd gearresteerd en toen een twintigtal inbraken op zijn kerfstok had. v[aARDINGEN In zijn woning te fliKtvoornc is zaterdagavond na een Imsiije ziekte overleden de heer P. ÜïTiiwa. directeur van het Havenbedrijf gaardingen-Oost" jf.V. Hij werd 57 jaar. pe heer Baaima begon zijn loopbaan I net Havenbedrijf op dertienjarige leeftijd als jongste bediende. Hij kreeg m 1944 procuratie, werd in 1951 adiunci-directeur en volgde in januari 1981 de heer J. L. Jonker op als di- - Zlin dynamische leiding van het bedrijf zijn gewone omgang met elke mede werker maakten hem tot een hoog ge- Waardeerde persoonlijkheid. De heer Baaima was commissaries van j v.V. .Electrotechnisohe Installatiebe drijf 'v/h P. Batenburg te Rotterdam, iareniang bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Machinale overslagbe drijven en lid van de bedrijfsgroep Algemeen machinaal bedrijf van de sijieepvaartvereniging Zuid. In Vlaar- dijgen, waar hij tot voor enkele jaren woonde,'maakte hij zich zeer verdienste lijk als bestuurslid van de Gereformeer de Oudersvereniging. Sinds 1 maart 1965 is de thans 71-jarige oud-directeur J. L. Jonker opnieuw (tijdelijk) met het beheer van H.V.O, belast. (Van een over verslaggever) be- SCHIEDAM Een bestelauto, stuurd door D. J. V. uit Rotterdam, stop' te vrijdagmorgen bij de bushalte op het Bubensplein. De bestuurder, die bemerk- te dat hij daar niet mocht parkeren, reed achteruit en zag niet dat de 88-jarige heer G Schaeffer uit de Hembrandtlaan juist dê rijbaan overstak. De bestelauto reed de oude heer omver, waarbij het rech- terwiel over het linkerbeen gmg. De GGD bracht het slachtoffer naar de Dr. Nolet- stichiing. Daarna kon hij weer naar huis gaan, zodat het ongeluk goed afgelopen is. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De „Samenwerkende Gerepatrieerden" hielden zaterdagavond in Musis Sacrum een contaktavond, die ze bij tijd en wijle in deze zaal houden. Meestal houdt men de gewone contak- avooden in het Wij keentrum-Nïeuwland Zo nu en dan wil men evenwel op wat grootsere wijze voor de dag komen, en dan'komt men op de Lan'ge Haven bij elkaar. De bezoekers komen dan van ver uit de omtrek, tot zelfs uit Dordrecht. Deze contaktavonden voorzien in een behoefte om zo nu en dan eens op een gezellige wijze onder elkaar te zijn en eens wat nader tot elkaar te ko men. Men houdt geen open instuif. De ze sociëteit, die 'niet uitsluitend voor de jongeren is bedoeld, men ziet er ook vele ouderen, is alleen toegankelijk voor le den en genodigden; Natuurlijk moet er op deze avonden een passende muzikale omlijsting zijn. Daarvoor zorgde .zater dagavond. Het muziekgezelschap- „The Vespers". VLAARDINGEN Enige jongelui heb ben. zaterdagavond op het Liesveld dr openbare' ordeverstoord. Hetv bleek dal zij'een glaasje'teveel op hadden' en ge droegen zich zeer wanordelijk. De politic heeft twee van hen, de 17-jarige J. W. N en de 18-jarige A. J. S. ter kalmerinf meegenomen. Irene: Aquarium- en Terr. Ver. „Aqua-Fauna", 20. Arcade: Ned. Ver. ,,De Verzamelaar", ruilbeurs, 19.15. Sursum Corda: Evangelisatie, film avond, 20. Arcade: Ned. Bond van Vogel liefhebbers, kontaktavond, 20. Aula Stedelijk MuseumSchiedamse Gemeenschap, declamatiewedstrijd, 15 en 19.30. Marijke.' Het Singelkwartier, Kontakt avond, 20. Chr. Soc, Belangen: N.C.B., verg., 20. Irene: K.N.M.T.P., lezmg, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.gg. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18 3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123 alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 141000. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- laan 5, tel. 268855. PAARD ONMISBAAR IN POLITIECORPS M i>U I E/v - •"'/'yj;. fy ,y// zCyf suf, - v? r.ffia 1 juni 1895 hechtte de Rot terdamse gemeente raad zijn goedkeu ring aan het voorstel van B. en W. een „brigade politierui ters" op te richten. Twee jaar later was het zo ver (overigens dezelfde datum als van oprichting rivier politie) Begonnen werd met dertig tot 35 paarden, maar in 1922 waren het er al zeventig. Het doel was wel heel anders dan waar voor het paard nu wordt gebruikt. De rondes in de buiten wijken van de grote stad waren voor de agenten te voet te vermoeiend en te zwaar. Een paard zou hier uitkomst brengen. (Nu zijn hiervoor de brommers en de DAF- jes). In 1940 werd het corps opgeheven hoe wel de bezetter later het weer' heeft her steld. Direct na de oorlog werd de bereden bri gade opnieuw opge richt, nu niet meer met, zoals vroeger, huurpaarden van de Kralingse Manege* maar met een eigen „stal". Er zijn vele omstan digheden die voor het paard bij de politie pleiten zoals surveil lance in de landelijke wijken, het dienst doen bij de veemarkt waarbij de politieman door zijn hoge zit een uitstekend overzicht heeft, verder de stranddiensten in Hoek van Holland omdat het paard veel beter dan de mens over het zand loopt en omdat de politie van mening is dat auto's op het strand te gevaarlijk zijn en dan die gebeurte nissen waarbij veel publiek is betrok ken zoals Feijenoordstadion, hoge bezoe ken enrelletjes. Voor de regeling i van het verkeer worden de paarden, in tegenstelling tot Ney York en Londen, niet gebruikt. Men vindt hier het paard te bewegelijk waardoor misverstanden en aanrijdingen kunnen ontstaan. Bovendien is het voor een paard niet goed lange tijd op een plek stil te moeten staan. Waaraan dankt het politiepaard zijn „succes"? De heer Waardenburg zegt: „Angst voor het paard. Angst door de onbekendheid van de huidige stedeling PAARD met het platteland en vooral met het paard. Politieauto's en motoren worden desnoods omver gegooid of beschadigd, IpV/b, rj S#^V- Mogen de paarden na een half jaar al dienst doen. voor de mannen duurt het een jaar. Bovendien gaat er dan de eerste tijd nog iemand te paard mee. Alle paarden hebben hun eigen naam. Ieder lid van de bereden brigade rijdt en onderhoudt zijn eigen paard. In de stallen waar dag en nacht toezicht is, zijn bovendien vijf stalknechts. In de stal is ook een wasplaats. Met alleen om de paarden te reinigen, maar ook als „geneesmiddel". Gebleken is dat als geblesseerde plekken met een krachtige waterstaai worden bespoten het voor het paard prettig is Zieke paarden en paarden die pas zijn gekocht worden tijdelijk geïsoleerd. De. paarden zijn altijd bijzonder nieuwsgierig. Ze kijken graag achterom wie er door de stallen loopt. De schimmel Arab van de heer Waarden- burg krjjpS uiteraard een extra klopje. In de manege geeft brigadier J. Raaymakers rij instructie. Op het ogen blik dat wij daar waren, reden er de inspecteur A, Zee op het paard Marco en een hoofdagent van het Bredase politiecorps op het paard Jan-mar. De heer Waardenburg heeft namelijk de commissaris van Breda geadviseerd over het politiepaard. Er zijn er nu twee gekocht. In Rotterdam krijgen de Bredase politiemannen rij instructie. De volgende plaatsen hebben nu bereden brigades: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem,Utrecht en Breda. Ook heeft de heer Waardenburg de gemeentepolitie van Brussel over het stichten van een bereden brigade gead viseerd. SCHIEDAM Op 66-jarige leeftijd is donderdag overleden d e heer W. H. Dröge, in leven montage-chef bij de Verwarmingsmaatschappij N.V. Frits M. Beukers en lid van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Schiedam. Bij de fa. Beukers stond de heer Dröge bekend als een sympathiek man, die een grote plichtsbetrachting en werklust be zat, terwijl hij tevens werd geprezen voor de volle inzet, waarmee hij zich voor het bedrijf gaf. Bij de Evang. Lutherse Gemeente vervulde de heer Dröge geen kerkelijke funktie, maar hij was één van de trouwste leden en sloeg geen dienst over. Vanaf begin januari was de overledene (na een operatie) aan het ziekbed ge kluisterd. Vanmiddag (maandagJ om 13.45 uur werd eeh rouwdienst gehouden in de Evang. Lutherse Kerk, die geleid werd door ds. A. Steinhart. Om 14.45 uur was de begrafenis op de_ Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk. 1 SCHIEDAM Het bestuur van de Nederlandsche Vereenigrng' tot Bescherming van Dieren, afdeling Schiedam, deelt mee dat ingevolge het .Honden- en Kattenbe- sluii" aan het asiel niet meer kunnen worden afgegeven: „honden en katten, waarbij niet wordt overlegd een tenminste drie weken tevoren afegegeven ceritficaat van inenting tegen hondeziekte (ziekte van Carré), onderscheidenlijk katteziekte (infec tueuze gastro-enteritis) en kennelijk zieke dieren." Iedere eigenaar of houder van hond en kat dient er terdege rekening mee te houden, dat. indien zijn dier tijdens de vakantiedagen in een pension moet, het dier tenminste drie weken tevoren is ingeënt tegen hondeziekte, resp. katteziekte, daar geen enkel pension dit dier zonder een geldig certificaat van enting mag aannemen. In het dierentehuis van de Nederlandsche vereeniging tot Bescherming van Dieren. St. Annazusterstraat 47, kunnen voor 1965 geen honden in pension worden genomen. Katten worden wel in pension, genomen, mits men bespreekt en aan genoemde verplichtingen is voldaan. SCHIEDAM Tot en met 29 maart wordt in het Stedelijk Museum de tentoon stelling Jonge Nederlandse Kunst gehou den. SCHIEDAM Geboren: Adriana M A d v M van. Dijk en AM van der Toorn: Franciscus W z v 3? Dröge en H M Krueger; Martina d v A Gordijn en E M Janse; Emke z v E Fopma en H Dröge; Agnes I M d v H Maat en C J Koomneef. Overleden: W H Dröge, 65 jr: T M Vlug- man. 66 jr; J A M van Finxteren, 81 jr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schietvereniging „Schiedam" vierde zaterdagavond in gebouw Chr. Sociale Belangen haar eerste lustrum op stijlvolle wijze en onder grote belangstelling. Men maakte op 'deze avond de uitslagen bekend van de in oktober gehouden wedstrijden van de gewestelijke de volgende schietverenigingen heb hen deelgenomen: Broedelet (autobe drijf), Postschutters (P.T.T.), S.V.Z. en Terminal (cargadoor-bedrijf), alle uit Rotterdam en de Schietvereniging „Schiedam". De voorzitter van „Schiedam", de heer P. Drenth, sprak een welkomstwoord. Hij deelde mee dat het bestuurslid, de heer J. C. J. van Geloven, die zich tezamen met de heer L. J. C. Breur als wedstrijdcommissaris bijzonder verdiens telijk had gemaakt, de prijzen zou uitreiken. Vervolgens kreeg de erevoorzitter van de Schietvereniging „Schiedam" en te vens haar oprichter, de heer G. Rosman het woord, die onder meer zei: „Bij dit eerste lustrum is het mij als erevoorzitter een buitengewoon genoegen met een enkel woord te mogen herinneren aan de vijf jaren van het bestaan van de vereniging, „Onze vereniging is het resultaat van een initiatief van de voormalige Oran jevereniging, die de viering van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana opluisterde met een voor ieder toegan kelijke schietwedstrijd. De organisato ren beschikten toen noch over beste geweren, noch over de prachtige ko gelvangers, waarop de vereniging thans zo trots kan zijn. De oprichting van de vereniging ge schiedde op vijf februari 1960 tijdens een bijeenkomst in café-restaurant „De Am- stelbron". Het was echt een „teer kind je", dat daar het levenslicht aanschouw de en ik wil vanaf deze plaats dan ook nulde brengen aan die leden, die vooral tijdens die moeilijke beginjaren zo trouw hun steentje aan het groeiende vereni gingsleven hebben bijgedragen, "Waarmee loste de piepjonge schietver eniging het eerste startschot? Met twee door de heer Drenth in Dordrecht geleende geweren en de oude, vertrouw de boardplaten als kogelvangers. De toenmalige wethouder Th. v. d. Berg zijn (Van een onzer verslaggeyers) SCHIEDAM Binnenkort zullen wederom de toernooien voor schoolhandbal, korfbal en voetbal worden gehouden. Met de leiding hebben ook nu weer de diverse commissies, zich belast, die er al zo vaak voor zorgden, dat de schoolsporttoernooien in Schiedam konden' wórden gehouden. voor ouderen geldt, worden ingeschre ven. Ouderen daarentegen niet in een groep die voor een lagere leeftijd is ingesteld. Aan het schoolhandbal-toernooi kunnen evenals het vorig jaar, zowel meisjes- als jongensgroepen deelnemen. Voor de lagere scholen geldt, dat zowel door de meisjes als door de jongens het zevenhandbal zal worden gespeeld. De leeftijd der deelnemersfsters) moet zijn/ dat ze op 1 mei a.s. teminste' tien jaar moeten zijn. De leerlingen van gymna' De commissie belast met de organisatie risum, lyceuin, V.G.L.O., huishoud-, be- van het schoolhandbal en -voetbal heeft besloten, mede op verzoek van enkele leraren om by wijze van proef voor het schooltoernooi 1965 een nieuwe indeling te maken. Dientengevolge zijn de groe pen thans ingedeeld naar leeftijd. Jongeren kunnen echter wei, indien daarvoor redenen zijn, in een groep, die OOOFDINSPECTEUR T. Waar- denburg (links) en zijn .op volger inspecteur N. van Dorp (rechts) bij de nïeuwstg aanwinst van de bereden brigade*, het paard Urban. maar voor het paard gaat men op de loop hoewel het dier in feite een vluchtdier is. Men heeft ontzag voor het paard. Daardoor Is het waarschijnlijk nooit voorgekomen dat een politiepaard werd verwond met stiletto's of iets dergelijks". De bereden brigade telt op het ogenblik 27 mannen. Daarboven zijn er drie reserveruiters en nog enkele in specteurs die kunnen paardrijden. Om bij de bereden brigade te komen behoeft de politieman geen rijervaring te hebben. Vroeger, toen er nog een echte cavallerie bestond, was dat an ders. Nu moeten het het liefst jonge mannen zijn die ook bereid zijn de stal schoon te houden en de paarden te onderhouden. (Van een medewerker) SCHIEDAM De partijen om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam werden vrijdagavond In de Bethelkerk door de Damclub Schiedam voortgezet. Na deze derde ronde blijkt de heer C. den Boer de enige ongeslagen dammer te zijn. In groep A staat hij met zes punten uit drie partijen bovenaan, terwijl in groep B de heer W. C. Heuvelman met vier punten uit drie partijen bovenaan staat. Met nog twee ronden voor de boeg kan er nog spanning genoeg volgen. In de inhaalpartij tussen B. Quist en w. C. Heuvelman maakte Heuvelman een grote blunder, waardoor Quist gemakke lijk won. C. den Boer maakte met Louis korte metten en reeds om tien uur stond hij op winst en moest Den Boer capitule ren. Sleeuwenhoek stond tegen De Wilde Biet ongunstig, toen De Wilde hem in het eindspel overmeesterde en de punten Baar zich toe haalde. In groep B was de strijd tussen Heuvelman en Veldt sensationeel. Heu velman haalde dam, maar Veldt ver overde de dam door enkele schijven te offeren. Daarna kwam Veldt zelf op de dam, maar dat had hem intussen zoveel «chij ven verlies bezorgd, dat Heuvel man toch de winst voor zich opeiste. UITSLAGEN: Groep A: J. B. Louis—C. den Boer 0—2, C. v. Dam—R. Kent 2—0 en C. W. SleeuwenhoekJ. de Wilde 0—2. Groep B: Th. PrinsB. Quist 02, J. J. Kuijk—C. de Graaf 2—0 en W. C. HeuvelmanM. Veldt 20 Bordenwedstrijden: H. MirckA Ris- seeuw 0—2 en H. Clements—P. de Heer 2—0. Vrijdag laat de vierde ronde de vol gende partijen zien. Groep A: C. den BoerJ. de Wilde, R. KentC. W. Sleeuwenhoek en J. B, LouisC. van Dam. Groep B: 3. QuistM. Veldt, C. de Graaf—W. C. Heuvelman en Th. Prins—J. J. Kuijk. VLAARDINGEN Vrijdagmiddag omstreeks 12.15 uur is een 15-jarig meisje spelenderwijs in de Singel achter de christelijke huishoudschool terecht ge komen. Zij klom zelf op de kant en is door de buurtbewoners van droge kle ding voorzien. De bereden politiemensen doen negen uur dienst per dag, waarvan vier uur „op het paard". Daarbij kan anderhalf uur les in de manege van de Rotterdam se politie aan de Duyvenvoordestraat zijn. Ook wordt er nog anderhalf tot twee uur geoefend op het buitenterrein ach ter de fabriek van Van Nelle, Ook aan de paarden worden geen bijzondere eisen gesteld dan dat ze goed getraind zijn en een redelijke dressuur hebben gehad. Het zijn gewone paarden van vier tot vijf jaar oud, meestal Duitse omdat die er beter tegen kunnen op de barde bestrating te lopen. Wel is een eis dat het paard niet te klein is. De heer Waardenburg gaat zelf regel matig op stap om zijn „stal" die nu 31 paarden telt, op peil te houden. Voordat het paard dat pas is aange kocht, in de dienst wordt opgenomen, gaat een half jaar voorbij. „Ze komen wel al na veertien dagen op straat. Een half jaar in de manege oefenen is veel te lang, je ontwent ze", meent de heer Waardenburg. Eerst wordt achter Van Nelle geoefend. Na afloop gaan de paarden m colonne terug naar de stal. Later wordt ook voor de heenweg geen [NSPECTEUR A. Zee, op Marco, leert in de manége paard rijden. In de manége die wel vorstvrij wordt gehouden kan het toch vrij fris zijn. En als de paarden zich warm hebben gelo pen en de damp uit hun neusgaten slaat en in de lucht tot nevel wordt, kan deze fraaie plaat ont staan. gebruik van de politie-veewagen meer gemaakt Ondertussen worden de dieren <en de ruiters) m de manege getraind. Ze worden gewend aan vlaggen, aan lawaai, aan muziekinstrumenten en aan schieten hoewei dat laatste in de prak tijk weinig of niet zal voorkomen. Ook krijgt het paard lichte springoefeningen. SCHIEDAM De bromfietser M. J. K„ die vrijdagmorgen tegelijkertijd met een personenauto, bestuurd door N, A. M., vanuit de Burgemeester Knappert- laan de Aleidastraat inreed, botste bij het nemen van de bocht tegen de achterzijde van de personenauto. De bromfietser liep daarbij een hoofdwond op, die hij moest laten krammen in de Dr. Noletstiehting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij doeltrappen brak zaterdagmiddag op het voetbal terrein van SW te Schiedam de I3-jarige Jo- han Vermeer van de Beukelsdijk 180 te Rotterdam, li-d van de voetbalvereniging Neptünus te Rotterdam, zijn linkerboven arm. Men bracht de knaap ter behan deling naar het Gemeenteziekenhuis. drijfs- en technische scholen spelen elf handbal. Er zal in zes groepen worden gespeeld. Het schoolhandbaltoemooi wordt ge houden op vrijdag 23 april. De finale wedstrijden worden gespeeld vrijdag 30 april. Schoolvoetbal wordt gespeeld in vijf groepen en het wordt gehouden op 20, 21 en 22 april. De finalewedstrijden worden gespeeld vrijdag 30 april. Het schoolikorfbal zal eerst dinsdag 8 juni worden gehouden, waarvoor ook nu reeds kan worden ingeschreven. Deelnemers kunnen zich zowel voor het voetbaltoernooi als voor de korfbal en handbalwedstrijden voor 15 maart a.s. opgeven bij het secretariaat van de Centrale Schoolsportcommissie, Bureau Sportzaken, Oude Kerkhof 19a. we nog altijd grote dank verschuldigd, dat hij elke veertien dagen geheel belangeloos zorgde voor de vervanging van de „verschoten" boardplaten. Ir. B. Wilton schoot wat men noemt „vol in de roos", toen hij zich het lot van de- jonge vereniging aantrok. En nog kunnen we hem niet genoeg dankbaar zijn voor de prachtige kogel vangers, die hij schonk. De eerste vijf jaar van baar bestaan heeft de vereniging wel wat gekampt met ledenverloop, maar naarmate het materiaal, waarmee men werkte, verbe terde. was ook in de consolidering van het ledental, vooruitgang te constate ren. De heer Rosman bracht daarna in zijn feestrede nog enkele behartigenswaardi ge gedachten ten aanzien van de tech niek van het verenigingswezen naar vo ren, woorden die elk bestuur ter harte kan nemen. Hij concludeerde dat een vere niging rust op twee pijlers: een vast ledental en een bestuur. De vorming van het laatste ondervindt in een JOUfe vereniging nog altijd de meeste moeilijk heden en dat was in het, verleden bij onze vereniging ook een. met te looche nen feit. „Bij een feestelijke gebeurtenis als een lustrum hoort een geschenk. En het is mij dan ook een groot genoegen om u. mijnheer de voorzitter, speciaal voor de vereniging in samenwerking met mejuffrouw Couvee (secretaresse der vereniging) ontworpen briefpapier met enveloppen te kunnen overhandi gen. Mag ik dan de hoop uitspreken, mijnheer de voorzitter, dat u na nog vijf gezonde verenigingsjaren op dit bedrukte papier melding kan maiten van het tweede lustrum van de Schiet vereniging, „Schiedam". Diverse anderen spraken nog: Namens Terminal mevrouw Van Jeveren, namens de Postschutters de heer Ubels, namens Broedelet, de heer Van der Berge, en namens SVZ, de secretaris, de heer M. de Bruijn, die aan de wedstrijdcommis- sarissen de heren L. J. C. Breur en J. C. J. van Geloven wegens hun verdiensten bij de schietcompetitie een cadeau onder couvert overhandigde. De heer H. J. J. Kool, wapenhandelaar te Rotterdam, leverancier van de lucht buksen, overhandigde met een geestig toespraakje de voorzitter een verzilverde beker in de vorm van een lange kelk, een geschenk van de--wapenfirma Wal- ther in Ulm. De heren Breur en Van Geloven gaven nog een verzilverde wis selbeker, waarom men zal spelen op een nader te bepalen datum. Degene die het hoogste aantal punten zal behalen boven het eindgemiddelde van de vorige wed strijd, valt dan de wisselbeker ten deel. Ten slotte reikte de heer Van Geloven de prijzen uit: Van de A-korpsen kreeg ..Schiedam" de le, S.V.Z. de 2e, Broede let de 3e, P.T.T. de 4e en Tedirod e 5e. Van de B-korpsen „Schiedam" de le, Tediro de 2e, SVZ de 3e en PTT de 4e. Van de C-korpsen „Schiedam" de le. Terminal de 2e, Tediro de 3e, PTT de 4e en SVZ de 5e. De schutters, die de hoogst geëindigde korpsen in de resp. klassen vormden, waren in de A-klasse mejuffrouw M. Couvee, de heren C. v. d. Linden, die voor het hoogst aantal punten een extra, onderscheiding ontving (een verzilverd asbakje), Moraal, Ruseier en Valk. In de B-klasse Ue heren De Jongh, Van Loo- pik. De Groot, en Romijn en in de c- klasse dé heren Van Walsum; - Gutt, Drenth "en-Van Hartingsveldt Jr., .allen' uit Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagmiddag om drie uur ontstond brand in de vetsm'elte- rij van de heer J. van Dijk aan de Oudedijk. De brand was vermoedelijk ontstaan doordat een paar kwajongens een vuurtje hadden gestookt. De heer C. A Sterkman kon met behulp van een aantal zeeverkenners een gedeelte van de brand blussen. De brandweer, 1 onder leiding van onderbrandmeester W. de Jager, bluste de rest van het vuur, dat woedde onder een tank die gedeeltelijk met vet was gevuld. SCHIEDAM Het voetbalprogram ma was voor de Schiedamse elf tallen zaterdag bijzonder schaars. HBSS had vrij, maar zou aanvanke lijk vriendschappelijk tegen Unicum In Schiebroek spelen. Doordat de competitiewedstrijd' van Unicum te gen Zwervers na een aanvankelijke terreinafkeuring later toch werd goedgekeurd, ging het duel tussen Unicum en HBSS niet door. PPSC had ook vrij en kon zich voor bereiden op de twee laatste wedstrijden, die het kampioenschap zullen moeten brengen. (Zie voor PPSC onze sportpagi na's). GSS kwam evenmin in het veld, zodat alleen de belangrijke wedstrijd GTBOFB overbleef. GTB heeft de punten echt niet cadeau gekregen van OFB, want de spelers hebben er hard voor moeten strijden om de winst in Schiedam te houden. Ook OFB vocht voor de overwinning, zodat het uiteindelijk een fors duel is gewor den, dat door de uitstekend leidende scheidsrechter Westerwaal goed in han den werd gehouden. Het enige doelpunt viel in de 20ste minuut. Midvoor Sants was toen door gebroken en juist buiten het straf schopgebied werd hij ten val gebracht De scheidsrechter kende GTB hiervoor een vrije trap toe, net buiten de rand van het strafschopgebied. Steenbergen nam de vrije trap zo goed. dat de bal onhoudbaar in het d oei van OFB verdween (10). verdiende, bleek uit het feit, dat de geel zwarten daarna nog driemaal tegen de paal schoten en dat ook de lat eenmaal redding voor OFB moest brengen. Jaap de Jong moest zich nog laten vervangen, terwijl verder niet onvermeld mag blijven dat doelman Rïxoort een uitstekende wedstrijd speelde. GTB maakt door deze overwinning nog goede kans op de titel, want met slechts één punt achterstand (en een wedstrijd meer gespeeld) op leider Sunlight is nog van alles mogelijk. SCHIEDAM De eerste klassers van deRi jks-HBS, allen leden van de vere niging „Onder Ons", hadden zaterdag avond in gebouw „De Bron" een gezel lige contaktavond, waarbij ze zich ver maakten met een dansje en een spelletje. Een lerares en enkele oudere bestuurs leden, zelfs een economisch student, een gewezen bestuurslid, hielden een oogje in het zeil. Volgende week zaterdagavond houdt Peter de Vos in dezelfde zaal voor de oudere leden een causerie over moderne jazz, onder de titel: Van Be-bob tot New- Thing, gevolgd door het optreden van een experimentele jazz-groep. De grote avond van „Onder Ons" valt op 3 april, met de opvoering van een aantrekkelijk toneelstuk, in het oud-Egyptische genre, met de omineuze titel: „De maskers van Dat GTB de overwinning uiteindelijkde Pharao", met regie van de heer A. J. De fiets van H. had afgesloten bij het Sportfondsenbad gestaan. Na de mel ding heeft de politie de jongeman meteen maar vastgehouden en hem duchtig aan de tand gevoeld. De knaap viel door de mand en vertelde wat hij had uitgevoerd in de afgelopen dagen, samen, met de 15-jarige A. v. d. H, en diens 13-jarig broertje. Zij stalen de bromfiets van G. v. d. H„ die op een veldje van het sportpark .geparkeerd stond. Van de brommer van A. C. V. uit Vlaardingen werd het kabelslot doorgezaagd. Vervolgens werd ten nadele van H. P. zaterdag een tas, waarin o.a. een rijbewijs z*t gestolen uit een niet afgesloten tourin gcar op het parkeerterrein van Har- ga. De politie kon met al deze aangiften gewapend de zaak „rond" krijgen. Het trio was op de twee gestolen brommers naar Hoek van Holland gereden erx werden de brommers neergezet, waar op de drie knapen met de trein naar Schiedam terugkeerden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1