Bij modelmaken komt voor 't oude ambacht fm Speldjes op ruilbeurs zeer geliefd objekt „Voorlooper-DES" BRUG VEERDE: AUTO KAPOT bedrijven onder de LOEP (6 ^CHIE J. van Roon (67) overleden ADMIN. MEDEWERKER ADVERTENTIES LEEST Rotterdamse kroniek I heetman^ Vereniging „De Verzamelaar 9 Bouiv supermarkt slepende zaak Verdachte van inbraken aangehouden Kleuter (3) bij aanrijding gewond Timmerman viel negen meter V er kccrsonil egging door lekkage -• tekort Gezellig MC'1 Film Billy Graham Vernielingen aan bromfiets ADM. MEDEWERKSTER Interessante causerie over aquariumhobby Salamanders 2 Geen beste resultaten van SVC-teams 0E rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 9 MAART 1965 SCHIEDAM Toen we de werkplaats binnenkwamen, zagen we juist iemand met veel aandacht een groot, rood geverfd houten mode! van 70 bij 70 cm. een afsluiter voor de chemische industrie bewerken. Hij was zo in zijn werk verdiept, dat hij ons niet onmiddellijk in de gaten had. Hier heerste geen oorverdovend geraas van grote machines, maar een serene ambachtelijke sfeer. Er stonden trouwens slechts enkele draaibanken en een zaagmachine, maar des te groter was het arsenaal van allerlei beitels en boren. We zagen in een enkele doos alleen reeds achten tachtig verschillende boren. We bevonden ons in de modelmakerij van de heer G. D. van IJzendoorn, Oosterstraat 8. Op de hoek van de straat is nog steeds de winkel van Vlug, waarachter vroeger de bakkerij lag. Op deze plaats werd s morgens het brood afgeleverd en stond het in de ochtenduren vol bakkerswagens. Onge veer 14 jaar geleden vestigde de heer Van IJzendoorn hier zijn zaak. Daar had de gemeente voor gezorgd, want hij zat aan de oude Breedstraat en moest daar vandaan. Het was overigens geen kwade ruil. De plaats van zijn werkplaats ligt uiterst gunstig en hij heeft er veel ruimte. Meer dan het van buiten lijkt, maar de werkplaats is dan ook in de diepte gebouwd. De heer Van IJzendoorn (58) is reeds vijenveertig jaar modelma ker. Hij is een van die oudere vak mensen, die nog liefde voor hun ambacht hebben. Deze mentaliteit komt zelfs tot uiting in het soort lektuur, dat hij leest. Romans zijn niets voor mij; zegt hij. Het liefst grasduint hij in populair-weten- sehappelijke boeken over zijn vak. Hij vindt het overigens jammer, dat er geen echte', gedegen Ne derlandse vakliteratuur op het ge bied van de modelmakerij bestaat VERENIGING ORGAMSME GESCHRIFT en acht dit een grote tekortko-i ming; evenals de weinige waarde ring van officiële zijde voor zijn j vak. Toch is de modelmakerij noodzakelijk voor de gehele in dustrie. DE heer Van IJzendoorn bezig met het vervaardigen van kleine modellen. Et voild.-.,.uwpassepartout-ring! PilSSPl vandaag... pn morgen - W- s fJET werkstuk waarmee de heer Roos bezig is, wordt een model voor een afsluiter ten be hoeve van de chemische in dustrie. GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM Het GEMEENTE ZIEKENHUIS WIE GEREGELD KOOPT VOORDELIG (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een. vrij ernstige lek kage aan de waterleiding, maandag .ter hoogte van de brandweerkazerne aan de Singel, was er oorzaak van dat men het verkeer van 19.40 tot 20.15 'uur rnvest omleggen. De herstelwerkzaamheden hebben inmiddels hun gewone verloop gehad. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 6-jarige W. L. v. V., Kérkweg 46 uit Kethel. die maandag middag aan de rechterzijde van, de Kerk wes liep, stak ongeveer twee meter voor een naderende personenauto, bestuurd door J. A. van T„ plotseling de rijweg over en liep zodoende tegen de. voor kant van de wagen aan. Hij kreeg een snijwond aan de rechterpols en een buil op het hoofd. VIEZER dagen zei op een bijeenkomst ia onze stad een spreker, die in het organisatieleven was vergrijsd, dat het misschien wel nuttig zou zijn om een onderzoek in te stellen naar de bestuurstaken van een vereniging. Het verenigingsleven in het alge meen maakt heden tendage nu niet bepaald een glorieuze periode door. Er zit inderdaad wel een beetje de klad in. "Hier in Schiedam en elders. Toch kan men in de hedendaagse maat schappij de vereniging niet missen. U'e menen daarom een lans te moeten breken voor een meer wetenschappe lijk onderzoek naar de oorzaken van de huidige malaise op verenigingsge- bicd. We sluiten daarbij ook de poli tieke partijen en de vakorganisaties in. We kunnen niet geheel het zwaartepunt laten vallen op de samenstelling van de verenigingsbesturen als zodanig. We menen, dat geestelijke en maatschap pelijke achtergronden en verbanden een even grote, zo niet een grotere rol spelen bij de bloei of de ontreddering van het verenigingsleven. JES we in alle ernst naar middelen willen zoeken om het zieke apathi sche verenigingsleven van heden te genezen, moeten we natuurlijk aller eerst het organisme leren kennen en aan de hand van deze kennis pogen een diagnose te stellen, precies zoals de medicus dat doet. Het geweeklaag over vcrenigings- en zalenmoeheid kan men hoogstens een zaak van emotiona liteit noemen, waarmee de patiënt niet gebaat is. Dezer dagen kwam ons onder ogen een wetenschappelijke studie over het verenigingsleven in Nederlandzijnde een aantal bijdragen tot de sociologie (de maatschappijleer) van het ver enigingsverschijnsel onder redaktie van Dr. H. M. Jolles. zijn dus allen toeschouwers bij de min of meer dramatische anti climax in het hedendaagse verenigings leven. We staan allen aan de klaag muur, maar het ontbreekt ons aan inzicht in deze moeilijke materie. En toch, wat zou het de besturen van verenigingen, partijen en vakorganisa ties niet waard zijn, indien er weer leven in de brouwerij kwam en het verenigingsleven weer zou bloeien en groeien als voorheen. Het geschrift begint met het volgende „Ten Geleide": „Het verenigingsleven *n Nederland behoort tot die maat schappelijke verschijnselen, waarmee wij allen in ons dagelijks leven min of meer vertrouwd zijn, maar waarvoor de sociale wetenschappen nog weinig belangstelling hebben getoond. Hetgeen aan algemeen sociologisch inzicht over de ontwikkeling en de strukluur van de talloze verenigingen in ons land beschikbaar is, valt in het niet bij wat de sociologie op tal van andere ter reinen reeds heeft bijeengebracht. tekort aan wetenschappelijke kennis valt des te meer op, omdat tal van verenigingen in toenemende mate een rol vervullen in het maat schappelijk beleid, zowel aktief als passief, en omdat het beschikken over die kennis dan ook van groeiende be tekenis is voor de vormgeving van dat beleid." We schreven reeds eerder, dat de Produktie'in feite geen probleem meer betekent, ook de techniek niet. Deze jftst men tot de duizelingwekkende hoogte der moderne ruimtevaart op te voeren, We meenden, dat thans het consumptiebeleid, zo breed mogelijk Bezien, in het geding is, maar we ver gaten eraan toe te voegen dat het. juiste verenigingsbeleid een kwestie van te rijn of niet te zijn voor de menselijke leefbaarheid van de Westerse cultuur is. Weet u wat de heer Van IJzendoorn graag leest? Het volgende illustreert dat op duidelijke wijze. Bij archeologische opgravingen van de tempel van Salomo ontdekte men aan een van de pilaren een ornament-versiering in de vorm van een gouden appel. Men hakte deze door midden en constateerde, dat de twee helften zo homogeen waren als men thans niet meer kan maken. Zo nauw keurig werkte de modelmaker in de Oudheid, met wie weet welke primitieve greedschappen. Zelfs technische vooruit gang blijkt dus iets zeer betrekkelijks te zijn. Zijn vader kwam uit de Betuwe en werkte als glasblazer op de „hut", zoals men dat indertijd noemde, aan de Bui- tenhayenweg-, een zwaar en ongezond baantje. Hij woonde in het Niéuw-Sticht en bezocht drie verschillende lagere scholen. Als zijn cijfers niet naar vaders zin waren, dan „waalde" het lelijk voor hem. Op een keer trof zijn vader hem aan, terwijl hij een onschuldig Lord Lister- detektievetje las. Het geschrift ging gelijk de kachel in. Er heerste dus tucht in het ouderlijk gezin en tucht kweekt karakter. MET een glans in zijn ogen vertelt de heer Van IJzendoorn nog van die gezellige zaterdagavonden thuis. Het ge hele gezin om de tafel, met vader en moeder erbij. Boven de tafel de grote gaslamp met hettere witte kloeikousje, een zak met olienoten, een fles gazeuse en dan maar spelletjes doen. Hij verdiende zes cent per uur. Bij de scheepsbouw Mij. „Fumess" (thans ..Nieuwe Waterweg"). Eenmaal had hij twaalf cent te weinig gehad. Hij werd teruggestuurd, want men kon in die dagen geen cent missen. Zijn harde jeugd heeft overigens hem geen kwaad gedaan. Onbegrijpelijk dat de tegenwoordige jongelui geen modelmaker meer willen worden. Ze zoeken hun toekomst liever in de grote, gemechaniseerde bedrijven of in de bouwvakken. Laatstgenoemde economische sektor zuigt heel veel jonge mensen uit andere vakken weg, zegt de heer Van IJzendoorn. Er zit eigenlijk iets tragisch in de toekomst van al deze ambachtelijke be roepen. Wij ouderen kunnen nu wel warm lope.n voor woorden als „een rustige ambachtelijk sfeer, met een mini mum aan machines"', de opgroeiende jeugd blijkt er anders over te denken. Bovendien dringt hoe langer hoe meer de Amerikaanse levenswijze in Europa door, wat betekent, dat het uitsluitend om centjes verdienen gaat en dan natuur lijk liefst zoveel mogelijk, waarbij de liefde voor het beroep een wisse dood sterft. Wat wou je anders?, zegt'-de jeugd van tegenwoordig spottend. Hier ligt natuurlijk zowel een ethisch als' een maatschappelijk gevaar voor onze samen leving. WAT de heer Van IJzendoorn onder meer bij jeugdige werkkrachten op valt, is de tegenzin die ze hebben om de hele dag te moeten rekenen en metde schuiflat nauwkeurig alles op te meten. Modelmakerij is namelijk voor honderd procent precisiewerk. Deze vakman met bijna een halve eeuw ervaring vraagt zich trouwens wel af, of zè het nog wel kunnen. Concentratie van het verstande lijke denken blijkt in deze eèuw van lawaai, onrust en een overmaatvan beeldvorming (tv en bioscoop, strips en reclame) ontzettend moeilijk te zijn. We horen dikwijls hierover klagen. De modelmaker moet niet alleen technisch bekwaam zijn, een vaste vaardige hand bezitten en nauwkeurig te werken, .hij moet eveneens in zekere mate creatieve begaafdheid hebben, zoals trouwens het gehele ambacht dit vraagt Het maken van zo'n model is bijzon der arbeidsintensiet Dat maakt het ook zo duur. De, modelmaker leest natuur lijk wel van een tekening maar dat zegt toch heel weinig. Hij moet zelf de juiste vormgeving zoeken en nergens Jebruikt men de oude schuiflat meer an in een modelmakerij. Model maken is nooit werk aan de lopende band. Meestal maakt men één enkel exemplaar, desnoods nog wel een serie. In de modelmakerij van de heer Van IJzendoorn maakt men modellen voor de gehele industrie. Zo gek kan men het niet opnoemen. De scheepswerven, die momenteel niet zo'n bijster dikke order portefeuille hebben, mogen thans thans dan wat minder modellen afnemen, daarnaast is er beduidend meer vraag gekomen uit de hoek van de chemische industrie, die juist in dit gedeelte van Nederland zulk een stormachtige ontwik keling doormaakt. TTEN modelmaker moet vooral ook op de 'hoogte zijn met de aard der diverse metalen. Eigenlijk moest elke modelmaker eerst een jaar in een gieterij werken, maar dat valt natuur lijk niet mee, zegt de heer L. Roos, die reeds veertien jaar de rechter hand van de 'heer Van IJzendoorn is en aan wie men het 'kan aanzien, dat hij evenveel liefde voor zijn beroep heeft als de eigenaar van het bedrijf zelf. Een belangrijk materiaal waarmee elke modelmaker moet .werken is vanzelfspre kend hout. Het allerbeste is altijd nog Zeeuws iepenhout,'maar'dat is er voor lopig niet meer.'Daar zorgde" ó.a'." de watersnoodramp voor, Men is wel weer begonnen met nieuwe-aanplant; niaaf dat duurt nog wel even. Een ander bijzonder goede en ook kostbare houtsoort is- het Afrikaanse .Tola Brancahoui en dan heeft men nog de Regina-modelplaten," lindenhout en veel soorten Surinaams .hout. Indonesië is voorlopig nog als leverancier uitgevallen SCHIEDAM Na een ernstige ziekte waarvoor een operatie niet meer mocht baten overleed dezer dagen in het ziekenhuis Eudokia te Rotterdam de heer J. van Roon in de leeftijd van bijna 67 jaar. De heer Van Roon was officier in de orde van Oranje Nassau. Hij woonde aan de Prins Bernhardlaan 96 te Schiedam. Do teraardebestelling geschiedde za terdag op de algemene begraafplaats te Schiedam. De heer Van Roon maakte een grote carrière in de scheepvaart. Geboren op 6 maart- 1898 te Maassluis begon hij zijn loopbaan in 1914 als jongste bediende bij de N.V. Handel- en Transportmaatschap pij Vulkaan te Rotterdam. Hij was al gauw een van de jongste procuratiehou ders. Vervolgens werd hij algemeen procuratiehouder bij een zustermaat schappij van de Vulkaan, de Halcyonlijn te Rotterdam, waarhij zich vooral in 1939 en onmiddellijk na de tweede wereldoor log verdienstelijk maakte bij de bevrach ting van zeeschepen door de Nederlandse rederijen. In 1948 werd de heer Van Roon directeur van de Halcyonlijn, welke functie hij tot 31 december 1963 vervul de. Daarna' was hij adviseur van dezelfde scheepvaartmaatschappij. Op 31 decem ber 1964 zou hij definitief de Halcyonlijn verlaten hebben, maar reeds in oktober 1964 werd hij ziek, zodat hij zijn 50-jarig jubileum niet meer persoonlijk kon vie ren. In 1964 was hij ook nog benoemd tot commissaris van de N.V. Houtvaart on der directie van de firma Vinke Co. te Rotterdam. Dé heer Van Roon die lid was van de gereformeerde kerk, heeft zich op kerke lijk terrein in Schiedam zeer verdienste lijk gemaakt. Vooral zijn werk als diaken heeft-altijd zijn hart gehad. Daarna is hij nog lid geweest van de commissie van beheer en sedert juni 1964 was hij ouderling van de gereformeerde kerk te Schiedam, O ROTTERDAM Burgemeester en wethouders hebben de raad voorge steld het maximumbedrag van de netto-kasgeldschuld voor het tweede kwartaal van 1965 vast te stellen op 275 miljoen. Eenblijvend modieuze creatie die past bij elk toiletje,bijiedere gelegenheid, bijaluwstem- mjngen.lneenoogwenkverwisseltueen fon kelende granaatvoor een dromerigeopaal of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust als eèn invitatie! passepartout-ring vanaf 67.- bijpassende stenen vanaf 24.50 edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 32 tel 116670 filiaal; oostzeedijk 155-157, rottefdam (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De maandelijkse ruilbeurs van de Vereniging „De Ver zamelaar", maandagavond in gebouw Arcade, toonde op duidelijke wijze, dat er de laatste tijd een ware verzamelwoede bestaat voor speldjes, die de handel als een lawine over de hoofden der hobbyisten uitstort. B 7,13 9 MET 1324 Je weet niet, hoe zo iets ineens zulk een ontzaglijke vlucht neemt, zei de Schiedamse consul van de vereniging, de heer Poot. Maar het voornaamste ruil- voorwerp blijft toch altijd nog de postze gel en daarnaast dan- lucifersmerken en suikerzakjes, terwijl de plakplaatjes bijna hebben afgedaan. Oude munten zijn in Rotterdam een groot ruilobjekt, maar in Schiedam ko men ze bijna niet aan bod. De onderlinge sfeer op de Schiedam se ruilbeurs kenmerkt zich door een rustig en gezellig karakter.' In Vlaar- dingen is het bijv. lang zo rustig niet en Rotterdam mist het intieme karak ter. (Van een onzer verslaggevers) yLAARDINGEN De fusie tussen de Co-op „De Voorlooper" te Vïaardingen en de Co-op „D.E.S." te Schiedam zal per 13 september 1965 worden geëffectueerd. Dit bleek uit het jaarverslag van „De Voorlooper", dat tijdens de maandagavond In het Volksgebouw gehouden algemene le denvergadering werd behandeld. Het bestuur, dat zich in het afgelo pen verenigingsj aar intensief met de aanstaande fusie heeft bezig gehouden, heeft daar grote verwachtingen van. Evenals in 1963 heeft de afdeling broodbakkerij zich ook in 1964 financieel niet gunstig ontwikkeld. De verhoogde graanprijzen, de EEG-contracten, de hoge distribütiekosten en het mindere broód- verbruik hadden tot gevolg dat geen. winstuitkering over brood kon worden gegeven. Een tegenvaller was voorts de trage bouw en afwerking van de tweede supermarkt in de Westwijk. In het jaarverslag wordt hierover opgemerkt: ,,De ene strubbeling na de andere vol trekt zich hier. Het ligt niet aan de bedrijfsleiding dat deze winkel nog steeds niet geopend is. Wat maar enigs zins kon, is geprobeerd om gang achter dezeslepende zaak te zetten. Het is nu zover -dat de mogelijkheid bestaat dat deze winkel haar deuren in de eerste helft van 1965 voor de verkoop kan openzetten". Besloten werd op het verbruik van levensmiddelenbedrijf en bakkerij (uitgezonderd brood) een dividend van vier procent uit te keren (totaal ruim 130,000). De eerste uitkeringsdatum is 10 maart. De aftredende bestuursleden J. L, Andriessen, K. Boer en S. K. Bravenboer werden herkozen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het filmteam van de Volle Evangelie Gemeenschap uit Rotter dam vertoonde maandagavond in gebouw Sursum Corda voor vrij veel belangstel- lenden, de 'bekende film van Billy Gra ham „Zielsconflict". Het verhaal handelt over zijn campag ne in Londen, elf jaar geleden, waar hij volle zalen1 trok en waar de filmactrice Joan Winmill tot bekering kwam. Ze huwde later met een van de naaste medewerkers van Billy Graham. Met deze Bill Brown zal de gewezen filmactrice volgend jaar opnieuw een campagne in Londen leiden. Een van de leden van het filmteam, de heer Henk Dik, vond deze filmavond boven verwachting geslaagd. Vogel- Arcade: Ned. Bond van liefhebbers, kontaktavond, 20 Aula Stedelijk Museum: Schiedamse Gemeenschap, declamatiewedstrijd, lo en 19.30. Marijke: Het Singelkwartier, Kontakt- aChr.' Sec, Belangen: N.C.B., verg., 20. Irene: K.N.M.T.P., lezing, 20, Arcade: Aquarium- en Terrarium Ver .Natuurgenot in Huis", contakt- avond.' 20; Hakkert's Muziekschool, leerlingenavond, 20. Passage: Mij. tot bevordering der Toonkunst, Het Gelders Orkest, Peter Kalin, piano, 20. Clir. Soc. Belangen; Alg. Fotokring Schiedam, Contak-tavond, 20. Irene: N.H.G.E., Bidstond, 20. Juilanakerk: Bidstond, 20. De Ark, Kethel: Bidstond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D, 269280. SCHIEDAM -— Toen de beer J. P. G., die zijn bromfiets maandag op de Lange Haven had neergezet, weer wilde weg rijden, kwam hij tot de ontdekking dat' het stuur krom was getrokken, de snel heidsmeter was vernield, de spatborden waren beschadigd en het gele plaatje op zijn bromfiets verdwenen was. ROTTERDAM Voor de geopende Hogebrug bij de Overschiese Dorpsstraat zakte maandagmorgen de 69-jarige P. C. Schouwenburg uit de Becramming plotse ling in elkaar. Hij is naar het Bergweg ziekenhuis gebracht. Bij aankomst daar bleek hij al te zijn overleden. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse oolitie hield maandag de 39-jarige Rotterdam mer C. S. aan, verdacht van de onlangs gepleegde inbraken bij de N.V. Glas- tandei Zezenhui2en, in de keet van de afdeling bestratingen van gemeentewer ken en de N.V. Speciaal Drukkerijen, alle aan de Nieuwe Mathenesserstraat. (Van een onzer verslaggevers) .SCHIEDAM - Een personenauto, be stuurd door M. T. uit Gorkum, reed maandagmiddag de 3-jarige R. Speyer uit de Marumstraat aan. Het ongeval gebeurde op de Rotterdamsedijk, ter hoogte van pand 54. Het kind stak plotseling vanachter een geparkeerde auto de rijbaan over. Het viel en liep daarbij een hersen schudding en een schaafwond aan het höofd op, maar het behoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden. Bij de TECHNISCHE BEDRIJVEN DER GE MEENTE SCHIEDAM kan worden geplaatst een op arbeidsovereenkomst, leeftijd tot 30 jaar. Het bezit van een ULO-dïpl. strekt tot aanbeveling. Salaris, afhankelijk van ervaring en bekwaamheid, nader overeen te komen. De A.O.W -premie komt voor rekening van de bedrijven. Sollicitaties met vermelding van opleiding, di ploma's, leeftijd en referenties binnen acht 'da gen na verschijning van dit blad aan de Direc teur van de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam, Postbus 79, Schiedam. te SCHIEDAM vraagt op de administratie een voor het vervaardigen en typen van patiënten-nota's. In het bezit van U.L.O.- en type-dipl. Min leeftijd 21 jaar. Salaris afhankelijk van Ift. en ervaring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Ge neesheer-directeur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Aquarium- en Ter rarium Vereniging „Aqua-Fauna" hield maandag in gebouw Irene haar maande lijkse aquariumavond, waarvoor veel be langstelling bestond. Da voorzitter, de heer F. W. J. Scheffers opende de bijeenkomst en deelde mee, dat men op de volgende contaktavond de ingekomen lijsten van de huiskeuring zal bespreken. De heer Tomey uit Den Haag hield vervolgens een boeiende causerie aan de hand van zestig fraaie dia's een lezing onder de titel „Quo vadis aquariaan?" Hij behandelde onder meer de voeder- d ie ren, zoals de Grinda-wormen en toonde unieke micro- en macro-opnamen van snavelbekken, neonsoorten, kardinaal-te- tra's e.d. Na de pauze behandelde de heer Tomey de planten, hun groei en bruik baarheid, hoe ze gebruikt kunnen wor den en de esthetische kant van de (Van een medewerker) SCHIEDAM De thuiswedstrijd die Noad de afgelopen week in de Beurs heeft gespeeld tegen het bezoekende Salamanders 2 en die een overwinning voor onze stadgenoten heeft opgeleverd, betekende voor de bezoekers tevens de degradatie naar de eerste klas. Het Haagse team, dat wat veranderingen had ondergaan om hiermee nog een laatste poging te wagen, slaagde niet. Het was alleen Henk Abcn die drie nederlagen kreeg et incasseren Met Henk Eikmans won hij wel het dubbel. Freek Suttorp en Henk Efkmans bleven ongeslagen, ondanks het feit dat de Hagenaars tot het laatste toe fel verze tbleven bieden. Nadat Aben zijn eerste partij in drie games verloor en Noad dus met 1—0 achter kwam. was na vijf partijen de stand 4I in het voordeel van Noad. Aben verloor toen weer, eveneens in drie games. In de achtste partij zorgde Suttorp door een overwinning dat de stand 61 werd en de overwinning definitief was. Eikmans voegde er toen ook nog een overwinning aan toe en Aben verloor toen zijn derde en tevens laatste partij, zodat de stand voor de Hagenaars nog enigszins dragelijk werd. Met 73 trokken zij huiswaarts, met de wetenschap dat zij het volgend seizoen in de eerste klas moeten prbberen kampioen te worden en dan via promotiewed strijd en weer kunnen proberen terug te komen Gezien de sterkte van dit team hebben zij er zeer goede kans toe, want voor de eerste klas lijkt ons dit team toch te sterk. Naast Salamanders is nu ook het Rotterdamse Milksteamers gedregadeerd en dit team komt nu volgend seizoen in de eerste klas afcL Rotterdam uit. Op Tweede Paasdag trekken de verza melaars uit de gehele omgeving in dichte drommen naar de Blauwe Zaal in Rot terdam, waar men de traditionele Paas- tentoonstelling houdt, natuurlijk met een ruilbeurs eraan verbonden. Anders zou er voor de talrijke bezoekers niet zo veel aardigheid aan zijn, aldus de heer Poot. SCHIEDAM De teams van. de Schiedam- fq Volleybal Club hebben ditmaal geen beste resultaten behaald. Dames I kon geen moment in haar normale spel komen tegen het technisch veel zwakkere A.M.VJ. Door de bijzonder tolerante houding van de scheidsrechter, waarbij alles mocht, greep de minste ploeg de zege. 21. Hoewel er wat de klassering betreft niets op het spel stond, blijft het toch jammer op deze wijze te moeten verliezen. Dames II klopte Hou Stand met 31 en dames III werd met 3—0 verslagen door Libanon 1 Heren 1 verspeelde onverwacht een punt tegen Libanon IV (22) en zag de kam pioenskansen hierdoor nog kleiner worden. Heren III ten slotte kreeg met 30 klop van een sterk spelend D.O.S. ROTTERDAM De 33-jarige timmer man. C. W. Warnink van de Molendijk in Zuialand maakte dinsdagmorgen een val van negen meter. Hij kwam terecht op een tegelvloer. Met een hoofdwond en. een hersenschudding is Warnink naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde toen de timmer man. die op het dak van een gebouw aan de Baan bezig was met reparatie-werk zaamheden, bij het achteruitstappen door een asbestpiaat in het dak zakte. SCHIEDAM Geboren: Peter zv P L Vermeulen en M Barends: Jolanda dv J van Staaiieren en C J E Amersfoort: Roelof W zv K W Simons en J Ouwens: PetroneRa A dv A van Dijken en B Polak: Gerard zv C Baanvinser en P Ouwens; Jacob zv J Rljntalder en'J Sap: Lecndertna dv A B van der Ent en P van Vlaardineen: René J zv J S G Blom en A vac der Ruil; Gerric zv P H van Winden en N J Klaassen: Sigrid dv R H Leemans en H L Schreuder; Eddy zv C C Pil en N Withagen; Adeiheid AL dv D Bos en C C A Jansen: Paola M dv"F J van Eist en J J Hesslng; Ilanka I F H dv A Valk en G den Heijer; Markus H D zv P J Govaers en M M Aalbers; Johanna M dv A van der Kaaden en M Sprong: Wilhelmus G J zv P G Boks den J W de Leede: Koenraad B zv W var. Zeeland en J Simonis; Bianca dv W S Neervoort en A M van den Berg; Ronald L F zv J van Ardenne en M U G Hett Overleden: J van der Ende 81 jr: M van Ekeren 80 jr: BAL Vorstenbos 62 jr: G .M Rosinea 71 ir. ROTTERDAM In een fabriekshal aan de Poelmanweg kreeg maandagavond de 41-jarige grindstraler L. F. J. van de Velde bij het takelen een zware ijzeren bint op de rechtervoet. Ben collega haalde de vracht weg. De heer Van de Velde is met gebroken middenvoetbeen- tjes naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. PIE honderdtons dubbelarms wipkraan, die maandag voor de N.V. machinefabriek [Iensen op een ponton van Van den Tak's bergingsbedrijf naar Odense in Denemar ken gesleept zou worden, blijft voorlopig in de Bcrghaven naast het Rotterdamse be drijf liggen. De sleper, L. Smit en Co's In ternationale Sleepdienst, vindt de weersver wachting voor de komende twee dagen niet unstig genoeg voor dit spectaculaire trans port. Het gaat hier om een kraan, geheel opgebouwd tot en met kraanlmis, die 850 ton weegt cn die op een ponton gelast, naar <le Scheepswerf Lind gesleept zou worden. Er zijn daar geen kranen zwaar en hoog genoeg om de kraan van Hensen te monte ren, reden waarom de montage in Rotter dam reeds moest gebeuren. De kraan zal (de vaart via Kieler kanaal neemt 78 uur in beslag) in Odense op eigen kracht van de ponton de werf oprijden. Vooral dit laat ste beeft vele. hoofdbrekens gejeost. De moeilijkheid is dat als de zware kraan met twee wiedstellen op de kade. staat de pon ton omhoog komt en de kraan zou kunnen overhellen. De bedoeling is dat de ponton evenhoog uls de kade blijft door grote hoe veelheden waterbailast op het juiste ogen blik in de ponton te pompen. Het op de kade zetten cn brengen naar een plaats waar het werk van de werf niet wordt ge stagneerd, duurt slechts enkele uren. Het geheel afbouwen duurt enkele weken. Dit is bijzonder kort, in aanmerking genomen dat buitenlandse kraanbouwers er voor der gelijke kranen vijf tot zes maande» voor nodig hebben waardoor het werk zeer stag neert. De nieuwe kraan is een duplicaat van dc vier honderd tons kronen, die Hensen bouwde voor een werf in Géiteborg. De wij ze van transport is geheel nieuw. Zij zal waarschijnlijk ook worden toegepast voor drie evenzwarc kranen, die in aanbouw zijn voor werven in Zweden. T")E machinefabriek N.V. Hensen ovcr- weegt. Je stichting van een zusterbe drijf in India.. De plannen voor een derge lijk bedrijf verkeren nog in een beginsta dium. De bedoeling is dat liet bedrijf kra nen gaat bouwen voor het hele Midden- Oosten. De behoefte aan kranen stijgt omdat de havengebieden daar (alleen in India) volop in ontwikkeling zijn. Ook Hensen krijgt daarvan eert aandeel. Bevrijs is daarvoor de drijvende kraan Vaigaï, die Hensen verleden jaar afleverde voor de haven van Madras. Hensen heeft nu ook de opdrachten binnen voor een tweede en een derde drijvende kraan voor andere havens in India. (Van een onzer verslaggevers). j -'ii f QCHIEDAM Een personenauto, bestuurd door L,'S.' uit Botterdam, die maandag met een snelheid van 40 km over de .Willemsbrug reed, liepï ernstige schade op doordat deze ophaalbrug zo hevig opveerde, dat de wageiv met een zware plof op de rijbaan terecht kwam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1