kroniek Expositievan 0orige Nederlandse Kiinst" Tekenaar heeft avontuurlijk leven achter de rug lef/iw Dpflnninck STIJLVOL Rotterdamse Registers ter felicitatie Papierlawine over Van Haarènlaan Bermbrand geblust Tmtmkd% GRONINGEN!? 0 ROTTERDAMMER DONDERDAG 11 MAART 2965 Pagina 3 (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM - ZO WAS DAT DAN GISTEREN, EEN STAD IN FEESTVREUGDE, DIE DE VLAGGEN UITSTAK VANWEGE DE EER EEN HARER INGEZETENEN EN ZIJN FAMILIE AANGEDAAN IN DRIE BEELDEN AANDACHT VOOR HET GROOTSTE GEBEUREN, DAT ZO VERRASSEND UIT DE LUCHT KWAM VALLEN EN DAT OOK VANDAAG NOG ONDERWERP VAN GESPREK ZAL ZIJN/ZEKER IN SCHIEDAM LINKS BOVEN: DE STEDELIJKE OVERHEID WAS ER VLUG BIJ EN TROTS WAPPERDE DAN OOK VAN HET ALOUDE STADHUIS(JE) DE DRIEKLEUR MET WIMPEL VOOR PRINSES MARGRIET EN PIETER VAN VOLLENHOVEN. RECHTS BOVEN: NATUURLIJK WERDEN VELE VLAGGEN GEPLAATST OP DE PANDEN NIEUWE HAVEN. 59-71, WAAR BINGHAM EN CO IS GEVESTIGD. IN HET BEDRIJF WAS MEN UITERAARD BIJZONDER TROTS OP PIETER VAN VOLLENHOVEN, ZOON VAN DE DIRECTEUR. HIERNAAST: ZO WAS HET BEELD BIJ DE OUDERLIJKE WONING VAN PRINSES MARGRIETS A.S. BRUIDEGOM. JONG EN OUD KWAM EENS EEN KIJKJE NEMEN NAAR DE BEDRIJVIGHEID IN EN OM HET PAND BK-LAAN 128, WAAR HET NODIGE WORDT GEDAAN OM STRAKS VORSTELIJK BEZOEK TE ONTVANGEN! Geen geldig rijbewijs ^r%i Dit is het silhouet van de ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegenheid. Uitgevoerd incorrect en kreukhérsteUénd Een jas van grote allure. Her kenbaar aan het innaai-ctiket en de bijbehorende hanglabel roet dt naam SCHIEDAM C.J.V. Soc. „De Groene Flevcb" houdt zaterdag een houden- of pettenbal. AUeen bezoekers van 27 jaar «n ouder, voorzien van een hofddeksel hebben toegang. Behalvee en hoed of een pet, Is het dragen van vakantiekleding verplicht. Aan vang 20 uur. gebouw Oase. Lange Haven 129. De muziek wordt verzorgd door de huisband „The Trifids" SCHIEDAM De Staatkundig-Gerefor meerde Partij „Groen van Prinster", houdt dinsdag IS maart, 's avonds om acht uur in het Geref. Jeugdhuis, {bovenzaal, ingang Vismarkt), een ledenvergad waarop de heer A. C. Ph. Hardonk. gemeenteraadslid te Vlaardingen, zal sprken over het Rijn mondgebied in x'erband met de komende verkiezingen. Tevens maakt het bestuur bekend, dat er twee openbare vergaderingen zuilen worden gehouden: 29 april, waarop ds. H. G. Abma. partijvoorzitter van de S.G.P. en lid van de Tweede Kamer een tijdrede zal houden en 18 mei. op welke datum ds. E. Venema, chr. geref. predikant te Zwijndrecht eveneens een tijdrede zal houden. schap. Hoewel het klankbeeld bij hem iets aan de behoudende kant blijft, heelt zijn werk een persoonlijk karakter. De melodische gegevens worden op logische wijze verwerkt. De instrumentatie van deze ouverture doet het voortreffelijk en het geheel klinkt geïnspireerd en over tuigend. Behoudens enkele vlekjes in het blaaswerk kwam het Gelders Orkest met dit stuk goed voor de dag. Ook in de na de pauze gespeelde Vierse symfonie van Brahms liet het orkest zich van zijn goede kant horen. Onder de bezielende en nauwgezette directie van Francesco Mander kwam een uitvoering tot stand die spankracht bezat, mede door goede dynamische verhoudin gen. Wel zou het orkestspel in het detail nos meer afwerking kunnen vertonen. Ook hier waren het voornamelijk de blazers die nogal eens met onzekerheden in loonvorming te kampen hadden. De solistische medewerking bestond deze avond uit het door Peter Ka tin met veel bravour ten gehore gebracht piano concert van Tschaikowsky in bes. Deze Engelse pianist weet, op beheerste wijze, tot enorme krachtsonplooiingen te ko men. Zijn octavenspel is bepaald specta culair. Hoewel on zijn voordracht het- muzikale element zeker niet ontbrak, hadden de cantilenen toch .wel iets gevoeliger kunnen klinken. Vooral het tweede deel, met het bijzonder mooie slot, vraagt hierom, W. H. W. SCHIEDAM Waarschijnlijk doordat een der balen losraakte woei woensdag van een trekker met aanhangwagen waarop balen papier lagen, een lawine van papiersnippers over de Burgemeester Van Haarènlaan. De gemeentelijke rei nigingsdienst heeft naderhand de straat schoongeveegd. - SCHIEDAM Het feestelijk met vlagdoek versierde podium van het Passage-Theater was woensdagavond bezet door 72 musici van het Gelders Orkest. De Italiaanse gastdirigent Francesco Mander had de leiding voor dit vierde Toonkunstconcert. In ver band met het verlovingsfeest in het Koninklijk gezin opende het orkest de avond mei het Wilhelmus. Met Marius Flothuis' Concertouverture, gecomponeerdvoor middelgroot orkest, bleek de dirigent een goede keuze te hebben gedaan. De composities van Flot huis getuigen van uitstekend vakman- van een geldig rijbewijs. De auto werd zwaar beschadigd. O Od de kruising Van der Sluysstraat- Jacob Loisstraat botste woensdagavond de magazijnchef K. Katona (41) van de Claes de Vrieselaan met zijn motor tegen de 21-jarige bromfietser, de assistent accountant J. L. Knape uit de, Scheffer- straat. De aanrijding gebéurde doordat een van beiden geen voorrang verleen de. De heer Katona kreeg een pijnlijk linkerbeen en -knie. Knape liep een hoofdwond en ëèh hersenschudding op. Beiden zijn naar het Bergwegziekenhuis gebracht. {"1EEN auto's kopen, huizen Bouwenf J aldus vorige week de directeur van de Koninklijke Nederlandse;; Jaarbeurs dra. J. H. D, van der Kwast, maar prof. dra. H. W. Lambers zei daarover gisteren „TtVie is een vereenvoudigde economie, die. wel waardevol kan zijn doch waarvan het de vraag is of zij goéd is, want buizen en auto's hangen in deze tijd nu eenmaal {San elkaar. Je hebt «en auto nodig om je huis te bereiken- De uitspraak van" mjjn jaar genoot is een miskenning viui wat onze economie belooft, nl. dat we in vrijheid kunnen investeren en bestéden. Elke be nadering die zegtNu moet je maar ééns niet... betekent in wezen niets anders dan een weglopen uit eigen orde." Prof. Lambers; hoogleraar aan de Nederlandsclie Economische Hoógcschool, Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen, sprak op de 162ste verjaardag van de Kamer van Koop. handel en Fabrieken, voor Rotterdam over schaalvergroting, „een onderwerp bij het ontilbare af,, zoals hy zei. In zijn inleiding betoogde hy dat het probleem van de schaal vergroting, economisch en maatschappelijk, in drie vlakken ligt, nl. in de sprongsgé- wijze uitbreiding van de eenheden waar mee wy werken, de verhanden waarin wy leven en de mogelijkheden waarin wy denken: Voor velen is het moeilijk telden- keu in schaalvergroting. Het individu dat tegenover schaalvergroting wordt geplaatst, verlangtterug naar een verhand waar binnen hy met, eigen mate nog passen kan. Pogingen om dit te bereiken zijn de onder- nemingsraden, dc ombudsman, voorstellen voor districtsverkiezingen en de Teleac. Het is nodig, dat de verstoring der ver. houdingen wordt tegemoet getreden. Dat kan onder meer door een struetuurbeleid op lange termijn, waarbij de werking op de economie niet wordt gelijkgesteld aan die op de maatschappelijke orde, voorts door het wekken van interesse en inzicht in de betekenis van deze structuurlynen, en ten slotte door bet vormen van een instrumen tarium op middellange lermyn. MAAST de tentoonslelliug „Rotterdam stad in beweging" (van 19 mei tot 14 augustus in bet Bouwcentrum) zullen de samenwerkende Patroonsvcrenigingen voor de^ Bouwbedrijven te Rotterdam een expo sitie organiseren, die een beeld geeft van de bydrage, die de wederopbouw van de Maasstad heeft geleverd. De expositie „Rot. terdam stad in beweging" over de ont wikkeling en de problematiek van de in He afgelopen 25 jaar getroffen voorzie ningen, die de mens nodig heeft om in zyn stad te kunnen leven kan slechts zijdelings aandacht besleden aan de prestaties van de hcdrjjven, die uitvoering aan de herbouw plannen hebben gegeven. Het is daarom verheugend, dat van SPV-zyde het initiatief is gekomen, een eigen tentoonstelling in te beden, de verschillende bouwfazen en tecli- en de daantit voortvloeiende werkzaam heden, de verschillende bouwfasen en lech- nieken, het materiaal en materieel en de in het bouwbedrijf werkende mensen zullen hoofdbestanddelen 2yn van de tweede ten toonstelling, die in een tydelyk gebouw op het buitenterrein van bel Bouwcentrum zal worden gehouden. Als aanvulling op de collectieve SPV-inzending zal een groot aantal aannemings- en toeleveringsbedryyeis eveneens zijnmedewerking verlenen. Het tijdelijke tentoonstellingspaviljoen..(met de bouw wordt deze week nog begonnen) zat levens de verbinding vormen tussen .de expositie in het Bouwcentrum ett hét op Opbouwdag 18 mei te openen V-órliclt- tingseentrura van de gemeente itt du tnt- breiding van het. Bouwcentrum. V-5; ROTTERDAM De 53-jarige M. van Eijk (zonder beroep) van dé Prins Bernhardkade reed woensdagmiddag met een auto tegen een lichtmast op de Grindweg. Zijn echtgenote, de 51-jarige mevrouw E. van Eijk-Roth, die naast hem zat, liep enkele hoofdwonden op en klaagde over pijn in de horst. Zij werd naar het Bergwegziekenhuis gebracht. De bestuurder was niet m het bezit ("Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De brandweer onder leiding van de heer W. de Jager bluste woensdag een bermbrandje aan de West- frankenlandsedijk. Het brandje strekte zich uit over ongeveer 50 m2. J?EN tekening 'van de Joppclaan een van 3e wérken - die Octave De Coninck exposeert. Maarten Kemper, in 1944 te Rotterdam geboren, exposeert drie fraaie'aquarellen met een talentvolle naturalistische visie. Deze tentoonstelling toont' etsen, gouaches, collages en olieverfschilderijen in grote verscheidenheid. In de nacht van woensdag op donder dag is een etalageruit ingegooid van een goederenhandel aan de Zaagmolendrift. Er worden enkele transistorradio's ver mist. - Vnnrlnn<T... Geref. Jeugdhuis: Werkende Jeugd, contaktavond, 20. Irene: Schied. Luchtvaartclub „Ica rus", filmWond, 20. ALL-SEASON JAS 9 naar het toenmalige Indië vertrok waar hij in Batavia voor de General Motors werkte. Octave De Coninck was er pianist bij de Bataviasnse Radio vereniging en hij maakte in de derti ger jaren een toernooi door dc hele archipel met het cabaretgezelschap De la Mar. Daarna maakte hij nog reizen door Marokko, India. Egypte. Italië, Zwitserland en Frankrijk. In 1935 was hij terug en hij werd free lance teke naar. Na het bombardement van Rotterdam kwam hij in Schiedam wonen: Zij leven is nogal avontuurlijk gewees,. Geboren op 20 juli 1894 te Amsterdam, ontving hij een gedegen opleiding aan de oude Academie voor Beeldende Kunsten aan de voormalige Coolvest te Rotterdam. Hij werd niet onmiddel lijk tekenaar, maar handelsreiziger in parfumerie en toiletartikelen voor Franse en Engelse firma's en voor Thomas B. Mac Govern. Boadway New- York. Daarna was hij reclametekenaar in Brussel cn Antwerpen, Van 1922-1927 was hij tekenaar bij net Tuschinski-concern, waarna hij m 1WB zijn stoffages van eeuwen-oude boer derijen, krom-gewaaide wilgen en wankele bruggetjes. Zijn indrukken wist hij al wandelend vast te leggen op het papier. De ruwe schetsen werk te hij thuis uit. Hij heeft vooral oog voor de kleine, fijne details. Zijn oeuvre kenmerkt zich dan ook door een zeker naturalisme met romantische inslag en draagt een bijzonder karak ter, dat aanspreekt door zuiver figura tieve visie op gewone mensen en din gen. Octave De Coninck is een teke naar met een illustratief talent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1