beweert: KVP en ARP: Onze is moet in de lucht blijven Basis voor christelijke coalitie te smal e titel voor de verloofde van Prinses? O' Mr. Geertsema is er voor Nieuwe traditievorming mo Voor tuinbouw 7 procent toeslag 5 Geen vergoeding voor militaire ldeermakerij en Klachten over open stallingen Ned. Spoorwegen Bankschandaal in Zuid-Frankrijk HAL-dii 'ectie heeft het hard te verduren j)E rotterdammer ZATERDAG 13 MAART 1963 EN n, Vragen in Kamer Krijgen bedienaren van godsdienst" 600 gld. in Bemmel? Onaanvaardbaar OOLDSCHMEDING FINANCIEEL W EEK O"VERZICHT Concessies (Vervolg van pag. 1) Samen met P. v. d. A. Bij elkaar blijven Verkiezingen? Samenwerking De pers Alle opvattingen zijn vastgelegd in een synopsis, zoals de heer Schmelzer het stuk noemde. Het kan dienst doen bij het verder zoeken naar een oplossing. De in formatieperiode heeft in elk geval het voordeel gehad, aldus de heer Schmelzer, dat misverstanden uit de weg zijn geruimd en men nu precies weet welke de verschil lende opvattingen zijn. Op som mige punten is men naar elkaar (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Omtrent Radio- Veronica blijkt een verschil van mening te bestaan tussen de libe ralen en dechristelijke partijen, dat waarschijnlijk verklaart waar om Nederland nog steeds niet de Conventie van Straatsburg (tegen piratenzenders .heeft ondertekend- Op 2- februari Verklaarde minister Luns in de Tweede. Kamer, dat dit nog slechts, een kwestie van-dagen was. j'G v viTiC'h"V HAL de Hl AV is uw vertrouwen waard'. Moet de heer Pieter van Vol- lenhoven in de adelstand verhe ven worden? is een interessante vraag, nu een „gewone burger" een prinses van Oranje-Nassau zal huwen. Van die mogelijkheid dat weten we nu zo langzamer hand wel kan de Koningin ge- jruik maken op grond van artikel 65 in onze Grondwet, dat de ver heffing in de adelstand als een koninklijk prerogatief stelt. In onbruik Ridicuul „Uitbouw gewenst van ondernemingsraden" Igistem ming Internationals Minder prettig Iloog'oveiis pagina 3 Ét ebs. prfls. egt tik I?c, «4 - Beernink in strijd met Unieraad ■f (Van onze parlementsrcdactie) J^JEN HAAG De a.r.-fractievoorzittcr Smallenbroek meent, dat de inhoud van het bemiddelingsvoorstel van z(jn c.h.-coliega Beer- nm in strijd \vas met het door de Unieraad ingenomen standpunt van non- ïscnmmatie. Hij had elke mogelijkheid van bevoorrechting moe ten uitsluiten. Daarnaar gevraagd antwoordde de c.h.-fractievoorzitter ons, dat hij in zijn voorstel de mogelijkheid voor beroep op de Kroon Vo°r e anS"ebbenden had opengelaten. „En de Kroon discrimineert nooit J. SMALLENBROEK geen starre houding lera, 1 - DEN HAAG Het socialistische Twee- He-Kamerlid J. H. Scheps heeft, de mi- "nistcrs van binnenlandse zaken en van volkshuisvesting en bouwnijverheid schriftelijk gevraagd of het juist is dat jde „bedienaren van de Godsdienst" in van de gemeente jaarlijks ƒ600 uitgekeerd krijgen. In het bevestigen de geval wil hij weten wanneer de ge meenteraad een dergelijk besluit heeft genomen en of dit besluit, en de post op ïöe gemeentebegroting de goedkeuring 'nebben gekregen van Gedeputeerde Sta ten van Gelderland. Voorts vraagt hij of de bewindslie den r/'.en dat het besluit van de ge- ^meeatersad van Bemmel in overeen stemming is te brengen met de opvat tingen. die vorm hebben gekregen bij de besprekingen en de vaststelling van de wet die de subsidiëring van de bouw van kerken regelt en zo ja, welke maat regelen zij denken te nemen om nieu- ;,we strijd op dit terrein te voorkomen. ie elf. nr Utf. fc. la aü. Gisteren heeft de heer Beernink nog eens uiteengezet hoe hij donder dagavond tijdens het overlegvan de fractievoorzitters met informateur Schmelzer Heeft geprobeerd om de liberalen enerzijds en de anti-revolu tionairen en KVP-ers anderzijds tot elkaar te brengen. Hij is ervan uitge gaan, dat een niet te verwaarlozen groep in ons volk behoefte heeft aan reorganisatie van het omroepbestel, maar geen nieuwe omroepvereniging wit stichten. Omdat het hier dus om „ongeorga niseerden" gaat, kan men niet uitslui tend getalscriteria voor de toelating van. nieuwe zendgemachtigden aan leggen. 1 Be minister van O., K. en W. moet de bevoegdheid - hebben om, gehoord de radioraad,- van de toelatingseisen af te wijken. Hij moet dat kunnen doen, m bijzondere omstandigheden wanneer er reden is om te veronder stellen, dat er bij een niet onbelang rijk deel van de kijkers voldoende aanhang en sympathie voor een kandi daatzendgemachtigde bestaat. Een dergelijke afwijking van de algemene regel de objectieve getalsnorm dus zou moeten worden gemotiveerd en voor de belanghebbenden zou de mogelijkheid voor beroep bij de Kroon moeten openstaan. Alle gegadigden moeten voldoen aan in het volk levende culturele behoeften en niet op het maken van winst uit mogen zijn. Deze regeling had de heer Beernink willen laten gelden vanaf 1 juli 1967: gedurende de overgangsperiode zou het getalskriterium soepel moeten worden gehanteerd. 0.0. BlüTHNER. SCHIMMEL OP AANVRAAG ZENDEN WIJ U GAARNE EEN UITVOERIGE PROSPECTUS KLASSIEK S MODERN Sci>-«da-iS6 Vast 67. Rotts.dsm, 1,1. 122766 Hdva.sym Hoartam - Kaaifjan -Goaa Dc heer Geertsema verklaarde zich bereid om het compromisvoorstel van de heer Beernink in zijn fractie te brengen. Voor de heren Van der Ploeg en Smallenbroek was het echter volstrekt onaanvaardbaar. Uit de ze kere gretigheid, waarmee de liberale fractievoorzitter op het bemiddelings voorstel inging, concludeerde de wnd.- fractieleider van de KVP, dat mr. Geertsema kennelijk een mogelijk heid zag om via een achterdeur toch zijn doel te bereiken. Hij ging er kennelijk van uit, dat de kandidaat zendgemachtigde, die hij wil steunen, In elk geval van de uitzonderingsregel zou profiteren. BEERNINK toch geen discriminatie gegroeid en kwam men'in principe tot overeenstemming. Juist deze punten waren het, die in het kabi netsberaad de breekpunten vorm den.- Maar op andere punten, die in de ministerraadminder moei lijkheden opleverden, stond men lijnrecht tegenover elkaar. DEN HAAG Minister De Jong (defensie) ziet geen reden aan militaire kleermakerijen in Nederland, zo die nog over onverkoopbare hoeveelheden stof zouden beschikken, schadeloosstelling te verlenen, zo deelt hij mede naar aan leiding van schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden J. A. van Befine- kom en T. Walburg (beiden a.r.) over de aankoop van confectie-unifonnen voor vaandrigs in het buitenland. De bewindsman stelt, dat deze order ten dele in eigen land en voor de rest in België en Duitsland is geplaatst, om dat bij de in aanmerking komende Ne derlandse bedrijven te weinig belangstel ling bestond, vermoedelijk omdat zij reeds voldoende van werk waren voor- zoen. Van het plan om de afgestudeerde vaandrigs van confectie-uniformen te voorzien was lang tevoren reeds melding gemaakt. Hij wijst er verder nog op. dat een militair, d'ie dit wenst, zien van een dagelijks tenue naar maat kan voor zien. Hij is slechts van de verplichting daartoe ontheven. Tenslotte herinnert hij er nog aan. dat bij de overgang op de nieuwe tweekleurige uniformen op 1 januari 1963 de voor de maat- kledingbedrijven onverkoopbaar gewor den khakistoffen door het Rijk togen 15 per meter zijn overgenomen. DEN HAAG Het socialistische Twee de-Kamerlid Scheps is niet te spreken over de z.g. open stallingen bij de Ne derlandse Spoorwegen. Volgens zijn in lichtingen ontaarden deze in ordeloze op slagplaatsen, waarover zelfs de politie bij de Ned. Spoorwegen klaagt en worde zoals in Den Dolder, onderdelen gesto len en. wordt ruw met de voertuigen om gesprongen, zodat door het weglopen van benzine van bromfietsmotoren zelfs brandgevaar dreigt Hij verzoekt de mi nister van verkeer en waterstaat om maatregelen om in deze situatie verbe tering te brengen. Veel aandelen KLM naar Ver. Staten De heer Beernink stelt waarschijn lijk meer prijs op een voortzetting jjan de huidige coalitie dan de heer ritmallenbroek, al had ookiaatstge- IW pnperade graag gezien, dat het thans «missionaire kabinet z'n 'vier jaar nad uitgediend. „Het is niet. prettig wanneer halverwege de rit van paar den moet worden gewisseld", merkte hij op. Terwijl zijn c.h. collega als zijn mening gaf, dat hij een samen-, gaan met de P.v.d.A. niet als. een. constructieve mogelijkheid kari zien, hoewel er natuurlijk over te praten valt,, wekte de a.r. fractie- I voorzitter de indruk tamelijk po- sitief tegenover samenwerking met de socialisten te staan. Hij I' vond dat het sociale, beleid van het kabinet-Marijnen er zijn mocht, maar merkte ook 'op, dat I een regering met socialisten waarschijnlijk meer geld voor ontwikkelingshulp'zou uittrekken, De, heer Smallenbroek heeft daar veelvuldig voor gepleit. Voorts bevestigde hij van oordeel te zijn, i dammen met de P.v.d.A.', waar- sehijnlijk gemakkelijker tot her- nening van het vennootschaps- recht .kan komen, s De prijsvorming van onroerend goed die dr. Vondeling door een initiatief-voorstel ondér de l prijzenwet wil brengen zou nader onderzocht kunnen worden. i «Het is geen zaak van beginsel", judus de a.r. woordvoerder, „maar een kwestie van beleid, een afwegen van J'rschillende zaken. I De heer Van der Ploeg wees er op, pi de PvdA wel wat van zijn fjrogram zou moeten laten vallen om Snee te kunnen regeren. De PvdA zelf 'heeft tot nog toe bij monde van de heer Vondeling, die gisteravond voor Amsterdamse studenten sprak al leen gezegd, dat een gezamenlijk welnemen van de VVD en de PvdA pn een regering hoogst onwaar schijnlijk is. Met de idee van een zeer ihfede basis kan men waarschijnlijk piieen bij een lantal CHU-ers terecht. .V. ij* diet De heer Smallenbroek zou het met oog op de hele reformatorische BH» ipohdek zeer betreuren wanneer de *ne protestantse partij wel en de pdere niet aan een nieuwe regering ;2°ti deelnemen. „Het is mij wat ??ard de KVP, de ABP en de CHU hij elkaar te houden", ging hij verder. heer Beernink schudde echter van See toen hem werd gevraagd of ook Pm dit samengaan een offer waard *as. „Er openbaart zich nu eenmaal verschil van visie tussen de A.R. en C.H." Reeds eerder had hij ^ver klaard de basis voor een christelijke Poalitie te smal te vinden. Van chris- Pn-democratische partijen wil hij spreken. De heer Van der Ploeg vroeg zich af of de CHU die „minder duide lijk" is dan de WD zichzelf niet buiten de deur zal zetten. Het stand punt van de heer Beernink week fundamenteel van het onze af, maar ik ben er niet zeker van, dat men in de CHU helemaal gelijk over het omroepvraagstuk denkt", merkte hij op. Ook de liberale fractievoorzitter ziet de CHU niet zo gemakkelijk, met de KVP en de' ARP tot een vergelijk komen. „De heer Beernink gaat er met mee akkoord wanneer uitsluitend het ge- talskriterium voor toelating van nieu we gegadigden wordt gehanteerd. Zelfs zijn minst vergaande voorstel was voor de ARP en de KVP onaan vaardbaar.." Volgens de heer Smallenbroek kan er echter alleen maar worden gespro ken van beleidsverschillen - met de heer Beernink. Over de vorming van een minderheidskabinet wilde hij nog niet spreken. Zouden tussentijdse verkiezingen een oplossing kunnen brengen? De heer Smallenbroek: „Daar ben ik tegen want er is geen conflict tussen Kamer en kabinet geweest. Zij zou den trouwens niets oplossen. Boven dien moet er een kabinet zijn, dat er de verantwoordelijkheid voor wil dragen." De heer Geertsema: „Het zou kun nen zijn, dat het Nederlandse volk een zo duidelijke uitspraak deed, dat deze een aanwijzing voor een of meer partijen zouzijn om de tot nu toe «ehuïdigde opvattingen te herzien." De heer Beernink: „Tussentijdse ver kiezingen? Nee." In hun gesprekken met journalisten hebben de fractieleiders uiteraard ■niet willen meedelen welke adviezen zij aan de Koningin zullen uitbrengen.- Maar men kan er nu toch wel een idee van hebben..,, officieel staan zij open voor elke constructieve samen- king, zoals die cliché-term luidt. Men kan daarmee nog alle kanten op. En dat moet ook aan het begin van formatie-onderhandelingen. NICE De „Banque de Nice", een particuliere plaatselijke bank is giste ren onder re.geringsbebeer geplaatst naar aanleiding van een onderzoek, dat een tekort van bijna twintig miljoen francs (ruim 15 miljoen gul den) aan het licht bracht. De direc teur van de bank, Louis Martinon, die sinds woensdag vermist werd, is gis teren dood in zijn auto aangetroffen in een meer op zijn landgoed Je Frejus aan de Rivièra. Onmiddellijk na de verdwijning van Martinon was een onderzoek ingesteld naar de m<k gelijkheid van verduistering. De voorzitters van de ARP- en KVP-fracties ontkennen, dat zij een starre houding hebben aangenomen. Op diverse punten hebben zij conces sies gedaan om toch maar overeen stemming te bereiken. Zo getuigde het volgens hen van inschikkelijk heid, dat zij voor de overgangsperiode de lage getalseis van minister Bot (10.000 leden) ivilden overnemen. Tevens wilden zij aan een nieuwe zendgemachtigde evenveel zendtijd geven als aan de bestaande concessio narissen. Met de bereidheid om een nieuwe concessionaris in de A-groep te plaatsen, gaven zij er blijk van reële ontplooiingskansen te willen geven. De nieuwe zendgemachtigde zou aan het eind van de overgangsfase echter uitgegroeid moeten zijn tot een orga nisatie van minstens 400.000 leden om in de A-groep te kunnen blijven. Aanvankelijk had de heer Geertse ma voor een nieuwe zendgemachtigde onmiddellijk twaalf uur zendtijd per week gevraagd, terwijl de grote om roeporganisaties maar zeven uur heb ben, Bij uitbreiding tot honderd uur zendtijd in totaal zou de nieuwe concessionaris achttien uur kunnen uitzenden en de bestaande nog geen elf. Dit achtten de heren Van der Ploeg en Smallenbroek een grove onbillijkheid tegenover de omroep verenigingen, die in de tientallen jaren van hun bestaan zoveel ver dienstelijk werk hebben gedaan. Voorts hebben de heren Van der Ploeg en Smallenbroek zich akkoord verklaard om de NTS en de NRU „open te breken". „Het was een compromis, waarvan ik in een nieuwe regeringseonstellatie liever af zou wil len", aldus de KVP'er, De heer Beernink stelde zich op het standpunt, dat de NRU en de NTS dienen te worden gereorganiseerd. Op technisch gebied ligtjiet wat anders, maar op het terrein van de arbeids voorwaarden en de programma-coör dinatie vait aan samenwerking niet te ontkomen, stelde hij. Hij stelde voor een commissie van drie „wijze" man nen in hoogste instantie te laten oordelen over de voorwaarden van toelating tot deze organisaties. Ook over de regeling van de recla me en de verdeling van de opbrengst daarvan had men het wel eens kun nen worden. De heer Geertsema kon er wel mee akkoord gaan, dat de gelden in één pot zouden worden gestort. Voor de schadeloosstelling van de pers was een regeling uitge dokterd, die volgens de heer Van der Ploeg niet gelijk was aan het voorstel van de pacificatie-commissie, maar daarvan materieel toch niet verschil de. Aangezien een totale overeenstem ming niet werd bereikt, achten de betrokkenen zich ook niet gebonden aan de deelcompromissen. De fracties hadden daaraan trouwens eerst hun fiat moeten geven. De liberalen willen alleen hun goedkeuringaan de ratificatie geven, wanneer radio-Veronica als adspirant- concessionaris een voorkeursbehande ling kijgt. De .heer Geertsema ver klaarde gisteravond het een eis van recht en billijkheid te vinden, dat radio-Veronica, een legale zender, die al een paar jaar in een behoefte voorziet, gewoon blijft uitzenden. Na tuurlijk moet radio-Veronica voor het verkrijgen van een zendmachtiging voldoen aan de nog te formuleren voorwaarden voor een kwaliteitspro gramma. De fractievoorzitters van de christe lijke partijen hebben zich donderdag avond in; het overleg met informateur Schmelzer op het standpunt gesteld, dat binnen het bestaande bestel, moet wordengezorgd voor lichte muziek. „Liefst de heledag", .aldus de heer Van der Ploeg. Zij menen, dat j het verdrag spoedig moet worden gerati ficeerd. Van een medewerker OK deze week is Amerika voortgaan met 'het opzet ten van de koers der aandelen K.L.M., zodat de notering ginds tot boven de 160 is gestegen. Over de achtergronden van deze aanhoudende Amerikaanse koop orders werd geen nieuws bekend. Van officiële zijde hult men zich in stilzwijgen. Gezien de omvang van de operatie van Amerikaanse zijde in ons nationaal luchtvaart fonds, waarin de Staat voor ze ventig procent participeert, zou den wij het toch wel op prijs stel len, als onze regering eens mede deelde, of en zo ja wat er haar bekend is van de achtergronden van de Amerikaanse aankopen. Men mag veilig aannemen, dat het grootste gêdeel te der aandelen K.L.M., tot dusver in het bezit van het Nederlands publiek, naar de over zijde van de oceaan is verhuisd. Het is haast niet aan tenemen, dat een internationale groep bezig is een machtspositie in onze nationale lucht vaartmaatschappij op te boawen, maar met zekerheid is er niets te zeggen, gezien de vasthoudendheid der kooporders. De Nederlandse Staat bezit 10Ó miljoen aandelen, verreweg de meer derheid dus, zodat het nationaal ka rakter onzer luchtvaartmaatschappij ongetwijfeld behouden kan blijven. Intussen zijn vele baissiers in het nauw gedreven en het afdekken van hun posities jaagt de koers der aande len K.L.M. verder op. Het kan in deze omstandigheden nog enige tijd' duren, alvorens de rust rond de aandelen K.L.M. terugkeert. Zolang niets con creets over de motieven der Ameri kanen bekend wordt, lijkt de langdu rige operatie op een moderne „tul penhandel". Verrassend" kwamen deze week de di rectie der Holland-Amerika Lijn voor de dag met een résumé van het komend jaarverslag. Hieruit bleek, dat de exploita tie in dit scheepvaartbedrijf in 1964 heel wat gunstiger is geweest dan in het voorafgaand .jaar. Het bedrijfsresultaat was ditmaal ƒ15,1 miljoen tegen ƒ9,5 miljoen in 1963. Er is een voorstel om het dividend met één procent (v.j. was het dividend 5 pet.) te verhogen. Maan dag wordt het jaarverslag gepubliceerd, maar het exposé ten behoeve van de aandeelhouders werd deze week gegeven in verband met een actie van de zijde van ontevreden aandeelhouders. Gelijk men weet. hebben wij de vorige jaren herhaaldelijk geklaagd over de schrielheid van het bestuur der HAL., VERZEKERD KAPITAAL MEER DAN 174 MILJARD GULDEN HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM TELEFOON(010)2693 04* - HAY LEVENSVERZEKERINGEN Het gaat om dit kernpunt: is het om de een of andere reden noodzakelijk dat de heer Van Vollenhoven adeldom krijgt? Daarop kan men antwoorden: neen, want het verlenen van adeldom is heden ten dagen hoogstens een incidentele zaak en geen gebruik meer. Zo is er nog een t oekennen van adeldom bekend uit het jaar 1939 aan ene familie Valkenburg te Haarlem op grond van historische aanspraken en. pok nog uit het jaar 1954 aan de familie Ploos van Amstel eveneens op grond van historische aanspraken. Hetgeen nog iets anders is dan op grond van verdiensten, rium om adeldom te verkrijgen, het eigenlijke en oorspronkelijke krite- De bekende Gijsbert Karei van Hogen- dorp heeft immers in het begin van de negentiende eeuw het in de adelstand verheffen altijd gewild bp grond van VERDIENSTEN, een gedachte die Ko ning Willem I tot de zijne maakte door tal van vooraanstaande personen, meren deels in de gouvernementele sleer ook inderdaad een adellijke titel te verlenen. Dat bet verlenen van deze titels en zeker op grond van verdiensten in on bruik is geraakt wordt ten overvloede duidelijk als men weet dat een van de laatste beroemde Nederlanders die op deze wijze werd geëerd minister F. A. van Hall was, in 1844, nadat hij bet land van een financiële ondergang had gered door het tijdig uitvaardigen van de z.g. Leningwet. Het praten over adeloom in verband met de toekomstige status van de heer Van Vollenhoven lijkt in dit licht bezien nogal eigenaardig. Want men suggereert hiermee zoveel als dat het toch eigenlijk niet voldoende moet worden geacht dat de heer Pieter van Volïenhoven is wat hij is. T3 Maar ja, hiermee zijn we er toch nog niet. Want er kunnen nog andere rede nen zijn, dan de genoemde, die het verlenen van adeldom opportuun zouden kunnen maken, waarbij gedacht kan worden aan protocollaire moeilijkheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Daarvan weet de heer Armstrong Jones mee te praten, die meermalen in eigen- en buitenland protocollair zijn hoofd heeft gestoten omdat hij niet van adel was. Zo mocht hij een keer niet naar de traditionele opening van het parlement, in 'tegenstelling met zijn echt genote (die daarop boos wegbleef) en mocht hij ook niet naast zijn vrouw lopen tijdens de huwelijksplechtigheid van koning Boudewijn. Al deze ongerie- ven zijn toen verholpen met de verhef fing van de heer Armstrong Jones in de adelstand. Soorgelijke moeilijkheden (en andere) zouden de heer Van Volïenhoven ook kunnen wachten. Dus dan toch maar een adellijke titel? Maar dan wordt iets gedaan wat helemaal niet meer leeft in deze tijd en in het geheel geen traditie meer is. In feite dus een zinloze daad, die zeer velen alleen maar ridicuul zal kunnen voorkomen. Toch is er wellicht een aardige oplos sing voor dit probleem- Zou dit nu niet een goede aanleiding vormen om in ons land in te stellen adeldom bij verdienste, dLwzs. voor het leven van degene die ermee worden geëerd, een titel die derhalve niet erfelijk is? In de trant van Engeland dus, waar de Koningin op grond van iemands verdienste adeldom voor het leven kan schenken. Anders gezegd: men zou het geval Van Vollenhoven aan kunnen grijpen om het op bovenomschreven wijze verlenen van adeldom weer enigerma te tot een zinvolle in deze tijd passende traditie om te zetten, een gedachte waarmee overigens wel meer gespeeld wordt. Werd die ge dachte verwezenlijkt dan zou boven dien de „adellijke burger" Van Vol lenhoven niet meer alleen staan. DEN HAAG Uitbouw van de onder nemingsraden is een goed middei om medezeggenschap var. de arbeiders te bevorderen. Dat is de mening van zeer veie KVP-jongeren, blijkens een studie over „Democratie in het bedrijfsleven". De ondernemingsraden zouden naar de mening van de KVP-jongeren geleidelijk kunnen uitgroeien van adviserende tot meesprekende organen. De belangstelling voor de gang van zaken in het bedrijf bij de werknemers dient naar de mening van het rapport stelselmatig te worden bevorderd. Vele groepen jongeren staan sympathiek te genover de gedachte van .de vermogens- aanwasdeiing van de drie vakverenigin gen. De belastingverlaging ontmoette geen onverdeelde instemming. De diensttijd zou naar de mening van vele KVP-jongeren met een half jaar kunnen worden bekort. Men wenst een betere vergoeding voor de diensplicbtin- gen en een ruime uitkering na afloop van de, diensttijd. wat betreft het uitdelen van winst aan de aandeelhouders. In goede tijden werd een groot deel der winst bestemd voor reservering, om sterk te staan, als de conjunctuur voor de scheepvaart zou omslaan. In slechte tijden werd weinig dividend uitgekeerd om het bedrijf op „krachten" te houden. Op die wijze kwamen de aandeelhouders nooit aan hun trek. terwijl het bestuur zich mees tal met ,,een Jantje van Leiden" van protesterende aandeelhouders afmaakte. Er is nu „een daad" gesteld tegenover deze mentaliteit der HAL-bestuurders in de vorm van het bundelen der oppositie door middel van een stichting. Tot deze stichting, welke de belangen der aan deelhouders wil behartigen, kan elke aandeelhouder toetreden en men hoopt op deze wijze „een vuist" te kunnen maken tegenover de machtspositie van de bestuurders-aandeelhouders, die het tot dusver op de vergaderingen voor het zeggen hadden. Het schijnt, dat reeds vete aandeel houders van deze scheepvaartmaatschap pij zich tot het Stichtingsbestuur met instemming hebben gewend. Het bestuur van de 1I.A.L. heeft blijkbaar nota genomen van de oprichting van deze stichting, door reeds cijfers over 1964 in beknopte vorm te geven, met het advies aan aandeelhouders om te wachten met een oordcel tot na de publikatie van het jaarverslag. Wij geloven echter, dat er veel aandeelhouders zullen zijn, die d® puntjes wel eens op de i willen zetten en door eendrachtig samenwerken een „vuist" willen maken. De verhoging van het dividend van 5 op 6 pet. is erg bescheiden en het bestuur der H.A.L. zal op de aandeel houdersvergadering duidelijk moeten maken, waarom een grotere verhoging niet kan plaats vinden. Intussen is de koers der aandelen H.A.L. deze week gestegen van 115 tot 126 pet., waaruit men kan afleiden de hoop van de nieuwe kopers op meer dividend dan voorgesteld wordt. Andere scheepvaartaandelen werden meegetrokken in de kooplust, zodat Bo ten op circa 140 pet. en Scheepvaart Unie op bijna 141 pet. terecht kwamen. Van de internationale aandelen had Kon. Olie te lijden van aanbod vanwege de daling der nettowinst met 3 pet, zoals die uit de deze week gepubliceerde cijfers bleek. Het dividendvoorstel is echter gelijk aan vorig jaar gebleven, zodat in totaal ƒ6.25 pér 20 nominarl tot uitkering komt over een door de agio- bonus van 20 pet. verhoogde kapitaal. Het was overigens mogelijk om in 1964 een afzet te bereiken met 10 pet stijging, maar de concurrentie op de Westeurope- se markten heeft met name in het vierde kwartaal de prijzen van olieprodukten omlaag gebracht. De koers van het fonds daalde deze week van 156 tot 151.50. Algemene Kunstzijde Unie kwam met een gunstig dividendvoorstel en een agio- uitkering, hetwelk resp. 18 pet. (v.j. 17 pet.) en 10 -pet. In aandelen (v.j. 5 pet.) bedraagt. Uit dit voorstel is af te leiden, dat het bestuur der AKU de vooruitzich ten van het concern gunstig bekijkt. De resultaten, welke de laatste jaren in ihet wijdvertakte bedrijf zijn behaald, getui gen trouwens van een opvallende groei. Minder prettig vond de beurs het bericht, dat een Dedrag van 35 miljoen der converteerbare 4V4 pet obligaties zal worden afgelost Dit betekent een ge dwongen omwisseling in aandelen en daaruit kan aanbod van materiaal voort-, komen, wat we in deze tijd moeilijk kunnen verwerken. Het bericht, dat de American Enka een aandelensplitsing, in de verhouding van 1 op 2 zal doorvoe ren. werd echter weer gunstig door de beurs opgevat. De koers van de aandelen AKU is deze week per saldo onveran derd gebleven. Beurstechnisch is de positie van het fonds niet al te sterk, daar naast de gevolgen van de gedwon gen conversie der obligaties in aandelen ook aanbod van agiostocks straks kan ontstaan. Maar aan de andere kant ziet de toekomst van dit concern er uitste kend uit. gezien de krachtige ontplooiing der laatste jaren. Kon. Hoogovens heelt een onveranderd dividend van 20 pet. voorgesteld, hetgeen in overeenstemming met de verwachtin gen was. Er wordt een zesde hoogoven gebouwd met een enorme capaciteit. nL 1 miljoen ton ruw ijzer per jaar. Door deze uitbreiding zal de staalproduktie straks tot circa 3 miljoen ton kunnen worden opgevoerd. De financiering van d nieuwe hoogoven zal geen speciale maat regelen vergen. De koers van het fonds draaide rond de 547 pet. Neiam steeg verder van 335 tot 360 pet., Jongeneel van 483 tot 520 pet. Kier zal wel sprake zijn van insiders-aanko pen. (Van onze soc.-econ. redactie) UTRECHT Overeenstemming is bereikt over de nieuwe c.a.o. voor de tuinbouw. De werkgevers hebben zich bereid verklaard een prestatietoeskig te betalen van maximaal 7 procent, waarvan 3 procent verplicht. Hiennee is de reeds bestaande produkten- toeslag omgezet in een prestatietoe- siag. Voorts is de 5 procent loons verhoging in de c.a.o. verwerkt. Op basis van dit mantelcontract kan nu verder onderhandeld worden over de arbeidsvoorwaarde in 1965 in de afzonderlijke provincies. De hoofd afdeling sociale zaken van het land bouwschap, waarin het overleg is gevoerd, kon aanvankelijk geen over eenstemming bereiken. Het dagelijks bestuur van het landbouwschap, waar in eveneens werkgevers- en werk nemersvertegenwoordigers zitting heb ben, heeft 2ich daarna echter met de materie beziggehouden. Het dagelijks bestuur werd het eens over een voor stel dat met een aanbeveling naar de hoofdafdeling werd gezonden. Ook de hoofdafdeling is daarna met dit voor stel akkoord gegaan. Het overleg over de nieuwe c.a.o. voor de akkerbouw en de veehouderij, dat al enige tiid slepende is, wordt 23 maart in de hoofdafdeling voort- - gezet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1