Sluizencomplex weg Poldervaart straks Groenoord: muziekbuurt AGENDA REK0RD CAPELLE: 3000 WONINGEN IN AANBOUW DSC-band gaf concert voor weinig publiek HOiTESSDAM Gezonken sleepboot is weer boven water Celstraf voor verdachten in BoteUaknoeierijzaak Pleidooi voor één gemeente Jongetje (2) verdronken Groei moet snel voort Schuitje varen99 wordt verlengd Bant scheidt vaart van open water Ledenvergadering „Philadelphia" Ook voornamen kunstenaars? Structuurplan weer herzien Helpt Elkander met internaat Burgerlijke stand GESLAAGDE JAZZAVOND Viering Se mei zal Schiedam f 10.000 kosten Medische diensten Man bestolen Voorlichtingsavond over Redden" Inbraak in etalage a pi M DE ROTTERDAMMER Bond TVestland bijeen Vandaag VliAARDINGEN „.en maandag en dagelijks} SCHIEP AM vandaan en maandag ft daaelijks §11 Nog f 30.000 nodig de P di M ce Se PE B 5 he m Pagina ZATERDAG 13 MAART 1955 CVan een onzer verslaggevers) VUAARDIMGEN j)e tentoonstelling van Zeefoto's van de zeefotograaf Cees van der Meulen, die met medewerking van de Koninklijke Zuid-Hollandse Maat schappij tot redding van schipbreukelin gen ia het Vlsserijmuseumi aan de West- haveakade wordt gehouden is tot en met donderdag 25 maart verlengd. Het bestuur van het Visserijmuseum heeft hiertoe besloten in verband met de aanhoudende belangstelling, zowel van scholen als van particulieren. Vanaf maandag komen de bezichtigingsuren in de avond echter te vervallen. De ex- Positietijden zijn van 10—12.30 en van 14—16.30 uur. Vanaf 26 maart zal de heer Van der Meulen met zijn collectie in Dordrecht exposeren .NAALDWIJK De Bond Westland hield een vrij druk bezochte vergadering. De secretaris, de heer D. van Velden deelde mee, dat de heer L. J- Barendse in aile afdelingen met vrijwel algemene Stemmen tot voorzitter Is herkozen. De Uitslag der verkiezingen in Wateringen was eu>g niet bekend. De heer Bareness verklaarde de herbenoeming te aanvaar den. Het jaarverslag en het financieel verslag werden zonder enige discussie goedgekeurd. De hear J. Zwinkels uit Naaldwijk informeerde in de rondvraag, waarom ,rhet gewone volk", zoals hij dat noemde, niet mi het bezat was gesteld van het rapport van Bond Wesüainri, over de vei» WngSUisie. De voorzatter verklaarde, dat het rapport is samengesteld in opdracht van het gemeentebestuur van Bond West- tead. die toestenung moet geven voor verdere verspreiding. Hij verklaarde zich bereid dit in het Bondsbestuur te be spreken. De heer Zwinkels onderstreepte tevens de woorden van de heer Barendse, naar aanleiding van de noodzaat tot meer sa menwerking zowel in de tuinbouw,» als tussen de Westlandse gemeentebesturen onderling. Hij verklaarde voorstander te zi.m Van het vormen van één gemeente 'Westland. Men heeft teveel gezamenlijke ptoblemen zoals de luchtverontreiniging, watervervuiling onzovoorts. „Of een gemeente Westland mijn harte- wens is, daarover laat lk mij liever niet uit", zei de heer Barendse, die inderdaad meer samenwerking nodig achtte. De heer Zwinkels voerde als derde punt ook de kwestie van het aardgas aan. Hij bepleitte zo mogelijk met de tuinbouw in de omgeving van Delft contact op te ne men, om een gezamenlijke prijsregeling te verkrijgen voor de kring en het West land. De heer Barendse deelde mede, dat ln september de kwestie positief aan de orde zal worden gesteld door een com missie uit het bedrijfsleven en de Gas unie. VLAARDINGEN/SCHIBDAM Ben brede dam scheidt de Poldervaart thans van het open water. De dam is gelegd tussen de keersluizen in de Vlaardingerdijk aan de zuidzijde en de Nieuwe Waterweg, om een drag line in de gelegenheid te stellen de modder weg te baggeren (zie kleine foto). Dan zal er zand gestort worden waarin zandpalen geboord zullen wor den. Er komt hier namelijk een om legging te lopen van de weg Schie dam-Vlaardingen, zodat men de mo gelijkheid heeft het huizencomplex te slopen. Lozing door het sluizencomplex in de Vlaardingerdijk is dus onmogelijk geworden maar het gemaal kan nog water wegpompen omdat de uitmon ding ervan verder zuidelijk in de Poldervaart terecht komt. Maar voor lopig pompt men alleen maar water in de vaart: om de bouwput droog te houden. De handwielen van de rinketscbui- ven zijn nu werkeloos geworden, maar de vaart erachter ligt er nog even vredig bij als altijd; onwetend van wat komen gaat, namelijk de ophef fing van de eeuwenoude waterloop. Niettemin is het zandlichaam voor de Beneluxweg (links op de grote foto) een duidelijk voorteken van het feit dat het Vijfsluizengebied nog sterker van gezicht zal verander^. V. "W? Af K. ROTTERDAM Voor leden van de prot. chr. Vereniging voor ouders en vrienden van het afwijkende kind Phila delphia belichtten vrijdagavond op de le denbijeenkomst twee sprekers de positie van het gehandicapte kind m de maat schappij. De heer M. J. Spruyt, chef van bet bureau Sociale Werkvoorziening van de Gemeentelijke Sociale Dienst, maakte de taak en het streven van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzienmgs- regeling voor handarbeiders duidelijk. Wanneer een kird een derde van de ar beid van gezonden kan verrichten, kan het worden tewerkgesteld in een beschut tende, aangepaste kring. Hiervan zijn er in Rotterdam al verscheidene opgericht. De bestaande regeling zal binnenkort worden vervangen door een wet. De heer D. M. Kalt, districtschef bij de Gemeentelijke Sociale Dienst bezag de mogelijkheden van de Algemene Bij standswet, die sinds X januari van kracht is. Door deze wet is een einde gekomen aan de lage vergoedingen voor verzor gers van de gehandicapte kinderen, hoe wel Rotterdam wat deze voorziening betreft al een vrij aardig figuur sloeg. De nieuwe wet verandert hier dan ook niet zo veel aan de situatie. SCHIEDAM Van de heer H. P. S. uit Rotterdam werd donderdag uit een kleedhok^ in het Sportfondsenbad een duikbril, portemonnaie en sigarettenko ker ontvreemd. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Vrijdagmiddag omstreeks één uur is de tweejarige Eran Squarrer uit de Jeroen Boschstraat verdronken m het water langs de Markt. Het kind was met zijn moeder m de buurt aan het winkelen en heeft zich m een onbewaakt ogenblik weten te verwijderen. Vrijwel direct bemerkte de moeder de vermis sing, maar toen lag het kind al m het water. Agenten van het nabijgelegen politiebureau hebben het jongetje op gehaald. Twee artsen hebben mona-op- mond beademing toegepast, maar de levensgeesten waren reeds geweken. (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Aangezien binnenkort de eerste woningen in het uitbrei dingsplan „Groenoord-midden" zullen worden uitgegeven, is het gewenst, dat ttten aan de in deze wijk gelegen straten en pleinen een naam geeft. B. en W. willen bij deze naamgeving gebruik maken van de namen van •Nederlandse componisten, dirigenten en uitvoerende kunstenaars. In afwijking evenwel van de in de raadsvergadering van 24 februari 1964 bepaalde gedragslijn om bij de straatna men alleen de achternamen te vermel den. stellen B. en W. voor in deze gevallen ook de voornaam van de be trokkenen aan de naamgeving toe te voegen, omdat deze kunstenaars bekend zijn met vóór- en achternaam. De commissie voor stadsontwikkeling en stadsuitbreiding kan zich met deze naamgeving verenigen. Een meerderheid ld de commissie is echter van mening. VLAARDINGEN visserijmuseum, Westhavenkade 45: Tentoonstelling „Sohuitje varen", 14—16.30 en 1921.30; Algemene Begraafplaats, Emaus: Herden king Expoge van „de achttien doden", hij Geuzengraf, 16 30; Kolpabad: Tweede ontmoeting competitie ZR O., 19.30: Stadsgehoorzaal: Cabaretavond perso neelsvereniging ENCK, 20; Bethelkerk: Avondgebed, 19.30. MAASLAND Trefpunt: C.N.V., fa milie-avond, 20. VLAARDINGEN Gebouw Triangel: Uitreiking B-B.-medailles en programma verzorg door ballonvaarders Boesman, 20. Bijkantoor „De ROTTERDAMMER", Vlaardingen, Smalle Havenstraat, tel 87751 (bg.g- 010-115588) Uitsluitend re dactiezaken 6619 (b g.g 010-280037). Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictone, Handelsstr. 18, teL 3345; maand t/jn vrijd. 1819 30, zaterd. 17.30—18 00 Uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: brand en ongevallen 4444, G.G.D.: 2541. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Centrale Hulpdienst: Maassluissedijk 5, teL 9161. Apotheek: A. Bot, BdLitonlaan 66, tel. 4729. Irene: Geret Jeugd Sociëteit, Kontakt- avond, 20. CJ.V.-gebouw: Soc. Parse-Partout, Soosavond, 19.30. Musts Sacrum: Schied. Gymnasiasten- bond, feestavond, 20. Tivoli: G.J.S. Guillaume; Kontakt- avond, 20 30. Irene: K.N. M.T.P., lezing, 20. Arcade: Modebuis Mariene, modeshow, 15.301920. Dagblad ,J>E ROTTERDAMMER", Sehiedamse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 263954 (b.g g. 115588, toestel 5, b g-g. ca 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamcnhof- Straat 138a, teL 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. Zie boven) dag. van 133019 30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, filaran G.G. en GD. 269280. Woord voor de dag. Bijbellezing en «verdenking, teL 141000. Apotheek: Van Westendorp» Parkweg «07, tel 267074. dat de voornamen achterwege dienen te blijven. De voornaamste wegen, die het karak ter van een laan zullen krijgen, zullen als zodanig worden aangeduid, terwijl men de andere wegen „straten" zal noemen. De ruimten tussen, de flats zullen pleinen heten. B, en W. stellen de raad voor de volgende namen te geven: Eduard van Beinumlaan, Peter van Anrooylaan, Wil lem Andnesselaan, Jozef Oreliosingel, Toon Verheystraat, Jan Damenstraat, Jacob Bijsterstraat Kor Kuilerstraat, Wil lem Landrépleinn Bernard Zweersplein, Albert van Raalteplein, Bart Verhallen- plein, Henriétte Bosmansplein, Cornelia van Zantenplein, Sem Dresdenplem. Dirk Schaferplem, Jacques Urlusplein en Louis Zimmermannplein. jg||§§MMM *>1 SCHIEDAM- Herv Gem Grote kerk 10 ds Spallng, 17 ds Hoffman; Bethelkerk 10 ds Hemmes, 17 ds Spallng; opstandingskerk 10 ds Le Coq, 19 ds Broers: Vredeskerk 9 ea 10 45 ds Van der Steen, 19 dr Cazemier, De Rank 8 30 ds Vons; Dorpskerk 10 ds Vons 19 ds Bakker. Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Hagen, 17 ds Krijger; Kethel De ArJ: 9 30 ds Everaars, 14 30 ds Baas, Magnalla Dei Kerk 10 ds Appelo, 17 ds Baas. De goede haven 10 ds Vouveé. 17 ds Coeveé; Julianakerk 10 ds Krijger, 19 30 Intrede ds Nammertsma door ds Everaars Nederl. Herv Geref Kvang Irene 10 da Broere. 19 Opstandingskerk 19 ds Broere. Nederl Prot Bond ds Klaassen Leger des Hells Lange Haven 27, 10 helligtngsdlenst, 12 15 zondagsschool, 1845 openluchtpred G Verboonstraat, 19 30 verlossingssamenkomst Vrij Chf Geref Gem Tulntaan 50, 10 en 16 ds IJsselstein —Oud Geref Gem Jeugdhuis. Haven 97, 10 en 17 ds Luitjes VLAARDINGEN Herv Gemeente Grote kerk 10 ds Bouterse, 17 ds Van der Vloed; Rehobothkerk 9 en 10 30 de heer Colen brander, 19 ds Van Noort, Bethelkerk 10 ds Boertje. 19 ds De Jong. Immanuelkerk 10 (Samen-uit-samen-thutsdienst, H Doop) en 19 <H Avondmaal) ds Hoorn: Nieuwe kerk 10 ds Schouten 17 ds Van Eijk, Zaal Maranathakerk 8 45 ds De Jong; West-wijk kapel 10 30 ds De Jong, bevesttginj ambtsdragers, 19 ds Bouterse; Commissie .Het Woord'', Zaal Harmonie, 10 30 ds Van der Vloed, ond „Israël en de volken" Geref kerk Oosterkerk 10 dr Bos, 17 ds Heynen; Emmauskerk, 9 en 3030 ds Heynen. 17 ds Swen; Pniëikerk 9 en 10 30 ds Kouwenhovcn, 17 ds Lever: Maranatha kerk 10 ds Lever, 17 dr Bos, Bejaarden centrum „De Wetering", 19 15 ds Kouwen. hoven Christ, geref kerk, Emmastraat 10 de heer Sneep 17 ds v d Knijf, Aula H de Cockschool 10 ds J v d Knijf, 17 de heer Sneep Geref Gem Kerk Westnleuw- land 10 en 17 ds Hutsman Remon strants Geref Gcm Kerk Hoflaan 10 30 ds Postma Volle Evangelie Beweging Huize Sion Broekkade 15,30 samenkomst Leger des Hells Gebouw Baanstraat 10 heiUngsdlenst, 18 30 openluehtsamenkomst bij de Visbank 19 30 verlossingssamen komst. leider brigadier M Souverein. Holy-zlekenhnls 9 ds I de Bruyne MAASSLUIS- Herv Gem Grote Kerk 10 ds Kalkman. 19 ds Van Roon, jeugddienst Herv Rusthuis 9 dr Cazemier, Ictituscen- trum 10 30 dr Cazemier Jeugd en kinder- kerk Sursum Corda 10 ds Zunderman; Cat Lokaal: Grote Kerk 10 mevr Meijer. Evang Lokaal Gen de Wetstraat 10 de heer v d Geref Kerk Immanuelkerk 9 30 ds Duursema. 16 30 ds Dcrcksen: Maranatha kerk 9 30 ds DerCksen, 16 30 ds Duursema Geref Kerk Vrljgem 8 30 en 14 30 Moerkoert. Chr Geref Kerk 9 30 en 16 30 ds De Jong. Ned Prot Bond 1015 ds Dulnker, 12 zondagsschool Leger des Melis 10 heiligingsöienst olv mevr Palstra. 18 45 openluehtsamenkomst op de Markt, 1930 verlossingssamenkomst olv kapt Dijk stra, 12 zondagsschool 16.30 kindersamen- komsl Baptistengemeente Haven 21. 10 en 19.30 de heer Mulgo ROZENBURG' Herv Gem Immanuïlkerk 9 43 ds Hletkamp 18 30 ds Evelein Weste-kerk 9 45 ds Evelein Geref Kerk 9 30 ds Mantz. 1880 ds Mantz, - Chr Geref Kerk 9 30 ds Bijkerk, 15 ds Bijkerk, Geref Kerk Vritgem 9 45 en 16 15 ds Moolweer MAASLAND: Herv Gem 10 en 39 ds Keijzer GEREF Kerk 10 en 14 30 ds Potler. HOEK VAN HOLLAND- Herv Gem 10 ds Wassink, 19 ds Klakman Geret Kerk 10 en 17 ds Rullman. Herv Evang 14 30 d» Vroeglndewey. Vrijz Herv 19 ds Visser. VLAARDINGEN De enkele maan den geleden gevormde Stichting Ex ploitatie Tehuizen voor geestelijk ge handicapten heeft onlangs een pand gekocht aan de Schiedamseweg 129 dat bestemd is voor een eigen internaat voor geestelijk en lichamelijk misdeel- dcn. Het pand is momenteel leeg en de Stichting heeft inmiddels van bur gemeester en wethouders toestemming gekregen om er een internaat te vesti gen. Dit maakte de voorzitter van de ver eniging Helpt Elkander, de heer M. Valster, bekend tijdens de contact-feest avond, vrijdag gehouden m gebouw Mu- zanda. Er is 60.000 nodig voor de ver bouwing en inrichting van het pand en dit bedrag is nog niet bijeengebracht De Stichting wil daarvoor een lenig aan gaan maar de daarvoor benodigde ga rantie kon door de gemeente vlaardm- gen niet worden gegeven, alhoewel men daartoe wel bereid bleek. Echter is in middels een bron aangeboord die vol doende zal zijn om de verbouwing van het pand te financieren. Dit betekent dat men nog minstens 30 000 nodig heeft om uit te zórgen te komen. Verwacht wordt dat het gebouw om» streeks de jaarwisseling 19651968 in gebruik zal kunnen worden genomen. Tevens wordt er op gerekend dat velen mee zullen werken om aan het vereiste bedrag te komen. Het gironummer van de bovengenoemde Stichting luidt: 276823. De Vereniging Helpt Elkander bestaat 10 jaar en aangezien de voorzitter, de heer M. Valster en de secretaris, de heer A. K. Bakker van de oprichting af deel uit makenvan het bestuur werden zij met hun echtgenoten in het huldigings zonnetje geplaatst en kregen bloemen aangeboden door de penningmeester, de heer J. van Leeuwen. Onder het motto: „Agge maor leut het" werd een vlot ontspanningsprogramma aangeboden door het cabaret onder lei ding van Gé Borden. Muzikale medewer king werd verleend door diverse musici van de orkesten van en onder leiding van Dick Borst SCHIEDAM Ondertrouwd: H Bos, 24 jr en T S Kuil, 19 jr; J van den Bosch, 26 jr en T G Weaterman, 24 jr; J Broeder, 21 jr en M T Timmerman, 22 jr; T M Jansen, 21 jr en M Boks, 22 jr. J C Janssen, 26 jr en E A F Volkman, 21 jr. R U S A van OUdheusden, 21 jr en S Verhoef, 23 Jr; B Swart, 28 jr en A Heijboer, 26 jr; G M J van der Voorde, 33 jr en W Boes, 27 jr; J T W Vrijland 24 jr en B W van der Kuil. 27 jr. Getrouwd: J W van Egmond, 33 jr en E J M Kouwenhoven, 31 jr; H P Blok, 22 jr en E M van <Jer Kolk, 20 jr, J H Brugman, °21 jr en G B Ruijs 24 jr, J H M Hindrlks, 20 Jr en J A Steenbergen, 20 Jr; R Hermann, 21 Ir en C E de Koning, 21 jr. J veldman, 21 Jr en M T Schultlnk, 20 jr Geboren: Peter P. z v J P van der Tuuk en S Krug Ingrid d v H Hamerslag en N J Zwaan, Neeltje M d v H Engelchor en J P Cats; Lanrbrecfct z v L van Marion en J A van Bodegom, Ingrid d v D Volbeda en P van Tuinen VLAARDINGEN Geboren: Margare- tha Barbara Maria d v F c A Oorsprong en D J M Janssen, Burg A van Waïsum- laan 81, Mirjam d v C van Roon en J C de Vos Oosterdwarsstraat 5 Johannes Dirk z v J A F Timmer en P Westerholt Eijk- manstraat 75, Maria Helena d v M Ver meer en B Starre Korte Hoogstraat 22b. (Van een medewerker) T7LAAKDINGEN Een goed avond- je Dixieland-muziek was voor de liefhebbers weggelegd in de Stads gehoorzaal vrijdag, waar een concert werd gegeven door de leden van de Dutch Swing College Band. Tussen een tweetal toernees in werd een uit voering in Vlaardingen gegeven. Dat de belangstelling voor deze vorm van muziek aanzienlijk is teruggelopen werd duidelijk uit het aantal bezoe kers. Was het in vroegere jaren be slist niet eenvoudig een toegangsbe wijs te verkrijgen voor deze groep, ditmaal was de Stadsgehoorzaal nog niet eens voor de helft bezet. Misschien was dat ook wel de reden dat het repertoire wat minder en eigenlijk afgespeelde nummer bevatte. Er werden verscheidene nummers ge bracht, die anders nauwelijks aan de orde komen. En ook" de commerciali teit, waardoor het optreden van de DSC-band een enkele maal wel eens wordt overschaduwd, was deze avond gelukkig ver te zoeken. Nadat leider Peter Schilperoord zijn formatie aan het publiek had voorgesteld <in de samenstelling in vergelijking met het laatste concert in Vlaardingen was alleen bassist. Bob van Oven vervangen door Koos Serierse, enkele jaren achter een o.a. trouw begeleider van. Toon Her mans) werd met een weinig bekend, maar prettig werkje van Jerry Roll Mor ton de spits van het programma afgebe ten. De stemming kwam er pas goed bij een nummer van „al even bekend» Nick la Rocca, een grootheid uit de twintiger jaren, namelijk „Fidgety Feet". Trom bonist Dicky Kaart kreeg de gelegenheid ziin solistische kwaliteiten te tonen bij „Tm getting sentimental over you" van de legendarische trombonist Tommy Dorsey. Samen met broer-Ray (trompet) tekende hii vervolgens voor een sfeer volle vertolking van „OT man River". Het hoogtepunt voor de pauze was on getwijfeld „Blue and Sentimental", waarin herinneringen werden opgeroe pen aan de Count-Basie-band en Peter Schilperoord excelleerde op tenorsax. Trouwens, Peter Schilperoord kwam eveneens op sopraansax en klarinet tot uitstekende soli. Samen met Bay Kaart bracht h(J een gevoelige St. James In firmary, waarbij Peter Schilperoord achter de piano zetelde. Arie Ligthart, de bescheiden maar al tijd sterk spelende gitarist en banjoist van het gezelschap, werd stormachtig toegejuicht voor zijn interpretatie van het bijna stukgespeelde „St. Louis Blues" Maar hij wist er juist een aparte sfeer aan te geven, die het geheel een ander karakter gaf. Drummer Lussanet ten slotte wist op de hem bekende jolige wijze de begliding t verzorgen en had mt zijn zangnummers, speciaal „On Re vival Day" een groot succes. Met een alles en iedereen belagende „Tiger Rag" kwam een enthousiast einde aan deze ge slaagde jazzavond. (Van een onzer verslaggevers) CAPELLE a. d. IJSSEL Deze oostelijke woonstad in ontwik keling van het Rijnmondgebied zal dit jaar een record boeken: Over enige tijd zijn er namelijk 3000 woningen in aanbouw. Gelet op de omvang van het voormalige dorp (thans 16.000 zielen, in 1958 onge veer 10.000, in 1945 nog maar 7500) is dit een uniek cijfer. Deze opgang !n het wonïngbouwcij- fer is een gevolg van Capelle's deel neming aan het structuurplan, dat samen met Rotterdam wordt uitge voerd. Taak, die hierbij is gesteld luidt: in de Alexanderpolder en naas te omgeving een stad voor ruim 150.000 inwoners bonwen, om de nodi ge woongelegenheid voor het expansie ve gebied te geven. Sedert 1959 beséaat deze samenwerking en het structuurplan is al enige malen herzien. Dit jaar, zo deelde ir. W. F. Schut, st-edebouwkundig adviseur van Capelle, vrijdag mee zal weer een herziening worden bekendgemaakt. De (Van een medewerker VLAARDINGEN „Op welk bed is het goed rusten?" luidde de titel van het onderwerp, dat donderdagavond werd be handeld ln „Het Hoekpunt", De leidster van de Stichting voor Huishoudelijke- en Gëzins- roorhchtlng, mejuffrouw A. Koopmans zette tijdens deze speciaal belegde voorlichtings avond in grote lijnen de eigenschappen uiteen van de soorten matrassen, echter met dien verstande, dat geen enkel merk werd genoemd Aan de hand van een flaneltoord lichtte zij haar toespraak toe en zij gaf daarbij nuttige adviezen. Er zijn. diverse aspekten waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men tot aankoop van een bed overgaat. Mej, Koopmans vestigde tijdens deze avond ook de aandacht op de nieuwe cursus: „Uiterlijke verzorging" waarvan de aan vangsdatum nog niet bekend is en waarvoor zich nog nieuwe deelnemers kunnen opge ven Nieuw voor de stichting is de idee een „stekkenbeurs" te houden. Wellicht dat er verscheidene personen zijn, die een stekje over hebben en graag een ander willen aanschaffen en voor hen wordt dan de mogelijkheid geopend om op een speciale avond behalve van gedachten, tevens van stekken te verwisselen. Breng desnoods een hele plant mee, aldus mej. Koopmans. Na de pauze zagen de bezoeksters de film- „Goede bedden, gezonder slapen" en .Met minder moeite". De eerste film spreekt voor zich zelf en op de andere film kreeg men een indruk en dus tevens voorlichting hoe het huishouden doelmatig kan worden ge voerd Wel speelde zich een en ander af op het platteland maar daarom, verzocht mej. Koopmans de aanwezigen om te trachten zich naar de stad te verplaatsen. VLAARDINGEN De Spaarbank Vlaar dingen boekte ln februari een inlegover- sehot van f 602 262,58 Dit werd bereikt met 11 614 inlagen tot een bedrag van 2 524.402,77 minus 5,045 pet. terugbetaling van tot een bedrag van LM2.240.29. Het to tale tegoed bedroeg op 28 februari f 45 188 617,20. Er werden deze maand 448 boekjes uitgegeven en 215 afbetaald. Aan schoolspaarzegels werd verkocht voor een bedrag van 7 686,75. ROTTERDAM Vannacht is ingebro ken in een fotozaak aan de Meent. Met een stuk beton is de grote etalageruit ingeslagen De dader(s) is(zijn) er ze ker met zes fototoestellen van door ge gaan. wijziging zal een aanpassing werkelijke ontwikkeling inhouden et m aanbouw nemen van drieduizena wonmgen is een noodzaak om achter te blijven op het streven jaar ongeveer 1600 huizen op te leveren. Deze woningen zijn gro^ deels bestemd voor Rotterdammers grote delen van de huizencomplex!: worden dan ook uit Rotterdams hou'!/ r>nr»Hn trarv+ rfonut Aio rïn i contingent geput. Als de ontwikkel®» goeae voortgang heeft zal Careffi omstreeks I960 ongeveer 80.000 imtZ nerS" tellen. Thans heeft Capelle 1150 huizen aanbouw (hoog- en laagbouw) m voorjaar komt de start van nog w.-,, duizend aan de orde, waarvan 7(io wsm rekening van het Bouwfonds Neder landse Gemeenten en de rest i„ opdracht van een Amerikaanse fin»? cier. Verder zal in mei of juni/JT bouw van ruim 600 Dura-Coignethai zen beginnen. In de toekomst krijgt Capelle ook zee? hoge bouw: Duizend woningen m tte ken van 12 en 14 lagen, op te trekkai in de nabijheid der Algerabrug; kleine 500 huizen volgens het EHA- systeem in 13 woonlagen. Sedert enige tijd is in aanbouw een groot winM. centrum, vloeroppervlak totaal 8000 h2 met 51 zaken en enkele grootwinkellie. drijven, een restaurant en zaalruimte. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De viering van de 5e mei zal 10 000 kosten, schrijven B, ea W. de raad. Het bestuur van de Verem- gmg Nationale Feest- en Gedenkdagen heeft B. en W. de plannen voor it viering van de Bevrijdingsdag 1965 ge. zonden, vergezeld van een begroting Tatt een totaal van J 10.000 - Behalve het jaarlijkse gebruikelijks, feestbetoon is gedacht aan onder mar het afvuren van saluutschoten, sportde- monstraties, filmvoorstellingen voor be- jaarden en gehandicapten, ruiter- brandweerdemonstraties, kinderspelen, jeugdmatmee, bevnjdingsba] en esa vuurwerk. De Schiedanise Gemeenschap zal de kosten van het vuurwerk tot 2500 voor haar rekening nemen. Voor de overblijvende kosten ƒ7,509 willen B. en W een krediet verlenen én de daarmee verband houdende begro tingswijziging vaststellen Op de begroting voor de dienst 1985 komt reeds een bedrag van 1(S0 y<xï ter bestrijding van de kosten van aan schaffing ter verspreiding op de scholea van het peschrift „Volk in verdrukking en verzet"". Schiedam: J. Mokkenstorm, Graaf Flo- risstraat 75, tel. 264098; C. J. M Vloot man, Singel 151, tel. 267760; W. H. F. Meijer, Swammerdamsingel 43, tel. 269696 Vlaardingen L. T de Vries, Pe- tuniastraat 52a, tel. 4201; A, A. de Ko ning, Burg. Verkadesingel 24, tel. 3573. Maassluis P L. Wekker, A. Brouwer straat 2-6, tel 2125; verloskundige mej. v. d. Veen, Jacob Catsstraat 25, tel. 2376 en mej. v d Hoeven, Mackaypleiri 18 rood, tel. 4380. Rozenburg A. de Vries, Koninginnelaan 23 Rozenburg, tel. 2217 Maasland P. Noordam, Molenweg 1, tel. 01899-2035; Veearts P. K. Kleinjan, Pr. Irenelaan 13 Maasland, tel. 01899-2467. Harwichweg 210, teL 2566. In de Sowjetunie is sgisteren op nieuw een kunstmaan, de Kosmos-60, gelanceend. Er zijn wetensdhajppelijike instrumenten aan boord voor verder ruimte-onderzoek. (Van onze rechtbankverslaggever) D OTTERDAM De rechtbank heeft vrijdag de v(jf verdachten, die terecht 11 hebben gestaan in de zaak der verduisteringen bij de NV Botella-Ceca Cola in Schiedam celstraffen opgelegd De 34-jarige expeditiechef bij Botella, die het middelpunt der knoeierijen was kreeg negen maanden, waarvan dne voorwaar- delijk met een proeftijd van drie jaar. De eis was tien maanden, waarvan drie voorwaardelijk» De veertigjarige W. M. van M, chauffeur-verkoper van N.V. Botella-Coca Cola te Schiedam werd wegens verduistering in dienstbetrek king veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk met drie jaai proeftijd. De eis was acht maanden waarvan drie voorwaardelijk. Zijn collega's F D.t 24 jaar, en P. J. de G», dertig jaar, kre gen elk vijf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Voor D. was dit conform de ei«?„ de eis tegen De G. was zeven maanden -? larvan drie voorwaardelijk. D. R, eveneens chauffeur-verkoper bij BoteUa-C 3 Cola, 27 jaar, werd veroordeeld tot zeven, maanden waarvan drie voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. De eis was acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk. VJ&\ ftS-pg/r** .e -■ 4». -vj! iif'f SCHIEDAM Donderdag zonk de sleepboot Trinidas op de Nieuwe Maas ter hoogte van de mond van de Wllheimlnahaven. De N.V. W. A. v. d. Tak's BergingsmaatschappQ te Rotterdam lichtte met een grote bok, geassisteerd door enkele bergings vaart uigen, vrijdagmiddag omstreeks drie uur het vaartuig dat op de bodem van de rivier lag. Na enige moeite kon men de Trinidas om half zes beven water krijgen, waar na men het vaartuig ter reparatie naar de oude werf van Wilton- Fijenoord aan de Westkousdijk sleep- -te waar het thans ligt. TK heb er geen behoefte aan een HAL threctiezetel te bezetten en mede hel beleid uit te stippelen. Dat zou ik ook aid kunnen, want ik ben geen reder, et daarnaast moet ik eerlijk zeggen, dat de directie het niet gek beeft gedaan. Maar waar het ons ora gaat is dat er nu a! jaar en dag wordt gepot op de rug tan ds aandeelhouders. Natuurlijk is er ges» bezwaar tegen, dat een bedrijf zich finan cieel sterk maakt. Maar eens moeten de aandeelhouders daar de vruchten van kun nen plukken. En wat zien wc nu bij de Holland-Amerika Lijn? In de gocSe zegt men: reserveren voor eventuele slechte jaren, en in de slechte jaren wordt onJ voorgehouden: het kan niet anders, het dividend moet omlaag. En daartegen teke nen we protest aan. De heer V. C Posthumus Meyes uit Laren telefonisch bijna niet te bereiken), voorzitter van de (zeer onlangs opgerichte) Stichting tot Behartiging Belangen van Aandeelhouders Holland-Amerika Lijn, vertelde ons dit vanmorgen om nog eens duidelijk Ie onderstrepen wat hij en al zeer veel aandeelhouders nu precies wensen. „De eerste slag is voor ons een daalder waard geweest. Wat nog nooit is gebeurd, is M gebeurd. Nog voor het verschijnen yfan het jaarverslag heeft de directie de belangrijk ste cijfers bekend gemaakt". De gehele dag heeft ten huize van de familie Posthun® Meyes de telefoon niet stil gestaan. „Mijn vrouw en mijn oudste zoon zijn er' bi; wijze van spreken compleet gek tan geworden. En ik heb er verbaasd) oir' gestaan, dat er zovele reacties zijn binnen gekomen op onze oproep. Het is geweon een sneeuwbal. In het verleden Js meermalen een beroep op aandeelhouders gedaan, maar er gebeurde zo goed) ah nooit wat, want de Nederlander is nature lauw. Nu zijn er al vele collegas- missionair, die me hebben gezegd-at gaan met het pakket aandelenvan cliënten, wier belangen wij vertegenwo°r' digen, naar de vergadering, we willen f bij zijn". Hoeveel stemmen de stichting de komende aandeelhoudersvergadering ui kunnen uitbrengen is nog onbekend. regent daarnaast aanmeldingen, een beMJ' dat men het met ons eens is, en dat rate, evenals wij, teleurgesteld is over de ganS van zaken hij de HAL. Nogmaals we ga*0 geen beleid voeren, we willen alleen e' revenuen plukken van bet geld, dat we m de HAL hebben geïnvesteerd. En l*e wachten rustig af, hoe het loopt", aldus oe heer Posthumus Meyes. TJE drie passagiersvrachtschepen Amazon, Aragon en Arlanza, waarmee de R°>' Mail Lines Ltd., Londen, een geregel dienst onderhoudt tussen Europa en »ui Amerika doen voortaan op de terugzei ook Rotterdam aan als laatste haven de thuishaven Londen. De Amazon M eerste schip, dat dezer dagen met lading voor Rotterdam aan boord, Maashaven afmeerde. Deze A-schepen. 1 in 1959/1960 in de vaart werden gebra®, meten 20.350 brt. en vervoeren in boel; zaak vlees en fruit (appelen en peren)- beschikken over 250 hutten ten beha van 450 passagiers eerste-, tweede- tocristeoUas, voor wie op een tbr dest een zwembad is ingericht en die v alle plezierige accommodatie vinden, op elk passagiersschip is te vinden, ligt in de bedoeling, dat eens in "c weken een der schepen Rotterdam asw Agent voor de Royal Mail Lines is KOR1" Van Dam Smeer. b VE W- -V •r«:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2