Super - vuilinstallatie voor Botlek in studie Geen ervaring Herrieschoppers konden Prom niet torpederen Aanvaring in de Waalhaven GOLDEN fiction Voor rokers me l een eï9en stifl Jaar van consolidatie en van nieuwe wegen Kwestie Cupedo-graf is nog niet opgelost Klimpartij voor buren kwam man duurte staan Vijftien inbraken in weekeinde ;ep eegd Bewoners waren onvoldoende voorgelicht Exportprivileges teruggegeven Samengaan Watergemeentten met industrie en Gekro Man overleed als gevolg ongeval Twintig ton vis zwerft over de Ad. Oceaan Loodswezen heeft twee snelle polyesterschepen Drie jongens bekennen 23 inbraken HOLLAND-AMERIKA LIJN IN 1964: Bruto-winst ruim f 15 miljoen Na uitspraak nóg gelegenheid Familie stelt voorwaarden hij herbegrafenis Diploma-uitreiking grafische school (Niet alle aanvaardbaar PB ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG IS MAART 196S Hoge gasrekeningen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De mogelijlkiheid is niet uitgesloten, dat er in het Botlekgebied een enorme vuilverbrandingsinstallatie komt en dat er op het daaraan grenzende terrein een plaats zal worden ingeruim voor de Gekro, de^al te „geurige" steen des aanstoots voor Hillegersberg en Schiebroek, Van een project is nu nog geen sprake, maar B. en W. stellen in ieder geval de gemeenteraad voor tweehonderdduizend gul den te voteren ten behoeve van het verrichten van voorstudies en de reservering van een terrein voor de bouw van een vuilverbrandings installatie in het Botlekgebied. Het is de bedoeling, dat deze studie zal worden verricht in nauwe samenwerking met het instituut TNO te Delft. ROTTERDAM Apotheose van de dans zou men hoven het pro gramma kunnen zetten dr' zater dagavond in de Rivièrahal door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Franz- Paul Decker en met medewerking van de Braziliaanse sopraan Ilka Machado bij een Promenadecon cert werd uitgevoerd. Zelfs Johann Sebastian Bach kwam er aan te pas in een van de zes werken die Bachs muziek als uitgangspunt hebben, „Bachianas brasileiras" nr. 5 voor sopraan en acht violon- celli, geschreven door de Brazili aanse componist Heitor Villa- Lobos (1887-1959), die een synthe se meende gevonden te hebben tussen de folklore van zijn land en de geest van Bachs muziek. Stank wegbranden Aangehouden na autodiefstal VRACHT ORANJE LIJN HOOP CIJFERS (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rotterdamse „zware- en misschien wat lich tere jongens", beter gezegd de inbrekers, hebben er geen vrij weekeinde van gemaakt. "Voorlopig zijn in totaal vijftien inbraken ge constateerd in auto's, winkels en woningen. ROTTERDAM De bewoners van Alexanders tad, die enkele weken gele- £>n een hoge gasrekemng kregen gepre- switeerd» zijn onvoldoende voorgelicht «mtrent de (financiële) consequenties van huisverwarming door middel van stads- gss. S en W. antwoorden dit op vragen vsn het socialistische raadslid W. van Her Vlerk. "Bij de bouw van 488 eensge- -mshuizen in de Prins Alexanderpolder werden zeventig woningen van een cen trale gasverwarmigsistallatie voorzien. ne gemeente besloot hiertoe om erva ring op te doen met het gebruik van sas voor ruimteverwarming. Omdat Alex- anderstad nog niet op het aardgasnet is aangesloten, worden de installaties met stadsgas gestookt. De prijs van stadsgas is echter aanzienlijk hoger dan die van aardgas. Inmiddels heeft het college besloten, de 156 bewoners een tegemoetkoming in de stadsgastaneven te verlenen. De ge meente betaalt nu het verschil tussen het tarief voor stadsgas en aardgas. Hiermee is ja totaal een bedrag van naar schat ting 25.000 gemoeid. WASHINGTON Het Amerikaanse m.nister ie van handel heeft de Rotter damse zakenman Cornells Lodewijckx lijn expertprivileges teruggegeven. Vo rig jaar roei trok het departement de privileges in, nadat was gebleken, dat de Keer Lodewijkx was betrokken bij heïncel met Cuba. Een der voornamste taken van deze Installatie zal zijn de verwerking vm industriële afvallen en het is hier, dat de grootste problemen aanwezig zijn. Want deze industriële afvallen zijn vooral afvallen van de chemische in dustrie. Deze industrieën zijn dusdanig modem, dat men over de verwerking van dergelijke afvallen in Nederland geen enkele ervaring heeft. Een uit gebreid onderzoek naar technische mogelijkheden is dan ook zeer ge boden. Met de folklore van Brazilië zijn wij eerlijk gezegd niet zo erg-op de hoogte, maar de geest van Bach was, afgezien van enkele „Bachiaanse" motieven; in dit werk ver te zoeken. Die geest her kent men nl, aan nog heel wat meer dan aan het naast elkaar en tegen elkaar zetten van enkele- motieven: van ook maar een benaderen van Bach's compo sitietechniek was volstrekt, geen sprake. Van een „intieme kennis van de werken van Bach" is ons in dit opus dan ook niet veel gebleken. Overigens werd deze compositie ondanks de niet in vervulling gegane compositorische verwachtingen door de zangeres fraai uitgevoerd, wat evenzeer geldt voor de acht cello-solisten. De uitvoering van het daaraan vooraf gaande werk Prelude-Forlane-Uren- dans uit „La Gloconda", gecomponeerd door de Italiaanse componist Amilcare Fonchielli (1834—1886) moest door het wangedrag van enkele jongelni in hei (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zaterdagmiddag ontvingen -ruim honderd leerlingen van de nijverheidsschool voor grafi sche vakken in de kantine .van druk kerij Reclame in de Nassaustraat hun sohool- en bedrijfsd iploro a 's De heer M, H. Groenendaal, -direc teur van de vakopleiding van het -grafisch ibedrijf, sprak, de leerlingen toe. Hij vermeldde de handzetters de Bruijn, "W. A, van Donk, P. J. van de Reijden en J. de Witte afzonder lijk. Zij zullen de Gerrit Jan T.hiema- iPrijs met oorkonde ontvangen, die toegekend wordt aan hoi die met de leste cijfers slagen. Hij wees er op, dat de vier jaren studie nog maar een aanloop zijn. Hij drukte de jongens op het hart, de leerboeken niet voor goed in de kast te leggen, maar ze voortdurend te raadplegen. De ont wikkeling van de grafische vakken maakt het voor de vakman, die bij wwil blijven, noodzakelijk de Neder landse en buitenlandse vaktijdschrif ten te lezen. Voor de beste prestaties in het bedrijf werden van werkgeverszijde prijzen uitgereikt. De prijzen gingen naar de handzetters W. A. van Donk en J. de Witte en naar de foto- hthoigraaf J. C. Breur. Ten slotte overhandigde J. B. Mid- delham namens de leerlingen de heer G- Dijkhorst, directeur van de graufi- rche school, een oorkonde en een envelop met inho-ud. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In 'le nacht van vrij dag op zaterdag overleed m het Dijk- Eigtzieken-huis te Rotterdam de 54-jarige «eer D, J. van Stralen, sjouwer bij Wil- ton-Fijenoord en wonend aan de Molen vliet te Rotterdam. 35e heer van Stralen is de nacht tevo ren omstreeks kwart voor twaalf in de maehinheal van Wilton-Fijenoord slacht offer géwordén van een ernstig ongeluk. ®en_ twee meter lange metalen koker, gewicht 25 kg, die in de machinehal met een hijskraan werd verplaatst, -schoot Plotseling uit de klem waaraan hij was «bevestigd en kwam op het hoofd van de sjouwer terecht, die zwaar gewond naar het Dijkzigtzickenhuis werd vervoerd. derde deel voortijdig worden beëindigd, waarop dirigent en orkest besloten het podium (gelukkig tijdelijk) te verlaten, hetgeen de sfeer vlak voor het eerste optreden van een buitenlandse soliste (die stellig geen gunstige Indruk zal hebben gekregen van een promenade concert mi Rotterdam) voor enige Did grondig bedierf. Hulde aan haar die met het H.Ph.O. en zijn dirigent door dit betreurenswaar dige incident zich niet heeft laten beïn vloeden, maar na het herstellen van de orde met volledige overgave de talrijke goedwillende aanwezigen van haar mooie zang heeft laten genieten. Daarvoor was ook na de pauze volop gelegenheid in •een viertal liederen: „De ossendrijver", „De vogel in de kokospalm", „Neger zang" en „Serenade". Over de levensloop van Ilka Machado, de jonge Braziliaanse zangeres, wier op treden met het R.Fh.O. veel heeft bij gedragen tot het welslagen van dit pro menadeconcert, kan men het een en ander lezen in ons blad van vrijdagavond jl. Rest ons nog te vermelden, dat het R.Fh.O. Rossim's ouverture „La scala, di seta" en Tschaikowski's balletsuite pit „Doornroosje" voortreffelijkheeft gespeeld voor een publiek, dat zijn dank baarheid ondubbelzinnig betoonde .in een langdurig applaus, waarvoor het op zijn beurt werd beloond met een toegift. - W. P. VERHEUL iDe politie deelt verder mee dat het ging om een groep van vijftig jongens die kennelijk uit waren op een reL Na dat het orkest van het podium was verdwenen,- werkte een aatal inder haast opgetrommelde agenten de jon gens de Rivièrahal uit. Soms moest daarbij van de wapenstok gebruik worden gemaakt. Ook na het hervat ten van het concert moesten enkele opgeschoten jongens worden verwij derd. (Vaa een onzer redacteuren) ROTTERDAM Waar is de twintig ton kabeljauw geladen die nu ook de Newyorkse havenarbeiders weigeren uit de American Contractor te lossen, omdat zij menen, dat de vis uit de Sowjet-Ume afkomstig is? Het kantoor Rotterdam van de United States Lines, de rederij die eigenaresse is van het schip, zegt: „Be slist -niet in de Rotterdamse haven. Wij weten, dathet vervoer van Russische goederennaar de Verenigde Staten risi co's met zich meebrengt, omdat de ha venarbeiders daar niet bereid zijn die goederen uit het schip aan de wal te brengen". De American Contractor kwam vorige week dinsdag uit Rotterdam in Boston aan. De lading werd gelost op de kabel jauw na. De kapitein moest echter ook die kabeljauw kwijt, die bestemd is voor een visfabriek in Chicago. Hij voer naar New-York in de hoop, dat hem daar geen moeEijkheden in de weg zouden worden gelegd. Die hoop bleek ijdel» De Newyorkse havenarbeiders verklaarden zich solidair met hun collega's uit Boston, en de kabeljauw bleef in het ruim van de American Contractor. Er zit nu niet an ders op, dan dat het schip de kabeljauw naar. Rotterdam brengt waarnaar het de zer dagen zal vertrekken. Vanzelfsprekend zijn de industrieën in bet Botlek- en Europoortgebie als recht streeks belanghebbenden ten zeerste ge ïnteresseerd. De mogelijkheid tot deel neming is dan ook niet uitgesloten en reeds thans verlenen deze industrieën belangrijke bijdragen door het verschaf fen van de gegevens waarover zij be schikken. Een brede samenwerking wordt voorts ook verwacht met de Waterweggemeen ten en de gemeenten op Voome en Putten. Voor deze gemeenten is het ver werken van het gewone huisvuil een nog steeds niet bevredigend opgeloste moeilijkheid. Ook zij zouden kunnen kunnen participeren in deze vuilverwer- kingsinstallatie en dat geldt niet alleen voor da gemeenten ten zuiden van de Nieuwe waterweg maar ook voor de ge meenten. ten noorden daarvan: Schie. damb en Viaardingen betonen nu reeds interesse in het project. Ten' slotte zal de technische mogelijk heid worden bestudeerd van-een samen werking met de Greko. Wellicht zou het afgassen van de Gekro niet af te voeren, mogelijk zijn, de „geurige" afgassen doch deze naar de straks aangrenzen- dis vuEverbrandingsinstalIatie af te leiden, waar zij zouden kunnen worden verbrand tot reukloze en schadeloze pro- dukten. Mochten deze voorstudies tot resultaat kunnen hebben, dat dit allemaal tech nisch uitvoerbaar is «n vooral dat een goede oplossing .niet teveel kost, dan zullen heel wat- Noord-Rotterdammer letterlijk ruimer kunnen ademhalen, ook ais de wind niet „in de verkeerde hoek" zit. En dan is hier bovendien een. moge lijkheid tot een vruchtbare samenwer king tussen de gemeente Rotterdam, de gemeenten in het Waterweggebied en de grote industrieën in Europoort en Bott lek. ROTTERDAM Zondagavond voer in de Waalhaven het Franse m.s. Jean Schneider tegen het Duitse m.s, Emma Johanna, dat gemeerd lag aan pier zes van het THB-terrein. De'aanvaring was het gevolg van een defect aan de machine-telegraaf van het Franse- schip. De Jean Schneider, geassisteerd dooi vier sleepboten, liet met matige snelheid da Waalhaven in, met als bestemming de pier 5 SHV. Ter hoogte van boei 6 werd de machine-telegraaf op volle kracht achteruit gezet. Pas ter hoogte van boei 12 reageerde de machine hierop. Van de sleepboot Astronaut, die het schip aan stuurboord voorzijde assisteer de, brak de tros. Hoewel beide vooran kers werden gepresenteerd, liep het schip met de bakboord voorzijde tegen het stuurboord achterschip van de Emma Johanna. Het Franse vaartuig kreeg een gat aan bakboordzijde en aan de boeg ingedeukte huidplaten over een lengte van vier meter. Van het Duitse schip werden aan stuurboord het achterschip, de verschan sing. railing en huidplaten over een lengte van ongeveer twaalf meter inge- dukt. Het dek bolde op en drie cabines werden beschadigd. Doordat het schip tegen de meerpalen werd gedrukt, bra ken de zes meertrossen en ontstonden, over de gehele lengte van het schip, aan stuurboordzijde diverse deuken. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. Het Franse m.s. Jean Schneider, groot 18.500 ton, geladen met kolen, is eigen dom van Union Industrièlle et Maritime ts Parijs. Alfried C. Toeper is eigenaar van het Duitse m.s. Emma Johanna, "groot 11.612 ton. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Nadat enige tijd geleden reeds de „Albatros" in de vaart was gekomen, heeft het Loodswe zen nu beschikking gekregen over een zustervaartuig van dit schip, de „Alk". Deze beide snelle en zeer wendbare sche pen zullen dienst doen voor het afhalen en aan boord brengen van loodsen op de loodsboten, die op zee liggen. Men hoopt hierdoor efficiënter te kun nen werken. De loodsen zullen in dezelf de tijd. meer reizen kunnen maken en dat heeft voor hen het voordeel, dat er minder overuren gemaakt behoeven te worden en dat de vrije tijd beter gere geld kan worden. De Albatros en de Alk zijn bijzonder opvallende schepen door hun helgele kleur. Een technische bijzonderheid van dit scheepstype is, dat het geheel uit polyester is vervaardigd. Ze zijn beide volledig zeewaardig. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De negentienjarige magazijnbediende W. B., de zestienjarige kantoorbediende G. S. en de vijftienjarige J. D. van D. zijn vrijdagmiddag voor de officier van justitie geleid. Zij zijn op heterdaad betrapt bij een inbraak in een banketbakkerswinkel in de Gerrit v. d. Lindestraat Een buurt bewoner had twee mannen in de venster bank van de winkel zien zitten. Een minuut later zag hij «en derde man uit een raam komen. Toen de mannen zich ontdekt wisten, namen ze de vlucht. De buurman bon W. B. grijpen en aan de politie overgeven. De andere twee zijn van huis gehaald. Het vermoeden, dat de knapen meer op hun kerfstok hadden, is uitgekomen. Tot nu toe heh- ben ze 23 inbraken in tuinhuisjes op diverse complexen en in clubhuizen en kantines bekend. Zaterdagmiddag is de 51-jarige clas sificeerder J. M. L. uit Dordrecht aan gehouden en drie blikjes etenswaren met een gezamenlijke waarde van 114,25 gestolen. Bij huiszoeking door de politie in Dordrecht werden diverse goederen aangetroffen die eveneens in Rotterdam waren gestolen. In de nacht van zondag op maandag werden op de Kleiweg aangehouden de achttienjarige chauffeur J. B., de zestien jarige schilder A. de B., de zestienjarige bijrijder P. J. van G. en de twintigjarige schilder J, F. B, Zij reden in een perso nenauto die zij hadden gestolen onder het viaduct aan rijksweg 13 naar Den Raag. Een voorbijganger had de politie gewaarschuwd nadat hij de mannen aan de wagen hadden zien morrelen. Van een 7i-jarige dame die aan het winkelen was in een kledingmagazijn, in het centrum is zaterdag de portemonnee met dertig gulden gerold. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM In het versla? aan de aandeelhouders uitgebracht over de gang van zaken in het af gelopen jaar, zegt de directie van de Holland-Amerika Lyn, dat 1964 „een jaar was van consolidatie, tiet jaar tevoren. „Het vervoer met on waarnaast op verschillende terrei nen nieuwe wegen zyn ingeslagen en waarin een aantal maatregelen is genomen om te komen tot gro tere efficiency en daling van de kosten". Deze kosten' liggen mede in de sec tor van de lonen. De .stijging van dè lonen „was in de koopvaardij onder Ne derlandse vlag groter dan In de ons omringende zeevarende landen. In ver scheidene van deze landen liggen thans de kosten beneden het Nederlandse ni veau. In een jaar waarin het transatlantisch vervoer door de lucht aanzienlijk toe nam, vervoerden de scheepvaartmaat schappijen minder passagiers dan in ROTTERDAM Het leek er Op, dat de gemeente Rotterdam en de heer G. N. J. Cupedo elkander zonden ROTTERDAM De bereidwilligheid van zijn buren te heipen kwam zater dagmiddag te 32-jarige bankwerker M. G. Vonk uit de Alberdingk Thij matraat duur te staan. De bewoners van de verdieping onder hem (de heer Vonk woont op de tweede étage) kwamen, toen z|j thuis kwamen, namelijk tot de ontdekking dat zij verget enwaren de huissiuetel mee te nemen. Daarop bood de buurman aan, de woning via. de achterzijde te bereiken en zo de deur open ae doen. Hü liet zich san een touw van zijn baieon naar het balcon van de beneden verdieping zakken. Plotseling echter brak het touw: de heer Vonk kwam vla een muurtje op het betonnen vloertje van de achterplaats terecht. Met een wervel- fractuur moetst hü in het Dijkzigziefcenhuls worden opgenomen. otterömnnuT MAANDAG 15 MAART 1915 Tegen het misbruik makes van onze nationaliteit. Men meldt ons uit Den Haag: In verband met het officiëele bericht, dat schepen van vreemde nationaliteit in Ned. Rpchtsgebied, geen Ned. kenteeke- nen mogen voeren, meldt men ons dat deze maatregel is genomen als onmiddellijk gevolg van de recente feiten, dat buitenlandsche schepen met groote letter de namen Rotter dam of Amsterdam op hun romp hadden geschilderd, zelfs een had valsehelijk den naam van een Ned. koopvaardijschip schilderen. daarbij laten Professoren in 't geweer. De Leidsehe hoogleeraren geven een goed voorbeeld. Een aantal hunner oefenen zich In de duinen van Katwijk in het schieten, om, wan neer het vaderland in nood komt, in het leger hun plicht te kunnen doen. Peg-oud. Pegoud, de popualire Fransche vlieger, die het eerst in de lucht kopje geduikeld heeft, heeft in deze oorlog reeds heel wat diensten aan het Fransche leger bewezen. Hij is dan ook thans gedecoreerd met de militaire rae- riaije. Deze onderscheiding is aan Pégoud verleend, „omdat hij her haaldelijk vijandelijke vliegers ach tervolgd heeft. Den 5den Februari heeft hij een vijandelijken een- dekker aangevallen en tot vallen gebracht; bijna onmiddellijk daar- od kon hij twee tweedekkers aan vallen, den eene tot vallen bren gen, den tweeden noodzaken te landen." hebben gevonden. De gemeente Rot terdam heeft de heer Cupedo een aanbod gedaan, dat de heer Cupedo wei zon wensen te aanvaarden. Maar de beer Cupedo had daarbij een aantal voorwaarden gesteld en enige daarvan kan de gemeente niet inwilli gen. En dus kwamen vanmorgen in de voortzetting van het korte geding voor de Rotterdamse rechtbank beide partijen tóch eikaar niet tegemoet President, mr. G. J. L. Reuder wilde nog dc gelegenheid bieden tot een minnelijke schikking tussen belde partijen. Anders volgt vrijdag een vonnis. Het korte geding kwam vorige week dinsdag voor de eerste maal voor. Op de algemene begraafplaats Croos wijk bevindt zich een graf met 678 niet- feidentificeerde oorlogsslachtoffers en én stoffelijk overschot, dat wél kon worden geïdentificeerd: dat van de zoon van de heer Cupedo. Dit graf draagt een steen, aangeboden door dë Kon. Rott Lloyd; op het emplacement van de Kon Rott. Loyd heeft de jonge Cupedo het leven gelaten. De gemeente Rotterdam in het proces vertegenwoordigd door mr. J. J. van Wessem wilde deze steen wegha len en het gehele graf markeren door een monument, waarmede alle Rotter damse oorlogsslachtoffers, ook degenen die niet op Crooswijk zijn begraven, worden geëerd. De heer Cupedo vertegenwoordigd door mr. J. van Gelder ging daarmede niet akkoord, Het aanbod van de gemeente Rotter dam houdt in overbrengen van de stoffelijke resten naar een "eigen graf op twaalf meter afstand en op dat graf plaatsen van de steen van de Kon. Rott. Lloyd. Als voorwaarden stelde de heer Cupe do echter, dat geen herbegraVingskist maar een normale lijkkist moet worden gebruikt, dat het graf uitsluitend zal zijn bestemd voor leden van de familie Cupedo en dat bij opgraven en over brengen een familielid of vertegenwoor diger van de familie aanwezig is. De gemeente Botterdam wil wel een eikehouten kist beschikbaar stellen, maar deze kist moet een herbegravingskist zijn, kan dus niet het formaat hebben van een hormale lijkkist Tegen aanmer king als „eigen graf" voor de familie Cupedo heeft de gemeente geen bezwaar, maar latere teraardebestellingen in dat graf dient te geschieden tegen het norma le tarief van een derde-klasse-begrafenis. Tegen opgraven en overbrengen onder toezicht van een familielid of vertegen woordiger van de familie heeft de gemeente bezwaren. ze schepen liep eveneens terug, zij het in mindere mate". De directie acht het in dit verband van betekenis, dat zij reeds jaren be zig is de belangen van de HAL meer en meer te spreiden. Het aantal cruises werd verder uitgebreid en er is een nieuwe dienst geopend van Rotterdam en Southampton naar Australië, Nieuw- Zeeland1 en rond-de-wereld via Los An. geles, waarvan de resultaten niet on bevredigend zijn. Wel viel in de loop van 1964 een ver betering vaa de Iijnvraehten waar te nemen, doch in het algemeen was deze met voldoende om de exploitatie in evenwicht te brengen. „Ook in de alge mene vrachtvaart stegen in de tweede helft van het vorig jaar de vrachten, waardoor het weer lonend werd als aanvulling van ons stukgoederenver- keer deel te nemer» aan het bulkver- voer in- oostelijke richting". Deze beide factoren waren speciaal van betekenis voor de diensten, op de oostkust van de Verenigde Staten en op de havens- aan de Golf van Mexico. Wat de overige diensten betreft: de nieuwe dienst* op de Zuidaüantische kust van de Verenigde Staten bleef zich gunstig ontwikkelen, maar de dienst op de westkust van de Verenigde Staten en Canada was onbevredigend. Over de Oranje Lijn (Maatschappij Zeetransport) NV, waarin de HAL met de KPM voor de helft participeert zegt het verslag: .Afgezien van de verliezen op de verhuur van de Prinses Margriet en de Prinses Irene toonde de exploita tie gedurende de zomer tezamen met de Fjeli Lines op de Grote Meren en gedurende de winter in de algemene vrachtvaart verbetering. Hoewel er nog niet Van winst kon worden gesproken, is het, mede door in het verleden ge troffen voorzieningen, niet .nodig op nieuw voor deze deelneming te reserve ren. Wij hebben, goede hoop. dabde ex ploitatie van de Oranje Lijn in de na bije toekomst een positief'resultaat zal opleveren. Tenslotte sprekendeover de vraag- stukken op internationaal scheep- vaartpolitiek gebied, zegt de directie: „Wij moéten'' hopen, dat juist in ons vaargehied, waarin de Atlantische be langengemeenschap zo sterkt tot - luting komt, eeninternationaal ver voersbeleid tot stand zal komen, dat ten aanzien' van de scheepvaart maatschappijen samenwerking be vordert in plaats van deze të be moeilijken. Als dit zo zal zijn en het herstel van het vrachtenpeH dienten gevolge kan doorzetten, zullen ook eerder de middelen ter beschikking komen om de technische verbeterin gen ia het goederenverkeer met de vereiste voortvarendheid in te - voe ren. Met betrekking tot onze eigen nieuwbouw heeft dit uiteraard onze aandacht". Zoals reeds geméld behaalde de Hol land-Amerika Lijn in 1964 een bruto winst van 15.1 miljoen tegenover/12.7 miljoen ia 1963. Voor "afschrijving op de vloot is een bedrag gereserveerd van 11.9 miljoen (1963; 1L7 miljoen). Het voordelig saldo over 1964 bedraagt uiteindelijk 4.1 miljoen tegen 3.3 miljoen in 1963. Voorgesteld wordt het dividend te bepalen op zes procent in contanten. verdween verder tachtig gulden. Na het forceren van een klap- raara van de technische school aan de Laanslootseweg is ingebroken. Enkele binnendeuren werden open gebroken. In het dlrectiekantoor werden kastdeuren geforceerd. Een geldkistje met honderd gulden werd gestolen, In een daarnaast liggend vertrek werd ait een stalen kast eveneens een geldkistje weggeno men met 150. Er werd in de school voor honderden guldens vernield. Aan de achterzijde van het gebouw, grenzend aan de spoorbaan werden een aantal veiligheids-hardglas- rulten ter waarde van 1300 vernield. Een sigarenwinkel in de Zwart Jan straat kreeg ook bezoek. Er is tevergeefs getracht de kassa te openen. Uit een kast in de achterkamer werden twee geldkist jes met tweeduizend gulden weggeno men. In een huis in de "Waterloostraat is een geldkistje met 250 gestolen. Uit een portemonnee en uit twee spaarbusjes Mr. Van Wessem kon namens de gemeente Rotterdam nog zeggen, dat hij redenen had aan te nemen dat, als de vordering van de heer Cupedo bij vonnis zou worden afge wezen, de gemeente alsnog bereid is in een bepaalde tijdsduur, bijvoor beeld trier dagen, de stoffelijke resten over te brengen. Verstrijkt die tijdsduur, dan zal de gemeente het vonnis van de rechtbank uit voeren. "Want op 4 mei moet het nieuwe monument op Crooswijk staan. Ingebroken is ook in een woning aan de Gordetweg. Daar werd van een kamer op de tweede etage een geldkistje met papieren en driehonderd gulden gestolen. Van de eerste verdieping werd een geldkistje met vierhonderd gulden gesto len.# Zondagavond is ingebroken in een andere woning aan de Gdrdelweg. Er wordt niets vermist. Een winkel aan de Karei Doorman- straat werd aan de achterzijde openge broken door een ruit te vernielen. Ook hier wordt niets vermist Uit een andere winkel in dezelfde- straat werd dertig gulden gestolen uit een kassa. In een derde winkel aan de Karei Doonnanstraat werd ook ingebroken maar evenmin iets vermist Door vernieling van een deurruit in een cafetaria aan de Sandelingstraat is ingebroken. Uit een trekautomaat werd voor 175 aan kwartjes en dubbeltjes gestolen. In het weekeinde zijn verder uit vijf geparkeerde auto's door het verbreken van tochtraampjes of bet openen van linnen daken goederen gestolen zoals autoradio, transistorradio, pechiamp, win terjas, autopapieren, rijbewijs. De wa gens stonden geparkeerd in de Beukels- dijk, Loeffstraat, Schepenstraat en Stad- houdersweg. Tenslotte is de voorruit van een bestelwagen die op het parkeerterrein aan de Jongkindstraat stond,, vernield. Uit de laadruimte werden vier koffers met kleding, een plunjezak nliet onder» kleding, een tondeuse, handdoeken en een busje met tweehonderd gulden ver mist. sMt i rf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1