Veerboot Zijpe varen Grootste fraude in R'damse haven LOF VOOR OPTREDEN VAN DE POLITIE van Andel Bij N.V. Arch zeker f. 10 min. verknoeid NASSER MET BIJNA 100% HERKOZEN Ai2L IDEE Krullende Li France met ingewikkelde coupe Sigaretten (10.000) uit y schip gestolen Beledigend boek verkocht, vonnis zes maanden DE STAM NIEUWE MARKT Mr. Blankenstein: „schromelijk wanbeheer" form EEN GOED TOP-FORM Irene en Hugo ook in Leek Startschot voor uitbreiding van Hellevoetsluis Onderbeen vrouw bij uitstappen verbrijzeld Dc 3Io ttm>anunrr I CLIMAX NIEUWE HAARMODE VOOR VTCK: ui! I DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 16 MAART 1965 grevelingendam BEGIN APRIL OPEN: (Van onze rechtbankverslaggever) JL? OTTERDAM Met het verschijnen van directeur W. B. B., 32 jaar. zijn broer, de expeditieclief G. B., 29 jaar, afdelingsassistent J. P. G. Jr., 25 jaar en de buitenhaas B. F. D. M., 41 jaar, allen van de Overzeese Scheepvaart- en Transport Onderneming OSTO N.V.j is vanmorgen een der voor naamste akten ingezet in de OSTO-affaire. de grootste fraude in de Rotterdamse haven. Het gehele hoffdbedrijf is vandaag nog niet aan de orde geweest. Een aantal van de hóbfdrolspelers komt nog. Er was bijzonder grote belangstelling, de tribunes waren overvol. Directeur B. en zijn broer zijn in december op verzoek van de Rotterdamse politie te Madrid gearresteerd. Zij waren uitgeweken, toen de affaire aan het rollen dreigde te komen. De directie van OSTO heeft steekpenningen uitbetaald aan led envan het personeel van allerlei Rotterdamse havenbedrijven, daarmee bereikend dat deze men sen de inhoudsmaten van ladingen „verkeerd" opmaakten. Het ver schil tussen juiste en vervalste maten leverde OSTO tienduizenden guldens extra winst op tan- koste van de bedrijven, die met OSTO moesten samenwerken bij het behandelen van ladingen. Een verlovingsring met brïllant DEN HAAG Bij het failliete interieursverzorgingsbedrijf Arch N.V. is naast het gehele aandelen kapitaal begin 1964 2,5 miljoen nog een bedrag van ruim f l miljoen verloren geraakt. Meer en meer dringt de overtuiging zich op dat hier niet in belangrijke mate geld werd verduisterd, maar ver knoeid,, door verkeerde bedrijfs voering en investering, kortom door „schromelijk wanbeheer". Arch verkeert, evenals haar deel nemingen, in een voor schuldeisers uitzichtloze staat van faillissement, zo heeft de curator, mr. A. H. G. Blankenstein, vandaag verklaard tijdens een bewogen verificatie vergadering, waarin hij de schuld eisers verslag uitbracht over de stand van zaken bij de vennoot schap. Huurkoopdebiteuren klMü. meubelcatalogus Dry F. J. Krop sprak voor ARP en CHU (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND Vorige week vrijdag zijn uit een miajgatzijii van het ms Prinses Beatrix, liggende aan de 'Harwichkade te. Hoek van Holland, 9800 belastingvrije Amerikaanse sigaretten ge stólen. In de buurt van gangway werden later 9600 sigaretten in slof fen van tweehonderd stuks teruggevonden. Vermoedelijk had de dader nog geen kans gezien de sigaretten van boord te brengen, j Otider verdenking van deze diefstal is in Den Haag de dertigjarige opvarende van het schip H. B uit Den Haag aangehouden, die heken- de d|e diefstal te hebben gepleegd. Hij zal donderdag voor de officier van justitie worden geleid. P. van T. veroordeeld Kim Novak getrouwd VAsrm o mac ensasv (Van een onzer verslaggevers) ZIERIKZEE Over enkele weken, vermoedelijk in de week van 29 maart tot 3 april, zal de noodweg over de toe komstige Grevelingendam offi cieel voor het verkeer worden opengesteld. Dat betekent dat Schouwen en Dniveland na een isolement van vele eeuwen een vaste oeververbinding krijgt. Tot nn toe waren eilandbewo ners en bezoekers in de zomer vooral veel toeristen aangewezen op de veerdiensten Anna Jacebapolder-Zijpe (RTM) of Kats-Zierikzee( provincie Zeeland. In de nieuwe dienstregeling van de RTM is de veerdienst Anna Jacobapolder-Zijpe volle dig gehandhaafd. Daarnaast komt er ook een busdienst over de nieuwe dam. In enkele geval len komt er een rechtstreekse dienst Zierikzee-Rotterdam. Bij het grootste gedeelte van deze ritten zal men echter in Oude Tonge moeten overstappen. Wanneer volgend jaar ook de Oosterscheldebrug, aan dé an dere kant van het eiland, ge reed komt zal de veerdienst Kats-Zierikzee tot het verleden behoren. Dan zal Schonwen- Duiveland van beide zijden per auto bereikbaar zijn. De eerste, die vanmorgen voor de rechtbank - werd geroepen, was een getuige: inspecteur J. v. d. Steegen IAPIDE JUWELIER Met 3 brilianten, 6 mm breed f 245.- herenring f 95.- Een Constant ring! HOOGSTRAAT 164 HOOGSTRAAT 152 BEIJERLAN DSELAAN 176 ROTTERDAM Juiste cijfers zijn zelfs thans nog niet te geven, zo voegde mr. Blankenstein eraan toe, want'de administratie is ge compliceerd, onoverzichtelijk, niét' vol ledig bijgehouden en bovendien niet compleet, 'onder andere door verhui zing en gedeeltelijke inbeslagname door de. recherche. De in de balans genoem de activa zijn niet altijd aanwezig en voorzover dit wel het geval is, ligt de werkelijke waarde vaak aanzienlijk be neden de balanswaarde. Het enige, dat mr. Blankenstein met grote nauwkeu righeid over de stand "t-an de boedel kon zeggen, was: „In hoge mate be droevend". De waarde van de huurkoopdebiteuren, n ?lnd,1963 °P de balans stonden voor I ,j n" kan op .2.75 min. worden gesteld. Omdat Arch eerst aan de beurt komt, nadat de financiers zijn voldaan, terwijl de vennootschap slechts over een beperkt aantal „vrije" vorderingen op kredietwaardige debiteuren beschikt, zal Uit de balanspost huurkoopdebitèuren bij voorzichtige inning naar schatting ongeveer 50.000 ten goede komen aan de boedel. Ook het overige actief van Arch zal de boedel slechts weinig kun nen baten, aldus mr. Blankenstein, De onroerende goederen van Arch blijken tot over de top met hypotheek belast te rijn geweest. De openbare verkoping van de roerende goederen bracht voor Arch zelf rond 60.000 op. De deelnemingen CAIRO President Nasser van rigypte is met 99.999% van de uitge brachte 6.930.652 stemmen herkozen. Tegen stemden 65 mensen en 489 an deren onthielden zich van stemming. Nasser was de enige kandidaat. De verkiezingen waren voorafgegaan door een campagne welke in het gehele land werd gehouden onder auspiciën van de regering, in de pers en over de radio. De kiezers in Egypte zijn ver plicht hun stem uit te brengen. Zij die het niet doen. krijgen geldboeten. werden soms ten onrechte als deelneming op de balans vermeld. De algemene faillissementskosten zul len hoog rijn. De bijzóndere faillisse mentskosten zelfs zeer hoog, want de se dert de surséanceverlening verschuldig de huren, geraamd op 49.000, worden als (zeer preferente) boedelschuld gere kend. Aan de schuldenkantwordt Arch ver der geconfronteerd met. een belasting vordering van 750.000 en nog 10 min. aan minder of niet bevoorrechte schuld eisers, waaronder de obligatiehouders. Voor de financieringsmaatschappijen, met een gezamenlijke vordering van ca. 6 min., zal de realisering van hun zeker heid (in de vorm van huurkoopcontrac ten) die nog jaren kan vergen, niet meer dan 2,5 min. opbrengen. Sléchts enke le andere schuldeisers zullen op grond van bepaalde preferenties iets van hun vordering terugkrijgen. Buiten het gehele aandelenkapitaal is dus ruim 7 min. verloren gegaan, zo moest mr. Blanken stein vaststellen: Weinigen zullen aan de Arch-affaire anders dan bittere herin neringen overhouden". van de Rotterdamse politie. Hij kreeg officieel van. de president, mr. R. J. Brunner, de dank van de rechtbank in ontvangst te nemen voor de zeer doelmatige en. voortvarende manier, waarop de politie het onderzoek heeft uitgevoerd. Inspecteur Van der Stee gen heeft de leiding gehad van dit onderzoek. De eerste verdachte was de buitenbaas M., die de personeels leden van andere bedrijven tot mede werking aan de OSTO-knoeierijen overhaalde. M. was, hoewel hij deel uitmaakte van de kern van het com plot, niet een der belangrijkste figu ren. Hij wierf slechts, gaf steekpennin gen door, maar had niet een leidende rol in dit hele bedrijf. Over de grootte van de uit te betalen bedragen aan steekpenningen had hij weinig zeg genschap. M. volgde, eoals hij zei, slechts opdrachten uit, hetgeen de president, mr. Brunner, plausibel voorkwam. Zelfs zei M. van de gehele zaak „geen cent wijzer" te zijn ge worden. Hfj had zelffs in jaren geen vakantiegeld ontvangen, maar had wel een caravan gekregen. Het tegendeel is niet te bewijzen geweest, maar mr. Brunner stelde, dat bij het van hand tot hand gaan van „zwart geld" de mogelijkheid, dat er onderweg wat „wegrolt" voor de hand ligt. M. had bij de politie zijn naam tegen. Hij had al eerder voor de recht bank gestaan. Merkwaardig achtte mr. W. D. Mee- ter, de officier van justitie, dat M. bjj de politie deed voorkomen alsof alles van hem zou zijn uitgegaan. Pas later bleek dat hij slechts opdrachten van zijn directeuren uitvoerde. Klaar blijkelijk heeft M. tijdens het onder zoek alle moeite gedaan zijn direc teuren te dekken. De eis werd twaalf maanden met aftrek van de in voor arrest doorgebrachte tijd. een jaar met aftrek van de'in voor arrest doorgebrachte tijd. Met G Jr. kwam men. aan de kern van de OSTO-affaire. Hij heeft, zoals pre sident mr. Brunner Steldé, in een heel/moéilijke positie gestaan ten opzichte van zijn vader, de tweede directeur G, Sri. die vandaag nog niet moest Verschijnen.. lö; Jr. .had, een heel góede vooroplei ding gehad en hef. was de\bedoeling dat hij eens' zijn vader zou opvolgen, fo deze affaire Mras-' hü uiteraard' van. heel wat meer belang dan M. .Hij- kon .verklaren, dat het. totaal aan steekpenniinigen uit te. betalen, bedrag telkens per schip werd vastgesteld. Van directeur Bi kreeg. G, Jr.de lijst mét valse •inaiteri en de., ge bruiksaanwijzing hoe deze toe;te passen. -Maar G. Jr. had ook heel wat bedragen uitbetaald, waarvsri" hij niet had kunnen Weten of. die steekpenningen dan wel normale onkosten betroffen. Mat W, D. Meeter gaf in. zijn requisitoir .aan dat met G.',Jr.de rechtbank ..aan de eigenlijke, kerin van de fraude kwam, Hij rioenrde- lèttérs OSTO „oplichters - zwendelaars- en tillers-onderneming''. ,|t SDit, Bedrijf, doortrokken wan fraude, werdinhet. .Eccoutdantsrapp^rt aange duid als een góeHopè'ndè "organisatie voor' welks daden. de. leiding ten voile aan sprakelijk is,' OSTO'h'ad, aldus,mr.-Mée-- ter,een staf opgebouwd, dié alle over eenkomsten,had met êen totalitaire staat.'1 Mat,terreur, bedrog en 'spionage eri nét. zoals in, plèi'itiestaati'tnèt .ééh -tót-in- de finesses*uitgewerkte administratie vèm aHë: knoeïérijfeh, die'bij ;hét' :ondéfzodk goéde diensten bewees;'Eri'. jen-slotte dé. overeenkomst, dat toen de „staat" -inden dreigde te storteri een aantal- „bonzen" naar het buitenlanad "is gevlucht... Tegen de volgende verdachte, J. P. G. Jr., 25 jaar, eiste mr. Meeter, ''Met de behandeling van de zaak te gen de 29-jarigèG. B.' eri -zijn bfroéri OSTO-dtrècteur ,W.-, 32 jgar, Icpam vanmiddag de rechtbank' lang zamerhand tot: een climaxi-Men fctpóm hu in de eigenlijke staf van PSTO, die die 'fraude heeft georganiseerd,, gead ministreerd én geperfectioneerd:" De twee broers waren -in .december op Schiphol -aangehouden, nadat. zij', een maand tevoren in Madrid óp', verzoek van de politie; -tv ar en aangehouden. Zelfs de echtgenoiencwistenr.niét eens dat de broers naat Spanje waren- ge-* vlucht. „'Zij dachten', dat de -héren, even een brpódj.e warén gaan kópen?,.'zo', cönsta- teerde'mr/Briirinef.V 'G.'-B. kwam hét'éeréf voor dé hechtere." Tegen" hemeiste" mr.' Meeter eeft 'ib'êt ejr négen maanden mét ..aftrek.'G. ril.'de. toe te .passen matep Qvergekregc».r van een. 'lijst,', dié' afkomstig .waS 1 yfitf'zijn', voorganger bij OSTO,' nladr 'tdj'-'was; al tienjaar ia diénst' van OSTO, nóg .vóór zelfs ér van 'OSTO sprake was.' Zijp; yeïr- klaringen .tegenover politie, rechter-bom- missaris en. réchtbdpk wéken in'yfelé ppr zichten-van-elkander af.".'- 1 ..Er zijn -mensen voor wiè ér-'ver» schillende sóórten'waarbéisfbestaan"; al dus? mr.'Brunne'r. .'„'Als .iwa.t u nti -'.stelt, .geheel, juist -is;betekent -zulksdat ia politieen-rechter-commissaris, "laten "wij het maar keurig' netjes'zeggèn/vöor-het lapje hebt gehouden!" B. vertelde; bij OSTO "allés in opdracht-té hebben ge daan./,',"-.-.'-'-:.' „Het lijkt Neurenberg wel".' aldus mr. Bruurièr. /Hetis. voér de eerste r maal dat.ik,.een',Nederlander: 'zich ob „op dracht" hoor beroepen!".' (De. zitting i duurt "voort;)- - voor gezellig en stijlvol wonen vindt U in de kleurrijke 1965 die U gratis krijgt bij MARINIERSWEG 39-47 ROTTERDAM TEL. 010-120408 officieel erkend TOP-FORM adviseur (Van onze Correspondent) PERNIS-Dr. F. J. Krop. ch-gemeen- teraadslid .van Rotterdam, heeft gister avond Jn .het verenigingsgebouw Reho- both gesproken op een goed bezochte, gecombineerde voorlichtingssamenkomst over Rijnmond van de AR en de CH Kiesverenigingen. Reedseerder hébben deze kiesvereni- gihgóri 'gezamenlijk bijeenkomsten be legd... 1 De-- heer-Krop sprak over Rijnmond en- alles wat daarmee samenhangt in ver band; met" de komende verkiezingen op 2 (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De Franse haarlijn voor het voorjaar heeft nu ook Rotterdam bereikt. In de Blauwe Zaal van het Beursgbouw toonden leden van de Vereniging Technische Club voor het Kappersbedrijf maan dagavond wat zij al presteren op kap- gebied. Hun modellen toonden wel enigszins de nieuwe lijn, maar het standaardmodel kwam toch pas aan bodtoen de Parijse „haute-coiffeur" Francis Serfatti aan de vele vakkun dig en de kneepjes van de coupe toonde. En dat zijn dan: kort haar, van ongeveer vier centimeter in de nek tot twaalf centimeter vanuit de kruin, een punt in de nek, hoogopgeknipte haren boven de ores en van voren weer langere punten. Een vrij ingewikkelde coupe, die, zoals de presentator vol trots meedeelde, beslist niet door doe-het-zdf- dames kon worden - nagemaakt. De „Ligne France" heeft beslist een perma nent nodig, alweer, een punt in het voordeel van de kappers. In tegenstelling tot de vorige mode, die vrij glad was, keren de krullen terug, zij het in meer golvende vorm. De oren kunnen onbedekt blijven. Vanuit de kruin wordt het haar in een grote lok met. de punt naar voren op de wang gelegd. De pony loopt van de ene kant van het voorhoofddoor naar de kuin. Het geheet geeft een bijzondere beweeg lijke indruk, met veel her en der verspreide, voor leken ondefinieerbare lokken. Enige tijd voor het bekendmaken van deze nieuwe lijn kwam kapper Lode- wijks uit Meerveldhoven met de nieuw ste Duitse kapsels aan, de Schm-etterling- lijn. De vlinder erin konden wij moeilijk De Duitse Versie van de nieuwe ltLigne France". Grote lokken op de wangen en een punt in de nek ken merken deze .,Schmetterling"-lijn.~- beweging, met grotelokken op de ooenbaré bchaSi nieuwe j wang Bijzontier flatteus en heel vrouwe- OpCHDaLC LCnflalIl, lilL- ollaan Ai KalronJn MnJA-eln-n Jen openbare -Na;;de/ pauze namen meerdere ieden aan de. bespreking deel. die geleid werd door--de heer P. Yntema, voorzitter van de CH Kiesvereniging. LECH, Oostenrijk Prinses Irene én haar echtgenóot, prins Hugo, bren gén hun'iwintersportvakantie door met koningin,: Juliana en prins Bernhard. Brinsés'Irene en Hugo zijn zaterdag in Lech aangekomen. Hun aanwezig heid/was geheim gehouden. ROTTERDAM Da politie heeft maandagmiddag een luchtdrukpistool in beslag 'genomen, waarmee een dertien jarige (scholier, liep, te schieten op de Haïféweg. lijk, alleen de bekende Nederlandse bries zou hier vaak parten kunnen spelen. Maar dan blijft er natuurlijk altijd nog de toupage (die in Ligne France gelukkig bijna niet wordt toegepast) en de lak, die de heren kappers altijd weer in overvloedige hoeveelheid menen te moe ten gebruiken. WASHINGTON Vier doktoren hebben president Johnson volledig onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de gezondheidstoestand van de president uitstekend is. Zij bevelen wel aan dat Johnson wat meer lichaamsbeweging neemt en ge regelde rustdagen vaststelt. Dit laat ste was voor een journalist aanleiding om te vragen of de doktoren het wenselijk vonden dat de president hele dagen vrijaf nam, maar perschef Reedy weigerde hierop antwoord te geven, zeggende dat Johnson zelf wel zou bepalen hoe het advies van de doktoren op te volgen. mmm uit mmmsmi T\E Nieuwe Markt, na de oorlog met enkele correcties een rus tig vierkantplein gebleven, heeft wat meer rustieks gekend dan men er zou verwachten midden in de laereldstad. Misschien dat',de stich ting van de. Openbare Gemeente bibliotheek daar debet aan is, want rond dit gebouw, dat 10 november 1923 geopend is en gesticht werd. op de plaats van de oude kapel van het St. Agnietenklooster, de latere Prinsenkerk, hing (hangt) desfeer van een universiteitsstad; niets voor Rotterdam zou je zeg gen. Vooral ten Oosten van het plein waar regelmatig de markt- gangers zich door de Pannekoek- straten persten, midden in' de ver vallen stadsdriehoek. Men liet het plein links liggen, behalve als men trek had in een portie Zeelandse mosselen bij het vrouwtje op de hoek van de Boterslootbij het Eijkkantoor onder de boom. Men ziet links op de foto de klant en de vrouw aan het stalletje. Tégen een geringe prijs kon men genie ten, rauw of gekookt, als men niet kieskeurig was mocht men gratis poppen" in het bakje met azijn.: In 1575 werd het oude terrein van het St. Agnietenklooster bijna geheel door de stad in beslag genomen. In 1593 werd de Prinsen straat over dit terrein aangelegd en dé omgeving tot een plein gemaakt. Op een plattegrond van 1649 treffen wij tenminste dit plein reeds aan. De 12de jan. 1660 werd door de Vroedschap'besloten al de huizen, ten oosten van dit plein en uitkomende in de Pannekoekstraat, af te breken om zodoende het bestaande plein te vergroten en tot een kaasmarkt in te richten, waar voor de Nieuwe Markt echter nooit heeft gediend. Ze is tot 1853 vee markt geweest, van deze tijd tot ongeveer 1875 heeft het Hofplein ais zodanig dienst gedaan. Nog in de 17de eeuw werd grond toegewe zen op voorwaarde, dat men achter de te bouwen huizen „kotten zoude maeken." Wij zien op de foto lijn 3 zich spoeden van de Bergweg naar de Boompjes, aan de Westzijde van de Nieuwe Markt via de Botersloot. "Op de plaats waar de oude Vlees hal stond (het gebouw met het trapgeveltje) stond later het PTT- gebouw. Een van de oudste histori sche gebouwen van Rotterdam heeft gestaan op de plaats waar nu de Gemeentebibliotheek staat. De oude, doch veranderde en vergrote kapel van het St. Agnietenconvent, die als Frinsekerk bij de Ned. Herv. Gemeente in gebruik is ge-, weest en volgens Raadsbesluit van 30 dec. 1909 door de stad is aangekocht en later natuurlijk af gebroken, Op de daar vrijgekomen grond is de Gemeentebibliotheek verrezen, die als waardevol cultu reel bezit voor onze stad gelukkig bij het bombardement gespaard is gebleven. Men kan zich achter het lommer van de bomen, waarschijn lijk is er van dat groen nog een enkel boompje gespaard, de waar dige bibliotheek voorstellen.- Hoog zien wij dé toren én-het machtige zadeldak van zijbeuken en koor van onze St. Laurens, gaaf en indrukwekkend, zonder:' steigers en reparaties; letten wij ook op dat geveltje naast de -Vleeshal. Wij mogen niet nalaten té herijmeren, dat een gedeelte' vanhet klooster aan de Prinsenstraat, van 1576- tot 1618 aan .Rotterdams Pensionaris sen Vari Oldenbarnevelten Hugo de Groot tot Woning gediend heeft. En nu nog de dame met, baar paladijnen op de voorgrond (mid den op de foto). Ze heeft haar rug gekeerd naar de grote drukte in de Pannekoekstraat. Hoe komt nu ,de Maagd van Holland in Rotterdam terecht? „De Maagd vah Hoek van Holland", zei er een, maar die was abuis. Deze.monumentale •drinkfon- tein 'met de Maagd ter herinnering aan dé nationale feestdag van 1 april 1872, en 1-april 1572 zegt ons wel wat. Ter gelegenheid van het feit, dat Alva zijn bri! verloor, wordt deze Maagd ieder jaar op 1 april -door de vereniging Pro Fa- tria,' -na het, uitspreken van een vaderlandslievende rede, met een mooie 'krans omhangen. De dame aarridg voet van het bassin zonder water (of de fontein permanent tlrodg staat kunnen wij niet zeg gen): jg gekleed naar de mode van origdveér'vijftig jaar geleden; toen waréh er sleeprokken. P.S.' 'In de 'Prinsenstraat was vroeger in de tijd van de oude kleren en soepweldadigheid ook nog het socphuis; dergelijke nutti ge .ïnètellingen zijn gelukkig niet meer nodig. A. FAASSE UTRECHT De rechtbank in Utrecht heeft vandaag de 43-jarige Utrechtse boekhandelaar P. van T. conform de eis veroordeeld tot een ge vangenisstraf van zes maanden, waar van drie voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. Dit wegens het be ledigen van een bevolkingsgroep door de verspreiding van het boek idolf Hilter, sein Kampf gegen die Minus- seele". De rechtbank is van oordeel dat de inhoud van het boek een aanranding betekent van de eer van de Joodse be volkingsgroep. De inhoud en strekking worden als kwetsend en beledigend ge kwalificeerd. De rechtbank acht een strenge correctie op zijn plaats, temeer omdat Van T. reeds tweemaal eerder is veroordeeld. De 314 exemplaren van het boek, die Van T. in voorraad had, moeten aan het verkeer worden ont trokken, omdat zij in strijd rijn met het algemeen belang. Het boek, dat in Pakistan is ge schreven door Von Aaasenbach, be vat vele passages die beledigend zijn voor de Joodse bevolkingsgroep. De officier van justitie, mr. W.'J. Kolkert, had tijdens een van de twee zittingen, die de rechtbank aan deze zaak heeft besteed, opgemerkt dat hij bij het lezen van het boek dezelf de smaak in de mond had gekregen als bij het zien van duidelijke en on beschaamde pornografie. De mensen die uit een dergelijk boek hun gees telijk voedsel halen, moeten naar zijn mening door en door ziek zijn in hun opvattingen over menselijkheid en samenleving. ASPEN (COLORADO) De 32-jarl- ge Amehikaanse filmster Kim Novak is maandag in het huwelijk getreden met de 37-jarige Britse acteur Richard Johnson. Een aantal nieuwsgierigen had zich voor het stadhuis van Aspen verzameld, in de hoop dat K m en Johnson daar zouden verschijnen. Rechter William R. Shaw, die het paar in de echt verbond, wist het gebouw echter onopgemerkt te verlaten om een kilometer buiten As- pen in de open lucht het huwelijk te voltrekken. Novak is niet eerder ge trouwd geweest. (Van een-onzer verslaggevers);. HELLEVOETSLUIS Met het slaan van de eerste paal voor de bouw van 324 woningen is gistermiddag in Hellevoet- sluis tevens het startschot gegeven van de verwezenlijking van de taak, die aan Hellevoetsluis in het streekplan Voome- Putten-Rozenburg is toebedeeld: het uit groeien tot een woonstad van ongeveer 30.000 arbeiders in Europoort en Botlek- gebied. De burgemeester van Hellevoetsluis, jhr. T. A. J. Eljsinga, toonde zich dan ook uiermate: blij, dat deze eerste belangrijke stap gezet kon worden. De 324 woningen (168 woningwet, 90 premie en 66 vrije sector met 86 autoboxen) worden gebouwd volgens een arbeidsbe sparende methode en zullen verrijzen in het uitbreidingsplan Nieuw Helvoet West en zuid. De realisering van. dit plan is een onderdeel van een project van 2000 woningen! Deze omvangrijke plannen zijn tot stand gekomen door de samen werking in een speciaal gevormd bouw team, bestaande uit de architect, de aannemers en de gemeente. - Zoals bekend,,zijn in!het streekplan. Voorne-Putten-Rozenburg vooral Spijke- nisse en daarna Hellevoetsluis. en Brielle de lunetie van woonkernen toebedacht. Beide laatstgenoemde gemeenten'werken in dit verband nauw samen, In april wordt "in Brielle de eerste paal geslagen voor een produktiestroom. In zijn toespraak sprak burgemeester Eijsinga ondermeer de verwachting uit, dat 'in het-kader van de Rijnmond een nieuwe gespreksrelatie met Rotterdam kan ontstaan. „Veie nieuwe kansen.die nen zich daardoor waarschijnlijk aan," zo zei hij. SCHIEDAM Met eenverbr Ijzeld rechter-onderbeen moest maandagavond om kwart voor vijf de 71-jarige vrouw F, B. uit Rotterdam naar het Gemeentezie kenhuis worden gebracht. Zij stapte op 'het Stationsplein uit een RBT-bus, die wegreed voordat ze was uitgestapt. De RET-chauöeur sloot de deuren en reed weg. Maar toen hij een gegil, hoorde, stopte hij direkt en zag de vrouw achter de autobus op de grond liggen. Aangezien- er nog vele- -onopgeloste punten bij dit ongeluk zijn, heeft de ACADEMISCHE EXAMENS Rotterdam Nederlandsche Economi sche HoogeschooL Kand. ex.: G. W. J. Bol, R. A. Q. van Min en J. P. Blonk, allen te Rotterdam. Gepromoveerd tot doctor in de econom, wetensch. op het proefschrift „The na tional costs approach for the balanced regional economic development of India": S. K. Bhatia te Rotterdam. Promotor was: prof. dr. L. H Klaassen. Dinsdag 16 maart 1915 Vleesch of vergift? Door de Utrechtse politie is wederom een igroote partij „krengenvleesch" in beslag genomen, dat men uit Mont- foort de stad trachtte binnen te smokkelden. Het lekkere hapje werd aan het abattoir vernietigd. Tusschen hemel en aarde. Men meldt uit Nieuwendijk (gsm. Alm- kerk): Terwijl de arbeider C. vr- Krimpen het watermolentje van ■heer J. Snoek stop zou zetten, raakte hij met zijn kleeren tus schen de rol. met het droevige ge volg. dat hij bijna drie uur tus- sohen hemel en aarde bleef han gen. In deze benarde positie werd hij door den heer S., meer dood dan levend, gevonden. De ontbo den geneesheer verklaarde, dat zijn arm gebroken was en fclj op verschillende plaatsen kneuzingen had. De lente in aantocht. Men meldt ons: Te Wychen vond een arbeider bij 't omspitten van een tuin een levende meikever. ADVERTENTIE: Openbare Aan» besteding. Burgemeester en "Wet houders van Rotterdam doen te weten, dat op Vrijdag 9 April 1913 des voormiddags 11 uur in het Bouwbureau aan de Coolwest zal worden aanbesteed: Het leveren, bewerken en accordeeren van den natuursteen voor toet plint van het Nieuwe Raadhuis aan den Coolsin-- gel. •V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1