OUDE SLUIS EN ZAKKENDRAGERSHUISJE Centrale antennes voor vier woningcomplexen Cassatieberoep broers Van D. verworpen AGENDA Zij feliciteerden in register verloofden mm ROTTERDAM nnznrm Krls-kras door Schiedam van toen en nu (9) Voorjaarsshow van „Marlen" Brandweer bluste bermbrand Ontvangst tweede net Straf van tien jaar nu definitief Duopassagiere loopt shock op bij valpartij Burgerlijke stand Hef Kwartet Zware schade aan auto's m Bromfietser gewond bij valpartij Goede resultaten SVC- teams Kruiwagen uit tuin l gestolen Schade aan twee auto's bij botsing PPSC en TSB spelen zaterdag wel Mej. K. Poot sprak voor iNCVB-MeuwIand Man versplinterde bii val enkel Verkiezingen voor Rijnmond vergen krediet 22.000 IMPERIALIS 'S FLINKE FABRIEKSARBEIDERS DE ROTTERDAMMER DINSDAG 16 MAART 1955 0E LEVEN VUUR MENS SCHEIDING EENZIJDIG MANNETJESPETTERS Kosten Het is prettig winketen in de advertentiepagina's ai» „vlei* muren" u te benauwd zl]n... lassari plfpfitters mantsaswspkeps imnkwepksFs Pagina 4 *BS= m WW"-- TVTIE ZIJN eigenlijk niet zo erg geluk- kig met ons zuiver zintuigelijk leven. Als we erin blijven steken, zijn we zelfs zielsarm. We moeten achter de concrete dingen leren zien. U wist het wellicht met. Elk ding is een zichtbaar beeld van een onzichtbare gedachte. De Bijbel leert, dat de mens „naar het beeld Gods" is geschapen. Het Woord Gods stelt dit leven voor als een beeld van het eeuwige leven. „Want het zichtbare is vergankelijk, maar het onzichtbare is eeuwig", zegt de Apostel. In ieder uitwendig ding zijn twee eigenschappen: de ene uit de tijd, de andere uit de eeuwigheid, zegt de mysticus Boehme. We menen hierover eens te moeten schrijven, omdat we dagelijks ervaren, hoe op pervlakkig en droogstoppelig men eigenlijk leeft, zonder enig dieper inzicht in het wezen der dingen. Hoeveel rijker wordt het leven rond om ons, als we leren inzien, wat er eigenlijk achter al deze dode dingen schuilt IJET KRUIS is het zinnebeeld van het lijden, de troon van de macht, het zwaard van de strijd en de palm van de overwinning. Soms zouden we ons willen afvragen: Bestaat wat we zien eigenlijk wel? Het is niet, wat ge ziet. Alleen door jAjn geestelijke be tekenis verkrijgt het de kracht om te zijn en bestaat het in feite. Het vuur gen: Het vuur is Gods toom. Het zichtbare dingen zijn de uitwendige verschijnselen van het diepere wezen en ieder beeld is tevens de werkelijk heid. Als zodanig kunnen we getui gen: Het vuur is Gods toom. Het leven wordt pas boeiend, als we er meer van maken dan een verstande lijk rekensommetje. WILT GE weten, wat er van een mens wordt, zie dan zijn voor hoofd aan, en wat er van de mens geworden is, kijk dan naar zijn mond, aldus een Chinese levenswijsheid. U moet eens opletten hoe in literatuur en schilderkunst bijv., maar ook m het dagelijkse leven het geestelijke met het lichamelijke in overeenstem ming moet zijn. Een schilder zal nooit een Madonna met een wipneus of een engel met een vierkante, gespierde lichaamsbouw schilderen. Ook de kerk met haar kansel, orgel, toga en liturgie kent talrijke zinnebeelden, uitwendige tekenen van innerlijke ■ideeën. Als we op deze wijze de dingen rondom ons gaan aanschou wen, dan gaat er een nieuwe, rijkere ■wereld voor ons open. Zelfs het spel der lijnen kan voor ons een openba ring worden: de vertikale lijn, die spreekt van de lichamelijke stand van de mens, het geestelijke en stoffelijke standpunt van de mens, van de op rechtheid van het hart en van de gevoelens. V kent immers de uitdruk king: Het recht buigen. J~lE SCHUINE lijn, zoals we die bijv, kennen bij een schuin ge waaide boom, geeft een neiging aan en de horizontale lijn spreekt van het aardse. Maar het voornaamste van deze lijn is toch wel, dat ze de wereld in een boven en een beneden scheidt Ze manifesteert de grote tegenstelling tussen hemel en aarde, dag en nacht, geest en stof, ziel en lichaam, ja en neen. Door de ganse wereld loopt een diepe scheiding. Alles is slechts half en heeft de andere helt nodig om één geheel te worden De geest verlangt naar de stof, de man naar de vrouw, het even naar het onevene, het in wendige naar het uitwendige, de be weging naar de rust en ieder ja naar een neen, zegt de wijsgeer Emerson. De dingen rondom ons zijn heus met dood. Ze leven. Als we maar achter de medaille leren kijken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met wonden aan het linkerbeen moest gistermorgen om half negen de i7-jarige bromfietser C L Schotman naar de Dr, Noletstichting worden gebracht nadat hij tijdens het remmen met zijn bromfiets op de Hoog straat onderuit ging. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij naar huis worden gebracht. I Zoals men ziet en we reeds eerder schreven, is de Oude Sluis een bijzonder schilderach tig hoekje oud-Schiedam, dat we niet graag zouden missen. Dit mag om redenen van histo- risch-stedebouwkundige schoon heid dan ook niet ten offer val len aan een te utilistisch opge zette saneringswoede. Hier gaat een rust en bekoring van uit, die geen enkele moderne stadswijk kan bieden. Het plekje werd ook wel Nieuwe Sluis genoemd, zoals op een prentbriefkaart van vroeger. Welke lezer (es) kan ons hier van een uitleg geven? Wat op deze foto's domineert, is het Zakkendragershuisje, dat reeds zo menigmaal en terecht het dank bare objekt voor schilders en teke naars is geweest. Het is een ka rakteristiek gebouwtje van een fraaie en unieke architektuur, die herinnert aan lang vervlogen dagen, toen de economie van Schiedam uitsluitend berustte op het branderij bedrijf. DE industriële produktiviteit was m dat grijs verleden derhalve ge vaarlijk eenzijdig. Gelukkig bezit de siad in onze dagen een ware staal kaart van de meest uiteenlopende be drijven, hetgeen uiteraard de econo mische stabiliteit ten goede komt. Boven de tweedelige deur van het Zakkendragershuisje is een steen aangebracht met onderstaand onder schrift: D. E. M. Heer Burgemees ter Anthonius, Hoodenpijl Deken, van 't St. Anthonius Gilde, De Hooftluy- de sijn: Mees van Duijn, Klaas Plooy Jacobus van Ooste; jan Co- ningh. Daaronder m oud-Romijnse cijfers het jaartal 1725. De letters D.E.M. betekene de De Edel Mogende. D? gemeente Schiedam kocht het oude gebouw in 1931. Het ziet er zowel van buiten als van binnen nog goed onderhouden uit. Voor het laats te zorgt de heer Schaper, de beken de cineast, vap wie we binnenkort een documentaire-film over Schiedam tegemoet kunnen zien. Hij heeft het HET Zakkendragersgilde dateert reeds van vóór 1465. Op 3 oktober van Sigal, dat er eens 15.000 kg gerst 1699 kochten de deken en hoofdlie- gelost moest worden. den van een „beenhackerbrander" zijn branderij aan de Schie voor 275 om er hun gildehuis in te vesti gen. Over de arbeidsprestaties van deze zakkendragers m hun baaien hemd en blauwe onderbroek met bandjes onder hun knieën vastgemaakt lezen ze in het eerder genoemde boekje Zeven stevige dragers en twee man nen, die het graan in houten ton nen schepten, „tonneurs" genaamd, brachten de lading m tweehonderd zakken, elk van 7014 leg, in twee uren tijtii naar de mouterij. Inderdaad, de leden van het roemruchtige gilde der zakkendragers waren eente man netjesputters. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Modehuls „Marlen" (Broersveld 74-76) hield maandagmiddag en -avond een modeshow van voorj aars- modellen, met eigen collectie, afgestemd op de Franse couture en tevens met een romantische inslag. Een rijke variatie aan japonnen, mantelpakjes en beeldschone bruidstoiletten passeerden de revue. „Marlen" betrekt veel van het beroemde Parijse textielbedrijf Prouvet, met het merk Intertexa, dat zijn garens bij velerlei Nederlandse firma's laat confec tioneren. Vooral voor dames met maat 44 bleken er nog vele ongedachte mogelijk heden te bestaan. Mode is de expressie van een tijd. Ze wordt in grote lijnen en vorm aanvaard door de generatie van die tijd maar slechts dat wordt een heersende mode, wat aan het gevoel beantwoord; Mode moet eveneens iets persoonlijks zijn, vooral ook wat de kleuren betreft, In tegenstelling tot de kleurloosheid tegen het einde van de 19e eeuw, is de moderne mens van deze tweede helft van de 20e eeuw weer op kleurenverschei- denheid gesteld. Ofschoon de modenij verheid elk jaar decreteert, dat men bepaalde kleuren en nuances moet dra gen levert diezelfde verkoopgrage mode- industrie naast deze gangbare modetinten toch welbewust ook andere kleuren, want ze weet, dat de dames nu eenmaal jke smaak hebben en die toch (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met een nevelspuit heeft de brandweer onder leiding van de heer Broersma, zaterdag een bermbrand over een lengte van 300 meter langs de spoorlijn Schiedam-Vlaardingen ter hoog te van de Van Maanenstraat, geblust. SCHIEDAM De afgelopen dagen zijn voor de Schiedamse Volleybal Club bijzonder succesvol verlopen. Dames 1 klopte :n Den Haag het lastige BIokkeer/DES met 13, na een spannen de strijd, waarbij om elk puntje gevoch ten moest worden. Setstanden: 1215, 16—18,15—11 en 13—15. Dames 2 heeft weer met twee punten voorsprong de leiding in de eerste klasse De SVC-dames klopten Lekkerkerk met 30 en Wico met 31. Ook dames 4 zegevierde en wel met 31 over Wico 2. Dit team bezet de eerste plaats met vier punten voorsprong, 2odat de kampioens kansen stijgen. Heren 1 bleef in de running voor de eerste plaats door een 30 zege op AMVJ 2, terwijl heren 2 Hou Stand met 3O klopte en hierdoor zeker is van een blijvende plaats in de eerste klasse. Heren 3 en 4 verloren helaas wederom, resp met 31 en 30 van Hoogvliet en CW 2. Heren 5 versloeg DOP met 3—1, terwijl het zesde herenteam de punten met Shell deelde (22) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vier woningcom plexen van het gemeentelijk wo ningbedrijf krijgen een centrale an tenne-installatie in verband met de televisie-ontvangst van het tweede net. Het zijn 241 woningen in het tuindorp Kethel, 36 woningen aan de Aleidasttraat, de Van der Elststraat en de Mariastraat, 20 woningen aan de St. Liduinastraat en 39 woningen aan de Havendijk/Rijnstraat. Na een besluit van de gemeenteraad op 11 maart vorig jaar konden 2131 wonin gen van een centrale antenne worden voorzien. Daarvoor was dit reeds ge beurd met 3597 woningen, Er werd toen een krediet verleend van 480.000. Voor genoemde vier complexen was vorig jaar maart nog geen bevredigen de oplossing gevonden op technisch en financieel gebied. De PTT heeft inmid dels na langdurige onderhandelingen zijn aanvankelijke bezwaren, hoofdza kelijk gericht tegen de voorgenomen verbindingen, laten varen. De gemeente baseerde destijds haar (Van een onzer verslaggevers) Tegenover het bezwaar van de raads lieden, dat de betrapping met op heter- JJEN HAAG De Hoge Raad heeft vanmorgen de cassatiebe roepen van de gebroeders A. (24) en D.(36) van D. verworpen. Hier mee is de conclusie van de advo caat-generaal mr. P. 's Jacob ge volgd. De twee Rotterdamse broers zijn op 18 november 1964 door het gerechtshof in Den Haag veroor deeld tot tien jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest nadat ook de Rotterdamse rechtbank dit vonnis had gewezen. Tegen het vonnis van het gerechts hof, waarbij zij werden veroordeeld wegens een gezamenlijke poging in november 1963 in de Eerste Biekershof te Rotterdam tot diefstal door middei van braak, bij betrapping op heierdaad gevolgd door geweld om de vlucht mo gelijk te maken. Bij de nachtelijke schietpartij werd de agent B. N(jen- buis zwaar gewond. vandaag... Geref, Jeugdhuis: SGP „Groen van Prmsterer", ledenverg20 Aula Stedelijk Museum: Ver, Vrienden v .h. Sted. Museum, ezing, 20.15. Musis Sacrum: S.G. Tneeolwedstrijd toneelavond, 20. Irene: Ned. Ver. v. Huisvrouwen, bij eenkomst, 20. en morgen Irene: Ver „Zonnegloren", toneel avond, 20, dagffijfrn Dagblad „DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstra:82, tel. 293954 (bgg. 115588, toestel 5, b.g g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v Gogh, Dr Zamenhof- straat 139a, teL 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr zie ooven) dag van 18 301930 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666. alarm brandweer 269123, alarm G G en G D. 269280. Woord voor de dag, Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, tel 267674. daad zou zijn geschied, stelde de Hoge Raad onder meer, dat voor betrapping op heterdaad met is vereist, dat degene die betrapt reeds kennis draagt van het betrokken misdrijf. Het doet zich ook voor m het geval van betrapping terstond na het begaan van het feit en zeer dicht bij de plaats waar het feit is gepleegd De raadsman van A. van D. had ook als cassatiemiddel aangevoerd, dat het gerechtshof ten onrechte gebruik had gemaakt van een bepaalde verklaring van een getuige die zou hebben gehoord van D., dat hij met zijn broer gepoogd had in te breken en dat er zich een schietpartij had voorgedaan na de aan komst van een politie-auto. Volgens de raadsman had deze verklaring alleen tegen D. van D. en niet tegen A. van D mogen worden gebruikt- Volgens het arrest is een uitlating als deze, die er met op is berekend (de ge tuige was zelf gedetineerde) aan de jus titie te worden doorgegeven, geen opgave van verdachte waarop het bewuste wets artikel is gegrond, dat de opgave alleen gebruikt ban worden tegen degene die de mededeling heeft gedaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ten nadele van de tuin man A. S. werd maandag een ijzeren kruiwagen gestolen. Hij had de kruiwa gen neergezet in de tuin van een woning aan de Van der Falmlaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Twee personenauto's, een bestuurd door B. A. V. en een door H. S. uit Rotterdam kwamen zondag morgen om 9 uur op de hoek Lekstraat- Nieuwe Maasstraat met elkaar in bot sing omdat laatstgenoemde bestuurder geen voorrang verleende. Beide voertui gen werden ernstig beschadigd. VLAARDINGEN Op de Broekweg kreeg maandagmorgen de 16-jarige brom fietsberijdster C. Bvolgens haar ver klaring. een duw van een aanhanger Zij viel en liep een hersenschudding op De bestuurder van de vrachtauto met aanhanger had van de aanrijding niets gemerkt. kredietaanvrage op -een proef-offerte, die voor een enkel complex woningen was gemaakt. Na de detaillering van de plannen vooi de overige complexen, werd een verfijn de offerte voor het gehele projekt ontvangen, waarbij de totale kosten binnen de raming bleven, die aan de hand van de proef-offerte was opgezet. De bedragen, die waren becijferd voor het bijkomende werk en de bouwkun dige voorzieningen, bleven eveneens bin nen de begroting. Door deze gunstige omstandigheden behoefde men geen beroep te doen op de post onvoorziene uitgaven, waar voor 26 654,85 was uitgetrokken. Het restant-krediet bleek toereikend om daaruit de kosten te bestrijden, ver bonden aan gelijksoortige voorzienin gen voor de genoemde vier woning complexen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Wegens een techni sche fput op onze zetterij is er gisteren een regel weggevallen uit het voetbal- programma voor zaterdag. De supporters van PPSC en TSB krij gen zaterdag echter wèl een voetbalwed strijd voorgeschoteld, waarvan die van de Schiedammers de belangrijkste is. PPSC ontvangt Oegstgeest en TSB gaat op bezoek bij 's-Gravenzande hun persoonlijk kleuren uitzoeken, die hun staan, Bij „Marlen's" voorjaarsshow zagen we juist dit accent op de persoonlijke keus vallen. De show had een uitstekende, goed verzorgde presentatie. De eigenares, mevr. E. J. Verstraten-Bleeker gaf als lady-speaker een duidelijke explicatie van de gedemonstreerde modellen. De •fraaie hoeden wanen van het dameshoe denmagazijn, firma D. Reese, de tassen van de N.V. Lederwarenhandel Kerst- holt, de elegante coiffures van de dameskapsalon. Lilian, Jan de Klerk zorgde aan de piano voor een passende muzikale omlijsting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de ledenvergadering •an de Ned. Christen Vrouwen Bond Nieuwland, maandagavond in de grote zaal van de Magnalia Jtei-kerk, hield mejuffrouw K. Poot een lezing met fraaie kleurendia's over het onderwerp: Plant, dier en mens in de schilderkunst Ze behandelde eerst de plant, vervol gens het dier in de verschillende kunst historische tijdpreken, zioals de schilders beide uitbeelden en tenslotte de mens in zijn velerlei figuraties, waarbij de por tretkunst niet werd vergeten. Zij eindigde haar boeiende lezing met een bespreking van de studie, die Rem brandt voor een schilderij maakte, voor stellend: Christus als de Man van Smar ten. Deze kennismaking met de kunst viel bij de leden van de Ned. Christen Vrouwenbond-Nieuwland dermate in de smaak, dat men tegelijk op deze bijeen komst plannen smeedde voor een excur sie naar het Museum Boymans o.l.v. mejuffrouw Poot, in de morgenuren op een nog nader te bepalen datum. De leiding van deze geslaagde ledenvergade ring berustte zoals gewoonlijk bij de voorzitster, mevrouw Valkenburg. MAASLAND De heer M. v. Bdie bezig was met werkzaamheden aan een dak van een auto, viel plotseling Hij versplinterde bij die val zijn enkel. De heer B. is in een ziekenhuis opgenomen. (Van een onzerverslaggevers) SCHIEDAM Een scooter, bestuurd door J. M., met als duopassagiere mejuf frouw M. L M„ beiden ongeveer 20 jaar oud, slipte zondag om 18.50 uur bij de rotonde aan de Nieuwe Haven, waardoor beiden vielen en de duopassagiere een shock opliep. Men bracht haar ter behandeling naar de dr. Noletstichting, SCHIEDAM Gebaren: Rohertus J X> zv PPM Buekers en W T Janson; Antje dv E Schone veld en H J A Kamp; Elizabeth dv K van den Borg en A H Schot; Cornells T A zv A C A Timmers er M E J T Jansen: René zv A Gommel en C M Maas: Cornells zv B van den Hoek en J Scheenloop; Luc zv L F van Beers en M A Casters; Anita dv J van der Ree en J J Koens; Arte zv C D Jongejan en A Loonstra; Antonius MM» M A Ham en M A F van Dun; Astrid dv A W van Veen en J H van Reenen: Albert Lis W zv A W van Veen en J H van Reenen; Gerarda dv J F van Croonenhorch en G van Zessen; Jan zv A A van der Windt en M Wapenaar; Marco zv H J W Bakker en M Martini; Cornelia dv F H van Duuren en C van Haften; Kurt E zv G L Berntsson en H F Houtbraken; Abraham zv, A van der Drift en L. Vrijland; Miriam dv H J Samme en R de Heus. Overleden: A Datema, 88 jr; H J Noordijk, 89 Jr; H J van Oord, 83 jr. J~)IT meisje behoorde tot de ruim driehonderd Schiedammers, die in het stadhuis het felicitatie- register hebben getekend, dat daar ter ere van het verloofde paar prinses Mar.gr iet-Piet er van Vollenhoven was aangelegd. Bepaald zeer druk heeft hoofd bode W. H. Bos, die hier de be hulpzame hand biedt, heit dus niet gehad met felicitanten. Dat kon moeilijk worden verwacht, omdat Schiedam kennelijk niet aan deze nieuwigheid is gewend. Ook bleek de bekendheid met deze gelegenheid niet zo groot, hoewel de kranten een en ander toch hadden aangekondigd. Inmiddels is de gelegenheid tot tekenen beëindigd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W, vragen de raad een krediet van ƒ22 000, zijnde kosten voor de verkiezingen van de Rijnmondraad op 2 junL In de begro- tuig voor 1965 2ijn, omdat onzeker was of er dit jaar verkiezingen zouden zijn, voor de daaraan verbonden posten slechts „memoriepasten" opgenomen Bij het onderzoek van de begroting deelden B. en W. de gemeenteraad mee, dat de benodigde bedragen voor de verkiezing van de Raad van Rijnmond t.z.t aan dé begroting zouden moeten worden toegevoegd. De leden van de stembureaus, die zitting hebben bij de stemmingen ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal, van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van de Gemeenteraad, genieten een presentiegeld. Het ligt voor de hand, dat de stembureauleden ook voor de verkiezing van de Raad van Rijnmond presentiegeld ontvangen. De laatste tijd, oju nog bij de verkie zing in 1963, werd een presentiegeld van f 20 per lid en per stemming uitbetaald. Dit bedrag is naar de mening van B. en W*. inmiddels aan de lage kant geraakt Een verhoging t»t 30 achten ze rede lijk. Het hulppersoneel der stembureaus ontving vergoedingen van ƒ15, (boden) en ƒ5 (hulpen). Deze vergoedingen wil len B. en W. -verhogen tot resp. ƒ20 en 7.50. Rekening houdend met deze verhogin gen zal de verkiezing voor de Raad van Rijnmond naar raming een bedrag van 22.500 vragen, voor Kiezerslijsten en uitoefenen der kiesverrichtingen (vol gens nr. 84 der begroting) 13.000 en als kosten ten behoeve van de bureaus van stemopneming 9.500. vanaf 35.— Korte Singelstraat Ila-b telefoon 269628 s leeftijd min. 18 jaar. §f Met vakantie-afspraken zullen wij rekening houden. S Aanmelden te VI aardingen. Industrieweg 14 en te Senie ls dam. Warande 48 1 Damco Fabriek van Bakkerijgrondstoffen N.V. Vlaardlngen - Schiedam. In, het Westen grootste prot. chr. dagbladpers 0» Xmritlknnttn lellen megr gtnnnen ia Mmmiga provincies ea zijn in trek om hua lijp doublertperaentago M»e> U Win». 55 hl. 155538 hfcs S!«S tattrta li VGannhigt, Utótn u Dortncbt Ia er bulten montagewerk genoeg bi] Werkepeor- Servlcee Construction. Door onze naam op het gebied vsn groet montagewerk hebben wil een groeiend aantel montage-opdrachten In binnen- en buitenland- Bijvoorbeeld: Geebelprolect-Sloshtemn e Olieraffinaderij en aha- mleehe Ineteliaöze Shell, Caso an Ccltex - Botlekgcbied Benelux Chemisch* Enetailetiea - Temauzen e Spul- •lulzan HiringvISst e Nlauwbouw- an onderhoudewark- zaemhaden - omgeving Noordzeekenetl an Ameterdam pHarsffinaderlj Soedan e Bruggen- en Suikerfabriek Iran Door deze opdrachten, waar wij trom op zijn, kunnen wil gelegen- «•to fl&vnn voor: opiolding tot vakman: In on* modem* echollngeoentnim kunnen metaalbewerker* tot PIJPHTTER8 en leeeers tot PIJPLA88ER8 worden opgeleid. plaatsing al* vakman: Bij montagawerken in Nedsriand kunnen op verechlllende plaateen worden gepleetet TV/TA4NDAG heeft wethouder R. Langerak (onderwijs en volksontwikkeling) op het open terrein tu«en het gebouw van de Nationale aan de Schiekade en de Heet Bokelweg in Rotterdam de eerste paal ge slagen voor de gymnastiektoren van hel mammoet-schoolcomplex aan de Schiekade, In de Kcucheniusschool aan de Heer Bo kelweg sprak daarna de wethouder voor een aantal belangstellenden. Hoewel het hier nog maar een tussenfase van de bouw betreft, aldus de wethouder, wilden wjj aan dit feit, gezien de gebeurtenissen in het verleden, toch niet zonder meer voor bijgaan. Hij vertelde hoe een jaar geleden de bouw van deze school in een ernstige impasse verkeerde. Voor het optrekken vsn het betonskelet waren de kosten geraamd op vier miljoen! Het ryk kon niet akkoord- gaan met dit bedrag, zodat de bouw stag neerde. En toen eindelijk overeenstemming werd verkregen met het departement, door kruiste het investeringzplafond opnieuw de houw. Dat er dank zij de* bemiddeling van de vereniging De Technische School uit eindelijk een oplossing werd gevonden, is nu voldoende aanleiding om aan deze ge beurtenis een feestelijk karakter tef geven. De gvmnastiektoren is evcnais het gehèle complex een ontwerp van het architecten bureau Maaskant, Van Dommelen, Kroos" en Senf. De toren zal een hoogte krggeni van 55 meter en dus de gehele omgeving Jammeren. De toren zal zes gymnastiek zalen bevatten, een sportzaal en een tribune voor 250 toeschouwers. Voorts zal een zwembad worden gebouwd met wisselende - diepten, dat zowel geschikt is als instructie- bad als voor zwemwedstrijden. Na de heer - Lanzerak sprak architect H- A. Maaskant Hg uitte zijn voldoening over het feit, dst in de bouw eindelijk schot begint te ko men. De toren zag h(j als een tweede Euro- 1 mast en even karakteristiek. Naar zötf mening zjjn er twee categorieën, die eerste palen slaan: kinderen en autoriteiten Hoe wel de laatsten vaak de onbevangenheid missen van de kinderen, wilde hg voor de altjid geestdriftige wethouder een uitzondo ring maken. Hg is een meester in het juden slaan, aldus de heer Maaskant. Namens Dura's Aaruiemings Mg. sprak ten slotte ir, V. Helms, directeur van dit bedrijf. H(j hoopte, dat het hoogste punt van het ge bouw even spoedig bereikt zal zjjn als met het laagste pnnt het geval was, IT1 EN combinatie van de Nederlandse zuur. stoffabrikanten gaat in het Botlekgebied een grote installatie vooi luchtscheiding houwen. De zuurstof en stikstof, die men hier denkt te produceren, zal in de eer-lc plaats worden bestemd voor levering via een pijpleiding aan de nieuw te bouwen etheenoxydefabriek van Shell Nederland Chemie N.V. in Pemis. De nieuwe fabriek zal verder de mogelijkheid hebben gas vormige zuurstof en stikstof naar de om liggende industrieën te leveren, eveneen: via pijpleidingen. Bovendien zal op grote schaal vloeibare zuurstof en stikstof wor den geproduceerd. Het ligt in de bedoeling dat de installatie in de loop van 1966 in gebruik wordt genomen, zo deelt de ver eniging van fabrikanten van industriële gessen en carbid mede. In verband met de energievoorziening zal de fabriek komen te staan naast de nieuwe zwavelzuurfahriek van Ketjen op Rozenburgs gebied. De samenwerkende fabrikanten zgn N.V. Elec tro zuur- en waterstoffobriek behorende tot het concern Kon. Zont-Ketjen, N.V. W A. Hoek's Machine- en Zunratoffenfa- brick, N.V. Nederlandsche Gasaccumulatot Maatschappij AGA, G. L. Loos en Co* fabrieken N.V. en Zuurstoffabriek De Al- blas N.V Tot deze samenwerking werd besloten om in de toekomst in Euro- marktverband beter het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie. Voor hat «rarkan op montag* bestaan apaelal* vergoedingen. SKRVICB* CONSTRUCTION Nadere Inlichtingen kunnen verkregen worden op woens dag 17 maart aj. van 7 tot 8 uur n m. bij het Geweste lijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, Broersveld 144, waar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig zal zijn Eventueel gemaaid* i*Mwat*i> worden vergooi. SCHIEDAM Op de kruising van h«A Wühelminaplein, de Willem Brouwer* straat en de Dwarsstraat verleende maandagmorgen om vijf minuten over half tien een bestelauto, bestuurd door T. J. van A uit De Lier, geen voorrang aan een amfoulanceauto van de GG en GD, bestuurd door A. M. Beide auto's werden bij de botsing zwaar beschadigd, maar persoonlijke on gelukken deden zich hierbij niet voor. Ja 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2