op Flakkee: geen schoolmen eri jongste vier jaar geëist Huisvrouwen slachtoffer van o HUNTER echt een lekkere Amerikaan Mindanao Logger bracht driekwart miljoen op G.S. dienen met gerichte voorstellen te komen is rn principe voor Verband tussen sigaret-roten en blaaskanker Kotter gezonken na aanvaring Logeerbeïasting droeve primeur Bulkcarrier bij Verolme-Ierland van stapel ;in Juliana beschermvrouwe Britse week Raad Midden- en Kleinbedrijf wil adviseren >rtui /verlies van bóndselftal Èx-brigadier in Veerboot uit vaart genomen GPV niet samen met AR/CHin Rij nmondraad king size Vlag ivordt nu Liberiactns Vorderingen van bemanning gehonoreerd hunnen niet meer problemen op Barendrecht 2 naar 2de Idas Schenk tweede achter Grishin Grote prijs voor ëi de dirigent Leonard Bernstein r 9c Jlottoóammrr o Arbeider viel van viaduct en verdronk Redenen Aantal in Kongo omgekomen paters nu veertien -uit ng rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG 17 MAART 196S Bemanning gered Formule - Geen voordeel Dekken... Flakkee voorlopig op brug aangewezen U proeft het bij elk trekje: dit is pure, Amerikaanse tabak van opperbeste kwaliteit. Steek eens op Hunter is een Koninklijk genoegen in King Size formaat. sag Rotterdam De zuidhoi: Dammen MIDDELHARNIS De kinde ren op Goeree-Overftakkee wil len seen schoolmelk meer drin ken. De hoofden van scholen,-die steeds achter het streven naar melk op school hebben gestaan, krijgen na ook een andere ziens wijze- De melk is bijzonder slecht: ze ruikt onfris en ze is dik, om niet te zeggen van klon terig. De rietjes blijven in de melk steken en. men kan zich levendig indenken, dat de kinde ren uitvluchten zoeken, om maar van het drinken van de melk af te komen. Er gaat" geen ouderavond voor bij, of de hoofden van de scholen praten over schoolmelk. Dat is ge woonte geworden. Op die ouder avonden gaan er stemmen op over de kwaliteit: de ouders hebben er eeen behoefte aan, hijde kinde ren san té dringen, op het drinken van de melk. Een groot gedeelte' van de schoolkinderen, ongeveer 89 pet. dronk schoolmelk; dat is nu gedaald tot 10 pet. en op som mige scholen zelfs tot 2 pet. Bo vendien.. is de melk drastisch in prijs verhoogd. Een maand gele den betaalde men per kind per week- 5 dagen 49 cent; daar na 59 cent, vervolgens kwam de mededeling, dat dit zelfs 75 cent moest worden. De schoolhoofden hebben toen gedacht de gulden middenweg" te -bewandelen en de kinderen b.v. 4 dagen' melk te ge- van. zodat 'de prijs gehandhaafd kon worden op 59 cent. Hoe men het uitrekent is niet bekend. "Wel is duidelijk, dat de kinderc-n niet kunnen worden gedwongen melk op school te -drinken van een kwa liteit, die veel te wensen overlaat. De oorzaak van de moeilijkhe den is te zoeken in de, verande ring van leverancier.De melkfa briek in Oud dorp. .die t o t voor een maand geleden de melk leverde, heeft opgehouden te bestaan.. De nieuwe leverancier heeft andere maatstaven aangenomen. De schoolhoofden protesteren dagelijks maar tot. nu toe zonder resultaat.- De moeizame weg, die is afge legd om de kinderen aan het melk drinken op school te krijgen, is te vergeefs geweest. IJMUIDEN Gistermiddag is de Katwijkse kotter KW. 198, Elisabeth, gezonken na op de'Noordzee in aanva ring te zijn geweest met het lichtschip Texel, De drie bemanningsleder, schipper-eigenaar C. van Duyvenbo- den, zijn zoon D. van -Duyvenboden en de monteur J. Nijgh, allen uit Katwijk, werden aan boord genomen van dé uit- stomende trawler Johanna Lydia, KW 55, die .ook nog .getracht heeft .de ge havende. kotter, binnen te slepen-. Na anderhalf uur slepen moest, echter de. tros worden gekapt toen de kotter plotseling fn 'de diepte verdween. 'De drie schipbreukelingen zijn gisteravond bijna onopgemerkt in IJmuiden bin nengebracht De Elisabeth was. maandagmiddag om een uur uit IJmuiden naar zee ver trokken'met de vangst van de vorige reis nog aan boord. Het was aan de af slag zo "druk, 'dat het sühip geen los- beurt kon krijgen "waarop de schipper besloten had er nog wat bij te gaan vissen. Ruim een etmaal later had door nog onopgehelderde oorzaak de aanvaring plaats. Het schip werd in 1931 gebouwd en was een van, de oudste en ook een van de eerste Nederlandse kotters. Vorig jaar is het sdhip geheel gemoderni seerd waarbij onder andere nieuwe masten werden geplaatst en de brug werd verhoogd.' AMSTERDAM De logeerbeïasting een droeve primeur op belasting gebied, heeft vanmorgen de heer H. Meijer, voorzitter van de. Nederlandse Bond van logies-, pension- en aanver wante bedrijven gezegd. Hij sprak van- Morgen in het Amsterdamse Krasna- poisky op het congres van zijn bond. Met die logeerbeïasting, zei hij, krij gen we de onzinnige situatie, dat een gast, die zes dagen in een Valkenburgs pension verblijft, de normale pension- prüs betaalt: als hij nog een dag langer blijft, moet hij echter over de volle zeven dagen die belasting betalen. Welke gast is tot dergelijke kolder be reid. De praktijk is, dat de belasting door oe pensionhouder moet worden betaald. ROTTERDAM Op.de Verolme-werf in Cobh, Ierland, is de 31.000 ton dw me tende bulkcarrier Maas, in aanbouw voor de Nederlandse Vracht- en Tankvaart Maatschappij te Den Haag,te water ge laten. De Maas heeft een lengte van 183.91 Meter, een breedte van 25.6 meter en een mepgang van 10.6 meter. Het schip biedt accommodatie voor 53 bemanningsleden. Op de na de tewaterlating vrijgekomen telling is men intussen" begonnen aan de bouw van twee 45 meter hoge boorpla- Mnds in opdracht van Brown and Root- Heerema SA, Panama. In het Koningin Wilhelmina-dok bij Verolme-Rozenburg- is de kiel gelegd voor twee zogenaamde dry-eargo-liners van elk 6.000 ton dw. Ze zijn. in aanbouw voor de Etheopian Shipping Lines SC te Addis Abeba. voor mm jD OTTERDAM De derde zitting van de Rotterdamse rechtbank m het grote monsterproces van de Overzeese Scheepvaart- nc'r«aï«P?r* 0nderneming OSTO N.V.,. de zo berucht geworden UMO-affatre, door de officier van justitie mr. W. D- Meeter aan geduid als de grootste fraude, welke zich ooit in de Rotterdamse aven voordeed, eindigde dinsdagmiddag met de zwaarste eis, ié tot nu toé in dit proces werd uitgesproken: vier jaar gevange nisstraf wegens medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte, uit lokking tèi valsheid in geschrifte en het betalen van steekpen ningen om die valsheid in geschrifte te verwezenlijken, uitgespro- D. B., 32 jaar oud, jongste der heide directeuren OSTOj Met déze zware eis zat mén meteen in dé kern van het monster proces. Waren tijdens de- eerste twee zittingen slechts de randfigu- ren aan bod geweest, de mannen, die in dienst waren van versehillen- de Rotterdamse cargadoors, stuwa doors en verladers en die door OSTO werden omgekocht teneinde od de inladingsdocumenten een kleinere inhoud tè' vermeiden dan de. lading wérkelijk had. dinsdag waren de mensen van ÖSTOzelf aan de beurt Aan de hand van deze maten werden de vrachttarieven bepaald. In de loop van het proces zijn verschillende bedragen genoemd, waarvoor de ondernemingen, die met OSTO zaken deden, met deze „snij; manipulaties" zijn benadeeld. Dins dagmiddag kon mr. Meeter mededelen dat in totaal deze ondernemingen voor meer dan een miljoen galden werden „getild". Inspecteur J. van der Steegen van de Rotterdamse politie, die het onder zoek leidde, is nog niet. gereed met zijn werk. De. oudste directeur van OSTO, J. P. G. Sr., zal nog voor de rechtbank moeten verschijnen evenals een a.antal employés van OSTO. Tij dens de zitting werdén de namen van P, B. en B. D. genoemd, Het onderzoek van politie en rijks accountantsdienst is grondig geweest, de heer Van der Steegen is zelfs naar Stockholm gereisd om daar contact op te nemen met de directie van een DEN HAAG H._ M. de Koningin heeft" Hét beschérmvröuwschap" aan vaard van de Britse week, die van 14 tot,, 22 .mei'.'als. in, Amsterdam-zal worden gehouden. De Koningin heeft het. voornemen de. opening,, die-op 14 mei- door H.K.H. prinses Margaret zal worden verricht, bij te wonen. H.K.H. prinses Beatrix zal op het avondfeest, dat de Britse ambassadeur ter ere van H.K.H. prinses Margaret en lord Snowdon op 17 mei geeft, tegenwoor dig zijn. Naar wij van de Britse ambassade vernemen heeft ook koningin Eliza beth II van Engeland het bescherm vrouwschap aanvaard van de Britse week. (Van onze sociaal-economische redac tie) DEN HAAG De voorzitter, van de Raad voor het Midden- en Klein bedrijf, dr. mr. A. F. H. C. Schrijvers, heeft de wens uitgesproken dat de raad meer wordt betrokken bij de advisering van de overheid in zaken die betrekking hebben op het mid- denstandsbeleid. De heer Schrijvers uitte dit verlangen in de hedenmiddag gehouden vergade ring van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, die -een féestelijk karakter droeg omdat het de vijftigste openbare vergadering van de raad was. De voorzit ter zei het een gebrek aan coördinatie te vinden dat- debetrokken bewindsman," in casu de staatssecretaris, een staatscom missie instelt als een onderwerp actueel wordt. Wel had de heer Schrijvers er bewondering voor dat de bewindsman daarvoor steeds weer een gezelschap weet te kiezen dat harmonisch is samen gesteld uit deskundigen, en een represen tatie is van het betrokken bedrijfsleven en direct belanghebbenden. Hij vroeg zich echter af of deze gang van zaken wel in overeenstemming is met de strekking van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, die stelt dat de over heid overlégt met en zich laat adviseren door het bedrijfsleven. „Waarom wordt, als het er werkelijk op aan komt een concreet advies te geven, daarom door de overheid met gevraagd?", aldus de voorzitter, die meende dat de samenstelling van de raadscommissiesdaarvoor wellicht de voornaamste belemmering vormt. Deze is naar zijn mening echter te overwinnen, omdat in deze commissies ook personen buiten de raad benoemd kunnen worden in-overleg met dé betrokken bewinds man, „Het werk van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf zou daardoor duidelijk scherper ingesteld kunnen wor den op- het daadwerkelijk te voeren beleid", aldus de heer Schrijvers, dié de commissies van. de Sociaal-Economische Raad ten voorbeeld stelde. ROTTERDAM In Rotterdam zijn de laatste dagen enkele gevallen *an oplichting gemeld, Het gaat hier om een ca. 45-jarige man, die bij huizen dan voorgeeft een collega of een vriend van de «fJ*tgenoot^ hangt hij het verhaal op, dat hij toevallig geen geld bij zich heeft om voor fijn la de bnurt staande anto benzine te kopen. Het is hem gelukt op deze manier verschillende malen geld los te krij gen. van rederij, die - slachtoffer is geworden van de manipulaties van OSTO. Deze manipulaties waren uitge groeid tot een voortreffelijk opge bouwde organisatie, die goed ge smeerd liep. Voor wat er moest worden uitbetaald aan de bij andere bedriiven omgekoch te „medewerkers" bestond een wis kundige formule, zodat leder ..eerlijk" aan rijn trekken kwam. Betaling vin de steekpenningen ging kenrig netjes via door de directie getekende kas- briefjes. De politie nam op het hoofd kantoor van OSTO zelfs een stempel in beslag, waarop stond „lagere maten opgeven", Dè rijksaccountantsdienst had het door deze voortreffelijke organisatie niet eens zo moeilijk gehad, de fraude na te gaan. Maar die had óók in het rapport vermeid, „dat door een opvallende stij ging der onkosten bij gelijkblijvende omzet de revenuen van OSTO achteruit gingen". Uit het verhoor van W. B. B. en .van een aantal personeelsleden des ochtends bleek, dat niemand- van het personeel van OSTO uit het geknoei persoonlijk inkomsten heeft gehad. De baten van de fraude kwamen alle het' bedrijf en de directie ten goede. Wel deelde de broer van B. mee in deze „winsten". Die had een dure sportwagen gekocht. Maar na een verkeersovertreding is zijn rijbewijs ingetrokken. W. B. B. kwam ten dele terug op zijn verklaringen tegenover politie en rechter-commissaris, hetgèen de pre sident van de rechtbank, mr. R. J. Brunner déopmerking ontlokte: Ach,, er. zijn waarheden en waarhe den. En er zijn ook waarheden als koeien.Daarbij behoort, dat fraudu leuze handelingen niet kunnen wor den aanvaard." B.> gaf de feiten toe, maar zei deze te hebben gepleegd.„op verzoek" van. G. Sr.,-; de-" oudste directeur, .welk antwoord de president verstoorde. „Dat „op verzoek" van u zet geen zoden aan de dijk. Het geeft de rechtbank alleen maar de onaange name indruk dat u zich wilt dekken achter een ander." En even later stelde mr. Brunner: „Ï7 is in uw verklaringen herhaalde malen van koers veranderd. Hei lijkt mij voor u hoogstonaange naam als u straks tegenover getui gen voor leugenaar wordt gezet." Veel van de afzonderlijke transacties kon B. zich niet meer herinneren. ,jZe waren voor u dus gewoon gewor den", aldus mr. Brunnèr. „Iemand vergeet alleen die dingendie nor maal voor hem zijn." ,jEr kwamen bij mij dagelijks zoveel me>nseri in mijn kantooraldus B., ,,'ehl zijn .zoveel gesprekken gevoerd over zoveel transacties, dat ik die echt allemaal niet precies meer wéét." -- Over een dergelijke vermindering van normbesef toonde mr. 'Bnmner zich in hoge mate verbaasd. w -Mr. Meeter las in .zijn requlsitoor éèn bri'éf .voor, welke B. énkele dagen geledén,toén hij dus rèéds maanden in het Hüis van Bewaring verbleef en herhaaldélijk was verhoord aan ziin familie schreef. v -i' B, schrééf daarin, dat hij verwachtte, de gevangenis in te moeten voor feiten, „dié buitenstaanders van ons vak niet kunnen Uégrijpen en dié- in ons vak nu eenmaal régel zijn, hoewél de wet ze verbiedt"; Uitspraak,30 maart. J MEPPEL"Een bóndszaterdagelftal heeft. ïdinsdagavond in Méppel op wat onfortuinlijke wijze met 21 verloren van, de ,2de klasser Alcides. In de laatste minuut, blunderde de overigens uitstekend spelend Spakenburgse keeper Beukers Ibéh v, .Spenen op'hem terugspeelde. De Spakenburger pakte de 'bal niet, maar wilde; trappen', doch maèide11 royaal over te bal. heer., .waardoor Alcides,op. winst kwam, -- - Veel'nieuwe gezichtspunten heeft de téédstriid niét opgeleverd. -Behalve Beu kers kon. vrijwel geen andere speler zijn candidafuur- voor de centraletrainings- pióeg étèllén.. Mogelijk Kerkedijk nog, hoewél ..diens plaatsen erg zwak was. -Stopper, Nijland viel ergtégen en. het bmaehtfiO Pannen, Bosma, ..Kiel faalde volledig. Dé buitenspelers-. Vedder en Zuiderveen stichtten veAL gevaar in de Alcki«sachterhoc-de,madr hielden het spél,.dpor te langdurige individualistische actrés "tevéél óp- -Viï.;.'.- De central» trainingsploeg. wordt eerst na" zaterdag samengesteld'.i" ÜTRECkT De Centrale .raad van be roep, heeft Vandaag -uitspraak gedaan in een drietal zaken, die de ontslagen bri gadier B B'; yan de Amsterdam-se poli tik, had 'aangespannen, tegen de buwe- meeSter .van Amsterdam en dé hoofd commissaris van politie. De heer .B. werd iin alle zaken in het ongelijk ge steld,) Slechts. op een punt -van onderge schikt: 'bélan'g kreeg hij gelijk'van de Centrale, raad. (Van onze correspondent) MIDDELHARNIS Goeree-OTerflak kee ia voor de verbindingen met de randstad thans geheel op de Haringvliet-' brug aangewezen. Vanmorgen is de veer boot Haringvliet, de enige die de RTM op het ogenblik ter beschikking heeft om. de veerdienst Middelharnia-Helte- voetsluis te onderhouden, uit de vaart genomen. De motor van het vaartuig is defect. .Nieuwe onderdelen moeten ech ter nit'-Duitsland komen, zodat het wel enige tijd kan duren voor de Haringvliet is hersteld. (Yan een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) gaat niet met ARP en CHU samen in de Rijnmond- raad. Het bestuur van het plaatse lijk verband van het GPV heeft dins dagavond besloten, met een eigen kan didatenlijst aan de verkiezingen van de 81 ieden deel te nemen. Een vertegenwoordiger van de ARP heeft de voorzitter van het plaatselijk verband, de heer J. B. Ott'en, zeer onlangs voorgesteld, tot de door ARP en CHU tot stand ge brachte samenwerking toe -te tre den. Het voorstel is, aldus een zegs man van het GPV, wel in de be stuursvergadering overwogen, maar de meerderheid heeft besloten, zelf standig aan de verkiezingsstrijd mee te doen. Het bestuur voelde zich tot op zekere hoogte gebonden, nadat enige tijd geleden .de ledenvergade- ring had duidelijk gemaakt, niet voor samengaan met ARP en CHU te voelen. Volgende week wordt een verga dering gehouden, waarop GPV-ver- tegenwoordigers uit het Rijnmond gebied over dé verkiezingsactie zul len beraadslagen, Artf k-f--V" - NlJKERK-Dé 50-j'arige L. van Door nik uft •Hóöglanderv.eeh -is gistermiddag bij werkzaamheden aan het viaduct'óver dè .Vaarti'naar Zëe in Nijkèrk, vermoede- liik Van' acht meter hoogte, in het water gevallen en verdronken: - .-Vanaiorgèn trof men. zijn bromfiets en jas nóg', op het werk aan e'r,' zodoende werd verondersteld dat hij aanwezig ihöeSt' zijn,. Men ging op onderzoek- uit envond hét -stoffelijk overschot in - de vaart. (Van eeti onzer verslaggevers) 3 ROTTERDAM - Binnen niet aï te lange, tijd zat de Mlndanao Log ger, het Philippijnse schip dat reèds enige -maanden in de Waalhaven te Rotterdamaan de ketting ligt weer kunnen varen. Deurwaarder J. C. M. Krebbers heeft vanmorgen voor de rechtbank het schip executoriaal verkocht voor 720.000, dus ongeveer 200.000. dollar, aan Jacq. Pie'rot' and Sons" te New York, .aie als makelaars optraden voor de Pacific Coast Shipping Co. te Monrovia. - De Mindanao Logger zal dus voortaan de Liberiaanse vlag voeren. landse Waterschapsbond is in principe vóór concentratie van pol; ders. Concentratie kan soms nodig zijn om technische en administra-, tief krachtiger lichamen tot stand te brengen. De leden van de bond zijn bereid om zelf pogingen tot concentratie, te ondernemen. Het bestuur zal deze punten in eén nota aan-Ged. Staten uitwerken en er bij het dagelijks - bestuur der provincie op aandringen deze zaak op korte termijn te bezien en dan met gerichte voorstellen te komen. Een en ander werd dinsdag besloten tijdens een vergadering, waar het punt „concentratie" de hoofdmoot uit maakte. Als uitvloeisel van de inlei ding, die secretaris mr. G. U. Schilt- huis hield, werd uitvoerig gediscus sieerd over het „hete hangijzer" dat de concentratie nu al jarenlang is. Hét geheel was een vervolg op een verga dering van oktober, toen ir. H. de Groot van het Hoogheemraadschap Rijnland zich tijdens een causerie een uitgesproken voorstander van concen tratie had getoond. In zijn inleiding schetste de heet Schilthuis. (die deskundig buitenstaan der is én geen lid van het bestuur, dét zijn standpunt nog niet had bepaald) dit vraagstuk als „moeilijk en boven dien emotioneel geladen". Gevoel moet echter het zwijgen worden opgelegd. Het vraagstuk dient ernstig en zakelijk te worden besproken. (Van een onzer verslaggevers) ook waterbeheerders, die eeii open oog bédden 'vóórthun verplichtingen Inzake de feinhónöing er niet in "slaagden deze doeltreffend te vervullen,. .Een situatie, dié ér dan-oók toe leidt dat* in gevallen, wairin' de feltelijke zuléétlng !ter hand moet- worden genomen dei-,.mogelijkheid diêht fe-Worden geopend -tvt :samtnwer king. Ten dele is deze .opvatting zeker juiirt meetide de heer Schijthuis. Er.'Zijn vele waterschappen, .die hun TV7AT betreft de vraag of er reden W concentratie is, verwees de beer Schilthuis naarde toelichting cp het wetsontwerp- Verontreiniging oppervlak tewateren, waarin o.a. staat dat besturen van kleine polders zo wordt althans gevreesd niet in staat zullen zijn de problemen op te lossen omdat zij hun gewicht als overheidslichaam niet vol doende tot gelding kunnen brengen, dat zij zich bezwaarlijk de speciale deskun digheid die bierbij nodig is eigen kunnen maken en omdat hunbestuurlijke erva ring hierop niet is berekend. De praktijk heeft bovendien 'geleerd aldus nog steeds die toelichting dat méér - jjoéd; aan kan.f'DsétvSn is de ontwikkeling ,der stedèln en dorpen over l)ét algemeen de oótzaak, gepaard -gaènde énet de evolutie, ia ae sociale -verhoudingen. V Mr. Schilthüis noemde ali voorbeeld de wijzigirtg ,van het reglement van Delf- larod.-.WB^rbij het hoogheemraadschap de bevoegdheden -ten aanzien, van het ver- bod-'^tot. -Iozen van afvdlwafer heeft overgenomen:, van de polderbesturen in h"èt gsjpiéd.; V. "A/f AARj Oo!? onderhoud van kaden en ivl.wézen..-blijkt in soqpmize gevallen onder-,de gewijzigde omstandigheden, een tê -zwate",teak 'e worden voor kleine bolders. Een verdergaande, samenwerking is nodig dan in diverse-gevallen nu te verwezenlijken valt. Grotere waterschap pen kunnen worden gevormd, die ook grotérp zelfstandigheid bezitten. Bestaan de ^polders-.zullen dan moeten worden opgeofferd. Een onderzoek is nodig. Provincies' als Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant, Drenthe en Overijssel gingen réédg-voor. ,In de discussie kwamen nogal, wat krltftcBe geluiden naar voren. Plei dooien:werden gehouden ten gunste dar-kleine polders. Men waarschuwde tegen- uitholling der polderbesturen, tegen, verambtelijking van- het water- schapsapbaraat. Gesteld werd ook dat er- duidelijke motieven vóórjconcentra- tie dièiiefi'té'zijri. Mr. dr. J. Winsenaius, dijkgraaf van Delfland, gaf enkéle voorbeelden van onvoldoende beheer. Daardoor kan het bijv. gebeuren dat huizen op dijken of kaden worden gebouwd, waar die vol strekt niet mogen staan. De gezagsver houding gaat volgens hem vaak falen. Wat de waterhuishouding betreft, stelde hij dat 60 pet. der huidige problemen niet' zou bestaan als. de polders voor goede voorzieningen zouden zorgen. In zijn. beantwoordingkwam mr. Schilthuis ook te spreken over de rol van Ged. Staten als toezicht houdend orgaan -op het water schapswezen. Volgens hem'heeft dit college al jaren geleden opdracht gegeven deze zaak te bestuderen. Daaraan gebeurt kennelijk niet veel, men hoort er althans niets van. We moeten de overtuiging krijgen dat er wel- iets -gebeurt, gezien de formule van GS dat voer concentra tie een duidelijk aanwijsbaar mo tief moet zijn: doelmatiger beheer, waterstaatkundige verbeteringen of cultuurtechnische voordeten. In een rede bij het begin der vergade ring stelde voorzitter mr. J. W. W. v. d. Hoeven de moeilijke financiële situa tie, waarmee vele polderbesturen kam pen weer eens aan de orde. Hij wees op ae nota, die de Unie van Waterschaps bonden de regering heeft gezonden en waarin wordt aangedrongen op een bij drage van 30 pet. in de uitgaven, wat een aanzienlijke, verlichting zou betekenen. De heer v. d. Hoeven hoopte dat de financieringswet voor dé wegen nog dit jaar haar beslag krijgt. Ook besprak hit de problemen die samenhangen met het wetsontwerp waterverontreiniging, waar van de financiële consequenties te zwaar zullen zijn voor de waterschappen om alleen te kunnen dragen. Hij sprak de hoop nit op een bevredigende oplossing op de moeilijke punten der wet bijdrage Deltawerken. De vergadering deed de volgende benoemingen van bestuursleden: In de vakaturé den Hartog (niet herkies baar) A. A. Visser, hoogheemraad van het hoogheemraadschap Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe: J. P. v. Dommelen, hoogheemraad van het Grcotwa terschap van Woerden werd herbenoemd: in de vakature L. v, d. Berg (bedankt) B. R. Goldhoorn, dijk graaf van het hoogheemraadschap De Vijfherenianden: Tn de vakature-wljlen J. v. Stolk, J. P. Hijkoop. hoogheemraad van hét hoogheemraadschap van Schie- land. Wanneer de Mindanao Logger weer in de vaart komt, is nog niet bekend. Eerst zal dit te Montreal in Canada tijdens de oorlog gebouwde Victory-schip (7000 brt.) een grondige opknapbeurt moeten ondergaan. De heer Pierot, die zelf uit New York naar Nederland is gekomen, kon alvast mededelen dat er in ieder geval enige huidplaten moeten worden vernieuwd. De Mindanao Logger, ging vlot van de hand, in: nog geèn'kwartier tijds was alles geregeld. Het bieden geschiedde rustig; alleen het laatste en beslissende bod was scherp: twee 'gegadigden boden vrijwel tegelijkertijd ,en president mr. P. Beukenhorst moest een scheidsrechterlij ke beslissing nemen. De executie is geschied op verzoek van The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd. te Londen en het staat vast, dat uit de opbrengstvan de verkoop, 200.000 dollar, alle preferen te vorderingen kunnen worden voldaan. Die belopen tezamen ongeveer 120.000 dollar, waaronder een vordering van de bemanning wegens gederfde salarissen, repatriëringskosten en kosten van het verblijf te Rotterdam vanin totaal ongeveer 40.000 dollar. Maar er zijn'concurrente vorderingen tot ongeveer 240.000, dollar en het is vanzelfsprekend, dat de concurrente cre diteuren lang niet volledig aan hun trekken zullen kunnen komen. DEN HAAG Na zeer ,vele informaties te hebben ingewonnen is thans vast ko men te staan, dat negen:Nederlandse pa ters, van wie sinds dé massamoorden van de rebellen in Kongo niets meer was ver nomen, toen eveneens, om het leven rijn gebracht. Eerdér bestond reeds zekerheid over het lot van vijf Nederlandse missio narissen, van wie het stoffelijk overschot was gevonden. De negen missionarissen, van wie thans wordt aangenomen, dat zij zijn vermoord, zijn: de 46-jarige P. van den Btggelaar uit Beek en Donk, de 45-jarige H. Bis schop'uit Tegden, de 47-jarige H. Hams uit Weersèlo, de 47-jarige A. Schonen berg en zijn broer, de 41-jarige W. Sehouenberg uit Swalmen, de 36-jarige J, Slenter uit Reymerstock, de 45-jarige A. Strijbosch uit Erp. de 35-jarige W. Vran- ken uit Brunssum en de 53-jarige J. de Vries uit Breedevoort. TORONTO Èen groep 'Canadese geleerden heeft gerapporteerd dat tzij een biochemisch verband heeft ont dekt tussen. het roken van sigaretten en kanker aan de blaas. - él A". Alle vorige verbanden zijn gelegd op grond van statistische gegevens. Wat de blaaskanker aangaat, aldus' het rapport, brengt- het roken geen kankerverwekkende stoffen in het lichaam, maar schept .Het, omstandig heden waaronder het- lichaam die 'stoffen zelf maakt. DE beslissingen in het Dordtse dam- district zijn gevallen, de promotie- en degradatiewedstrijden zijn achter de rug. Hekkesiuiter Mookhoek kon zich in de eerste klas toch handhaven, het won met 119 en 128 van kampioen tweede klas Alblasserdam 2. Barendrecht 2, kampioen ih de derde klas, promoveerde wel naar de tweede klas. Het won met 137 en 146 van 't Noorden, de laagstgeplaatste in de ■tweede klas. TROMS Ard Schenk blijft op de Noorse banen overwinning na overwin ning behaden. Dinsdag zegevierde hij in een wedstrijd over 500 en 3000 meter te troms, waarbij hij op de sprint in 41,6 sec. tweede werd achter wereldrecord houder de Rus Evgeny Grishin (41,5), en de tweede afstand won in 4.34.3 voor Fred A. Maier (4.36,5) en ïvar Ëriksen (4.37.5). Maandag had Schenk een wedstrijd in Klrkenes op zijn naam gebracht. Hij zegevierde toen op de 500 meter in 42,2 sec. voor Jouko Jokinen (Finland), die er een halve seconde langer over deed. Op de 3000 meter moest onze landgenoot zijn meerdere erkennen in ,Fred, A. Maler. De tijden waren respectievelijk 4.44,6 en 4.45,8. -i; -■ -rtvV.nv v' "r 'V»*?/ KOPENHAGEN De befaamde diri gent Leonard Bernstein, ook. zeer pekend uit dé: film „West Side .Story",.zal. de, eerste prijs van 50.000 kronen: (ongeveer 7.000 .dollar) ontvangen van de pas op gerichte „Leénidé SptBiihg Music Foun dation". 1 Volgens d«-*tkirttQg'-li«eft,Bermféia-;de^ prijs reeds aanvaard: en zal hij-voor de ontvangst daarvan naar Kopenhagen .rei zen. waar hij tevens het orkest van de Deense Koninklijke Opera zalf dirigeren; in een uitvoering van de. 5dè'''symfonie: van de overleden Deense'componist Carl Nielsen. De oprichting van de SonnÉng-stiditing is pas verleden week bekend gemaakt. Zij; heeft een kapitaal vair zes miljoen kro nen (ongeveer 900.000 dollar) en zal jaar lijks prijzen van 50.000 kronen uitreiken aan. internationaal beroemde compomaten, musici, zangers of mnziekinsie^lisgea,. In de bekendmaking vali de stichting staat 'dafc.de prijs aan-Berüstem.werd .nit-: gereikt: uit erkentelijkheid voor de „po sitie welke hij inneemt in dé hedendaagse, muziekwereld in hét algemeen en in het bijzonder voor zijn groot; Begrip vatt.de muziek van. Carl Nielsen.. Bernstein heeft enkele Jaren geileden met het- New York. Filh&rmöndach Or kest: een opname gemaakt: van de vijfde symfonie van Nieüsenj- V&tf-VO 4fMMM ■mMi&MSWM WOENSDAG 17 MAART 1915 Onze Koningin blijft voorgaan. Onze Koningin blijft voorgaan "alséene tronwé landsmocder. Zij wekt door haar vorsle lijk voorbeeld haar-onderdanen op tot eene trouwe betrachting van het: bid 'en werk. De geestelijke" toén- van teero godsvrucht ontbreekt niét. Denkt slechts, aan den heerlijken Kerstgroet, waarmee zij haar volk opriep naar Bethlehems kribbe te gaan. En dan, hoe spreken hare maatscbapr pelijke gedragingen smn hoog plichts besef, In alles leeft, rij met haarwolk mee. Bij het Nationaal Steuncomité ver raste zij door haar Koninklijk initiatie! en milden zin. Bij de Staatsleeniug was de Koningin voor een enorm bedrag de eerste, die inschreef. Geen werkvan harmhaxtig- heid, dat den oorlogshood zoekt te leenigen, of Onze Koningin steunde.heï. Nu pas weer schonk zij aan de Natio nale Vereeniging tot steao aan: milicien»: 15 mille. Waarlijk, in dete dagen van spanning zijn tusschen Nederland en Oranje nieuwe bonden gelegd. Smokkelen aan de grens. Men meldt ons nit Venlo: J.l. Zaterdagavond werd een keorihg ingesteld'tegen een ycouw die een hoeveelheid ran 39 K.G. erwten in een kinderwagenvervoerde, welke vermoedelijk voor Duitsctiland bestemd waren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1