Jeugdige vader doodt baby: eis drie jaar RESULTATEN WAREN IN 1964 BEVREDIGEND Jaap v. d. Merwes solo cabaret in de Lantaren Woschod 2 Twee verpleegsters met snijbranders bevrijd Opera Munster brengt Verdi's Troubadour Officier van justitie uit ambt ontzet HOLCON's VOORJAARSSHOW Omstandigheden niet meer aangekund Sociëteiten in BALDA verenigd Aflopende lier oorzaak ongeval ARJ0S en CHJG gaan samen weekeinden Westduitse nazi's opgespoord Flinke schade bij botsingen Dekgast bekneld tussen lading „Wéhaïé 1965 trekt grote belangstelling Overboord en verdronken op dinsdag 23 maart a.s., aanvang 8 uur n.m. in zaal „Triangel". mmm Leonow Niet-geliuwde moeder rationeel benaderen MASSA/GRAF VAN SPAANSE SOLDATEN GEVONDEN IN HULST THOMSEN'S VERENIGDE BEDRIJVEN Teken/fotoivedstrijd vijfjarige Euromast Wijziging verbinding CS met Luchthaven Girasfcig Winst Zes maanden geëist tegen verteller van verhalen VOOR BELIJDENIS-GESCHENKEN naar D. BUILEVEN DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DOM)ERDAG 18 MAART ïggj fenhoVem S 60 °P het hele uur van ïsfesT"^30 uur tot' ROTTERDAM De Amster damse cabaretier Jaap van del Merwe gaf gisteravond in De Lan taren de première voor Rotter dam van zijn cabaretprogramma „Wijzer wezen". Er was helaas maar weinig publiek en wat er was gedroeg zich voor de pauze nogal rumoerig, wat zekerlijk hin derlijk moet zijn geweest voor Van de Merwe, want om alleen succes vol een avondvullend programma te brengen heeft de cabaretier de reacties van zijn publiek nodig, doch deze waren maar sober. (Van een onzer reedacteuren) ROTTERDAM Het jaar 1964 is voor Thomsen's Verenigde Btn drijven NV, Rotterdam, een jaar geweest van grote aktiviteit met bevredigende resultaten, aldus de directie in haar jaarverslag. HANNOVER/BONN Weer zijn twee hooggeplaatste Westduit se functionarissen beticht van nazi-activiteiten tijdens de oorlog en de beschuldigingen zijn dermate ernstig dat er onmiddellijk maat regelen zijn genomen. ZAKBIJBELS PSALMBOEKJES BIJBELSE DAGBOEKEN ZIE ONZE ETALAGE kunsthandel BLADWIJZERS WANDKLEEDJES met feksi ZIE ONZE ETALAGE kantoorboekhandel loopbaan Beljajew en Leonow MOSKOU Kolonel Pavel Beljajew, de commandant van de „Woscthod 2", is op 26 juni 1025 in. bet gebied van Wologda, ten noorden van Moskou geboren. Hij is reeds 20 jaar in de vliegerij. In de tweede wereldoorlog werd hij voor piloot opgeleid. Nog voor het einde van de oorlog nam hij als jachtvlieger deel aan de strijd in het Verre Oosten. Over zjn eerste optreden als zodanig meld de indertijd zjn co:, nandant, dat Beljajew „zich waardig had ge dragen en nauwgezet zijn taak had uitgevoerd", In 1859 kreeg hij de rang „luahtmadhtpiloot tweede rang AJLs een van de beste gezagvoer ders heeft hj zjn opleiding vol tooid aan de liuohtmachtacade- rme.*Van dit instituut volgt hij nog een sdhrifteljke nacursus. Ook kreeg Beljajew een speciale opleiding voor ruimtevaarder. Hij is tevens een goed parachutist. Voor zijn militaire verdien sten kreeg hjj de „Orde van de rode ster" en zeven medailles. Hj is getrouwd en heeft twee dochters, de 15-jarige Irina en de tienjarige Ludmilla. Aleksej Leonow, de tweede man in de „Woschod 2", is op 30 mei 1934 te Lïstvyanka, in het gebied van Kemerowo in Siberië, geboren. De luitenant-kolonel be hoort al sinds 1961 tot de groep Êussische kosmonauten. Ook hij heeft een uitvoerige opleiding bj de luchtmacht achter de rug, waarbj ihj tevens een cursus val- sahermspringen volgde. H j stu deert nu aan de Zjoekovsky werktuigkundige academie van de luchtmacht. In het bjzonder heeft hj een studie gemaakt van de bouw van ruimteschepen en „is uitstekend geschikt voor het verrichten van gecompliceerde opdrachten tijdens vluchten". Leonow heeft de „Orde van de rode ster" en twee medailles ge kregen voor zijn militaire ver diensten. Evenals kolonel Bel jajew is hj lid van de commu nistische parüj. Leonow is plaats vervangend secretaris van de partij-organisatie van de kosmo nauten. Hj is getrouwd en heeft een dochter van vier jaar, Victoria. ROTTERDAM Drie Jaar jeugd gevangenis en voorwaardelijke ter be velling van de regering met drie jaar proeftijd was vanmorgen de eis tegen de betonwerkr P. J. A. van V., twintig jaar, di vanmorgen voor een verschrikkelijke zaak voor de rechtbank moest verschijnen. Van V had zijn zoontjs van drie maanden ge schopt en tengevolge daarvan was de baby overleden aan een hersenbloe ding en een gescheurd ïever. De omstandigheden waren diep tra gisch. Van V. was héél jong getrouwd, al te jong, aldus de president. Twee maan den na het huwelijk werd het kindje geboren. Het huwelijk dreigde kort daar op mis te gaan er is thans een schei dingsprocedure aan de gang en Van V. kon niet meer tegen de omstandighe den op. Op de fatale dag in augustus was Van V. moe en wat overspannen thuis ge komen, Zjn jeugdige vrouw vroeg hem op de baby te passen, want zj moest even weg. Het jongetje zette een keel op, Van V. nam het kindje in zjn ar men en hj liet het in zjn onhandigheid vallen. En toen is er blijkbaar iets In het brein van Van V. ..geknapt". Hj schop te het op de grond liggende kindje, dat diezelfde dag stierf. Van V. is in het Delta-Ziekenhuis on derzocht en in het rapport werd hj OP het ogenblik van zjn daad ais vermin derd toerekeningsvatbaar geoordeeld. Uitspraak 1 apriL (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vijf jongeren-socxe- teiten, te weten B-14. Areopagus, Lau- renskelder, Dominique, AMVJ, hebben samen het orgaan BALDA (beginletters van de sociëteiten) gesticht. Volgens het bestuur Is er m Rotterdam een groot tekort aan activiteiten op cultureel en semi-cultureel gebied. Met BALDA wil men proberen, de sociëteite leden. (gezamenlijk bijna drieduizend) naast het gezellige gesprek en het glaasje bier in de soos ook iets anders te bieden. In BALDA zullen tal van activiteiten op een zo breed mogelijk terrein worden georganiseerd. Het samengaan heeft verder het voor deel dat meer mensen met klinkende namen op het gebied van muziek, caba ret, pantomime, toneel e.d. naar Rotter dam gebracht kunnen worden dan de afzonderlijke sociëteiten ooit zouden kunnen doen. Financieel is het gemakke lijker en bovendien kan de optredenden meer publiek worden geboden. De eerste BALDA-activiteit is het optreden in De Lantaren op 24 en 25 maart van Shaffy Chantant, Dit zal te vens het eerste optreden zijn van Shaffy Chantant in Rotterdam. Ruimtevaart prestaties in ia mot 1QS3- ftnrdnn- Cornier (V.S.) 21 ROTTERDAM De 55-jarlge sloper AF. denHartog uit de Heemskerkstraat heeft woensdagmiddag de zwengel van een lier tegen zijn gezicht gekregen. Hij was aan het werk op een in de Waalhaven liggende kraanponton, toen hij door de spanning op de verhaaldraad tengevolge van de harde wind de aflo pende lier niet kon stilhouden. Hij moest met ernstige verwondingen aan het hoofd naar het Dijkzigtzieken- huis worden gebracht (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Het werk van de ongehuwde moeder en haar kind dient meer rationeel en zonder sentimenten van liefdadigheid gedaan te worden. Indien we iets niet zelf kunnen, is het een normaal verschijnsel in een normale HULST Leerlingen van de Lagere Technische School in Hulst zijn gistermorgen Jij graafwerk zaamheden in de wallen van de stad op een massagraf gestoten. Voor de plaatsing van een fiet senrek bij hun school, groeven zij een tiental putt m. Voorzichtig te werk gaand slaagden zij erin om zeven schedels en vele gedeelten van skeletten bloot te leggen. Des kundigen verklaren, dat het over blijfselen zijn van Spaanse solda ten uit de tachtigjarige oorlog, die hier gesneuveld zijn tijdens een van de belegeringen van Hulst. Enkele schedels zullen worden opgestuurd naar het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Onderzoek in Utrecht. maatschappij, dat een ander het voor ons doet De eigen verantwoordelijkheid van vroeger staat nog te sterk op de voor grond. Er moet een mentaliteit gekweekt worden, dat het gewoon is om geholpen te worden". Dit zei de heer G. Z. de Vos, wethouder van sociale zaken en volksge zondheid in zijn toespraak tijdens de officiële opening van de Elbrecht Stick ting, een RK instelling van maatschap pelijk werk ten behoeve van niet-gehuwd moeders, gistermiddag in Het Rooster aan het Hang. In dit gbouw heeft het werk, dat voordien ressorteerde onder de RK Ver eniging Meisjesbelangen, in een zelfstan digs stichting huisvesting gevonden. vogelvlucht MOSKOU Met Jóeri Gagarin mee gerekend, de Rus die op 12 april 1861 als eerste mens „de ruimte koos" en toen met zijn ruimtevoertuig één baan om de aarde beschreef, zijn nu in totaal 17 mensen in de ruimte ge weest. Twee van hen, de Amerikanen Alan Shepard en Virgil Grissom, maakten resp. op 5 mei 1961 en 21 juli 1961 een ballistische ruimte- sprong. Na hen was de Rus Gherman Titov op 6 augustus 1961 de tweede die een ruimtevluefht maakte en wel "van 17 banen in 25 uur en 18 minuten. Vervolgens vonden de volgende lan ceringen plaats: 20 februari 1962: John Glenn (V.S.) drie banen in 4 uur 56 min. 24 mei 1962: Malcolm Scott Carpenter (V.S.) drie banen in 4 uur 56 min. 11 augustus 1962: Adrian Grigorewitsj Nikolajev (Rusl.) 64 banen in drie dagen 22 uur 25 min. 12 augustus 1962: Pavel Roman owitsj Popovïtsj (Rusl.) 48 banen in twee dagen 23 uur 59 min. 8 oktober 1962: Walter Schirra (V.S.) zes banen in 9 uur 13 min. (Vervolg van pag. 1) hiervan werd door pers en radio geen melding gemaakt. Er zijn. nog meer veranderingen sinds de vorige ruimtevaart. Toen Koinarow, Fooktistow en Yegorow to oktober 1964 werden gelanceerd maakte het officiële oomuniqué melding van zes doeleinden, die met hun vlucht weid beoogd. Verder werd gezegd dat de omstandigheden zou den worden onderzocht die zich voordoen op een „lange vlucht". Maar de kosmo nauten kwamen reeds binnen 24 uur naar beneden, veel korter dan het Sowjetre- cord van 119 uur. Dit was vervelend voor de Sowjet- autoriteiten omdat er uit kon worden ge concludeerd dat er iets mis was gegaan met de plannen voor een laagie wSudht en dat bet .ruimteschip veal eerder naar de aarde moest terugkeren. Dit keer is de aankondiging van de vlucht zeer kort geweest, werden de doel einden van de vlucht niet genoemd en werd niets gezegd over de te verwachten duur. 15 mei 1963: Gordon Cooper (V.S.) 22 banen in 34 uur 21 min. 14 juni 1963: Valeri Bykovsky (Rusl.) en kort daarop de eerste vrouwe lijke ruimtevaarder, de Russin Va- lentina Teresjkova, die resp. in de „Wostok 5" en de „Wostok 6" een vlucht van 81 en van 48 omwente lingen maakten. Op 12 oktober 1964 werd de „Wosehod 1", met aan boord Wladimir Koma.- row, Konstantin Feoktistow en Boris Jegorow, gelanceerd die gedurende 24 uur en 17 minuten 16 omwente lingen maakten, 18 maart 1965: kolonel Beljajev en luitenant-kolonel Leonow. ROTTERDAM Naar aanleiding van het eerste lustrum van de Euromast organiseert de Euromast N.V. een teken wedstrijd voor kinderen tot tien jaar en voor kinderen van tien tot vijftien jaar. De inzendertjes moeten de Euromast als onderwerp van hun tekening kiezen en het resultaat voor 15 april bij de Euromast N.V. Inzenden. Er zijn voor hen mooie prijzen te winnen. Ook amateurfotografen krijgen een kans Ongeacht hun leeftijd kunnen zij meedoen aan een wedstrijd voor zwart wit fotografie of voor kleuren dia's. Ook voor deze wedstrijd geldt dat de Euro mast of een gedeelte ervan op de opname te zien moet zijn. Deze fotowedstrijd sluit op 31 juli. Er zijn drie prijzen in beide categorieën, namelijk waardebonnen voor fotomate riaal ter waarde van 150, 100 en 75 gulden, alsmede gouden en zilveren Euromastjes; ook de fotografen dienen hun producten aan de Euromast N.V, in te zenden. ROTERDAM De vertrektijden van de RET-bussen, die de verbinding onder- kouden tussen het vliegveld en het Centraal Station, zullen per 22 maart worden veranderd. r y f^k^kken de bussen met bestemming Luchthaven op het ogenblik op de heil Trei?.tZan en °P 6e halve van de f^haven' met "ïgang van 22 maart wordt deze gang van zaken omgekeerd. De autobussen vertrekken dan op het r ,?LiUiste v<?trektijden van CS naar de Luchthaven zijn van maandag tot en met a7« van zaterdag en zon- om het uur tot 16.35, De vaïi V?!? de Luchthaven zijn: van maandag tot en met vrijdag: van 07.00 om het uur tot 13.00 en op za ter da a en zondag van 10.00 om het uur tot 1700 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De brandweer heeft vanmorgen de 34-jarige verpleegster W. Salto uit Amersfoort en de 21-jarige G. Bergers, uit Hengelo, die met hun wagen op de Boezemlaan in botsing kwamen met een andere auto, met snijbran ders moeten bevrijden. De auto raakte klem tussen de andere wagen en een licht mast* Passerende rijkspolitiemannen slaagden erin de 25-jarige H. de Meerseman uit Amersfoort uit de auto te krijgen door het openbreken vaat een deur. Alle drie rijn met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Vermoedelijk Is de auto door bot rode licht gereden. Allicht schuilt hier één vsn de oorza ken in, dat het contact over het voetlicht niet tot stand kwam. Doch er is meer dat bij zijn optreden tegenwerkt. Dat is zijn persoonlijkheid, zijn voordracht, zijn te kort aan dictie, expressie, mimiek. Zijn humor wordt nergens tot een fijngeesüg woordenspel, nergens verrassend. Natuurlijk zet een humorist zich af tegen de ergernissen, hebbelijkheden en onhebbelijkheden („Over Hollanders ge sproken", kasboekje gereedhouden) die elke samenleving nu eenmaal oplevert, maar zijn humor draagt teveel het karak ter van een rancune, waarin hij zich richt tegen de zuilen, partijen, discrimi natie en niet het minst,., tegen de kerk en haar apostelen, waarbij hij kennelijk worstelt met zijn „afscheid van domine's land" en dikwijls raakt hij daarbij aan het profane. In zijn conferences treedt zijn zwak heid het duidelijkst op. Wie hem de hele avond op het toneel waarneemt krijgt het gevoel, dat hij zich onzeker voelt, een onzekerheid die hem ergens kwelt en waarover hij het schild opheft van de wrange humor om zich te verschuilen, m.a.w. hij ziet geen kans zijn publiek te bespelen daar hij teveel moeite heeft met zichzelf. Het sterkst is hij nog in zijn liedjes met goede teksten. Zijn hoogtepunten waren zijn „Zwoele Sow-romanteska" en „Praeludium Fuga J. S. Ba(c)h", waarin hij erotiek bedrijft op een pseudo- latijnse tekst Bepaald zwik is zijn. „Welkom", dat eigenlijk om herziening vraagt en zijn conferences bij het doek! met geschilderde humor. Hier blijft hij echt beneden zijn niveau. Samenvattend: Jaap van de Merwe wordt nergens briljant, nergens fijngeestig en dat is jammer. Misschien zou het goed zijn wanneer hij zich bedacht op de titel van zijn programma, want naar onze smaak lift zijn kunnen op een ander terrein. Hij is een knappe liedjesschrijver en daar hebben we in de cabaretwereld een enorme behoefte aan. Ten slotte een pluim voor zijn begelei der Frits Lambrechte, een uitstekend vakman die, voorzover hem dat mogelijk was gemaakt, kleur gaf aan het program ma. Blijft over de vraag, of Jaap van de Merwe toch misschien beter met een gezelschap zou kunnen werken al heeft hij daar zo zijn bezwaren tegen, want zijn solo-optreden levert nog veel meer bezwaren op. Hij blijft in „de Lantaren" t/m 21 maart. H. St. Het is ons in het afgelopen jaar duidelijk geworden, dat onze internatio nale groep m het transport zoveel expan sie-mogelijkheden heeft, dat de benutting daarvan m de komende jaren maxima le eisen zal stellen aan de financiermg. Onze plannen voor modernisering van de stuwadoorsapparatuur zijn in een verge vorderd stadium van voorbereiding. Tec nologische veranderingen, die zich m toe nemende mate in de transportsector vol trekken, zullen in de naaste toekomst (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In net jeugdcentrum „De Haven" te Wassenaar zullen de ARJOS en de CHJG voor het eerst in de geschiedenis een gemeenschappelijk weekeinde houden. Leden van anti-re- volutionnaire jongeren studie clubs en 'der christelijk-historische jongeren groe pen gaan samen discussiëren, samen een kerkdienst meemaken en samen aan ontspanning doen. Zaterdag 20 maart spreekt mr. C. A Bos, Tweede Kamerlid voor de CHU over „actuele buitenlandse politiek", ge volgd door discussie en een broodmaal tijd. De dag wordt met een ontspan ningsavond besloten. Zondag 21 maart wordt in het jeugdcentrum een kerk dienst gehouden, waarin ds. A, J. Hoorn uit Vlaardingen voorgaat, 's Middags spreekt prof mr. I. A. Diepenhorst, Eerste Kamerlid voor de ARP, over „Actuele b nneiüandse politiek". Daarna volgt weer discussie, waarna het week einde met een broodmaaltijd wordt be sloten. 'grote investeringen vragen. In de veem sector zijn plannen voor nieuwbouw in voorbereiding". lliw wmm m j /-• -y fóf' v Voor N.V. Thomsen's Havenbedrijf, Rotterdam, een der werkmaatschappijen, was 1964 over het algemeen gunstig. De tonnenomzet alsmede het resultaat kwa men terug in de trend, die to 1S£C ■'oor de exceptionele vorstperiode ra on zin was onderbroken. De produ kon worden verbeterd. „Tekorten bleven evenwel bestaan en vragen onze voortdurende aandacht. Hoe wel op 1 januari 1964 door de overheid goedkeuring werd verleend voor een be langrijke tariefsverhoging, bleef toch een achterstand bestaan die in de komende jaren moet worden ingehaald". De resultaten van Europa Transport Ontwikkellngs Maatschappij ETOM NV over heteerste boekjaar geven vertrou wen voor de toekomst. „Aangezien wij verwachten dat in de toekomst Zeeland een belangrijke rol gaat spelen als zeehavengebied richiten wij een nieuwe dochteronderneming op, Zeeuws Havenbedrijf NV, In Terneuzen, Wij zijn van mening, dat op langere zicht in Zeiand ook elders belangrijke ontwik kelingen zijn te verwachten". (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM Maandag 22 maart zal de Opera van de Stadtische Bühnen (Grosses Hans) nit Miinster in de Rotterdamse Schouwburg een enkele bijzondere vrije voorstelling geven van Verdi's „De Troubadour". De Rotterdamse Kunststichting is tot ditinitiatief gekomen, omdat de be- alngstelling voor de voorstellingen van De Nederlandse Opera zo groot is gebleken te zijn, dat honderden ope raliefhebbers teleurgesteld moesten ■worden. De juridische commissie van het parlement van Neder-Saksen heeft de officier van justitie in Lüneburg, Ot- tersbach, op grond van zijn nazi verleden ongeschikt verklaard voor verdere werkzaamheden in dienst van de "Westduitse justitie. Dit is mogelijk geworden doordat deze week een wets voorstel js goedgekeurd waardoor ontheffing uit hun ambt ook tegen hun wil van rechters en officieren van justitie op grond van belastend ma teriaal mogelijk is. Tot dusver werd dit door de Westduitse grondwet be moeilijkt. De Nedersaksische minister van justitie had de commissie bezwarend materiaal uit Oost-Duitsland doen toekomen, waaruit zou blijken, dat Ot- tersbach in Polen ten onrechte dood straffen geëist heeft. De laatste jaren zijn dergelijke beschuldigingen her haaldelijk tegen de man geuit. In de overgelegde documenten wor den nog meer justitiële ambtenaren van Neder-Saksen beschuldigd. De Westduitse consul-generaal in Barcelona, Nüsslein, is door de rege ring naar Bonn teruggeroepen om een onderzoek in te stellen naar zijn na- tionaal-socialistisch verleden, zoals dat in een televisie-uitzending uit de doeken is gedaan. Het Westduitse centrum voor ver volging Van nazi-misdaden heeft uit Oostenrijk gegevens ontvangen over de moord op 35.000 mensen bij Kieloe in Polen, destijds door S.S.-eenheden gepleegd, zo heeft dr. Heinz Artz, on derchef van het centrum, bekendge maakt. Tot nu toe was geen van de S.S.-leiders of de mede-schuldigen bij het centrum bekend, zei dr. Artz. Het centrum zal nu een vooronderzoek kunnen openen tegen twee driehon derd personen ook na 8 mei, waarna oorlogsmisdaden zullen verjaren. Dr. Artz is voorstander van verlenging van deze verjaringstermijn. Het West duitse parlement stemde vorige week voor opheffing van het betrokken sta tuut, maar dit moet nog door twee commissies worden behandeld, nog in tweede en derde lezing in de bondsdag en daarna door de Bondsraad voordat dit ontwerp kracht van wet krijgt. Het voornemen bestaat, volgend jaar een serie extra vrije voorstellingen met verschillende buitenlandse operagezel schappen te organiseren. Dat de Opera uit Munster reeds gewaar deerd wordt, bewijst het feit, dat bij de voorbespreking voor abonnementhouders reeds meer dan de helft van de zaal werd besproken. Men kent het gezel schap dan ook al van de tournee, die enkele jaren geleden werd gemaakt met Brechts „Drei Groschen Oper". De tekst van de opera „De Trouba dour" werd opnieuw bewerkt door Joa chim Fopelka en Georg C. Wrakier. Er wordt gespeeld in een licht, modern décor, dat evenals de aankleding, ont worpen is door Bernhard Dilling. Het orkest staat onder leiding van de jonge dirigent John Bell. De regie is van Helmut Giese. De hoofdrollen worden gezongen door: Fnedrich Lelgemann, Krasten Hansen, Patricia Sage, Hans- Dieter Bader en Walter Schurmann. (Van onze correspondent) ROZENBURG Woensdagmorgen om streeks half elf reed de 23-jarige Rotter dammer J. H. S. met een personenauto naar de splitsing Botlekweg/Teemsweg. Ter plaatse stond een auto geparkeerd. Deze wagen bemerkte de bestuurder te laat. Met een snelle ruk aan het stuur wist_ hij het obstakel te omzeilen, maar hij kwam daarbij in de middenberm terecht. Hierbij werd zijn auto flink beschadigd. 's Middags om even over half vier wilde de 21-jarige Rozenburger A. K met zijn bromfiets vanaf de Wilgensingel de Esdoornlaan oprijden. Een tegemoet komende personenauto, bestuurd door J, v. d, S. (34) uit Pijnacker verleende uiteraard geen voorrang aan de bromfiet ser. Beide voertuigen botsten tegen el kaar en werden flink beschadigd. ROTTERDAM Aan boord van het Duitse m s. Ruhrstein is de negentienja rige leerling-dekgast K. Hoving van de Essenburgsingel woensdagmorgen be kneld geraakt tussen een hijs geperste boombladeren en een klamp gestuwde katoen. Hij is met kneuzingen aan rugwervels ter verpleging in het Havenziekenhuis opgenomen. De bruto-winst bedroeg in 1964 8.3 miljoen tegen 6.0 miljoen in 1963. De totale omzet steeg van 56 5 miljoen in 1963 tot 76.7 miljoen in 1964. Geconsoli deerd blijkt uit de winst- en verliesreke ning een totaal resultaat, na aftrek van vennootschapsbelasting over 1964. van 3.5 miljoen tegenover f 2.9 miljoen in 1963. Voorgesteld wordt het dividend te be palen op tien procent voor de aandelen A en zestig procent voor de aandelen B. (Van een onzer verslaggevers) NAALDWIJK De Internationale Technische Tuinbouwbeurs „Wéhaté 1965", die van 13 tot en met 17 juli in de Houtrusthallea te Den Haag zal worden gehouden, trekt grote belangstelling van de kant van de toelevertagslndustrie op het gebied van de technische hulpmidde len voor de glastuinbouw. Sinds de opening van de inschrijving op maandag 22 februari is reeds een groot deel van de beschikbare standruimte, die een oppervlakte van 20.000 vierkante meter beslaat, verhuurd Op de komende „Wéhaté" u «eer een belangrijke plaats worden .nomen door inzendingen met een voorlichtend karakter. Zo staat nu reeds de deelname vast /van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten te Wageningen, dat de aandacht zal vestigen op de voorkoeling van produkten van de glastuinbouw. Door middel van een aan tal maquettes, toegelicht met teksten en foto's, zullen installaties voor vacuumkoe- ling, iuchtkoeling en eventueel waterkoe ling worden getoond. Voorts zal er voorlichting worden gegeven over de mogelijkheden op het gebied van de transportkoeling. Voor de verschillende koelmethodea bestaat veel belangstelling van de zijde van de tuinbouwveilingen, grote tuinders, exporteurs, e.d. Bij de commerciële inzendingen zal vooral de verwarmingsindustrie sterk de aandacht trekken in verband met de vele ontwikkelingen op dit terrein, met name van de verwarming door middel van aardgas. Voorts zal om. worden geëxpo seerd op het gebied van de elektrotech niek, kassen- en warenhulsbouw, trans portwerktuigen, koelapparatuur, plastics, meststoffen, bestrijdingsmiddelen en vele andere moderne hulpmiddelen voor de glastuinbouw. DELFZIJL In de afgelopen nacht omstreeks twee uur is op de Eems bij Delfzijl -een ongeluk met dodelijke afloop gebeurd aan boord van de sleepboot „Eems". Ter hoogte van Paapsand Sud is de negentienjarige Martin Schaap, vermoe delijk door het losschieten van een sleep tros, overboord geslagen. Schipper Ham- mmga van de sleepboot wist de gewonde drenkeling uit het water te halen. Zo spoedig mogelijk werd de jongeman naar een ziekenhuis in Groningen gebracht, waar hij kort na aankomst is overleden. BURGEMEESTER W. ThomMJtn steeds van Enschede) heeft dimTS avond officieus zijn intrede gedaan b Rotterdamse studentenwereld op uitoj' ging van de dispuutvereniging „De Bias!?' Aeoleyen". De heer Thomassen heeftjX niet laten verleiden, ondank» (IrinEra? vragen in die richting of strikvragen,iU uit te laten over Rotterdamse aange!ei~ heden of vraagstukken, We! kwam de «5 ter sprake bij de behandeling van het J derwerp „Middelgrote steden in een et,-l naai kader". De heer Thomassen behanS de zijn onderwerp op zeer populaire wij,, doorspekt met vele humoristische opnjL kragen. Hoewel hij dns niet over Rctterfe zou spreken had de heer Thomassen toth de wet Rijnmond bestudeerd. Over |L, mond maakte hij de opmerking dat hu i te nadeel er van is dat „de democnü, groeit, maar de ondoorzichtigheid, ,i. 0D, duidelijkheid, toeneemt". Bij het bega na zijn redevoering had hij champagne gebs, gen omdat het Rotterdamse water „niet te drinken is". Uitvoerig ging de heet Th#, massen in op de taak van de academica (en speciaal de econoom) in gemeentedienst Hij stelde vast dat het aantal economen in Rotterdam in dienst heeft percentueel b* keken beneden het landelijke gemiddelde hl|jft. De heer Thomassen lileek verder een voorstander van integratie van kleine Be den. Volgens hem zouden alle gemeenten met minder dan tweeduizend inwonen dj,, nen te verdwijnen om tot nieuwe genera, ten le worden gevormd. Een herindeling vooral nodig voor die gebieden waar de In, tegratie zo ter is dat er al tal van boveoje. meenteiijke instanties in het leven zijn p. roepen. Hij had dan ook geen goed woord over voor de situatie in Zeeuws-Vlaaadoea rond het kanaal van Gent naar Ternetmo, Over de wijze en grootte van de rijksaïlit- ringen aan gemeenten was de beer Tbotni» sen evenmin enthousiast. Hij noemde dn bepaald gebrekkig. Gelukkig worden er dt laatste tijd „verfijningen" doorgevoerd, aj hij. 'T'IJDENS zijn lezing in Rotterdam tto telde de heer "W. Thomassen, burg», meester van Enschede, dat hij onlangs voor boer Koekoek was aangezien. Tijdens era ontv angst in het Catshuis van leden van de Eerste Kamer door de minister-president, vroeg een fotograaf iemand even uit de weg te gaan opdat hij de heer Marjjnen zou kt», nen fotograferen naast boer Koekoek Hij vond dat zo treffend Toen de ander op. merkte dat de heer Koekoek helemaal niet binnen was omdat die geen zitting ia de Eerste maar in de Tweede Kamei lteeft, vroeg de fotograaf: „Wie is dan die mm die naast de minister-president staat?" Oh, zei het kamerlid: de nieuwe burgemeester van Rotterdam. (Vaa ome rechtbankverslaggever!) ROTTERDAM Heeft steward J. C. van der R., 25 jaar oud, In een hotel ssa de Henegouwerlaan te Rotterdam grid gestolen uit de kast mn twee Duitse monteurs? De officier van justitie, tnr. B. van der Meulen, was er van overtuigd en eiste zes maanden gevancenissctrsf, Bn de rechtbank, waarvoor Van der R. zich vanmorgen moest verantwoorden, zag geen reden, te voldoen aan het ver zoek tot onmiddellijke tovrijïieidsstellifcg, dat Van dt. 11. s radsman, mr. L. J, Bieb berg, had gedaan. Vast stond, dat Van der R-, toen hij het hotel binnenging, niet over geld te* sdhikte: de dag te voren was tri bij de politie komen aankloppen om nachtver blijf en daarvoor had bij zich om dezeifd! reden aangemeld bij de Prof. Gunning- vereniging En ook had Va.n der R. toegegeven, dat h|j een vriend voor honderafeAiif gulden had opgelicht. Maar de diefstal van geld van de beide Duitsers bleei tij pertinent ontkennen. De verklaringen van Van der K. voor de rechtbank klopten niet met elkaar. „Gelooft u zelf al die verhalen"?, aldm de president, mr. A. R. Jolles. Toen Van der R. de nacht van de did- staol was gearresteerd, had hij meteen ge zegd. dat hij „met die -twee Duitsers niets had te maken". Bn dat terwijl de police met nog geen woord had gerept over oe reden van zijn arrestatie! 'TOEGANGSBEWIJZEN a ƒ3- AAN ONZE ZAAK VERKRIJGBAAR, mmmmmuP* WAALSTRAAT 68 TEL. 3898 VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2