AGENDA Bouw clubhuis HBSS/ODI nu spoedig gereed? Uitreiking medailles vrijw. noodwaehters BOTTERDAM Flaming Star99beter dan The 99 Schouwburggarage kreeg eerste dakplaat Sprinkler-installatie via slang ook in draaibare kap Nu helemaal gerust Sifonzuiger is hard nodig Nieuw clubblad van ODI is uit Met auto tegen mast en zuil Versterking van laagspanningsnet Kind aangereden: automobilist er vandoor Burgerlijke stand Komende weken prestigeslag Echtpaar Boesman vertelde Hun .fans' beweren pertinent: 5>5> Auto water in: mannen gered Pc Via UmVannnct ZATERDAG 20 MAART 1965 SCHIEDAM l'andaas ...en maandag •VLAARDINGEN Vandaas - ..en maandag ..en dagelijks Molenaar Kluit: i Willenis kunnen" gaf uitvoering Medische diensten Capaciteit Vóór vakantie Op de plaat Bijna 100 Ballonvaart Uit W&WWQ&M&& <1 9 or (Van «en onzer verslaggevers) WnAM Voor de aanschaf van stellen B. en W. de raad een krediet te verlenen van 3.550 i/ste van de kapitaalsdiersst van de E«Sne 1965 van het gasbedrijf. Kegpo®pen. van de siffons, die ver- Sa voor de gehele stad in het leidingnet aanwezig zijn, geschiedt op vrij primitieve wijze. 1 dfonpomper begeeft zich per fiets de stad, met als werkattnbuten een iSoomp eo een emmer. Een werkme- 2 aie zeker niet meer past in deze it Overigens is dit sifon-pompen een ^taheid die onder het vuile werk moet ÏSon gérangsehikt. Dit werk staat dan ^letterlijk en figuurlijk in een kwade r,'is niemand meer bereid dit werk te t)aarom zal het voortaan mecha- toh moeten worden uitgevoerd, waar- Si- men moet kunnen beschikken over iTvaeuum-set (pompje, ketel en me- fri gemonteerd op een auto. Een Smatire politie-aulo, die reeds aan het "fSjf ter beschikking staat voor de Stole van het leidingnet, kan hiervoor Li doen De kosten voor een dergelij- 7™jet compleet gemonteerd, zullen 3550 bedragen. Drie elementen van de Sprinkler installatie: de door een schoepen rad aangedreven rode alarmhei het bord met de mededeling over de afsluiter en net zichtbaar achter het ruitje boven de deur de aan sluiting voor de brandweer op de installatie. C.J.V.-Gebouw: Soc. Passe-Partout loosavond, 20. - Tivoii: S.J.S. „Guillaume", contact- p-ond, 20.30. Chr. Soc. Belangen: Chr. Gymnastiek Ver, 1X3.K., jaarvergadering, 20. f SUdhuis: gemeenteraadsverg., 20. en daaalijl':n Dagblad „DE ROTTERDAMMER", 'Sciuedamse redactie Lange Kerkstra:1 82, tel 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. sa 18 uur alleen voor redactionele tugelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr, Zamenhof- jiraat I39a, tel. 152400, Klachten bezorging: Agentschap (adr tic joven) dag. van 18301930 uur. Belangrijke telefoocnammers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123. alarm G.G. en G.D, 269280. Woord voor de dag. Bijbellezing en «verdenking, tet 141000. Apotheek: Jansen, Swammerdamsingel 41. te!. 264917. VLAARDINGEN - Visbank: Tentoon stelling beeldhouwwerk en grafiek van Jan Snoeck. 1417 en 19—21; Vlssertj- souseum: Tentoonstelling „Schuitje va ren", 14—16.30; Bethelkerk: Avondgebel 39 30. VLAARDINGEN Visserij museum: Tentoonstelling „Schuitje varen", 1012 en 1416.30: Visbank: Tentoonstelling beeldhouwweken en grafiek van Jan Snoeck, 19—21. Bijkantoor "„De ROTTERDAMMER", mardingen, Smalle Havenstraat, tel. 37751 (bg.g. 010-115588). Uitsluitend re- daciiezaken 6619 (b.g.g. 010-280037). Klachten bezorging Viaardingen: C. Fictorie. Handelsstr. 18, tel. 3345; maand, hm v-rijd. 18—19.30. zaterd. 17.30—18.00 uur. Belangrijke telr' onnummers Vla&rüïn- ftn; brand en ongevallen 4444; G.G.D.: 2541. Woord voor de dag: Bijbellezing en «verdenking, tel. 141000. ^Centrale Hulpdienst: Maassiuissedijk 5, ^Apotheek: A. Bot, Eillitonlaan 66, tel. VEILING WESTERLEE OE LIER, 13 maart Andijvie 6077 per Snij bonen 6,10—6,90. Komkom (krom) 71. Spruilen AI 76—80, AU 34—55. BI K-«5- EU 31—36, Dl 45—70, Witlof 8»—91, "«peen 15—30, Spinazie 40-67. Stoofsla 37 ;2. Tomaten A 4,90—5,00. Cl 3,70—4,50, vCI 1.70—2,90. Uien 33—38, Prei AX 70—1,10, gt 64, Komkom AA 72, per stuk, A 5459. c 3639. D 34—36, Komkom BI 46. Cl 36. Dr 34, EI 32, Sla I 15—25, II 6— -o, Ct 6—9 ti. Peterselie l \i1 !H)per bos, «aapstelen 8—loti. Radijs 35—49, Selderij Aanvoer: 4000 kg Andijvie. 24 kg Snij bo- 3600 Komkom. 3200 Spruiten, 1500 Wit lof, 2300 Waspeen, 24.000 Spinazie, 2025 Stoof- «a, (00 Tomaten, 1500 Uien. 160 Prei, 100 JS, Peterselie, 5200 Raapstelen, 2300 Radijs, *JW Selderij. 42 000 stuks Komkom Extra, "80 Stuks Komkom I, 1600 stuks Kom- zom binnenland, 799.000 stuks Sla. TWEE MOLENS BRANDVEILIG (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In ieder ge val twee molens, de uit 1778 date rende De Vier Winden aan de Rot te in Terbregge en de molen aan de Kromme Zandweg, waarvan, onlangs de restauratie gereed kwam, zijn in hoge mate brand veilig, In beide molens is een auto matische Sprinkler-installatie aan gebracht, die zelfs de draaibare kappen beschermt. Bovendien is het houtwerk met een brandwe rend middel behandeld. Over de andere molen. De Lelie langs de Kralingse Plas, is over de brandbeveiliging nog niet veel te zeggen, maar.-, er liggen plannen gereed. Die zullen echter, evenals de herbouw, van de molen De Ster, vlakbij De Lelie, naar later datum moeten worden verschoven in ver band met de investeringsbeperking die ai zoveel plannen in de war heeft geschopt. Nu is een Sprinkler-installatie in een gebouw niet iets bijzonders. Wel echter tn een molen. Molenbezitters zeggen er over: „Met al die buizenrommel houd je geen molen meer over....". Maar de gemeente is gelukkig van mening, dat er dan wel wat buizen in de molen komen, maar dat er in ieder geval goede bescherming is. Molenaar A. Kluit van De Vier Winden laat met trots zijn molen met de blusinstallatie zien. En als. hij zegt: Meneer, dit is echt afdoende", afdeling preventie van de Rotterdamse Molenaar A. Kluit wijst hier in het hart van de molen naar (bij pijl) een van de meer dan zeventig Sprinkler-koppen die zijn molen bij brand moeten beschermen. Overal lopen de buizen van deze installatie. Rechts nog net zicht baar de grote molenstenen. dan overdrijft hij niet. De heer Kluit is namelijk molenaar geweest van de molen aan het Oosfplein, die door brand is verwoest. Bovendien komt de heer Kluit uit een molenaarsgeslacht. Zijn broer, de heer S. Kluit, is molenaar op de molen aan de Kromme zandweg. Grootste moeilijkheid was niet het aanbrengen van de installatie in de onderbouw, maar wel in de draaibare kap. De tot nu toe daarvoor gevonden oplossingen voldeden niet helemaal De (Van een medewerker) SCHrEDAM De Christelijke Korfbalclub „O.D.I." is deze week met een nieuwe uitgave van het clubblad „Op naar de velden" gekomen. Voorheen verscheen «en gestencilde weekbrief, waarin niet alleen de opstellingen van de komende wedstrijden stonden, maar ook nieuwtjes over1- skiles, vergaderingen, enz., Deze weekbrief zal blijven verschijnen, maar daarnaast is nu een keurig clubblad verschenen, waarvan de voorplaat is ontworpen door de trainer, de heer J. P. Winkelman. Die voorplaat laat in zwart-witte kleuren een „korf" zien, waardoor juist de bal is gegaan. Daartussen staan de letters „Op naar de velden" en onderaan staat behalve de naam van ODI ook de oprichtingsdatum 11 april 1918. In het openingsartikel verwelkomt de redaktie, bestaande uit H, Verhey ca D. Toussalnt de lezers met „hooggeëerd pu bliek", waarna iets over „de tewaterlating" geschreven wordt. De redaktie noemt deze eerste uitgave zelfs „fel realistisch" omdat uiteengezet wordt de voor- en nadelen van het korfbalspel als gemengde sport, hetgeen de lezers aldus nog steeds de redaktie niet mogen missen. Er gaan 2S leden naar de kampweek in Rerawoude. Aida Smits is het die iets over de voordelen van het korfbalspel als ge mengde sport schrijft en verder staan er ar tikelen, verhaaltjes en rijmpjes in van Chiel Boe. Cate en Irene Gruisde), Truus en Mien, H. Verhey en B. Sleeuwenhoek. Al met al een blad, dat het best zal doen en waarvan ODI stellig veel profijt zal hebben. Het stencilwerk is goed verzorgd en we wensen de redaktie van deze oudste christelijke korfbalclub van Nederland veel succes toe en,.„ veel kopij. VLAARDINGEN De turnvereniging „Willen is kunnen" neeft vrijdagavond in de uitverkochte Stadsgehoorzaal een groots opgezette uitvoeri ng gegeven Daaraan werd deelgenomen door 200 van de 500 leden, die deze vereniging rijk is. Het programma werd geopend met een keurgroep, die op het Gehoorzaalpodium een fraai standje ten beste gaf, gevolgd door een kort welkomstwoord door de voorzitter, de heer h. J- F. Thier. Behalve het uitgebreide programma werd als intermezzo een optreden ver zorgd door een aerobaiiekgroep „De Etcma's". die van hun kunsttoeren op bekwame wijze een demonstratie lieten zien. Schiedam: P. van Sandbrink, Van Heuven Goedhartstraat 97-111. tel. 262562; W. A. de Ridder, Stadhouders- laan 46, tel. 267590; G. in 't Veld W. de Zwijgerlaan 23, tel 268599. Maassluis: J. Collet, Zuiddijk 88, tel. 2002; Verloskun dige mej. v. d. Veen, Jac. Catsstraat 24, tel. 2376 en mej. Van der Hoeven, Mackayplein 18 rood, tel. 4380. Rozen burg: H. C. v. d. Graaf, Anemonenlaan 2, tel 2208. Maasland: W. J. Oltmans, "sHerenstraat 4, tel. 01899-2039: veearts C v d. Most, Kethelweg 13a, Vlaardm- eén, tel. 01898-3084. Hoek van Holland: J. J van Lonkhuijzen, Jolinkstraat 2, tel. 2627. Vt brandweer vond de juiste oplossing. De afdeling werktuigen van gemeentewerken voerde de installatie uit. De negen Sprinklerkoppen, die de rieten kap en het houten draaiwerk (azijnhout en palmhout, harde houtsoorten voor de twee grote raderen) beschermen, worden gevoed door een stevige slang. De molenkap kan 180 graden draaien. Voor de slechts enkele dagen per jaar -dat de wind uit zo'n richting waait dat de kap nog meer moet draaien, koppelt de molenaar de slang los, laat de kap draaien en zet de slang weer vast. De heer A. Versloot, die het opzicht had bij de montage, zegt: „Er waren hier opvouwbare monteurs nodig". Hij be doelde dat de monteurs op de moeilijkste en ver verborgen plekjes moesten komen om de leidingen vast te schroeven (lassen was te gevaarlijk). In de Vier Winden zijn 74 Sprinkler-koppen aangebracht. Deze bestaan uit een spuitstukje met als afsluiter een klein glazen stopj e met een speciale vloeistof. Als er op een plaats bij zo'n sproeier een te hoge temperatuur heerst smelt het glas en ontsnapt de lucht, die in de leidingen zit om plaats te maken voor water dat er met een capaciteit van zes tot zevenhonderd liter per minuut uitkomt. Er zijn zelfs sproei koppen in enkele Jacobsladders die het graan omboogbrengen. Er is lucht in de leidingen om bevrie zing te voorkomen. Beneden staat een kleine compressor, die in normale geval len de lucht op constante druk houdt. Komt de installatie in werking dan gaat bovendien buiten de molen een grote bel rinkelen, een bel, die ook op „water kracht" wordt aangedreven. Er is nog geen directe telefoonlijn naar de alarm centrale van de brandweer. Het ligt wei in de bedoeling dat die er komt. Als de brandweer arriveert, kan de Sprinklerinstallatie worden gekoppeld aan een brandweerwagen. Daartoe behoeft slechts een ruitje boven de deur te worden ingeslagen. Proeven hebben uitgewezen, dat, mocht er in de kap brand ontstaan, er binnen 25 sec. water op die negentien meter hoogte. Overigens hoopt de heer Kluit dat de installatie nooit behoeft te werken De andere maatregelen zijn, zoals het behandelen van het hout met een brandwerende vloeistof, het plaatsen van bliksemafleiders, van branddeu ren en brandblusapparaten. Op de brandwerende vloeistof is vijf jaar garantie. De heer Kluit zegt: ,Jk heb stukken hout in de kachel gedaan. Ze wilden niet branden, maar verkoolden slechts op den duur". Rotterdam is-zuinig op zijn molens. Er zijn er nu twee afgebrand binnen enkele jaren, de anderen zijn nu zo beveiligdr dat naar verwacht zij van vernietiging door brand gespaard zul len blijven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op het Klcinpolder- plein is vrijdag de 33-jarige vertegen woordiger C. J. Kaandorp uit Viaar dingen met zijn bestelwagen tegen een lichtmast en een verkeerszifR gereden. Hij-reed'in'-de richting Van dè Burge meester Josselin de Jonghlaan, toen hij plotseling moesit remmen. Een aantal dozen bonbon-s schoof naar voren. Met de linkerhand duwde hij die terug. Hierdoor verloor hij de macht over het stuur en botste -tegen de zuilen. Met een bloedende hoofdwond is het slachtoffer naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht. De wagen werd vernield. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de versterking van het laagspanningsnet stellen B. en W. de gemeenteraad voor een krediet te verlenen van 58.300 ten laste van de kapitaalsdienst van de begroting 1965 van het elektriciteitsbedrijf. Een onderzoek, ingesteld naar aanlei ding van diverse klachten over storing in het gebruik van elektrische apparaten, heeft namelijk aangetoond, dat de span ning in het laagspanningsnet op verschil lende plaatsen slechts 200 Volt of minder bedraagt in plaats van 220 Volt, Dit was onder meer het geval in de Van der Elststraat, de Huysmansstraat, de Aleidastraat en de Westfrankelandse- straat wat het westelijk stadsdeel betreft, in' de Lange Singelstraat nabij de Galilei- straat, het Boerhaaveplein en de Van Marumtraat, gelegen in het oosten van de stad, en tenslotte ook in de Poortu- gaalsestraat. Om hierin te voorzien is het noodzake lijk ongeveer 1.275 meter laagspannings- kabel, in verschillende delen, in het net bij te monteren. Bovendien moet ter verbetering van de spanning in de Aleidastraat een verdeelkast worden ge plaatst De hosten van deze werken zullen naar raming 58.300 belopen, t.w.: voor ar beidflonen 28.940; voor materialen 28 450; voo? onvoorziene onkosten 910. In de lijst van vermoedelijke kapitaal- werken, opgenomen in de geleidebrief bij de begroting voor 1965, is met deze kosten reeds gedeeltelijk rekening ge houden. (V,an een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de Willem van Hildegaersbergstraat is vrijdag het driejarige meisje H. F ij ink op het trottoir aangereden door een personen auto met aanhang wagentje. Een wiei van. de aanhangwagen reed over het kind van de voeten tot het hoofd. Na het ongeval zei de bestuurder tegen haar veertienjarig broertje: „Breng je zusje naar huis". Hij zelf reed weg. Het kind is thuis op bed geiegd en in. slaap gevallen. Pas later kwam bet verhaal los. Ze had wonder boven wonder slechts enkele schram men. De bestuurder kon later worden aangehouden. Het is de bouwkundige J. A. G, VLAARDINGEN Getrouwd: Jan Louis van Elowijk 24 en Christa Frida Ham- mink 21; Arie Nuis 23 en Tetje PJelJsier 22, GeUoren: Yvonne Bernadette cf v A „van Oosterhout en M T O'Connor Jac van Heems kerkstraat 17; Henriëtte Immique d v J van der Hoeven en J F de Brtnjn Maas sluis Da Costaplein 4A; René z ,v J J van S.unter en C de Vetten Röntgenstraat 8C; Comelis Leonardus Maria z v P A Ham en C M G Overgaag Am Hoogvlietstraat 53. (Van een mede-werker) SCHIEDAM Nu de bouwcommis sie van HBSS en ODI de vorststagna- tie achter de rug heeft en de leerlin gen van de Chr. Techn. School inmid dels al heel wat ramen en kozijnen hebben gereedgemaakt, ziet het er naar uit, dat de bouw van de kantine en kleedlokalen binnen afzienbare tijd voltooid kan worden. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de CTS-leerlingen niet voor voldoende materiaal konden zorgen voor het clubhuis, voornamelijk omdat de CTS tenslotte een school is, waar met het lesrooster terdege rekening moet wor den gehouden. De school is uiteindelijk geen werkplaats, ook al hebben de jongens van de heer J. Bouterse eerst theorie gehad over de kozijnen van de kantine, later kwam de zaak op tekening te staan en de jongens moch ten hun lessen ook in de praktijk brengen. Dat hield in, dat de leerlingen met de heer Bouterse reeds enkele ochtenden op het Harga-terrein doorbrachten, waar naar zij niet alleen het materiaal brach ten, maar het daar ook deels monteerden. De bouwploegen van HBSS en ODI zullen het binnenkort afmaken en gaan opbouwen. Reeds zaterdagmorgen hoopt men daarmee een begin te maken; althans wil men het bouwterrein helemaal „schoon" hebben, zodat men met spoed aan de bo-uw van de ramen, kozijnen en deuren kan beginnen. De heer Bouterse vertelde ons, dat hij zijn uiterste best zal doen om vóór de grote Vakantie (die begint op 9 juli) al het materiaal van de kantine en van twee kleedlokalen gereed te hebben, Direkteur H. v. d. Waal staat hierachter en dit belooft in de komende weken een prestigeslag te worden. Natuurlijk maken de jongens van de CTS het werk goed en op tijd klaar, hetgeen voor de bouwers van HBSS en ODI weer een stimulans zal betekenen om voor de afwerking te zorgen. Volgens de heer Bouterse heeft men nu gemaakt 2 puien van 12 meter lang, 1 van 18 meter en 1 van 9 meter lang. Het schoolbestuur heeft ook toestem ming 'gegeven voor het maken van bedoelde materialen, zodat momenteel alles er op wijst, dat bij de opening van het nieuwe seizoen in september in ieder geval de kantine geheel gereed zal zijn en mogelijk ook de kleedlokalen. Juist dezer dagen heeft het bestuur van HBSS tevens besloten om het contrakt met trainer A. Bierhuizen met twee jaar te verlengen. De heer Bierhui zen die dit seizoen succesvol heeft gewerkt met zijn pupillen heeft het contract aanvaard. (Van een "onzer verslaggevers) H. Gijsen, mevrouw H. van Beek-van TtE Dienst van Stadsontwikkeling is op liet ogenblik druk bezig met het voor. bereiden van de tentoonstelling „Rotter dam, Stad in Beweging", die van 18 mei (Opbouwdag) tot 14 augustus in het Bouw centrum wordt gehouden. De expositie wil een beeld geven van een kwart eeuw her bouw en ontwikkeling van Rotterdam Een maquette toont de. stad van nu, met de toe komstige aanvullingen, zoals de nieuwe spoorweg- en verkeerstunnel onder de Maas en de tunnel onder het Churchill- plein. Het gedeelte dat niet door de oorlog werd verwoest is uitgevoerd in een bruine tint, de nieuwe bebouwing is lichter van kleur. De toekomstige werken zijn van perspex gemaakt. Het model is er één van een serie van drie die aan het begin van de tentoonstelling zal worden opgesteld. Hierop kan men tot in details liet Rotter, dam ran voor de oorlog bel verwoeste cen trum en de meuwe stad zien, dit alles tegen de achtergrond van de „beweging* die de haven de laatste 25 jaar beeft meegemaakt. De maquette van bet nieuwe Rotterdam is vier meter lang en 2,80 meier breed. Wan neer deze helemaal klaar is, zijn er 350 dagen aan gewerkt. SCHIEDAM Voor de Dienst Be scherming Bevolking, A-Kring Zuid- Holland -C reikte vrijdagavond in gebouw Irene de heer W. J. M. Hertum, distriktshoofd Rechter Maas oever, een groot aantal" vrijwillige noodwaehters de medaille met oor konde uit ter gelegenheid van hun tien-jarig onafgebroken dienstver band. De heer Hertum releveerde het feit, dat deze vrijwillige noodwaehters tien jaar geleden met het werk waren begon nen en sindsdien met veel zelfopoffering onafgebroken hadden meegewerkt aan de totstandkoming en de organisatie van de B.B. waarhij ze het niet altijd even gemakkelijk hadden gehad. Hij noemde het buitengewoon lof waardig, dat er mensen zijn, die jarenlang in alle stilte hun medewer king verlenen in de hoop, dat het nooit nodig zal zijn om van hun hulp daadwerkelijk gébruik te maken. Na zijn toespraak overhan digde het distriktshoofd aan volgende noodwaehters de meidaille met oorkonde: K. Visser, K. Pedersen, J. D. de Graaf Sr., P. Krabbendam, J. B. van Oort, J. (Ven een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vrijdag ging op de plants, waar straks het Schouwburg en zal komen, de eerste betonnen dakplaat van de °nfergr°ndse aan ottrggarage uit de bekisting. Jammer genoeg voor alle perken- aan d Schouwburggarage, die op „ondergronds pannebier hadden gerekend,, is pze dakplaat, die dertig centimeter onder het straatoppervlak l.gt, niet het °Dattehoogke punt zal van de zomer pas worden bereikt: de bovenrand van de borstwering van de mrit, een meter boven de s or_ Maar in ieder geval is de eerste stap gedaan m de «ebtmg wan ieen or dentelijk" Schouwburgplein. De dienst van Semeentemerken hoopt het betonwerk eind dit jaar gereed komt. Over de afJ>™w valtu Sen, het beruchte plafond, dat de financiën der 9^ente Rotterdamzo be Perkt, sul daarop van grote invloed zijn. Er u echter een gegronde hoop dat de garage tegelijk met het concertgebouw gereed zal zijn. Pas daarna kan het eigenlijke plein aan de beurt komen. T/IJF „geheid," Rotterdamse jon gens zijn als „Flaming Stars" geducht bezig met „beat" en „roll" de amusementsladder te beklaute ren. Hun aanhangers en ze heb ben een hechte groep van honder den „jans" beweren dat het vijf tal zuiverder „beat" speelt dan de beroemde „Beatles". Wij hebben ze dezer dagen met bravour aan de gang gehoord, toen tce toevallig ook in de Siegro-Studio's waren op het moment dat er opnamen be gonnen voor hun eerste grammo foonplaat. Even de vijf aan u voorgesteld; op de foto ziet u van links naar rechts leider en zanger Wim Fiolet, Haspel- straat 32, basgitarist Peter Broekzit- ter, drummer Cor -den Herder, slag gitarist Kees van Berkel en sologita rist John Fiolet- Wim is 23 jaar en chauffeur, Peter 20 en electriciën, Cor 19 en voor zes jaar marineman, Kees 20 en chauffeur en John 22 en electriciën- Op de gok Ze zijn met hun groep op de gok gestart; voor een feestavond van een bedrijfsvereniging "beloofde John een band, toen er nog geen band bestond. Met kunst- en vliegwerk staken de vijf de koppen bij elkaar en op de bewuste avond nog geen jaar geleden hebben zij inderdaad ge luid geproduceerd, qua instrumenta rium weliswaar op een schoen en een slof- Laaiend De man die al meteen laaiend enthousiast werd, is Wims vader, Joh. Fiolet, schilder van beroep. Hij wierp zich op tot manager van de groep en was bereid, daarvoor financieel een flinke veer te laten. Vader Fiolet kocht zelfs een bestelwagentje om de „Flaming Stars" kris-kras door de streek te verplaatsen naar die zalen j Persoonlijk staan wij als kunstre- en zaaltjes, waar hij -een" optredendacteur te ver af van de moderne had weten te versieren. De heer I muziek ïn dit genre, maar we vonden Fiolet koerste de groep met het het leuk, van een toevallige ontmoe- instinct van de geboren manager, deed de knapen in -de leer bij Luut Buysman en bouwde met hulp van familieleden een fanclub op via een nieuwsbulletin en maandelijkse fan- avond in „Spes" aan de Dordtse- straatweg. Groot geluk Volkomen onverwacht overviel het geluk de „Flaming Stars": een zeeman hoorde de knapen, zag wat m de groep, bekeek het instrumentarium en legde 't is echt gebeurd 23.000 gulden op tafel. „Als je wat wilt bereiken, moet je de beste spullen hebben koop ze en betaal maar af met wat je uit jullie gages over houdt". Waar ze maar konden, heb ben ze gespeeld- „Binnen het jaar waren we uit de schuld", vertelde vader Joh. Fiolet ons trots. Ze werkten niet alleen in en rond om Rotterdam vooral in Spijkenis- se blijkt de groep bijzonder in trek te zijn maar ook in België. De .Flaming Stars" traden al een keer op voor de radio, wonnen de eerste prijs van het jazzconcours in de „Spil" en werden tweede in het" Kaagconcours. En dan nu de plaat. We hebben gezien en gehoord hoe de heer Groe- neveld van Siegro Studio's met grote kundigheid de vijf en hun geluidsap- paraturen zo groepeerde dat voor de „sound" een voortreffelijke balans werd bereikt. Toen met „Under the boardwalk" eenmaal de beste instelling was ge vonden, kwamen „No replay", „Eight days a week" en „If you need me" bijzonder vlot op de .band- Geluid- technisch moet het wel „af" zijn en dus nu maar hopen dat de Flaming Starfans het plaatje naar hun smaak een „topper" vinden- ting gewag te maken, want wat de vijf knapen er voor over hebben om in de showbusiness iets te bereiken, is toch wel respectabel- „Beat" en „roll", zo dachten we, brengen alleen tieners in beweging, maar dat blijkt bij de „Flaming Stars" niet te kloppen. Hun meest enthousiaste „fan" is de grootmoeder van de heer Fiolet. Op het feestje ter ere van haar verjaardag heeft oma de jongens zo ver gekregen dat ze tot 's nachts drie uur voor haar bleven spelen. Oma is drieënnegentig! En ze heeft de hele avond met haar voeten de maat zitten tikken. Nielen, J. J, Douma, J. van Dongen, P. Ligthart, A. A. de Zwart, A. Zuid geest! J. Koppenhagen, H. P. M. Hartman*, H. Bezemer. J. J. den Uyï, J. A. G Oorthuis, J. H. Bierhoff, J. D. Osterholt P. Brouwer, J. J. L. v. d. Broek, M. de Keijzer,,. L. W. Kuyper, E. van Gtterioo, mevrouw JVT. Nefkens-Erftemeyer, me vrouw L. Veerkamp-van Galen, C. van Zessen, R. van Smirren, P, Sjoerdsma, B, W. van-Huuksloot, A. Kortland, D. Kreft, M, A. van Aalten, H. J. Bauman, B. M. Steenbergen, J. S. Brandsema, J. van Rij, mevrouw E. Riemslag-Baas-Bijl, H. J, Elshof, P. Jongkind, P. J. J. van Steen, mevrouw W. Simons-Rutgers, me vrouw M. Rietkerk-Hagoort, A. Scharioo. Het Hoofd Zelfbescherming Bevolking Schiedam, de heer J. Vogelezang, woon de deze feestavond bij. Onder de talrijke aanwezigen, de zaal was geheel gevuld, bevond zich ook de brandweer-comman dant, de heer D. de Jager. Na het officiële gedeelte vertelde Nini Boesman over de avonturen van haar en haar echtgenoot, drs. Jan Boesman in Afrika, Amerika en Azië. Vooral het avontuur van. de sheik in het Atlasgebergte van Noord-Afrika, die er nog vijftig negerslaven op na hield, wiens schoonzoon vijfhonderd kinderen had en wiens moeder zo dik was, dat ze niet meer door de deur van haar vertrek kon en dientengevolge gedoemd was om daar haar leven te slijten, deze ontmoeting met een voor ens onbekende wereld, boeide kenne lijk het gehoor van de knappe vertel ster, die haar toespraak besloot met de woorden: Motorvliegen is nuttig, zweefvliegen is een kunst, maar bal lonvaart is een delicatesse. Na de pauze vertoonde de heer Boes man o.a. de televisieballonfilm, bekroond te Den Haag in 1961. Het publiek kon schriftelijke vragen stellen, die de bal lonvaarder beantwoordde. De beloning van de origineelste vragen was een zilveren, ballonlepeltje en twee balion- boeken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de Bergse Linker Rottekade is vrijdagmiddag een vrachtwagen door het wegzakken van de berm op de kop in het water terecht gekomen. De bestuurder slaagde er in zijn medepassagier uit de cabine te bevrijden. Beiden kregen een nat pak. Een kraanwagen heeft de auto op het droge gezet. SCHIEDAM: Herv Gem Grote Kerk 10 ds Kiaassen, 11 dr Cazemier; Bethelkerk 30 ds Hoffman, 17 mej ds Bos; Opstandlngskerk 90 dr Cazemier, U9 ds Le Coq, Jeugddienst: Vredeskerk 9 en 10.45 ds Hemmes, 19 ds Jansen; Kethel, geb. De Rank 8.30 ds Vons: Dorpskerk 10 en 19 ds Vons. jeugddienst. Geref Kerk Qosterkerk 10 ds Everaars, -17 ds Nammensma; Xethel De - Ark- 8.30 ds Hagen, 0.4.30 ds Everaars: Magnalia Dei Kerk 40 ds Cowée, 07,.ds Everaars: De goede haven 00 ds Appeio, 17 ds Kersten: JaUanakerk 60 ds Nammens ma, L7 ds Couvée. Chr Geref Kerk 10 dienst. 17 ds Bokhorst; Ned Herv Geref Evang Irene, Nieuwe Haven 035, 10 ds Schipper. Ned Protestantenbond il«.30 da Jteitsema. Leger des Heils Lange Haven 27, 00 Iteillgingsdieast. 12.25 zondagsschool, 50.45 openlucht prediking Gerr. - Verboon- straat, 49.30 verlossingssanojenkomst. Vrije Chr Geref Gem Tuinlaan 60, OO en 06 ds Usselstein. Oud Geref Gem Jeugdhuis, Haver. 97, 10 en 17 ds Luitjes. VLAARDINGEN: Herv Gem: Grote Kerk. 10 dhr Colenbrander, -17 ds Bouterse; Reho- bothkerk, 9 en 00.30 ds Baas, 19ds Bouterse: Bethelkerk, 10 ds Van der Vloed, 08 dhr Hoogenadam; Immanuëlkerk, 10 dhr Van Lambalgen, '19 ds Biesbroek; Nieuwe Kerk, 10 ds Kolkert. 07 dhr Van Zetten: Zaal Maranathakerk, 8.45 ds Van Noort: "Westwijkkapel. 10.30 ds Van Noort, 19 ds De Jong, Bijbelstudiedienst; Zaal Harmo nie, 10 iongerendienst (15-18 jaar). Gere formeerde Kerk: Oosterkerk, ilO ds Lever, "17 ds O Aalbersberg. ond. ..Het er"-- i van de H. Geest": Bmmauskerk, 9 en 10.30 ds Komvenhoven, '17 ds Heyn.en; Pn.t.. 9 en 10.30 ds Heynen, 17 uur dr Bos; Maranathakerk, 10 ds Aaïbersberg, evange- lisatiedienst, ond. „Nacht in de middag" (Math, 27:45-46), 0-7 ds. Lever. Christ Geref. Kerk: Kerk Emmastraat, 10 en 17 ds Drenth, Aula H. de Coefcsehool, 00 leesdienst, 15 ds Nieuwenhuijze. Gerefor meerde Gemeente: Kerk Westnieüwland, 10 en 17 ds Huisman. Remonstrants-Geref Gemeente: Kerk Hoüaan. 10.30 ds Beuk- man. Holy-Ziekenhuis9 ds Bouterse. Volle Evangelie Beweging: Huize Sion, Broekka de, 15.30 samenkomst. MAASSLUIS: Herv Gem: Grote Kerk 40 ds De Jong, 1® ds Meijer: Hervormd Rusthuis 9 ds Meijer; Ichtuscentrum 40.30 ds Meijer: Jeugd- en Kinderkerk Sursum Corda 10 dhr Siepman; Cat. lokaal Grote Kerk 10 dhr Mostert; Evang lokaal Gen. de Wet straat 10 dhr Koenen; Geref Kerk Imnia- nuelkerk 9.30 ds Dercksen, 16.30 ds Aaf- tink; Maranathakerk 9.30 ds Aaftink, 16.30 ds Dercksen. Geref Kerk Vrijgem 8.30 ds Bouwman. 04.30 ds De Boer. Chr Geref Kerk 9.30 en 16.0 ds De Jong, Leger des Heils 10 heiligmgsdienst, 08.45 openlucht samenkomst op de Markt. 19.30 verlossings- samenkomst olv kapt Dijkstra, 12 zondags school, .10.30 kindersamenkomst. Ned. Prot Bond: 10,15 dhr Elderenkamp, Bapt. Gem: 10 en 19.30 ds Van der Vlas. ROZENBURG Herv Gem Inamanuelkerk 8 45 ds Evelein. 16.30 ds Van den Bosch: Westerkerk 9.45 ds Kalkman. Geref Kerk S.30 ds Mantz, 18.30 ds Mantz. chr Geref Kerk 9.30 ds Plantinga, 15 idem. Geref .Kerk Vrijgem 1015 en 15.30 ds Bouwsma. MAASLAND Herv Gem .10 en 19 ds Keijzer. Geref Kerk 10 en 14.30 ds De Jong. HOEK VAN HOLLAND: Herv Gem 10 ds Van der Horst, 19 ds Kalkman* Geref Kerk 10 en W ds Rullman. Herp Evang 14,30 ds Van Dijk. Vrijz Herv 18 ds Visser. ZATERDAG 20 MAART 1915 Sneemvstorm. In de Noordelijke pro vincies lieeft gisteren een hevige sneemv storm gewoed, die groote vertraging gaf in het trein- en tramverkeer. De snel trein van 9.30 van Leeuwarden was om 2 uur nog niet te Heerenveen aange komen. De doktersboetsjes werden door twee paarden voortgetrokken. Reeds vee in de wei. Men tneldt ons: De veehouder K. te Zevenhuizen heeft zijn vee reeds in de wei gedaan. Voor de dieren is 't te hopen, dat het nu maar spoedig lenteweer wordt. De beschieting van de Dardtmellen. De Engelse slagschepen „Irresistible" en „Ocean" en het Fransche slagschip „Bouvet" zijn hij een poging om door de eerste van de twee vernauwingen der Dardanellen heen te komen, door het vuur van Turksche batterijen tot zinken gebracht. Advertentie: Te koop. In het Noor den van Rotterdam met 7000 een solied blok weekwoningen. Brieven motto „Huizen": Bur. v. d. blad. ^vvwwvwwwwwwww

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1