AGENDA Leger des Heils-kapitein over zijn Hongkong - jaren Bestuur van GvP-lyceum licht gemeenteraad in Restauratie was rem voor aktiviteiten JONGEN BEGROEF TAS MET BUIT INBRAAK Strijd damkampioenschap ondervindt stagnatie Met gezin vijf maanden verlof in Nederland Heilsofficier was jaren van huis HINDERWET Drie auto's tegen elkaar Rat op bezoek bij „De Spar" Bijdrage oplossing conflikt? Man na botsing doorgereden Ondeugdelijke auto reed 70 km Jaarverslag Stedelijk Museum A. Yerboon naar Scïieveningen Johnny Griffin bij B 14 Dinsdag finalisten bekend KNVB-clubs aan eind competitie Noad griïjk (5-5) tegen Élan 1 Burgerlijke stand ADVERTENTIES houden II op de hoopte en helpen U bij het maken van de juiste keus. ediet Twee jongens gooiden papier naar buiten Brandweer bluste schoorsteenbrand Man gewond bij val op straat Geld uit kantoor gestolen Zilveren jubilea bij A. de Jong Man reed zonder licht op gestolen fiets Goederen uit auto gestolen Man ernstig gewond na val van steiger Contaktavond van DOK zeer druk bezocht Inbraak in kantoor zonden buit CONSTRUCTIE- BANKWERKERS g rotterdammer ezer dagen pagina 5 MAANDAG 22 MAART 196S BAL RETOUR BETER BEGRIP Vandaag dat/elijks IN DOZEN MELKPOEDER SLANG Verhogen Uitslagen •PLET.TERIJ ENTHOVEN.' DELFT broers vest 64-66 topmerken gaven aan kroes voor keur als dealer In Schiedam I waarom zou u het niet doen? artifort, bovenkamp, formule fristho, gelderiand, g-plan e„a. e een groot zakenman, die zei: ,Jk zit tot over mijn oren in de zorgen, want er is op irf ogenblik btf de banken heel moei- Kfe krediet te krijgen." Dit pleit na tuurlijk voor het beleid van onze Ne- ierkndse banken, die hiermee ver- intttoordelykheidsgevael tonen. Het jmkwezen kan nu eenmaal niet kre- ti Biettn uit een hoorn des overvloeds ^uer onze ondernemers uitstorten. Het iju in een zeer korte termijn het vol- tiagen bankroet van het gehele econo mische stelsel van het westen beteke- neit, Het is evenwel niet prettig voor „nze zakenlieden, die zo veel mogelijk jjiiie» produceren en verkopen en ijbor deze kredietbeperking zich deer- M gekortwiekt zien, i/e menen overigens, dat dit krediet- Ideid harde noodzaak is, indien we »iet met onze ongeveer dertien mil- 'ken landgenoten in een bodemloze af- jrond van een inflatie wensen te val len, Wanhoop en extremisme zouden "in een minimum van tijd de historische fronds lagen van onze natie ondermij nen. ■VET bleef niet bij deze ene zaken- man. Velen vertelden ons hetzelf de droeve verhaal. Als we alleen maar tens denken aan die aannemer ergens tender Den Haag", die vanwege de loonexplosie niet verder kan bouwen en dan de grond zit. Van hoevele mia- dmtandszaken weten we helemaal 'uiet, hoe ze er eigenlijk voor staan. Vergeet vooral niet: We zien slechts de jigadcs, de gevels. In de boeken mo rgen we niet kijken. Dit alles is moge- dijk, omdat we in een eeuw van het 'kredietkapitalisme leven, een wereld omspannend gemaskerd bal, waarvan ire alleen de ware gezichten kunnen ontdekken, als de klok twaalf slaat en -de maskers afgelegd worden, d.w.z. bij ten crisis. Voordat het demasqué aan vangt, weten we niets... FE rijn aan de horizon van de natio- nale volkshuishoudingen van het moderne westen „wolkjes zo klein als een hand" zichtbaar, om een Oud testamentische uitdrukking te gebrui ken, die elk zinnig mens tot nadenken meten stemmen. In Frankrijk bijv. is de welvaartsdroom blijkbaar alweer grotendeels achter de rug en het Gaul- iisme op zijn retour, wat op zichzelf een verztoakking van de binnenlandse stabiliteitsfactor kan betekenen. In Italië blijkt de nationale volkshuis houding nog zo weinig te beantwoor den aan een werkelijk christetyk-ver- cntwoorde maatschappijdat alleen een sociaal-economisch wonderhet land kan redden van de overname van de macht door de communisten. In de Romeinse salons der rijken schijnt momenteel dezelfde typisch, spotzieke sfeer te heersen nis in Parijs can de vooravond van de Grote Franse Revolutie in 2798 onder de rampzalige koningin Marie Antoinette, een voor ons onbegrijpelijk geestelijk klimaat van Jla ons de Zondvloed", dat ook in de weelderige vertrekken te vinden was van de czaristische groothertogen in Moskou, toen de mitrailleurs der communisten reeds in de straten rik ketikten. INDIVIDUELE en grocpsbtindheid ten aanzien van de gelijktijdige his torische, maatschappelijke en staat kundige vraagstukken is nu eenmaal door de eeuwen heen een menselijk tekort geweest, dat ongetwijfeld mede de oorzaak was van vele crisisver schijnselen, oorlogen en revoluties. Men staat altijd opnieuw verbaasd, hoe menig mensen en groepen in de zelfde woonagglomoratie van elkaar afweten en met elkaar meevoelen Zelfs bij onze hedendaagse, toch wel machtige communicatiemiddelen leven we meestal in een ontzaglijk gemeen schappelijk wanbegrip tot elkaar. Het laatste technische „wonder", de t.v., blijkt hierin nog geen oplossing te kunnen brengen. En toch hangt vandaag en morgen, heden en in de toekomst de leefbaar heid van ons aller bestaan af van een algemeen begrip van ieder van ons ten opzichte van de wereld der sociale, economische en politieke verschijnse len. Stadhuis: Gemeenteraadsvergadering, 2D. Monopole Theater: Schiedamse Film- kring, Eussische filmavond. 20. Musis Sacrum: S. G. Toneelwedstrijd, toneelavond. 20. lihr. Sociale Belangen: Schiedamse Volkstuinders Ver. „Klein Babbers- polder", jaarverg., 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER', Schiedamse redactie Lange Kerkstra:1 82, teL 203954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.ff.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 395885 ot 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr, Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (aar tie soven) dag. van 13.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Aiann Politie 264666. alarm brandweer 259123 alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag. Bijbellezing en «verdenking, tel. 141000. Apotheek: Jansen, Swaznmerdamsmgel <1, tel. 264917. (Van een medewerker) CCHIEDAM Toen de 35-ajrige Schiedammer B, F. J. van den Hoek, kapitein bij het Leger des Heils, ons vorig jaar schreef, dat hij op 31 januari van dit jaar boord hoopte te gaan van de Chusan om op 27 februari in Hoek van Holland aan te komen, zou hij misschien zelf niet vermoed hebben dat alles zo keurig netjes volgens plan zou verlopen. In onze krant hebben we over de aan komst geschreven, gaven we met een foto weer hoe het gezin Van den Hoek door het muziekkorps van het Leger des Heils te Schiedam feeste lijk werd binnengehaald, maar toch is er alle reden om op de vijfjarige reis van kapitein Van den Hoek nog eens terug te komen. Het is toch immers zo, dat wie verre reizen doet, veel kan verhalen. Welnu, zo is het ook kapitein Van den Hoek gegaan, die met zijn echtgenote (kapitei- ne B. v.d. Hoek-Govaars) en zijn drie kinderen veilig in ons land arriveerde en intussen het ene verhaal na het andere heeft verteld en nog zal vertellen. Hij zei dat hij wel twintig jaar in Hongkong zou (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Drie personenauto's kwamen zondagmiddag om 1535 uur met elkaar in botsing op het kruispunt Burgemeester Knappertlaan—Warande, doordat een auto, bestuurd door J.v.dB. uit Schiedam geen voorrang verleende aan de auto, bestuurd door PJB, uit Poortugaal, waardoor hij tegen de linker achterzijde van deze auto botste, die om zijn breedte-as draaide en tegen de personenauto van O.v.D. uit Schiedam reed. Alle drie auto's werden min of meer ernstig beschadigd. (Van een medewerker) SCHIEDAM Een grote water rat heeft zaterdagmiddag de omge ving van de Parkweg lievigver ontrust en enige opwinding "te weeggebracht. De rat was stellig afkomstig van het water uit de Noordvest, waar dagelijks ratten huizen. Het dier stichtte aanvankelijk enige verwarring door onder de étalage's van enkele winkels aan de Parkweg zijn schuilplaats te zoeken. Tot zover viel alles nog wei mee, want voorlopig was het dier nog buiten. Toen de heer A, v. d, K. met een bezem de rat achterna ging, werd de consternatie groter door dat de rat de zelfbedieningszaak van „De Spar" binncntippelde en daar voor de nodige opschudding zorgde. Daar werd de jacht voort gezet, maar doordat de rat een veilig plekje zocht achter een vitrine, moesten eerst vele artike len en flessen worden weggehaald. De rat slaagde er zowaar nog in om weer op de Parkweg te komen en nad een wilde jacht werd het dier toch door de heer V. d. K. met de bezem aan de andere kant van de weg doodgeslagen. De rust keerde weer, althans... totdat de andere ratten de weg van de „doodgeslagene" zullen volgen moeten blijven om werkelijk alles van deze Chinese plaats te kunnen vertellen. Vijf maanden verlof heeft het echt paar Van den Hoek-Bogaars en de kinderen Barend, Jos en Beppy (7, 5 en 4 jaar1, waarvan Beppy in Hong kong werd geboren. Het waren jaren waarin men veel ellende en armoede heeft meegemaakt van de Chinezen. Bijzonder ontroerd was men van het feit, dat vele vrouwen en mannen 's nachts buiten slapen, waarbij het bezit van een grote doos als een „luxe" gezien mag worden. Een dankbare taak had kapitein Van den Hoek wanneer hij die nachtslapers (sters) van dekens en voe ding mocht voorzien. Honderden dekens werden op die manier uitgereikt namens „The Salvation Army". Het echtpaar Van den Hoek was beheerder over een tehuis, waar samen komsten werden gehouden, waar 1600 kinderen op school 2aten, waar voor de rijstuitdelerij eerst een dienst van 20 minuten werd gehouden en waar men 50 pet. geestelijke arbeid en de andere 50 pet maatschappelijk werk verrichtte. „We reikten in Hongkong wel 10.000 pakken melkpoeder uit, terwijl er hon derden voedselpakketten op de bestemde plaats kwamen. Veel hulp ondervonden we van de beslaande kerkgenootschap pen, waarvan er minstens evenveel zijn als in Holland. Ook van r.k.-zijde kregen we voldoende medewerking", aldus kapi tein Van den Hoek, die nog niet weet wat de nieuwe bestemming van hem, zijn vrouw en kinderen zal' zijn. „In ieder geval gaan we niet naar Hongkong terug, want die plaats moest meteen bezet worden toen wij vertrok ken. Iedere bestemming zullen we aan vaarden, waarnaar het hoofdkwartier van het Leger des Heils ons ook za! zenden." De vijf maanden verlof zullen tot drie worden gereduceerd wanneer er geen buitenlandse bestemming zal kotnen en wanneer men dus in Nederland gestatio neerd zal worden. Dat wordt evenwel niet verwacht, want het echtpaar Van den Hoek bezit een wereldpas. die hea straks stellig naar een land zal brengen waar de nood op het zendingsterrein weer groot is. Bij de vele avonturen, die kapitein Van den Hoek zich herinnerde is er ook één bij, die het -echtpaar bijna in aanraking met een slang heeft gébracht De aanraking geschiedde wel, zij het met een hark. Hier volgt het relaas van kapitein Van den Hoek, die zijn vakantiemaanden doorbrengt deels bij zijn ouders in Schiedam en deels bij de moeder van mevrouw Van den Hoek in Hulzen: „Eén spannende ervaring werd aan mijn tropenavonturen toegevoegd.. Het was iets waar ik bij mijn vertrek uit Nederland al tegenop zag. Ik bad er al meerdere malen over gelezen en ook de verhalen van anderen gehoord die misschien om mijn verhaal zullen glimlachen. Ik hoopte dat het aan mij zou voorbijgaan, al had Ik een vermoe den, dat het niet zo zou zijn. Op een avond was het moment daar We zaten rustig te lezen op het terras van ons vakantieverblijf, in de schemer avond toen mijn vrouw opeens riep: „Pas op. een slang!" Binnen enkele seconden had ik uit de bijkeuken hark en schop gehaald en kon ik (ik schaam me dat ik het nu zeggen moet: de held op sokken) zeggen tegen mijn dappere vrouw „Maak hem dood!" En met vrouwelijke heldenmoed werd de slang vakkundig de kop vermorzeld. Naast alle belevenissen met muskieten, kakkerlakken op borden en hagedissen in bedden is nu ook dit toegevoegd aan onze tropen kennis." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op 28 februari woei een groot aantal papieren van de boek houding van de firma Kips en Co. over de Van Kleeffstraat. Zaterdag hield -de politie twee jongens aan, beiden 16 jaar oud, die twee draadglasruiten hadden stukgemaakt en toen het kantoor waren binnengedrongen, waarna zij uit balda digheid pakken papier op die dag naar buiten hadden gegooid. MAASSLUIS Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Middel* haar en Voorbereidend Hoger Onder wijs te Vlaardingen heeft zich met een brief tot de Maassluise gemeente raad gewend, waarin een uiteenzet ting wordt gegeven over de wijze waarop de diverse gemeentebesturen tot dusver het Groen van Prinsterer* lyceum hebben gesubsidieerd. Het be- stuur meent met dit schrijven bij te dragen aan de oplossing van de in de gemeenteraad gerezen moeilijkheden. In het uitvoerig schrijven dat onder tekend is door voorzitter J. L. Jonker en secretaris G. Wapstra deelt het bestuur mee dat op 14. november 1957 verzoeken om subsidie in ae investeringskosten van de nieuwbouw werden gedaan aan de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland, Rotterdam en Rozenburg. Al deze gemeenten hebben over de jaren 1956 tot en met 1962 de gevraagde subsidie verstrekt Over 1963 vroeg het lyceum aan de gemeenten een subsidie, niet alleen geba seerd op de investeringskosten, maar ook op" een verliespost op de verhuur van (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door de 34-jarige M. B., reed In de nacht van zaterdag op zondag in de 's- Graveiaadsestmat, komend uit de Leib- nitzstraat, tegen een personenauto aan, bestuurd door P. S., die op zijn beurt de daar achter staande personenauto van J. 'M. B. naar achter duwde. M. B. reed door, maar werd in de loop van de nacht door de politie gevonden en aangehouden. De auto's werden min of meer beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een bestelauto, be stuurd door J. K. werd vrijdag door de politie aangehouden, terwijl deze met een snelheid van 70 km op de Rotter- gladd jdelljk damsadök reed. De auto bleek drie. banden te hebben, een ondeug. handrem en een defekte richtingsaanwij zer. Bovendien stond het kentekenbewijs niet op naam van de bestuurder. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de familie Wiegel, Da Costastraat 18b, brak zaterdag een schoorsteenbrandje uit, waarvan de oorzaak een vuile schoorsteen was. De brandweer bluste de brand met behulp van «en ramoneur. SCHIEDAM De 83-jarige heer A de Jager, wonend aan de Stephensonstraat, viel zaterdag om 8.30 uur ter hoogte van de ViUastraat. HU liep daarbij een linker arm fraktuur op. In het gemeentezieken huis werd de man ter behandeling opgenomen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Hoewel gepland was, dat na het spelen van de vijfde ronde ln de strijd om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam, de finalisten bekend zouden zijn, bleek vrijdagavond in de consistorie van de Betheikerk, dat deze strijd enige stagnatie zal ondervinden. De vastge stelde partijen konden niet alle wor den gespeeld, ojm. door ziekte van de heer R. Kent, met wie J. de Wilde zijn beslissende partij had moeten spelen. Ook de partij tussen 3. 3, Kaijk en B. Quist kon niet doorgaan en zal dinsdagavond gespeeld worden. Al met al Is de situatie thans zo, dat de heer C. den Boer ia groep A zich bij de finalisten zag geplaatst, ondanks zijn nederlaag tegen C. van Dam. In deze groep zal J. de Wilde wel als tweede eindigen. De partij tegen Kent zal na (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door het beperkte kredietbeleid van de gemeente blijkt ook het Stedelijk Museum tegen het financieel plafond te zitten. Het jaar 1964, lezen we in het jaarverslag van het museum, is het jaar geweest, waarin de werkzaamheden, verbon den aan de restauratie van de linker vleugel, de aktiviteiten van het mu seum enigszins remden. Na de voltooiing van deze restauratie zal het museum niet alleen kunnen beschikken over goede werk- en opslag- ruimten, maar bovenal over een aantal museumzalen, die door hun architectoni sche verhoudingen uniek te noemen zijn. Na deze optimistische geluiden ln de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voorbijgangers ontdekten zondagmorgen dat een 13-jarige jongen naaït In aanlev ziinde rijksweg 20 in Ketbel een tas aan het ingraven was. Bil nader onderzoek bleek de jongen met enkele leeftijdsgenoten zaterdagnacht in de kantine van de St.-Jorispoele twaalf flessen ïfisdask, koek, reilen drop, pepermunt en andere versnaperingen te hebben ontvreemd, welke buit in deze t»i verborgen rat. studieboeken. Voor Maassluis werden deze bedragen resp. berekend op ƒ355.96 en ƒ501,51. Da gemeenten Schiedam, Maasland en Rozenburg hebben beide bedragen be taald. Vlaardingen betaalde tot nu toe alleen het eerste deel en heeft wat betreft haar aandeel in het tekort van het boekenfonds de aanvraag nog in behandeling. Rotterdam heeft eveneens het eerste deel betaald en beraadt zich nog op de subsidie van de boekenverhuur. In verband met dit beraad heeft Rotter dam het lyceum verzocht het bedrag van ƒ73,90. gebaseerd op de verlies post, opnieuw op te voeren in de subsidie-aanvraag over 1964. Zoals men weet was de subsidie-aan vraag van het Groen van Pnnstererly- ceum aanleiding tot een conflict in het college van B. en W. Op de laatstgehou den gemeenteraadsvergadering weigerde do raad het voorstel in behandeling te nemen zolang B. en W. niet met een een- stemmig pre-advies op tafel zouden kun nen komen. Het is vrijwel zeker dat op de raads vergadering van maandag 5 april de kwestie opnieuw in behandeling zal ko men Eerst dan zal blijken in hoeverre het toelichtend schrijven van het ly ceumbestuur tot een oplossing zal heb ben bijgedragen. VLAARDINGEN De N.V. Zeevisse rij Maatschappij en Haringhandel voor heen A. Verboon uit Vlaardingen, zai binnenkort haar gehele bedrijf naar Scheveningen verplaatsen. Kostenbesparing is hiervoor de voor naamste reden Naast de haringhandel oefent deze maatschappij met twee sche pen de haringvisserij uit. (Van onze jazztn edewerker) ROTTERDAM hij wordt zo langza merhand een goede bekende bij de Rotterdamse jazzfans, de Amerikaan se tenorsaxofonist Johnny Griffin, die en gebouw De Heuvel optrad. Het werd ook nu weer een sprankelend concert, waaraan de talrijke aanwezi gen veel vreugde hebben beleefd. AUer aandacht concentreerde zich omstreeks hall tien na het voorpro gramma op de duidelijk goed gemuts te Johnny. Deze betrad het podium samen met Art Taylor bekend drummer; door zijn aanwezigheid werd dit concert een dubbel feest bassist Mike Taylor, ook al niet onbe kend en uit de V.S., en onze eigen Cees a „Diamond Five" Slinger. Van de laatste werd pianistisch in dit gezelschap heel wat gevraagd. Hij zorgde echter voor een voortreffelijke begeleiding en bleef zeifs vergelijken derwijs in zijn soïi beslist niet achter. Doordat Slinger zich zo goed bij het drietal aansloot, was er sprake van een complete homogeniteit. Zaterdagavond werden er vooral „lange" stukken gespeeld. Dat wil zeggen: er werd bijna eindeloos op bekende thema's geïmproviseerd. De eerste vertolking duurde zeker 20 minuten, met een zo goede solo van Griffin, dat zijn adepten wisten: het zal weer fijn gaan. En dat is uitgekomen. Alleen werd dit jazz-gebeuren nog boeiender door dat Griffin zulke even voortreffelijke musici had meegenomen en in ons land zo'n „meegaande" pianist als Slinger kreeg. Op zaterdagavond 3 april heeft B- 14 opnieuw een zeer attractief con cert, want dan treedt gitarist Wes Montgomery op. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door een raam binnen te dringen van de N.V. TJnitas, Nieuwe Mathenesserstraat 77, verschaften in de nacht van donderdag op vrijdag onbe voegden z cn toegang tot het kantoor van dit bedrijf. Ze braken het bureau open en ontvreemden uit een stalen kistje ongeveer 30. VLAARDINGEN De heren D. Kloos en J. var, Dijk waren vrijdag 25 jaar in dienst bij A de Jong NV. Scheeps werf en Machinefabriek. De direktie ontving beide jubilarissen, vergezeld van hun echtgenoten en kinderen, op het privékantoor, waar zij hartelijk werden bedankt voor hun toewijding voor het bedrijf. De heer Kloos wist zich van leerling op te werken tot meewerkend voorman elektrisch lasser en de heer Van Dijk wisselde het ijzerwerkersberoep voor f-* van tijdschrijver. Zoals gebruikelijk, werden beiden ver blijd met het gebruikelijke jubileumge schenk, vergezeld van het Vererend Getuigschrift van de Nederlandse Maat schappij van Nijverheid en Handel, met de daarbij behorende legpenning Voor de dames van de jubilarissen waren er handboeketten, getooid met een lint in de kleuren groen-wit van de onderneming. Het officiële gedeelte van da plechtigheid, dat werd bijgewoond door de chefs en vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en Personeelsver eniging, werd gevolgd door een wat ongedwonger samenzijn, waarbij menig voorval uit de voorbije periode werd opgehaald. „In deze museumzalen kan aan de eigen collecties een goede plaats worden geboden, terwijl belangrijke aktiviteiten op tentoonsteUingsgebied zeker onderno men kunnen worden, mits met de uit breiding van het gebouw ook de hier voor beschikbare middelen meegroeien. Wil men in de toekomst van het gebouw en het instituut ten volle profi teren, dan dient men nu reeds het budget te verhogen, zodat men bij de voltooiing van de restauratie in 1966 het museum op een behoorlijke basis zal kunnen exploi teren, gegrondvest op haar belangrijke aktiviteiten, waardoor het nu reeds een niet meer weg te denken plaats inneemt in het culturele leven in onze stad en de Randstad Holland", aldus de heer Paal man. inleiding van dit verslag, legt de heer J. J. Paalman, dlrekteur van het Stedelijk Museum, _de vinger^ op de wonds plek, namelijk het noodzakelijke kredieten. aan de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM ln de nacht van vrijdag op zaterdag hield op de Rotterdamsedijk de politie de Noorse zeeman J. S. aan, van het motorschip Tobon, dat in Schie dam ligt. De man reed op een fiets zonder verlichting. Hij had de fiets op het Marconiplein te Rotterdam zien staan en was er mee vandoor gegaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - De beer G. E. J. deed zaterdag bij de politie aangifte dat diverse goederen waren gestolen uit zijn personenauto, die geparkeerd stond in de Korte Kerkstraat, nabij de Hoogstraat. ROTTERDAM De voorman N. Eijse- laar uit de Vinkestraat, 31 jaar oud, viel vanmorgen tijdens werkzaamheden aan het nieuwe gebouw van De ïïjd-De Maasbode aan d« Schiedamse Vest, door onbekende oorzaak van een steiger op vier meter hoogte. De voorman werd met een hoofdwond ;n ernstige rugklachten naar het Dijtaigt- ziekenhuis vervoerd. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het seizoen 1964/3965 Is voor de KNVB-clubs HBSS en PPSC ten einde voor wat betreft het competitie- programma. "Wel staat nog het bekerpro gramma voor de deur en voor de reserve teams de strijd om de Bronzen Zwaluw. HBSS eindigde door het 1—I gelijke spel bij Barendrecht op een gedeelde derde en vierde plaats met Zuidland en PPSC zette de kroon op het werk door met een 7—1 zege op Oegstgeest bet kampioenschap in de 4e klas A te behalen en daarmee promotie naar de 3e klas KNVB te bewerkstelligen. Meer overdeze wedstrijden vindt u op de sportpagina's. Spelers, bestuursleden en commissiele den van PPSC hebben het kampioen schap zaterdagavond in het Schuttershof in Rotterdam al vast intiem gevierd. Zaterdag volgt de officiële receptie in De Bron op de Lange Haven, waarop we deze week nog zullen terugkomen, GTB en GSS hadden een vrije dag, maar toch zal GTB met genoegen gecon stateerd hebben, dat de twee concurren ten voor de bovenste plaats, Sunlight en OFB, de punten met eikaar deelden (22); hoewel DOS intussen door een 41 zege bij NBSW zich ook als kandidaat handhaafde. Met slechts twee punten achterstand op leider Sunlight is er evenwel voor GTB nog niets verloren en kan er in de laatste drie wedstrijden nog van alles gebeuren. (Van een medewerker) SCHIEDAM De contactavond die DOK zaterdagavond in de grote zaal van Christelijke Sociale Belangen heeft ge houden, trok buiten verwachting een bijzonder groot aantal bezoekers. De zaal was tot de laatste plaats bezet toen de tweede voorzitter, de heer J. Apon, de avond opende. Daarna werd het afwis selende programma afgewerkt. Eerst werden enkele films vertoond die uit het archief waren opgedoken, Eerst een film over DOK in 1938 en daarna een over de natoorlogse jaren. Grote hilariteit ontstond bij het zien van de kleding van vroeger en bij een vergelij king met nu. Daarna volgde een serie kleurendia' sin woord en muziek over de viering van het gouden DOK-jubileum, samengesteld door het echtpaar J. Apon-Stam met geluidstechnische medewerking van de heer J. F. Ververs. Na de gezellige pauze trad een cabaretgroep van enkele DOK- leden op onder leiding van de heer en mevrouw B. Dollee-vsn 't Hof. goedkeuring door de (zieke) heer Kent als remise geboekt worden, (de heer Kent bezat nog maar één punt, zodat hll vrijwel zeker van De Wilde verloren zou hébben), en dat zou betekenen, dat Da Wilde in zijn groep als tweede eindigde. Da heer Van Dam, die theoretisch kans zou maken met De Wilde gelijk te komen, stemde sportief toe in de remise partij tussen De wilde en Kent. Xn groep B Is Heuvelman zeker van zijn plaats in de finale en de dinsdag te spelen partij tussen Kuijk en Quist moet hier bepalen wie de tweede finalist van deze groep wordt. Da uitslagen waren in groep A: C. van DamC. den Boer 20 en C. W» SleeuwenhoekJ. B. Louis 11. Groep B: W. C. Heuvelman—Th. Prins 1—1 en NL VeldtC. de Graaf 2—0. De stand !s in groep A: C. den Boer 5 gesp. 7 punten, J. de Wilde 46, C. vaa "Dam 5—6, C. W. Sleeuwenhoek 55, J. B. Louis 53 en R. Kent 41. Groep B: W. C. Heuvelman 5—7, B. Quist 4—6, J. J. Kuijk 4—5. Th.. Prins 5—4, C. de Graaf 5—3 en M. Veldt 5—3. Uitslagen bordenwedstrijden: J. de Wilde—A Risseeuw 1—1, F. den Heer J. Bouman 20, J. C. Onink—M. den Houting 2—0, H. Mirck—H. Clements 20 en J. BoumanW. Vrijland 02. SCHIEDAM Vrijdagavond kreeg Noad In de Beurs bezoek van Eland 1 uit Rotterdam. De inzet van dit competitieduel was de definitieve bezetting van de tweede plaats op de ranglijst. Beide teams delen nu deze plaats samen met evenveel punten. Het was dus te voorzien dat het een spannend duel zou worden en dit is het dan ook geworden. De efnduitïsag werd 55. Suttorp was in dit duel de sterkste speler. Het Noadteam bezorgde hij drie punten door evenzovele winstpartijen. Hij versloeg o*. Guua Kusters, de sterkste Elanspeler, die op het moment een gemiddelde heeft van 75 pet met 21—10, 2113, veelzeggende cijfer*. Aben en Eikmans wonnen ieder een partij, Aben won van Kesselrlng ®a Elkoiaa» van Eiikels Nadat Noad eerst een 3—1 achter stand had opgelopen, werd deze stand weggewerkt en omgezet ln een 5—3 voor sprong. Toen volgden twee apannende par tijen. die eventueel de volle winst bij Noad zou kunnen brengen. Aben verloer toen roet de cijfers 20—22, 21—23 van Kusters en Eikmans verloor de laatste partij van de nog zonder winst ztjnde Kesselrfng met de cijfers 21—15,12—21. 13—21. Elan wist dus door de laatste twee partijen te winnen nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. De wedstrijden stonden op hoog peil en het Noadteam beeft bewezen door zijn resultaten ia dit seizoen tot de sterkste teams van de overgangsklasse van haar afdeling gerekend te worden. Volgende week donderdag gaat het team naar Dordrecht om het team van-die naam te bekampen. Dit Is de laatste wedstrijd van dit seizoen en de positie op de ranglijst van het Dordtse team is de vierde plaats. De Schiedammers zullen dus wel oo veel tegenstand stuiten. In de Beun won Noad de eerste ontmoeting met 64. (Van een verslaggevers) SCHIEDAM Door het openbreken van een raam van ongeveer een meier breed hebben onbevoegden in de nacht van zondag op maandag gepoogd zich toegang te verschaffen tot het kantoor van de gemeente aan de OudekerkhofJEr werd evenwel niets vermist SCHIEDAM Getrouwd: L J van de Ree 26 jr en F J Bouwman 25 jr; C de Haan 23 jr en J M A de Reuver 21 jr; J J Coppens 22 jr en J H C Bekkers 24 in L J vaa der Kolk 23 jr ea A M Seij 23 jr; E Boes 26 jr en M M den Tuinder 22 jr; M Bergwerff 18 Jr en A Schelt 17 jr; N J van der Meer 25 jr en K van Schaiik 24 jr. Geboren: Harald zv J Brökling en G Smalbil; Eric z v F Broeren en A A Kramer gezegd Freher: Aria P M z v H Offerman en J M Löke; Bastiaan J z v H H M Voorwald en J W Jongste: Cornells J z v H Wuister en W M Janssen van de Voort: Marco? v c G Donkersloot en A C Roovers; Guido R z v M Dekker» en H Hulsman; Dirk H W z v MDekkers en F van Winden Overleden: F H Verfürden 62 jr: A H Blommers 84 jr wed Christen; L M Weeda 72 jr: W de Zeeuw "4 jr. Ondertrouwd: J L Boks 25 jr en W van Duijn 21 jr: H L C van Esch 36 jr en P J Bergmaan 22 Jr: A O Knipscheer 22 jr en M F L van Dun 21 jr; J B Koogje 21 jr en M van der Waal 22 jr; M J G M Nefkens 20 jr en A van Walsum 13 jn H Smit 23 jr en H överheul 18 jr: H S Stouten burs 24 jr en H J Eijkenbroek 25 Jr. SCHIEDAM Geboren; Paul W zv W D Dorsman en P F van der Burg; Erwin zv T A Heljnsbroek en M Nolet: Pleter zv P Scheenicop en P A Hardy. Overleden: J M van Welzenls, 62 Jr echtg v de Koning; J Quartel, 77 jr; C F V Lagendijk, 45 jr. N.V. PLETTERIJ voorheen LI. ENTHOVEN en CIE, Schieweg 5 te Delft vraagt voor haar fabriek te Delft benevens ongeschoolden, die wensen te worden opgeleid voor de bediening onder meer van piatenwalsen, buigbanken, boor machines, schaafbanken, brandmachines. Tijdens de opleiding wordt het c.a.o. loon betaald. Gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden, o.a. gereglementeerde winstuitkering en te zijner tij'd opneming In het eigen pensioen fonds, Loonregeling volgens gemeente- klasse A. Gratis bedrijfskleding. De reiskosten In ver band metsoilicitatie-bezoek worden vergoed. Men kan zich melden op dinsdag 23 maart a.s.tussen 19.00 en 20,0Q uur in één der zalen van het jeugdcentrum C.J.V. „Triangel", Fransenstraat 14 te Vlaardingen (centrum), alwaar een vertegenwoordiger van ons bedrijf aanwezig zal zijn. Vlaardingen, 16 maart 1965. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen brengen het volgende ter openbare kennis. Het Is gebleken dat de nale ving van de Hinderwet te wen sen overlaat. Zo werd b0 in cidentele controles geconsta teerd. dat hinderwetpilchtige inrichtingen waren opgericht, uitgebreid at gewijzigd zonder dat de hiervoor vereiste ver gunning was verleend c.ij, dat niet o£ niet voldoende werd voldaan aan de voorwaarden van een verleende vergunning. Het toezicht op de naleving van de Hinderwet zal daarom wor den verscherpt. Dit houdt ln dat alle hinderwetpilchtige ln- richUngen successievelijk aan een controle door een opspo ringsambtenaar ingevolge de Hinderwet zuilen worden on derworpen. Dit onderzoek zal drie weken tevoren worden aangekondigd door middel van een aanschrijving. Indien tijdens bet onderzoek blijkt, dat een der bovenge noemde gevallen op de Inrich ting van toepassing is, terwijl intussen de vereiste vergunning nog niet is aangevraagd c.q. nog met aan de voorwaarden is voldaan, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Het behoeft geen betoog, dat houders van hinderwetplichtige inrichtingen, ook zolang zij geen aanschrijving als boven bedoeld hebben ontvangen, die nen na te gaan of een geval ais bovenbedoeld op hun in richting van toepassing Is en, Indien zulks het geval is. ver plicht zijn een verzoek om de vereiste vergunning in te die nen Formulieren daartoe 2ijn gra tis verkrijgbaar ter secretarie dezer gemeente, afdeling alge mene zaken (ingang Waalstr.). Inlichtingen worden voorts ver strekt op de secretarie, afde ling algemene zaken (telefoon 4541) en het bureau van ge meentewerken, alhier, (telefoon 2445),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1