CHIE RU Lange raadszitting zonder hoogtepunten Woningbouw en aardgas waren en discussiepunten Minder somber geluid over woningbouw Oecumenische maaltijd: onderl. kennismaking AGENDA h jrvan Andel Voorjaarswandelingen Natuurhist. Vereniging IMPERIAALS ROTTERDAM Parkeermaatregelen Lange Kerkstraat m WERKSPOOR Zaterdag in Opstandingskerk Kleuter gewond aan hoofd Eerste kievitsei in Maasland Kievitsei van Vlaardingen Koevoet wondt man aan borst Vrouw gewond bij val van trap Burgerlijke stand Ook voor niet-leden Auto uit bocht tegen paal Rotterdammer vragen OPHEFFING VAN POLDERVAART IS NODIG Ds. H. Hogenliuis in Zwolle beroepen Meisje botst tegen muur tijdens gymles Vrouw op bromfiets omver gereden Eerste herenteam SVC won gemakkelijk Geld uit kantoor gestolen Schrijfster Divico vertelt voor VL 65 ui* Zeelui slopen in flatziekenkuis Eg ROTTERDAMMER DINSDAG 23 MAART 1965 STRIJD j 3e jaarden SCHIEDAM De gemeente raadszitting van maandagavond kenmerkte zich niet door opwin dende onderwerpen Bij de zeven entwintig agendapunten was geen enkele spctaculaire. Toch werd het een lange raadszitting. Aardgas WERKLOOSHEID Vandaag Geld Een verlovingsring met brillant... Mat 1 briljant, 6 mm breed f 149.- h eren ring f 90.- Een Constant ringt JUWELIER vanaf 35, Mei GESCHOOLDE EN GEOEFENGE WERKNEMERS machinale werkplaatsen smederij motoren- en andere stelplaatsen koperslagerij apparatenbouw en constructie rijtuig- en wagonbouw ED Pagina -3 w wm, dat mijn zoon maar een technisch vak wilde kiezen. Hij luit ex irt teder 9eval e?h „knobbel" Gr xei ons dezer dogen een bezorg- I,. Jaier. Ik geloof viel, dat hij een 1j verstand heeft, 'vervolgde de jjjg lijn hart eens wilde luchten, fruit hij grasduint me te veel in «iierïei soorten bijkomstige kennis. ur verbeuzelt hij zijn tijd mee. Er „t nee» vaste t'jn in zijn studie" iLjelijfce klachten vernemen we Iljjr over onze opgroeiende jongeren "naar alle waarschijnlijkheid toch jr.} jjan plan zijn naderhand te Mmtaen en een gezin te stichten. De i'ieste jaren van hun leven om iets tconcreets te leren en met deze vast- rSrw'tjnde en gedegen vakkennis hun Ebcd op te makenvoor later, ver- Itorie» ze menigmaal door zich niet L, concentreren op een bepaald vak. Ir, fee gevleugelde woord van Goethe, list in &s beperking de meester zich E moet tonen wat hij waard is, zit veel I levenswijsheid. Deze grasduinen en (tiiiverknaeiers vergeten, dat we in leen tijd teven van zulk een onvoor- Ijtelbaar overtrokken arbeidsmarkt, Hit in feite iedereen thans aan bod Itornt. Er wordt niet veel, maar bijna liltes'door de vingers gezien. Geen Iconder dat hierdoor veel zelfkritiek Hij onze werkende jeugd finaal ver- dunjnt. rT men ook doet en op welke plaats men ook staat in het i maatschappelijk leven, het gaat altijd m drie fundamentele vragen: Wat i produceer je? Hoeveel produceer je? ftgen welke prijs produceer je? De f antwoorden op deze vragen geven natuurlijk een even scheefgetrokken buld te zien als de huidige arbeids- viarkt zelf, maar in wezen vormen ze toch de doorslaggevende faktoren tn de economie. Het onaardige van de economie is, dat ze hard, keihard is. Dc winkelier uit het komenijszaakje om de hoek van de straat kan misschien nog met een vriendelijke glimlach en het bekende weerpraatje klanten winnen en houdenIn de wereld van het grote zakendoen, van de economische reuzen, de machtige concerns, valt dat allemaal weg en vraagt de afnemer alleen: Wat pro duceer je? Hoeveel produceer je? Tegen welke prijs produceer je? De EEG-markt, die men vooral niet te idealistisch moet voorstellen is niets meer of minder dan een slagveld van economische belangen, uiaar meestal de grote vissen de kleme opeten. TYAT de Shell, .uier jeuzentankers niet bij Nederlandse werven bestelt (wier orderportefeuilles met bepaald uitpuilen), drie in Japan en één in Duitsland, toont de felle internatio nale strijd op de wereldmarkt, Daar om is het voor ons volk zo hard nodig, dat we jongens van stavast kloeken, die wat in hun mars hebben. Er dreigt een nieuw gevaar aan de economische horizon, waarop mr. dr$. G. J. Leibbrandt, dezer dagen be noemd tot gewoon lektor in de staats huishoudkunde aan de Vrije Universi teit te Amsterdam, op wees in een magistrale rede bij zijn ambtsaan vaarding. Hij zei onder meer: Het percentage werklozen in de Verenigde Staten is gedurende de afgelopen zes jaren niet meer beneden de vijf procent geweest. Dit is des te opmer kelijker, oman' Amerika de langst durende en krachtigste expansieve fa se sinds de Tweede Wereldoorlog meemaakt. Een nadere analyse van de ontwikkeling in het werkloosheidspa troon geeft reden tot pessimisme over per woning gebleven is, zoals genoemd in een raadsbesluit van maart vorig jaar. Daarin is dan tegemoet gekomen aan de wensen die bij de raad leven. Ten aanzien van de woningbouw zei de (Van een onzer verslaggevers) heer M. Eykenaar <prot.) onder meer. dat zijn fraktie met voldoening had kennis genomen van het feit, dat de wethouder heel wat minder somber is gestemd met betrekking tot de voortgang van de woningbouw in Schiedam in de eerstvolgende jaren, dan hij tot uiting bracht bij de behandeling van de ge meentebegroting 1965. We stellen het op prijs, dat de wethouder niet alleen veel moeite doet om. op een juiste wijze een optimaal aantal woningen te bouwen, maar dat hij de raad van tijd tot tijd daarover informaties verstrekt. We weten, dat de betrokken commissie regelmatig met nota's wordt ingelicht, maar het zou stellig niet bevredigen als de raad op dit punt tekort werd gedaan, ook al is de woningbouw een vrij ingewikkelde materie met veel tijdro vend overleg en een aan alle kanten gebonden zijn aan vergunningen, voor schriften, etc. De heer Eykenaar zei vernomen te nebbendat met medewerking van de bouwers de toegewezen contingenten kon den worden gerealiseerd. Wat de woningen betreft neem ik aan, aat de verhouding van het aantal kamers (Van een onzer verslaggevers) Over het voorstel tot opheffing van de Poldervaart, zei de wethouder van ge meentewerken en grondbedrijf, de heer W. van Schoonevelt (prot) gisteravond dat dit voorstel zo belangrijk is, dat het raadsstuk hierover wel uitvoerig moest zijn. Ten aanzien van dit agendapunt noem de de wethouder deze gemeenteraadszit ting een historische avond. Overigens had het zo lang geduurd, omdat er zovele kwesties ook met andere gemeenten opgelost moesten worden, aldus de heer Van Schoonevelt. De heer A. Sonneveld (prot.) zei, dat er zoveel jaren al over gesproken was, dat men het er allemaal over eens is, dat de opheffing nodig is. Hij behandelde eveneens het historische en het gevoels- aspekt van deze opheffing, waarbij hij het facet der recreatie sterk naar voren bracht: Dit deed trouwens ook drs. J. Houtman (lib) die van de Poldervaart een singel wil maken en een kampeerter rein en 's winters een ijsbaan. Dat een aantal bejaarden een woning toegewezen zullen krijgen in een flat met lift, is naar onze mening en ervaring geen bezwaar. Dat het mogelijk is gemaakt om meer rarages op te nemen in de projekten, uichen we toe, mits ze dan ook als auto opbergplaats gebruikt zullen worden. Tot onze spijt moeten we wel eens constateren, dat een aantal wèl als bergplaats dienst doet voor alle moge lijke doeleinden, behalve voor het stallen van een auto. Het schijnt, alle voorschriften ten spijt, moeilijk te zijn om dit tegen te gaan, indien de huur normaal wordt betaald. Misschien kan deze zaak, voor wat het gemeentelijk woningbezit betreft, nog eens de aandacht krijgen door de voor schriften een doeltreffende juridische basis te geven. Auto's, motoren en scooters moeten zo mogelijk van de straat, aldus de heer Eykenaar. de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheidscijfers in Amerika. Voor een deel moet de oorzaak hiervan in de automatisering van het Amerikaan se produktieproces worden gezocht. I'VE werkloosheid bedraagt er onder *- ongeschoolden het dubbele, d.w.z. ruim tien procent. En wat dichter bij: Het aantal werknemers in de West- duitse industrie was in 1964 ongeveer dertigduizend kleiner dan in 1961, terwijl de produktie in deze periode met vijftien procent is toegenomen, ook al door de automatisering. Alleen de technische vakmensen, de ge schooldenzullen in de toekomst de beste maatschappelijke kansen heb ben De dagdromers zonder bepaalde vakkennis zullen het hard krijgen, want de wetmatigheid in de economie mag eerlijk objektief zijn, voor het menselijk gevoel is ze bepaald niet aardig, daarvoor is ze te hard. (Van een onzer verslaggevers) CCillEDAM De oecumenische broodmaaltijd, die zaterdag wordt gehouden in één der benedenzalen van de Opstandingskerk en 's avonds Om 18 uur aanvangt, is een maaltijd met een min of meer religieus karak ter. Zij dient ter onderlinge kennis making en ontmoeting van leden van verschillende Schiedamse kerken, die daar worden verwacht. Monopole Theater: Schied. Filmkxing, filmavond, 20. Musis Sacrum: S G. Toneelwedstrijd, toneelavond. 20. Chr. Soe, Belangen: Schied Volkstuin iers Ver jaarvergadering, 20. Volksgebouw: NIVON, filmavond, 20 Maison Westhuls: Ned, Ver. v. Ex, Pol Gevangenen, jaarverg., 20. Chr. Soe. Belangen: Schied. Fotoclub, Contactavond, 20 Irene: Ned. Kappersbond, verg., 20. Musis Sacrum: Bejaarden Ver. Gusto, eabaretprogramma, 14 (ler'fijk-'i Dagblad „DE ROTTERDAMMER'', Schiedamse redactie Lange Kerkstra 82, tel 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195835 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- sfraat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr zie boven) dag. van 18 3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264866, alarm brandweer 259123 •larm G.G. en G,D. 269280, Woord voor de dag. Bijbellezing en «verdenking, tel. 141000. Apotheek: Jansen, Swammerdamsingel tel. 264917. In overeenstemming met dit karakter is een eenvoudige liturgie ontworpen, die o a. de volgende elementen zal omvat ten: aanvangslied. schriftlezingen, ta felgebed, korte meditatie, voorbeden. Naar aanleiding van enkele uit de meditatie naar voren gekomen punten kunnen zich dan de tafelgesprekken ontwikkelen. De maaltijd wil er vooral toe meewerken, afstanden te overbrug gen, die zijn gegroeid omdat men vrijwel nooit met elkaar in aanraking komt en bruggen te bouwen, zodat men elkaar kan leren kennen en begrijpen in het anders zijn en anders denken Zo zal deze maaltijd vooral de onder, lmge toenadering kunnen dienen. De Oecumenische Raad hoopt dat vele Schiedamse kerkleden deze gelegen, heid zullen aangrijpen om op onge dwongen wijze de kerkmens naast ons te ontmoeten. Deelnamekaarten zijn nog tot vrijdag avond verkrijgbaar aan de volgende adressen: H. Teeuw. Tuinlaan 2b, en W. v.d. Gaag, Vondellaan 13a, Het staat thans reeds vast, dat leden van vrijwel alle Schiedamse kerken aan deze maaltijd zullen deelnemen. ROTTERDAM Ds. H. Hogenhuis, gereformeerd predikant te Rotterdam- Zuid, heeft maandag een beroep ont vangen uit Zwolle in de vacature, die daar m november ontstaan is door het vertrek van drs. J. van der Zanden naar Groningen. 0 Maandagmorgen Is de 24-jange stu wadoor F. J. Pierre van de Wolphaerts- bocht in een veevoederfabriek aan de Veeriaan met het rechterbeen tussen «en transportband gekomen. Met zware kneu zingen aan dit been is hij naar net Zuiderziekenhuis gebracht. gasnota komt men tot de conclusie dat het aardgas niet direkt goedkoper wordt. Vreest het college niet. dat voor een overgaan op algehele verwarming met aardgas weinig belangstelling zal bestaan met het oog op de ongetwijfeld te verwachten concurrentie met huisbrand olie, want de huidige prijzen wijzen in die richting. Gelet op de grote investeringen om tot het uiteindelijke doel te komen, het aardgas voor alle doeleinden te gebrui ken'* en de latere voorkomende onder houdswerken en vernieuwingen, zuilen de technische bedrijven dan nog zichzelf kunnen bedruipen om maar niet te spreken van enige winst te maken, want voor de verbruiker zijn naar onze mening de rijzen te hoog en voor de gemeentelaas, was de conclusie van de heer Westerveld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 5-jarige Simon van Dijk, Cohjnstraat 476 stak dinsdag plotse ling de Mgr. Nolenslaan op een flink drafje over. Hij werd gegrepen door een bromfiets, bestuurd door F. M. uit Schiedam. Met een hoofdwond werd het ventje door de GGD naar de Dr, Noletstiehting gebracht. Het agendapunt „Aardgas" had grofe belangstelling. B. en W. stelden de raad voor een krediet van 100.000 te verle nen ten behoeve van de maatregelen, die moeten worden genomen in verband met de overgang var. de produktie van stadsgas op de distributie van aardgas; het vaststellen van de begrotingswijzi gingen, die uit deze kredietverlening voortvloeien; eveneens vast te stellen de vergoedingsregeling voor de verbruikers, die hun gastoestellen vervangen door een nieuw apparaat en B. en W. te machti gen de verhouding tot de gasinstallatues definitief te regelen De heer G. Westerveld (prot.) zei hierover o.a. het volgende: Het is Ons duidelijk, dat we door het nationale geschenk, „het aardgas", als het ware met de rug tegen de muur staan. We menen te weten, datd e Shell het contrakt met de G.G.ZH. over de leve ring van gas heeft opgezegd; er is wel een opzeggingstermijn, maar na die tijd er geen mogelijkheid gas te betrekken in de behoefte van stadsgas. Over de uitgebreide toelichting en de bijgevoegde gasnota zijn we B en W dankbaar. Ze was duidelijk en overzich telijk. Toch zijne r nog enkele vragen en wel de financiering tot het verkrijgen en in staat zijn tot aflevering van het aardgas. In het raadsstuk komt voor, dat tengevolge van de bestedingsbeperking, die blijkbaar met geldt voor de Gas unie, maar waarbij volstrekt geen rekening wordt gehouden met deze voor de gemeente nieuwe uitgaven, die niet voorkwamen in de jaren die als basis dienden voor de berekening van het leningplafond, het niet mogelijk si dit bedrag ut te geven. Wil men echter voortgaan met voorzie ningen te treffen tot het verkrijgen van et doel,leef t er dan bij het college nog een gedachte om geld te verkrijgen en welke is deze? Bij het nader bestuderen van de (Van onze correspondent) MAASLAND John c-n Riet van Geest uit de Stationsstraat (14 en 15 jaar oud) hebben maandagmiddag in de Dijk- polder het eerste Maaslandse kievitsei van dit jaar gevonden. Traditiegetrouw hebben zij dit dezelfde middag nog aangeboden aan burgemees ter F. J. Groot Enzerink, die dit gebaar steeds weer bijzonder op prijs stelt. Zoals elk jaar belt de burgemeester dan ook de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, om hem dit mee te delen. Gistermiddag hoorde de heer Groot Enzerink dat de commissaris kort daarvoor eveneens een kievitsei aangeboden had gekregen. SCHIEDAM Het Rotterdams Philhar- momsch Orkest geeft zaterdag in de aula van het Stedelijk Museum een concert* Gespeeld worden sonates voor viool en piano van Van Beethoven, Brahms, Tzigane-Ravel Dc toegangsprijs is voor leden f 1,50 en voor xueNJedcn 2,50 Jeugdleden en houders van culturele paspoorten betalen f 1 Voorver koop dagelijks van 10 tot 17 uur aan het museum. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het eerste Vlaar- dlngse kievitsei is er. De 12-jarige Hielke Broersma heeft het vanmorgen gevonden, terwijl hij met zijn vader, de heer B Broersma, wandelde langs de Vlaardmg- sevaart. Het ei is gevonden vlak bij de gemeentegrens bij Schipluiden. Hielke heeft het ei vanmorgen in de ambtswoning van de burgemeester aan geboden aan mevrouw Th. A. Heusdens- Mansholt. ROTTERDAM De havenarbeider C W. Bakker, negentien jaar, uit de Bas JMUNGERIUSSTRAAT IS DOOR EEN KOEVOET AAN DE BORST GEWOND GERAAKT AAN BOORD van het Ne derlandse zeeschip Camerounkust m de Waalhaven. De havenarbeider was bezig met het lossen van houten balken van 250 kg, in het ruim van het schip. Een balk viel op een stalen koevoet, die daardoor opwipte en de havenarbeider tegen de borst sloeg. Hij is ter observatie in het Havenziekenhuis opgenomen. ROTTERDAM De zeventienjarige Geertje Groenendijk van de Dordtselaan, beambte bij de PTT, is maandagmiddag bij het hardlopen tijdens een gymnastiek les in een zaal aan de Bizetiaan, tegen een muur gevallen. Met een fractuur aan de linkerpols en ontvellingen is zij naar het Bergwegzie. kenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door-B. C. uit Rotterdam, reed dinsdag op het kruispunt Schoolstraat- Warande mejuffrouw E. B. op haar bromfiets omver. Met een schaafwond aan hoofd en handen werd ze naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Het eerste herenteam van de Sehledamsa volleybal Club, won gemak kelijk met 3—0 van degradatie-kandidaat Hou Stand, Heren 2 kon tegen het sterke spel van Tl'berg niet op en kreeg met 31 klop. Heren 3 heeft zich weer hersteld en zegevierde met 3—0 over ZVC 2. Vooral het goede spel in deze wedstrijd gaf weer reden tot voldoening. Heren B ten slotte speelde 2—2 tegen CW Dames 2 behield de twee punten voor sprong door een 0 zege op H'berg Dames 3 gaat wat afzakken. Ook nu werd weer verloren en wel met 30 van Concor dia 2. Dames 4 speelde 22. Tegen het sterke Hoogvliet en zag de puntenvoorsprong hier door tot 3 punten gereduceerd Dames S werd met 30 door Hou Stand 3 verslagen, terwijl meisjes B met 30 klop kreeg van Dop A Jongens A versloeg Dos B met 3—0 en jongens B ten slotte verloor met 3—1 van Jong Peudrecht B De hoogste vier teams hebben deelgeno men aan bet Flora-toernooi in Haarlem en drie prijzen in de wacht gesleept Heren 1, Ingeschreven in de overgangs klasse, viel net buiten de prijzen. Dames 1 behaalde de derde prijs. Heren 2 kwam nog beter voor de dag door in de eerste klasse de tweede prijs te bemachti gen Dames 2 ten slotte leverde de beste prestatie door de eerste prijs in de eerste klasse te winnen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Bij het beklimmen van de trap van een woning aan de Hoogstraat kwam maandag de 74-jarige mevrouw M. K. v. d. Berg te vallen. Met een ernstig hersenletsel moest zij naar het Holyziekenhuis worden, overgebracht waar zjj later op de middag is overleden. SCHIEDAM Mabel dv J C Ouwens en D M M Hoogstad; Ferdinand C Jzv A Jonkers en A J M Vermaas; Engelina M dv T H M Kuiters en E van Altenborg; Fetronella J dv A van der Most en P J Vreeswijk; Johannes PzvFMJ Weber en W W M Kloet; In a dv D Moti en J W van der Pol; Maria Jdv C T Holleman. en W van Meeteren; Petronella dv J A Groenendijk en M T Clemens; Edwin zv J van Gend en M M A Oskam; Ingnd dv S Dijkshoorn en J van Waas. Overleden: D M Krabbendam, 53 jr; J H Weber, 50 m F F Stoel, 80 jr; P J W Beukers, 53 jr; W de Ronde, 44 jr. MADELEINE HOOGSTRAAT 164 HOOGSTRAAT 152 6EMERLANDSELAAN 17S ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Afdeling Vlaardingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Ver eniging, die de laatste maanden zowel uit Schiedam als uit Vlaardingen weer heel wat nieuwe leden hoekte, heeft haar voorjaars-exeursiepro- gramma gereed. Evenals vorige jaren nemen de wandelingen door de stads parken, die ook voor niet-leden open staan, daarin weer een belangrijke plaats in. Nadat er eerst aanstaande zaterdag voor de laden een ochtend excursie naar het Kralingse Bos. waarbij vooral aan dacht aan de vogelzang wordt gegeven, gehouden zal zijn, volgt precies een week later m het Hof de eerste van een serie voorjnarswandelingen, waaraan iedereen kan deelnemen. Deze wandelingen zullen ongeveer anderhalf uur duren. Op 3 april start men onder leiding van de heren Kortland en Leeuwis om zeven uur van het voormalig ziekenhuis aan de Hofsingel. Op 11 april is er een vroege vogelwan deling in het Prinses Beatrixpark, waar bij de excursieleiders De Ligt en Van Amsterdam de deelnemers de aktiviteiten (nestkasten) van de Vogelwerkgroep zul len tonen. Men start om acht uur van de in het park gelegen kinderboerderij. Naar de verwachting van de organisa toren zullen op 17 april in de boezemlan- den langs de Vlaardingse Vaart en in de Vlietlanden de dotters bloeien en futen, grutto's en rietzangers hun lied laten horen. Daarom staat er voor die morgen een flinke wandeling naar dat gebied op het programma. Korte Singelstraat lla-b telefoon 269628 Gestart om acht uur van de molen op de Kortedijk, wandelt men langs de Westzijde van de Vlaardingse Vaart en de Boonervliet tot aan het Bommeer, ma vervolgens onder leiding van de heren Sluimer en Often via de Broek polder terug te keren. Voor deze wandeling verdient het aanbeveling laarzen te dragen. Het ligt in de bedoeling op 24/25 april een weekend te organiseren op Wevers- duin bij Oostvoorne. Voor de thuisblij vers zal er zaterdag 24 april een vroege vogelwandeling ui het Nieuwlantpark worden gehouden. Voor de maar.d mei vermeldt het programma de landelijke natuurwande lingen van het Instituut voor Natuuredu- catie, een vogelexcursie, een plantenex- cursie en een nachtegalen excursie op het landgoed Meyendel bij Wassenaar. Voor het Pinksterweekend heeft men voor vijftig deelnemers akkommodatie kunnen reserveren in het jeugdhotel „De Wad denparel" te De Koog op Texel. Behalve al deze excursies is er vrij dagavond 7 april in het R.K. Vereni gingsgebouw aan de Markgraaflaaa een lezing over „De Zeeuwse stranden" door de heer J. Sloff uit Bergen op Zoom. Na een inleiding over het vooruitstekende kalkmassief van Cap Blanc Nez aan Het Kanaal, en. aansluitend de duinen van Noord-Frankrijk en België zal de spreker het landschap en de plantengroei in de duinstreken van de Belgisch-Nederlandse grens tot aan de Brielse Maas bespreken, een en ander toegelicht met dia's. (Ver dere inlichtingen over de aktiviteiten bij secretaris D. M. van Kampen, Kethelweg 175a, tel. 8896, Vlaardingen). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen heeft de politie ui de Lange Kerkstraat, waar het verkeer zeer snel in de knoop zit, een. aantal borden laten, plaatsen voor wacht- en stopverboden. De straat is m diverse sekties verdeeld, waarvoor verschillende V'Vana^heifoude Kerkhof tot de Broersvest geldt een wachtverbod. Datzelfde is van toepassing m de parkeerkom aan de zuidzijde van de Lange Kerkstraat voor auto's breder dan 1,80 meter, hoger dan 1,60 meter en langer dan 6 meter Een stopverbod is van kracht voor het deel Grote Markt/Lange Kerkstraat noordzijde tot nijptmer 80. Bedrijven te Amsterdam en Utrecht vraagt voor de volgende afdelingen: (hout en ijzer) Regeling voor reisgddvergoeding of kost- en reisgeldvergoeding. Gunstige winsteandeelregeUng, Gratis bedrijfskleding. Nadere inlichtingen kunnen verkregen wor den woensdag 24 maart as. tussen 7 en 8 uu? n.m. bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, Broersveld 144, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig is, Reis- en verzulmkosten worden vergoed. bij sollicitatie (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND In de bocht van de Dirk van den Burgweg en de Harwichweg is gisteravond de 21-jarige L. S. uit Hoek van Holland met zijn auto uit de bocht gevlogen. De wagen raakte een lantaarnpaal en werd zwaar bescha digd. De bestuurder klaagde over inwen dige pijnen en is ter observatie in een ziekenhuis opgenomen. DU Mölier-Hanna's Overslag- en Opslag- bedrijf Botlek N V., in de Rollek, meerde dinsdag de grootste bulkcarrier af, die ooit een haven waar ter wereld ook is binnengelopen. Het was het ma. Ratmala, 66.000 ton, de jongste aanwinst van de vloot van het Zweedse staalconcern Graengetberg-Oxeloesnnd- AB, Stockholm, Het scbip had 61.200 ton erts in, die, naar de verwachting is, in tweè dagen zal zijn gelost. Woensdagmorgen hoopt de Rannala weer naar zee te vertrekken. Het erts, dat op de wal werd "opgeslagen, is bestemd voor Duitse afnemers, naar wie het in lichters zal worden vervoerd. Schepen van het Grvengesbcrg-concem zjjn in de Rot terdamse haven geen onbekende. Geregeld lossen ze hna lading in de Waalhaven, maar deze schepen zijn beduidend kleiner dan de Rannala „Met dit schip vertelde de heer E. A. van Walsum van Rnya Co, de agente van Graengesberg wordt ten aanzien van de bulkcarriers een nieow tijd perk ingeluid. Ook voor deze schepen zijn we in andere dimensies gaan denken. Nieuwe bouwmethoden en nieuwe mogelijk heden op het gebied van legeringen hebben tot dit enorme resultaat geleid, dat een keerpunt is in her vervoer van erts." Ds heer S. Brusewitz, directeur van de Graen- gesberg-rederjj (33 schepen met een totale tonnenmaat van 726.000 tdw) die speciaal voor de aankomst van de Rannala naar Rotterdam was gekomen, zei, dat een zuster, schip van de Rannala, in aanbouw op de Japanse werf Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Nagasaki, medio i960 in de vaart zal worden gebracht. Daarnaast zjjn bij de Göthawerken, Gothenburg, twee bnlk- carriers in bestelling, elk van 71.500 ton. Deze twee bulkcarriers zullen alleen worden gebruikt voor het vervoer van erts. Ook zÜ zullen in de toekomst Rotterdam geregeld aandoen, evenals de Raunala, want de Rot terdamse haven biedt vele voordelen boven andere havens op het vasteland van Europa, en de medewerking, die we van de haven autoriteiten ontvangen is bijzonder groot" Het Graengesberg-coneem heeft mijnen en staalfabrieken in Zweden en ook mijnen in Liberia. Haar vloot is de grootste van Zweden. Het vlaggeschip Rannala is ruim 230 meter lang, 35 meter breed en het heeft een diepgang van 13jA meter. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Onbeken den hebben zich toegang verschaft tot de kantoren van de firma Boers m Hoek van Holland. Door een raam kwam men binnen en doorzocht daarna alles gron dig. Het was kennelijk om geld te doen, want behalve een bedrag van 200, werd niets vermist. VLAARDINGEN De Kunstenaarsso ciëteit ,,VL 85" verzorgt donderdagavond 25 maart weer een cultureel programma ui de bovenzaal van Café Stadhouders, Hoogstraat 167. Mevrouw T. Vos-Dahmen von Buchholz, de Vlaardingse schrijfster van het vorig jaar verschenen kinder boek „Divico", zal daar aan de hand van een serie dia's iets vertellen over de archeologische achtergronden van haar boek Aanvang 20 uur. T> i 75? VLAARDINGEN De politie heeft maandagavond twee Engelse zeelieden aangehouden die zich toegang hadden verschaft tot het leegstaande flatzieken huis, Er werd niets vermist. Beide zeelieden zijn ingesloten in het bureau van politie. DINSDAG 23 MAART 1915 Przemysl gevallen. De vesting Przemys! is na een belegering van vier maanden in handen van de Russische troepen gevallen. Een vlieger van de vesting heeft aan de Oostenrijksche legerautori- teiten de boodschap overgebracht, dat het gelukt is forten, kanonnen en munitie te vernielen alvorens de vesting aan den vjjand over te laten. In het Noorden zijn de Duitschers er in geslaagd de Russen weer uit hun Oost-Pruisische stad Memel te verdrijven. Vrijwillige Landstorm. Voor de nieuw te vormen afdeelingen van den Vrijwil- ligen Landstorm, hebben zich tot heden in Schiedam 48 vrijwilligers aangemeld. Aangezien dit getal veel te gering is, een voetvolk-afdeeling telt 51 man, is de gelegenheid tot inschrijving nog opengesteld Maandag-, Dinsdag-, Don derdag- en Vrijdagavond van 8 tot 10 uur in de Benrs. De bloembollenveldcn. Overal in de bloembollenstreek toonen dc bloembol len een voorspoedigen groei, zoodat een uitstapje in de Paaschdagen loonend be looft te worden. Zoowel narcissen als hyacintben vertoonen op de velden reeds hun bloemknoppen, terwijl men overal velden met bloeiende crocussen ziet in hun heldere gele, witte en paarso klenren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1