u Omamentsnijder Oderkerk maakt mooie dingen uit dood hout Het Zuidenspeelde Dokter B Matthaus-Passion goed vertolkt werd AGENDA 1 1 f 3 vrachtauto's Wat doet de Chr. Huishoudschool? ELKE KEER ALS IK THUISKOM... Handwerk in z'n zuiverste vorm Oplossing Lange Kerkstraat BELIJDENIS GESCHENKEN Propagandaboekje met mogelijkheden BEDRIJVEN 0>DKIt DE LOEP (9 Derde avond toneelwedstrijd drSlottcrOammrr l icj «L rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG 24 MAART 1965 IfCVDWIJZER S(Van een onzt verslaggevers) CHIEDAM Op onze speurtocht naar exclusieve bedrijven, liefst die welke in de sfeer van de kunst en het oude ambacht liggen, een niet zo gemakkelijke opgave, want de keus is tamelijk gering, ont dekten we in de Leibnitzstraat 19, de beeldhouwer of liever omamentsnijder C. Oderkerk. In zijn kleine, bescheiden werkplaats op de bovenste verdieping van zijn huis, onder de hanebalken, snijdt hij uit allerlei houtsoorten het fraaiste ornamentwerk dat men zich kan denken. Hij werkt met minstens zestig verschillende gutsen, de vaknaam voor steekbeitels. Het is zuiver handwerk. Hier zien we nog de vroegere kunstvaardige ambachtsman in volle glorie bezig. Vol aandacht con centreert hij zich op zijn werk, dat grote nauwkeurigheid en veel geduld vereist. SCHOORSTEEN TTIJ gaat er geheel in op en leeft zich in. Het is wat men in de esthetica een invoelen noemt. De grote Duitse kunstfilosoof Lips noemt dit dan ook „Einfühlung", een begrip, dat in onze taal onver taalbaar is. VEGERS DEUREN Gelukkig Elke dag is hij opnieuw blij, dat hij met een van zijn zestig gutsen uit dood hout mooie dingen kan snijden. Ze blijven altijd jong van geest, want er is niets wat zo snel oud maakt als leegte en verveling Twee zaken, waarvan de heer Oderkerk nooit last zal hebben. Inleven VLAARDINGEN De lijdens- tijd de zeven weken voorafgaan de aan iet Paasfeest is elk jaar weer opnieuw ook de tijd van de Passiemuziek. Sinds Mendelssohn in 1829, pre cies honderd jaar na haar ont staan, Johann Sebastian Bach's i Matthaus-Passion aan de vergetel heid ontrukte door dit meester werk in Berlijn te laten uitvoe ren, zou het toch nog ruim vee. tig jaren duren vóór in Nederland de Matthaus-Passion voor het eerst werd uitgevoerd. Dat ivas in 1870' te Rotterdam, door het Toonkunst koor onder leiding van de Duitse dirigent Woldemar Bargiel, nadat in 1864 plannen hiervoor waren ge maakt door de toenmaals in Am sterdam werkende dirigent Johan- 55 55- Spelers uit Vnndaag ni arseen daad ijk* m nes Verhulst, die deze plannen pas tien jaar later aldaar kon ten uitvoer brengen. Sedert 1898 is ae M.P. tot de regelmatig terugkeren de verschijningen gaan behoren, eerst in de grote, later ook allengs meer in de kleinere plaatsen. Steeds als ik de voordeur van ons eigen huis opendoe, zie ik de gang, de kamers - één naadloos vast kleed. Een luxe, die je moet zien om goed te beseffen: dit kan alleen maar dank zij De Kierk's KING SIZE, vast tapijt op kamerbreedte. Naadloos van wand tot wand. Wol-frisé, moquette, gebloemd Axminster of bouclé in breedtes tussen 3 en 5 meter. De Klerk heeft de grootste King Size-collectie van West-Europa! Er is King Size per vierkante meter vanaf f 16,25! D. BLIJLEVEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Lange Kerk straat is wel een straat waar aan de politie de handen vol heeft. Het is een drukke straat voor door gaand verkeer. Het is ook een, wat "aanleg betreft, moeilijke weg, met twee smalle stukken aan begin en eind en een breder stuk in het midden. VAN ALLES WAT l wandelend dorr de stad ontdek- j.,,;, we vele kleine dingen, die te ziji 0711 er Seer belangstelling K te karteren. Onze blik viel op K,winiwijzer van het zakkendragerj- !?;,jsje sit we werden er meteen nan mirimerd, welk een interessant ornn- ïSt dif draaibare voorwerp eigenlijk frankrijk is het land van oorsprong frit! ie windwijzers. Men noemt ze llisr giroucttes. De oudste dateert van. II4J2 en staoi °P de kathedraal van |Ljtó Hij is één meter hoog en weegt Pi kiogram. De leukste vindt men in Ihel plaatsje Otterly Engeland. Die W fluiten als er een stevige bries h-wt Niet iedereen mocht in de mid- ijj^eitwen een windwijzer op zijn too- Lm hebben. Het was het privilege van j. at[el Een ridder had een vlag v or- Llag windvaan, een baanderheer een Li/rkante. Hierdoor kregen de wind- '.mi-ers een heraldische of wapenkun dige betekenis. Men verguldde ze en op deze wijze schitterden ze reeds van terre' De oudste vorm is de haan. Op Lutherse kerken si et men dikwijls een waan. Aangezien we altijd een zee arend zolk geweest zijn, staan er ook izel schepen op oude gebouwen en op iet platteland een paard of een koe. Een dood stuk hout maakt hij tot leven. Hij beitelt net zo lang totdat er de meest kunstzinnige ornamenten uit voortkomen. Vanaf de fijngevormde klauwtjes, de artistieke korte pootjes van imposante banKstelien. tot de veelvoudige ornamentiek van dressoirs, kasten en wat niet al Ilij werkt alleen op bestelling en zijn afnemers vragen van alles aan hem, zijn ook van die z<x!at bi de loop der jaren alle cultuur historische stijlen door zijn handen zijn gegaan. CCHOORSTENEN D doodgewone dingen, die we alleen bij een schoorsteenbrandje een blik icaariig keuren. Toch vormen ze een eigen hoofdstuk in de geschiedenis der siedebouwkunde. Vroeger bestond er ten schoorsteenbetasting om de over heidfkas te stijven. We lezen er al over in 1151 Sinds 1815 nart. men deze on populaire belasting op in de personele aanslag. Als u eens in het Nederlandse Belastingmuseum in Rotterdam komt. indt v een zeldzaam uithangbord, dat de belastingplichtige de weg wijst naar fiskale schoorsteenveger. Hier ont jaagt men 't schoors'eengelt". staat erop te lezen. PEN merkwaardig gilde was dat der L schoorsteenvegers, die vroeger een hoge hoed droegen. Vanaf de zeoen- denie eeuw kwamen arme Italianen 'tiit ie Alpendalen, zoals de Valle Vi- gezzo, al liftend met boerenwagens en karossen naar het „steenrijke Holland", om er de schoorstenen te vegen en de parapluies te repareren. Schoorstenen zijn eigen stoep. Soms niet een bank, naren ook het onderwerp van vele .waarop men op mooie dagen plaats spreekwoorden, zoals ..Daar kan de) nam. De zakenmensen stalden menig- sch oorsteen niet i'ara roken". Vóór het'maal hun koopwaren er op uit. Het jaar 1796 kende men in de steden geet legendarische vrouwtje van Stavoren huisnummers. Vooral neringdoendenHet zelfs in haar weeldezucht een lieten gevelstenen als visitekaartje;! gouden stoep" aanbrengen. van hun. firma in de buitenmuur in metselen. De kopers wisten zodoende dat „In Den Abraham" brood werd verkocht, Jn Den Ekster" tuinzaden en dat ,Jn Den Gaffel" een goed res taurant was en „De Leeuwenburg" een deftig hotel. J~l£ huisdeuren hadden in de 17e eeuw een boven- en benedendeel, zoals thans nog bij het Zakkendragers huisje is te zien, Ze waren uitermate geschikt om hangend over de onder deur een gezellig babbelmaken. Na de tweede helft va.i de 17t eeuw worden de deuren sie lijker, met soms fraaie bewerking nft esloten met één of meer panelen. Ze vormen hei zinne beeld van de stoffelijke rijkdom in deze eeuw. Elke woning van enig aanzien hacE klinken, absoluut bijzaak was. Geen hinderlijke geluiden van een of andere machine en geen ongezonde luchtveront reiniging vervulden deze stille plek in een volkrijke stadswijk. DE HEER Oderkerk moet wel een gelukkig mens zijn, omdat hij leeft in harmonie met zijn dagelijkse arbeids taak, Ook zijn wooninterieur met fraaie kunstvoorwerpen aan de wand, -getuigde Hij heeft er natuurlijk heel veel Oven van schoonheidszin en op een tafel lag gelezen en hij kan haarfijn vertellen, hoe' er eerst de rondbogige Romaanse stijl was. vervolgens de spitsbogige Gothisché, de Renaissance, die een opleving van de antieke Helleense cultuur betekende en de Barok, d:e zich in de verschillende Europese landen op een eigen manier presenteerde. Het woord barok betekent zoveel als grillig of buitensporig. Na de barok kwam als een echte binnenhuis- decoratiestijl het rococo. een turf-dik boek over de antieke Griek se wijsbegeerte. Deze ornamentsnijder behoort na tuurlijk tot het bijna uitgestorven ras van de kunstenaar-ambachtsman. Hij ontving een goede ondergrond op de kunstnijverheidschool in Arnhem en naderhand op de Rotterdamse Acade mie voor Beeldende Kunsten, toen nog aan de oude Coolsingel, met bekende leraren als Mees voor het portretschil deren en tekenen en Miedema voor het boetseren. - Hij werkte nog acht maanden bij de meubelfabriek van Allan en vond het toen welletjes. f-rder bleef hij de zelfstandige, die hij.trouwens nog is, In de laatste oorlog in Rotterdam weggebombardeerd, behoorde hij tot de velen, die Schiedam tot nieuwe woon plaats namen en er nog wonen; de laatste zestien jaar in dit zelfde pand, in een stille straat achter de Hogenbamveg. A LS de heer Oderkerk iets gaat maken. Ay dan poogt hij zich in te leven in het zieleleven van de ambachtelijke kunste naar uit de tijd, waaruit het gevraagde meubel of ander werkstuk stamt. „U kruipt dus als het ware geestelijk in de huid van die man?", vroegen we. ..Inderdaad". v,-as het antwoord. Naast de verworven stijlenkennis leek ons dit de juiste manier om tot een verant woorde kunstzinnige creatie te komen. Zelfs als hij een serie-opdracht van een of andere zaak krijgt om bijv. twaalf stuks ergens van te vervaardigen, is eik afzonderlijk voorwerp een nieuw werk stuk. waarvoor dezelfde inspiratie en handvaardigheid nodig is als zou het bij dit ene blijven. Dit was derhalve de eerste werkplaats, die we totnogtoe bezochten, waar de machine nog niet was doorgedrongen. Verstand, gevoel en handen deden alle werk. la deze beperkte zolderruimte hing een sfeer, die niet tot dit technische tijdperk behoorde. Een andere frappante tegenstelling tot deze eeuw van het gouden kalf bleek ons de zuivere liefde voor het vak ie zijn, waarbij geld, hoe ongelooflijk het moge (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het was dinsdag in Musis Sacrum de derde avond van de toneelwedstrijd 1965 van de Schiedamse Gemeenschap. De Chris telijke Toneelgroep „Het Zuiden" voerde „Dokter Bavino" op, een toneelstuk in drie bedrijven door Henk Bakker. Voordat het doek opging, herdacht de zaal met een minuut stilte het overleden jurylid, de heer H. F. Reedijk, die verleden week in Rotterdam bij een verkeersongeval om het leven kwam. 2ijn plaats in de jury zal niet door een ander worden ingenomen, zodat de jury za! bestaan uit mevrouw Eva Hauck en de heer Jan Everwijn, beiden uit Rotter dam. De voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer E. A. Leenderts, herdacht de overledene met een korte toespraak. Het toneelstuk „Dokter Bavino" leek om vrij ouderwets, met vele tamelijk goedkope gemeenplaatsen, zoals die op het oude volkstoneel nogal eens gede biteerd werden. De auteur Henk Bak ker had deze „Dokter Bavino" op een wat moderner ieest moeten schoeien. Dit neemt niet weg dat „Het Zuiden" ervan gemaakt heeft, wat mogelijk, was. Da spelers waren opmerkelijk rolvast Het ensembtespel was goed afgestemd en men wist er aardig vaart in te houden. Martin Jans had met zijp regie knap werk verricht. De fraaie décors van Jan Wolffers zijn vermeldenswaard om hun esthetische verzorging. WOENSDAG 21 MAART 1915 Kinderzegen. Te Woenje! (bij Eindho ven) werd by het echtpaar H. T. het twee-en-iwintigsle kind geboren, to wel uit één huwelijk. luchtslag. De „Vowischt Zeiltuig** nielJr^ dat een Franach vliegeskaJer Zondagmorgen boven den Boven-Elzaa j 'raclute over te vliegen. Het kwam van Altkirch en vloog in rïe richting van Blotzheim. Een Duitsrh eskader, tijdig hiervan onderricht, overviel de Fran- when op grote hoogte. Dezen maakten rechtsomkeert en vlogen naar Belfort, scherp door de Duitsche vliegers ver* \olgd. Bij dit luchtgevecht tro-kken de 1Tansclien aan het kortste eind. Een ïransch vliegtuig moet naar heneden z(jn geschoten. Uit Bazel zag men, dat cok Zeppelins aan het gevecht deel namen. Het hospitaal ontvluchtOnder de ge meente Ouderkerk aan den IJasei is door de politie aangehouden zekere A. C' v. D. die verklaarde ontvlucht te zijn jjit het militair hospitaal te Utrecht, hen gchoelen nacht had hy zonder ^nige andere kleeding. dan broek en hemd, gemarcheerd. Hy was op weg Jaar Rotterdam, waar z\jn vrouw en hinderen verhlyf houden. „Dokter Bavino". een kwakzalversfi guur, die Cor Paardekooper op de juiste manier, als een geroutineerd amateur- tonelist. wist ui', te beelden, verschijnt in het eerste bedrijf op een zomermiddag in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Henk van Santen was op voorbeeldige wijze in de huid gekropen van de Shylock-achtige Prum. Aad Korporaal beeldde de opgeblazen veldwachter Peel uit, terwijl Renz Reijntalder zich in de rol van de kunstschilder Hans Latin had weten in te leven. Fia Boender was niet onmiddellijk op dreef als de vondelinge Violette, maar haalde naderhand met beter spel haar schade toch wel in. Berta van Vliet speelde heel aanlig de weduwe Bongers en Ed. Klop als Willem, haar zoon. Dan was er nog een vrouw, gespeeld door Carla Prins, een kleinere rol, maar met voldoende verve gespeeld. De laatste jaren was „Het Zuiden" ontegenzeglijk kwalitatief sterk in stij gende lijn. Moge deze toneelgroep een volgende maal een toneelstuk kiezen, dat meer aangepast zal zijn aan de eisen van. het hedendaagse publiek. De belangstelling voor deze toneelopvoe ring was redelijk. Volksgebouw; NIVON, filmavond, 20. Matsou Westhuis: Ned. Ver. v. Ex. Pol. Gevangenen, jaarverg., 20. Chr. Soc. Belangen: Schied, Fotoclub, contactavond, 20. Irene: Ned. Kappersbond, verg., 20, Chr, Soc. Belangen: Werkende jeugd, contactavond, 20. Blauw Iluls, Lange Nieuwstr. 181/1: Alg. Bond v. Bejaarden, Jaarverg., 10. Dagblad „DE EOTTERDAMMEK", Schiedamse redactie Lange Kerkstra: t 82, tel, 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr zie boven) dag. van 38.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123. alarm G.G, en G.D. 269280. Woord voor de dag, Bijbellezing en overdenking, tel. 14100. Apotheek: Jansels, Swanunerdamsingel 41, tel. 264917. Dinsdagavond hebben wij een uitvoe ring van de2e prachtige muziek gehoord in de Nieuwe Kerk door het Bachkoor Viaardingen, m,m.v. het Vlaardings Jon genskoor en de solisten Arjan Blanken, tenor (evangelist), Cornells Schell, bas (Christuspartij), Nellie Groenevelt, so praan, Nina Wind, alt, Reinier Schwep- pe, tenor, Henry Blackmon, bas en het Kunstmaand Orkest onder algehele lei ding van Piet Slruylc Verder werkten solistisch mede Walter Ellegiers, viool, Wim Knip en Hans Roerade. hobo. Jan Lok en Joost Tromp, fluit, Toon Doorn, cello, terwijl de continuopartijea in han den waren van Anthony Woodrow, bas, Koos Bons, orgel en Jaap Spigt, clave- cimbel, Men moet respect hebben voor de on derneming temidden van zoveel, bijna vlekkeloze uitvoeringen van de M.P. door vele gerenommeerde koren in de diver se grote steden en voorradio en gram mofoon. De uitvoering ,hac^. verschillendeplus punten; de koralén werden'in eed gezond tempo en toch ook weer niet gehaast uitgevoerd en de dirigent had bewust elk vals sentiment geweerd. Dit is een groot winstpunt, maar mag aan de andere kant niet leiden tot een zekere vlakheid en stugheid in de vertolking, en dit gevaar heeft men heiaas niet geheel kunnen vermijden. Een mooi soepel „piano" b.v. hebben we niet gehoord: alles bleet zo hangen in een bijna dooriopend te sterke weerga ve, zelfs op die plaatsen waar de parti tuur duidelijk ,.p" aangeeft. Daarbij komt nog dat de koorklank vrij scherp was. wat op de duur vermoeiend gaat werken. Een koraalfantasie als „O Mensch, be- wein' dein' Siinde gross" hadden we ge nuanceerder willen horen; dit kan ook zonder verromantisering. Van de solisten voldeden ons de so praan Nellie Groenevelt („Blute nur", „Aus Liebe") en de bas Henry Black mon het meest. De alt Nina Wind mist nog de nodige soepelheid in haar stem om een werk als de M.P. bevredigend te zingen. Een mooie vertolking van de basana (met een eveneens mooi gespeelde viool solo) „Gebt mir meinen Jesum wieder" kregen we van Henry Blackmon te ho ren, die trouwens ook „Mache dïch mein Herze. rein" verdienstelijk zong. Ook de beroemde vioolsolo van „Er- barme dich" klonk voortreffelijk, evenals de fiuitsolo in „Aus Liebe will mein Heiland sterben". Een goed (hoewel af en' toe te sterk) begeleidend orkest en betrouwbaar con- tinuo-spel completeerde een uitvoering die verwachtingen wekte voor de toe komst; een zich bewegen in opgaande lijn. W. P. VERHEUL n s m ROTTERDAM/DEN HAAG/UTR£CHT/VUSS ING EN (O EVENTER - VLAARDINGEN Nabij de weppüt- «ng Holyweg-Breeweg werd dinsdag morgen de 26-jarige bromfietser J. A. B. uit Schipluiden geraakt dooreen passe rende vrachtauto. B. viel en is met een lichte hersenschudding en enige schaaf wonden naar het Holyziekenhuis ge bracht. SCHIEDAM Geboren: Andre z.v. P L. Haasnoot en M Dubbeldam; Janke d.v. B van Woerkom en J Nagtegaal; Marisea R. d.v. J V Tatipikalawan en F H van der Kamp; Maartje d.v. D Versteeg en H J de Wit: Marco G z.v. J Bal en E Jansswru Ellen- Cdv.J Klop en F E Molr BIELBEDRtJF GARAGE I AGEN20 vo SHOWROOMS: SCHIEDAM, ParW«g 201-205; VIAARDINGEN, Ged. Eier.loot 37 Tel.(010) 254500 Voor Waalstraat 68, Tel. 3898, Viaardingen Het aantal opstoppingen en stremmin gen n de Lange Kerkstraat en echt niet alleen op marktdag, hoewel het dan heel erg is is legio. Reeds vaak hebben we in deze kolom men op deze toestand gewezen en ook suggesties gedaan voor verbetering. De ambtelijke molens malen, ook wat dit aangaat, traag. Er zijn wel wat maatregelen genomen, zoals een par keerverbod voor vrachtwagens, maar juist op het brede gedeelte waar een parkeerstrook is De vrachtwagens moesten daarna op het smalle stuk voor de kerk en ons bijkantoor parke ren. Hierdoor ontstond soms een on houdbare toestand. Want als er aan weerszijden een grote vrachtauto staat, kunnen er geen autobus en een perso nenauto tegelijk passeren. Sinds gisteren is er weer wat veran derd. Vanaf ons kantoor op nummer 82 tot aan de hoek geldt een stopverbod. Niet aan de overzijde. Dat is dus opnieuw een halve maatregel. Want op het smalle gedeelte dat niet onder het verbod valt, kunnen auto's en vrachtwagens toch parkeren. I Gisteren, na het plaatsen van de borden deden zich toch weer opstoppin gen, voor. De oplossing blijft: de gehele Lange Kerkstraat voor parkerende vrachtauto's, taboe te verklaren. Hierdoor wordt voorkomen dat kerk gangers geen parkeerruimte vinden in. het weekeinde. We hebben nagegaan waar de chauf feurs van enkele vrachtwagens wonen die steeds door-de-week, maar ook in het weekeinde, hue wagens in de Lange Kerkstraat zetten, wonen. We kwamen tot de ontdekking dat de afstand tussen huis en vrachtwagen in de Lange Kerkstraat gelijk is aan de afstand huisparkeerterrein Broersvest, waarop voldoende ruimte is. Mocht dit parkeerverbod geen door gang kunnen vinden, dan zou het par keerverbod voor vrachtwagens dat aan de zijde van de kerk geldt, moeten worden uitgebreid tot de hoek van de Nieuwstraat. In dat geval, en we schre ven het eerder, is in ieder geval één zijde van de Lange Kerkstraat vrij van vrachtwagens en behoeven er zich geen opstoppingen meer voor te doen. (Van een medewerker) QCHIEDAM In een klein propa gandaboekje heeft de direktrice van de Chr. Huishoud- en Industrie- schooi aan de Westmolenstraat 24 een kort overzicht gegeven van de moge lijkheden, die er zijn voor die meis jes, die na de lagere school naar de Chr. Huishoud- en Industrieschool zouden willen. Het boekje draagt tot titel: „Wat kan Uw dochter worden na een opleiding aan de Huishoud school." Drie jonge meisjes lezen de titel op een aanplakzuil, althans zo is op de omslag te zien. Aan een ..geboortekaar tjestrikje" is een kaartje bevestigd, waaroo ouders hartelijk welkom worden geheten op de openbare les. die morgen tdonderdag) Ln de school wordt gehou den tussen 9 en 12 of tussen 14.15 en 16.30 uur. De mogelijkheden op deze school dip. binnen afzienbare tijd zal verhui zen r.aar de daarvoor reeds gereser veerde plaats waar Hotel Beijersbergen eens stond, begrensd door de Vlaardin- gerstraat, Kethelstraat en Vellevest zijn groterdan menigeen waarschijn lijk denkt. „Wat kan uw dochtertje worden na een opleiding aan een huishoudschool? Het kan. zijn dat uw dochtertje als meisje uit de zesde klas van de lagere school daarover geheel nog niet heeft nage dacht. Maar misschien heeft zij reeds bepaalde wensen ten aanzien van een vak Of beroep kenbaar gemaakt, bijv.; verkopen in een winkel, werken in een kapsterszaak. naaien, al of _niet op een atelier, werkzaam zijn bij jonge kinde ren, verplegen o£ op andere wijze helpen bij zieken, meewerken in hijvoorbeeld een tehuis voor bejaarden, op een kan toor. Misschien ook wel lesgeven aan meisjes van een huishoudschool. Zo komen de beroèpen de één na de ander naar voren. Wanneer de gedachte van uw dochtertje uitgaan naar één van deze beroepen, dan kan zij dit bereiken via het Nijverheidsonderwijs, hetgeen in uw geval dan is de Christelijke Huishoud en Industrieschool." Aldus het begin van het boekje, dat verder uiteenzet, dat voor deze beroe pen nodig is een twee-jarige primaire opleiding aan een huishoudschool, na de zes klassen lager onderwijs. Boven dien vaït die primaire opleiding nog binnen de tijd, dat de meisjes leer plichtig zijn. De leerlingen van deze school krijgen min o£ meer „van alies wat" wanneer we de vakken nagaan, die beschreven wor den. Naast de huishoudelijke vakken zoals: naaien, koken, huishoudelijk werk, wassen, strijken en theoretisch inzicht, wordt veel aandacht besteed aan de algemeen vormende vakken: taal, reke nen, aardrijkskunde, "geschiedenis, plant en dierkunde, Engels, godsdienst. Verder lessen in: stofversieren, tekenen, muziek, handenarbeid, kinderverzorging, maat schappelijk inzicht, lichamelijke oefe ning. Ook wordt een beknopt overzicht ge geven van nijverheidsopleidingen voor meisjes, die na de twee-jarige primaire opleiding nog verschillende mogelijkhe den krijgen voorgeschoteld, Zo wordt in het eventuele derde en vierde leerjaar aandacht besteed aan: administratie, boekhouden, natuur- en scheikunde, -op voedkunde. gezondheidsleer en EHBO, ziekenverpleging en maatschappelijke ge zondheidszorg. Direktrice is mejuffrouw C. Rooden- burg, die telefonisch bereikbaar is onder nummer 263915 en die dan graag een afspraak wil maken om eens nadere inlichtingen te geven. Het spreekuur is overigens maandagmiddag van 14.3016.30 uur en aangifte van nieuwe leerlingen kan elke schooldag tussen 9 en 17 uur geschieden, zowel mondeling als telefonisch. S|M- "r>.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1