1 Zal Japan werven Westeuropese verstikken? „Jeugdverband" komt met Jonge AGENDA JAPAN: CRMRE ERVARINC MEI MAMMOEIS 'awiAinaads Verkeerslichten op druk kruispunt Voor hotsing boete heialen II .SCHIE HZ'MlïHH KLASSE 1 J "1VU3AO Maassluizer ernstig in recht geschokt u SLAG OM TANKER-ORDERS IS AL IN VOLLE GANG Voor mensen van 23 tot 35 jaar Twee camera's gestolen Of het niet wat minder kim?'? Jongens stalen uit auto tk^iüttmïamntfr w Op straat onwel en overleden lezen HARD CONCURRENTIE GRONINGEN VC Hout was onderwerp van vele foto's Papieren uit auto gestolen Leden Expogé hoorden over „De Beer" Prinses Julianaschool hield ouderavond 'II pE ROTTERDAMMER DONDERDAG 25 MAART 1965 ARTIKEL Pagina 3 (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Het feit, dat Shell drie van de vier tankers van 165.000 ton op Japanse werven laat bouwen heeft in de scheepsbouwwereld nog al wat bitterheid gewekt en de bestaande animo siteit vergroot. De directeur van Harland Wolff Ltd, Denis Rebbeck, heeft misschien het duidelijkst de gevoelens vertolkt die er bij de grote scheepsbouwers leven, toen hij zei, dat Ja pan met zijn offertes opnieuw het bewijs heeft geleverd, dat het de wereldscheepsbouw wil ver stikken. VERWARRING 95 SCHIEDAM Vandaag - - daaelijks Dit is het silhouet van de ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegenheid. Uitgevoerd ia correct en kreukherstellend EeD jas van grote allure. Her kenbaar aan het innaai-etiket en de bijbehorende hanglabel met de naam •g3'9l4 jeuBA jsjslü aiue:>f.ra!A J8d SZ1Q 6UN IB SLJH iBdOJn3-)S9M UBA 8|p8||OG-8Z!S 6UI>j Ssiqojöap-Saeu wlèa -Jaiaui S^S uassn* saipaaiq uj 0pnoq jo J91SU1UJXV pwsojqaB 'aRanboui 'asuj i°M do Bui-MapaqjaoiA aisEA-'gziS 0NIM s.>iJ9l>I ea uaddBisiaoAuaofiiiUJoqA^jaisuawoBz'sefjaiuMJapuWJOOAiUJBM •sinqaiaiueq Joopap[aaM-pugM-)0)-puBMLiaa MP®*" uue/v\ q6i| le-iaAo )ubm lli^ •)eeuj 9f •iEBM 6ubB uit- vi Hilariteit /IKDER de titel „Anti Revolutionaire O Geluiden" staat er in het Schiedams Klerkblad van vrijdag 19 maart een Lenswaardig artikel, ondertekend met de initialen J. v. K., een stukjes-schrij ver, die al meer dergelijke artikelen Beschreven heeft. we lezen ze steeds met genoegen. Ditmaal willen we de eerste alinea's Vuen citeren: „Er is wat deining ont staan rond het eerder geplaatste arti keltje betreffende de kermis. Enige dagbladen hebben enkele zin meden gretig overgenomen en hun lezerskring dit voorgehouden „als een wijzigend A.R.-standpuntHet is ver heugenddat het kerkblad bijzonder serieus 'wordt genomen en dat de inhoud nauwlettend wordt gevolgd, maar aan de 'andere kant stemt het wat verdrietig, dat men zo gretig ingaat op enkele uit haar verband ge rukte zinnetjes, hieraan een conclusie verbindt en dit de lezers voorlegt. T/RIJ en onverveerd stond er: „uit spraak van de A.R, kiesvercni ging" „A.R- raadsleden hoeven niet legen' te stemmen". Eén blad schreef zelfs: „Gereformeerde raadsleden hoe ven niet tegen de kermis te stemmen" en verbond aan de gewijzigde opvat ting de invloed van de christelijk-his- torischen", enz. Ru komt het: „De christelijke pers leest blijkbaar het kerkblad niet, of althans voor zover mij bekend zweeg ze in alle talen". Wat ons betreft ma ken we de geachte scribent cr opmerk zaam op, dat wij wel regelmatig zowel het officieel wekelijks orgaan van de gereformeerde kerk van Schiedam, het Schiedams Kerkblad als het hervormd kerkblad voor Schiedam en Kethel, De Zondagsbode. met belangstelling lezen: ook de stukjes ondertekend met J. v. K. We eindigen met een enkel citaat uit bovenvermeld artikel: „Het kan zijn. dat zij (de christelijke pers red.} het artikel terstond begreep en dit voor anderen eueneens begrijpelijk vond." m i M3A3Q /N3SNtSSmriH33mn/9WH M3Q/WVflH3AiOH ownuniHNinNINOM 3J3TdWOO rj van onze kant voegen eraan toe: Zo is het en niet anders. Inderdaad schijnen de dagbladen het artikel over de kermis niet ten volle begrepen te hebben, wat slechts verwarring en mis verstanden kon zaaien. Er bestaat een gevleugeld woord van de grote Engelse f nrnalist William Stead, dat luidt: i-acts are sacrcd. comment is free, dal wil zeggen: „Fei ten zijn heilig (daar. moet je nooit aan komen), maar commentaar is vrij". Alleen «ragen wij ons in gemoede ai: Ais je nu de portee, de draagwijdte van de feiten niet begrijpt, wat kom! er dan van hel commentaar terecht? Geestelijke achtergronden van staat kundige en maatschappelijke verschijn selen zijn over het algemeen niet zo gemakkelijk te onderkennen. Ze vormen een materie, waarbij men zich gauw de vingers brandt. Daarvoor dient men te allen tijde te waken. De Engelse werf was een van de 23 werven waaraan Shell prijsopgave had gevraagd- „En onze prijs was zeer scherp berekend", aldus Denis Rebbeck, „en toch is de order aan ons voorbijgegaan". (Intussen is in Engeland ook op een andere wijze de strijd tegen de buitenlandse, en vooral Japanse, concurrentie begonnen. Negen werven willen de scheepsbouw rationaliseren en hebben de Bntse ver eniging voor Scheepsbouwkundig onderzoek opgericht. Een van de plannen van de vereniging is een studie maken van de houw van een schip voor massagoed van 40.000 ton. De negen werven hebben elkander toegezegd ideeën en berekeningen te zullen uitwisselen). Maar er liggen nog meer kansen voor de "Westeuropese scheepswer ven. Esso International en Mobil Oil hebben eveneens plannen, voor vlootuitbreiding. Bij wijze van proef heeft het kantoor te Londen van Esso International aan een aantal werven dat de capaciteit heeft om zeer grote schepen te bouwen, prijsopgave gevraagd- Hiertoe behoren ook' twee Neder landse werven. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en Verolme Verenigde Scheepswerven. Het wordt een tanker van 145.000 ton, het eerste van een serie tankers waarvan het totale aantal nog niet hekend is. De vraag is: maken de Neder landse werven nu een kans? Verol- me-Rozenburg heeft in de loop der jaren voor Esso drie reuzen ge bouwd: de Esso Hampshire (78.000 ton), de Esso Libya (90 000 ton) en de Esso Den Haag (90-000 ton), dat tot op heden het grootste schip is van de Nederlandse koopvaardij. Maar die zal het straks moeten overdragen aan de nieuwe Essotan- ker, waarvan het de bedoeling is, dat zij onder Nederlandse vlag gaat varen. Die concurrentie wordt nu weer vergroot door de uitbreidingsplan nen, die de Howaldt-Werke AG, Hamburg, hebben. De werf heeft bekend gemaakt, dat zij een droog dok gaat bouwen voor schepen tot 100-000 ton, maar dat in de toe komst zal worden vergroot voor schepen tot 135.000 ton. En andere werven denken er even hard over aan hun capaciteit uitbreiding te geven in de hoop te kunnen gaan profiteren van de reusachtige or ders die ook in de toekomst zullen worden geplaatst. In de scheeps bouwwereld is de strijd om de tankers in volle gang. Mét de ontwikkeling van de tan kers is het hard gegaan sinds het einde van de tweede wereldoorlog, waarin olie zo'n enorm-belangrijke Dat de concurrentie Ih de wereld van de scheepsbouw groot is, kan blijken uit het feit, dat de werven overstroomd worden met het ver zoek offertes te maken. Een woord voerder van een grote scheepswerf klaagde dezer dagen: „We moeten een groot deel van onze werktijd besteden aan het uitvoeren van berekeningen, en bijna altijd voor niets". rol heeft gespeeld. Maar niemand heeft die ontwikkeling voorzien, zelfs de scheepsbouwers niet.- In 1945 mat de grootste tanker ter wereld 24-000 ton, en men leefde in de veronderstelling, dat dit de uiterste tonnage-grens was- Een tien. jaren later bracht de petroleum- magnaat Onassis tankers in de vaart van 45.000 ton, en op het ogenblik is de grootste in de vaart zijnde tanker 132.000 ton, terwijl een tanker van 150 000 ton binnen-r kort op de zee zal verschijen en Shell dus nu een order heeft ge plaatst voor vier 'tankers, .van 165.000 ton. SCHIEDAM Het steeds aktieve Hervormd-Gereformeerd Jeugdver band, opgericht 6 januari 1964 en dus nu ruim een jaar oud, gaat woensdag avond 31 maart om 20 uur, in zaal 3 van gebouw Irene van stp.rt met een „Jonge Lidmatenkring". waaraan men sen van 23 tot 35 jaar kunnen deelne- men. Het is het bestuur namelijk bekend, dat er behoefte bestaat aan zo'n kring, die natuurlijk ook voor gehuwden bedoeld is. De grondtoon van deze kring is net onderzoek van de Bijbel, gedachtenwis- seling, het komen tot onderlinge waar dering en het elkaar beter leren ken nen. Op Tweede Paasdag neemt het Her- vormd- Gereformeerd Jeugdverband deel aan de Provinciale Bondsdag van de Herv.gercf. Jeugdbonden te Amersfoort. met een groep jongeren van 12—35 jaar. De Herv.-Gereformeerde Evangelisatie is thans lid geworden van het „Verband Hierdoor heeft ze een adviserende stem en medeverantwoordelijkheid gekregen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door met een hard voorwerp een ruit te vernielen, verschaf- ten woensdagavond twee mannen zich toegang tot een winkel aan de Rotter- damsedijk. Men zag de daders m een auto met grote snelheid in de richting Rotterdam wegrijden. Er bleken twee kleinbeeldcamera's, tezamen ter waarae van 3000 ontvreemd te zijn. Werkende Chr. Sociale Belangen: Jeugd, contactavond, 20. Geref. Jeugdhuis: Ned. Chr. Vrouwen Bond-centrum, ledenverg., 20. Wijkcentrum: Volkstumdersver., „Ttiur- lede", verg. 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstra_ öz, tel. 263954 <b.g.g. 115588, toestel 5 b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenho,.- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr zie joven! dag. van 18.3019.30 uur- Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666. alarm brandweer 269123. alarm G.G. en G D. 269280. Woord voor de dag, Bijbellezing en overdenking, tel. 14100. j„mc,nt,Pi Apotheek: Jansen, Swammerdamstngel 41, tel- 264917. ALL-SEASON /AS SCHIEDAM Geboren: Ellen d v L. W. M. Lansbergen en M. van der Most: Alfred p z v F W. Verhagen en F. V. Thijssen, Edward A. z v J. L M. van der Ven en C. AbverteaJem nLn' w. Stlgter, 82 j.: -A. Slavenburg, 74 j.; A A. Hollanders 59 j., J. W. van der Toom, 63 j. (Van eèn onzer redacteuren) ROTTERDAM Waarom heeft de Koninklijke/Shell Groep van de vier tankers van 165.000 ton er drie besteld in Japan en een in West-Duitsland? Een woordvoerder van de directie heeft hierover het volgende verklaard:- „Shell International Marineheeft dit maal de werven geen concreet ontwerp voorgelegd, maar dit aan de eventuele bouwers zelf overgelaten. Niet alleen bleken de Japanse en de iWestduitse werven rond vijftien procent goedkoper te zijn dan de Engelse die ongeveer gelijk lagen met de Nederlandse, maar bovendien bleken de .gekozen 'ontwerpen duidelijk de sporen te dragen van de ervaring, die men met name in Japan, reeds heeft met de bouw vanzeer grote schepen, Japan heeft op dit punt ee duidelijke voorsprong op de w.erven in Skandinavië en West-Europa. De Japanse ontwerpen werden dan ook gekozen, omdat zij de garantie inhielden dat de schepen economisch zo exploitabel moge lijk zouden zijn. Dit gevoegd bij de la gere kostprijs leverde een dusdanig voor deel op, dat de Groep wenig andere argu menten ter beschikking stonden, temeer omdat concurrerende olie-inaatschappijc-n tezamen een zestigtal tankers waaronder ook grote in aanbouw hebben of bestel den wat de noodzaak van economische exploitatie nog eens benadrukt. De sche pen zijn zo ontworpen, dat wanneer men de exploitatie vergelijkt met die van een tanker van 65.000 ton, de nieuwe reuzen- tankers vijfentwintig procent goedkoper zullen zijn. De verwachting is, dat de nieuwe tankers elk per jaar een miljoen ton ruwe olie van het Midden-Oosten naar West-Europa zullen vervoeren' Tegenover de vele voordelen van de nieuwe tankers staat ook een nadeel. Er zijn nog maar weinig havens geschikt om deze schepen te ontvangen en in totaal zijn er maar negen dokken, waarin de schepen een onderhoudsbeurt kunnen kriieen of worden gerepareerd, nl. drie in Japan en zes in West-Europa, waarvan twee in Nederland. In geval van averij is er dus een grote kans, dat de schepen over een grote afstand moeien worden gesleept, wat de expoitatie zeer on gunstig kan beïnvloeden. Om hieraan enigszins te onlkomen worden de grote tankers alleen op beperkte routes ingezet. De Koninklijke/Shell Groep zal dan ook beslist niet enkel met zeer grote tankers gaan varen. Shell Tankers NV heeft zeven tankers op stapel staan van elk ongeveer 65.000 ton en Shell Internatio- nai Marine zal binnenkort een aantal tankers bestellen waarvan de tonnage tussen de 75.000 en 90.000 ton ligt. Zoals bekend ligt de kostprijs van de nu bestelde tankers tussen de veertig en vijftig miljoen elk. Misschien zal een tanker onder Nederlandse vlag varen en Rotterdam als thuishavcn krij- een Zij zullen voorts hun naam ontlenen aan" schelpen. Tenslotte: de taïAers zullen worden voorzien van een installatie, die het mogelijk maakt de tanks schoon te spoelen zonder dat olie m zee behoeft te worden geloosd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Algemene Fotokring Schiedam hield woensdagavond in ge bouw Chr. Sociale Belangen haar perio dieke contaktavond onder leiding van de voorzitter, de heer J. C, Paardekam. Men vertoonde een aantal knappe foto's, die alle betrekking hadden op een simuel onderwerp met vele mogelijkhe den" namelijk hout. Het was interessant te zien, hoeveel ongedachte facetten er vastzitten aan het thema hout. Bovendien was het zeer leerzaam te constateren wat de A.F.S.-leden ervan gemaakt hadden. SCHIEDAM .Niet van juridi sche, maar van taalkundige aard waren de moeilijkheden in de zaak tegen J. A. N„ een in Schiedam werkzame Spanjaard, die woens dag terecht stond voor het kanton gerecht omdat hij op de Vlaardin- gerdijk linksafslaand een botsing had veroorzaakt met esc- hem tegemoetkomende perstmenautó. Als tolk trad op mejuffrouw M., die hem in de strenge rechtszaal in bijzonder rad Spaans düidelijk maakte hoe.- waar en' welke fout hij had gemaakt. N. gaf met een breed gebaar, onmiddellijk toe en wachtte geïnteresseerd op het ver dere verloop die de gebeurtenissen zouden nemen. Zijn nieuwsgierigheid werd spoedig bevredigd, want na het toegeven Van het'gepleegde stral bare feit restte er niets, anders dan het requisitoir van de officier, die na een korteopmerking oyer de toedracht 35 gulden of 7 dagen eiste. Voor het eerst tijdens de zutmg maakte dit de tong van verdachte eens goed los. Had hij bij het horen van 'zijn naam uitsluitend geknikt en bij het. voorlezen van het proces-verbaal slechts een kor te opmerking gemaakt, het feit dat hier een fikse betaling werd voorgesteld, maakte dat zijn zuide lijke hart onmiddellijk in opstand kwam, hetgeen zich uitte in een ratelende repliek. Of het overige met voor verta ling in aanmerking kwam, weten wij niet, maar nadat N.. enige minuten aan het woord was ge weest zei de tolk bedeesd: „O' het niet wat minder kan". „Het is ook overal hetzelfde", lachte mr. Van Vloten en veranderde de boete m 25 gulden of 5 dagen (Van een onzer verlsaggevers) SCHIEDAM In een personenauto aan de Nieuwe-Mathenesserstraat waren woensdag enige knapen van ongeveer 14 jaar bezig, die wegliepen toen ze de politie zagen naderen. Er l^^an jiader- hand twee lampen en een doosje verband ontvreemd te zijn. o (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - De 26-jarige H. W. v_ d H deed woensdag bij de Schiedamse politie aangifte dat uit zijn I^sonenauto. die afgesloten stond, op de Korte Ha^en ter hoogte van de Korenbeurs enkele beiastingkaarten en een kentekenbewijs ontvreemd waren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMDe Ned. Ver. Ex-Pol Gevangenen, afdeling Schiedam „(Expo hield woensdagavond in ïvxaison Westhuis haar jaarlijkse algemene verga dering, die de- voorzitter, de heer J. Donkers, opende. Bij de bestuursverkie zing koos de vergadering tot bestuursle- den: de heren J. Donkers, voorzitter, A. Aardoom. secretaris, A. C. Pons, pen ningmeester, mejuffrouw N. v. d. Kort (Nat Fed. Raad V.V.N.) en de heren L. van Beugen, J. Oostlander en J. Kooy- man als gewone leden. Na afloop van de vergadering hield de heer Marius Visser een boeiende causerie aan de hand van een aantal fraaie dias over zijn werk als natuurwachter op net natuurreservaat „De Beer". Hij woonde er eenzaam in een houten schuurtje. Zijn eerste buur kon hij eerst vijf kwartier verder hereiken. De grootte van dit maagdelijke natuurparadijsje, bijna onder de rook van de grote industriesteden, was elfhonderd 'hectaren. Er heerste een konijnenplaag. In een enkel seizoen schoot men twaalfduizend dieren neer. Toen bleven er nog vierdui zend over. De heer Visser had er veel last van allerlei ongedierte,' waaronder legers brutale ratten. „De Beer her" bergde honderdduizenden vogels, oud en jong, zoals kopmeeuwen, kluten en schol eksters, maar ook vele nachtegalen. Wonderlijke ontmoetingen had de na tuurwachter er soms. Eenmaal.was een velduil door het licht van zijn lamp als het ware zo gehypnotiseerd, dat hij het betoverde beest rustig over de rug kon aaien. Een andere keer was hij bijna ingesneeuwd in zijn ondergrondse stenen bunker. Ook de flora maakte diepe indruk op hem, als de kamperfoelie geurde en de duinroos bloeide. Tenslotte komt aan allés een eind. Op een dag sloot hij met een weemoedig gevoel de deur van zijn verblijf achter zich. Hij wist. dat hij er nooit t meer terug zou keren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de ouder- en kijkavond van de Prinses Julianaschool (Chr. G.L.O.) aan de Oostsingel, woens dagavond in het schoolgebouw, bestond veel belangstelling van de zijde der ouders. Het hoofd van de school, de heer G,. de Raad, had de leiding van deze bijeenkomst, waarop de leerlingen met een aardig programma op een geïmprovi seerd toneel in het gymnastieklokaal optraden. 5"Na de géhrffikëlijke opening debuteer den zes éersté'-klaskinderen met een vlot nummer, vier imitatie-Slinger Knaben' vjjt klas 1 en 2 zongen met veeL bravour het hoogste lied, zeven leerlingen.uit klas 3, 5 en 6 speelden op de blokfluit, vijf kinderen uit klas 5 voerden het vrolijke schetsje ,.De Pannekoek" op, leerlingen uit de zesde klasse brachten het toneel stukje .„Het Aquarium", twee meisjes uit klas 6 speelden op de gitaar, Ineke Prins gaf een knappe declamatie, waarna Lida Montfoort uit. klas 2 met Beertje Pimpel hoentje applaus oogstte. De nieuwe voorzitter van de oudercom missie, de heer R. de Groot, gaf ten slotte een overzicht over het afgelopen jaar - en sloot deze geslaagde ouder avond. Nadat er koffie geserveerd was, gingen de ouders kijken wat hun kinderen gepresteerd hadden. Drie ..bestuursleden van de Vereniging tot bevordering van christelijke onderwijs te Schiedam, onder wie de voorzitter, mr. H. Snoep, waren op deze avond aanwezig. .ij» 44» i 1 ~ih n TO. «rn?BITi> namiT?1 DONDERDAG 25 MAART 1915 Ned. duiker naar Afrika. Zondag vei trok (Ie rluiker M. Snerlina met duiker- materiaal naar Dakar (Vestkust van Afrika), ten einde te trachten het daat gestrande Noordsche stoomschip Alma vlot te brengen. Broodgewicht. De gemeenteraad van Middelburg heeft gisteren een verorde ning vastgesteld regelende het gewicht van brood. Voor gewoon brood wordt een gewicht voorgeschreven van een halve KG. of veelvouden daarvan, ter- wijl een speling van 6 pet. wordt toe gestaan. Ito/nieuws. Z.K.H. Prins Hendrik heeft gisteravond dc lezing met lichtbeelden bijgewoond, welke de gep- generaal* majoor W. Hingman in de groote zaal van „De Kroon" te Haarlem, heelt ge- honden over hc! Ncdcrlandsrbe Ronde Kruis in den oorlog van 18:01871. De Prins werd door liet bestuur ontvangen en na afloop uitgeleid. Hel Koninklijk Gezin in de hoofdstad. Men meldt ons uit Amsterdam: Hoewel niet officieel hebben we toch gedurende enkele dagen het Koninklijk Gezin in ons midden. ■mmi v -- -T r QCHIEDAM Om de verkeersveilig- •O heid te bevorderen, zijn thans op de Burgemeester Knappertlaan ter hoogte van café Triangel verkeerslichten aan gebracht. Dit kruispunt bezit zo'n grote ver keersintensiteit, vooral op de spitsuren, dat de Schiedamse verkeerspolitie, het nodig oordeelde over te gaan tot het aanbrengen van verkeerslichten, die men binnenkort in werking hoopt te stellen. Als in de toekomst de Burgemeester Van Haarenlaan opengesteld zal wor den voor het doorgaand verkeer van en naar Rotterdam, zal ook op deze rijweg het autoverkeer dermate toenemen, dat men ook hier automatische verkeers lichten zal moetenaanbrengen. BOTTERDAM De vijftigjarige brood bezorger Ph. J. M. Freitel, die in de Kamilles-raat - woonde, werd woensdag plotseling "onwel toen hij_ een motor- carrier bestuurde op het Viaduct Rozen- laan. Een juist passerende auto van dê GG en GD bracht de man naar het Berg; wegziekenhuis. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden. ROZENBURG Ds, S, Wijnsma, chris telijk gereformeerd predikant voor de Be drijven is opgenomen in het Zuiderzieken huis te' Rotterdam, waardoor de mtreedlewst van2april uitgesteld moet worden naar een latere datum. (Van een medewerker) SCHIEDAM Een bijna eindeloze rij verkcersdelinquenten passeerde woensdagmorgen kantonrecMer mr. H. van Vloten, een -weinig spannende allemaal zo snel gegaan, dat het nauwe-i Als eerste getuige in deze zaak werd hik™tot me doordrong. Totdat ik op die] de heer A. K„ mede-passagier .van. de ander zat Natuurlijk". afslaande wagen, voor het hekje geroe- Voor hem op de rijksweg, met aanzien lijk mindere snelheid dan hij (W. reed ongeveer 80- kilometer) hadden twee auto's gereden, waarvan de éen op zoek no7n kxrnc vniCffMTS bloten, een jeimg uu- ^Een'zijweg. Deze was volgens zitting, waarin voor het mere een bodlt-e de weg afgereden, aanrijdingen, overtredmge, toen eenmaal het gezochte was gevonden, waardoor W. genoodzaakt was even naar links uit tw wijken, waarna hij tegen de andere wagen opvloog. Een bijzonderheid, die W. met veel furore naar voren bracht was, dat een der inzittenden van de andere wagen net de ogen open deed en haar hoofd van de schouder van ae bestuurder afnam. In de meest letterlijke zm. werd ze met een schok tot de werkelijkheid geroepen. stopverbod en slechts eeh enkele andere zaak werden behandeld. Zon der spanning, maar daarom vaak minder ingewikkeld, zoals m de zaak C A. v. IV. uit Maassluis, die op rijksweg 20 tijdens een inhaalma noeuvre een botsing had veroorzaakt. .Nou", zei W. toen hij voor het hekje stond „het is een moeilijk geval. Het 'was donker en nogal glad en het JSi LilUC wagcu, -"v-j- pen. Zijn lezing van het geval kwam ongeveer op hetzelfde neer als had verteld, uitgezonderd het bochtje dat zij zouden hebben gemaakt bij het inslaan van de zijweg. De tweede getuige was mejuffrouw K., inzittende van de aangereden wagen. Haar getuigenis hield, evenals de vorige, ongeveer hetzelfde in. Wel zorgde 213 voor nogal wat hilariteit voor en achter de tafel door luidop te grinniken toen mr. Van Vloten haar de formele vraag stelde: ,3ent u familie van de verdach te'" Het lachen verging haar echter spoe- dig, toen de kantonrechter W. de gele. geriheid gaf haar vragen te stellen, dia hij onmiddellijk benutte door eer.s Hmk diep in tö gaan op de romantischs kant van de zaak: haar hoofd, dat op ander- mans schouder rustte. De officier van jusitle achtte de zaai overigens niet zo belangrijk -ate W. eï bepaalde zich hoofdzakelijk tot de geliJ kenis, tussen de drie, onafhankelijki afgelegde verklaringen die, vond hij, duidelijk wezen in de richting van W. al* schuldige in deze zaak. Hij eiste 43 bc gulden boete of 9 dagen. Het woord was aan W.,' die gedepri meerd zei, dat hij hiertegen toch niet kon vechten. „Mijn vevoel voor recht is ernstig geschokt", verzekerde hij mr. Van Vloten, „maar ik weet, dat ik gelijk heb".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1