f ater wordt flink stuk duurder r Rozenburgse angst voor Accent valt op de recreatie Interlinie L. hartelijk gehuldigd meer SCHADEVERGOEDING AGENDA ROTTERDAM pife,i:ö u,is tsrp If!) lip w0evenkwestie vormt bron van spanningen - llnemers zullen hogere last moeten dragen Verschillen van kosten geven verscheidenheid van tarieven Protest tegen duurder ivater? Baas X B. Spoor 25 jaar bij HVO Mr. J. Heusdens bij openingi Sjef Toby s in Punt Vier Halve eeuw bij Vredebregt NV iitei Rotterdam geeft subsidie voor estauratie Rozenburgse molen r Clubgebouw voor volkstuinders bijna gereed mm 9 rotterdammer ZATERDAG 27 MAART 196S iWaarom Sluitend Rozenburg voorgelicht over melksanerin» NCVB hoorde causerie Onderiveg naar morgen GESTALTE VAN EEN MYSTERIE 1 1 WELPEfc fijn, die ken ik VHF Iff Ducliateau huldigde zes werknemers Autopark VLAARDINGEN ..en ruuandag SCHIEDAM Vnndaas en maandag en dagelijks Medische dienst Ir. Doets legt functies als directeur neer Pas i (Van een onzer redacteuren) nOTTERDAM Woensdagmid dag 31 maart komt te Spijke- Ijjce de Streekraad bijeen, het be zurend lichaam van het Streek- ichap Drinkwaterleiding Voorne- iutten en Rozenburg, waarin vijf- ien gemeenten samengaan op het iebied van drinkwaterlevering, 'gen van de belangrijkste agen dapunten van deze openbare ver kering is de tariefsverhoging an het water, dat van 62 cent per jjbieke meter moet worden ge acht op tachtig cent per kubieke oeter. Jaarbij doet zich vanzelfsprekend de vraag voor, wie die verhoging zal moeten betalen: de vij'ftien gemeen ten, of de bevolking van die ge meenten, de uiteindelijke afnemers dos van het water- Pat de lasten ten volle op de afne mers komen te liggen, is wel aan te nemen. De gemeenten hebben, net als Rotterdam, te maken met pla fonds voor leningen en investerin gen- Voor subsidie zal er zeer weinig gelegenheid zijn. Het water in het Streekschap Drinkwa- brleiding Voornc-Putten en Rozenburg trordt geleverd door Rotterdam en daar tit de bron van alle spanningen rond de tarieven. In Rotterdam wordt het drinkwater ever het algemeen niet geleverd via een Watermeter maar via een oppervlakteta- [rid. De verbruiker betaalt een vast tsdrag per maand en dat bedrag wordt lepaald naar de oppervlakte van .het Èoorbem en zijn gezin bewoonde huis. Omgerekend betekent dit, dat een [joueniammer gemiddeld twee -kwartjes ier kubieke meter voor zijn drinkwater .ietaalt. Een klein gezin in een grote Zoning betaalt veel. een groot gezin in ■een kleine woning weinig. Er zijn (Rotterdamse gezinnen, die 1.20 per 'kubieke meter voor hun water betalen, ftnaar 'er zijn er ook, die niet meer jetalen dan een kwartje per kubiek» toeter. Betrokkenen kunnen dit zelf niet na- ffaan: zoals men weet wordt in Rotter dam het water via de huurprijs van de ftvoning betaald. Waar er geen waterme ters zijn, is het gebruik per gezin per itnaand moeilijk vast te stellen. IN DE bij het Streekschap Drinkwater- ;4 voorziening Voorne-Put'en en Ro- ienbtirg betrokken gemeenten vraagt men zich af, waarom er een dusdanig gtoot verschil moet beslaan tussen de Jeven binnen het gebied van het «1 nSc!!ilp en die.in Rotterdam, Rhoon en Foortugaal. Bovendien gelden voor de gemeenten benoorden de Nieuwe Water» weg zoals Vlaardingen, Schiedam en Delft weer andere bepalingen. „Y?" de zijde der directie van het Rotterdamse Drinkwaterleidingbedrijf vernamen wij, dat dit grote verschil voornamelijk wordt veroorzaakt door de grote verschillen in kosten voor aanleg en onderhoud van het leidingnet en ook door de structuur van het streekschap, j °u rfe<V; hoS® kosten van aanleg en S!,," (,e laatste jaren vanzelf- sprekend sterk gestegen. Toen enige jaren geleden aansluiting werd gezocht met de Rotterdamse dr nkwaterletdmg bevatte het streek schap ongeveer vijfduizend aansluitin gen in een groot gebied. Dat aantal is vr'J opgelopen tot dertienduizend, zodat het streekschap thans is te beschouwen als een middelgroot water leidingbedrijf. nog altijd in een groot gebied. Dat be' water van Rotterdam afneemt, doet aan de structuur van dit eigen A een eigen „eenheid" dus, weinig tarieven moeten dus worden afgestemd op de exploitatie binnen en door deze „eenheid". Bij de opzet van net streekschap is Rotterdam geen subsi- diant geweest. Subsidie hebben het rijk, de provincie Zuid-Holland en de betrok ken gemeenten gegeven. TTOEWEL er bepalingen zijn gemaakt betreffende de financiële verhouding tussen Rotterdam en het streekschap, is het m hoodfzaak de bedoeling, dat het O ROZ-ENBUKG De bezoekers van de voorlichtingsavond over de melksanering te Rozenburg, die tegen acht uur „De Schans*1 btnnwiwandelen, werden daar vergast op vrolijke muztek ontlokt aan een eleetronlsch orgel. Dit werd bespeeld door de heer P L de Jongste van de Kon. Hollandia Melkfa.' briex ie Vlaardingen. Deze avond iverd gehouden onder auspiciën van de gezamen lijke vrouwenorganisaties. Toen de zaal redelijk gevuld was beklom de beer H. A Aberson het spreekgestoelte en heette de aanwezige dames cri de enkele ..verdwaalde" heer welkom in zijn hoedanigheid van voorzitter van - de vertrouwensraad voor de mclksanering. Daarna gaf de heer De Jongste eer, beknopte toelichting op de melksanering. die in Rozenburg per 4 april van start gaat. De bevolkingsaanwas te Rozenburg noodzaakte tot de in te voeren sanering. Tot op heden is de situatie, dat in één straat soms zes melkleveranciers hun klanten bedienen, het geen uiteraard niet economisch is en boven dien een late bezorging van de melk in de hand werkt. De nieuwe situatie zal een snellere bezorging medebrengen, hetgeen in het belang van cliënt en handelaar Is. Hierna werden nogal wat vragen gesteld over de gang van zaken bij de sanering. Over, he algemeen nam men de'nieuwe regeling nuchter op. Men is in Rozenburg al wel gewend aan veranderingen en bovendien Is sanering niet nieuw, want de bakkers hebben deze regeling reeds eerder inge voerd. De heer Aberson raadde de aanwezi gen wel aan niet de eerste de beste week reeds met klachten aan te komen bij de vertrouwensraad en de nieuwe situatie even aan te zien. Nadat men nog enige tijd had genoten van het orgelspel, nam de heer De Jongsle plaats achter de projector en nam de bezoekers mee naar Amerika aan de hand van een z.eer fraaie serie dia's. Deze opnamen waren gemaakt tijdens een gecombineerde zaken- en vakantiereis naar de Verenigde Staten. De heer De Jongsle gaf hierbij een interessante explicatie, doorkruid met de nodige humor. streekschap zelf zorgt voor een sluitende begroting. Die begroting is niet geba seerd op de gang van zaken bij het Rotterdamse drinkwaterleidingbedrijf maar op de verhoudingen binnen het streekschap. Overigens, zo meent de directie van het Rotterdamse drinkwaterleidingbe drijf,- zal als de nieuwe drinkwaterfa- briek op de Berenplaat in bedrijf komt ooit in Rotterdam wel een en ander moeten gebeuren met de drinkwaterta rieven.... Veertig jaar geleden zijn de drinkwa terleidingen van Poortugaal'eh Rhoon bij het Rotterdamse net .getrokken. De Rotterdamse waterleiding beschouwt de ze gemeenten thans als een normaal onderdeel van het Rotterdamse net. Voor de gemeenten benoorden de Nieuwe Waterweg gelden weer. andere normen: Delft en Vlaardingen zijn op waterlei dinggebied eigen „eenheden" op dezelfde manier als -het streekschap een eigen „eenheid" is. De tarieven in Delft en Vlaardingen worden dus, net als in het streekschap, bepaald door de verhoudin gen die binnen de eigen „eenheid" gelden. ALS laatste punt constateert de directie van de Rotterdamse waterleiding hierbij nog, dat de kosten voor water transport, i.e. voor aanleg en onderhoud van de leidingen, stijgen naarmate de afstand tot de leverantiebron, het water- werk op de Honingerdijk dus later de Berenplaat groter wordt. Iedereen zal het vanzelfsprekend vinden, dat hij voor een buskaartje van Rotterdam-CS naar Oostvoorne heel wat meer betaalt dan voor een buskaartje van Rotterdam-CS naar (bijv,). het Pompenburg. Datzelfde geldt óók. zij het dan uiteraard in niei zó hoge mate, voor het transport van elektriciteit, gas en drinkwater. Ook in de telefoontarieven vinden we deze verschillende afstanden verdiscon teerd. SCHIEDAM De Ned. Christen Vrouwenbond afdeling centrum hield vrijdagavond onder leiding van de voor zitster, mej. D. van Apeldoorn, in het Geref. Jeugdhuis aan de.Lange Haven 97 een ledenvergadering, waarop mevrouw J. Quartel-de Groot uit Rotterdam een lezing hield over het onderwerp „Onder weg naar Morgen". Er waren veel mededelingen te doen' op deze bijeen komst De leden werden verzocht twee avonden vrij te houden: 2T april voor het jaarfeest en 24 mei, op welke avond dr. Sterk van de Weg zal spreken over het onderwerp: „Jaren rondom de vijftig". Bovendien is er een excursie op 24 april naar Weverij „De Ploeg" voor hen die zich reeds opgaven. Men vertrekt om negen uur 's morgens vanaf het postkan toor. BURGERLIJKE STAND VLAARDINGEN Getrouwd: Johannes Bakker 27 en Petronella Maria van Mas- trigt. 22 jr. Geboren: Cornelia Christina dv L Voogd en L Chodzljnski. P K Drossaartstr 24; Elisabeth Jacoba Maria dv J A M van Wely en E J Vos. Datheenstr 147: Martha Jcltjc dv A Snijders en M A van Dijk Kom Speelmanstr 39A: Jeanette Margretha dv H van der Giessen en W A Vermeulen Prof Teldersstr. 201: Robert Cornells Jan zv J Pelgrim en J de Haan Hogendorpiaan 144B: Nlcolaas Theodorus Johannes vz J G van Adrichem en M P C Driessen, Markgra&Eaan 20. Overleden: Klaas van Dijk 89 wed v A Van der Meljden Dr Schaepmanstr 6C. (SCHIEDAM: llerv. Gem. Grote Kerk 30 da Le Coo 17 ds Kooien: Bethelkerk 10 ds Wissink 17 dr. L. J. Cazemier;Opstan dingskerk 10 ds Hemmes, t» dr. Cazemier; i Opstandingskerk 10 ds Hemmes, 19 dr. Cazemier; Vredeskerk 9 en 10.40 ds Vons. !J mej. ds. Bos; Kethet De Rank 8.30 ds i Ppaling; Dorpskerk 10 ds Spaltng; Gebouw De Rank 19 ds Vons open deurdlenst. I Cent, Kerk Oosterkerk 10 ds Smits. 17 ds Bovenberg: Kethcl De Ark 9.30 en 14.30 ds Nammensma: Magnaüakerk 10 ds Boven- berg 37 ds Nammensma; De goede haven 10 en 17 ds Everaars'. Julianakerk 10 ds Appeio 17 ds Heijnen Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene. Nieuwe Haven !55, 10 ris Kooien; Grote Kerk 17 ds Kooien. Ned. Prot. Bond 10.30 ds Ktaassen. Leger des Heils Lange Haven 27. 10 helllgingsdienst 12.15 zondagsschool, 1843 openlucht prediking Gerrlt Verboon- •tr. 19.30 veriocingssamenkomst. Vrije Chr. Geref. Gcm'. Tulnlaan 50, 10 en 10 ds IJsselstein. Oud Geref. C-em. Jeugdhuis. Haven 97, 10 en 17 ds Luitjes, Chr. Geret Kerk 10 en 17 student Bos.- VLAARDINGEN; Hervormde Gemeente: Grote Kerk 10 ds Btesbroek 17 ds P van der Vloed; Rehobothkerk 0 en 10.30 dhr. Westmaas 19 ds P, van der Vloed; Bethelkerk 10 ds Kolkert. 19 ds J. van Noort; Immanuëlkerk. 10 dhr. J van Lambalgen 19 ds Hoorn; Nieuwe Kerk 10 dhr. Hoogendam 17 ds Schouten: Zaal Maranathakerk 8,45 ds J. W. de Jong; Westwijkkapel 10.30 ds J. W. de Jong. 19 ds Coolen: Commissie .Met Woord". Zaa! Harmonie 10.30 dhr. Weenink. van Am sterdam, ond. „Weet wat je zegt". Gereformeerde Kerk: Oosterkerk. 10 ris Ticmersma 17 dr. .Bos; Emmauskerk 9 dr. Bos. 10.30 ds Swen, 17 ds Kouwenhovcn; Rniëlkerk 9 ds Kouwenhoven. 10.30 ds Heynen 17 ds G Aalbersberg. ond. „Vrienden van Jezus"; Maranathakerk 10 ds Lever. 17 ds Heynen: Aula prol. Hutgersschool. Van Maanenstraat. 11 ds Aalbersberg. jeugddienst, ond. „De blinde ziet, de stomme spreekt": Bejaardencen trum „De Wetering", 10 ds Schouten. Christ, Geref. Kerk Kerk Emmastraat 1045 sn 17 ds Brandsma: Aula H, de Cock- zchool. 9 en 15 ds Brandsma. Geref. Gemeente Kerk Westnteuwland 10 en 17 leesdienst. Remonstrants-Geref. Ge meente: Kerk Hollaar: 10.30 ds Postma. «oly-Ziekenhuis 9 ds Tiemersma. Christ Geref. Gemeente: Dijksteeg 6, 10 en 17 dhr. G. Nijhof, van Utrecht. Volte Evangelie Beweging: Huize Sion. Broek- kade, 15.30 samenkomst. 'MAASSLUIS: Herv. Gem. Grote Kerk 10 ds Van Goreum 19 ds Kalkman: Herv. Rusthuis9 ds Kalkman; Iehtuscentrum 10.30 ds Kalkman: Jeugd en Kindcrkerk, Sursum Corda, 10 dhr. Van der Stoep; Cat. lokaal Grote Kerk 10 mevr. Smit; Evang. lokaal Gen. de Eetstraat 10 ds Zunrierman; iehtuscentrum 19 ds Willemse, jeugd* dienst. Geref Kerk Immanuelkerk SU0 ds Aaftink, 16.30 ds Duursema: Mörtfna- thakerk 9.30 dg Duursema, 16.30 ds Aaf tink. Geref. Kerk Vrijgem. 8.30 en 14.3JJ ds Koopman. Leger dps H«?f s 1< 9|ielm:ig, 12 zó iilliijsllillfijii.' L~ phz- f.erefKbll <1.31 Hl- lg.ilt. ils De, -trof- j-liiUsttii ill-ill; Ui! iiüHy W|m 21.10 Js pljtóttiijiuiih. lil iji) {|ii vaii ilë' ylis. IIOZEnBIJRg lictv. Gem. tmmamieikcrk en 10.30 ds Wissink: Westerkerk 9.45 [te Diiveltni Gi'fèf. Kerk 9,30 ert 10.30 üs IVIligeiiui, L'li, Gliréfi Itnrlt t)i»0 en 18 tl "5 PlnntUtgfl. Grief, Kferk Vrilsem. 9 19 «O 10.15 ds Verleur. «AASLAND: Herv Gein 1(1 ds KeIjzer,.19 ha Vuist, jeuadc|leiist Geref. Krik 19.10 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. B. Spoor was vrijdag 25 jaar in dienst bi; het Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost" N.V. Hij begon er als leerling-elektrisch lasser en heeft zich opgewerkt tot de functie van baas van de konstruktielas- sers. De heer J. L. Jonker, waarnemend directeur, ontving de jubilaris met vrouw en kinderen in het restaurant „Vulcaan- haven". Hij schetste hem als een ge slaagd mens, die reeds op 22-jarige leeftijd in het bezit was van alle diploma's die er op lasgebied maar te behalen zijn. De heer Jonker sprak ook over de grote vlucht die de lastechniek de laatste decennia heeft genomen er. overhandigde de jubilaris het gebruike lijke. cadeau onder couvert. Mevrouw Spoor kreeg bloemen. Namens de collega's gaf de heer A. Springeling een fototoestel met toebeho ren. Hij prees de heer Spoor als een goed en vakbekwaam collega. De heer A, Janson sprak namens de Onderneming!, raad. Hij bood een plant aan. t Moderne jonge inensen. Met een bruisend! elan staan zij In dit levert. Zij houden van experimenteel toneel. Genieten van ab stracte kunst. Dromen bij klassieke muziek en zijn wild enthousiast bij moderne jazz. MEDIA En bij alle gelegènheden van rust en ont spanning roken hij èn zij met welbehagen 17 CT een Media van Schïmmelpenninck, het .sportieve spriet model. Steeds meer jonge mensen ontdekken dit bijzonder fijne pittige sigaartje. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Na de succesvolle ten toonstelling van Maarten Kemper in Galerie Punt Vier aan de Buitenhaven- weg 176 is thans de beurt aan het werk van Sjef Toby, die een cursus volgde aan de Haagse Academie en gedurende, vijf jaar aan de Academie te Rotterdam studeerde. De expositie in galerie Punt Vier is niet zijn eerste. Hij exposeerde ook reeds in Kunstzaal Fenna de Vries -te Delft en in de „Kiruna Konstgiilet" te Kiruna in Zweden. Tevens gaat hij binnen afzienbare tijd exposeren in Ga- lery Juana Mordo te Madrid. Het werk van Toby is niet in de eerste plaats bedoeld als estetische wandversie ring. in zijn sterke houtskooltekeningen en in zijn schilderijen toont hij ons de ontluisterde, angstige mens. Misschien is het geen oeuvre dat iedereen 'aanspreekt, maar het is wei eerlijk en oprecht, zij het wat hard. De expositie werd vrijdag avond geopend. Ze duurt tot 8 april. Galerie punt Vier is open op -werkdagen van 19-21 uur: zaterdags van 14-17 (Van een onzer verslaggevers) i-en 'd^VA- ie al spoedig te klein werd. Vervolgens was hij een der eersten die tot industrië- YLAARDINGEN.— „Het accent van dit bedrijf valt op de re creatie." Deze conclusie maakte burgemeester mr. J. Heusdens vrijdagmiddag bij de officiële ope ning van het „Quick-service sta tion en stallingbedrijf" van de heer B! Voogd, waarover wij dins dag uitvoerig hebben geschreven. Het samenspel van allerlei activitei ten doet hier het accent op de recreatie vallen, zei de burgemeester: „U hebt verder gekeken dan uw neus lang is en behalve het onderdeel stalen, waarmee u bijzonder in de roos geschoten hebt. geeft u uw klanten hier gelegenheid om zelf te poetsen en te sleutelen. Dat is een fraaie vorm van recreatie. Daarnaast geeft u een permanente show van caravans, waarmee u al evenzeer de aandacht vestigt op een vorm van ontspanning". Tevoren had mr. Heusdensde ontwik keling van het bedrijf geschetst. Hij herinnerde eraan hoe de heer Voogd 7GV&H0L NV. Internationele Beteggjngs Un<e ..Jnterunie", Postbus 617. Den Haag (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op een bijeenkomst van de Brandstoffenbandel Vrede bregt N.V. vrijdagmiddag in het Gere formeerd Jeugdhuis reikte loco-burge meester II. Sabel aan de heer L, F, A. Oosterveer, die zijn vijftigjarig jubileum bij het bedrijf vierde, wegens langdurige en trouwe dienst de ere-mèdaille in zilver uit, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, De loko-burgemeester zei inzijn toespraak onder meer: U kunt op deze lange periode met trots terugzien. U hebt de firma gediend oP een wijze, die buitengewoon werd gewaardeerd. Diverse posten in het bedrijf hebt u ingenomen. De laatste jaren was u (Van onze correspondent)' ROZENBURG Tijdens de raads vergadering van donderdag i senige angst uitgesproken voor meerdere luchtvervuiling in verband met de plannen tot bouw van een molybdecn- fabriek in de Botlek. Het was de,heer P. Kleywegt (soc) die deze zaak aan de orde stelde. Burgemeester J. C Aschoff achtte ;zich niet tot oordelen bevoegd. Intergemeentelijk zijn moge lijkheden in voorbereiding om de luchtvervuiling afdoende tegen te gaan, voegde hij daaraan toé. De heer Kieijwégt wees er op dat het „drink"-water weer duurder wordt en veel duurder is dan in Rotterdam. Is een protest niet op zijn plaats? De burgemeester antwoordde dat^de duur dere prijs nog niet officieel is vastge steld. Het verschil in prijs met Rotter dam is ontstaan doordat eertijds de buitengemeenten dun bevolkt waren. Een nieuwe regeling is thans inderdaad wenselijk De heer G. J. J. Hartwijk (soc.) had vernomen dat de huur van de 336 Dura- Coignet-woningen recentelijk verhoogd is. Zijn deze dure woningen nu nog wel te verhuren? De voorzitter lichtte toe dat een risicoregeling de oorzaak is van bedoelde verhoging. Hij was er gerust op dat de bedrijven wel huurders voor de woningen hadden, en zonodig-mee zouden dragen in de verhoogde huren. De beer J. Molenaar (ar) wees op de dr. Bos, ifl' ds Ue Jn i- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op een feestelijke bijeenkomst vrijdag om half vier in het restaurant „Europoort'1 der fa. Duchatea|l en Co. fabriek van aluminium en andere metaalwerken, werden zes werk nemers gehuldigfj. Heti. P. van Hoüwellngcn, p. Vd Vlistlen J. Werner wegens twnali- cri-cen-halff"-'* ri hopeloos slechie en omslachtige busver binding met Rotterdam. De betrokken maatschappijen blijven star vasthouden I aan hun concessiegebieden. Dit is stijlloos want de bevolking is de dupe. De voorzitter noemde dit een belangrijk punt voor de Rijnmondraad. De heer I. de Waard <ch) wilde graag een gemeentelijke regeling voor hulpverlening bij ongelukken ingesteld zien. Een centrale meldingspost (bijv. de politie) zou dan een arts en een ambulance kunnen alarmeren. De bur gemeester voelde hier veel voor en zegde toe dat B. en W. zullen streven naar een goede regeling. In deze vergadering werd besloten tot verhoging van de jaarwedden der wet houders. In aansluiting daarop vroeg de heer A, C. Stehouwer (lib) of dé raadsleden ook de welvaart mochten delen in de vorm van verhoogde presen tiegelden, De voorzitter zegde toe dit te zullen bezien bij de samenstelling van de komende begroting. Vastgesteld werd ook een verordening voor georganiseerd overleg voor het gemeentepersoneel. De heer P. Kieijwegt (ar) wilde weten wie hiertoe het initia tief had genomen. De voorzitter zei dat Uit de vakbonden waren geweest. Ook Hét gemeentebestuur overwoog echter reeds de instelling van dit overleg. Het, waren de (ifetbn jJ; D. vab Veen; C. arner wfcgens Iwbalf- nrig dienstverband, de peer C. vim I'riiHw 'P wegens rigdienswpr- ójjj'ccmc'éslhj'i it. Sabel rejkfe aan pfikte mijt cett T-liirt mhde it (ie m-itikJallló lil nSlvt-f uit; dL'Sjit'lli li we - rl .-.-r,- verbonden aan de Orde van Oratija- Nassaü. Ook de directeur van het bedrijf, jle heer C|ii', fhiebtitriiu ,h fPrttfc liblliif|ü«eh'lue die «ütl |jefc||Kiik ('Wlri coüvdrt ontvingen. perst Heerst De lieer jcnrpfel kreeg WOtt Pe«Ó- leel éeh n Uiig Me# it"k,j èbn scbeerap- [M'tnit él) èêUwéilktëèg töejiassëlijkó heer P itjeaua; vah ROTfÉRDAM De gemeente zal de liü lëhtttif yari korenmolen De ïlböjj lë Rozenburg Wegens del-v ng Vöh inkomsten, éeh schadeyergoedljtl toekentiun. B. ëH yliy /2S.ÖÖÖ toekehheh; B, ëH W. c|H html vitiiëhl (lil ktrilml le, vbll-t'Èh. j Dr vesiigihg vah ihdüstfleiift op Rot Urg heeft 'bet. areaal jahdbouwgrbn U GlL iiilUUri 'i/i# nkti' tliiisiirtnni ffoPA Rpzeli- rbnderi jB Kei iëjiRHd tot een minimum geredu- cécrd. Hlbrddor Is ër vobf de korenmo len nagenoeg geen emplooi méér. Daar voornamelijk de door de Maasstad uilge- voefije werjten oorzaak; zjjn vuil de achterluigang van het molenaarsbedrijf hebben de Verebiging De Hollandsche Molen en' het kebieentebestuür'vdh Ro zenburg Rdtierdam verzocht de JitÖlfendat' een schadevergoeding till jé kéren. Air bmtnitiiebl Miiti tMliH«bhë «ri ctij- ('tl< wittuift! VfHH (Ir Hlltguyliig iteelt ziiHlmi'jl rit' muien imtisekueht. De .„„taiiratlekosten wórden geschat op 62.000. B. en W. van Rozenburg hebben het rijk en de provincie verzocht hier voor eën subsidie vah ƒ22.275 të verle nen. Rotterdam heeft het verzoek gekre- geij 13.1)00 aan de restauratiekosten bij te dragen. 'terreinchef van de opslagplaats om het uitladen van de kolen op het station te controleren. U hebt blijk gegeven in de lange reeks van jaren uw verantwoor delijkheid te verstaan. De óirekteur, de heer J. H. B. Vredebregt, releveerde de veranderde structuur van het .bedrijf en de ontwik kelingsfasen in de brandstoffenhandel. Tevens bracht de spreker zijn in 1959 overleden vader m herinne ring. Als voorbeeld van een veranderd bedrijfsbeeld stelde hij dat de w-agons van de spoorwegen voorheen tien ton kolen per wagon vervoerden en in 1963 reeds 31 ton. De heer Vredebregt over handigde de scheidende werknemer, die juist oP deze dag 65 jaar was geworden, een gouden horloge en een cadeau onder couvert. Namens het personeel schonk met een toepasselijke rede de heer P. Pil een fraaie rookstandaard. Mevrouw Ooster veer kreeg, van de direkteur en het gèzamenlijke personeel bloemen. Tot slot volgde een receptie, die druk werd bezocht, o.a, was aanwezig de voorzitter van de afdeling Schiedam van het N.K.V.. de heer R. Heilmann. Ook de heer J. D. Plantsoen, een van zijn collega's sprak hier enkele woorden. VLAARDINGEN De jaarvergade ring van de Vereniging van Volkstuin- der-s „Vlaardingen", vrijdagavond ge houden in de grote zaal van het Vereni gingsgebouw aan de Markgraaflaan, kenmerkte zich door een verheugend grote opkomst van de leden. De versla gen konden alle de goedkeuring van de aanwezigen wegdragen en ook leverde de bestuursverkiezing geen moeilijk heden op. De secretaris, de heer F. dé Waart, releveerde in zijn jaarverslag de goede opbrengst van de gewassen en de weelde aan bloemen, waarvan een ge deelte ten goede kwam aan d'e actie „Kom zing met ons en doe ais wij", bestemd voor zieken en bejaarden. Het bestuur toonde zich erkentelijk jegens het gemeentebestuur voor de subsidie van 12.000 bestemd voor het clubgebouw op het Zuidbuurl-complex. Het ligt in de bedoeling dat dit nieuwe gebouw in het komende voorjaar gereed komt en dat het dan met enig officieel vertoon zal worden geopend. Zonder anderen te kort te willen doen, werd een woord van hulde gebracht aan het be stuurslid, de heer J. Karnaat. die bijzon der veel werk heeft verzet op het complex. De leden werden verzocht om wat meer aandacht te bestéden aan hun tuinen, met name om de paden schoon te hou den, alsmede bet onderhouden van de sloten. Nog altijd zijn er mensen, die hun plichten ten opzichte van de ver eniging niet geheel nakomen wat be treft bet onderhoud van hun tuinen. De erevoorzitster, mevrouw M. de Vriës-v, d. Spek, deed een beroep op de leden om svat meer aandacht te be steden aan de smalle paden in de tuinen. Het lidmaatschap van de vereniging is èeri erekwestie en daarom moet men trabhtèn om van het complex een lust- ijöril le makeh waarin men met het hele le bouw aan de Van Beethovensingel overging, waarvoor de burgemeester zelf op 6 april 1955 (een dag voordat de gemeenteraad de desbetreffende grond in erfpacht uitgaf!) de eerste paal sloeg. Reeds enkele jaren daarna begonnen de onderhandelingen voor de stallingsgaragc aan de Produktiestraat en, zo vervolgde de burgemeester, wat ons niet lukt lukte u wel: u stapte naar het 'ministerie en kwam terug met de rijksgoedkeuring! De burgemeester besloot zijn toe spraak met het verrichten van een eenvoudige handeling waardoor op een forse geluidssterkte een claxon begon te loeien. Namens de directie van Caltex Petro leum Maatschappij Nederland sprak ver volgens de heer A. van Tienhoven, die eveneens zijn gelukwensen aanbood. Sprekende over de groei van het Neder landse autopark zei hij dat Vlaardingen op het ogenblik 6250 auto's heeft en dat dit aantal volgens de bestaande prognoses in 1980 tot 20.000 toegenomen zal zijn. Hij achtte het bedrijf van de heer Voogd een belangrijke bijdrage tot de oplossing van het parkeerprobleem en pleitte voor de noodzaak elke auto eenmaal per twee maanden een onder houdsbeurt te laten gevent!) De heer J. Thurmer sprak namens de Industriële Kring Vettenoord en bood een vlag aan. De heer J. Ligthart wenste geluk als voorzitter van de Vlaardingse Middenstands Centrale en noemde het nieuwe bedrijf een voorbeeld van durf en ondernemingsgeest. Ook de heer A. S. van Dorp van de N.V. Automobielbedrijf Dorzo bood' zijn gelukwensen aan Laatste spreker was de heer G. Geluk, ontwerper van het complex. Hij zei met diepe indruk vervuld te zijn over de activiteiten die de heer Voogd zowel vóór als tijdens de bouw persoonlijk heeft ontwikkeld. De heer Geluk dankte aannemer A. van der Lugt en de onderaannemers en leveranciers die allen het hunne aan de realisering van het complex hebben bijgedragen. Na het offieële gedeelte bezichtigden de genodigden het bedrijf. l'ttrulnt't! VLAARDINGEN Visbank: Tentoon stelling beeldhouwwerken en grafiek van Jan Snoeck, 14-17 en 19-21; Sportpark „De Vijfsluizen": Afscheidsreceptie A. P. van Hoon, 14-16: Bethelkerk: Avondge bed, 19.30; Gebouwd Muzanda: Toneel vereniging 't Hof met „Groeten uit Nice" 19.45: Stadsgehoorzaal: Concert Harmonie Witton-Fijenoord, 20. MAASLAND Geref. Kerk: Cefa- filmavond, 20; Trefpunt; Majoco. dans avond. 20. gezih prettige uren kan doormaken, zo zei ziJ- ln verbond met de komende uitbrei ding van het complex aan de Zuidbuurt werd bet bestuur uitgebreid en ziet er thans als volgt uit: H. Bagchus. voor zitter: F. de "Waart, secretaris; J. Louwe, VLAARDINGEN R. K. Verenigings gebouw, Markgraaflaan: W. H. Vink (R'dam): ..Planten en bloemen en tuben en parken" voor KNMTP, 20. MAASSLUIS Zaal Chr. Geref. kerk: SGP-vergadering, 19.30. Bijkantoor „De ROTTERDAMMER", Vlaardingen, Smalle Havenstraat, tel. 6775 (b.g.g. 010-115588). Uitsluitend re dactiezaken 6619 (b.g.g. 010-280037) Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie. Handelstr. 18, teL 3345; maand, t/m vrijd. 1819.30, zaterd. 17.3018 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: brand en ongevallen 4444; G.G.D.: 2541. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel. 010-141000. Centrale Hulpdienst: Maassluissedijk 5, tel. 9161. Apotheek: Delta-Apotheek, Fl. de Vijf delaan 112, tel. 8888. Tivoli: S.J.S. „Guillaumc", contact avond, 20; Irene: Geref. Sociëteit, con tactavond, 20. Irene: Rijks H.B.S., klasse avond, 19.30; C-J.V.-gebouw: Soc. Passe- Partout, soosavónd. 19.30; Musis Sacrum: Pers. Ver. Coca-Cola, feestavond, 20; Opstandlngskerk (benedenzaal)Oecu menische Raad van Kerken, Oecumeni sche broodmaaltijd, 18. Musis Sacrum: NAPB, 20. vergadering, Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Sehiedamse redactie Lange Kerkstraat 28. tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur aReen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag, BijbeUezing en overdenking, tel. 14100. Apotheek: Gouka en Co, Groenelaan 127, tel. 268035. Schiedam: W. J. Franke, Burg. Knap- pertlaan 30, tel. 268163; L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2, tel. 268357; L. B. E Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel. 268067. Vlaardingen: N. Warmolts, Hoflaan 37, tel. 2074; D. J. Wieringa, Karei de Grotelaan 143, tel. 6669. Maassluis: G. A. A. v.d. Poel, Alb. Cuypplein 11-12, tel. 2900; Verlokusndige mejuffrouw v. d, Veen. Jac. Catsstr. 24, telef. 2376; Me juffrouw v.d. Hoeven, Mackayplein 18, rood, tel. 4380, Rozenburg; A. de Vries, Koninginnelaan 23, Rozenburg, tel. 2217. Maasland: P. Noordam, Molenweg 1. tel, 01899-2035; Dierenarts P. H. Kleijnjan TK BEGRIJP niet, dot de agenten in(j aanhielden, ik den-k dat ze me «en aardig meisje vonden." Dit bad de twintig jarige Dordtse telefoniste Johanna M. V. tegen de politie gezegd, nadat ze op 24 januari op de Oldegaarde in Rotterdam tot stoppen was gedwongen Ze had op een af scheidsfeestje van een vriend zes glazen port gedronken en was „volkomen doorgezakt" achter liet stuur van haar vaders Volkswa gen gaan zitten, horwei een vriend had aangeboden te rij'den. Johanna zwaaide niet haar auto zo over de weg dat de'politie haar eerst niet eens durfde te passeren. Pas na een lange jacht kon de wagen tot stoppen worden gedwongen. Vrijdag 6tond Johanna klein, tenger en timide voor de politierechter mr. A. Heynsius. „Een dron ken vrouw is een van de onsmakelijkste dingen, die wij mannen kennen", hield mr. Heynsius Johanna voor, die beschaamd de ogen neersloeg, „U bent nog veel te jong om achter het stuur te zitten. U weet dat iedere dronken rijder de cel in gaat. Moeten wij u nu anders behandelen?" Lange psychologische stilte. Johanna snikte. De vader, die was meegekomen, verklaarde dat hij en zijn vrouw bijzonder ontsteld waren. „We hadden haar nog zo gewaarschuwd niet te drinken. We zouden het verschrikkelijk vinden ais Johanna de gevangenis inging." De vader sloot hier aan op het pleidooi van mr. S. Ivens, die de gebruikelijke twee weken celstraf voor Johanna nog een kind te hoog vond. Hoewel de officier deze straf gevraagd had, streek mr. Heynsius zijn hand over het hart en veroordeelde haar tot een geldboe te van 300 („en niet je vader laten betalen, hoor!") subs, vier maanden hech tenis, ontzegging van de rijbevoegdheid voor dertien maanden cn een voorwaarde lijke straf van vier weken gevangenis niet een proeftijd van drie jaar. T^EN ROTTERDAMSE jongen van zeven- *-J tien jaar, die tezamen met een Haags vriendje van zestien jaar de laatste maan den heel wat had uitgehaald, is voor de officier van justitie geleid. In vergelijking met de andere grote steden ziet het er le Rotterdam voor wat hetreft de ontspoorde, jeugd niet eens zo, heel ongunstig uit. Van gróve baldadigheden en straatschenderij hoort men over het algemeen betrekkelijk weinig. Daartegenover staat, dat als d'e Maasstad te maken krijgt met jeugdcrimi-l - naliteit, men nog al eens versteld staat over hetgeen jeugdige delinquenten kun-., ncn presteren. Zo heeft de jongen binnen een maand tijds zich een extra-inkomen bijeen weten te stelen van... ruim twee en. een half mille! Een deel van dat bedrag heeft- hij verworven in samenwerking met het Haagse vriendje. Behalve dat geld hadden de jongelieden nog 'allerlei spulle tjes te pakken gekregen, meestal door inbraken. Met de buit iverd goede sier eniaakt. ~\E „King-groep", een jeugdbende, die" Rotterdam-Noord onveilig -heeft ge maakt en die enkele maanden geleden in het nieuws kwam na een inbraak in een confectiefabriek aan de Berkelselaan en een spectaculaire achtervolging van de daders, heeft in dc korte tijd van baar bestaan niet minder dan 34 inbraken gepleegd, waarbij een bedrag aan geld van bijna dertigduizend gulden van eigenaar verwisselde. Daarbij kwamen goederen van naar schatting tweeduizend gulden.'Dit vertelde de officier van justitie mr. A. WendcJs. na een met gesloten deuren behandelde rechtzaak tegen twee minderja rigen, die met deze groep contact hebben gehad. Tegen één hunner is terbeschik kingstelling van de regering tot de betrok kene volwassen wordt geeist, tegen' de ander écn jaar en negen maanden gevan- enisstraf. T*)E emancipatie van de vrouw schrijdt voort. In vrijwel alle takken van liet bedrijfsleven staat zij al haar mannetje. Maar de techniek bleef tot dusver nog hoofdzakelijk voorbehouden aan leden van het mannelijk geslacht, hoewel er natuur- televisie- en auto-monteurs, vrouwelijke HTS-ers en dergelijke. Maar tot een speciale technische opleiding voor alleen meisjes had men het nog niet gebracht. Daarmee brengt nu de algemene meisjes school voor nijverheidsonderwijs „De Voorpost" een primeur: een opleidingscur sus voor technisch assistente. Leerlingen van deze school staan met ingang van september niet alleen maar achter de strijkplank, maar ook achter een draai bank. En zij .wisselen de strijkbout in voor een soldeerpistool. Want als nieuwe vakken zijn elektrotechniek en -fijnraetaalbewcr- king aan liet lesrooster toegevoegd. De nieuwe cursus wordt gegeven in de lagere technische school op de Beukelsdijk 145. De meisjes maken alleen gebruik van de werkplaatsen, verder blijven ze gewoon schoolgaan in dc Schietbaonstraat. En zo kan het later gebeuren dat wanneer de heer des huizes klaagt over de slechte kwaliteit van de radio, zijn echtgenote zegt: „Geef maar hier, dat knap ik wel even op." penningmeester, aangevuld met de heren (Prinses Irenelaan 13. Maasland, tel. 01899 J. Herrebout. J. Noordam, J. Karnaat, 2467. Hoek van Holland: J. J. van J. C. Homburg en C. v. d. Kooy. I Lonkhuijze, Jolinkstraat 2, tel. 2627. (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM Na een ruim 15-jarige werkzaamheid als directeur van de nv Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek „Leerdam" en de laatste jaren ook van de nv Kristalunie, Maastricht, heeft ir..C. A. Doets de wens te kennen gegeven activiteiten op ander gebied te gaap ontplooien. In verband daarmee heeft hij per 1 april ontheffing verzocht uit zijn functies. Commissarissen hebben het ont slag op de meest eervolle wijze verleend. Ir. Doets zal als adviseur aan de ven nootschappen verbonden blijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1