AA.fcfc£DE*5CHIE Jaarverslag over 1964 van zegt: Situatie aanmerkelijk verbeterd Eind aan zalennood Busreis extra prijs voor AGENDA Ji 2.98 Versiering terug op toren Grote Kerk sportverenigingen: banden weer ineen „DE DRIE Strijd in zes stadswijken NYLON J U P O N AktieSSS 1965" DAM PO Inbrekers nemen sigaren mee Helikopter plaatst ballen Jongens stalen bromfietsen adminisfratieYe kracht (vr.) leerling röntgenlaborante Kris-kras door Seliiedam van i oen en nu (13) verkouden 9e JUütertUimmer ÖfoflËJÊ SÉfe PAS OP HENGEL BOODSCHAPPEN SCHIEDAM Dezer dagen is verschenen het jaarverslag over 1964 van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening, dat volgens dit verslag voor de Schiedamse sportverenigingen veel goeds heeft gebracht. ONDERKOMENS (Van een onzer verslaggevers) Leifkrsexamen KNC€V in CTS begonnen Vandaag en morgen en dagelijks Organisatie Kleding uit keet gestolen ia i voor een slank, pittig silhouet, deze zijdezachte 4.50 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Na jarenlang door vele stadgenoten, vooral ou dere Schiedammers, benaderd te zijn om de toren van de Grote Kerk weer gedeeltelijk in zijn oude luister herstellen, heeft het ge meentebestuur hiertoe nu besloten. MEDAILLE April-programma scheidsrechters GEMEENTE SCHIÉÖAM mm DE EERSTE prentbriefkaart toont de Korte Haven, hij dateert van 1902. Rechts op de' voorgrond moet heel vroeger een r.k. kerk hebben gestaan'. Toen deze was afgebroken, bouwde men op dezelfde plaats een dubbele branderij, waarvan de eerste steen werd gelegd door de heren Joh. Meyer Pzn. en Jan David van Otterdijk op 10 april 1828. Op de achtergrond ziet men de wieken van de mo len „De Drie Koornbloemeri" boven de daken uitsteken. l&flÉSlÉÉÉS HELIKOPTER Dames SVC beter dan herenteams -uit 1 pAS op voor de dag van morgen, want dan is het 1 aprü, een datum waarvan het rijmpje ging; „Op I april stuur je de gekken, loaar je wil". Te genwoordig is de aardigheid er wel een beetje af. Vroeger zond men niet al te snuggere dienstboden om. een dichte gaatjespan, parapluiesaus of pa- Ungpootjes. Het kwam trouwens meer voor. dat mm iemand (de slimste koos men er natuurlijk niet voor uit) om een of andere onmogelijke boodschap stuurde. Zo liet men de jongste be diende op het kantoor „muggenvet" of het knechtje in de werkplaats „ge sponnen zand" halen. Ook zond men op de laatste dag van het jaar kinde ren of onnozelen naar de markt om de man te gaan zien. die zoveel neuzen had, als er dagen in het jaar waren eigenlijk nis er nog in het jaar waren. Doch de klassieke dag voor dit „om een boodschap sturen" bleef toch wel de eerste april of Vcrzendsrkensdag. Fransen spreken van aprilvissen poissons d' avril). Als ge op de eerste april door Parijs wandelt, ziet ge aan tal van winkels een hengel uitsteken met een vis van karton er aan. Ce moet dan niet denken dan dingen, die de hengelaars nodig heb ben. Neen, het betekent slechts, dat men er een nagemaakte rollade, een doosje jeukpoeder of potsierlijke pop petjes kan kopen om et op deze dag een of andere grap mee uit te halen. Het is moeilijk verklaarbaar, waar die aprilvissen vandaan komen. Op school leerden we bij de vader landse geschiedenis, dat op l oprit 1572 de waterqeuzen de stad De Brie lie in namen. Het oude rijmpje Itiidt immers: Op den eersten april verloor Due d'Alva zijn bril. Er zijn altijd nog men sen die menen, dat de dwaze fopperijen op 1 april in de wereld zijn gekomen als een herinnering aan het feit, dat de dappere peuren indertijd Alva fop ten door het innemen van deze. stad. Doch dit is niet ivaar. want heel lang voor de inneming van De Brielle was deze grappenmakerij op 1 april bij ons volk, bij Vlamingen. Fransen en ande re volken reeds in zwang. 7ELFS de Hindoes ran het oude In dia baddert reeds hun Hut- of Holi- feest. een soort Indisch carnaval, waar op men de Hulgekken alterlei bood schappen liet verrichten, die uitliepen op een of andere grap. Zoals zoveel folkloristische overleveringen en ge- woonten past in feite ook deze eerste april als dag van grappen en foppe rijen niet langer in het hedendaagse cultuurpatroon. Ze „doen" het niet meer. Hier en daar poogt men de april moppen kunstmatig nog wel in het le ren te houdenmaar de aardigheid blijkt er grotendeels af te' zijn. De tweede helft van de twintigste eeuw mist daarvoor de argeloosheid. Vooral de situatie van de binnenspor- ten is aanmerkelijk verbeterd. Dankzij de vijt nieuwe zalen, die de laatste jaren zijn gereedgekomen, Is aan de zalennood, zeker wat de gymnastiekverenigingen betreft, een eind gekomen. De verdeling van de zalen blijkt nog steeds in handen van de afdeling onderwijs te zijn. Het bestuur van de S.B.L.O. betreurt het, dat op het ogenblik de zeer slechte positie van de gemeente Schiedam niet toelaat verschillende maatregelen, die algemeen als wenselijk worden erkend, uit te voeren. Een gevolg van de totstandkoming van een aantal uitstekend geoutilleerde zalen was, dat de zaalhuren opnieuw moesten worden onderzocht Ten slotte kwam er een regeling uit de bus, die zeker niet onredelijk was, maar die toch. naar het S.B.L.O.- bestuur al gauw bleek, vele verenigin gen voor grote moeilijkheden plaatste. Na overleg met de betrokken vereni gingen is toen een poging gedaan om een regeling te treffen, die aan deze bezwa ren tegemoet kwam. Inderdaad gelukte het enige verbete ringen te verkrijgen, maar in de hoofd zaken hield het gemeentebestuur voet bij stuk. Het S.B.L.O.-bestuur zal niet nalaten om. zodra het de mogelijkheid ziet iets te bereiken, opnieuw een verhoging van de jeugdsportsubsidie (het belangrijkste middel om de verenigingen tegemoet te komen) in de sportraad ter sprake te brengen. Wat de buitensporten betreft, hebben da verenigingen PP.S.C. en S.F.C. een goed onderkomen gevonden in parkhoek Thurlede. De verenigingen U.V.G. en Succes zitten nog in een ongunstige positie. (Van een medewerker) SCHIEDAM In het gymnastieklokaal van de Christelijke Technische School aan de Nieuwe Damlaan is zaterdag een begin gemaakt met het afnemen van het leiders-examen van de KNCGV en wel voor het Diploma 1. Om drie uur werd begonnen, bij welke examens door Animo en DOK medewer king wordt verleend, door groepen tur nersisters) beschikbaar te stellen. Uit Schiedam nemen de volgende mensen deel aan dit examen: mej. P. E. v. d. Kuil (Animo), mej. J. Paulus (ODO) en de heer Th.Schippers (Animo). Op de zaterdagen 3 en 10 april worden deze examens, voortgezet, waarbij dan ook gébruik gemaakt zal worden van het lokaal van de Thorbeckeschool. SHOWROOMS: SCHIEDAM, Parkweg 201-205; VIAARDINGEN, GecMieralooi 37 Tel.{010) 244500 (Van een medewerker) SCHIEDAM Het Comité Kinderspe len van de Vereniging Nationale Feest en Gedenkdagen (van. Oranje-vereniging) is dit jaar echt wei van plan iets groots te maken van de kinderspelen, dte eerst op Koninginnedag en later (de finales) op Bevrijdingsdag zulten worden gehou den. Men heeft naar de scholen een fol der doen uitgaan, waarop de leerlingen van alle klassen van de lagere scholen zich kunnen opgeven voor deelname aan de spelen, waarvoor slechts een kwartje inschrijfgeld nodig is. Er is voor elke klas iets aparts geko zen. Zo kunnen de leerlingen van de eerste klas zich opgeven voor het blok jes-rapen, de tweede klas voor de auto- step-raee, de derde klas kan gaan zakio- pen, de vierde klas kan meedoen aan de kruiwagen-race, de vijfde klas mag boeg sprietlopen en de zesde klas zorgt voor een hindernis-race. De stad zal over zes wijken worden ver- Passage Theater; Schied. Gemeen schap. cabaretavond, 20. Irene: Schied. Luchtvaartciub Icarus'," filmavond, 20; Geref. Herv. Jcugdverb.. verg., 20. Musis Sacrum: Ver. tot bevordering Chr. Onderwijs, toneelavond, 20. Musis Sacrum: 20. „Onyx", toneelavond. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28. tel 253954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-1930 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123. alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag, Bijbellezing en overdenking, lel. 14100. Apotheek: Gouka en Co, Groenelaan 127, tel. 268035, tfeeH, waaruit uiteindelijk zes maal tien winnaars tevoorschijn moeten komen. Die zestig winnaars komen op Bevrijdings dag tegen elkaar uit op het grote par keerterrein bij de Broersvest Deze winnaars van de wijken gaan met muziek voorop en begeleid door andere kinderen (supporters) in feesttooi en met vlaggetjes gewapend vanuit de diverse wijken naar het parkeerterrein aan de Broersvest. Ook kan men deelnemen aan de tekenwedstrijd in de Mgr. Nolens- laan, Waar.de spelen worden gehouden zal nader worden bekendgemaakt. De organisatie van genoemde kinder spelen is in vertrouwde handen. Immers, in Kethei zorgt de Oranjevereniging Wilhelmina" ervoor, Nïeuwland I wordt verzorgd door het Clubhuis Jeugdhaven Nieuwland, Nieuwland II door het Club huis St. Joris Doele, Oost door de Ver eniging „Het Singelkwartier". West door Jeugdhaven West-frankelandsestraat en Zuid door de Midd'enstandsvereniging „Zuid". Vóór inschrijving is wel nodig, want tijdens de spelen kan niet meer worden ingeschreven. De folder besluit met de rijm: „Ouders, doet Uw kind een groot plezier, En vult U in het aanmeldings formulier. Uw kind kan dan aan de slag, Met de spelen op Koninginnedag. En wie weet. wacht het dan misschien, Een autobusreis, we zullen zien". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de glasindustrie Pieterman aan de Nieuwpoortweg ver schaften onbevoegden zich dinsdag toe gang door het forceren van een deur. Ze braken in het kantoor een stalen bureau open en namen enkele dozen sigaren mee. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Uit een werkkeet van de N.V. Van Rietschoten en Houwens Aannemersbedrijf aan de Laan van Bol'Es verschaften onbevoegden zich dinsdag toegang door het openbreken van een ruit. Er werd naderhand werkkle ding vermist. Ais nog niet verwezenlijkte verlangens noemt het verslag de wielerbaan, de sporthal en de uitbreiding van de zwem- gelegenheid, waarbij men denkt aan een instruktiebad. Men wenst meer mogelijkheid voor verschillende nog niet veel beoefende sporten. Nog steeds heeft Schiedam geen voldoende gelegenheid voor schaatsen, motorsport en atletiek. Er is nog geen gelegenheid om in Schiedam te kegelen: Gelukkig is er dit jaar een zeer aktiéve basketball-vereniging opgericht. Tevens acht- het bestuur van de S.B.L.O. een gymnastiekzaal in Schiedam- Zuid noodzakelijk. De plannen zijn ge reed. maar het wachten isop toestem ming uit Den Haag. Met waardering gewaagt het verslag van de vele vereni gingen, die zelf de hand aan de ploeg slaan om hun eigen „homes" te bouwen en te verbeteren. In het afgelopen jaar waren weder om twee verenigingen in de gelegen heid om hun nieuwe terreinen in gebruik te nemen, namelijk P.P.S.C. eri S.F.C., die besloten om met toestem ming van de gemeente aan hun com plex de naam „Parkhoek Thurlede". tg geven, dit in voortzetting van hun oude speelgelegenheid Boshoek. In het sportpark Harga bouwde S.V.V, een nieuwe kantine en een bescheiden tribune. In samenwerking met SW. Hermes-DVS en het gemeentebestuur kwam de overeenkomst tot stand om de eerste elftallen van beide verenigingen op Harga te laten spelen. Dit werd mogelijk, nadat de gemeente bereid was dit gedeelte van het sportpark van Hermes-D.V.S. over dt nemen. Mogelijk wordt door deze samenwerking de Onder linge verstandhouding nog beter, ten behoud van kwalitatief semi-profvoetbal in Schiedam. De korfbalvereniging „Sportclub Schiedam" legde aan het eind van hét jaar de fundering van een nieuwe kanti ne. terwijl .Excelsior" een prachtige overdekte tribune bouwde. H3.S.S. startte in Harga met de bouw van kleedkamers en van een kantine. Vooral door de daar aanwezige slappe grond kon de reeds enige jaren geleden aangebrachte aarden ivaï voor de wieler- baarn nog steeds niet worden afgewerkt. Do voetbalvereniging Hermes-DVS herdacht het feit, aat ze 80 jaar geleden werd opgericht, de voetbalver eniging S.V.V; vierde haar 60-jarig bestaan. Ook de gyrrtnastiekverenigin. gen T.H.O.R, en D.O.K. vierden feest. Ze bestonden resp. 60 en. 50 jaar. De handbalvereniging D.W.S.'herdacht het heugelijke feit, dat ze 25 jaar geleden werd opgericht. Over de sportnota vermeldt het verslag het volgende: Nu ongeveer zes jaar gelederv verscheen de' sportnota. Deze uitstekende inventarisatie van wat er aan sportaccommodatie was en een planning, van wat er ih de toekomst nodig zou zijp, heeft" aan allen, die in welke funktie dan ook met de sportterreinen, zalen, enz. te maken hadden, uitstekende' diens ten bewezen. Het leek.thans wenselijk alles.nog eens opnieuw te bekijken-, Een daartoe, be noemde commissie, 'waarin ook drie SBLO-bestuursléden zitting - hebben, is eind 1964 met de samenstelling van' een- tweede sportnota begonnen en hoopt dit jaar met haar werk klaar te komen. De jeugdsport-subsidie is het afgelopen jaar van j 1 per jeugdlid gebracht op j 1,50, exclusief het'kwartje' per'jeugdlid voor de S.B.L.O. In .werkelijkheid werd derhalve de jeugdsportsubsidie verhoogd met 9,75 per jeugdlid. - Het aantal leden bedroeg'aan het eind van het jaar 1963- tótaal 59. Door toetreding van de tennisvereniging„Vice Versa" en - de hengelsportvereniging „Schiedam én Omstreken" is dit aantal tót 61 gestegen. met brede kanten entredeux en splitje aan zijkant, in wit normaal slechts 3 dagen in alle filialen van Speciaalzaken in textiel Vroeger op prentbriefkaarten van weleer is dat duidelijk te zien was de hoge toren gesierd' met grote, stenen bal len op elk van de vier hoeken. Bij een restauratie zijn die verwijderd vanwege het gevaar dat ze opleverden. De eeuwen hadden het steen aangevreten en de mo gelijkheid dat ze op een goede dag naar beneden zouden stopten, was groot. Om die reden zijn ze dan ook verwijderd. Velen vonden dit jammer, omdat ae kerk en de toren, het hart van het oude Schiedam, door die kleine versiering toch niet meer waren zoals vanouds. Gemeentewerken heeft zich de laat st e jaren beziggehouden met het pro bleem van herplaatsing. Na diverse mo- Als belangrijkste sportprestatie van het jaar noemt het SBLO-versiag de bronzen medaille, behaald in de 4 x 100 m estafette, waarmee de zwemster Faulien v. d. Wilt uit Tokio terugkwam. Het verslag wijdt extra aandacht aan de plannen voor de Sporthal waarvan de wethouder van sportzaken, mr. P.' van Bochove op 19 december 1964 de eerste van de 581 palen in de grond sloeg. .Er waren in 1964 in Schiedam verscheidene jubilea op - sportgebied: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De politie heeft dinsdag twee jongens van 14 en 15 jaar, die wowel in Schiedam als in Rotterdam elk vier bromfietsen hadden gestolen, aange houden. Eén bromfiets werd gevonden in Breda en een andere in Maassluis. Van een médewerker)' SCHIEDAM ,De Schiedaijise.Sehei.ds- reehters-Vereniging (SSV) heeft'het'pro gramma voor april békend gemaakt.1 Donderdag 1 april,'zal scheidsrechter L. van. Ravëns de' spelregels behandelen. Donderdag 8"april volgt er een discussie avond, donderdag 15 april kómt de: sup portersvereniging van Hermes-DVS '.op bezoek voor:de spelregelsen.' om. te kla verjassen. De- 22ste aipril (eveneens don derdag) wordt vrijgehouden voor hét'be stuur-van de afdeling Rotterdam-van. de KNVB, waarvan - de schéidsrechters-eom- missie dan een rapportbësprekirighoudt voor de scheidsrechters. Donderdag - 29 april vólgt de prijsuitreiking - van- de ju- nior-spelregeltestwedstrijden, die dan- ten einde zjjn en waarvoor e-qn zeer bekende figuur zal worden uitgenodigd. Er. is zelfs sprake .van -dat dat commissaris K. Riip- ma zal" zijn, maar zekerheid hieromtrent is er nog niet. Zaterdag 3 "juli makèii de SW-arbiters, een. bustocht SCHIEDAM:Wanneer over enke le weken de, „Aktie SSS 1965" lande lijk' 'gehouden zal worden en via radio,, "televisie en dagbladpers alge tnene bekendheid zal krijgen, dan zal Schiedam' 'weer niet achterblijven, Hét'-bestuur van de Christelijke Sportfederatie Schiedam (CSFS) heeft 'zich. weer voorgenomen deze aktie,'pjaatselijk voor te bereiden en de bij 'de1 CSFS aangesloten Christe lijke--.-plaatselijke sportverenigingen hehben gisteren een oproep ontvan gen. om hieraan mee te werken, Vah-i >diè -medewerking kan de CSFS vrijwel zeker verzekerd zijn, want vorig jaar kwam een bedrag van ƒ334.05 ten goéde'aan. .de aktie van 1964 deelnemende verenigingen, die in- totaai het bedrag van 1113',47, ophaalden in Schiedam en Kétüet'"Dit jaar kan dat bedrag nog groter zijn, omdat het Chr. Nat. Sport fonds- (CNS) heeft bekendgemaakt, dat van de totaalopbrengst van de lijstcollek- te 70 pet. ten goede aan de verenigingen zal komen. Ih de week van 18 tot 24 april zal een- speciale sportkrant over deze aktie verschijnen, die vooraf bezorgd zal wot-den. bij de geestverwanten van de leden vtjn."dé Christ. sportverenigingen. De aktie-zelf wordt vari 25 april tot en mét'1 mei' gehouden. De organisatie had-, -plaatselijk reeds eerder moeten geschieden.maar door ziekte van de nieuwe'secretaris van de CSFS, de heer A.-Schouten, .'kon nog geen kontakt Het GEMEENTE ZIEKENHUIS tt SCHIEDAM vrugt voor d* rönigenaWeKhö efen i i en* een Schriftelijke sollicitaties te richterr.-aén 'de- Geneesheer- directeur. "Z.hf. v r -, i l, i i gezocht worden met de aangesloten ver enigingen. Nu de verenigingen min of meer zelf gingen vragen wanneer men nadere gegevens zou krijgen, heeft het bestuur van de CSFS een beroep gedaan op de vorige secretaris, de heer E. Mast, die zich bereid verklaarde tijdens de ziekte van de heer Schouten aan de organisatie van de aktie SSS 1965 mee te werken. Ook HBSS werkt dit jaar mee, in tegenstelling met vorig jaar, toen- HBSS zoveel eigen aktie's had, dat men geen tijd kon vinden mee te werken. Juist dezer dagen, kreeg het., bestuur van HBSS bericht, dat van het CNS een bedrag van ƒ3250 is toegezegd als subsi die, waarvoor HBSS een aanvraag had ingediend; Niettemin gaat HBSS door met de vele aktie's en nemen de leden van HBSS nu ook deel aan de oijstcol- lekte van het CNS. De verenigingen, waarop de CSFS een beroep heeft gedaan mede te werken, zijn: Animo (Kethei), DOK, HBSS, Juliana. ODX en ODO. Behalve genoemde aktie heeft de CSFS, nog meer pijlen op. haar boog dit jaar. Zo zal op Bevrijdingsdag een singelloop worden georganiseerd, waarvoor reeds contakt is gezocht met de Rotterdamse Christelijke atletiek vereniging „Tenaco". Met deze vereni ging werd dezer dagen de xoute al uitgestippeld en wanneer de nodige aanvragen zijn gedaan zullen hierover mededelingen volgen. Buiten genoemde verenigingen die aan de SSS-aktie zullen,medewerken zijn ook ,nog bij de CSFS aangesloten de Oranje Garde, de tennisvereniging „De Baanbre kers" en de zwemvereniging „De Golf brekers." "Wat de „Oranje Garde" betreft hoopt de CSFS een beroep op die leden te doen bij .de op 5 mei., te houden singelloop en wel' bij "dè inschrijving. Verder ligt het in de bedoeling om de verenigingen „De Baanbrekers" en „De Golfbrekers" zeer br.r.enkort in de be langstelling van de tennis- en zwemlief- hebbers(sters) te brengen, teneinde deze christelijke verenigingen weer min of meer te doen herrijzen. Er zullen verga deringen worden belegd, waarop zodani ge spijkers met koppen geslagen zullen moeien worden, dat weer regelmatig getennist en gezwommen zal kunnen 'worden. Deze verenigingen hebben 'tegen dat het kontakt tijdens de wintermaanden nagenoeg verbroken moet worden omdat er niet getennist en gezwommen kan worden. Op het kleine plaatje staat de molen in zijn volle glorie. Hij bezit een oude gevelsteen met korenbloemen erop afgebeeld en eronder het opschrift: De drie koom bloemen, De eerste steen gelegt den 16 Mey 1770 door Johs. Braamkamp. Vlakbij stond het hotel Beijersber- gen, dat inmiddels aan de sanerings plannen ten offer is gevallen. Voor de oudere generatie Schiedammers was dit hotei. dat beneden een café had, een begrip van gezelligheid en dege lijkheid. Achter de bovenramen van de eer ste verdieping was een ruime zaal. waar in de loop der jaren heel wat feesten en vergaderingen werden ge houden. Zoals dat vroeger meer .voor- kwam, was 'er aan het hotel een stalhouderij verbonden. De stallen bevonden zich achter het gebouw aan de Velievést. Met het slopen van Beijersbergen is er opnieuw eer, brok oud-Schiedam verdwenen en als het Schienoko-plan eenmaal verwezenlijkt; zal zijn, zullen er nog vele eeuwenoude panden, straatjes en steegjes, hun- tol aan de nieuwe tijd betaald hebben. Via een laan langs de molen, omzoomd door; machtige bomen, be trad men eertijds de z.g. Officieren- tuin. met middenin het ietwat .pom peuze gebouw van de -toenmalige Officierenvereniging. Een dergelijke instelling van zo'n tuin en zo'n gebouw zou: in de moderne tijd ondenkbaar zijn. Het was de tijd van de weinigen, die in het maatschappelijke leven de toon aangaven en van de velen die er buiten gehouden werden. Het was een statische maatschappij, die. niet in beweging was te krijgen. Er was een kleine dunne bovenlaag. Zij die ertoe behoorden gooiden elkaar de bal toe. Daarnaast een ontzaglijke grote on derlaag. de rechtloze arbeidersmassa, die vocht om het naakte bestaan. Daartussen in een kleine tussenlaag, van „kleine luyden," economisch- zwakke zelfstandigen, die er niet veel beter aan toe waren dan de uitgebuite arbeiders. Op hoogtijdagen, waartoe natuurlijk dc- verjaarsfeesten van de leden van het Vorstelijk Huis werden gerekend werd er 's avonds vuurwerk in de Officierentuin afgestoken.' Het „volk" rv/<r."i„ ;i vergaapte zich eerst bij de ingang van de tuin aan. al die „deftige lieden", die deze Oranjefeesten kwamen op luisteren met hun nieuwste uniformen en toiletten. In het gebouw werden tot lering en vermaak van de „betere standen" _ook wel eens toneelstukken als „De Klei ne Lord" van de Engelse auteur Burnett opgevoerd, waarvan de dames meestal helemaal „weg" waren. Ge lukkig hadden ze altijd eau de colog ne of valeriaan bij zich voor hun niet al ie sterke zenuwen. De-apotheose van het Oranjefeest kwam eerst als het vuurwerk met veel -gesis van vuurpijlen en draaien de sterren hoog boven het zware' geboomte van de tuin de donkere avondlucht inging en uiteenspatte. Het schellinkje van het open-lucht spektakelstuk was de nog niet be bouwde Vlaardingerdijk, waar een duizendkoppige menigte bij elke „gil lende keukenmeid" een luid en ge meenschappelijk OOOOOhhh! uit stootte. Deze dankbare toeschouwers, de arme lieden waren al heel gauw tevreden, waren de claqueurs bij dergelijke onmaatschappelijke open bare festijnen. Als ze maar flink op een afstand bleven. Inmiddels zijn de tijden -veran derd en wij met henGeen zinnig mens durft thans zelfs nog over die goede ouwe tijd te spre ien, want men zou !hen vragen: „Mag ik uw pols eens voelen? gelijkheden te hebben bestudeerd, heeft men nu .de keus laten vallen op ballen van staal, die zodanig worden geverfd; dat ze niet van stenen zün te. onder scheiden. Deze elk driehonderd kilo wegende bal len naar boven te krijgen is geen gemak- kelijk karwei. Vanwege de waarde die velen aan deze torenversiering hechtén en de technische aspekten van-de-plaat sing. heeft het gemeentebestuur besloten dit feit een speciaal tintje te geven. De ballen zullen op de toren wordeh geplaatst met behulp van een helikopter. Deze zal de ballen een voor een naar boven brengen, waar personeel van ge meentewerken gereed staat «m ze lós te maken van de kabel en ze stevig ver ankerd op de torenhoeken ie plaatsen. Die helikopter-plaatsing belooft mor genochtend bijzonder spcktaculair te worden en men verwacht dat vele Schie dammers deze gebeurtenis willen bijwo nen. Uiteraard zijn zij van harte, welkom. De- helikopter, eigendom vac de ma rine en gestationeerd op de vliegbasis Valkenburg, zal omhoog gaan vanaf het grasveld bij de kerk. Er. is daar vol doende ruimte voor. De eerste bal zal omstreeks twaalf uur naar boven gaan. Gemeentewerken heeft vermoedelijk voor het gehele karwei een uur of drie nodig. SCHIEDAM De damesteams van' de Schiedamse Volleybal Club hebben het ook ditmaal beter gedaan dan de heren teams. Slechts dames I stelde teleur door tegen het zwakkere Delta niet meer dan één piint te bemachtigen (2—2). Met wat meer enthousiasme zou dit zeker een overwinning geworden zijn. Dames 2 blijft winnen. Ditmaal werd Shell I met 30 geklopt. Dames 3 kreeg met 31 klop van Vico I, Een gelijkspel was zeker mogelijk geweest, ware het niet dat dit team opnieuw met die Het vierde damesteam bleef trots aan kop door een fraaie 01 zege óp een onverwacht fel spelend Vogo 1. Dames 5 presteerde hetHermandad met 31 te verslaan. Ook de junioren deden het bijzonder goed. Meisjes A versloeg Julia na A met 30, meisjes B klopte BHC met 3l en meisjes C deelde de-punten met Jong Pendrecht A. Heren I speelde zijn voorlaatste wed strijd tegen het leidende AMVZ 1 en moest met een 2—2 eindstand genoegen nemen. De laatste wedstrijd tegen H'lle- gersberg I zal nu de beslissing moeten brengen of de heren vla beslissingswed strijden met AMVJ I en Libanon 3 nog kans hebben op een kampioenschap. Herèn 2 kreeg met 31 klop van ZVC I. heren D werd met 31 verslagen door Concordia 3 en ook heren 4 en 5 leden een nederlaag. Beide teams verloren met 30 van- resp. Hillegersberg 2 en Euro- Star 1. Jongens B ten slotte kreeg in Spijkenissemet 31 klop van Spivo A. 9 VLAARDINGEJf In verband met werkzaamheden aan het rioo! in. de Burge meester Verkadesingel zal. het krulsount Burgemeester Verkadeslngel-Burgemeèster Luijerlnksingel van 1april18 april of zoveel vroeger of later als.de werkzaamhe den dit vereisen voor ahe verkeer gesloten zijn. WOENSDAG 31 MAART 1915 Een vischrijk water. Men meldt ons uit Heus Jen: In de afgelopen week 'is in de Bergsclic Maas enorm veel witvisch met den hengel gevangen. Zekere S„ giiiier, ving in een paar uur tijds niet minder dan 18 pond voorn en winde. De straatverlichting ie Utrecht. In deze gemecnle zal op 1 April wcèr een beperkte straatverlichting worden inge steld. Dnitsclihnd en onze onzijdigheid. Een hoofdartikel ineen Deens blad eindigt aldus: „De onzijdigheid van Nederland levert voor Duitschland ove rigens zooveel en zoo belangrijke voor deden, op, dat het ongelooflijk klinkt, dat de rijksregeering in 'Berlijn van zins zou zijn om ter wille van eenige duikbooten (die de 'Schelde afgevoerd zouden worden) van die voordeden afsland te doen en hel er op zou wagen het aantal vijanden te vergrooten. Men heeft dus grond te. hopen, en te vertrouwen, dat Nederlands onzijdig, "eid niet wordt bedreigd. En tevens dat het de regeering in Den Haag zal gelukken het land ook verder tijdens den wereldoorlog er vrij van te houden, dat het in dé ramp wordt betrokken." 1a<vv^aaa*aaa** -nvrYvmnniwiM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1