Nieuw leerplan alg» vormend nieuwe tegemoet in lesuren Senoritas Uitsluitend Special 3. „De Goede Hoek" doen ronde over ers mm m MAASKANT BEHANGSEL ^CHIE AAN 10 stuks f 1,80 VERF van de vakman j|l 1. „De Kroon" 2. ,,'t Verfcentrum" 4. „Kleurkiaviér" Tweede Salon der Maassteden H. B. Colenbrander op diens verzoek weg Brand verwoestte landbouwschuur De mode van morgen koopt u vandaag bij „Vrolijk Wilde club geen kampioen worden? Open Deurdienstin Grote Kerk mm m m gmgen Burgerlijke stand plezier tenen „Onyx" speelde voor onderwijsvereniging cfan cteï CCHIEDAM - De Schiedamse Muziekschool gaat een geheel nieuwe periode tegemoet, zo heef; de direkteur, de heer Keés Bak, be kendgemaakt op een persconferen tie. STRIJDEN Garage Van Dafen N.V, WAAROM V 1 Inslrumenlenavond VLAARDINGEN BEHANG KUN5TSCHIIDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN KANTOORMACHINES Problemen SCHIEDAM De lente verandert alles en brengt de mensen naar buiten. Zo kon het gebeuren dat de stad er een camping bij kreeg: in het Prinses Beatrixpark sloeg deze familie haar tenten op. Een. aardig novum of betreft het slechts een repetitie voor het komende kampeerreisje naar Frankrijk of Italië? Vandaag en morgen en dagelijks '%"~M naar. V V 'MM& Instemming utacwmes kehbevt keeftdv* )uish-notching Vóvg/kg. -zaaJz j A. DEN DRAAK r! beginnen er steeds minder van te begrijpenBeïnvloed door het Walende lenteweer zouden we elkaar Van louter vreugde haast om de hals moeten vallen. We zouden tevreden tunticr dansen en springen en in Lier geval elkaar vriendelijk en bemoedigend op de schouders kunnen Hoppen. We zouden nu een leven van jeder moeien hebben. Omdat de zon arts zo uitbundig toelacht; omdat het oroen er plotseling uitschiet; omdat je randen van de poldersloten begin- ;„en te kleuren en omdat de hele natuur herleeft. Zo kan het leven t-ijn Maar wat gebeurt er? En wat mankeert ons toch? Waarom ontlopen ,..e $e blijdschap? In plaats van hlkaar blij te bejegenen worden er links en rechts (niet letterlijk natuur- Ijijfc) rake trappen en klappen uitge deeld- Het lijkt of iedereen boos is op iedereen. Onbegrijpelijk. Terwijl aiies direkt om ons heen, zelfs in de stenen stad, so mooi is. Geen vriende lijke klopjes op de schouders. Maar lange tenen, waarop wordt gedanst. Een gevoelig dat die tenen zijn. Om te janken, zo'n pijn doet het. Denk ittiet, dat bij zo'n treffen beleefde excuses worden gestameld. Natuur lijk. er zijn nu eetmaal lange tenen. ;Maar er is niemand die zich in- de kunst bekwaamt om deze lichaamsde-i len ran de ander te ontwijken. Het plezier schijnt te zijn het hard „Au" roepen van de andere. We willen niet onaangenaam "zijn. Maar we kamen taeer op de kabinetscrisis. De minis ters, oud-ministers en fractieleiders blijven verklaren en glimlachen. Maar de televisiekijkers krijgen ze nu door. De mondtrekken zijn soms ook grim mig. De camera's zijn eerlijk. Trou- uens, maakt het zo'n indruk. We zijn nu toch al in het stadium, dat we de politiek met de knop wegdraaien. Per 1 april /beschikte de school over da leerkrachten; van' wie 25 voor instrumentaal onderwijs. -Men. heeft ook een aantal nieuwe krachten kun nen aantrekken. Dit zijn voor viool, mejuffrouw A. ten Bosch, kleine harp mevrouw R. Keppel-Jansen, gitaar de -heer R. Koenders, saxofoon en alt viool, de heer A. Bosch, blokfluit en ■orkestklasse de heer W. van Gelder Piano en fagot de heer W. Stok en hoorn de heer A. van Veen. Na 1 april geeft mejuffrouw C. Groenendaal, die (Van een onzer verslaggevers) JL dat geharrewar en ingewikkelde gedoe verveelt allang. Maar zelf zijn we geen spie beter. Wc blijven strijdbaar en in de viththouding 'Staan. We strijden'van de morgen tot de avond. Voor het gerechtvaardigd plaatsje in de tram, bus of trein. Voor 'het staan vooraan en het zitten in het eerste gestoelte, en voor meer ruimte op de weg. De andere automobilist wordt even lekker aan het schriK.ken gemaakt met getoeter. Moet hij maar niet zo stom doen. Voorts vindt cLze eerkeersregel steeds meer ingang, dat wie het-, laatst remt voorrang heeft. Op deze plaats' zouden .we 'weer een mooie natuurbeschrijving moeten in lassen. Zouden we weer moeten schrijven over knoppen, bloemen, planten, dieren en alles Wat tot nieuw Bel ons voor een aemonstratlerit BUTS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 leven komt. Wij wensen echter op de oude voet voort te gaan en zetten het gevecht om een belangrijke plaats in het leven voort. Vergetend, dat- we dat leven met al die bruutheid eigen lijk aan het vernietigen zijn. JVIET ZO lang geleden bengelde een man in het oneindige heelal aan een kabeltje bij een ruimteschip. Deze man was de rus Leonof. Hij zei, weer veilig terug op de aarde: „Ik voelde me heel, heel klein". We wilden dat we allen om de beurt eens als Leonof aan een draad in de grote ruimte moesten bengelen. Dan zouden we ons weer gaan voelen zoals we in werkelijkheid zijn: heel nietig. Maar het vechten gaat door. Het is toch stom je in een hoek te laten drukken Het word: wel wat duur als een ieder als Leonof van de aarde de ruimte wordt ingeschoten. Niet te betalen. Maar wie nog niet helemaal afge stompt is in de strijd moet toch nog die ogenblikken beleven, dat hij zich geheel nietig en volkomen verlaten voelt. Zo totaal verlatendat het .waarom, waarom" wordt uitgekre ten. Nadat „waarom" kan de blijd schap doorbreken.... i (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor allen die samen werken in het grote verband van de Vereniging tot Bevordering van het Christelijk Onderijs te Schiedam, gaf de toneelvereniging „Onyx" woensdagavond n Musis Sacrum een geslaagde opvoering van het aardige, pretensieloze blijspel, Gk kom als een dief', van Georges de rervagne, uit het Frans vertaald door Elise Hoamans, met als plaats van handeling een villa in de omgeving van •Parijs. Het stuk speelt in de herfst. Er heerste een prettige, ongedwongen Heer op deze toneelavond, die bedoeld "as om de onderlinge band nog meer te verstevigen. De voorzitter van de vereni ging, mr. H. Snoep, sprak een kort welkomstwoord. Er bestond veel belang stelling voor deze contactbijeenkomst. - tot dusver lessen in cello gaf, ook vedelonderricht. Langdurig stond de heer Bak stil bij bet algemeen vormend muziekonderwijs (A.V.M.O.), waarvoor thans een nieuw leerplan is opgesteld. Met nadruk zei hij, dat bei algemeen vormend muziekonder wijs niet kan worden losgemaakt van het tnstrumentaalonderwijs, dat er nood zakelijkerwijs op moet aansluiten. Hü meende dat met de groei van het AVMO, zoals de verwachting is, na verloop van een aantal jaren een grotere behoefte aan instrumentaal onderwijs zal volgen. Het doel van het Algemeen Vormend Muziek Onderwijs-is het leggen van een basis voor .de verdere muzikale ontwik keling van de leerling. Er zijn tien leraren met dit onderwijs belast. Drie ervan zijn afkomstig uitonderwijskrin gen. Drie ontvingen, een speciale oplei ding en vier. bezitten volledige bevoegd heid. Driehonderd schoolkinderen ontvangen thans les. Bij de aanvang van het -nieuwe schooljaar, d.w.z. op 1 oktober 1964. kwam er verandering in de lesuren. Tot dusver kregen de leerlingen éénmaal per wee': -estig vouten les. Teneinde de leerstc.; mg te doen vinden, veras.' in twee maal vijfen- veertj oer week, verdeeld o«e_r - cunbaar onderwijs kwamen „e die dit onderricht genieten, maar er. is toch ook reeds een vrij aardig percentage kinderen van protestant-christelijke scholen, terwijl er van twee rooms-katholieke scholen een groep kinderen meedoet. Overigens deelde de heer Bak mee dat hij voor het nieuwe schooljaar kan rekenen op-.de volle medewerking, zowel van protestants-christelijke als van'rooms-katholieke'scholen. Hij ver wacht dan ook op korte termijn een stijging van minstens vijfhonderd leer lingen: In de eerste jaren bestaat het onder richt voor een groot deel uit zingen. Naast zelf zingen, moet het kind ook leren luisteren. Daartoe maakt de Schie- damse Muziekschool in het komende seizoen gebruik van een discotheek. Aan het eind van het tweede leerjaar houdt men een instrumentenavond voor ouders en kinderen, waarbij men uitlegt hoe de verschillende instrumenten moe ten worden gebruikt Ditmaal wordt deze donderdag 8 april 's avonds om acht uur in gebouw Arcade- gehouden. Na een inleidend woord van de heer Bak en een duidelijke demonstratie van de instrumenten, stellen de leraren zich op, waarbij een bordje aantoont, tot wie men zich voor een bepaald instrument kan wenden. Leerlingen, die geen AVMO hebben gehad, kunnen zich op deze leepzamc. propaganda-avond eveneens laten in schrijven. Het aantal Instrumenten bij de Schie- damse Muziekschool is geleidelijk uitge breid. Per 1 april zijn er bijgekomen hoorn, waldhoorn, altviool en vedel, fagot, kleine harp, saxofoon en natuurlijk kan de leerling daarnaast de vanouds bekende instrumenten bespelen, zoals accordeon, dwarsfluit, gitaar, harmonium, hobo, klarinet, piano, trompet en trom bone. De school heeft inmiddels toegang gekregen tot het orgel van de dekenale kerk aan de Nieuwe Haven. In deze kerk mag men voortaan van het orgel gebruik maken om er lessen op te geven., In mei geeft de school daar een uitvoering. Het wordt een orgelbespeling, zowel met oude, romantische als met moderne wer ken. Leraren zullen hierbij hun mede werking verlenen met hobo, dwarsfluit, trompet en viool. Het ligt in de bedoeling, dat de leerkrachten van de muziekschool zich van tijd tot tijd in het openbaar zullen laten horen. Op deze wijze,zal"de heer Bak zelf met een van de pianoleraren, de heer E Verschoor een concert geven,, waarbij werken vanBach, Debussy, 'Dvorak, Mozart, Schumann en Ravel ten gehore zullen worden gebracht. - De heer 3ak deelde nog mee dat het ontslag van mevrouw W. Menningh-v. d. Hoonaard, waarover kortgeleden enige deining was ontstaan, thans defi nitie! zijn beslag heeft gekregen. Per 1 april heeft ze de Schiedamse Muziek school verlaten en alle' tot dusver ■bestaande ensembles zijn opgeheven. waar verf van de vakman EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE VIJEDELAAN 134 TEL. Van 10 april tot 2 mei 1965 wordt in het Stedelijk Museum to Schiedam de tweede Salon van de Maassteden gehou den. Kunstenaars, woonachtig te Schie dam. Rotterdam, Dordrecht, Vlaardingen, Maassluis en naaste omgeving kunnen voor 'déze Salon werk inzenden. Zij, die nog geen formulieren voor inzending hebben.ontvangen, kunnen de ze alsnog aanvragen. Het inzendbiljet dient voor 15 maart 1965 teruggezonden te zijn aan het Stedelijk Museum, Hoog straat 112 te Schiedam. v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 VLAARDINGEN De centrale kerke- raad van de hervormde gemeente heeft de heer H. B. Colenbrander, hulppredi ker bij de wijkgemeente Grote Kerk II, op zijn verzoek ontslag verleend. Reeds geruime tijd was er sprake van moeilijk heden die een goede samenwerking in de weg stonden. Hel besluit is genomen in overleg met de wijkkerkeraad en de raad voor catechese van de Nederlandse Hervormde Kerk. De redenen -die tot het ontslag hebben geleid raken de werkwijze van de heer Colenbrander. Met nadruk heeft de kerkeraad meege deeld dat het ontslag geen verband houdt met de prediking of de bijbelse visie van de hulpprediker. De heer- Colenbrander heelt zijn werkzaamheden pér 1' april beëindigd. (Van een onzer verslaggevers).. ROTTERDAM Een snel om zich heen grijpende -brand heeft vanmorgen om half vijf een land'oauv,'schuur aan de Rijsdijk bij de Waalhaven 'gedeeltelijk verwoest. De eigenaar, de landbouwer H. van .der Heuvel, is-ernstig,.gedupeerd door het verlies van landbouwwerktui gen, een hoeveelheid, hooi en een aantal zakken. Over de ooi-zaak tast men nog in het duister. De schade wordt geraamd op 4000, Onder leiding van brandmeester N. J. Verhoeven bestreed de brandweer het vuur met drie hoge- cn twee lagedruk- str3len. Assistentie werd verleend door de G 8. de K 9 en de A 9. HOEK VAN HOLLAND De 7-jarige A. van Dijk uit Hoek van Holland liep donderdag bij het oversteken van de Prins Hendrikstraat tegen een auto. Het meisje kwam via de motorkap op straat terecht. Met verwondingen werd zij naar het ziekenhuis vervoerd. De nieuwe leest, de open hiel de brede hak, de keurige afwerking een „sling-back" op z'n best! 21.90 Vrolijk brengt „slmg-backs van J 19.90 tot I 39.75 filialen Centrum H00GSTRAAT-C0QlSIHGEL(nmt C&A) Zuid PIJTSEBOCHT113-115-BEUEBLAHOSEUAI4 tl M13 Noord ZWAanSNSTRAAT 1S-J0KKE8 FRANSSTRUT 87 Krafingei» G0UDSERUWEG 21-23 (Van een medewerker) SCHIEDAM Een klein artikel van de voorzitter van HBSS, de heer H. Breevoort jr. in het clubblad van enkele weken geleden, heeft bij enke le dagbladen nogal wat stof doen opwaaien. Zoveel stof, dat boze ge ruchten de ronde doen over HBSS, als zouden de oranje-hemden in 'het afge lopen seizoen geen kampioen hebben willen worden, omdat de reiskosten in de 2e klas (volgend seizoen) te hoog zouden zijn en HBSS dit niet zou kele dagbladen deze geruchten in de hand werkten, want niets is minder waar. Om bij het begin'. tér beginnen willen 'we eerst énkele woorden van voorzitter Breevoort overnemen: „Misschien zijn er onder ons geweest, die na de nederlaag tegen Excelsior M". :in ,de -put. hebben gezeten. Dat is dan helemaal mis.' Eerlijk gezegd kunnen wij ons het tweede klasserschap nu financieel niet veroorlo ven. Volgend jaar gaat dat beter. Mo menteel hebben wij andere zorgen aan ons hoofd en wij kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk hebben. Daarom zie ik die nederlaag, net als onze penningmeester, als een financieel voordeel." Aldus de heer Breevoort, die hier direkt op laat volgen: „Natuurlijk willen ook wij hogerop. Maar ér zijn meer kanten aan een zaak. En het aantal problemen stapelt zich nog steeds op". Om 15.50 uur reed de Maassluise zeeman L. van Z. (46) met zijn motor fiets van de Vlaardingsedijk. Wegens het rijden onder invloed zal tegen hem proces verbaal worden opgemaakt. l.l.f, (01898) -3697 Inderdaad heeft HBSS met problemen te kampen, maar door de zelfwerkzaam heid van de leden worden die steeds weer opgelost. Moest het bestuur bijv. vorige week besluiten de trekking van de verloting (die op 27 maart zou zijn) uit te stellen, thans is definitief bekend geworden dat die trekking op maandag 3 mei, 'smiddags om 17 uur wordt, gehou den ten kantore van notaris A. Hoek. Zo tracht men ook de andere pro blemen tot een oplossing te brengen. Om evenwel na de nederlaag tegen Exc. M. te concluderen.dat HBSS geen kampioen wilde, worden is beslist las tertaal. Een bepaald (advertentie)blad schreef zelfs, dat HBSS verloor om te winnen. Elders lazen, we: „Wanneer men de vreugde meemaakt bij een voetbalclub die kampioen geworden is, doet het een beetje vreemd, aan om m een clubblad te lezen dat een kam pioenschap niet altijd op prijs wordt gesteld! Immers het streven van iedere sportman is toch de grootste eer op het sportveld te behalen! Voorzitter H- Breevoort Jr. van HBSS denkt daar anders over. Misschien zonder redenen, maar. toch enigszins vreemd. Hij schrijft namelijk in het laatste clubblad van HBSS, dat de financiële zorgen bij zijn club zodanig zijn dat hij er vrede mee heeft dat HBSS geen kampioen gewprden is! Natuurlijk, de bouw van eén nieuw clubhuis eist grote finan ciële offers maar men moet toch het doel in de voetballerij niet vergeten en •dat is de grootst mogelijke prestatie! Op deze manier- schiet men eigenlijk het'doel voorbij!" Een kampioenschap zou dus het hoog ste ideaal'moeten zijn in de voetbalsport". Behaalt men dab; niet, dan zou m-en zijn dóël*. 'voorbijstreven. We hebben het concept-huishoudelijk reglement van HBSS er voor opgezocht en lezen daar in artikel 2 over het doel en de middelen van HBSS o.m.: „De middelen ter bereiking van het doel behelzen het -deelnemen in compe titieverband aan de wedstrijden van de KNVB en haar afdelingen: het organise ren van andere wedstrijden; het gelegen heid bieden zich op wedstrijden voor te bereiden door middel van.training, zowel in de buitenlucht als - in een zaal voor zover noodzakelijk en nodig." Krachtens haar. beginsel tracht zij: dit doel te verwezenlijken op alle dagen der week, met uitzondering van -de zondag." Over een kampioenschap wordt dus niet ge sproken. SCHIEDAM In de serie Open Deurdiensten die de commissie voor het Open Deurwerk van de hervormde ge meente in de Grote Kerk organiseert, wordt zondag weer een dienst gehouden, aanvang 17 uur. In deze dienst zal voorgaan ds. P. Kloosterman, hervormd predikant te Rot- terdam-Charlois. Het onderwerp voor de dienst is: „Voordat Ik (Jezus Christus) sterven ga, heb Ik een vraag voor u". consistoriekamer Grote Kerk: Fiboco, start loterij, 23. Musts Sacrum: S'.G.-sektie, toneel wedstrijd, 20. Irene: Ver. tot behartiging T.B.C- ■patinten, verg., 20; Wijkgemeente III, verg., 20. Beatrix: Tafeltennisver. T.S.F., feest avond, 20. L'.J.V.-gebouw: soosavond, 3930. Arcade: Cefa, filmavond» 20. Musis Sacrum: Rijks H.B.S., „Onder Ons", feestavond,'20. Soc, Passe-Partout, "".-'j.A:'.''' Van de oogarts Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263854 Cb.g.g, 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264686, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D, 269280. Woord voor de dag,-'Bijbellezing en overdenking, tel. 14100. Apotheek: Gouka ea Co, Groenelaan 127, tel. 268035. Vandaar ook, dat we volledig kunnen instemmen met het commentaar, dat voorzitter Breevoort (die in een bepaald artikél alle keren dat -hij genoemd werd de naam Breevaart kreeg) in het club blad van deze week levert op die journalistiek, die hem er min' of meer van beschuldigde, dat hij geen kampioen en dus eventueel 2e Wasser met HBSS wilde worden. Hij schrijft:- .Waarschijnlijk hebben velen van ons de afgelopen weken, de krant wel, gelezen. Ik ben tenminste al verschei dene malen verkeerd aangesproken. Maar dat vind ik niet erg, alles went tenslotte. Erger vind ik dat er journa listen zijn, die niet begrijpen dat je ook nog voetballen kunt om het spel zelf. Zij willen er alleen maar beter van worden, d.w,z. naar een hogere afdeling promoveren is voor hen het doel van het competitievoetbal. Nu, voor ons ook, maar niet ten koste van wat dan ook. Of is het tegenwoordig een schande om er tegen te zijn gedwongen te worden uitgaven te doen, waarvan men overtuigd is ze momenteel niet te kunnen verant woorden? En zó is -het. De huidige indeling van de tweede klas ligt ons, met ons bouwprogramma op de achtergrond, niet- Waarvan akte!" En wie iets meer over de financiële problemen van HBSS wil weten, kan het voorlopig met het volgende stellen: HBSS heeft ongeveer 85.000 nodig om de bouwplannen te verwezenlijken. Dag in- dag uit trekt men er op uit om via akties gelden te verzamelen. Sommige leden offeren er hun vrije dagen volledig voor op. "Wie HBSS bij dit werk wil steunen, notere even het gironummer 640722 t.n.v. voetbalvereniging HBSS. Men kan er ook loten voor bestellen, maar dan spoedig, want de trekking is begin volgende maand definitief. uii Fransenstraae 23 Telefoon 6430 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De aktie voor de bouw van de sporthal loopt nog steeds door. Dezer dagen zijn er - weer een aantal toezeggingen binnengekomen. Het zijn de volgende bedrijven: Vander Hoeven (loodgietersbedrijf), Meijer en Steegman (idem). Van de Moezel (idem), Eerste Ned. Vloeren Industrie, firma J. Mak en Zoon, Lauwaars Bouwmaterialenhandel, firma Geul en Zoon en Tankercleaning N.V. 2e Middellandsfraa! 2 Vraat) staalboeken tel. 23.31.92 Behangersgereed- Wolphaertsbocht 236 schap in bruikleen tel. 27.48.25 SCHIEDAM Geboren: Maria J d v R van den Hoek en M J F A van Lommet: Btrgitta SM d v G Bouwman en S M A Stom: Willemina d v A van Wijk en I A Groenhorst: Eddie z v H D de Rooij en M E van Zuldam: Gljsbert z v M Dirkzwager en. A Meurs; Raymondus. D z v D Wissenburg en O J M Landman: May G d v P C Voortman en M E Leanez; Wilhelmina d v A J G Vredenbregt en A Vastenhout: Nicolette L d V A A Vroom en.L E J Meijer; Andreas W J z v D B Jansen en G A Kerkhof: Esther J d v A Slavenburg en J C Smit; Cornelia d v B G Kegge en J A Snoodijk; Robertus J z v J J Gouka en J C M van Haren. SCHIEDAM Ondertrouwd: B A van den Berg 21 jr en J M de Kong 23 jr. C van den Bogert 36 jr en H' van Roon 36 jr. A J Broekmeijer 19 jr en PA Dorsman IS jr. A M Broxks 28 jr en M H L Peek 24 jr. J van Etten 28 jr en B E A van Bodegom 26 jr. G J van Eijk 25 jr en A C Kerklaan 21 jr. J H Jansen 22 jr en M J Hoogewerlf 20 jr. J A van Krugten 22 jr en W M van Beurden 20 jr. P W Lanser 23 jr en E L van der Kaden 20 jr. A L Mostert 29 jr en H Roosen 23 jr. E Pietereen 28 jr en M P L CoiUgnon 20 jr. R P Prenger 28 jr en Y Domenie 21 jr. D de Ronde 27 jr en S A G Thirtj 27 jr. L H de Ruiter 23 jr en E J Smidh 20 jr. M. Timmermans 23 jr en M M van Dijke 27 jr. H H Verstraten 21 jr en J M Westerholt 23 jr. J J Verwie! 33 jr en G Poelman 17 jr. W van der Hoeven 30 jr en P van der Hoeven 16 Jr. Getrouwd: B Swart 28 jr en A Heljboer 26 jr. N van Reeven 21 jr en J Mulshout 16 jr. S A van der Raaf 24 jr en W J Koppenha gen 19 jr. C Valentijn 18 jr en M G J Polderdijk 18 jr. P van Doom 21 jr en A van Es 18 jr. J C Jongbloed 24 jr en W Brouwer 22 jr. R A Stoltenhoff 35 jr en M Holewijn 36 jr. C Slings 25 Jr en AW de Blois 21 jr. J C Janssen 25 jr en E A F Volkman 21 jr. F P van Enk 24 jr en K van der Most 24 jr. C Slootmaker 21 jr en J Sterenburg 18 jr. H R llaase 25 jr en A K Tettelaar 18 jr. Geboren: Diana, d v K Smalbil en M Brökling. Adete, iv JL van Dijk en T M Twlgt. Karcelllnus H, z v JB Wassink en WAM Rovers. Margaretha M. d v H Kemmer en HA Staal. Johanna, d v F Scholte en H W van Beek. Leon, t v A Kleple en H J van den Berg. Overleden: C Hendriks 68 jr. SCHIEDAM Geboren: Robertus P. G, RIIA 6.13 1520. Barbara F. d.v. E. de Wilde en. T. S. M. Jacobs; Catharlra M, d. v. J, D Schouten en C. M. Haak: Johannes x.v, J. Kalkman en F. A. W. van Son.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1