BOONERVLIETBRUG KWAM GEREED: NU HALF OPEN Morgen roept AGENDA Geref. jeugd gaat veel doen in Paasweek Fiboco start actie verloting met BURGERLIJKE STAND Kwastenfabriek Rreman bestaat kwart eeuw Primeur in Rotterdam (Veemarkt) op 6 april FRANSE STIEREN OPPAASVEE-EXPOSITIE „Onyx" speelde blijspel voor wedstrijd V erdubbelderijksweg in zomer Maar? Kees Deenik komt in Bethelkerk Lustrumbazaar en Jeugdappèl Jeugddienst in ImmairaëJkerk Per kwartaal prijs van 1000 Receptie in „Europoort Rc Politie verijdelt inbraak 3d!01 kri* mnmrr -wit pE ROTTERDAMMER Parfna 7 ZATERDAG 3 APRIL 1965 Deel Verkadesinffel vier weken dicht Vnndaas ere dagelijks Fandaas en morgen •••ere maandag dagelijks Fontijne-tonelisten brachten klucht Gewonde en schade hij aanrijding Opening Ichthuskerk maand uitgesteld Lustrum Verkeer over bruggen gestagneerd Jaaruitvoeringen van balletschool „Beatrix" gaf haar „kleine" avond Aanleg Duivesteyn gegund: 4 Vz ton Medische diensten Vragen aan B. en W. over vakantiedata Luchtdrukpistool in beslag genomen Adressen OTTERDAM De 95ste Paas- veetentoonstelling die op 6 april op het terrein van de vee markt zal worden gehouden is weer groter dan haar voorgangers. Ook is er weer een primeur. Voor het eerst zullen Franse fokstieren worden getoond. Op de proefboer- derijen van de instituten worden, op het ogenblik dieren gefokt die een kruising zijn van deze Franse stieren van het Charolais-ras en Nederlandse koeien. Onwel geworden en overleden (Van «en medewerker) SCHIEDAM De vierde toneelvoor stelling in het kader van de toneelwed strijd vaJ1 Stichting Schiedamse Ge meenschap is vrijdagavond in Musis Sacrum voor een groot aantal toeschou- 1 wers gegeven. Het was de vereniging onyx" die met het blijspel van Georges Je Ter van ge In drie bedrijven voor het voetlicht trad, getiteld; „Ik. kom als een disf'. Ook deze avond werd zonder openings woord of enig ander ceremonieeei be gonnen, zodat de aanwezigen om tien Jver acht ineens geconfronteerd werden met de hoofdrolspeelster Freule Aline des Aubiers in de persoon van Fred. Sleegers-v, d. Kwast, die een langdurend, en telkens onderbroken telefoongesprek voert. Intussen maakt men kennis met jucht Cécile (Ineke Martijn) en huis houdster Constance (Elly van Otterloo) waarvan vooral eerstgenoemde leuke woordenwisselingen uitvecht met „de dief' Jo (Aart Koster) die lid van een bende is. Hij kondigt zich aan als de man, die het geld van de freule wil roven, alsmede de sieraden die zich in deze villa m de omgeving van Parijs bevin den. Doordat de freule meent te doen te hebben met een „wedergeboren neef George" (zij gelooft in spiritisme) doen zich komische verwikkelingen voor, waardoor de dief zelfs te eten krijgt en blijft overnachten. Ondanks het feit. dat de toneelspe- lers(sters) niet altijd even duidelijk hun stem konden verheffen, was dit leuke blijspel toch goed te volgen, zelfs achter in de zaal. Bepaald storend was het, dat zelfs na kwart over acht nog mensen de zaal inkwamen, waardoor het „Sssssst" niet van de lucht was. Ook dat werkte storend, maar al met al hebben de aanwezigen een prettige avond beleefd, waarin „Onyx" zich van een goede zijde heeft laten zien en horen. Kees van der Most was bendelid Canari, Joke van Heel bendelid Nana, Elnus van Dommele speelde voor neef Georges (die al jaren doodgewaand werd) en tenslotte was het aan Boon Pluym wel toevertrouwd voor inspekteur Aiüie des Aubiers verdient voor haar vlotte en elegante wijze van spelen beslist een compliment, zonder dat we daarmee de anderen tekort willen doen. VLAARDINGEN Het gedeelte Bur gemeester Verkadesingel van de Sport- laan tot voorbij de Burgemeester Luije- nncfcsingel zal voor de tijd van vier weken voor alle verkeer gesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid via de Spart laan, Van Linden v.d. Heuvelsin gel, Lepelaarsingel en DillenburgsmgeL Ook de R.E T.-bus 43 zal deze route volgen. ra/v (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dezer dagen kwam de nieuwe helft van de brug over de Boonervliet in de rijks weg Rotterdam—Hoek van Holland onder Maasland klaar. Een stap in de goede richting op weg naar de volle dige verdubbeling van het wegvak VlaardingenMaassluis. H®t verkeer kan echter niet de gehele brug gebruiken omdat nu de „oude" heïft in reconstructie is. Het wegdek ondergaat een ingrijpende verbetering, evenals trouwens het gehele bestaande stuk van de rijksweg tussen deWcA- wljk en het kruispunt Maassluis—M- - land. Het ziet er naar uit dat tegen de zomer de dan verdubbelde weg kan worden opengesteld. Deze voorz lening was hard nodig, omdt het verkeer in heide richtingen nog steeds sterk toeneemt. Na de Boonervliet in de richting Hoek van Holland ligt overigens nog een wegvak dat voor verdubbeling in aan merking komt. Wanneer hieraan ge werkt zal worden is niet beked. Langs de weg tussen Vlaardingen en Maassluis/Maasland wordt nu ook hard KHIEDAM Hen- gem Grote Kerk 10 uur da Hoffman. 17 Open-Deurdtenst; Belthel- kerk 10 uur ds Van der Steen, 17 uur ds Hoffman: Opstan&lngskerk 10 uur ds Bak ker, 19 uur ds Jansen; Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds Jansen, 19 uur ds Van der Steen; Kethel De Rank 8.30 uur ds Vons: Dorpskerk 10 uur ds Vons; Dorpskerk 19 Bip- ds Diepersloot. jeugddienst. Geref kerk Oosterkerk 10 uur ds Couvée; Kethel De Ark 9.30 uur ds Kersten. 14 30 uur ds Krijger; Magnalta Dei kerk 10 uur ds Evtraars, belijdenis, 17 uur ds Krijger: De Goede Haven 10 uur ds Krijger, belijdenis. 17 titur ds Nammccsma; Jullanakerfc 10 uur ds Nammenema, 17 uur d* Everaars Herv Geref Evang Gebouw Irene, Nieuwe Haven 155, 16 uur ds Bakker: Opstandtngs- kerk 10 uur ds Bakker Leger des Ueils, Lange Haven 27, 10 uur heiligtngsdienst; 1215 uur zondagsschool; 38.45 uur open- luctitpreducing Gerrlt Verboomstraat: 19 30 Verlossingssamenkomst Vrije Chr Geref gent Tulnlaan 50. 10 en 16 uur ds IJsselstein. Oud Geref gem Jeugdhuis Haven 97, 10 en 17 uur ds Luitjes. Chr Geref kerk 10 en 17 uur dhr Sneep. Beatrix: Tafeltennisver. T.S.F., feest avond, 20. C.J.V.-gebouw: Soc. Passe-Partout, loosavond, 1930. Arcade; Cefa, filmavond, 20. Musis Sacrum: Rijks H.B.S. „Onder Ons", feestavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMSIER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel 263954 (b.g.g, 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 595885 of 2S0037) Agentschap: J. v. Gogh Dr. Zamenhoi- - straat 139a, teL 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18,30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 2S4866, alarm brandweer 239123 alarm G.G. erj G.D. 269280, Woord voor de dag. Bijbellezing en overdenking, tel 14100. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- atraat 58a, tel. 268364. VLAARDINGEN Visbank: Tentoon stelling beeldhouwwerken en grafiek van Jan Snoeck, 14—17 en 19—21; Grote Kerk: Uitvoering Johannes Passion, 19 30; Stadsgehoorzaal: Toneeluitvoering UR.L., 20. MAASSLUIS De Sluis: Film Piroschka, 20. VLAARDINGEN Itnmanuèlkerk: Jeugddienst, ds. A. J. Hoorn. ond. .Achter zeggen en doen", 10; Kehoboth- *erlt: Bevestiging en intree ds. K. Biel, 19. MAASSLUIS Immanuëlkcrk: Zon- dagavondzang, 20. vlaardingen Bejaardensociëteit, kmmastraat: Lustrumviering U.V.V.- Sejaardenkoor, 14,15; Schietlokaal, Em- mastraat: Afscheid oud-voorzitter Chr. van Roon, 19.45; Zaal Excelsior, Oost- havenkade: Speldjesruil'beurs, 18 45 en gewone ruilbeurs „De Verzamelaar", vanaf 19.15, Bijkantoor „De ROTTERDAMMER", Vlaardingen, Smalle Havenstraat, tel. 6775 (b.g.g. 010-115588). Uitsluitend re dactiezaken 86X9 (b.g.g. 010-280037). Klachten bezorging Vlaardingen: C. f ictorie, HSndelstr, 18, tel. 3345, maand, t'öl vrijd. IS19.30, zaterd. '73018 Uur, Belangrijke telefoonnummers Viaardin- feti: brand en ongevallen 4444; G.G.D.: 2541. Woord voor de dag: Bijbellezing t overdenking, teL 010-141000. Centrale Hulpdienst: Maassluissedijk 5, tel. 9181 Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- «orplaan 129a, teL 4233. VLAARDINGEN Hervormde Gemeente- Grote Kerk t» uur da Blesbroek, 17 uur ds Bouterse, H. Doop; RehObothkerk 9 en 10 30 uur da Bouterse, 19 uur ds J W de Jong. bevestiging ds K Blei, daarna Intrede; Bethelkerk 10 uur dhr A van Zetten, 19 uur geen dienst i.v.m. Intrede ds Blei; tmnamuëlkerk, i0 .uur -,ds Boom. jeugddienst; Nieuwe Kerk 10 tiur dhr J van Lambatgen, 17 uur ds Biesbroek; Zaal Maranathakerk. 8.45 uur ds Schouten; Westwljkkapel 10.30 uur ds Schouten. Gereformeerde Kerk Oorterkerk 10 uur ds Tiemersma. H.A, 17 uur ds Swen, voortz. HA. en dankz.; Emmauskerk 9 en 10.30 uur ds Heynen, 17 uur ds Tiemersma: Pniëlkerk 9 en 10 30 uur ds Swen, 17 uur ds Heynen: Maranathakerk 30 (H.Aen 17 (voortz H.A. en dankz ds Xouwenhovea. Christ Gerer kerk Kerk Emmastraat 10 en 17 uur ds Drenth; Auta H de Coekschool 10 uur leesdJenst. 17 uur ds KievitGeref gemeente Kerk Westnieuw- land 10 en 17 uur ds Huisman Christ Geref gemeente Kerk "Weshvieuwland 10 en 17 uur d s Hutsman. Christ Geref gemeente Zaal DJJksteeg 6, 10 en 17 uur dhr Nljhof Remonstrants-Geref ge meente Kerk Hoflaan 10.30 uur ds löaas- sen Leger des Heils Gebouw Raanstraat 10 uur Heiligtngsdienst, 18.30 uur Open luchtsamenkomst bij Visbank, 19 30 uur veriossingssamenkomst. Leider brigadier Souverein. Holy.ZM eken huls9 uur briga dier Souveretn. MAASSLUIS Herv gem Grote Kerk 10 uur ds Kalkman. 19 uur ds Meijer; Herv Rusthuis 9 uur ds Vogel: Ichtuseentrum 10 30 uur ds Vogel; Jeugd en Kinderkerk Sursum Corda 10 uur dhr Spijker; Cat lokaal Grote Kerk 10 uur mej De Visser; Evang lokaal Gen de Wetstraat 10 uur dhr Mosterd. Geref kerk Immanuelkerk 930 uur ds Aaftink. 16.30 uur ds Dercksen; Maranathakerk 9.30 uur ds Dercksen, 16.30 uur ds Aaftlnk. Geref kerk (Vrijgem) 8 30 uur en 14 30 uur ds Koopman. Chr Geref kerk 9 30 en 16 30 uur ds De Jong. Ned Prot Bond 10 15 uur ds Beukman. m m.v. het NFB-koor. Baptisten gem 10 en 19 30 uur-ds Van der Vlis. ROZENBURG Herv gem Immanuelkerk 9.45 ds Evelein, 18 30 uur ds Schouten, jeugddienst; Westerkerk 9.45 uur ds Nen- nie. Geref kerk 9 30 uur ds Mantz. 18.30 uur ds Mantz. Chr Geref kerk 9 30 en 16 15 ds Mul (H.A.). MAASLAND Herv gem 10 en 19 uur ds Keijzer. Geref kerk 10 uur ds De Jongen, belijdenis, 19 uur ds Potjer. HOEK VAN HOLLAND Herv gem 30 uur ds Wasstnk, 19 uur ds Den Ouden. Geref kerk 10 en 17 uur ds Rullman. Herv Evang 14.30 uur ds Van den Bosch. Vrllz herv 19 uur ds Nepveu. &ECHTS het nieuwe deel der Boonervlietbrug, links het oude, waarop het wegvak in re- contrwctie is, een en ander ge zien in de richting Maassluis. gewerkt aan een weg voor langzaam verkeer, iets breder dan een normaal fietspad". Op de plaats waar de rijksweg straks het nieuwe tracé naar het Kleinpolder- plein in Rotterdam zal volgen (ter hoogte van de Broekweg) worden thans voorbereidingen voor de bouw van een viaduct getroffen. Het is slechts één kunstwerk van een serie, die de weg bijzonder kostbaar maken. Vermoedelijk zal het wel 1970 worden voor de gehele „autobaan" gereed is. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Kees Deenik komt donderdag 8 april zingen In de Bethel kerk. Dit gebeurt tijdens een. gemeente zang-avond die gericht is op de Lijdens- tijd. Behalve veel samenzang is er mede werking van het Bethelkoor, de organist J. Rijsaard en declamatie. De heer A van Minnen verzorgt de meditatie. De wijdingsavond gaat uit van de hervormde wijkgemeente Bethelkerk, maar is bedoeld voor geheel Vlaardingen. Er is op verscheidene wijze bekendheid aan gegeven. Aanvang 20 uur. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De toneelgroep van de personeelsvereniging „Fontijne" heeft haar leden vrijdag een prettige avond geboden in gebouw Triangel. Op vermakelijke wijze werd de klucht ,,De verjongde professor" gebracht. Er was volop stemming in de zaal en het deed de aanwezigen kennelijk goed om de Fontijne-tonelisten te zien optreden. Dat het een vrolijk blijspel was, moge blijken uit het verhaal, dat professor Goedhart een serum heeft uitgevonden, dat de mogelijkheid opent om oude mensen weer een jeugdig uiterlijk en nieuwe energie te geven. In een buiten lands laboratorium gaat hij dit serum beproeven, maar tijdens zijn afwezigheid komt zijn neef. Jan Goedhart op be zoek. De bedienden Frits en Marie, beiden al op leeftijd, zien de neef aan voor de oude professor, die een verjongingskuur heeft ondergaan. Zij worden hevig ja loers en proberen al het mogelijke te doen om er achter te komen wat ze moeten doen om ook „jong" te worden. De tot professor gebombardeerde Jan Goedhart besluit in overleg met zijn vriend om tijdens de afwezigheid van zijn oom de honneurs waar te nemen en voor professor te gaan spelen. Als blijkt dat alle patiënten, die op zijn spreekuur komen, lieftallige jonge dames zijn, die wel iets zien in de professor, doen zich diverse verwikkelingen voor, die de lachspieren goed in beweging houden. Mede danzij de goede regie van P. Kreeft en soms ook van souffleuse mejuffrouw "W. F. J. Goos genoten de aanwezigen van het spel, dat werd «bracht door de dames I. B. Prinsen, I. -angejan, B. C. Dijkstal, A M. v. d. Kooij, M. J. Pronk, I. S. van Bruggen- Fillekes, B. M. W. de Graaf-Winsveen en de heren J. v. d. Laan, P. de Koning en P. Kreeft, de laatste a.s de echte professor. Na afloop werd er gedanst op muziek van het .Metronome Quartet". 9 MAASSLUIS De voor april door de Geref. Jeugdraad vastgestelde brug ontmoe ting Is een zondagavondzang, die wordt gehouden op 4 april, om 20 uur in de Immanuelkerk. Ds H. J. Zwarts uit Den Haag houdt een overdenking, die aansluit aan de Itjdenstijd, onder de titel „Stal ol wet!". Het onderwerp gaat over de plaats van de kerk in de wereld en wordt na de samenkomst in een van de zalen bij de kerk door de oudere jeugd onder leiding van de predikant besproken. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de Amerikaanse protestantse kerk in Den Haag o.l.v. Henry Blackmon, die tevens als solist optreedt in een gospel-rong. Het koor zingt uit de Messiah van Handel oa. het HaUelu- iah-koor. Koor- en samenzang, die een belangrijke plaats op het programma in neemt. worden begeleid door de organist Koos Bons MAASSLUIS Woensdag om 1445 uur ontstond een verkeexisongeval op de Maasdijk Een VW-busje, bestuurd door J R. Vielvoije (28) uit Rotterdam, reed over de Maasdijk, komende uit de riohting Hoek van Holland. Achter het busje was een aanhang wagentje gekop peld. Uit de tegenovergestelde richting kwam een vrachtauto, bestuurd door A, J. Waasdorp (51) uit Rotterdam Toen de chauffeur van het busje remde, omdat hij vermoedelijk begon te slingeren door het gekoppelde aanhang- wagentje, werd het busje door het wagentje naar links gedrukt. Het busje kantelde. Het kwam haaks op de weg terecht en de chauffeur van de tegemoet komende vrarhtauto kon niet meer vol doende uitwijken om het aanhangwagen- tje te ontwijken. Dit werd geheel ver nield. De vrachtauto kreeg eveneens schade. De chauffeur van het busje werd gewond en zijn voertuig liep eveneens ook schade op. VLAARDINGEN De in de burnt Hoogkamer zijn voltooiing naderende Ichthuskerk zal met op de daarvoor vastgestelde datum van donderdag 15 april in gebruik genomen kunnen wor den. Weliswaar zal het gebouw zelf op tijd gereed zijn, maar de leverancier van de banken ziet geen kans zijn bestelling op tijd te leveren. De ingebruikneming van de kerk is nu uitgesteld bot een nader te bepalen dag in de tweede helft van meL Het is met name voor de wijkgemeente een bijzondere teleurstelling dat de vele diensten rondom de komende Paasdagen (op Eerste Paasdag is er openbare belijdenis) nu toch nog in de Westiwijk- kapel gehouden zullen moeten worden. Intussen heeft ds. J. W. de Jong reeds vorige week met zijn gezin de tot het Ichthuskerkeomplex behorende pastorie betpokken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de week na Pasen zal het plaatselijk georgani seerde gereformeerde jeugdwerk van zich doen spreken: dinsdagavond 20 april wordt in de Stadsgehoorzaal onder het motto „Pasen 3" een groot Jeugdappel gehouden, met als voor naamste onderdeel de opvoering van het spel „Dit zal u het teken zijn", en van 22 tot en met 24 april is er in het zalencomplex van de Emmauskerk voor het vijfde achtereenvolgende iaar een niet minder groots opgezette bazaar voor de toekomstige bouw van een jeugdhuis. Het jeugdappel, waaraan reeds maan denlang met veel enthousiasme wordt gewerkt, is bedoeld als een stimulans voor het verenigingswerk, nu eens niet aan het begin van een nieuw seizoen, maar midden in de gewone activiteiten. De opening van de avond geschiedt door een vijfstemmig koor onder lei ding van de heer G. Hornstra, met ais motto „Zie ik verkondig u grote blijdschap" Andere programma-onder delen zijn een optreden van de Chr. Muziekclub „Insulinde" onder leiding van de heer H. de Jong .en een toespraak van ds. H. J. Heynen. Het gedeelte na de pauze zal geheel in beslag genomen worden door de opvoe ring van het spel „Dit zal u het teken zijn", een uitgave van de landelijke bond van gereformeerde jeugdorganisaties en geschreven door Jan Stolk. Niet minder dan honderdtwintig mede werkenden brengen hierin door spel, muziek, declamaties en volksdans ver schillende fragmenten van de Bijbelse geschiedenis tot uitdrukking. Het geheel loopt van de schepping, via de zond vloed, torenbouw van Babel enz. naar het kruis van Golgotha, waarin uiteinde lijk de gehele opvoering, die in veelkleu rige Israëlische kledij wordt uitgevoerd, zal culmineren. Gastmedewerkers zijn de bekende declamatoren Jo Nobel en Miep Wielenga-Quelle. Regisseur is de heer C. van Toledo. het G.J.C. de vijf") heeft uiter aard een wat zakelijker strekking. Organisatrice ïs de Stichting Gerefor meerd Jeugdcentrum, die m 1960 werd opgericht met als doelstelling het stichten en instandhouden van een gereformeerd jeugdhuis. Dankzij veel aktiviteïten 3J het bouwfondsvan deze stichting inmid dels tot bijna ƒ97.000 gegroeid en hei is duidelijk dat de opbrengst van de lustrumbazaar het bestuur over de schreef van de eerste ton zal moeten heenhelpen. In de komende week staat een hon derdtal (wat oudere) dames klaar voor de inzamelaktie. Dit betekent dat onge veer 2500 adressen bezocht zullen worden om aan levensmiddelen, boeken, textiel enz. te komen. Het bestuur zelf heeft 200 bedrijven in den lande aangeschreven met het verzoek produkten of reclame artikelen beschikbaar te stellen. Tenslotte is er een brief aan alle plaatselijke gereformeerd jeugdclubs en verenigingen uitgegaan met een nood kreet om medewerking van knutselaars, schilders, standbouwers en natuurlijk verkopers. Een comité van aanbeveling heeft intussen een circulaire doen uitgaan waarin verzocht wordt de initiatiefne mers alle steun te verlenen. In dit comité hebben zitting mevr. T. Aalbersberg-vaa Boven; drs. R. van de Bosch; mevr. T. R. Dulfer-ten Kate; P. de Goede; ds. H. J. Heynen; P. Hoogerwerf; ds. Joh. Lever; mevr. G. Meerman-Werner en mevr. G. Wapstra-Hulshoff. DE lustrumbazaar (motto: „Geef ROTTERDAM Het verkeer over de bruggen heeft vrijda-gavond geruime tijd stagnatie ondervonden. Op de Komngin- nébrug was een auto zo hard tegen een andere auto gebotst, dat het een half uur kostte om "beide wagens uit elkaar te trekken. De bestuurder van de eerste auto had m plaats van op de rem op het gaspedaal gedrukt Op de Willemsbrug ramde een perso nenauto een „ijzeren hond" bij een iniiaal- poging. De 41-jarige monteur F. P. Ar- nout (Schans), die naast de bestuurder van de prestenen®uto zat, werd met een gebroken enlkel en een hersensehuddang naar het Dijkzigteiekenihuis vervoerd. Ongeveer een uur werd het verkeer over een baan geleid. VLAARDINGEN De Vlaardingse Balletschool (directrice mevrouw M. Ju- dels-Kemény) geeft vrijdagavond 9 en zaterdagmiddag 10 april haar jaarlijkse uitvoeringen in de Stadsgehoorzaal. Het gevarieerde programma bestaat o.a. uit een potpourri van Russische dansen en jazz-impressies van Dave Brubeck. Na de pauze wordt het ballet .Barok Schilderij" opgevoerd Hierin komen de leerlingen van mevrouw Judels samen met die van de muzieklerares mevrouw Rosalie Wijker-Keller in een „grand spectacle coupé". Het bijzondere hiervan is dat er -gedanst wordt op muziek, uitgevoerd op barokke instrumenten, na melijk clavecimbel, basso continuo en blokfluit De uitvoering wordt besloten met „Hary Janos", een werk van de componist Zoltan Kodaly, geïnspireerd op een bekend figuur uit de Hongaarse Folklore. VLAARDINGEN Onder auspiciën van het Dynamowerk der hervormde gemeente wordt zondagmorgen om tien uur de maandelijkse jeugddienst gehou den. ditmaal in de Immanuelkerk (Rot- terdamseweg). Voorganger is ds. A. J. Hoorn en het motto van de preek luidt: „Achter zeggen en doen". De aktiviteïten van het projekt „Vier entwintig uur uw naaste" zijn in april gericht op de bezinning op het belijdenis- doen. In dit verband is de evangelie- periskoop Johannes 8:46-59 uitgangspunt van de preek. Medewerking verleent het Bazuinkoor onder leiding van de heer W. Roskam. Organist is de heer J. Groen. In de hal van de kerk is de stand Geloof en belijden", die ook was ■opgesteld bij de tentoonstelling die bet Dynamowerk vorig jaar september heeft gehouden, nog eens te bezichtigen. (Van een medewerker) De financiële commissie voor de bouwplannen van de hervormde ge meente (Fiboc©) startte vrijdagavond met haar eerste grote aktie. Deze aktie bestaat-uit een verloting met een zeer groot aantal loten, namelijk 75.000, met als hoofdprijs een auto ter waar-de van ƒ5600. Grote prijzen tussen ƒ1000 en ƒ50 completeren de prijzen, die een totale waarde hebben van ƒ15.000. In alle wijkgemeenten zijn een hon derdtal medewerk (st)ers (totaal 700) ge- aktiveerd om, in elke wijkgemeente het komende jaar (t/m april 1966) elk kwartaal ongeveer 2500 loten te verko pem. Elk kwartaal, want per kwartaal is er dus een aparte serie, voor elk van deze seriesis een aparte prijs van j 1000 gulden beschikbaar. H i ij f - v i u 44 r-M* I VLAARDINGEN De Buurtvereni ging „Beatrix" biedt haar leden twee maal per jaar een feestavond aan in de Stadsgehoorzaal, namelijk een „grote" en een „kleine". Gisteravond betrof het de kleine" en dit houdt in, dat een amateurgezelschap de avond verzorgt. Ditmaal was 't het gezelschap Paul Renes, dat haar programma betitelde met Op de vleugelen der humor". Ongeveer z?öó mensen bevonden zich in de zaal, waar zij reeds tijdens het openingsnummer hun medewerking kon den verlenen toen de „Melody Makers" met een accordeonpotpourri de spits afbeten van het muzikale gedeelte. Het kostte wel wat moeite om „Kun je nog zingen, zing dan mee" een feit te laten worden, maar er kwam toch wel lets van terecht, zij het niet veel; Het du» de „Agja's" zong enkele bekende melodieën. Het tempo was wat aan de langzame kant Verder verschenen de ..Clema's" op het podium met wat kolder en werden enkele schetsen ge bracht De conference kwam voor reke ning van Jules Bakker, terwijl Paul Renes na de pauze als Lorre Maistro de stemming er in bracht. Voorzitter K.S.V, Bruijnzeels had in zijn openingswoord een beroep op de aanwezigen gedaan, om op 5 mei allen de vlaggen uit te steken om de bevrijding „ankbaar te vieren. Ook verzocht hij hen met klem deel te nemen aan de herden king van de gevallenen. De tombola zorgde ervoor, dat een aantal mensen de zaal verliet met taar ten, fruit en levensmiddelen. m MAASSLUIS Dinsdag om ZO uur ral In het Tehuis voor Zeelieden. Wip 1 de kringcommissarfs voor Zuid-Holland van het Rode Kruis, de heer W. Pluygers, vergezeld van de Kringsecretaris, de heer J. G, Japikse en de inspekteur van het hoofdbe stuur, de heer J A. C Broesder. aan de afdeling Maassluis-Maasland en Hoek van Holland de behaalde eerste prijs in Zuid- Holland van de Inzameling 1964 overhandi gen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het was het oorlogs jaar 1916. In geheel Nederland heerste in die bange dagen spanning of we wel neutraal zouden blijven. In heel wat gezinnen van het Overijssel se dorp Zwartsluis heerste eveneens scanning- Zou het waar zijn, dat de kwastenfabrikant Jakobs zijn bedrijf naar Schiedam gaat verplaatsen? Het was zo, want op 8 mei 1916 vertrok uit Zwartsluis een schip met vijfentwintig families aan boord, onder wie zich het gezin van Janrtinus Breman bevond. Hij was kwastenmaker van be roep; speciaal maakte hij de Hollandse untkwast, met touw omwoeld. Hij durf- _e hot aan met vrouw en vijf kinderen naar Holland" te migreren. Acibt jaar later, in 1924, de oorlog was alweer een zestal jaren voorbij, namen oom en neef Jakobs heit besluit uiteen te gaan. Jantinus Breman bleef bij de oude baas en ging boven het kantoor van de zaak in ae Oversöhiesestraat wonen. In hetzelfde jaar overleed de heer Jakobs. Bedrijfsleiders namen het heft in hsÉBen. Het mocht evenwel niet baten. De wereldcrisis begon door te werken en in 1930 gingen de poorten van de oude zaak voorgoed dicht Na zes weken zonder werk te zijn geweest werd de heer Breman vennoot in de Schiedamse Kwastenfabriek. Door bijzondere omstandigheden besloot hij in maart 1940 uit deze firma te treden en op eenenzestig-jarige leeftijd presteerde de heer Breman het voor zichzélf te beginnen. In een pakhuis aan de Hoofdstraat fabriceerde hij de eerste Hollandse punt- kwasten. De oudste zoon, Karst, die vroeger in het vak had gezeten, hielp hem zoveel mogelijk met het klaarmaken van varkenshaar. Zijn zoon Dlck hield in de avonduren de administratie bij en de jongste zoon Jan trok in zijn vrije uren zijn beste kostuum aan en bezocht de relaties. Gedurende de oorlog '4ö-'45 had men veel tegenslag in verband met grondstof fen etc. Men trachtte deze moeilijke jaren door te komen met vervangings middelen. In 1946 betrok men de voormalige cartonnagefabriek van de firma Schot, een flinke bedrijfsruimte, waarna men m 1951 m verband met de huuropzegging besloot een nieuwe fabriek neer te zetten aan de Mathenesserstraat. Dankzij het uitermate bekwame vak manschap van het personeel (het be drijf telt dertig personeelsleden) wist men een gezond bedrijf op te bouwen en ter viering van het heuglijke feit, dat op I april 1940 de zaak werd opgericht, houdt de direktie zaterdag 10 april, van 14.30 at 17 uur een receptie in Café-Restaurant „Euro poort" aan de Maasboulevard. "ROTTERDAM De Kon. Ned. Hei demaatschappij heeft woensdagmiddag namens de hoofddirecteur van Gemeen tewerken van Rotterdam aanbesteed het aanleggen van het recreatiegebied Dui vesteyn ter oppervlakte van ongeveer 8,5 ba. Van de zes inschrijvers was laag ste P. E. Roos, Nieuw Vennep, met f459.300 en opvolger Fa. J, Notenboom Zn. Rotterdam, met ƒ462.000. SCHIEDAM Ondertrouwd: A vn de Belt 20 jr en R Sitton 18 jr; W A C Beuman 24 jr en V L M Matthijssen 23 jr; A Brand 34 jr en S Koogje 45 jr; N van den Brink 27 jr en A F Hoppe 21 jr; G van Gelderen 22 jr en B A Holleman 17 jr; B van Gemerden 29 jr en A C Verburgh 20 ir; P M de HeiJ 21 jr en J M Tuit 18 jr; A den Houttng' 37 jr en J L M Huijzer 22 jr; J T van Loenen 22 jr.en G R van Dam 21 jr; C Marcus 40 jr en .P de Wolf 36 jr; B Muller 29 jr en M M Boogerd 24 jr; P A Ouwens 21 jr en M Collé 18 jr; C G van Pelt 30 jr en J J van Saus 20 jr; P F van Sliedregt 18 jr en R L G Brugman 18 jr; E F Zwart 24 jr en S M Kok 19 jr; W van der Meulen 50 jr en C J van Halderen 59. Getrouwd: J P A Weber 23 jr en H A M L Hendriks 18 jr: H W Riem 23 jt en T A H Jungslager 23 jr; W A Koopman 26 jr en T C Sitenga 25 jr; H Bos 24 jr en T S Kuil 19 ir; C G H Hoorman 24 jr en J L Haanskorf 20 jr; D den Hartog 20 jr en J van Vuuren 22 jr: A de Winter 24 jr en M C Ruseier 21 jr; W A K van der Voort 28 jr en T E C de jong 25 jr; Geboren: Hendrik J z v P van Oossanen en M Blok; Maria C d v C Groeneweg en A C Richters: Ellen M d v A van Heest en A N van Heul: Pleter M z v M P Bakker en G Kramer; Edwin z v M van Wel en II A van Ast. Overleden: L van der Beek 72 jr; M C van Leeuwen 57 jr echtg Boertje; E van Duijn 84 Jr; J Schot 87 jr wed Post. VLAARDINGEN Ondertrouwd; Pieter Oostveen, 26, v d D v Maasdamlaan 81a en Leni Zonneveld, 23, Burg Pruissingel 14; Paulus Alexander Emanuel Houtman, 21, Den Haag en Marianna Hendrika van der Graaf. 19, Julianalaan 14; Abraham Muhl. 26, Bodegraven en Margaretha Johanna Smit, 26, Lijsterlaan 15; August Heijberg, 27, Stationsstraat 56 eo Elisabeth Anthonia van der Gaae, 20, Huygensstraat 11; Geert Hendrik Exel. 19. Nwe Kerkstraat 28 en Aria Adnana Rook, 17, Nwe Kerkstraat 40; PhJlippus Thomassen, 23, Rotterdam en Elisabeth Bredtus, 21, Verheijstraat 8a; Hendrik Spronkers, 26. Lusthofstraat 24 en Anna Reljgersberg, 21, Dr Abr Kuyperstraat 37; Bertus Westerdijk, 21, Lijsterlaan 20 en Lijdia Elizabeth Haddeman, 22, Oosterstrast 9: Albertus Ludovicus Daalman, 22, v d Waalsstraat 122 en Maureen Joan den Hollander, 19, Menadostraat 35; Cornells de Schiedam: J. van Buren, Buys Ballot- singel 72-76, tel. 155050; A. Q. C. Klomp, Jul. van Stolbergstraat 3, tel. 269952; Ch. A. Poll, TuirJaan 92, tel. 267856. Vlaar dingen: H. S. Mulder, Hoflaan 31. tel. 2203; H. A. v. d. Hoeven, Emmastraat 115, tel. 3495. Maassluis; E. W, Melchior, Veerstraat 15, teL 2108; Verloskundige mej, v. d. Veen. Jac. Catsstr. 24, tel. 2376 en mej. v. d. Hoeven, Mackayplein 18 rood, tel. 4380. Rozenburg: H. C. v. d. Graaf, Koninginnelaan 23, teL 2217. Maasland; W. J. Oltmans, 's Herenstraat 4, tel. 01899-2039; Veearts C. v. d. Most, Kethelweg I3a, Vlaardingen, tel. 01898- 3084. Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Harwichweg 210, teL 2566. •apMn Koning, 29, Rotterdam en Hendrika Cornelia den Breems, 28, Bm Pruissingel 54. Getrouwd: Jan Slok. 24 en Johanna Bastiaantje Doolaar, 16; Frans Heikes. 21 en Klaztna Mathilda Buitendijk, 19; Jan de Blois, 26 en Pletertje Johanna Rollof, 24. Geboren: Maria Petronella, dv E de Bruin en P Verboon, Maassluis: v Scorelstr 8b? Maxike Dorine, dv W Bongers en W Hooijkaas, Jan v Arkelstraat X; Erick Jan, zv D T J Munnikhuis en A P G Schade. Liesveld 75; Marco, zv A R W Breddels en H C Paerel, Hoek v Holland: Huydeeoperstr 40; Johannes, zv A van der Zouwen en T I Verburgh, v Blelswljkstr 32; Arie, zv B Moerman en R S Tol, Sclaavenburch 5; Arie, z vW Hoogervorst en E A Groenedaal, Trclcksdo 13 Overleden: Andreas Peters. 84. echtg v M van Elferen. Eist. HOEK VAN HOLLAND Ondertrouwd: P v d Heuvel 19 en J P van Rinsum, 19; Getrouwd: MEP Musso 23 en S M van Etjk, 22 MAASSLUIS Geboren: Paul Jozef, zn v. J. H. C. Paa&schens en P, M. L. Tonk, Geralda. dr. v. J v.d. Herik en C, Meijer, Ingrid Hélène, dr. H Vonkeman en L. J Ot- tens, Cornelia, dr v. W. v.d. Sluijs en J. D Verbeek, Arjen Wilhelmus, zn. v. H G. M. van Mil en A. M Warmenhoven, Ingrid Carol Catbartaa, dr. v. J. A. Bessellnk ea L. Visser, Jacobus Leonardus Johannes, zn v 3. G Zonneveld en J. H Zwaard. Edwin zn. v. P van der Ende en S van Straten. Ondertrouwd: L Boon en CM. Baksteen. Getrouwd: Marinus Anthonlus van den Boom en H. C. Kap. ROTTERDAM De heer J. C. Mager (soc.) heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de regeling betreffende de zomervakanties van dit en volgend jaar. De__vakanties voor rijkskweekscholen en rijksscholen voor vhmo vallen in 1965 van 10 juni tot en met 6 september, in 1966 van 1 juli tot en met 22 augustus. De begindatum van de vakanties voor no-scholen wordt dit jaar, indien mogelijk, naar 9 juli verschoven, volgend jaar valt die op 3 juli. Het raadslid vraagt, of B en W. deze regeling ook in Rotterdam toepassen, of het plan ook op lagere scholen van toepassing is en of zi3 van mening zijn dat wijzigingen ui de begindatum zo vroeg mogelijk moeten worden meege deeld. ROTTERDAM Op de Kromme Zand weg heeft de politie \Tijdagmsddag een luchtdrukpistool m beslag genomen van een vijftienjarige jongen, die ui het Zui derpark op eenden had geschoten. Voor de eerste serieloten, die lopen van 2 april t/m 30 juni, is de serieprijs een kampeeruitrusting, ter waarde van ƒ1000 Loten kunnen worden besteld op giro 558500 t.n,v. Financiële commissie bouw plannen van de hervormde gemeente. Loten kunnen worden gekocht hij all# medewerk (st)ers. Verdeeld over de verschillende wijk gemeenten zijn dat in wijkgemeente 1: de heren L.'Groenendaal, Puttershoek- sestraat 20; A Korpel jr., Nw. Maas straat 57b. Wijkg. 2: W. v. d. Gaag, Vondellaan I3a. J. Sonneveld, v. Ruys- daellaan 60t Wijks 3: F. v. d. Touw, Veenlantstraat 1. Wijkg. 4: E. S. v. d. Linden, Delflandseweg 5 en J. A. v. d. Peppel, Rotterdamsedijk 253c. "Wijkg. 5: J. A. v. d. Heuvel, Hogebanweg 391 en ds, J. G Jansen, Fr. Haverschmidtlaan. 60. Wijkg. 6: P. C. van Putten, Schïedamseweg 549c, R'dam. Wijkg. T: P. v. Leeuwen, Albardastraat 7; J. J. Splinter, Loeffstraat 29. Aan deze adressen kan ledereen loten verkrijgen in boekjes van 25 stuks en per stuk. Schriftelijke bestellingen worden gaar ne ingewacht door het secretariaat Von dellaan 13a, tel. 261687." Deze eerste grote aktie moet ƒ60.000 opbrengen als .een. eerste stap ter verste viging van de bouwkas van de hervorm de ^gemeente, die voor de komende, jaren •jraag enkele keiken en zalen zou - willen bouwen indien de" "benodigde financiën maar aanwezig z5£l, Daarom zijn- ooit giften ineens op bovenstaand gironummef en aan bovenstaande adressen hartelijk welkom. Nadere inlichtingen over deze aktie worden gaarne verstrekt door de voorzit ter van de commissie, ds. J. G, Jansen en de secretaris, de heer W. v. d. Gaag, Vor dellaan 13a. Tijdens een speciale vergadering in de consistorie van dc Grote Kerk heeft ds. J. G. Jansen de bedoeling van de aktie vrijdagavond uiteengezet. Aan mr. H. Snoep verkocht hij het eerste lot (dat werden er vier, want mr. Snoep moest voor zijn overige gezinsleden ook een .kwitantie" kopen) als voorzitter van de kerkvoogdij. De Nederlandse rundveerassen bezit ten de gunstige eigenschap zowel melk als vlees te kunnen produceren. In het E.E.G.-kader heeft de Nederlandse boer met de dubbeldoelrassen (vlees en melk) een grote troef. Het houden van zuivere vleesrassen (zoals in Frank rijk) is nog niet aantrekkelijk. Door deze kruising wil men bezien of de economische waarde van het vee kan worden opgevoerd. Hoewel buitenstaanders het niet zou den verwachten is Zuid-Holland de pro vincie met het heste melkvee. De gemid delde koe in deze provincie geeft vijftien kilo melk per dag. De goede kwaliteit komt omdat de boer er op is gespitst het eiwitgehalte op te voeren en daarmee het belangrijkste voedingselement in de melk. Alhoewel de datum vrij vroeg ligt zal er toch jong fokvee te zien zijn. De direkteur van het openbaar slachthuis en de veemarkt, dr. E. de Boer, merkte tijdens een persconferentie op dat de sa menwerking met de gemeente en de Organisatoren altijd uitstekend is. De tentoonstelling is een traditie en bewijst dat Rotterdam nog steeds een agrarisch centrum is. Er is, volgens de heer De Boer, een vaste binding tussen veemarkt en slacht huis. De veemarkt is steeds meer een slachtveemarkt geworden in verband met de stijgende vleesexport van het slacht huis. Hieruit blijkt dan ook weer het grote belang van de Paasveetentoonstel- ng Het aantal slachtdieren is gestegen van driehonderd tot 450. Het totaal aantal dieren zal tot hoven de achthonderd stijgen (in 1964 683}. Een ruime plaats nemen ook de paar den in. Deze Paasveetentoonstelling is namelijk de enige in ons land die paarden toont. De rubrieken met werk paarden lopen terug, maar die van paarden voor sportdoeleinden en han delspaarden nemen toe. Een zeer grote toename is er b(j de Shetlandpony's die steeds meer voor kinderen worden gekocht. Ook de rij paarden met meer bloed (meer Oosters bloed) zijn er weer. Verder zal er een pas aangekochte warmbloedhengst ter opluistering aanwezig zijn. Als vanouds verzorgt de ponyclub De Gouweruiters uit Wadöinxveen met dertig pony's een demonstratie. ROTTERDAM De politie heeft van nacht op de Binmenweg twee inpakkers gearresteerd, die van poging tut inibraak worden verdacht. Het zijn de 21-jarige negentienjarige A, G. Z. uit Rotterdam. R. M. P. B uit Berkel-Rodenrijs en de Met een steen haddien zij een winkelruit van het sahoenmagazijn V vemMd. Uit de etalage van fotohandel P. G. aan de Nieuwe Binnenweg is vannacht een fitaeamera_ ter waarde van ƒ300 gé- stolen. De Zijruit van de etalage was ver nield. ROTTERDAM In de Graaf Elorls» ^5» 57-jarige mevrouw M. H. N. KootKroon uit de Beatrijs- straat onwel geworden en overleden. ZATERDAG 3 APRIL 1915 Eet Suiphorster Boertje. In hooger beroep stond Donderdag te Heerenveen terecht het „Staphorsier Boertje" wegens het onbevoegd uitoefenen der genees kunst. Het O.M. vroeg 2 maal 300 gulden boete of 2 ninal 25 dagen hechtenis. Mr. van Sètten, advocaat te Zwolle, pleitte het opleggen der geringste boete op de overtreding gesteld. Uitvoerverbod. Bij Kon. Besluit is de uitvoer van zachte gele en groene zeep verboden. De Duikbooten-oorlag, Londen 1 April. Terwijl de wreedheden, welke de operaties der Duitsche onderzeeërs in de ofgeloopen week kenmerkten, de verrichtingen dezer laatste een meer sensationeel karakter hebben gegeven dan in een der vorige weken staan niettemin wat het aantal gezonken schepen betreft zoowel dc tonnenmaat als de resultaten ver ten achter bij sommige vorige weken, terwijl het aan tal overzeesche schepen, welke in de havens van Groot-Brittanië aankomen of die verlaten, de laatste week grooter is geweest, dan een der vorige weken sinds het begin van de zoogenaamde onderzeesche blokkade, n.l. 1559. <^/w'vvvvvwwvwvwws^Nvyvwwwwvv^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1