Geen siering feestdagen AGENDA Wie maakt de beste feest-foto trouwkerk lieeft nieuwe stoelen Omlegging bij ^ijfsluizen s FORTEX Inbraak Muziekschool: 400 gulden gestolen AANsSfeSCHiE Steek veel vlaggen uit! vr vereniging vTwmïï* Rotterdamse kroniek ■PVlHi Vereniging NFG wordt stichting Bevolking liep terug met 98 Herdenking Geen kerkdienst Bevrij dingsdag Officieel overgedragen Lampionoptocht en Lichtstoet Ook geld uit Paroolkantoor weg Kinderspelen Bevrijdingsdag IMPERIAALS m iiiii»g^g GRONINGEN I DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 6 APRIL 1965 Riviera-hal Diergaarde Biijdorp geopend t/m zoridag 11r. apr.iI V: van 10-00 tot 22;30 uur bloemententoonstelling Iedere avond optreden van balletgroep en beeldhouwer aan de slag SLAGZINNEN SPEELGOED WAARHEID ZINNEN - en morgen en dagelijks (Van een onzer .verslaggevers) CCHIEDAM De precaire fi- i-T nanciële positie van de ge meente maakt het onmogelijk dat de versiering van bepaalde pun ten in de stad op Koninginnedag en Bevrijdingsdag doorgang vindt. De Vereniging Nationale Peest- en Gedenkdagen (voorma lige Oranjevereniging) heeft dit onderdéel van haar feestpro gramma moeten schrappen, om dat vanuit het raadhuis slechts ƒ7500 subsidie en van de Schie- damse Gemeenschap een bijdrage van ƒ2500 werd ontvangen. Dat bedrag dwingt de vereniging te rug te vallen op traditionele pro gramma-nummers. als „vier murén" u te benauwd zijn... taséers pilpf liter» montagewarkara bankwerker» Initiatief wi- Kom vrijblijvend kijken naar 'ie nieinve kollektie van STIJLGROEP bij SCHIEDAM Gistermorgen bleek te zijn ingebroken in het pand Lange Haven 1D3, waarin de Stichting Schiedamse Muziek school en de redaktie en admini stratie van het Rotterdamsch Pa rool zijn gevestigd. De 'inbrekers zijn vermoedelijk het pand binnen gedrongen door aan de achterzijde een raam open te schui ven en een tweetal deuren op te trekken. m VLAARDINGEN De Haagsehe Come- Ti» brengt "iet het blijspel in drie bedrijven van Georges Feydeau „De methode Siba- ijjr" fLe système Ribadier) de laatste toneelvoorstelling in het winterprogramma van het Vlaardings Kunst Centrum. Het .tuit wordt woensdagavond 21 april gespeeld de Stadsgehoorzaal. CLAGZiNNE'N moeien het tegenwoor- O ijig doen. Slagzinnen in advertenties, op affiches, in folders voor de radio en intelevisie-bedelspots. Ze Verkondigen hele en halve waarheden met de bedoe ling de mensheid ergens toe aan te zetten. Tot'het kopen van een.zogenaamd onontbeerlijk artikel, hei nalaten van bepaalde maatschappelijke zonden (in het verkeer), het geven voor een nobel doel en het stemmen op een politieke partij. Ja, als al die politieke slagzinnen t waar waren geweest, zou geen verloofd pasr nu meer naar zijn woning lopen te zoeken. Nog steeds maanden en jaren achtereen. We worden overschreeuwd 5 met slagzinnen. „Wie nadenkt, tankt..." t Alsof je een sufferd bent, die niet gewend is na te denken, als je het lef 1 hebt bij een ander benzine-station te stoppen. Zo'n slagzin is wat beledigend. Maar we slikken het. ONLANGS lazen we nog zo. iets moois; „Stook veilig, stook..." Toe maar. We zijn zo vrij een andere brandstof in de haard ie stoppen en stellen dus de mijnen dagelijks aan gevaar bloot. Hele, halve en helemaal geen waarheden. Natuurlijk, we lachen maar wat om die slagzinnen en consumeren ze met het benodigde zout. Niettemin laten we ons er lekker door beïnvloeden. Gisteren dwarrelde een slagzin Op ons bureau, die voor honderd procent waar is: „Gevaar lijk speelgoed kost kinderogen". Deze zin is bedacht door (eventjes- een paar lange namen) de Algemene Nederlandse. Vere niging ter voorkoming van Blindheid en door de Nederlandse Bond voor Móeder- schapszorg en Kinderhygiëne. Eigenlijk is deze zin niet verzonnen. Want-ze. is zo eerlijk en vanzelfsprekend, dat je er geen ogenblik over hoeft na te denken. Gevaarlijk speelgoed kost kinderogen. Zo is het. Punt uit, WE weten dit wel. Maar deze waar heid is zo simpel, dat We haar eenvoudig vergeten.-En de ongelukken met de kleintjes zijn zo gebeurd. Alleer. al in ons'goede vaderland moeten jaar lijks 3.000 kinderen wegens oogverwon dingen in de oogheelkundige-1 klinieken worden opgenomen. Dit cijfer zou be langrijk lager zijn, wanneer de kinderen, dat gevaarlijke spul niet in handen hadden gekregen. Daarom- wordt deze slagzin onder de algemene aandacht gebracht. Door middel van een affiche in Vier kleuren en een folder (aanvragen Aronskelk weg 18c, Den Haag). TVTE SCHRIJVEN een aantal zinnen uit V die folder over: Elk VUURWERK ook het rotje is gevaarlijk. Een PIJL: mooi voor. Indianen, verboden voor kin deren. Een ZAKMES hoort niet in kinderhanden. Geef uw kind alleen een SCHAAR met stompe punten. Ook een zelfgemaakte KATAPULT kan ongeluk ken maken. Hetzelfde geldt voor de WERPSPIES, Ieder- SCHIETWAPEN is gevaarlijk (ook met een rubber dopje). Deze lijst van gevaarlijke voorwerpen kan makkelijk worden aangevuld. Het is zo bekend. Maar we vergeten er op te letten. Vandaar die 1,000 gewonde kin derogen per jaar Kinderogen', die in bepaalde gevallen, nóóit meer. kunnen zien SCHIEDAM De Vereniging Nationa le Feest- en Gedenkdagen heeft dit jaar de festiviteiten voor' Koninginne- en Bevrijdingsdag voor het laatst alsvere niging georganiseerd, V Binnenkort zal- inen namelijk overgaan in een stichting. Organisatorisch is die vorm het gunstigst om te werken,- Ook het geringe bezoek aan de ledenvergade-. ringen heeft mede tot déze formaliteit aanleiding gegeven. De vereniging heeft de afgelopen jaren veel leden verloren en telt er op het ogenblik nog. slechts ongeveer vierhonderd. De .buitengewone ledenvergadering wordt dinsdag 13 april gehouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bevolking - van Schiedam is in 'februari met 9$ mensen teruggelopen. Op 28 februari bedroeg hét totaal 81.896 tegen 81.904 op 31 januari. Het aantal mannen en vrouwen bedroeg resp. 40.704/41.192 en 40.743/41.251. De vermindering komt heer op 0.12 procent. Er werden in februari 107 kinderen geboren (56 jongens en 52 meisjes). Het aantal sterfgevallen beliep 61 (35 mannen en 26 vrouwen). Er vestigden zich 223 mensen (122 mannen en 101 vrouwen) en er vertrokken 368 mensen (182 mannen en 386 vrouwen). Er werden totaal 41 huwelijken geslo ten en 7 echtscheidingen uitgesproken. Arcade: Aquarium- en Terrarium,ver. „Natuurgenot in huis", contaktavond, Chr. Soc. Belangen: Ned, Bond v. Oud- Strijdérs, contaktavond, 20. Dhr. Soc. Belangen; Chr. ..Besturen bond, jaarverg,, 20. Irene: Herv. scholen, verg., 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (big.g. 115588, toestel 5, b.g.g. ba 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhóf- Straat 139a, tel. 152400, Klachten, over bezorging: Agentschap 'sar; zie bóven) :dag. van- 18.30-19.30 uur. - Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264668, alarm -brandweer 269123, starm G.G. en G ,D. 268280. Woord voor. de dag, Bijbellezing en «Verdenking, tél. 14100. Apotheek: 't Gouden Hért, St. Lidüina- «traat 58a; tel. 268364. Niettemin heeft men toch een omvang rijk en aantrekkelijk programma kunnen oostellen, dat de gehele stad bestrijkt. Vooral de wijk verenigingen hebben, in hrt büzonder bij de .kmdersnelen,- be langrijke medewerking verleend. Ook de Schiedammers ïèlf kunnen zorgen voor een onmisbare bijdrage in de feestviering, namelijk de vlag uitste ken. De vereniging verzoekt dan ook eik huisgezin, Indien mogelijk, op., beide dagen het rood-wit-blauw of oranje hmten te: hangen. De las «te jaren heeft het wat dat aangaat in Schiedam nogal- eens ontbroken,. Als eerste programma onderdeel dus: *s morgens half acht vlaggen uit! Na dit eerste feestteken volgt op Koninginnedag van acht tot tien over acht gelui van alle kerkklokken. Om hetzelfde tijdstip begint het Schiedamse politie-Muziekgezelsehap een reveille- mars door.de stad. s-i. v uur inn. Twee andere korpsen lopen van half negen tot half tien door -de Schiedamse straten. Van half negen tot één uur: worden op het sportpark Harga de eindwedstrijden van het schoolvoetbal- en -handbaltoer- nooi gehouden. De voorronden zijn ver speeld van 20 tot en met 23 april,' elke dag van halfnegen tot half vijf, eveneens op Harga. Ongeveer drieduizend jongens zullen daar dan weer achter de bal aan rennen. Op Harga wordt 30 april tevens een wedstrijd gespeeld tussen een Schie dams en een Vlaardings selektie-voetbal- elftal. Een handbalploeg zal tégen' Rot terdam strijden. Wethouder H. Sabel zal om ongeveer één uur 3e prijzen uitrei ken. 's Morgens om half tien begint (tot twaalf uur) in de Koopmansbeurs een scr utersfesti.in. d«t van- we - Tot zes wordt voortgezet. Er is vrije deelname en er wordt gestreden om het kam pioenschap van Schiedam. EEN belangrijk programmapunt van Koninginnedag zijn de kinderspelen, die om half tien in de wijken Oost, Zuid, West, Nieuwland I. Nieuwland II en Kethel worden gehouden. De leiding is in handen van de wijkverenigingen „Het S.ngelkwartier", „Schiedam-Zuid", '»ur-"-!iven, tVertfrf-k^iandsestraaf, Jeugdhaven Nieuwland, Clubhuis St. Jo ris Doele en de Kethelse Oranjevereni ging „Wilhelmina". In alle wijken zijn zes spelen: blokjes rapen, 'ak)o: au.operi-race, kri'hvaeen- race, hindemislopen en boegsprietlopen,; resp. voor de eerste tot en met de zesde j klas. De inschrijving loopt via de hoof den van de scholen. Van elk spel gaan de beste tien van elke wijk op 5 mei op het parkeerterrein aan de Broersvest uitma ken wie het sterkst is. Voor de prijswin- "ssen) is er een busreis aan ver bonden. De kinderspelen in Zuid beginnen s middags aan de Maasboulevard. Voor af is er een optocht van de deelnemers vanaf het Rczenburgplein. vertrek 12.30 "ir. Om 14 u. beginnen de spelen in de Mgr. Nolenslaan,;. voor kinderen van 12 jaar en ouder. Jongens van 14, 15 en 16 rKim a - i. a „p m '«onen, 12- en 13-jarigen aan een. hindernisrace. Meisjes- van deze'.leeftijd hebben een sërveer-race, meisjes van 14 en 15 jaar maken uit wie het béste was kan ophangen en voor 16- en 17-jarigen is .er een mannequin-race. In de ochtenduren speelt van tien tot elf Cor-Dön op het camion van de Sint Janstoren. Ou twaalf uur is er een vlicgdemonstratie van de luchtvaart? school „Icarus" op het Marconiplein. Op snortveld vóór de Technische .School Schiedam zijn om één uur handbal- en ......oiM.u.. .wits.rijden. „Het Singelkwartier" begint dan om twee uur 's middags aan de Hogenban- weg (speelterrein) een teken-kleurwed- strijd. voor kinderen van zes lót en met twaalf jaar. Van twee tot vier. wordt, op vide vl, .i.i r(i K/Burg. v. Haarenlaan volleybal gespeeld. 0„m de- •e t:ju onveveer sv.-.rot-n wielerwed strijden verreden op het parcours Vlaar- dingerdijk, nieuwe Damlaan, Burg. Hon- nerlage Grethelaan, verlengde van P, J. Troelstralaan. Om 14 uur starten A- en B- adspiranten voor 25 en 15 km, om 14.45 uur de amateurs en nieuwelingen voor 75 Lm arie. uur wordt vermoedelijk in gebouw Irene een kinder-filmvoorstelling gegeven. Het geheel wordt omlijst door muziek, want - van twee tot vijf maken drie korpsen na elkaar telkens een mars van een uur door verschillende delen van dé stad. Om half vijf is er vanaf .de Hogen- banweg. een optocht met versierde fietsen en autopeds, voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Op het parkeerterrein Broersvest begint 's avonds om half negen een grote taptoe en een muzikaal- en showprogramma, verzorgd door de Schiedamse muziek korpsen en drumbands. Mogelijk dat daarna nog een Oranjebal wordt gege ven. Zij die op Koninginnedag de straat niet op kunnen, zoals zieken en bejaarden, zullen toch niet vergeten worden. Tradi- iiegetrouw zal het mandolineg'ezelschap ONI "s morgens een bezoek brengen aan de zieken- en bejaardentehuizen. „Wilhelmina" zal het programma ln Kethel verzorgen. Om negen uur begin nen daar de kinderspelen (tot twaalf uur) en van negen tot elf is er marsmu- (Van een onzer verslaggevers)' SCHIEDAM Zoals elk-jaar zal op .4 mei de herdenking van hen die in de laatste oorlog voor de vrijheid zijn gevallen weer worden gehouden? Die .herdenking begint 's mor gens om-tién uur in de aula van het Gemeentemuseum met de Uit reiking van. het boekje „Volk in Verdrükking en .verzet .1940/1945" aan alle scholieren. Wethouder H. Sa-bel zal dit doen, Om tien voor half acht. 's avonds vertrekt vanaf het raad- - htiis de stille stoet. Scholieren be ginnen hun tocht 'bij de 'Rijks-' H.B.S. Men verwacht dat. vele Schiedammers zullen meelopen .en daarna aanwezig zuilen-zijn 'bij-de herdenkingsplechtigheid, die óm "acht uur begint bij. het monument aan de Gerrit Verboönstraat. TfOORPROEFJE van het feest van 5 'mei in Schiedam, waar op ook weer: zeer veel voor de kinderen te doen sal zijn..... - ziek. Vanaf de chr. school aan de Vlaardingseweg start 's avonds om half ■itgen ecu xamp-on-optocht. BEVRIJDINGSDAG wordt om acht uur 's-ochtends, aangekondigd met acht saluutschoten, telkens op zés ver- schillende plaatsen in de stad. Cor Doni J besoeelt om tien uur wppr het"'sint Tins-5 Organiseren -door de Christ, oespeen om uen uur weer net bint jans- opor.fedcr3jje. Tijdens de demonstraties aan hf-t Broersvest is dan de finish. De dansen. Na jaren staat dit -keer ook weer een carrillon. Van helf negen tot twaalf uur is er vanuit diverse punten een stervlaggen- optoeht naar de Broersvest. Daar zullen ,360 kinderen, de wijkfinalisten. elkarr bekampen met diverse spelen. Vlakbij) -in het Passage-theater begint om tien uur voor bejaarden en gehandicapten een filmvoorstelling. Ook zal daar het bejaardenkoor Orpheus Senectutekoor" 'tu. zo voor vervoer. Om half elf zal „Icarus" weer vliegde- monstraties geven, ditmaal op het terrein vóór de technische school. Om twee uur begint -op-hét .trottoir langs de winkelga lerij aan. de .Mgr. Nolenslaan een 'teken wedstrijd (voor kinderen van alle leef- ,-jc.nr „a op-, pi ...urn in oe Plantage- een jeugdmatinéé. Daar zal het ensem ble John van Brussel een aantrekkelijk programma brengen,- onder andere goo chelen, accordeon, sprekende pop onz. Om twee uur worden op het parkeer terrein aande Broersvest demonstraties geven door diverse sportverenigingen, te "tr:-or?ën door de SBLO. Er is turren basketball, microkorfbal, judo en volks start is drie uur. evenals voor de grote ruiter-domonstratie (16 paarden) door de bekende „Maasruiters'ditmaal vermoe delijk aan de Boshoek. Voor de bromfietsende jeugd is er om vier uur een cross op de zandvlakte in het Sterrebos. Die cross bestaat uit een rondrit, handicap, vaardigheid, snelheid van handelen, hindernis ênz. De avond begint om acht uot met een: mars door de stad van enkele korpsen, ter opwekking van het .grote vuurwerk, aan de Burg. van Haarenlaan', nabij'de Vlaardingérdijk. Het: zal..ditmaal mooier 'zijp. dan ooit en 'een waardige afsluiting zijn van Bevrijdingsdag, Vóór het vuurwerk wórdt een démonstratie trampoline-springen gegeven. De eerste pijlen gaan om negen uur de lucht in, ongeveér gelijktijdig met de eerste muziek op het, bèvrij dingsbal in Musis Sacrtim, dat" georganiseerd wordt door 'de Schiedamse Jeugdraad, Er zullen* daar tWee bands spelen; de SCHIEDAM Er zal dit jaar op Bevrijdingsdag -geen kerkdienst worden gehouden. De Oecumenische Raad heeft dezer dagen hierover een beslissing ge nomen. Men vindt dat de herdenking van onze gevallenen in de Tweede Wereldoorlog de nodige aandacht krijgt tijdens de tocht van de stille stoet en de plechtig heid bij het monumentaan de Gerrit Verboohstraat; toegangsprijs'is 2,50. De zieken- en bejaardentehuizen zullen op Bevrijdingsdag bedacht worden met versnaperingen. Het Kethelse programma start om negen uur-met een aubade door school kinderen op het Kerkplein. Daarna is er een optreden van het poppentheater van Carla Flink. Om twee uur maakt de Christ, gymnastiekvereniging „Animo een mars. Op Koninginnedag en Bevrijdingsdag en ook op 29'april, 1, 3 a 4'mei (tot 18 uur) zijn er op liet verlengde van-de Broersvest, tegen" over ;de H.B.S., enkele attrakties, zoals een scooterbaan, kinder molen, schietten-en trektafels. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor alle foto-lief hebbers in Schiedam is aan Koningin ne- en Bevrijdingsdag een speciale attraktie verbonden. Van alle feeste rijkheden zal namelijk, een wedstrijd worden gehouden, waarvoor vele prijzen beschikbaar zullen worden ge steld. Iedereen, jong en oud, kan. hieraan meedoen. Er zal vooral aan de uitbeelding van het onderwerp moeten worden gedacht do technische afwerking is wel belangrijk maar komt toch op het tweede plan. Kleurenfoto's en zwart-wit foto's zullen in een afzonderlijke groep worden beoordeeld en er is geen bepaald formaat voorgeschre ven om aan de wedstrijd mee te doen. Kleinbeeld- en telelensopnamen maken, de zelfde kan». - Foto's kunnen tot en met 28 mei worden ingezonden bij de heer Roosendaal, p/a Radio „Kroon", Hoogstraat 37. Een Jury zal de (hopelijk) vele opnamen beoordelen. Als er voldoende foto's worden ingezon den; 2al er van 12 tot en met 19 Juni in A SCHIEDAM De jeugd van de Vrijg. Geref. kerk* hoopt dit jaar deel te nemen aan de kampweek te Oosterhout, waarvoor onlangs een oud-papier-actie in het leven ie geroepen. Deze actie, die de onkosten enigszins zal moeten bestrijden, loopt uitste kend. De eerste opbrengst was 70,85. maar de actie duurt nog voort. Degenen, die hierbij een handje willen helpen kunnen* de heer H. v. Baardewijk opbellen (Doeffstraat 83) onder telefoonnummer 26 13 30, alsook de volgende adressen: A. Boer }r., v. 's- Gravensandestraat 34, tel. 15 41 28, A. Kool, Vondellaan 46b, tel. 28 19 44, G. Brinkman. Rembrandtlaan 102b, tel. 28 24 66. vanaf 35, Korte Singelstraat lla-b telefoon 269628 SCHIEDAM Dankzij de activiteit van de administrateur - van de Herv. gemeente, de heer G.-H. van Waisnm, zijn er thans nieuwe stoelen voer de trouwkerk van deze gemeente. Week in. week uit heeft' de heer Van Waisnm in „De Zondagsbede" een beroep op de offervaardigheid van de U' ar bulten montagewerk genoeg bij Werkspoor- Services Construction. Door onz. na.m op hst gebied van groot montagewerk hebban wij ean groeiend aantal montage-opdrachten In binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld! Gaabelprolect Slochteren OHeftHInederlJ en che- mlaehè Inatallatlea Shell, Eaèó en Cettex - Botlekgebled Benelux Chemische Inetellatle, - Temeuzén Spul- «luizen-Haringvliet p Miauw bouw-, en onderhoudswerk zaamheden omgeving Noordzaekanael en AmetenJem Olieraffinaderij Soedan Bruggen* an Sulkarfabriak Iran poer daze opdraehten, waar wlf tróts op zijn, kunnen wij geltgtn- lield geven voor: oploldlng tot vakman: In ons moderne ■chcllngseentrum kunnen metaslbewerkere tot PIJPFITTERS en lassers tot PIJPLASSERS vrondén''opgeleid. plaatsing als vakman: BIJ montagewerken In Nederland kunnamop verechlllehde plaatsen worden geplaatst Voor het werken .op montage besteen epeetale vfrgoodlngen. SKRVICEV CONSTRUCTION Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op woensdag - 7 april a.s. van-7 tot 8 uur-n.m. bij,het Gewestelijk Arbeids-- bureau'ïte-SCHIEDAM, Broersveld 144, waareen Werkspoor- - vertegenwoordiger aanwezig zal zijn; 'i,-" Eventueel gemeeld* relikoeten werden vergoed. gemeenteleden gedaan en enkele ma len hebben we- onze lezers van de stand van zaken hiervan op de hoogte gehouden. Thans is het zover, dat de stoelen er zijn en in intieme kring werden de stoelen dezer dagen toch nog met een officieel tintje overgedragen. In het kerkekantoor aan de Lange Kerkstraat 35, werd daarom een kleine plechtigheid gehouden. Daar waren- de voorzitters van het kollege van kerk voogden,: mr. H. Snoep en van de Centrale Kerkeraad ds. A. Hoffman, met de heren-mr. N. J. Post, drs. J. Buntjer, ds. J. G. Jansen, ds, J. D. Spaling Dzn, dr. L. J. Cazemier, die ooggetuigen waren van de officiële overdracht-van de nieuwe stoelen van de trouwkerk aan het college van kerkvoogden De heer Van Walsum,. die het initia tief genomen had om tot vernieuwing van de stoelen der trouwkerk over te gaan, memoreerde dat hethem sinds de restauratie van de Grote Kerk kort na de Tweede Wereldoorlog steeds was blijven steken, dat met het kerkorgel onder meer ook dit meubilair buiten de restauratie was gebleven.De aktie,' die hij ondernomen heeft is met gunstig resultaat bekroond. Met het ontvangen bedrag van ƒ3557,75 kon precies het aantal benodigde 'stoelen worden aange- scliaft. Onder dankzegging aan de vele gevers en geefsters bood. de heer Van Walsum tijdens deze bijeenkomst een tweetal stoelen als pars pro toto aan de kerk voogden aan. De overige stonden al in de trouwkerk opgesteld en zouden diezelfde middag tijdens een door dr. L. J. Cazemier te leiden trouwdienst gebruikt worden. Met een welgemeend woord van dank aanvaarde mr. H. Snoep namens het college van kerkvoogden dit kost bare geschenk, waarbij hij opmerkte dat hierdoor een. werk van tientallen van jaren was verricht, omdat de verwachting is, dat deze stoelen zeker wel een eeuw mee zullen kunnen. Nadat door de. assistente van het heer "Van Walsum'mejuffrouw-J. Martijnse, koffie met cake was geserveerd, ging het gezelschap in de Grote Kerk de stoeien in ogenschouw nemen, waarme de dit historisch gebeuren ten einde was. gebouw Christelijk SoclaJe Belangen een kleine expositie worden gehouden. De organisatie van de foto-wedstrijd is ln handen van de Algemene Foto Kring. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ook dit jaar zal op 29 april weer de Ster-lampionoptocht en op 1 mei de Lichtstoet (de achtste) door Schiedam trekken. Om kwart voor negen 's avonds zullen zes lampionstoeten zich op verschillende punten in de stad in beweging zetten, met bestemming het parkeerterrein aan het Boersvest. Verenigingen hebben daarbij de leiding. Vanaf de opstelpiaatsen is deelname voor alle kinderen gratis, ook al zijn ze geen lid van een vereniging. Nadere mededelingen omtrent vertrekpunten en routes zullen nog volgen. De Lichtstoet vertrekt zaterdagavond, mei oin kwart voor negen van de opstelplaats B-urg. van Haarenlaan tussen Vlaardingérdijk en P. J Troelstralaan. Vroeger was dit het sluitnummer van Bevrijdingsdag, maar sedert enkele jaren wordt deze (reclame) stoet op een aparte dag gehouden. FïE bloemententoonstelling Floribunda '65 in de Rivièrahal van Diergaarde Biijdorp, heeft ia bet afgelopen weekeinde veel liefhebbers en belangstellenden ge- trokken. Ongeveer 25000 bezoekers kwamen- de kleurige en fleurige bloemenbal binnen en bekeken de vele werkstukken, die- overal stonden «e pronken. Dit getal komt wel ongeveer overeen met dat, wat de organisatoren van de expositie hadden verwacht. De schatting van het aantal be zoekers in de tien (lagen dat Floribunda blijft, ligt omstreeks de vijftigduizend.- Ook maandag zjjn de natuurvrienden iri vrij groten getale naar de diergaarde- etrokken. en dat ondanks de „wasdag".' De grote belangstelling vindt baar oorzaak, volgens de Fioribundaleiders 'mede in bet' weer. Wanneer de zon een beetje achter de wolken blijft, komen er meer mensen de bal in dan wanneer bet stralend weer is.- Dan trekken strand en bos meer. Niet alleen Rotterdammers verlustigden zichIri de bloemen, uit vele delen van het land waren de bezoekers toegestroomd. Ook bnitenlan'd-ers. Engelsen en DuitsersLbwa- men kijken naar wat Nederland flvto, behalve op de bollenvelden nog meer aan bloemenpracht te bieden beeft. "pEN surveillancewagen, uitgerust met ■Ll televisie-apparatuur, rijdt in Rotterdam rond om, zodra er 'melding Wordt gemaakt van een ernstig verkeersongeluk,, ter/ plaatse te kunnen zijn. Een. cameraploeg zal van de botsing en liet verdere verloop een „live-opname" maken. Van het begin tot bet eind 'zullen de gebeurtenissen óp'de beeldband worden gelegd. De Vereniging voor Veilig Verkeer gaat in samenwerking met de Rotterdamse politie vöor déze realistische, beelden zorgen. De opnamen moeten bij uitzending voor de televisie de veiligheid in het verkeer bevorderen. Het is geen prettige gedachte, dat-men gebruik zal maken van de tragiek rond een ernstig verkeersongeluk. Het is nood zakelijk. De kijkers laten zich niet be ïnvloeden door geënsceneerde opnamen. Het klinkt paradoxaal, maar de Vereni ging voor Veilig Verkeer hoopt op een ernstige botsing. Tot nu too heeft de speciale radio-wagen nog geen „succes" gehad. Woensdag zal de wagen met? de televisie-camera's opnieuw door de stad surveilleren. ILIOEWEL de straffen aanmerkelijk ver- hoogd zijn, neemt het aantal personen, dat onder invloed auto's bestuurt," nog steeds toe. De eerste drie maanden van het jaar hebben de politierechters 129 gevallen behandeld tegen 112 in 1964. In maart hebben 48 mensen zicb voor de Rotterdamse politierechter moeten ver- antwoorden, het hoogste aantal, dat, ooit in een maand is voorgekomen. Van hen is er één vrijgesproken, één vreemdeling is eroordeeld tot een geldboete ea in twee zeer bijzondere gevallen is volstaan met een voorwaardelijke gevangenisstraf, gecombi neerd met een onvoorwaardelijke geldboete en oimegging van de rijbevoegdheid. Dc overigen 44 in getal zijn veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van tien dagen minimum oplopend tot vijf maanden, terwijl steeds ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is uitge sproken. >/-v -t; CCHIEDAM Grote zandvlakten aan de Schiedamse -zijde van het .Vijfsiuizengebied duiden op komende ver- anderingen voor het verkeer; Men is bezig een tijdelijke omlegging te maken in verband met de, -snel-vorderende, bouw van de Beneluxtunnel. Bij de Vijfsluizen zal namelijk, zoals bekend,-het tunnelverkeer over een viaduct stromen, terwijl het verkeer Vlaardingen—Schiedam v.v. daar ónder .door gaat. Voor de bouw van dit viaduct moet;het verkeer enige tijd worden omgeleid, een maatregel die - al vrij spoedig'zal ingaan. Links Het gemaal Vijfsluizen, in het midden de hoge flats aan de rand der. Schiedamse bebouwing, tegenover Wilton-Fijenoord Korte Hoogstraat 11a, Telef. 6151, Vlaardingen In het bijkantoor van Het Parool, werd uit een afgesloten lade uit. een geldkistje een bedrag van ongeveer ƒ42 ontvreemd, terwijl op de bo venverdieping in de kamer van de administrateur van de Muziekschool een bureau was geforceerd. Een geldkistje werd opengebroken en een bedrag van ongeveer 400 werd ontvreemd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1