HBS vond doorgraven gre Toch hield len om schaaktitel bekend AGENDA Jubilerend PPSC heeft druk programma Huishoudschool start opleiding ÏNOM „Rechtsaf verboden AANSgfeéCHIE floribunda'65 Sport van twintig jaar geleden(I) men braaf stand '40-'45 Mr. J. Klaasesz opent „Holy" en „Valkenhof" J) IfrT&imutcr Spannende strijd in hoofdklasse Frans v. d. Heide exposeert in galerie ,Punt l Sport in Feest op Koninginnedag Ook voor andere gemeenten Twee inbrekers aangehouden n uoenen lagere teams? Oranje-avond i>ij „De Belangen Derde >Beromito* werd geopend Burgerlijke stand -ui» DE.ROTTERDAMMER WOENSDAG APRIL 196J VERHAAL DRENKELING •V Rivièra- ha i Diergaarde BI ij dorp geopend t/m zondag 11 april van 10.00 tot 22'?9 uur Iedere avond optreden van balletgroep en beeldhouwer aan de slag OPTREDEN Razzia Vnndaag en morgen en dagelijks Namen Intimiteit Herenteam SYC speelt beslissingswedstrijd Leerlingen Filmkring vertoont bijzondere prenten wmmMk mmmm Feestdag Os^lfeTir! H J A dC V"V' T: 4 Paging 3 2fR GEBEURT nog te veel, wat J nooit in de krant wordt vermeld. On de simpele reden, dat we niet van het gebeuren op de hoogte worden gesteld. Maar een enkele keer zijn er lezers, die schrijven of opbellen. Zoals ie heer W. Maan. Ik zou qraag willen, dat meer abonnees zijn voorbeeld volgden. Een korte mededeling is soms al voldoende. Maar een relaas cis de heer Maan mij stuurde, wordt eveneens op prijs gesteld. Dit verhaal is aan boord van de Nieuw Amster dam geschreven. Het onderwerp is „Een man over boord": Misschien dat er een klein berichtje is geweest over dit voorval. We hebben het niet nagekeken. Het gebeuren vinden we nu nog belangrijk genoeg om uitvoe rig te vermelden.. Al is het alleen maar om de indruk te krijgen hoe het in zo'n geval aan boord van het schip, waarop iedere Nederlander trots is, toegaat. JJET s/s Nieuw Amsterdam vaart door het westelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan. Het is 30 januari '1965. Tijd 21.34. De positie is 'circa 67 gr. w.l. en 24 gr. n.b. We volgen nu CCHIEDAM Dat was wat, toen •*-' HBS in het eerste oorlogsjaar op een zaterdagmdidag moest voet ballen op haar terrein aan de Havendijk en de spelers vonden daargreppels over en in het veld. De Duitse bezetters hadden ook het aloude terrein van HBS bezet en zonder voorafgaande kennisgeving zagen de spelers plotseling, dat het terrein onbe speelbaar was geworden. Erger nog: men mocht er niet eens meer op! Wat te doen? Goede raad was duur. Natuurlijk kon de 'wedstrijd van die middag niet doorgaan, maar. 'na overleg met de betreffende instanties verhuisde HBS naar de- Officierentuin, het terrein waar ook DRZ jarenlang heeft gespeeld e,nwasr thans een groot fiatgebouw dichtbij -gebouwd is. Trouwens, intussen is ook op het ge zellige terrein aan de Havendijk druk het verhaal nauwkeurig. Er staat een\ gebouwd en twee grote flatgebouwen matige wtnd: De zee is vrij kalm. Deontnemen He .«n. jonge tweede stuurman loopt rustig zijn wacht op de brug. Hij heeft het voorkomen van een vriendelijke huis arts. Zijn assistent is de-vierde stuur man. Ook de kwartiermeester is op de brug. De drie jonge mensen maken een ernstige indruk. Geen wonder. Zij weten achter zich een kolonie van 2500 passagiers en bemanningsleden Dan is er ineens een geren en iemand schreeuwt: /Stuurman, man over boord". Het is een van de beman ningsleden. Meteen volgt de toch rustige en scherpe vraag van de ticeede officier: „Waar?" stuurboord Achteruit", is het antwoord. Dan is de reactie: „Hard stuurboord Achteruit; Machinekamer Stand by. Kapitein en eerste officier waarschuwen." Alarm bellen rinkelen. De vlakken van het schip hellen sterk. Het is een gevolg van'dat „Hard stuurboord, Roer", Los se voorwerpen gaan schuiven. Een zwerm WTK's rolt als het ware de trappen af. In het gigantisch bedrijf, dat onder de waterlijn huist, gebeurt en verandert nu alles. Het schip is inmiddels 180 gr. gedraaid en enkele mijlen op zij van de plaats ingeko men, waar de drenkeling moet liggen. Schijnwerpers lichten -over het water. Et is niets'te zien. De zee is zwart als roet.... TIE gezagvoerderongeveer 50 jaar, en de eerste officier, een stevige zoon uit het noorden van het land, staan nu op de brug. De eerste officier en WTK met een paar matro zen gaan in de boot. - Iedereen weet precies wat hij moet doen. Het is ingewikkeld. Er komt heel wat kijken om de boot 25 meter te laten zakken op de onzekere duistere oceaanvlakte. Maar er is geen aarzeling. Even later vaart de sloep. Er gaat nog een boot uit. De zee is niet zo rustig als ze lijkt. Spoedig zijn van de twee hulken alleen nog de schijnwerpers te zien. Men zoekt. Dan hoort de eerste officier hulpgeroep, dat van ver komt. Lettend op de sterren kan hij onge veer de plaats bepalen. De walkie- talkie^ is onmisbaar. Er volgt een staaltje van rustig en bekwaam optre den. Er wordt zo gemanoeuvreerd, dat boten en schip een langbenige drie- boek vormen, met de boten als basis. ontnemen de bewoners van de Havendijk het fraaie uitzicht op de Nieuwe Maas. Later moest HBS ook daar vandaan en nadat men enige tijd bij DHS in Ketliel onderdak kreeg, heeft men gespeeld op Spieringshoek, intussen weer op de Ha- vendijk en daarna op diverse velden op Harga. Maar dat is in de tijd' gebeurd, dat HBS met twee S'en geschreven vera. Na de fusie van de CNVB met de KNVB in 1947 moest de S van Schiedam achter de naam worden geplaatst, omdat er al een HBS in Den Haag -.was. Vandaar dus de volledige naam „Houdt'Braaf Stand" (Schiedam) ofwel HBSS. "LTBS zag tijdens de oorlogsjaren geen -j-i kans om braaf stand te houden, maar dat kwam, omdat de 'grote razzia van november 1044 vele mannen uit ons landje deed verdwijnen, en de voetbalbonden toen besloten de voetbalcompetitie stop te zetten. Er kwam ook geen noodcompe- titie. want de meeste mannen waren weg. Kort na de bevrijding kwamen velen van hen weer terug en zo kon ook HBS weer gaan spelen. Vooral in de voroorlogse jaren was HBS een gevreesde tegenstander in de' toenmalige CNVB. Clubs als Pro Patria Stormvogels (het tegenwoordige PPSC) JLTET dit kranige ei/tai werd HBS in de CNVB-jaren kampioen van de afdeling waarin het toen speelde. Eindelijk was de tweede plaats aan een ander gelaten en bereikte HBS het kampioenschap. Links wórdt het team geflankeerd door wijlen de heer J. Schilt, rechts door wijlen de heer G. de Regt, die zelf jarenlang een snelle rechtsbuiten bij de oranje hemden was. Staande naast de heer Schilt zien we: A. Zuidgeest, L. van Walsum, A. Verschoor, J. Schooneveld, C. v. d. Hoek, scheidsrechter Chr. Roodenburg (uit Maassluis) en G. de Regt. Op de tweede rij, gebukt: Ph. G. Poort, K. J. Eibers en P. van Wiermgen. Gehurkt v.l.n.r.: J. Schop W. Schop, J. van Bel en A. Liebeek. naderen de boten het schip. Na 2]/z uur rekenen, overleg en varen in de onbestemde duisternis vindt men de drenkeling. De Nederlandse Spoorwe gen hebben het over veilig-vlug-voor- delig. Van de koopvaardij zou men kunnen zeggen: kalm-bekwaam-moedi Dat wisten wij hier in deze streek )iatuurlijk al lang. Maar deze zonder franje vertelde geschiedenis met een inhoud als van een boetende roman, is een extra luid eresaluut aan de koop vaardij. Wanneer we dr. Nieuw Am sterdam weer eens uit zien varen, zul- ,len we zeker aan deze brief moeten De operatie is moeilijk. Zigzaggend denken. SCHIEDAM De indeling van de klassen voor de wedstrijden om het persoonlijk schaakkampioenschap van Schiedam is dinsdagavond geschied. Vooral in de hoofdklasse belooft het een spannende strijd te worden, om dat daar niet alleen de kampioen van vorig jaar, L. Reüsma in meespeelt, maar ook J, van Baarle en de even eens sterk spelende J. Huizer en C. Landsbergen. De gepromoveerden H. Planken en' C. K. Harmanny kunnen ook een rol van betekenis gaan spelen. De wisselbeker is vorig jaar definitief door Reitsma ver overd, zodat een nieuwe wisselprijs beschikbaar gesteld zal worden. Chr. Soc, Belangen: Chr. Besturen bond, jaarverg., 20. Irene: Herv. scholen, verg., 20. Icarus, film- Muziekschool, Irene: Luchtvaartclub «vond, 20. Arcade: Schiedamse concert, 20. c DafMad „DE ROTTERDAMMER", jO'cdamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele ongelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- «raat 139a, tel. 152400. Klachten over bezorging: Agentschap uur Z'e koven) dag. van' 18.30-19.30 _?.^!angrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D, 269280. - eord voor de dag. Bijbellezing en •verdenkmg teL 141000. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liöuina- «raat 58a, tel. 268364. Maandag 26 april zullen de wedstrijden beginnen en wel in het clubgebouw van „Wilton-Fijenoord" bij welke schaakver-, eniging „Schiedam" gastvrij mag spelen; Eventuele afgebroken partijen mogen '3 woensdagsavonds bij „Het Zwarte Paard" in de Bethelkerk uitgespeeld worden; In totaal zullen 40 sehaakllef- hebbers aan dit evenement deelnemen, verdeeld over vier groepen. In de hoofdklasse spelen de volgende heren: J, Stahlie, C. Vrijland, H. den Uyl, C. K. Harmanny, J, Huizer, L. Reitsma, J. van Baarle, A. - Nooróe- eraaf, C. Landsbergen en H. Planken. Eerste klasse: C. Troost, J. v. Groot- velri, H. Bogers, J. de Bruyn, F. Maas, X Hölzken, M. van Grevenbroek, W. de Bruin, F. v.d. Heuvel en J. Koster. Tweede klasse: J. Malku, H. W. Boele, J: v.d. Velden, J. P. v. Leusden, J. v. Loenen, J. P. v. Baardewijk A. Schee- Ie; C. v. Tol, D. v. Loenen en A. v. Etten. Derde klasse: X Koudijzer, Z. Noomen, C. v. Noordennen. J. v. Katwijk, W. Visser, J, Laroy, F. Paauw H. Wattman, H. Panis en P. v. Tilborg. De heer P. P. Roozenbeek is dit keer niet van de partij, waardoor de kans voor Reitsma en v. Baarle groter wordt op de titel Schaakkampioen van Schiedam. Om half acht zal dit toernooi door voorzitter C. K. Harmanny met het indrukken van de klokken worden ge opend, hoewel om 19.15 uur de schakers aanwezig moeten zijn voor de openings speech. SCHIEDAM Slechts voor één maand is Frans van der Heide weer terug in Schiedam. Op uitnodiging van de Noorse regering verbleef hij drie maanden in Noorwegen, waar hij in het Edward Munchhuis de beschikking over. een ruim atelier had. Deze Noorse periode is in alle opzich ten een succes geworden. Het inspireerde Van der Heide tot een serie bijzondere gouaches, die thans tot en met 25 april in Galerie „Punt 4" aan de Buitenhavenweg tentoongesteld worden. Eind april gaat Van der Heide weer voor een driemaandelijks verblijf naar Oslo terug, waar hij met zijn werk zoveel opzien baarde, dat het tweemaal op de T.V. verscheen. Ook staan er twee exposities van zijn werk op stapel: een groepstentoon stelling in het Kunstnershus te Oslo en een éénmanstentoonstelling in het Munch Atelieret, eveneens te Oslo. Trouwens, ook Schiedams Stedelijk Museum blijft in belangstelling voor Van der Heïde's werk niet achter, want juist dezer dagen heeft het een van zijn schilderijen aangekocht. Gelijk met Van der Heide exposeert in Punt 4 de Poolse schilder Richard Warsinski, die ook in Oslo woont en werkt. Zijn gouaches geven een interes sant, geabstraheerd mensbeeld, waarbij vooral de wijze waarop het eindresultaat bereikt werd boeiend en merkwaardig is. Unicum, Vitesse en Oranje Wit zouden hierover best kunnen meepraten. HBS had toen min of meer een abonnement óp de tweede plaats. In'diè tijd was de heer X Poort voorzitter en W. van Beveren secretaris. Mannen als (wijlen) G. de - Regt en (eveneens wijlen) J. Schilt gingen door het vuur voor HBS, dat toén nóg maar enkele elftallen telde. Na de oorlog'volgde de. fusie mét de KNVB en werd HBS(S) ingedeeld in de le klas van de afdeling Rotterdam'van de KNVB. Hoe het de oranje-hemden daarna vergaan is, is iets, waarop, we bij het -komende jubileum wel terug komen. thPMERKELIJK is, 'dat de meeste „otid- w gedienden" van mening zijn, dat. de sfeer in de vereniging vroeger gezélliger Was dan tegenwoordig. Niet dat dit uit sluitend óp HBSS slaat, maar dat schijnt algemeen zö te zijn. Vroeger had men één, hooguit twee Iftallen' en hoogstens één juniorenelftal. Iedereen kende als het ware iedereen. Dat is nu niet meer het -geval en nog onlangs vertelde de huidige voorzitter van HBSS, de heer H, Breevoort jr. ons, dat hij wekelijks met het clubblad (met de namen) naar de wedstrijden van de HBSS-elftallen gaat kijken, .want dat is de enige -manier om, de 'spelers te leren kennen. Tndrdasd was de sfeer door het kleine aantal leden vroeger groter. Daar staat tegenover, dat men vroeger ook veel meer offervaardigheid toonde voor zijn vereniging. We willen de harde werkers bij de bouw van het clubhuis hier even buiten beschouwing laten, maar vroeger en vooral tijdens, de eerste oorlogs jaren- presteerde men. het nog om bijv. naar Capelle of Rijsoord te fietsen om daar een wedstrijd met een lager elftal te spelen. - ..Tegenwoordig staat in het clubblad de tijd vermeld wanneer dé bus zal ver trekken. In sotamige gevallen worden de spelers zelf thuis afgehaald. Inder daad, de intimiteit was bij HBSS tijdens de oorlogsjaren groter, maar toch zal geen enkele HBSS'er vandaag de dag beweren, dat hij terug zou willen naar „die goeie ouwe tijd" CCHIEDAM Nu over enkele weken landelijk herdacht wordt, hoe ons land -twintig jaar geleden uit Duitse handen werd bevrijd, leek het ons goed ook eens na te gaan, hoe de plaatselijke sportverenigingen zich in de oorlogsjaren hehben ge hóuden! Heeft men zich staande kunnen houden, of moest men capi tuleren en de sport de sport laten? Heeft men qua ledental een grote strop gehad aan de jaren 1940/1945, of werd het aantal leden juist groter? Op deze en andere vragen hopen we in de komende weken een antwoord te kunnen geven. Vandaag beginnen we met HBSS, dat volgend jaar het 40-jarig jubileum hoopt te vieren. SCHIEDAM Het eerste herenteam van de Schiedamse Volleybal Club heeft de laatste strohalm gegrepen en na een heroïsch gevecht een verdiende over winning behaald. Het sterke Spel. Hil- legersberg vocht geweldig terug en voor al In de derde set steeg de spanning ten top. Met 30 zegevierden de Schiedam mers (158, 1510, en 2018. zo dat een beslissingswedstrijd met AMVJ moet worden -gespeeld om uit te ma-ken' wie zich kampioen mag noemen. Ook heren 2 kwam onverwacht goed voor de dag. Met vier invallers uitko mend klopte het een eveneens verzwakt Juliana 2 met 13. Heren 3 stelde de plaats in de 2e klasse veilig door .een 3-0 zege op CW 1 .Heren 4, 5. en 8 speelden allen gelijk (2—2) en wei tegen resp; Concordia 4, Polyantha 1 en Phoe nix 1. Ook de dames bleven zonder verlies. Dames 1 deelde de punten met Concordia 1 22. Dames 2- blijft leidster van de le klasse door een 31 zege op het lastige DOS 1 en dames 5 klopte wederom.een van de 'leidende ploegen van de 3e klasse, n.l. CW 1 met 30. Alles bijeen een .bijzonder gunstige week voor de Schiedamse teams. 9 SCHIEDAM Hel Gereformeerd Maat schappelijk Verbond (GMV) houdt vrijdag avond een ledenvergadering in „Ons Huis" aan de Lange Haven. S3. Daar zal het actuele onderwerp: „Bezitsvorming door vermo-gens- aanwasdeling" worden behandeld door de heer S. Krol uit Zwolle. Ook niet-leden van het GMV zijn welkom op deze vergadering, die om acht uur zal beginnen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken (Prins Mauritsstraat) start in september met1 eè'n nieuw, soort onderwijs: Individueel Nijverheids Onderwijs voor Meisjes; (I.N.O.M;). Deze opleiding is bestemd voor meis- es met een onvoldoende lagere schoolontwikkeling en bedoeld- om de leerlingen bij de intrede in het maat schappelijk leven zoveel te hebbén bijgebracht dat ze zich op hét be reikbare niveau kunnen handhaven- Het.I-N.O.M. is vorig jaar experimen teel gestart op enkele scholen in ons land. In september zullen ongeveer twin- tig scholen worden ingeschakeld, waar van de Schiedamse huishoudschool er dus één is. De leerlingen, die er voor-in aanmerking komen en wonen in Rotter dam-West, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn op de Schiedamse school aangewezen als het openbaar onderwijs oetreft. De gemeenteraad moet officieel nog toestemming geven. Leerlingen van protestantse zijde uit i Schiedam kunnen zich laten inschrij ven bij de christelijke huishoudschool in de Rusthofstraat te Rotterdam. De nieuwe opleiding is opgezet voor leerlingen die het vijfde jaar van een lagere school hebben doorlopen en min stens zeven jaar lager onderwijs hebben gevolgd; leerlingen die wel zes klassen lebben doorlopen, maar waarvan ver wacht wordt dat zij niet in staat zijn de primaire opleiding met vrucht te doorlo pen en leerlingen afkomstig van het b.l.o., indien uit een psychologisch on derzoek blijkt dat zij in staat worden geacht het IN.O.M. te volgen. De duur van de cursus is twee jaar en zal na verlenging van. de leerplicht arie jaar bedragen. Er zullen per klas slechts-zestien leerlingen mogen zijn. Per week zullen de meisjes 32 lessen krijgen: in het tweede lesjaar zullen ze een keuze kunnen maken uit een aantal vakken. De'school heeft voor deze nieuwe tak van huishoudsehoolonderwijs voorlopig ruimte genoeg. Men beschikt in de Prins Mauritsstraat over twee gebouwen (het oorspronkelijke gebouw en het vroegere u.l.o.-gebouw). De kwaliteit van de ge bouwen, die dateren uit 1907 is echter met zo best en de schoolvereniging wacht dan ook op de gereedkoming van een nieuwe school, die nabij de Laan Bol'Es zal worden gebouwd. Rijksgoed keuring is evenwel nog niet verleend. I (Van een medewerker) CCHIEDAM Het op 30 april 1920 opgerichte PPSC heeft een druk jubileumprogramma voor de boeg. De eigenlijke viering zal zoals we reeds eerder meldden op vrijdag 30 april zijn, op welke Koninginnedag de hele PPSC-familie op intieme wijze het 45-jarig jubileum luister zal gaan bijzetten. Maar daarvoor en ook daar na heeft de Pro Patria-Stormers- Combinatie nog diverse activiteiten op het programma staan. Om te beginnen neemt PPSC zaterdag deel aan de nederlaagserie, die Die Haghe organiseert en waarvoor zaterdag jl. de eerste -wedstrijd reeds werd ge speeld (Die HagheCapelle 22). Hemelvaartsdag brengt PPSC met drie elftallen een bezoek bij het Rotterdamse Unicum, die haar velden tegenwoordig in Schiebroek heeft. Ook aan de Bondsdag zal PPSC deelnemen en wel op Tweede Pinksterdag in Dordrecht, waar Oranje Wit de grote organisator is. Op Bevrijdingsdag gaat PPSC met een jeugdteam van spelers tot 21 jaar naar JAC, welke Haagse vereniging momen teel bezig is om in een extra competitie alsnog de derde klas te bereiken. JAC eindigde immers op de tweede plaats achter PPSC en mag nu met Oranje Wit, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het'is zover. De officiële opening van het Holy-Zieken- huis en het wooncentrüm voor bejaar den „De Valkenhof" aan de Frank van Borselenstraat in de Westwijk zal ge scheiden op een en dezelfde .dag: maandag 17 mei. r. J. Klaasesz, commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland verricht de opening van het nieuwe ziekenhuis en zijn echtgenote mevrouw L. H. A. Klaasesz-De Bruyne opent dezelfde dag het bejaardencomplex De Valkenhof". Het is duidelijk dat er in de goed vijf weken die vóór deze belangrijke datum nog resten hard gewerkt zai moeten worden aan de afwerking en verdere inrichting van de overigens snel vol lopende „Valkenhof" en dat er zowel bij het bejaardencentrum als bij het ziekenhuis nog heel wat aan de externe entourage zal moeten worden gedaan om de hoge gasten een waar dige ontvangst te kunnen bieden. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De politie 'n 's-Gravenzande heeft twee mannen gearresteerd die ervan verdacht worden in de laatste maanden herhaaldelijk in het Westland te hebben ingebroken. Het zijn de 23-jarige B. L. de M. uit Noordwijk en de 27-jarige J. K. de M. uit Rijnsburg. De twee mannen bekenden te hebben ingebroken in enkele gebouwen in 's- Gravenzandc. Ook bekenden zij een inbraak in een schaftkeet in Hoek van Holland. Zij zijn voor de officier van justitie geleid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dinsdag 13 april houdt de Schiedamse Filmkring in zaal Irene de laatste filmvormingsbijeenkomst van het seizoen. Drs. W. de Vogel, directeur der Stichting Film en Wetenschap te Utrecht, zal het programma verzorgen, waarin- enkele nog nooit in het openbaar vertoonde films worden gedraaid. Een en ander geschiedt onder het thema „Con frontatie met de mens door de film". De films zijn: „Matjemosfo", onderwerp een Papoe-houtsnijder; „Teil me if it hurts", een bijzondere visie op het werk van een tandarts; „Opera Mouffe", de gedachtenwereld van een zwangere vrouw in een arme Parijse buurt; „Lone ly Boy", onderwerp een teeneridool PaulAnka; „A Movie", experimentele film met een vlijmscherp oordeel over de moderne samenleving. SHOWROOMS: SCHIEDAM, Parkweg 201-205; VLAARDINGEN, Get), Bierdoot 37 Tel. (010) 264500 (Van een medewerker) SCHIEDAM Het ziet er naar uit, dat er bij het zaterdagvoetbal binnenkort nog meer kampioenen begroet kunnen wor den, naast PPSC, dat dc eretitel reeds binnenhaalde en naar de 3e klas KNVB promoveerde. We zullen het dan moeten zoeken bij de lagere teams, waarbij nog diverse mogelijkheden zitten. In de Res. 3e Was A van de 'afd. Botterdam van de KNVB staat GTB 3 met aUe elf gespeelde wedstrijden gewonnen bovenaan de ranglijst.. De geelzwarten wor den evenwel op de voet gevolgd door HBSS 4, dat uit 12wedstrijden 22 punten distilleer de (van GTB 3 werd alleen verloren) zodat w<nt°rïm«em:?en,! 00k. n08L kans hftbben- Wint HBSS 4 de binnenkort te épelen wedstrijd tegen GTB 3, dan staan .beide teams weer gelijk. In de Ras. 3e klas B staat HBSS 5 met 21 punten uit 11 wedstrijden bovenaan. Wan neer HBSS 5 zaterdag in de uitwedstrijd tegen VVOR 4 maar gelijk speelt, dan zijn de pranjehemden -kampioen. HBSS 6 kampt met LomLerdlj en 2 om de bovenste plaatsen. Lombardijen 2 heeft 23 punten uit 12 wedstrijden en HB-SS heeft er 20 uit U..De wedstrijd tussen deze twee kampioensgega digden zal dus de -beslissing moeten, brengen. HBSS 8 doet het 't allerbeste vanalle Schjedamse teams. Bi de Hes. 3e «tias M staat dit team, dat uit de „oude glorie van HBSS" bestaat -met 13 gespeeld en 26 punten onbedreigd aan de 'top van de ranglijst. De mannen van aanvoerder A. "W. den Hoed. scoorden niet minder dan $5 doelpunten en men tracht de honderd -te halen in de drie nog resterende wedstrijden. Wint HBSS - 8 zaterdag bij Zwaluwen 10,. dan is ook dit •earn (ongeslagen) kampioen. Tenslotte kan ook HBSS-9 nog met een kampioenschap uit de bus -komen, wia 4 staat hier bovenaan (Hes. 3e klas P) met 18 punten Pit 11 wedstrijden, waaronder HBSS 9 volgt-met 18 Uit-12: - KPSC-speelt zaterdag èeh wedstrijd in Den Haag voeg de nederlaagserie van Die 'Haghe' GSS krijgt bezoek van NBSVV, ttCT ÖiU.SKOm.Hii ifi ASWH en Loosduinen uit gaan maken welke drie van deze vier clubs eveneen: naar de 3de klas KNVB promoveren Aan dit JAC-toernooi nemen bekend) verenigingen uit ons land deel, terwijl ook buitenlandse ploegen meer dan eem van de partij waren. Behalve genoemde activiteiten orga niseert de jubileumcommissie van d< feestvierende PPSC op Koninginnedaf een feestdag voor alle PPSC'ers, zowe de jeugdigen als de ouderen Er zal eer programma uitgewerkt worden, da: voor elk wat wils biedt De jubileum commissie bestaat uit de heren J Brussé, H. Krommenhoek, A Mak, L Noordzij en J. Weergang, die de leden stuk voor stuk hebben benaderd of zif al dan niet actief aan dit feest willen deelnemen. Om 9 uur 's morgens wordt iedef verzocht aanwezig te willen-zijn op he' terrein Parkhoek - Thurlede. De ouderer kunnen dan deelnemen aan de traditio neel geworden auto-rally, die PPSC al enkele jaren organiseert en waarvoor grote belangstelling blijkt te bestaan. Voor de kiDderen worden diverse spelen georganiseerd. Tussen de middag •al een gezamenlijke boodmaaltijd wor den gehouden en in de middaguren worden de finales gehouden van .de kinderspelen van s morgens. Na eer gezellig onder-ons-uurtje volgt 's ;avónd; een tuinfeest, waaraan alleen de leder van 16 jaar en ouder mogen deelnemen Om dit alles te verwezenlijken beef' de jubileum-feestcommissie aan de. Ieder een bijdrage gevraagd, welk beroep nog nimmer tevergeefs, werd gedaan bij de vriendenclub, zoals PPSC nog onlangs op de receptie door diverse sprekers werd genoemd. (Van een medewerker) SCHIEDAM De jaarvergadering van de vereniging „De Belangen" zal deze keer een „Oranjeavond" worden. Deze vergadering, zal op woensdag 28 april ir gebouw „Irene" worden gehouden en behalve de huishoudelijke punten za* David Wijnbeek uit Zwolle (een kennei van ons Vorstenhuis) spreken over: „Dat is Oranje." Tijdens deze toespraak zal een prachtige selektievan nog nimmei vertoonde dia's over het Huis van Oranje vertoond worden. (Van een onzer verslaggevers) ".ra- BERKEL EN RODENRIJS Me vrouw L. H.A. Klaasesz-de Bruyne. echtgenote van de commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, heeft gistermid' dag met het omhoog draaien van eer stapel veilingkisten op een vorkheftruck de derde „Beromito"-tentoonstelling ge opepd, die speciaal op de tuinbouw is gericht In een tent op het veilingterrein exposeren ongeveer zestig standhouders op een oppervlakte van 2.500 m2 over dekte en enkele honderden vierkante onoverc,dkte ruimte met hun pre dukteu, zoals regeninstallaties, luchtme- Sjaettn' sorteennacbines en huishou delijke produkten. a^ei -1xpositie is tot ea met april SCHIEDAM Geboren: Francis F A v w Htem'oen^° B Scbornherg: Edwin R ïl- 77 E Steenoer-^cn en M W Gompel; Jan z v c Tettero en C W Baak; Jeroen A zv T Michaëljrz vrFSM P M Geldere; $nae£ "caroltaa^L <?v°JCVeretra1aten M wr|Tr: WWin J J en B Overleden: P E Koevermans 9*» j hof Eer, der firmanten van het Bouwbedrijf H. v. <i. Kooy aan de tS, ra?ihecft dinsdagavond om ze- Ra? r a begln vaa brand ontdekt in Tnn bu?njf waar h'j vlakbij woont Toevallig moest hij nog even in de zaak rookontwikkeIihg.e bii hevige In een grote partij kurkplaten, die juist waren aangevoerd, bleek een aanwezig. Hij nam direkt de blussing ter hand en waarschuwde de hm?< Deze was s^1 'er plaatse en blus.e het vuur met een nevelspuit. mn hTi' •jW®üd do totale vernietiging van het bedrijf voorkomen, want er lag een enorme voorraad zeer brandbare materialen opgeslagen. Het bedrijf ver- vaardigt o.a. bouwelementen die door veie aannemers worden gebruikt, omdat Srote arbeidsbesparing geeft De uB èlkaa? DWherdi4na?.r buiten en ujt elkaar sehaald. De schade viel nogal mee. b 5© CCHIEDAM Deze moeilijke kruising, Broersvest/Emmaplein, is misschien wat veiliger geworden nu de politie een bord „rechtsaf verboden" heeft geplaatst. Zoals men weet, is er onlangs een ongeluk gebeurd met dodelijke afloop J)e auto van dit plaatje demonstreert wat nu niet meer mag. Het moet nog even wennen! Drama in de lucht. De oorlogscor respondent van Az Est uit Boedapest beschrijft een gevecht van een Oosten-' rijkscliHongaarscken vlieger met drie Russische vliegers. De Russen vervolg den gisteren den Oostenrijksch—Hon- gaarsclien vlieger, die bommen op zijn vervolgers wierp. Een der Russen werd getroffen en stortte van 1509 M. hoogte neer. Zijn vliegtuig was vernield. De twee andere Russen geraakten in een wervelwind en vielen eveneens. De OostenrijkschHongaarsche vlieger is ongedeerd ontkomen. Lijkverbranding. Gisteren had op nieuw op de begraafplaatsWesterveld een lijkverbranding plaats en wel het stoffelijk overschot ran een inwoner van Haarlem. Misbruik van de Nederlandsche vlag. Reuter seint uit Washington: De Ne» derlandsche Regeering heeft aan de Re» gcering der Vereenigde Staten mededee» ling gedaan van de kennisgeving, dat aan geen buitenlandsch schip, dat mia» bruik maakt van de Nederlandsche vlag, zal worden toegestaan de Neder» landsche territoriale wateren te paf aeeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1