I f loribunda '6: CBB had afgelopen ledenwinst ïaar (6) Bouwnijverheid ontspant in Nwe. Waterweggebied Christelijk onderwijs jaar vol zegeningen O B en ing bij Vijfsluisen a iSr JHa nieuw in BOTTERDAM Jaarvergadering Chr. Soc. Belangen PERFECT Toch optimisme bij bestuur Programmaboekje schoolvoetbal en -handbal Algemeen beeld tegengesteld jWtotflcrdamntrr Auto vernield bij botsing De Overval was in Gehoorzaal Mr. Versloot over „Welvaart en luchtvervuiling" Muzikant botste op Willemsbrug GRONINGENl Behoefte aan scholen: NC Smit: onderwijs en personeel alalfc^*gars#s «s* ■Is ït Vrouw overleed als gevolg kolendamp „Jong Insulinde bij „Kom zing „Vegla" nodigt bevolking uit Burgerlijke stand -uit T&iUnkd ,Westerlee': maandag geheel neerzetten Film 3jMeisjes in verkeerde handenV ROTTERDAMMER Pagina S DONDERDAG 8 APRIL 1965 TROUW UITGESTELD (I) SPORTLIEFHEBBER UITGESTELD (H) Rivièra-hal Diergaarde Blijdorp geopend t/m. zondag 11 april van 10.°° tot 22.^ uur Iedere avond "optreden van balletgroep en beeldhouwer aan de slag SCHIEDAM De Christelijke Besturenbond Schiedam heeft in 1964 zegge en schrijve zes leden winst mogen noteren, in vergelij king met het jaar daarvoor. Het is een bedroevend beetje voor de in totaal negen aangesloten afdelin gen bij de CBB, die woensdag avond de Jaarvergadering in de grote zaal van Chr Soc. Belangen heeft gehouden. Door ziekte van enkele bestuursleden was deze vergadering reeds eerder uitge steld. (Van een medewerker) v-v m Beroepen W inst Bestuur Onze Woning" Dit is het silhouet van de ideale jas voor elke dag, elk seizoen, eike gelegenheid. Uitgevoerd in correct en kréukhersleliend Een jas van grote allure. Her kenbaar aan het innaai-etiket en de bijbehorende hanglabeJ met de naam Noodtoestand 99 99 £T ij vandaag de dag moeilijk om op woensdagavond een vergade- jing vast te stellen. Zonder dat het tevoren te berekenen is, kan er een 'Attending van een voetbalwedstrijd 'y de t.v. en radio komen en dat kan ^tekenen: lege zalen. Dat kan. maar '*et behoeft niet altijd. Dat is woens dagavond gebleken, toen zowel de Christelijke Besturenbond (in Chr. Soc. Belangen) als de Vereniging tot geiiordering van Christelijk Onder- ijs (in gebouw Irene) hun jaarver gadering hielden. Er zijn toch altijd f,00 leden, die hun vereniging trouw lijven, ondanks wat dan ook. rpOCH zag het er kort vóór de aan- f pang van bedoelde vergaderingen jiofl niet naar uit, dat ze Jonden door gum. Om vijf minuten vóór het aan- nngsuur van acht uur waren bij de 'schaolverenigng nogmaar drie mtvezigen, t.w. secretaris A. M. Vo- Selj/, het hoofd van de Prinses Julia- naschool de heer G. de Raad en ad ministrateur C. v. d. Most. Toen wij 'ons bij dit drietal voegden, was men sllesbelMtlue optimistisch over de op komst. Toch geloofde men niet, dat de vergadering uitgesteld zou moeten worden, want zo trouw is het onder wijzend personeel nog wel. dat men een jaarvergadering komt bezoeken. '■TOCH zitten er verscheidene lief- hebbers van de voetbalsport bij ihet schoolpersoneel. De heer G. de ;i?aetd t« bijv. 's zaterdags meer dan (tens op de velden van HBSS en PPSC 'te vinden en hij had ook best de wedstrijd Nederland—Noord-Ierland op ie t.v. willen zien. De heer Vogelij merkte op, dat hij al vele jaren dona teur is van HBSS, maar dat hij nog nooit een wedstrijd van HBSS heeft gezien. In zekere zin is dat ook een teken van trouw, want hoevelen ge bruiken hun donateurschap niet uit fluitend om daardoor vrij toegang tot ie wedstrijden te hebben QP de jaarvergadering van de CBB tag het er even voor acht uur weinig anders uit. Alleen de bestuurs leden W. H. Woverling en J. de Vaal en een lid waren aanwezig, waarbij voorzitter L. van Pelt zich twee mi nuten vóór acht ook voegde. Wanneer dete vergadering uitgesteld had moe ten worden, dan sou dat de tweede keer geweest zijn. De vorige vergade ring moest men uitstellen wegens ziekte van Ie voorzitter L. van Pelt en 2e voorzitter W. H. Weverling. Ook hier viel alles mee, want druppelsge wijs kwamen de leden binnen en toen kon deze geanimeerde vergadering beginnen. Overigens geeft zo'n jaarverslag van de CBB enkele bijzondere feiten weer, hetgeen zijn oorzaak vindt in het feit, dat diverse bestuursleden een funktie bij diverse plaatselijke com missies hebben. Niet minder dan veertien CBB-af gevaardigden hebben in plaatselijke commissies zitting en 'én daarvan is de commissie ..Opgeruimd staat netjes", waarvan de heer P. v. d. Spek afgevaardigde is.... of was. Het vreemde'doet zich namelijk voor, dat men schrijft: „Deze commissie is op (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dinsdag 20 april is de eerste dag van het jaarlijkse schoolvoet- bal en -handbaltoemooi. Dan zullen duizenden jongens op de velden van het sportpark Harga weer trachten zoveel mogelijk doelpunten voor hun school te maken of tegen te houden. De commissie van de Vereniging Na tionale Feest- en Gedenkdagen die het toernooi organiseert heeft dezer dagen het programmaboekje uitgegeven. Van Harga worden de volgende velden gebruikt: twee van Hermes-DVS. twee van SVDPVV. twee van Martinit/HBSS, één van Ursus en één van Demos. Dinsdags wordt gespeeld in de afdeling E, de poules 1 tot en met 6 (lagere scholen). Indien door weersomstandig heden dit programma geen doorgang kan vinden, dan wordt dit verschoven naar woensdag 21 april. Het oorspronkelijke programma van die dag (afdeling C: ulo enz., elftallen samengesteld uit leerlingen geboren na 1-9-1948 en afdeling E: meerdere elftallen van de lagere scholen) komt dan te vervallen. Donderdag 22 april spelen de afdeling B (na 1-9-1946). D (na 1-9-1950) en E (have finale-wedstrijden poules 1 tot en met 6). Vrijdag 23 april wordt het handbaltoemooi gehouden. Op Koninginnedag worden de finales van beide toernooien gespeeld. VLAABDLfGJf De bouwnijver heid in het Nieuwe Waterwegge bied geeft de laatste week eeu niet onbeduidende ontspanning te zien'. Weliswaar^ blijkt uit woensdag vrij gegeven cijfers over de maand maart een terugloop van de arbeidsreserve en evenzo een vermindering van het aantal openstaande aanvragen, maar r Jit een onderzoek dat het Gewestelijk Arbeidsbureau „Nieuwe Waterweg Nord" na 1 april heeft gehouden komt i men tot tegengestelde cijfers. In verscheidene gemeenten, ook in I net rayon van het Rotterdamse G.A.B., K zijn als gevolg van de investermgsbe- perkingen aantallen bouwvakarbeiders .overcompleet. Het aantal aanbiedingen jj; neemt snel toe, maar de werkzoeken- den komen niet aan de slag. Voor een paar honderd Noordbrabantse beton- ?J werkers die gemeend hadden hier aan de slag te kunnen, bleek dezer dagen nergens belangstelling te bestaan. Overigens vormt de huidige toestand in «e bouwnijverheid wel een uitzondering j. °P het algemene beeld van de arbeids- l Jr-arkt in het Waterweggebied, waar het e 'otaie a antal werklozen in de maand f. maart met dertig verminderde tot 105. DONDERDAG 8 APRIL Treffend ongeluk. Gisterenmorgen bail tc Gallier, gemeente Ginniken, een keffend ongeluk plaats. Twee latui- Vieersoldaten, die daar op grenswacht waren aan het stoeien, met een ge laden geweer aan den schouder, toen Plotseling van een hunner het geweer afging en de kogel bij zijn kameraad in den hals terecht kwam en door liet hoofd een uitweg zocht. De ongelufeki- Crjva* terstond dood. C 29 verloren. Berlijn (Officieel) 'J"cr Majesteits onderzeeboot „U. 29" M van zijn laatste onderneming niet te- afgekeerd. Volgens een bericht van de hritsche admiraliteit, gedateerd 26 ®aart, moet deze onderzeeboot met de Seheele bemanning zijn gezonken. Deze tnededeeling wordt door liet uitblijven van het vaartuig bevestigd. Oud-minister Coiijn. In Batavia wordt Vernomen, dat de heer Coiijn in Juni in Indië verwacht wordt Ier inspectie van oe Koninklijke Petroleum Maatschappij. Bij zal in Batavia de woning betrekken *an den tcgenwoordigen hoofdadmini strateur der Maatschappij in Indië. Deze teruggang heeft zich in alle be drijfstakken voltrokken en (maar thans dus niet meer) met name in de bouw nijverheid. Het aantal openstaande aanvragen liep over de gehele linie met ruim honderd terug tot 4.077. De belangrijk ste wijzigingen deden zich hier voor bij aanvragen voor glasfabrieksarbei ders, metaalbewerkers en textielarbei ders. De piovinciale cijfers van Zuid- Holland geven in grote lijnen hetzelf de beeld te zien. Bij de Schiedamse glasindustrie Is de stijging van het aantal openstaande aan vragen een gevolg van een nieuwe anvraag voor vijftig Turken. In de metaalindustrie worden momenteel 275 buitenlanders (Spanjaarden en Turken geworven. Een nieuwe aktiviteit van het Gewes telijk Arbeidsbureau „Nieuwe Waterweg- Noord" is het organiseren van bezoeken aan bedrijven van leerlingen der L.T.S.- en. Het gaat bij deze bezoeken die in groepen van ongeveer tien leerlingen worden gedaan) niet om de bedrijven zelf, maar om de excursisten de diverse beroepen in de praktijk te laten zien. De bezoeken hebben tot doel de jongelui een oriëntatie te geven die tezijnertijd hun beroepskeus zal vergemakkelijken. (Van onze correspondent) MAASLAND Door de gladheid van de weg kwam een personenauto van de heer V. woensdagmorgen ter hoogte van de Kluisbrug te slippen. Een botsing met een andere auto was niet te vermijden. De heer V. bracht het er wonder hoven wonder goed af, beter dan zijn auto die total loss was, een dood punt gekomen. In 1964 is er éénmaal een vergadering geweest. Beslo ten is toen nog één keer bij elkaar te komen, vermoedeljk om geheel te stop. pen. Reden: De gemeenteverordening is verscherpt, waardoor de politie beter in staat is om de vervuiling van de stad tegen te gaan. De commissie „Opgeruimd staat netjes" zal dus zichzelf min of meer wel opgeruimd hebben. Dat vernemen we uit het CBB-jaarverslag! De heer v. d. Spek is ook lid van de „huuradviescommissie" en daarvan ver meldt het CBB-jaarverslag, dat er in 1964 regelmatig is gewerkt en dat ertien zittingen in Schiedam werden gehouden. In totaal werden 489 zaken behandeld en adviezen verstrekt. Hoe die adviezen luiden mag niet worden vermeld, want dat is ambtsgeheim. De stand van de leden laat voor verschillende afdelingen ledenwinst zien, waarbij de Ned. Chr, Hout- en Bouw Bedrijfsbond NCHBB) en de Nederl. Cnr. Bond van Overheidspersoneel (NCBO) wel bijzonder goed afsteken met een resp. winst van 14 en 15. De NCBGC (Bedrijfsgroepen-Centrale) verloor 8 le den en de CMB (Metaal) liefst 17. In de cijfers van het ledental (dat in het jaarverslag 1977 is en in 1963 dus 1971) zijn niet begrepen de in Schiedam wonende kosters, apothekersassistenten, kappers en leden van Unitas, die bij de afdelingen te Rotterdam zijn aangeslo ten. De CBB zelf stond in 1964 voor een groot deel in het teken van het gouden jubileum, dat op 13 november in het Passage Theater gevierd werd met daags tevoren een receptie in Chr. Soc. Belan gen, waar ook oud-burgemeester nr. J. W. Peek sprak. Dat er nog heel wat omgaat In zo'n besturenbond blijkt wel nit het aantal verzonden en ontvangen brieven, nl. 525, Het bestuur bestond uit de volgende mensen: L. v. Pelt (voorzitter), W. F. Verniers secretaris), J. de Vaal pen ningmeester), J. H. Weverling, P. v. d. Spek en A. Goudzwaard. Eén van de afdelingen van de CBB is „Draagt Elkanders Lasten" (DEL) waar over secretaris T. N. A. van Est in zijn jaarverslag schrijft, dat met grote dank baarheid teruggezien wordt op het afge lopen jaar. Vele malen kon hulp geboden worden en doordat DEL ook op het collekterooster voorkwam, kwam een bedrag van 5400 binnen, hetgeen de heer v. Est een wonder noemt. Ruim 5300 daarvan werd overgemaakt aan liet hoofdbestuur van het CNV in Utrecht. Door de ijverige penningmeester J. A. Koudijzer werden 400 zakagenda's aan de man gebracht. Voorzitter van DEL is de hoer C. C. Bijl. Ook over de Chr. Woningbouw ver. „Onze Woning" vermeldt het jaarver slag één en ander van secretaris J. Verzijl (voorzitter daarvan is de heer N. Louis). De woningnood noemt men nog zeer urgent, hoewel de woningen van deze commissie voor 1964 gereed zijn gekomen en intussen allen be woond. Het financieel verslag laat een batig saldo zien van 78,22 (in 1963 57.48). in zijn openingswoord stond voorzitter v. Pelt even stil bij het plotseling overlijden van distriktsbestuurder H. Leusink, ter wiens nagedachtenis de aanwezigen staande een minuut stilte in acht namen. Er werd op deze geanimeerde verga dering ook nog gesproken over een eventuele oprichting van een Prot. Christ. Ouderbond. maar daarvan zag men voorlopig af. omdat er op kerkelijk terrein al zoveel verenigingen in die geest zija. De bestuursverkiezing had tot gevolg, dat secretaris W. F. Verniers met alge mene stemmen werd herkozen, terwijl voor de aftredende heer A. Goudzwaard nog geen nieuw lid gekozen werd. Een lichtpuntje vond men het feit, dat dit jaarverslag over een ledenwinst kon spreken, temeer omdat dat in de laatste jaren niet het geval was geweest. Men was hierover optimistisch ge stemd, ook al was het cijfer van de ledenwinst maar zes. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ter inleiding op de komende herdenking van de nationale bevrijding in 1945 is vandaag en woens dag voor de leerlingen van het voortge zet onderwijs de film „De Overval" in de Stadsgehoorzaal vertoond. In totaal zeven voorstellingen hebben totaal vier duizend scholieren van de beide lycea, de L.T.S., de Chr. Detailhandelsvafc- schooL de Chr, Huishoud- en Industrie school en diverse ulo's de uitstekende rolprent gezien. Woensdagavond was er een extra voor stelling voor het gemeentebestuur en zijn genodigden. Aanwezig waren commissaris van politie dr. C. N. Peijster, verschei dene leden van de gemeenteraad, hoof den van diensten en bedrijven, leden van het comité nationale gedenkdagen, het comité Oorlogsmonumenten Vlaardingen, besturen van de voormalige verzetsorga nisaties, schoolbestuursleden, hoofden van scholen en vele ambtenaren. Da heer H. K. van Minnen, wethouder van onderwijs en culturele zaken, sprak een kort welkomstwoord, waarin hij burgemeester mr. J. Heusdens veront schuldigde. Voor de pauze werd na het wereldnieuws een film over de werken van Rembrandt vertoond. Vierhonderd mensen hebben deze buitengewone voor stelling bijgewoond. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Welvaart en luchtverontreiniging in de Rijnmond", dat is de titel van een causerie, die mr. H. Versloot, voorzitter der Vereniging tegen Luchtverontreiniging, zaterdag van 14.45-15 uur_ in het VARA-radiopro- gramma houdt. Zijn vraagstelling is „Hoe kunnen wij de welvaart vergroten en toch onze welreld bewoonbaar hou den?" „Rokende schoorstenen zijn een geliefd beeld van arbeid en welvaart, maar er kan ook te veel rook uit de schoorstenen komen", zo duidt de heer Versloot het vraagstuk aan dat samenhangt met. de steeds vuiler wordende lucht boven het Rijnmondgebied. Zo ernstig als in som mige buitenlandse industriecentra is de situatie in Rotterdam en omstreken nog niet. Maar er gaat bijv. alleen al tweehonderd miljoen kg zwaveldioxyde de lucht in, dat met regenwater en vocht een bijtend zuur vormt, waardoor longen worden geschaad. Dat is slechts één facet, waarvan mr. Versloot in zijn lezing uitgaat. Er zijn andere gevaren voor mens, natuur, ge bouwen en goederen. Voorzover in geld uit te drukken: een schade van honder den miljoenen guldens per jaar. Mr. Versloot is ervan overtuigd dat bij goede wil en samenwerking tussen overheid en industrie de Rijnmond niet in een slechte reuk heeft te staan. Vooral de laatste tijd is de indruk gegroeid dat de luchtveront reiniging technisch te verhinderen is. Mr, Versloot- meent dat deze belangrijke zaak zeker een voorlopig offer waard is. ROTTERDAM De 27-jarige muzi- kant Errol Johannes uit Frankfurt am Mam slipte woensdagmiddag met zijn personenauto, rijdende van de Boompjes, op het gladde wegdek en botste tegen de bovenbouw van de Willemsbrug. De 26-jarige mevrouw A. Johannes- Buchholtz, echtgenote van de muzikant, liep enkele schaafwonden op.. Zij werd naar het Diikzigtziekenhuis gebracht Na onderzoek kon zij naar de Van Harmeien- straat, een tijdelijk adres, terugkeren. 0 ROZENBURG Mevrouw J. L. van Oudenaarden-Hordijk, leidster van de Ro- zenburgse Stichting voor Gezinsverzorging ii dezer dagen verhuisd naar Langeplaat 9. Aanvragen voor gezinshulp worden inge wacht dagelijks van 9 tot 10 uur eh 's avonds (behalve zaterdags) van 18-19 uur. O HOEK VAN HOLLAND Op initiatief van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers zal dinsdag aan de bejaarden van de sociëteit een Paasmaaltijd worden aangebo den. Deze maaltijd wordt gehouden in de Schiettent aan de Rietdijkstraat en begint om 12 uur. ALL-SEASON JAS (Van een medewerker) CCHIEDAM Het tijdvak van 1 J augustus 1963 tot 1 augustus 1964 wordt door de Vereniging tot Bevor dering van Christelijk Onderwijs te Schiedam een rustige periode ge noemd in het jaarverslag van secre taris A. M. Vogelij, welk jaarverslag op de jaarvergadering van woensdag avond in gebouw Irene werd behan deld. Ondanks die rust wordt gesproken over een jaar vol zegeningen. Daarbij doelt het jaarverslag in de eerste plaats op de toename van het aantal leerlingen van de Prinses Margrietschool, die door de lei ding van de aktieve heer \V. A. v.d. Jagt als hoofd van die school goed werden opgevangen. Ook de Prinses Beatrix- school is momenteel behoorlijk bevolkt. Bijzondere vreugde bracht de viering van het 40-jarig bestaan van de Kon. Wilhelminaschool teweeg. De behuizing van de tweede ULO- school is nogal gecompliceerd, omdat deze school nog steeds in drie school gebouwen is ondergebracht, hetgeen een handicap is voor het hoofd en de leerkrachten en zeker niet bevorderlijk voor de groei van deze school. Dezelf de moeilijkheden gelden voor het kleuteronderwijs in Nieuwland. Er zijn drie lagere scholen in Nieuwland, maar men beschikt slechts over één houten kleuterschoolgebouw. Om het onderwijs doorgang te doen vinden, moesten de kleuterklassen in de benedenzaal van de Opstandingskerk en in lokalen van de Barend Mastenbroek- school worden ondergebracht, terwijl leerlingen van de Mastenbroekschool naar lokalen van andere scholen moesten verhuizen. Dit alles voldoet allerminst aan de eisen van deze tijd, aldus het jaarverslag. Vooral nu er in deze „welstandstijd" zoveel gesproken wordt over het culture le peil bij onze jeugd, meent men, dat in de eerste plaats gezorgd dient te worden voor voldoende schoolgebouwen, waaraan zo dringend behoefte is. In Nieuwland houdt de scholenbouw geen gelijke tred met denog steeds (Van onze correspondent) MAASSLUIS Het college van B. en W. is woensdag voor. het eerst in nieuwe samenstelling bijeengekomen. "Zoals bekend, werd maandagavond dé (socialistische) heer J. Smit als derde wethouder gekozen. In die vergadering van het uitgebreide dagelijks gemeentebestuur is de porte feuilleverdeling opnieuw geregeld.: De versterking was uiteraard aanleiding tot een „herverkaveling", die bet mogelijk maakte dat de burgemeester en de twee andere wethouders wat van hun (te vele) taken overdroegen. De verdeling is als volgt geregeld: Burgemeester W. J. D. van Dijck: alge mene zaken, stadsuitbreiding en finan ciën. Wethouder. P. v.d. Snoek (tevens loko- burgemeester)sociale zaken (ook pen- siontehuis „De Breede Trappen"), volkskredletbank, volksgezondheid en de woonruimteverdeling. Wethouder J. v. Geldcrehï openbare werken (waaronder woningstichting), haven en gemeentebedrijven (gas. wa ter, elektriciteit). Wethouder J. Smit: onderwijs en culture le zaken, waaronder sport en' recreatie (voorheen van wethouder V. d. Snoek) en personeelszaken (voorheen in han den van de burgemeester). 0 MAASLAND Woensdagmorgen heeft notaris C. F. Petit dit de la Roche in het Trefpunt geveild een boerderij met 20 ha weiland, gelegen aan de Westgaag, De zes percelen kwamen tezamen in trekgeld te staan op 324.000. Tevens werden geveild vijf woonhuizen, staande aan de Langetaam 30, 32, 34. 36 en 38. Deze werden resp. ingezet op 5000, ƒ5100, 7700. ƒ8500 en 10.400. (Van een onzer verslaggevers) DE LIER Met ingang van maandag 21 april wordt de veiling Westerlee geheel „neerzetveiling". De produkten, die reeds in blok werden verkocht en ook in blok zullen blijven geveild (sla, komkommers en tomaten), worden dan ook neergezet. Alle overige produkten worden vanaf maandag neergezet in de nieuwe hal naast dc bestaande fustloods. Deze produkten moeten uiterlijk 9.30 uur binnen zijn. Ook met ingang van maan dag worden de tomaten elke veilingdag geveild- fa LtAÉH* CCHIEDAM Grote zandvlakten aan de Schiedamse zijde van het VijfsIuLzengebied duiden op komende ver anderingen voor het verkeer. Men is bezig een tijdelijke omlegging te maken in verband met de, snel vorderende, bouw van de Beneluxtunnel. Bij de Vijfsluizen zal namelijk, zoals bekend, het tunnelverkeer over een viaduct stromen, terwijl het verkeer VlaardingenSchiedam v.v. daar onder door gaat. Voor de bouw van dit viaduct moet het verkeer enige tijd worden omgeleid, een maatregel die al vrij spoedig zal ingaan. Links het gemaal Vijfsluizen, in het midden de hoge flats aan de rand der Schiedamse bebouwing, tegenover Wilton-Fijenoord VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal: Meisjes in verkeerde handen" (Bitter Harvets), zaterdag 10, en dinsdag 13 april. 20.00 uur (18 jaar). Jennie Jones, een charmant, levenslustig meisje droomt van een luxe leven. Zij verlaat haar geboorteplaats en zoekt haar heil in Londen, waar zij allerlei dubieuze vrienden maakt. De ontmoeting met een serieuze kelner doet haar even de zucht naar geld vergeten, maar voordat het tot een huwelijk komt. bezwijkt ze voor de verlokkende aanbiedingen van een impresa rio. Het geld maakt haar niet gelukkig en ze pleegt tenslotte zelfmoord. Hoewel de makers van de film er wellicht naar hebben gestreefd het probleem van door reclame enz. verblinde meisjes, serieus te behandelen, maakt de film een feuilleton achtige indruk, het satyrisch element levert enkele geslaagde scènes op. Het is een film die weinig aanspreekt. ("Van «en onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mevrouw A. M. v. 3. Schot-Maat, 64 jaar oud, is levenloos op bed aangetroffen in de woning, die het echtpaar V. d. Schoot bewoont aan de Holdearweg (Kethel). De heer J. A. v. d- Sehoot, 66 jaar oud, lag bewusteloos te bed. Buren kwamen tot deze ontdekking. De oorzaak is kolendampvergiftiging. De man- werd in de Noletstiühtmg opge- nomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Christelijk gemengd kinderkoor „Jong Insulinde" onder leiding van de heer H. de Jong verleent zaterdagmorgen vocale mede werking aan de gemeensebapszang van „Kom zing met ons en doe als wij" in de Grote Kerk. Tien minuten voordat het eigenlijke samenzangprogramma begint (om lu.SO uur) zingt het koor „Blijf bij mij Heer" en „Mijn goede Herder is de Heer". Ook tijdens het intermezzo van de gemeenschapszang zal het koor nog twee liederen uitvoeren. De instrumen tale begeleiding is ditmaal in handen van de heer J. van Leeuwen, organist van de Pnielkerk. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bevolking van Schedam is zaterdag van negen tot vijf uur welkom bij de N.V. Vereenigde Glasfabrieken (Vegla) aan de Buitenha venweg 114-116. Dan kan een ieder de fascinerende produktie van glas bekijken. De gehele dag zullen onder deskundige leiding groepen worden rondgeleid. Tevens zal de film „Glas" van Bert Haanstra wor den vertoond. Na afloop van het bezoek wordt „een glas geschonken". SCHIEDAM Geboren: Jolanda dv D N van Ttele en J van Wijk; Rudolphus zv R G van Hagen en M P Snijders: Marinus zv M de Raad en M W A Ter laak; Caroline <lv C Rijke en W A Voogt: Frans C zv F C de Ronde en N van den Bergh; Sander L. zv S Nijveen en J H van Luljn. Overleden: LCUli Smits, 79 jr. verdergaande nieuwbouw, hetgeen men zeer betreurt. Men spreekt de wens uit, dat de hiervoor verantwoordelijke in stanties de vereniging uit deze impasse zal helpen. Het ledental van de scholen bewoog zich over het algemeen in stijgende lijn, terwijl de personeelsbe zetting een gunstig beeld liet zien. Namens de hoofden van scholen brach tén de heren D. M. Corpel' en G. de Raad verslag uit over het schooljaar 1963/ 1964, gespecificeerd over kleuterscholen, lagere scholen, voortgezet gewoon lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs. Er werden ook weer diverse schoolreizen ondernomen, terwijl de leerlingen van de zesde klassen der lagere scholen een bezoek van een week brachten aan het schoolbuitenhuis in Oosterhout. Behalve genoemde verslagen had pen ningmeester H. IJsselstein ook voor een verslag gezorgd, waaruit bleek, dat er zo'n slordige miljoen gulden gemoeid is bij de uitgaven en inkomsten van deze vereniging, die twintig scholen onder zich heeft. Veel dank bracht voorzitter mr. H. Snoep dan ook voor het werk van secretaris A. M. Vogelij en penningmees ter H. IJsselstein, terwijl hij oor het onderwijzend personeel woorden van waardering toesprak. Verder werden de moeilijkheden van da GLO-school besproken, waarbij het ULO, VGLO en kleuteronderwijs be trekken is en de problemen zich vooral op de kleuterschool richten. Men hoop te. dat binnen afzienbare tijd hiervoor een oplossing gevonden zou worden. De heer G. de Raad, die de nestor is van de schoolhoofden, heeft deze redelijk bezochte jaarvergadering besloten. IJ ft BESTAAN vergevorderde plannen da unieke verzameling platen, prenten en tekeningen die met elkaar de vermaarde verzameling Atlas Van Stolk vormen en nu zyn ondergebracht aan de Groene "Wete ring 11 over te brengen naar de Hoflaan 10. Dit pand is daarvoor ter beschikking ge steld door de heer C. van Stolk Az., direc teur van d'Blaamve Molen. Voorts ligt het in de bedoeling de tuin achter het huis ie zijner tjjd in te richten als blindentuin, zoals ook Den Haag een blindentuin kent. En ten slotte zal de gemeente gaan deel nemen aan een. nieuw te vormen stichting. Be huidige stichting kwam in. 1930. met eigen kapitaal tot stand. Door de deelname van de gemeente wordt de financiële Basis van de stichting sterker. De conservatrice van de Adas Van Stolk mejuffrouw W. A. Hl Crol vertelde, dat de realisering van de plannen wellicht a] een feit zou zyh geweest, indien er zich geen fiscale moeilijk heden hadden voorgedaan. De hoop ii er echter, dat deze moeilijkheden binnen niet al te lange tjjd tot oplossing kunnen worden gebracht. Stichter van de Atlas Van Stolk is Abraham van Stolk Com.zn„ die in 181! werd geboren en in 1896 overleed. Uil liefhebberij begon hij in 1835, dus 21 jaar oud, met het verzamelen van Nederlandse prenten en platen, ook van personen, die hij bewaarde in grote boeken, zogenaamde atlassen, aan welke methode van bewaren de verzameling haar naam Atlas Van Stolk heeft te danken. De col lectie omvat op bet ogenblik een 40.009 prenten en platen en daarnaast een 1500 boeken, waaronder zeer zeldzame. De prenten zijn van allerlei aard. Er berinden zich spotprenten onder, geschiedenisprenten, zinneprenten, en zeer vele hebben betrek king op Rotterdam. TN DE LOOP VAN decennia is do collectie uitgegroeid tot een collectie met zeker een Europese vermaardheid- Organisatoren van tentoonstellingen hebben meermalen een beroep op de Atlas Van Stolk moeten doen, omdat bijzondere pren ten en platen alleen maar daarin waren to vinden. Een voorbeeld hiervan is de ten toonstelling The Orange en the Rose, die medio 1964 in het Victoria en Albert- museum te Londen werd gehouden. Aan vankelijk was de Atlas Van Stolk onder gebracht in het kantoorpand van de. hout handel A. van Stolk en Zoonen aan de Schie, waarvan Abraham van Stolk firmant was. Later verhuisde zij naar het G. W. Burgerplein. Toen dit huis te klein werd vond de collectie een onderkomen aan de Groene Wetering, in een pand, dat toe behoorde aan een oom van de toenmalige beheerder. Van 1947 wordt zij daar nu bewaard. De nieuwe behuizing beeft vele voordelen boven de oude. Het is trou wens de bedoeling, dat de Atlas Van Stolk in de toekomst meer kansen wordt gegeven zich te presenteren dan nq het geval kan zijn. Steeds heeft een Van Stolk de Atlas Van Stolk beheerd. Na do dood vaa Abraham van Stolk, de stichter, geschiedde dit door diens zoon Jacobus, die werd op gevolgd door zijn zoon Abraham. Ten slotte kreeg Jacobus van Stolk Azn. de collectie onder zyn beruslig. Tot zijn dood op •1 december van bet vorige jaar heeft deze achterkleinzoon van Abraham van Stolk het beheer uitgevoerd. T)E 22-JARTGE J. J. Klijsen (Korhaan. straat), wiens auto zondagmorgen door stakende taxichauffeurs onklaar werd gemaakt, heeft bekend, de politie een on juiste voorstelling van zaken tc hebben gegeven. Hij had verteld, dat postende stakers de banden van zyn personenauto op de hoek van de Wolphaertsbocht en da Bas Jungerinsstraat hadden doorgesneden, nadat hij zijn aanstaande schoonouders en zyn verloofde van een feestje te Vlaar dingen naar huls bad gebracht. Dit verhaal ia echter niet juist! Taxichauffeurs, die zondagmorgen vroeg op de Vondelingen- weg postten, hebben daar de banden van do auto doorgeprikt, omdat de lieer Kljjsen (tegen betaling van de benzinekosten) twee zeelieden en een vrouw vervoerde. Hij was onderweg naar Rozenburg. Toen hij niet precies wist welke richting hij opmoest, stopte hij om voorby gangers de juiste weg te vragen. Hy had pecb, want do mannen, die langs de kant stonden, waren postende stakers. Een woordvoerder van het OVB deelde mee, dat de beer Klijsen, die na een ongeluk In militaire dienst invalide is,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1