1 floribunda '65 Fusie Hermes DVS-SW verder weg dan ooit? AGENDA 3. „De Goede Hoek" DRIE AUTO'S GERAMD: 4 MAANDEN NIET RUDEN Internationaal duel op voetbalveld Europoort ROTTERDAM VSfcKADE Koos de Kapper pleitte en zei 2 dagen Verf van de vakman 1.„De Kroon" 2.,/t Verfcentrum 4. „Kleurklavier" SVV-circulaire bRengt sportivereld in hevige beroering Bekrachtiging oprichting voetbalschool Verdachte voert hoop zand ten tonele - vergeefs GerefKethel met goede wijkavond Zomeravondvoetbal gaat 10 mei neer beginnen Spaarbank: ton over in maart Verdachte met draaierig verweer Werf Gusto: 9 Geen succes voor schrijver dichter /handelaar Voetbalschool Geen sprake van Oppn kaart P. van Rijn gehuldigd bij Oud-Strijders PANTALONS 55 55 «I DE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 9 APRIL 1965 VERTREK MICROFOON Iedere avond, optreden - van balletgroep en beeldhouwer aan de slag SCHIEDAM Een dezer dagen naar de besturen van de Schie- damese amateurvoetbalverenigin gen verzonden schrijven van SW heeft de sportwereld in Schiedam blijkbaar in grote broering ge bracht. Diverse verenigingen heb ben al laten weten niet ingenomen te zijn met de circulaire-inhoud en vooral Hermes DVS heeft zich als tweede betaalde club in Schiedam bedreigd gevoeld. Door deze situ atie is een fusie tussen Hermes DVS en SVV thans verder weg dan Immers heeft Hermes DVS in de ooit* tevoren het geval is geweest- afgelopen jaren reeds enkele malen te kennen gegeven serieus te wil- Garage Van Dalen N.V. HEREN KOFFIE Vandaas en morgen ..era dagelijks VLAARDINGEN BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN len prate nover fusiemogelijkhe den tussen Hermes DSV en SVV, maar SVV hield zich afwijzend tegenover dat voorstel. er pe-* <t.0 uii A DEN DRAAK TOCH WEL. KANTOORARTIKELEN VERLOVINGS RINGEN modehuis (Van een medewerker) SCHIEDAM „Hoog" bezoek kreeg woensdagmorgen tijdens de wekelijkse zitting van het kan tongerecht mr. H. van Vloten in de persoon van Koos de Kapper. Koos de Kapper, pseudoniem van A. Dollée, de nu ruim tachtigjari ge schrijver, dichter, handelaar in tweedehand artikelen, haarsnijder en niet in de laatste plaats pleiter. Een kleine, altijd opgeruimde man, met zijn uiterst minieme koffertje, waarop naam en adres (als het koffertje van Prinsjesdag) in wit te letters vermeld staat, de onaf scheidelijke alpinopet en het brui ne, ronde brilletje waarmee bij in de loop der jaren een begrip is ge worden in Schiedam. Schromelijk Zo niet mazBsmm S 'l VORIGE week waren we in een ver- v trek, waar de door zenuwen be zwangerde atmosfeer is te snijden. Het is een koffiehuis, kantine of restaurant dat op naam staat van de heer H. M. W. Westerlaken uit Den Haag. Ten minste, een bordje aan de ingang van het etablissement noemt hem. De heer Westerlaken (voor wie het nag niet weet) is directeur van het Centraal bureau voor afgifte van rijvaardig heidsbewijzen (afgekort met de be kende klank CBR). De pogingen nu, die worden gedaan om het bewijs van rijvaardigheid te veroveren, zijn de oorzaak van die zware atmosfeer. Het is een rijke belevenis een uurtje in dat vertrek aanwezig te zijn. De ramen bieden een ruim uitzicht op het frequente verkeer, dat over de Rotter damse Statenweg gaat. Meer naar rechts ligt het drukke kruispunt van deze weg met de Walenburgerweg. Zij. die zich aan een rijproef willen onderwerpen, wachten aan tafeltjes en werpen soms een bange blik naar buiten. Daar, in al dat gerij worden ze straks geworpen. Een verdieping hoger zitten de examinatorendie in de hechte organi satie van de heer Westerlaken, meen ik, adviseurs worden genoemd. Deze mannen zijn geroepen om een sterke dam op te werpen tegen de toenemende onveiligheid van het ver keer. Ze werken nauwgezet aan deze dam. Wie niet voldoende rijvaardig is, en dat zijn er velen, komt niet door het examen. Er zijn er. die al op het eerste kruispunt, dat door het raam is te zien. stranden. Het is in de mode om een rijbewijs te halen. Maar de CBR-dam houdt de stroom wel tegen. QP de tafeltjes nan de examinatoren staat een microfoon. Daardoor roe pen ze de naam van de kandidaat af. Hun metalen stem klinkt dan bene den en het is alsof elk geluid uit de luidsprekers de sfeer nog meer ge spannen maakt. „Wil meneer of „Wil mevrouw boven komen?" Als iemand het af laat weten, wordt de oproep herhaald. Wanneer dan nog niet wordt gereageerd, komt de exa minator beneden en roept, staande in de deur van de kantine nu, met zijn natuurlijke stem nog één keer de naam af. Daarna is het afgelopen. De naam van haar, die we goed kennen, klonk ook. uit de luidspreker. Wil mevrouw Dan zeg je Sterk te hoor...kalm blij ven.'.'. Maar .zulke woorden -klinken onwezenlijk in dat restaurant, pan def'he'èr Westerlaken. Ze*ging naar Jboveh, e.n«even, latei" zagen we haar met de man van de on bekende stem de trap afkomen. Ik voelde me vol met medelijden. Bel ons voor een demonstratierlt BUYS BALLOTSTRAAT 4 VL AARDINGEN Telefoon 8700 r\E tijd van drie kwartier in dat ver trek onder die omstandigheden lijkt uren. Stevige koffie tappen ze daar. Dat is een góed ding.-De instruc teur begon over auto's te praten. Maar we weten weinig van die dingen af en volgden in gedachten de- bekende examenroutes, zoals Kleiweg, Boven- dijk en Doen.ko.de. Het was omstreeks het middaguur. De examenmachine draait voortdurend door. Maar een aantal heren--.boven, had lunchpauze en daalde de trap- af om in-een gereserveerde hoek van de kantine plaats te nemen. Ze passeer den rakelings ons'tafeltje niet boter hammen in een pasticzakje. Haar waren ze weer na een poosje. Nu zagen we ze niet meer als machti ge figuren onder leiding van de op permachtige Haagse directeur, maar als plichtsgetrouwe burgers van onze maatschappij. We hoefden ze niet te groeten, want-we waren toch maar een gevalletje voor ze geweest. Toch had den we er wel één vriendelijk op de schouders willen slaan en zeggen: „We. hebben toen een leuk ritje gemaakt. Bedankt voor die „ingreep", want de RET-verf is duur." Maar wat hadden we te zeggen? £E kwam weer binnen. Aan haar ogen zagen we het. Ineens leek het lichter in de ruimte. Dat was slechts een persoonlijke indruk. Want uit de luidsprekers klonk al weer blikkerig „Wil meneqr We -feliciteerden haar uitbundig. Zij zei: „Het was toch met zo moeilijk. Je krijgt alle kans om te slagen." Deze woorden verstikten in de zware atmosfeer. Voor velen is in dat restaurant van de heer Westerlaken alléén de koffie goed Stetl." Museum Maassteden. 20,15. De .Ark, Keihei: verg., 20. Opening Salon der Groene Kruis, le-den- Irene: Geref. Sociëteit, dansavond. 20. ïmrsum Corda: „Harmonie", leden- verg., 14.30; Afscheid voorz. Jongman, 38- UJV-gebonw: Sociëteit Passe-Partout. «oosavond. 19.30. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28. tel 263954 (b.g.g. 115538, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a. tel. 152400. Klachten over bezorging: Agentschap 'aclr.zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag. Bijbellezing en «verdenking. teL 141000. Apotheek: 't Gouden. Hert, St. Liduina- •traat 58a, teL 268364. <Van een medewerker) t SCHIEDAM Een hoop zand vormde het middelpunt Sn "de zaak tegen B. W. voor het kantongerecht die met zijn bromfiets een botsing had veroorzaakt met een auto. „Jawel", zei W„ „ik heb geen voorrang gegeven aan die auto, maar er lag een hoop zand op de weg en daarover ben ik geslipt". „Hoe lang hebt u er eigenlijk over gedaan", vroeg mr. Van Vloten vriendelijk, „voor u deze hoon zand had bedacht?" W. haalde zijn schouders op.„Teg en over de politie zeggen ze niets," vervolg de de kantonrechter, nu in het algemeen, „maar op de zitting komen ze met hopen zand aandragen alsof het niets is". „Het was maar een klein hoopje", bracht W. er tegenin. Zonder succes overigens. „Het is hier ongetwijfeld het zand waarmee de put gedempt wordt als het kalf eenmaal verdronken is", zei de officier, die evenals mr. Van Vloten weinig geloof hechtte aan de woorden van W. Hij hield het erop, dat het zand er nimmer gelegen had en niet uitkijken inplaats van slippen de aanleiding tot de botsing was geweest. Hij eiste 35 gulden of 7 dagen. „Zand ofgeen zand". Mr. Van Vloten, maakte er 25 gulden of 5 dagen van. verf 'van de vakman EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 Intussen heeft het bestuur van Her mes DVS zich spoedig beraden over de circulaire, van SVV. Woensdag 28 april zal in de kantine van Hennes DVS een specialevergadering be legd worden, waarvoor Hermes DVS alle plaatselijke voetbalver enigingen uit de amateursector heeft uitgenodigd, teneinde de brief van SVV nader te bespreken. Hermes DVS wijst er op, dat men zich distancieert van de inhoud van de inhoud van de SVV-brief, omdat geen contact geweest is tussen SVV en Hermes DVS hierover. Hennes DVS wil ook de plaatselijke belan gen behartigd zien en geeft te ken, nen meerdere malen pogingen aan gewend te hebben om tot een fusie te komen. Men verwacht op deze vergadering een openhartige discussie tussen al len die momenteel leiding geven aan het Schiedamse voetbal. Twee bestuursleden van elke vereniging zijn uitgenodigd: De brief van SVV is ruim drie kantjes lang en lijkt minder „onrustwekkend" dan men intussen heeft doen voorkomen. Ook de zaterdagclubs HBSS, PPSC, GTB en GSS hebben de brief ontvangen, maar na onze informatie bleek, dat die bestu ren het schrijven nog moeten behande len. In feite is de inhoud van de circulaire weinig meer dan een bekrachtiging van de vijf jaar geleden bij en door SW opgerichte voetbalschool. SW wijst er op. dat Schiedam geen achtergebleven gebied mag worden op sportterrein en vandaar, dat men. topspelertjes van de amateurverenigingen op wil vangen, door hen bij SW en door de SW-trainer M. Goosens te laten trainen. Dal zette juist kwaad bloed bij de verenigingen en uiteraard vooral hij Hennes DVS, dat van mening is, dat SW straks op deze manier alle eventuele topspeiers naar zich toe zal trekken. SW stelt in de brief, dat die amateurverenigln gen eventueel aanwezig wantrouwen t.a.v. het afromen van hun talenten terzijde zullen moeten stellen, aangezien hiermede het belang van de talentvolle voetballer en het Schiedamse voetbal in het algemeen wordt gediend. Op de inhoud van de circulaire willen we nog nader terugkomen, maar voorlo pig hebben we kontakt gezocht met de secretaris van SW, de heer J. de Vries, die ons donderdagavond desgevraagd meedeelde niets van de voorlopige com mentaren van de verenigingen te kunnen begrijpen. Althans van die clubs, die het er niet mee eens waren. Er kwamen ook reeds enkele gunstige reacties van ver- enigingen die begrip tonen voor wat SVV van plan is. DE heer De Vries zei voorts, dat er geen sprake is van spelers „aftrogge len" van andere clubs, want sedert het bestaan van de voetbalschool (vijf jaar drabit die al bij SW) is nog niet één speler van de amateurclubs naar de Betaalde Sector van SW overgegaan. Integendeel, wel aren er enkele gedesil lusioneerde SW'ers, die niet meekonden in de topteams van SW en naar amateurclubs overgingen. Wat SW met de circulaire heeft willen bedoelen is niet anders dan de bekende voetbalschool in een nieuw jasje te steken en verder met geen enkele bijbedoeling. Of de andere verenigingen er evenzo over denken, zal woensdag 28 april bekend worden. Of misschien al eerder, wans op dinsdag 13 april houdt de SBLO haar jaarvergadering en? wellicht komt dit dan ook ter sprake." SCHIEDAM In de Ark is öonderd onder leiding van ds. J. Couvee een zeer geslaagde wijkavond der Geref. Kerk te Kethel gehouden, waarvan de voorberei ding-in handen was van de z.g. werk- commissie. Een -der hoofdmoten van het gevari eerde programa was het optreden van de 26-jarige mejuffrouw Adri Stam uit Dubbeldam, een niet-ziende, die hard bezig is met de' studie voor zangeres. Toen een.tweedehanspiano, die haar va der had gekocht, bitter tegenviel hebben de Dubbeldammers spontaan 2600 bij eengebracht voor een nieuw instrument. Mej. Stam trad in Kethel voor de zesde maal voor publiek op. Zij zong een viertal geestelijke liederen, die opvielen door een gevoelvolle vertolking. Zij mocht dan ook veel waardering ontvan gen van het ontroerde publiek. Een an der belangrijk onderdeel van deze avond was de opvoering van een blijspel, dat leden der kerk hadden ingestudeerd on der regie van de heer J. van Waarden- Zij oogstten daarmee succes. Tijdens enkele pauzes werden de vele nieuwe leden (als gevolg van de bouw in „Groenoord") voorgesteld en werd een tombala afgewikkeld, waaruit een resul taat van ƒ,120 voortkwam, dat weer ten goede komt aan de activiteiten der organiserende commissie. Niet te loochenen is, dat SW in deze open kaart speelt, ook al heeft men tevoren geen kontakt met Hermes DVS hierover gehad. Immers heeft voorzitter Maarten Eising op de receptie van PPSC de circulaire van SW alvast onder de aandacht van de aanwezigen gebracht, waarbij hij de wens uitsprak, dat erin Schiedam nu eens 'iets zou gebeuren op het terrein van de voetbalsport en de samenwerking tussen de plaatselijke ver enigingen. Welnu, dat zal dan In de komende weken het geval zijn, al dient afge wacht te worden of de clubs achter SW zullen gaan staan, dan wel - achter... Hermes DVS. (Van een medewerker) SCHIEDAM Maandag 10 mei zal de Algemene-Bedrijfs-Competiiie voor dit seizoen weer een aanvang nemen. De in schrijving voor deze wedstrijden, die onder de naam ABC gespeeld worden, is juist dezer dagen gesloten en er hebben zich niet minder dan 29 clubs van bedrijven laten inschrijven. Wel een bewijs, dat er weer veel belangstelling bestaat voor deze wedstrijden, Op welke velden men de wedstrijden zal spelen, is nog niet zeker. Er worden momenteel nog onderhandelingen ge voerd met de betreffende instanties en met enkele, verenigingen, maar het ziet er wel naar uit, dat in ieder geval de twee velden aan de Schietbaanstraat gebruikt zullen worden. Mogelijk komen daarnaast nog enkele velden ter beschik king van de organisatoren, van de ABC, maar welke velden dat zullen zijn is nog niet bekend. Wat wel bekend is is, dat op woensdag 21 april een vergadering - belegd zal worden waar de deelnemende verenigin gen hun bescheiden zullenontvangen, zoals legitimatiekaarten, programma's, en reglementen. Nieuwe verenigingen zijn dit jaar o.m. Coca Cola. 0'65, Standaart, Loendersloot en v. d. Bor. De volgende verenigingen ,die reeds eerder van de partij waren, hebben ook nu weer ingeschreven: GZV, HAV-Bank, Helios. Hoek, Total NIVA, GPS, PTT. SCF, Scheffers, EPBH, Enka, Ter Braak, v. d. Moezel, Waldo, Eurotax en Vegla. Naast deze competitie zal ook de Schiedamse Zomeravond Competitie (SZAC) weer.van start gaan, waarvoor de, inschrijving,10 april zal sluiten. Van alle 'Schiedamse verenigingen mogen twee elftallen hieraan deelnemen, uitkomende in de hoogste reserveklassen van de KNVB. afd. Rotterdam. Van half mei tot half juli hoopt men deze competitie af te werken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de Spaarbank anno 1820 werd in de afgelopen maand 132.155,85 meer ingelegd dan terugbe taald. tegen een mlegoverschot van f96.781,79 in maart 1964. Het overschot van het op 31 maart afgesloten kwartaal ad. ƒ1.401.273,06 overtrof daardoor juist nog dat van het reeds gunstige eerste kwartaal 1964 ad 1,387.06237. Wat bij nader bezien van de cijfers opvalt is de sterke stijging van de omzet. In het afgelopen kwartaal werd ingelegd 7.291.6)6.37 (Ie kw. 6.373.737.24) en terugbetaald ƒ5.890.343,31 (le kw. 1964 ƒ4.986 674,87). Bereikte naar bekend het totale tegoed van de spaarders op 16 februari de 50 miljoen gulden, in maart werd een nieuwe mijlpaal bereikt, het aantal spaarbankboekjes in omloop overschreed namelijk de 55.000. Een respectabel aan tal op nog geen 82.000 inwoners. Per 31 maart 1965 waren de door inleggers toevertrouwde gelden en de reserves voor 30,2 miljoen belegd in effecten, voor 9,1 miljoen in hypothe- Ken en voor 11,9 miljoen in onder handse leningen aan gemeenten e.d. De cnbelegde middelen bedroegen ruim 3,5 miljoen. FKANSENSTKAAT 23 TELEFOON €436 VLA ARDIN GEN QCHIEDAM Voor het kantongerecht O had een minder prettig verloop de zaak tegen S. H. de R., die met zijn bestelauto'op een nat wegdek, door een verkeerde manoeuvre was gaan glijden en daarbij drie auto's had geramd. „Ik kan niet hard gereden hebben", zei R. ik was pas vijenzeventig meter van huis." Hij zag de zaak blijkbaar nogal licht in. Volgens hem was het allemaal zo gekomen. Het was nat nietwaar, nou en keien zijn niet te vertrouwen, dat weet iedereen. Hij moest remmen en toen gebeurde het. „Ja, toen gebeurde het" zei mr. Van Vloten bedachtzaam, toen draaide u tweemaal om uw as, gleed dwars de weg over, ongeveer tien meter breed, en ramde drie auto's, waarvan er één voor de helft het trottoir werd opge drukt. En dat allemaal met een hele lage snelheid." „Ja", zei R„ die vol bleef houden, dat hij 15 hoogstens twintig kilometer kon hebben gereden. „U hebt ook aleens een ontzegging van de rijbevoegdheid gehad, nietwaar kan de ntonrechter. verdachte", vroeg „Ik? Nooit". R. wist er niets vanaf. Zijn rijbevoegd heid ontnomen? Nee, dat was nieuw voor hem. Hij had vele dingen meegemaakt, maar rijbevoegdheid ontnomen, nee, dat kon hij niet optellen bij de lange reeks ervaringen. Dit was echt de eerste keer, dat hij daarvan hoorde. Of toch niet. was die keer. dat een andere rechter tegen hem had gezegd dat hij niet meer op een brommer mocht rijden ook geen ontzeg ging van de rijbevoegdheid geweest? Hij wist het niet, maar ais ze dat bedoelden, dan had hij een dergelijke ontzegging natuurlijk wel gehad. Mr. Van Vloten ging niet in op het draaierige verweer van R. maar gaf in plaats daarvan een overzicht van hetgeen de getuigen tegen de politie hadden verklaard. Dit hield ondermeer in. dat R, uiterst onvoorzichtig had gereden met een snelheid van ruim 50 kilometer. Ondanks de vijfenzeventig meter die R. van zijd woonhuis was verwijderd. „Hoe kan zij dat nou weten?" vroeg R. schamper aan de kantonrechter, toen deze de snelheid noemde, „ze zat in een stilstaande wagen en keek waarschijnlijk niet eens mijn kant uit". „Zeker keek zij uw kant uit", zei de officier, „hier (en hij stak het procesver baal in de lucht) vertelt zij: ,Jk keek uit het raam van de geparkeerde wagen de straat in en zag Ineens de wagen van R. de flauwe bocht uitkomen. Recht op me af. Ik schrok en probeerde nog de wagen uit te springen". Wel duideljk vind; u niet, een getuige, die de auto uit wil springen om haar hachje te redden toen zij dat doldraaiende projectiel recht op haar af zag komen." Hij eiste tegen R. een boete van 90 gulden of 18 dagen met een voorwaarde lijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 3 maanden. „Ik heb me geërgerd en verbaasd tegelijkertijd", zei mr. Van Vloten ic zijn vosmis. „Ten eerste over de maniei van rijden en ten tweede over ^de verklaringen, die R. tegen de politie heeft afgelegd. Ik hoopte, dat eén en ander hier op de zitting nader uit de doeken, zou worden gedaan, dat de slechte indruk die R. wekte een beetje zou worden weggenomen. Dat is niet gebeurd en dat is de reden waarom ik veroordeel tot de boete vaB 100 gulden of 20 dagen met een onvoor waardelijke ontzegging van de rijbe voegdheid van vier maanden met een proeftijd van 2 jaar." t«l«l. (01898) -3697 N BINNENWFG 397 ZWARTJANSJRAAT 85. ROTTERDAM - -MGR. NOLENSLA AN 512 -SCHIEDAM (Van een medewerker) SCHIEDAM De deze week gehou den kontaktavond.van de Ned. Bond van Oud-strijders en Dragers van het Mobili- satiekruis, afdeling Schiedam, heeft plot seling een feestelijk tintje gekregen. De voorzitter van deze afdeling, de heer P, van Rijn was namelijk 12% jaar voorzit ter van deze organisatie en de leden meenden, dat dit feit niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Zelf zou de heer Van Rijn beslist tegenstander hiervan geweest zijn, maar hij werd dit keer voor een voldongen feit gesteld. Secretaris H. D. Bakkes heeft de heer en mevrouw v. Rijn toegesproken en met een zilveren potlood meende men de waardering voor deze voorzitter tot uitdrukking te moeten brengen. Voor mevrouw v. Rijn waren er tulpen. In zijn dankwoord zei de heer v. Rijn, dat deze organisatie ten dode is opge schreven. Hij voegde er aan toe, dat dit maar goed is ook, want het zou niet best wezen, wanneer zich nog steeds oud gedienden aanmeldden bij deze organisa- lie. Dinsdag 4 mei neemt deze organisatie deel aan de herdenking der gevallenen, waarbij men meeloopt in de grote stoet, die naar het monument aan de Plantage zal gaan. Daarna volgt -dinsdag 11 mei weer een kontakavond. - w v - - - r 3 ROZENBURG Europoort heeft zijn. eerste voetbalveld zij het dan tijdelijk en de eerste wed strijd, die er gistermiddag werd ge' speeld droeg al. meteen een interna tionaal karakter. De inzittenden van de vele auto's op de Europaweg, die vrijwel allen wat met ■de industrie te maken hebben, zullen donderdagmiddag, tegen, zes uur wel vreemd opgekeken hebben toen zij het Noorse zeemanskerkje passeerden. Op het sportveld naast de kerk was het een bont gewemel van in kleurig tenu gestoken voetballers, die daar het eerste partijtje wegtrapten. Tevoren had de voorzitter van de commissie sport van de stichting Zee manswelvaren Rotterdam, de heer J. Buquet, H en W van Rozenburg en een aantal genodigden welkom geheten. Hij zei daarbij da: he» prettig zou zijn als er contact zou ontstaan tussen de opvaren den van de vele schepen die nabij Rozenburg de havens aandoen en de burgerij. Een van de manieren om dit contact te bevorderen is het gezamenlijk beoefenen van sport. Vandaar dat het spreker verheugde dat dit tijdelijk sport veld geopend zou worden. Dat burge meester J. C Aschoff hiertoe bereid was impliceert volgens de heer Buquet een warm hart van de Rozenbuxgse bevol king voor de zeevarenden. Burgemeester Aschoff zag in de ope ning van dit voetbalveld een symbool va de veranderingen binnen zijn gemeente. SCHIEDAM In de vergadering van de raad van commissarissen en de raad van beheer van de n.v. Werf Gusto v/h firma A. F. Smulders te Schiedam, is besloten aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen een dividend van 9 procent (onveranderd) uit te keren. SCHIEDAM Ter voorbereiding van de bekerwedstrijden, dte op 8 mei een aanvang nemen, heeft HBSS voor zaterdag een oefenwedstrijd aangenomen. Om kwart over vier spelen de Schiedammers in Femis tegen de nieuwe derde klasser Excelsior P. Vroeger was Rozenburg een vrijwel onbekende plattelandsgemeente en over enige tijd zal er een internationaal zeeliedentehuis verrijzen. Het .gebied neemt dus in belangrijkheid steeds toe. Ook de burgmeester hoopte op een prettig' contact tossen de zeevarenden en de burgerij. Hierna liep hij tussen een erehaag van de twee elftallen, naar een in de toegangspoort opgehangen scheeps- bel. Op deze bel, afkomstig van de zeesleepboot Hudson, waarin het jaartal 1939 TJOEWEL B. en W. thans nog niet kun nen komen met een financieel over zicht van de totale kosten voor het Rotter damse concertgebouw is, zoals blijkt uit de toelichting bij een ontwerp-besluïtter vote-; ring van een aanvullend krediet van ruim twee en een kwart miljoen, dat thans bij de gemeenteraad wordt ingediend, met zeker heid aan te nemen dat het uiteindelijke be drag dat voor het concertgebouw zal moe ten worden uitgegeven, de dertig miljoen, ver zal overschrijden. Interessant is in dit verband, dat de kosten voor het nieuwe congresgebouwen Den Haag ruim 49 mil joen gulden zijn geworden. B. en W, stel len de gemeenteraad nu voor, ten behoeve van de afbouw van het café-restaurant en de winkels in bet concertgebouw, de,in richting daarvan, liet droogstoken van het gebouw, wijzigingen van de centrale ver warming, ventilatie en foyer-vloeren, ver boging yan de algemene- en,directiekqeten en, het verlenen van compositie-opdrachten een-'aanvujlend krediet van 2.274.92] be schikbaar te stellen. Er is dit jaar nog, te verwerken 8.000.000 van de Investerings staat 1965, zodat er in 1965 beschikbaar "sou kunnen komert ƒ10.274.921. In de toelich-; ting bjj dit ontwerpbesluit tekenen B. en, W. aan, dat de architecten, de bouwcom missie en de direeteur van het concertge bouw er op zullen toezien, dat de uitgaven voor 1963 dit bedrag beslist nifet te boven zullen gaan. Voorts kondigden B. en W. in de toelichting aan dat het de bedoeling is 1.805.079 op de begroting-1966 te doen voteren. Voor bet concertgebouw Is reeds beschikbaar gesteld 24.053.362. "Met de thans te voteren en voor 1966 beschikbaar te stellen bedragen komen de kosten van het gebouw nu op 28.133.362, waarvan- tot en met 1964 reeds 14.631.000 is uitgegeven. Maar B. en W, stellen ook in de toelichting, dat niet is te voorspellen of er zich nog on- staat gegraveerd, sloeg de heer Aschoff „8-glazen". Nadat aan de ene zijde het Noorse,voorziene omstandigheden zullen voordoen, scheepselftal, gestoken in de Noorse die de eindafrekening hoger zullen doen: zijn dan de totaal beschikbare gelden en zij weten nu reeds, dat er nog bijberekening van bouwrente zal - moeten geschieden. B; en W. zeggen de gemeenteraad in ieder ge- kleuren blauw, rood en wit en aan de andere zijde het elftal ROZENBURG IN Rozenburgse kleuren geel-rood stonden opgesteld, verrichtte de burgemeester de aftrap. In de wedstrijd bleek Rozenburg van de aanvang af de meerdere en reeds in het eerste kwartier was de stand 29 voor- Rozenburg. De einduitslag werd 6-3 in het voordeel van de Rozenburger combinatie. in verschillende modellen, o.a. met riem en steekzak Af} •jf ook ^in light-weight jyj |»J sehledamsoweg 61 vlaai-dingen tal. 32D2 o Koos, de spil van de buurt. Altijd vrien- lijk, altijd glimlachend en altijd bezig. Eén der laatste vertegenwoordigers van de na de oorlog bijkans verdwenen „scharrelaars". Het slag mensen, dat immer be2ig met hun kleine, vaak zieltogende nering, kans ziet het hoofd boven water te houden en. meer nog, de humor van het vaak harde bestaan in ziet en deze overbrengt op zijn omge ving. Koos is in Schiedam de laatste Het is niet verwonderlijk, dat hij met enige onderscheiding werd behandeld. Koos de Kapper trad op voor de tegen over hem wonende melkhandelaar J. G R., die moest terecht staan omdat hij in zijn melkwagen enkele flessen bier had vervoerd, waarmee hij de drankwet had overschreden. „Schro melijk", vulde Koos aan, toen mr. H. van Vloten de zin „drankwet over schreden" van het procesverbaal oplas. Mr. Van Vloten vulde niet in. De wet is per slot van rekening de wet en ook de rechter dient zich te houden aan de letter van het proces-verbaal. „Volkomen schuldig", zei Koos, toen hem het woord was gegeven. En ten over vloede nogmaals: „Volkomen schuldig, maar(een vriendelijke blik van achter het ronde brilletje op alle heren afzonderlijk) hij heeft in onschuld gehandeld". Hij liet de woorden even goed inwerken en vervolgde; „Het was, moet U be grijpen, niet voor de verkoop, maar om de viering van een bruiloft enige luis ter bij te zetten. In dit geval de viering van een bruiloft van een familielid van mevrouw Bouwman". „Is dat de Blonde Leni, die U altijd in gedichten ten tonele voert?" onder brak Mr. Van Vloten. „Nee", zei Koos, „Mevrouw Bouwman is het pseudoniem voor Blonde Leni". Wie de veelbezongen Blonde Leni dan wel was. weigerde hij pertinent te ver tellen. Na enig zwijgen hervatte hij de draad van zijn betoog. „Hij was schul dig", zei hij „maar meende onschuldig te zijn. Zo zit het in elkaar". „Zo zit het niet in elkaar", repliceerde Mr. Van Vloten, die de tijd welke Koos nodig had voor zijn slotzin, ten nutte maakte door het proces-verbaal nog eens goed door te nemen. „Hier staat", zei de kantonrechter, „dat verdachte heeft verklaard, dat het bier niet voor een bruiloft, maar gewoon voor de verkoop was bestemd dat hij wist, dat hij in overtreding was en dat hij de boetes, die hij ervoor kreeg wel van de belasting af zou trekken." Het werd voor zijn cliënt 15 gulden of 3 dagen, nadat de Officier eerst 20 gulden had geëist. val een eindafrekening toe" als het gebonw gereed js. De hij de raadsbesluiten van 23' jnni 1955 en 31 maart 1960 toegestane kre-' dieten zijn tezamen geraamd op ƒ21.456.734. Daarin zijn bedragen opgenomen voor aan. schaffing van menbiiair, maar dat dient voor de inrichting van de drie concertzalen, de foyers cn de voor de exploitatie te gebrui ken dienstruimten. Toen bleven buiten be- schouwing de inrichting van de dienstruim ten die door de permanente gebruikers van het gebouw zullen worden gebuurd, vooral dus de Rotterdamse Kunststichting en bet Rotterdams Fhilharmonïsch Orkest. Het is de bedoeling, dat deze ruimten gemeubi- leerd aan de gebruikers beschikbaar wor den gesteld. De werkzaamheden zijn nu zo ver gevorderd, dat een deel van de inven taris van het concertgebouw zal moeten worden besteld. Deze voorzieningen betref fen de inrichting van de kassa's, filmcahi- nes.' .k'ttdruimtcn, kantine voor musici, re- petitiezaal, podium, kamers voor dirigen ten, solisten en vergaderingen, kantoorruim- len, pauzebuffetten en keuken. Verder moe ten de piano's en ciavccimbels worden aan geschaft en nog andere kleinere voorwer pen. Voorlopig ramen B, en W, de kosten op een miljoen gulden. VRIJDAG 9 APRIL 1915 Koning Albert. Gisteren is de Koning der Belgen, wiens eenvoudige helden gestalte in dezen wereldoorlog hoven alles uitsteekt, veertig jaar oud gewor den. Het uiteengejaagde volk van Vla mingen en Walen ziet in de verstrooiing met oprechten trots naar dezen waren Koning op. Hijzelf vierde zijn verjaar dag te midden van zjjn Jongens" in de loopgraven, die den sympathieken man als een Vader verceren. Kerkgaan in Engeland tijdens den' oorlog. Als wjj den Eerw. E. A. Bur roughs mogen gelooven, heeft in Enge land de oorlog de kerken niet gevuld. Hij schrijft in de „Times": „Hier, laten wjj het bekennen, kunnen wij van onze vijanden leercn. Wij mogen niet instem men met hnn opvatting van God, noch goedkeuren hun manier om hun ver trouwen in Hem uit te drukken. Maar het hlyft waar, dat in Duitschland de kerken vol zijn, terwijl zij hier zijn ...i wel, als gewoonlijk" Jj -o- V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1