Loerde spion langs lijn toen ODI korfbalde? Komend voorjaar mogelijk afwerking wielerbaan AGENDA ZO WAS KETHEL IN DE „GOEDE, OUDE TIJD bij F0RTEX éCHIE Sport van twintig jaar geleden... (II) Oudste club van ons land 4 Is verzakking voldoende vermindert... Verkanting en VAN DEN BRINK HOEDENNIEUWS als ik dat geweten had... WmÊ8§ËÊêmmmêiêm huisje „Singelloop" op Bevrijdingsdag Ere wie ere toekomt Burgerlijke stand Kris, kras door Schiedam van toen en nu (14 lÏTKattmYamntfr Mej. J. Paulus (ODO) cum laude geslaagd uit- KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN IMPERIAALS GEMEENTE SCHIEDAM DINSDAG- 13 APRIL 1963 (Van een medewerker) SCHIEDAM Wat zaten de spe- iJ Iers en speelsters van de oud- -ste christelijke korfbalclub van ons land, „O.D.I." op die bewuste za terdag in 1944 in hun piepzak, toen ïzij stiekem op een terrein ergens in Kethel aan het korfballen wa ren! Dank zij de medewerking van de toenmalige pastoor van Kethel had O.D.I. het één of andere wei land ter beschikking gekregen om af en toe te korfballen. Officieel W3S dat itoen verboden door de bezetters, maar och, het bloed kruipt ook bij korfballers waar het -niet gaan fan. Toch speelde men gevaarlijk spel. want het was bekend, dat overtreding Man het speelverbod niet alleen ver beurdverklaring van al het materiaal ran de verenigingten gevolge zou heb ben, maar bovendien iedere speler ƒ25 boete moest betalen. Oudmaar long VARKEN ALCOHOL VRIJE GIFT 0°K voor het zuigelingenbureau donri taJcte een 'Uitzondering. Ook bus voorheen een gewoon geld- in<r' Ifaar er kwam soms heel weinig totdat zuster Van Dalen bij haar jef fen soort spaarhuisje zag, dat towM t)alen van hout maakte, zo'n i.vr blokhut..Prompt vroeg zij om zo'n net. en sedertdien staat in het zui- i.J1t9enbureau een spaarhuisje. Ook t*faarPof willen we van harte aan- tJlf aan «Hert, die het wijkgebouw wteti bezoeken, hetzij mei kleuters, cti- met zuigelingen, hetzij... om "'een maar te offeren. Ereleden SCHIEDAM Eindelijk, na vele jaren wachten schijnt er nu licht te komen in de zaak van de Schiedamse wielerbaan. Als de verwachtingen van des kundigen uitkomen, bestaat de mogelijkheid dat komend voor jaar met de verdere afwerking van de baan kan worden begon nen. (Van een onzer verslaggevers) vanaaag Dg v. d. crirk Modieuze breton in doorgestik te shantung 24 @5 Vnndaag en dagelijks OORTZETTING van onze rustige reis: Met de laatste plaatjes, uit de verzameling van de heer .C. Groeneweg, waren tamelijk dicht bij Kethel. Dit voormalige dorp (als Kethel en Spaland weleer een aparte ge meente) hoort nu bijna een kwart eeuw bij Schiedam, DORPSLIED Drie jaar geleden ongeveer is het profiel van de baan gelegd op een terrein in het sportpark Harga, vlak achter het voetbal veld van Hermes-DVS. Sedert dien is het dijklichaam,de eigen lijke baan dus, voortdurend ge zakt in verband met de zeer slap pe bodem. Nog steeds wordt die verzak king elke maand gecontroleerd en telkenmale blijkt weer dat de verzakking over een jaar ge rekend te veel is. Maar de ver wachting bestaat dat het verzak ken eind van dit jaar zodanig zal zijn verminderd (neerkomend op vier centimeter per jaar) dat met de verdere werkzaamheden kan worden begonnen. Een derge lijke marge is toegestaan voor een baan van deze omvang. Daarnaast bestaat er nog een ander probleem waar men het nog niet helemaal over eens is. Het betreft de verkanting ofte wel het verloop van de bochten. Dat verloop moet precies worden uitgekiend vanwege het gevaar van het uit de bocht vliegen van de renners. Ook over de bekle ding van de baan is nog geen de finitieve beslissing genomen. Ge dacht wordt aan bitumen, en enkele andere bedekkingen Van die bekleding zal het afhangen hoeveel de wielerbaan uiteindelijk de gemeente zal gaan kosten. Het aanleggen zal worden uitbesteed onder toezicht van gemeentewerken. De Rennersclub Schiedam en met haar vele duizenden wieler vrienden iri Zuid-Holland zien met spanning de ,dag tegemoet waarop de openingswedstrijd op de 250 meter lange Schiedamse wielerbaan zal kunnen worden verreden. schreef ons een lezeres „dat m'n oude naai machine nog zoveel waard was, had ik al veel eerder een Koerier gezet Pagina 3 ROTTERDAMMER Museum ls op Goede Vrij- op de normale uren ge- nd (10.00-17.00 uur). Ie Paasdag is het Museum pend van 12.30-17.00 uur en 2e Paasdag van 10.00-17.00 Welnu, toen ODÏ op zekere dag dc stoute schoenen had aangetrokken om toch te gaan spelen, zagen de korfbal iers plotseling een „vreemde man" rond bei veld lopen. „Dat !s vast een verra der" zo werd terloops gesmoesd, maar men kon moeilijk weglopen. De man „bespioneerde" de ijverig spelende ODI- anen. die zich niets prettig voelden die middag. Alles viel achteraf mee, toen de „spion" een onderwijzer bleek te zijn. die interesse toonde voor de korfbal sport en in ieder geval „aan de goede kant" bleek te staan. Ook toen werd al menig offer gevraagd voor een vereniging. Dit keer niet een financieel offer.' roals vandaag de dag in bijna -iedere vereniging nodig is. maar een offer van heel andere aard. ODI 'had kans gezien om een club uit Rotterdam- Zuid bereid te vinden als tegenstander te fungeren. Op zaterdagmiddag werd dan ge speeld (wederom i-n Kethel). maar doordat na zes uur geen trams meer reden (en wie was er toen nog zo rijk dat bij een fiets had) moesten de ver moeide spelers lopend terug naar Ro:- is het eerste twaalftalwaarmede ODI na. de bevrijding weer officieel uitkwam in de CKB. Op de achterste tij staan van links naar rechts: Coby Maat, Jan Verschuur, Mies Verhave en Stem Houtman. Middenrif v.l.n.ru Dick Breman, Peeta van Est, Co Bos en Jenny van Hoogdalem. Voorste rijzittendRie Hoek, Wimvan Hoogdalem, Nel van Zuuren en Ge_Bös. Rte Hoek is intussen naar Australië vertrokken en Gé Bos naar Zuid-Ajrika. De drie mensen, die ODI vooral tijdens de oorlogsjaren „bonen water" hebben gehouden zijn wel Jan Verschuur, Wim van Hoogdalem en Co Bos. terdam-Zuid, Men had het er graag voor over, vooral na zo'n prettige mid dag. ODI is de oudste christelijke korfbal club -van ons la-nd. Zij werd. op 11 april 1918 in het toenmalige ..Maison van der Heyden" op de Hoogstraat 144 opgericht door 15 jongelui, dóe het volgende eer ste bestuur kozen: J. Jonker (voorzitter), J. Bovenberg (secr.), mej. J. Taruis en mej. N. Tamis. De contributie bedroeg ƒ0.15 per maand voor dames en ƒ0.30 voor heren Eerst in 3920 weTd de Christelijke Korfbalbond (CKB)/ opgericht, waarin menig lid van ODI later een funktde zou bekleden. ODI mag dan ad. diverse ere leden teilen, het aloude ODI is o.p dit moment ondanSks die 47 levensjaren die het juist deze week telde, piepjong. Vooral door de toename van het aan tal jeugdleden kan ODI de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, mede door de bezielende leiding van voor zitter Henk Roozenbeek, Bas Sfleeuwen- hoek en vele anderen, die ODI een bijzonder warm hart toedragen. neutrale vereniging wilde dat materiaal toen van ODI kopen, maar het ODI-be- stuur weigerde dat, omdat .men wel be greep, dat men het dam nooit meer terug zou zien. Het kostbare materiaal werd later bij Jan Verschuur opgeborgen en na de oorlog weer voor de dag gehaald. Dat probleem was dus opgelost. Het terreinenprohleem was ook groot bjj ODI, want op Boshoek, waar ODI ja renlang speelde, mocht niet meer ge speeld worden. Alen vond gelukkig de R.K.-gemeenschap in Kethel bereid om genoemd veld in Kethel in bruikleen te geven en nog steeds is Jan Verschuur de pastoor dankbaar, die ODI toen geholpen heeft. VREEMD zat de „\eek'\te kijken, toen op de jaarvergadering van de Zuid hollandse Vereniging „Het Groene Kruis" gesproken werd over een var ken. Weliswaar was het de vergade ring van „Het Groene Kruis" afdeling Kethel, maar dat er ook al over var- hens gesproken zou worden, zou nie mand hebben verwacht. Ook wij niet. Al gauw kwam de aap uit de mouw. want met het varken werd bedoeld een groot spaarvarken, dat zuster C. W. van Dalen tijdens de bezoekuren van het kleuterconsulaat in hei wijkge bouw neerzet. Zij hoopt dan, dat vele huismoeders Omar draagkracht uiter aard) het varken vet zullen mesten, i want er is nog zoveel nodig. alcohol wordt daarvoor ge- kocht en niemand behoeft zich hierouer ongerust te maken, We had- den maandagavond nog even een ge- 'Prek over het varken met zuster Van i P4'®11' die het wijkgebouw onder haar hoede heeft. Ze vertelde ons, dat ze i oeaocid varken tijdens een tentoonstel- hnjr in oktober 1963 in Delft heeft ge- i hen. en meteen gekocht. Dat is nu een BPed spaarvarken voor ons consultafie- oureau", heeft ze destijds gedacht. '<elnu, sedert januari 1.964 staat hét i varken, hongert eg te kijken in het ivijk- peoouu) en hoe meer (vr)eten hij krijgt, des te Iteuer is het hem. Er worden voor het geld o.m. gaasjes en watten Bekocht an ook alcohol. Dat is im mers ook nodig bij de behandeling van dc kleuters. J)E ouders mogen een vrije gift geven en zuster Van Dalen spreekt uit rnnng wanneer ze zegt, dat de men en eerder wat in zo'n spaarvarken 'ln een gewoon busje, dat dienst heeft gedaan. Er is nog -weel nodig-, ook voor deze kruisver- Wng, dat het te hopen is, dat vele )Zf ,e.TS van het kleuterbureau eens xtra diep in hun beurs tasten. Vroeger men het af met een paar centen, ™wr wat koop je daar tegenwoordig wr. Nu is een gulden eigenlijk nog '■aar weinig, hoewel de afdeling Kethel di ,Het Groene .Kruis" wat blij zal 0®, wanneer er meer guldens in het mrken zouden rollen. AOK in vroeger jaren kende ODI V7 trouwe leden, die veel voor de ver eniging over hadden. Hoe is het anders te verklaren, dat uit het team waarmee ODI in de oorlogsjaren speelde verschil lende erededen te voorschijn kwamen? We noemen bijv. Co Bos, Wim v. Hoog- dalm (toen voorzitter) en Jan Verschuur. Laatstgenoemde was bovendien jarenlang penninmeester van de NCSU, terwijl Wim van Hoogdalem lid van verdienste van de CKB is. alsmede afdelingsvoor zitter van Zuidholtendi-Zuid en voorzit ter van de strafcommissie. Co Bos was aanvoerder van ODI, dat al gauw na de Inval van de Duitsers aan een noodcompetitie moest deelnemen, In 1942 moest men stoppen, hoewel men op een Tweede Pinksterdag- nog in Rotter dam aan series durfde deel te nemen. Doordat de CKB niet wilde fuseren met de NKB, moest men later totaal stoppen met korfballen, TIE VRAAG was, wat men. met het AJ ma teriaal moest doen. Het werd aan vankelijk bij Co Bos opgeborgen. Een (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor de derde achter eenvolgende zaterdag werden in de Chr. Techn. School de examens gehouden voor het leidersdiploma van het KNCGV, Kring Maasmond. Voor mejuffrouw J Paulus werd dit een groot succes, want deze ODO-leidster slaagde cum laude met.lof van de jury. Die jury bestond uit diverse examina toren van het KNCGV, (allen leraren M.O.), terwijl de docenten waren de heren H. Voorbach (Hilversum), J. J Schlink (Rotterdam) en Ph, v. Oevereh (Dordrecht). In totaal deden 19 kandidaten examen, waarvan er. 17 slaagden en twee herexa men mogen doen. Behalve mej. Paukt- slaagden ook de Animo-Ieden. mej. E. v. d. Kuil en öe heer T. Schippers. Het geheel werd geleid door de heer H. Dolleman terwijl de grote organisator de heer P. H. Kegel zorgde, dat alles prima verliep. Hij werd daar in goed bijgestaan door de concierge van de CTS, de heer C P. C. den Boer en terecht werden al deze medewerkers door diverse autoritei ten bedankt Zo voerde.de Bondsvoorzitter van het KNCGV, de heerA. F. den Boeft het woord, alsmede de heer G. H. v d. Kruk (die P. H. Kegel een boekenbon over handigde) en de cursist N. v. d. Heuvel uit Gouda, die de docenten een plater.bon overhandigde. Namens dë bondstechni- sche-commissie sprak de heer K. de Knegt en namens het ministerie van O.. K. en ff. de heer L. Jansen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op Bevrijdingsdag houdt de Christ. Sportfed. Schiedam (CSFS) een Singelloop over een afstand van 1500 meter. Er kan worden deelgenomen door scho lieren (niet-atleten) van 13 it/m 15 jaar en van 36 t/m 18 jaar. Verder is mogelijk voor athleten A en B van 16 t/m 18 jaar en senioren vanaf 19 jaar. De Inschrij viagskosten zijn 0,50 en inschrijving kan tot 4 mei geschieden bij de V.V.V. aan de Plantage. De startplaats is de prof. dr. J. H. Gunningschool 'bij de 3urg. v. Haarenlaan, ingang Pieterrson- straat om 15 uur. Een dergelijke singelloop is in vele steden een jaarlijks terugkerend evene ment. Mede als porpaganda voor de athletiek in onze stad, wordt dan ook al is het met enige schroom een poging igedaan deze tak van sport meer bekendheid te geven. De route is als volgt: Burg. v. Haaren laan (aan de kant van de spoorlijn - Plein 1940-'45 - 's-Gravelandseweg - zand strookkant Gistfabriek - Proveniershuis - (Van een medewerker) SCHIEDAM In het bericht over d- kersverse kampioenen van HBSS is eer, onjuistheid geslopen, die we beslist recht moeten zetten. We hebben vermeld, dat HBSS 5 en 8 kampioen zijn geworden, hetgeen voiko- men juist was. Evenwel werden de namen van de spelers van het zesde team van HBSS voor die van -het vijfde team opgegeven en daarmee wordt tekort gedaan aan de spelers van HBSS 5. Niet, dat HBSS 6 niet genoemd mocht worden, want dat team maakt ook nog een .goede kans op het kampioenschap. HBSS 6 staat op de tweede plaats met 22 punten uit 12 wedstrijden direkt onder Lombar- dijen 2, dat één punt meer bezit. Zaterdag gaat HBSS 6 naar Lombar- dijen en winnen de. Schiedammers, dan stijgen de kampioenskansen aanzienlijk. Maar nu dan de spelers, die HBSS 5 za terdag naar het kampioenschap brachten en die daardoor één klas promoveerden: Dick Bijl, Louis Oosferom (aanvoerder), D. Heinebal, P. v. d. Harg, W. den Held, Leen Oosterom, C. Joustra, P. v. Dok- kum, Siem Bijl, G. v.d. Wiel, C. Putters en T. Reygersberg. Ten slotte is het nog steeds zo, dat we rekening moeten houden met het gezeg de: ere wie ere toekomt! Overleden: M Immerzeel, 79 Jr: J c Deiil 68 Jr: H Combrlnk, 77 jr, N A C Stienen, 18 Jr; G Rosman, 81 jr; Amsterdam - Rotterdam - Den Haag Kalverstr, 23- K.Hoogstr. 7- Spulstr. 42 'Marijke: Het Singelkwartier, contakt- avond, 20. Arcade: Ned. Bond v. Vogelliefheb bers, contaktavond, 20. L'hr. Soc. Belangen: Ver. Nat. Feest en Gedenkdagen, ledenverg., 20. Irene: Schied. Filmkring, filmavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamerihof- stra at 139a, tel. 152400. Klachten over bezorging: Agentschap (adr. .zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag. Bijbellezingén overdenking, tel. 141000. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. 268242. Exposities: Sted. Museum, Salon der Maassteden; Galerie Wiegman, Appli caties Cor Snoei; Galerie Punt Vier, Gouaches Frans v, h. Heide. We-doen de titel van ons feuille ton geen geweld aan als we eens wat oude kaarten van dit, toen nog zo rustige, dorp vertonen. Even dus een ommetje „kris kras door (Ke- thels) Schiedam en dan weer terug naar „de stad" zelf", de draad, opnemen, die we even hebben Nou, u ziet hoe landelijk Kethel wel was zelfs ten dele nog is. Maar „slokop" Schiedam maakt er heus wel een einde aan om al maar meer inwoners te kunnen huisvesten. Fraai was die Dorpsstraat en de weggetjes en straten daaromheen. Dat besefte men eigenlijk in die tijd niet zo. Nu, in deze dynamische tijd (kunnen we wel eens terugver langen naar het tijdperk, waarin het een belevenis was als er een fotograaf in een dor,p kwam o-m plaatjes te maken. Dan liep men te hoop en men zette zich bijv. in de deuropening in postuur... Narigheid: Zo zag de kom van Kethel er uit in april 1903 na de doorbraak van de Kcthelpolder.... BEPALEND voor het „gezicht" van Kethel is altijd de Polder vaart geweest. Genoegzaam bekend is, dat praktisch „iedereen" nu van die vervelende waterloop af wil. De Poldervaart is al oud, haar geschiedenis rechtvaardigt een verhaal apart, dat dan ook (maar buiten deze serie) op komst is. Ook vroeger was de Poldervaart al lastig. Dat ziet men aan het plaatje van de doorbraak in 1903. Het was voor die tijd een ramp, want vele boeren ondervonden de nare gevolgen. Eind 1967 zal de vaart geen vaart meer zijn, als de plannen doorgang vinden. De 'kaden moeten worden verste vigd, maar al deze werken zouden zeer kostbaar zijn. De daartoe ingestelde brede commissie conclu deerde dan ook: opheffen en daar over hebben alle betrokkenen nu overeenstemming/bereikt. Na meer dan zes eeuwen verdwijnt de Pol dervaart en dat schept vele nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. GRAAG ontvangen we reacties van Ketelaars, die over die „goede, oude tijd" zo hun eigen mening hebben maar ook over de tegenwoordige tijd „onder Schiedams bewind". Want, zo on geveer luidt het Kethelse lied: „Ik heb het lief, mijn dorpje klein Daar aan de Poldervaart Zo lieflijk, zo vol zonneschijn Is geen op heel de aard". Verstilde schoonheid: Ketheis Dorpsstraat Een Idylle: vanuit dc Dorpsstraat met gezicht op Kerkweg en Kethei-Noord. Dit plekje is nog niet zóveel veranderd DINSDAC 13 APRTL 1913. Dc Leidsche gifmengster. Mie van der Linden,, geboren Zwanenburg, bij-. genaamd de Leidsche gifmengster of „Góede Mie", is 'gisteren in de gevange nis te Gorinchém op ruim 70-jarigen leeftijd overleden, na ongeveer 31 jaren in de gevangenis té hebben doorge-' bracht. 'n Buitenkansje. De visschersman van Nooi te 's-Gravenrande vond gisteren, - zoekende naar aas voor devisscberij, op het strand een mooie zalm. Hij spoedde zich naar Rotterdam en kon met 17,- op zak naar huig toe gaan. Arbeidersacties in Engeland. De bak- kersgezellcn te Londen, die met staking hadden gedreigd, als zij geen oorlogs toeslag van 5 shilling per wéék kregen, hebben met 3 genoegen genomen. De belasting der gemobiliseerdcn. B. en W. van Hengelo stellen den Raad voor, ont van allen die onder de wapenen zijn op enkele uitzonderingen van ongehuwden na de belasting oninbaar te verklaren en deze, voor zoover ze reeds betaald is terug te betalen. naar de nieuwe kollektie van STIJLGROEP GRONINGEN Korte Hoogstraat 11a Telef. 8151 Vlaardingen vanaf ƒ35,- Korte Singelstr. lla-b Telefoon 26 96 28 SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAUS EN DIENSTEN. 2P„wtfdaff- 16 april 1965 GOEDE VRUDAG zullen de gemeentelijke bureaus voor hel publiek gesloten zijn. Burgerlijke Stand Het Bureau voor de Burgerlij ke Stand (Nleuwstraat 26) zal op die dag geopend zijn van 9.00-9D0 uur, evenwel uitslui tend voor het doen van ge boorte- en overiydensaangif- ten. Bureau van de Vleeskeuringsdienst De dienst van het Bureau van de Vleeskeuringsdienst zal wor den uitgevoerd zoals op zon en feestdagen, met dien ver stande, dat aangifte van destructie-materiaal normaal zal kunnen plaats vinden. Gem. Vervoer-, Refnigings- en OntsmetUngsdlenst Er zal op deze dag geen huls- vuil worden opgehaald. Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek De bibliotheek en de filialen zullen op deze dag, alsmede op zaterdag 17 aprli gesloten n. Het vorenstaande is ook van toepassing op de R.K. Openba re Leeszaal en Bibliotheek en haar filialen. Stedelijk Museum Het Museui dag op de opend (10.C uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1