Sportieve flair Algemene vergadering m I m mm m nieuwe lAMBESi 1 86e jaarvergadering A. VISSER&ZH.N.V. WA LA anoraks 1.75 24.75 ,5 l-Hfeti %- W- Éll Wat voor het buitenland wit is, is voor onze propere Nederlandse huisvrouw nog niet wit genoeg. /Q Daarom kreeg nieuwe Castella Parels een plus mee, waardoor het 34°/o meer waskracht heeft. Deze sensatie moet u zelf bele ven. Haal een pak. Doe een was. schrompelen weg KNIP UIT! ev, I *--17,; *r BE ROTTERDAMMER Pagina 4 DIASDAG 13 APRit M Sierlijke beha met voorgevormds cups In de moderne bustefijn. Franse fmport-kant Cups A, B ƒ3.95. Moderne kantefastfeken panty. Maakt zeer slank en (s geweldig soepell 26.50 Schoolraad voor de Scholen met den Bijbet UNIE „EEN SCHOOL MET DEN BIJBEL" Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland maken bekend, dat op 8 april 1965 zijn uitgeloot: deze woensdag /f' 2 paren verkoos Speciaal verlaagde J.M.prijs Speciaal verlaagde J.M.pr!js tal verft J.M.pnïs kleine stijging per maat leeftijd 14 J- 32.75 Been gelegenheid om zelf ta komen? Bel, bestel, p&c bezorgt 't thuis. TeL oio-lli 780. t -V' lw it Lwn. kmètsmë WX 1 u a TM i\ 1 s&M «tv 4 i m I >M ■f ■l>|?f^lÉf^fyinpisch gouden Anton Geesink symboliseert hier de grotere waskracht van Castella Parels Bij alle Castella produkten nu 18 karaats gouden munten. De beroemde Castella kopjes, die u op alle 16 kwaliteitsprodukter van Castella vi it, blijven geldig. spaart er mee voor 18 karaats gouden munten of luxe textiel. JPÖn en Jeuk wég ZwoMng verdwijnt Do wetenschap leeft «hans eea halende substantie ont dekt met de verbazlngwek. ker :;,en ha de aambei» en eenvoudig te doer weg dragen - de pijn houdt op, zwelling verdwijnt. Toegepast In SPEBOT, does dit weefsel- vercleuweule Blo-Dyne zelfs de meest hardnekkige aam- halen 'Beenschronjpsfan;; zé afdoend dat ze au geen pro bleem meer zijn. NEDERLANDS 6R80TST GESORTEERDE SLOPERIJ WIE GEREGEL ADVERTENTIES LEEST, KOOPT VOO DEUG »w- Zvrartlanstresl 17 hoek Pijnackerstraa», Meent 67, ge! 38. iroenei Buro. Baumannlaan 1 VUÏnlingtl nociv riltldbnvihllaali WIBBII» U/| «ne Hlfladljk 267. Dordtselaan 112. 124, Schilden): Oranjestraat 17. rpleto I hoek Koiw Rougst/sat. egan Vesiptetó EN IN ALLE FILIALEN VAN te houden op woensdag 21 .pril 1985 in feet gebouw voor K. W. te Utrecht om half elf. De secretaris Mr. 3, J. Hangelbroek zal in da mor- genvergadering een bespreking inleiden ran de algemene belangen van bet christelijk on derwijs. In de middagvergadering spreekt de heet tj. Meyer, te Hilversum (Paadagogisch didacti b - werker V.H.M.O. van het Chr. Paedagogiseh Studiecentrum te VGravenfcage) over: ,,Van Lager onderwijs naar basisonderwijs" Alle belangstellenden in het christelijk onderwijs zijn op deze algemene vergadering hartelijk welkom. TOEGANG VRIJ. op dinsdag 20 april 1865 in het gebouw voor X. W. te Utrecht, aanvang half 11. In de morgenvergadering spreekt de voorzitter, dr. B. Rietveld, de openingsre- de uit, waarna tal van Unie-zaken aan de orde komen In de middagvergadering zal de heer C. Rijnsdorp, uit Rotterdam, een referaat hou den over „Raakpunten tussen -kind en kunstenaar'" De toegang tot deze vergadering is vrij en alle be langstellenden in de bloei van het onderwijs worden tot bijwoning hartelijk uitgenodigd. L 77 obligatie, van de 3 pet rentende derde converelelenlng 1937, oorspronkelijk groot f2.600.000,—, then. pro reato f 521.000, bedragende, uitgegeven krachtens het statenbesluit van 20 juni 1933, no. XXI: Nrs. 15, 33, 37, 127, 132, 199, 298, 333, 375, 396, 397, 427, 469, 483, 498, 509, 517, 589. 608, 709, 738, 742, 786, 795, 853, 905, 927. 1011. 1049. 1050, 1141, 1168, 1177» 1222» 1258, 1270, 1282» 1326, 1379. 1384, 1471, '1571. 1596, 1605, 1609» 1628, 1685, 1737, 1828, 1843, 1886, 1891, 1903, 1907. 1966. 1984, 2004, 2026, 2030, 2047. 2051, 2144» 2178, 2185, 2228, 2232, 2236, 2272, 2277, 2282, 2301» 2307,. 2338, 2443, 2452, 2552, 2559. II. 648 obligaties van de 3 pet rentende tweede lening 1938 (conversielening), oorspronkelijk groot f17.048.Q00,—, them; pro resto f5.440.000,— bedragende, uitgegeven krachtens het sub 1 genoemde statenbesluit: Nrs. 30, 38, 57. 73, 130, 162, 187, 202, 272, 274, 276, 266, 295, 30B, 319, 340, 382, 417, 420, 499. 515, 533, 555, 584, 597, 616, 649. 656, 681, 718, 773, 785, 846, 901. 902 929, S3S, 938, 979, 884, 1030, 1038, 1057. 1073. 1130, 1162, 1187 1202, 1272, 1274, 1276, 1286, 129S, 1308, 1319, 1340, 1382, 1417. 1420, 1499, 1515, 1533, 1555, 1584, 1597, 1616, 1648, 1656, 1681, 1718, 1773, 1785, 1846, 1901, 1902, 1929, 1935, 1938, 1979, 1984 2030, 2038, 2057, 2073, 2130. 2162, 2187. 2202, 2272, 2274, 2276, 2286, 229S. 2308, 2319, 2340, 2382, 2417, 2420, 2499, 2515. 2533, 2555, 2584, 2597, 2616, 2649, 2656, 2681, 2718, 2773, 2785, 2846, 2901, 2902, 2929, 2935, 2938, 2979 298';, 3030, 3038, 3057, 3073. 3130, 3162. 3187, 3202, 3272» 3274, 3276, 3286. 3295, 3308, 3319» 3340, 3382, 3417, 3420, 3499, 3515» 3533» 3S5S, 3584, 3597, 3616, 3649, 3656, 3681, 3718, 3773, 3785. 3846, 3901, 3905, 3929, 3935, 3938 3979, 3984, 4009, 4052, 4058, 4082, 4136. 4142, 4148, 4154, 4167, 4230, 4281, 4329, 4360. 4371, 4391. 4418, 4496, 4520. 4576, 4604, 462C, 4655, 4670, 4677, 4687, 4692. 4704. 4709, 4716, 4723, 4730, 4733. 4794, 4821, 4830 4833, 4655 4919, 5009. 5052, 5058, 5082, 5138. 5142, 5148, 5154, 5167, 5230, 5281, 5329, 5360, 5371. 5391, 5418 5496, 5520, 5576. 5604, 5620, 5655. 5671? 5677 5687 S692, 5704, 5709, 5716, 5723, 5730, 5733 5794, 5821. 5830, 5833, 5855, 5919 600S, 6052. 6058, 6032 6138. 6142, 6148, 6154, 6167, 6230, 6281, 6325 6360 6371 6391 6418, 6496, 6520, - 6576 66C4 6S20, 6655, 6670, 6677, 6687, 6692. 6704. 6709, 6716, 6723. 6730, 6733, 6794, 6821, 6830» 6833» 6855, 691S. 7009, 7052, 7058, 7082, 7138. 7142, 7148. 7154, 7167, 7230. 7281, 732S, 7360, 7371, 7391, 7418. 7496. 7520, 7576, 7604. 7620 7655, 7670, 7677, 7687, 7692, 7704. 7709, 7716 7723, 773Q 7733 7794, 7821. 7830. 7833, 7855. 7919, 8001, 8061, 8079, 8105, 8150, 8160 8164, 8200, 8280 8295, 8316, 8345 8393, 846Ê 8534, 8536, 8554, 8598, 8602. 8652, 8668, 8746, 8750, 8758» 8800, 8806, 8810 8855. 8871. 8885, 8905, 8909. 8954. 8962, 8967, 8998, 9001 9081, 9079, 9105, 9150, 9160. 9104 9200 9280 9295, 9316, 9345. 9393. 9468. 9534, 9536, 9554. 9598, 9602. 9652, 9668, 9746 9750, 9758 9800 9806, 9810, 9855, 987!, 9885. 9905. 990?. 9954. 9962, 9967. 9998, 10001, 10061, 10079. 101 OS, 10150, 10160, 10164, 10200, 10280, 10295, 10316, 10345 10393. 10468 10534 10536, 10554 10598, 10602 10S68 10746, 10750, 10758- 10800, 10806 10810 10855 10871, 10885, 10905. 10909, 10954, 10962. 10967, 10998 11001, 11061. 11079, 11105, 11150 Tl 160, 11164, 11200, 11280» 11295 51316, 11345, 11393, 11468, 11534. 11536 11554, 11598, 11602, 11652, 11668 11746, 11750, 11758 11800, 11806. 11810 11855, 11871, 11885 11905, 11909, 11954 11962 11967, 11998, 12031 120S6, 12115, 12126, 12149, 12157, 12163, 12182 12194, 12198 12246. 12271» 12264 12288 12324, 12349 12368, 12375. 12382, 12443 12466, 12550, 12573 12-585, 12644, 12647 12767 12768, 12775, 12784, 12785, 12829 12864, 12865. 12892, 12922, 12933, 12966. 13031, 13056, 13115, 13126. 13149, 13157. 13163, 13182. 13194, 13198, 13246, 13271, 13284, 13288 13324. 13349, 13368 13375, 13382, 13443, 13466, 13510, 13573, 13585, 13644, 13647, 13767 13768 13775, 13784. 13785, 13829, 13854, 13865. 13892, 13922, 13933, 13966 14031, 14056 14115 14126, 14149. 14157, 14163, 14182, 14194. 14198, 14246, 14271. 14284 14288, 14324 14349 14368, 14375, 14382, 14443, 14466. 14510 14573, 14585, 14644, 14647, 1476?» 14768, 14775 14784, 14785, 14829, 14864, 14865, 14892, 14922, 14933, 14966, 15031. 15056, 15115 15126, 15149, 15157, 15163. 15182, 15194, 15198, 15246, 15271, 15284, 1S288, 15324, 15349, 153S8, 15375, 15382, 15443, 15466, 15510, 15573, 15585» 15644, 15647, 15767, 15768, 1S775 15784. 15785, 15829, 15864, 15365, 15892, 15922. 15933, 15966, 16009, 16048, 16077, 16099, 16146 16155, 16175, 16209, 16248. 16277, 16299, 16346, 16355, 16375, 16409, 16448, 16477 16499, 16546, 16555, 16575, 16609, 16648, 16677, 16699, 18746. 16755, 16775, 16844, 16848 16862. 16906, 16910 16924, 16968. 16972, 16986 17030. 17034, 17048. III. 94 obiloaties van de 3 pet rentende lening 1946 (convarsieianing), oorspronkelijk groot ƒ3,300.000,— - thans pro resto f 1 608.000,— bedragende, uitgegeven krachtens het aub 1 genoemde statenbesluit: Nrs, 34, 86, 103, 115, 178, 265, 305, 339, 347, 363, 418, 433, 436, 470, 575, 6S7, 702, 753, 764, 856, 861, 872, 886, 887, 889, 962, 102". 1066, 1096, 1104, 1150, 1168, 1233, 1238, 1282, 1292, 1299, 1317, 1380, 1398, 1409, 1436, 1547, 1580, 1626, 1632, 1671, 1686, 1807, 1815, 1831, 1878, 1896, 1914, 1990, 2039, 2051, 2158, 2204, 2305, 2320, 2359, 2384, 2406, 2438, 2545, 2554, 2555, 2566, 2568, 2610, 2892, 2709, 2710, 2730, 2738, 2763, 2783, 2830, 2839, 2889, 2911, 2958, 2983, 2987, 3003, 3022, 3025, 3039. 3114» 3137, 3191, 3208, 3230. IV. 200 obligatie; van de 4 pcb rentende lenging 1931, oorspronkelijk groot f 5.000.000,thans pro resto f 3.000,000,bedragende uitgegeven krachtens hei statenbesluit van 14 december 1950, no. II: Nrs. 14, 20, 80, 107, 115. 117, '154, 225, 230, 233, 242, 288, 298. 304» 324 330. 383. 386, 393, 396, 411, 415, 421, 450» 458 479, 502. 505. 563, 573. 577, 591. 603 617. 623, 624, 642, 660, 663, 755, 856 881, 902, 944, 960, 993, 1003» 1004» 1045, 1110, 1137, 1147, 1149, 1157. 1191. 1194, 1201» 1204, 1254, 1264, 1265 1282 1311, 1313» 1326, 1376, 1400» 1402, 1411, 1423, 1507, 1522 1545 1547 1566, 1599, 1607 1612, 1652, 1688, 1692, 1701 1703, 1707, 1708, 1709 1743 1845 1859» 1921, 1922, 1924. 1956, 1976. 2051 2126, 2134, 2205, 2215 2241» 2264 2267. 2330 2363, 2379 2382 2442 2472, 2477, 2482, 2499 2S58 2606 2703» 2710 2735 •2741, 2732. 2808 2874. 2920. 2938. - 2954, 2986. 2989, 2990 3022. 3132, 3180 3233, 3267, 3322, 3338, 3349» 3352, 3527, 3538 3542, 3552, 3579, 3614, 3619, 3625, 3634, 3698, 3752, 3761, 3775, 3796, 3798, 3807, 3818, 3844, 3848, 3871» 3889, 38S8, 3899, 3930, 3955. 4001, 4056, 4058, 4069, 4111» 4158, 4219, 4233» 4311, 4331, 4357, 4371, 4438, 4452, 4472, 4477, 4493, 4504, 4529 4531, 4558, 4575, 4594, 4597, 4648, 4719, 4736, 4760. 4762. 4775. 4795» 4822, 4828, 4840, 4880. 4944. 4972, 4975, 4986. 4993. De setalliig van de uitgelote obligaties, genoemd onder I. II en III, ral togen Inlevering van da stukken met alle daarbij behorende nlet-verschenen rentacoupons, geschieden op 1 Oktober 1865, de betaling van die ge noemd onder IV, op 1 september 1965, en wel: a. voor de obligaties, "niervoren onder I genoemd, bij de kantoren van de heren Plerson, Heldring Plerson te Amsterdam en te 's-Gravanhage. de heren R. Mees ft Zoonen te Rotterdam en ta 'a-Grevenhaga, da Algemene Bank Nederland NV., kantoor Herengracht 17 te 's-Gravenhaga en da heren Vlaer ft Kol te Utrecht: b. voor de obligaties, hlervoren onder II, III en IV genoemd, bij de kantoren van de Amsterdam-Rotterdam Bank NV. te Amsterdam, Rotterdam en *s-Gravenhage. Van de eerder aflosbaar gestelde obligaties werden nog nlst ter verzilvering aangeboden: a. var. de hlervoren onder I genoemde Isninq- nr. 1942, aflosbaar gesteld per 1 oktober 1964; b. van de hlervoren onedr I! qenoemde lening: nrs. 2952, 3166, 7749, 11223, 13170 aflosbaar gesteld per 1 oktober 1963: nrs, 371, 2127, 2636. 309f 3324, 361!;, 5534. 5753, 6423, 7401, 7883, 8883. 10639, 10805, 11215, 12487 en 13177, aflosbaar qesteld per 1 oktober 1964; o. van de hlervoren onder III qenoemde lening: nrs. 2563, 3142, 3204 en 3228, aflosbaar gesteld per 1 oktobar 1964; d. van de hlervoren onder IV qenoemde lening: nr. 4714. aflosbaar qesteld oer 1 seotember 1964; van de 4% pet rentende lening 1960 (uitgegeven krachtens statenbesluit van 19 januari i960, no. XXVIII): nr. 9988, aflosbaar gesteld per 15 september 1964: van de 4% pet, rentende lening 1961 (uitgegeven krachtens statenbesluit van 19 Januari 1960, no. XXVIII): nrs. 933 en 973, aflosbaar gesteld per 1 Januari 1962; nr. 948, aflosbaar gesteld per 1 Januari 1963, nr 944, aflosbaar gesteld per 1 januari 1964; nrs. 934. 974 en 1014, aflosbaar gesteld per f januari 1965. Deze trekklngsiijst Is op aanvraag ter provinciale griffie van Zuid-Holland, Koningskade 1 te 'a-Gravenhage, gratis verkrijgbaar. e. f. speldje xotang de voorraad strekt; zolang de voorraad strekt zolang de voorraad strekt in Bel-O-Fast. Kleurige overhemden voor uw Jongens. In diverse frisse rult-dessins, modern boor d-model. Zo gewas sen - zo weer te dragen! Cotton stretch, extra zware kwaliteit, leeftijd 6 jaar 4.75 kleine stijging per maat leeftijd 10 jaar 6.2 schoenmaat 27-34 per paar per 2 paar 2.95 In Terfenka Wlnddichb vederlicht, waterafstotend. Nylon gevoerd. Het sportieve model heeft koffer-rits sluitingen. De grote mode! leeftijd 6 eeK cioppenourg "-<0 t3- CP2 Spertl Zalf en Zetpillen SFBRTI is acht es desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen. Voor snelle, rechtstreekse behandeling- vaa aambeien: SPERTL,SaM f3.30, iïstpüiaa UM, Bij nisvering van bovenstaand handelsmerk krijgt U bij Uw aankoop eenmsal f 1,- korting ©n een speldjs. AUTOSLOPER IJ 0MM00RDSEWE6 43 ROTTERDAM-14 TEL. (010) 138647 VRAAGT TE KOOP: SCHADE AUTO'S VAN J»! 1965 (LUXE SM VRACHT) ZEER HOGE PRIJZEN l Stsad. voorradig: Grol» sortisrtng onderdeion UI. UAIa mavL MM ll,—a - A B ivui lauiui vHuiu sonanna unqerueien van vela meikon fun-.n vrachlauio'a.Z-Wleligo aanhingwagentjas. rreklnstallatles voor alt. merken. Na 18.00 uur; Tel. (010) 131823/184590

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2