Cadeau 35-jarig bestaan honderd leden? Christmannenkoor begon in opgeheven koffiehuis H rpfhebber Naald snelheidsmeter over rode streep r- f Zorg voor gehandicapte kind beter geworden STIJLVOL O- Oranje AGENDA artidom© artidffi PAASjc I TENTOON STELLING Puien moeten zaterdag onherroepelijk omhoog „Val niet, val niet', riep kantonrechter Koos over Amor in t verkeer 5CH1E Hf l VERF van de vakman 1. „De Kroon" 2. ,/t Verfcentrum" 3. „De Goede Hoek" l „Kleurklavier" Jubileum gaat niet ongemerkt voorbij Voof^l^rro Boetes voor hardrijders Lezing van J. WWehrmeyer Predikbeurten T&tlenka GRONINGENl NI? yE rotterdammer Pagina 3 DOMDERDAG 15 APRIL 1965 BELTEN Van een medewerker) QCHIEDAM „Wij wekken lief- hebbers van mannenzang op om op zaterdag 28 augustus 1930 in het koffiehuis „De Eendracht" aan de Tuinlaan samen te komen om een christelijk mannenkoor op te richten." Met deze oproep, ge plaatst door de gebroeders P. en W. van der Kruit en A. Winkel begon nu bijna 35 jaar geleden hei Schiedams Christelijk Mannen de* Groene Kruis" in Kethel" Daar- koor, dat op de vergadering werd na volgt zijn verslag, dat eindigt met:-' es weiu oi/trtrmnnpn (bedoeld Ï5 Het JK GEZONDHEIDSZORG WEDERGROEI GEZOND JUBILEUMVIERING Illicit „De Rotterdammer" ENKELE BEZORGERS Dit is het silhouet van de ideale jas voor elke dag, elk seizoen, elke gelegenheid. Uitgevoerd in correct en kreukhersteliend Een jas van grote allure. Her kenbaar aan het innaai-etiket en de bijbehorende hanglabel toet de naam Garage Van Dalen N.V. verf van de vökman VLAARDINGEN BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN .en dagelijks 2ePAASDAG GEOPEND VAM 11-5 UUR :pe*t Draak, f Schrij^huii A. DEN DRAAK Vóór seizoen ■2?- Van de ooqarts- a naar up YjT X-s/e* iton ;nE heer C. Dubbeld heeft in zijn D functie van secretaris van de Zuidhollandse Vereniging Het Groene Kruis" (hij heeft nog wel zo'n tien functies) in zijn jaarverslag over 1964 tveer iets bijzonders geschreven. Niet aat het onwaarheden zijn, maar deze secretaris heeft o.i. de prettige ge woonte om een jaarverslag in aan- [irekketijke leesbare stijl te gieten 'waardoor het niet allemaal strikt za kelijke mededelingen zijn die er uit ?zyn pen of schrijfmachine vloeiden. jf,j deed dat in zijn verslag van 1964, imaar hij deed dat reeds eerder. Zo vonden we nog in zijn jaarverslag ■over I960 een artikel terug, waarin hij het heeft over 150 jaar vóór Chris tus: De Kelten in Kethel; 1921—-1.''"I: no'Lden f\ct?on jn dat vertrouwen besef, dat het werk van deze kruis vereniging een belangrijk onderdeel vormt van de geestelijke en lichame lijke gezondheid van, de bevolking, red,) en met de wetenschap dat in Kethel geen kannibalèn wonen, gaan tae verder, ook in 1961." het jongste jaarverslag blijkt dat de heer Dubbeld nog steeds in dezelfde trant schrijft. Zie hier het begin van zijn verslag over vorig jaar: „Met een variant op het gedicht Waar Maas en Waal te 'samen vloeien en Gorkum rijst van ver (u uieet wel, dat het hier over Loevestein ging) zou ik kunnen zeggen: Waar» de Vlaardingse- iceg en de Laan van Bol'Es te- samen vloeiden en Vlaardingen rijst van ver. Dan heb ik het over de Kieuwzboww-Kethel. De enige mooie Laan van Bol'Es en de landelijke Vlaardingsetveg zijn totaal verdwe nen en daarvoor in de plaats is een zandwoestijn ontstaan, die plaats zal moeten bieden voor ongeveer 500 huizen per jaar. Wanneer, we vanuit Schiedam via de Sportparkbrug Kethel naderen, -wordt het vrije uit- zicht over de onmetelijke polder be- lemmerd door hoge huizenblokken, met daarachter de nog hogere hmzen- zee van Vlaardingen. Deze enorme uitbreiding schept problemen op al lerlei gebied: voor kerk en school en voor de gehele samenleving. JGATUURLIJK gaat het verslag daarna verder over de gezond heidszorg, dat ook een probleem gaat vormen, in het zich steeds uitbreiden de. Kethel, dat straks enerzijds aan Schiedam, anderzijds aan Vlaardin gen, en als het niet oppast aan de derde zijde aan Delft gaat grenzen. Al weer een typisch „Dubbeld's ein de" in het verslag:. ,Jn dat jbesef (de bevordering en- het nut van' gezond heidszorg, red.) gaan we verder, on danks het verdwijnen van de eeuwen oude Vlaardingseweg en de mooie Laan van Bol'Es. Waar de samenwer king tussen bestuur en leden tesamen vloeien en ons ideaal: bevordering van eèn goede gezondheidszorg van verre oprijst, daar is het goed wonen en werken" I Met 22 leden ging men van start en nadien heeft het ledental 'behoorlijk geschommeld. Eenmaal telde men 100 leden, dat was in 1934, maar in later jaren (bijvoorbeeld van 1940 tot 1945) daalde dat tot 35. Direkt na de bevrijding steeg het aantal leden ge ducht, zodat in 1945 meer dan tachtig mannen lid waren bij SCM, dat vanaf 1954 gedirigeerd wordt door de nu 45- jarige bas-zanger Jan van der Ree. van beroep is de (heer V. d. Ree concertzanger en zijn woonplaats is Rnoon. Als bas-bariton heeft hij zowel in binnen- als in buitenland in "heel wat oratoria meegezongen. In 1948 legde hij staatsecamen af en hij volgde zijn lessen bij Piet v. d. Kerkhoff, Laurens Bogtman en Piet Ketting. Behalve van het Schiedams Chr. Man nenkoor is de heer V. d. Ree ook van enkele andere koren dirigent. Bijzonde re eigenschap van deze dirigent is, dat hij steeds tijd weet te maken voor een komische noot tijdens de repetities,] waardoor de zangers hem een prettig dirigent vinden, die eveneens op zijn tijd ie nodige serieusheid betracht om tot successen te komen. REEDS in 1955 schreef „De Rotter dammer" 'de volgende recensie over deze bekwame dirigent: „De getuigenis van de wedergroei onder een nieuwe, jonge, veelzijdig georiënteerde dirigent." Drie jaar later recenseerde onze krant: „Uit hetgeen deze avond ten gehore werd gebracht kon worden vastgesteld, dat de direktie bij Jan van der Ree in goede handen is." Een koor met zo'n dirigent moet wel tot successen komen en groeien. Van daar, dat er momenteel een propagan- da-actie gevoerd wordt in protèstants- christelijk Schiedam. Men hoopt bij het jubileum een cadeau te kunnen aanbieden, toestaande uit het honderd ste lid. Momenteel telt SCM 68 leden. Hes koor is interkerkelijk, zodat zeer velen kunnen toetreien. De repetities worden iedere donderdagavond van 19.45- 21.45 uur in gebouw „Arcade" aan de Lange Haven 71 gehouden: Nieuwe leden zijn daar zeer welkom. DAT zingen wei gezond is, heeft S.C.M. tijdens vorige propaganda-acties akties al meerdere malen laten weten. Hele beschouwingen heeft men er over geschreven, o.m. dat door proeven is gebleken, dat de longen ruin 3000 a 3500 cm3 lucht kunnen bevatten, -dus 3 a 4lk liter. Geoefende zangers, zo vervolgt men dan, zijn in staat 5000 cm3 lucht- op te nemen, een verschil van 1% liter lucht. Hieruit volgt, dat de zuurstofopname bij een zanger, een bespeler van een blaasin strument en een glasblazer een derde deel groter is dan bij ieder ander die niet methodisch ademhaalt. Behalve deze technische beschouwing is bij -de propaganda voor de mannen- zang ook gewezen op het feit, dat zingen goed is als voortbehoedmiddel tegen tb.c., dat zingen gelijkgesteld kan. worden'met t&.T. turnen en heilgymnastiek, dat zingen invloed heeft op de spijsvertering en zelfs dat zingen invloed heeft op de algemene lichamelijke welstand. Al deze technische gegevens heeft SCM destijds eens overgenomen uit een artikel van het Hervormd Kerkkoor te Kethel en wanneer men zulke dingen leest, wei, dan zou men bijna geneigd zijn vanwege gezondheid zanger te worden. In elk geval is iedereen bij SCM bijzonder welkom, ook tja, vooral) donateurs, die voor ƒ3 per jaar kunstliedend lid kunnen, worden, waardoor men tevens gratis toegang heeft tot de uitvoeringen en concerten van SCM. De sfeer is hij SCM bijzonder prettig en men zou het wellicht eens een paar maanden kunnen proberen. NATUURLIJK zal het 35-jarig bestaan dit jaar niet ongemerkt voorbijgaan. Het -hoogtepunt ervan is het voorjaars concert, dat donderdag 13 mei in gebouw Arcade wordt gehouden o.l.v. dirigent Jan van der Ree. Bram Boelee (pianist). Nelly van Gelder (sopraan) en Anton Eldering (bas) werken aan dit program ma mee en geen van drieën is onbekend in de muziekwereld. Om acht uur zal dit programma beginnen en de kaarten zijn reeds in de voorverkoop voor 1,50 te krijgen. Behalve dit concert zal eind oktober in de Grote Kerk een najaarsconcert gegeven worden, waaraan aanvankelijk meerdere koren zouden medewerken, maar daarvan heeft het bestuur afge zien. Men verzorgt het concert nu zelf en voert onderhandelingen met de bekende alt-zangeres Aafje Heynis. waardoor mogelijk de „Altraphsodie" weer eens zal worden uitgevoerd. Op de zaterdag na deze uitvoering zal een receptie worden gehouden in Café- Restaurant „Europoort" aan de Maasbou levard. De heren C. Troost, P. Verlinde en M. v. d. Most bereiden deze receptie voor en fungeren als commissie van ontvangst. Het behalen van de honderd leden zou voor het jubilerende SCM een fraai jubileumcadeau zijn. Hoe bescheiden het bestuur SCM is moge blijken uit het feit, dat men reeds tevreden is wanneer op de dag van het jubileum (28 augustus) de 75 leden binnen zijn! \G& Voor direct vragen we te Schiedam Aanmelden: MEVROUW VAN GOGH, Dr. Zamenhofstraat 139 a Telefoon 1524 00 TJET Schiedams Christelijk Mannenkoor heeft er al heel wat uitvoeringen en concerten opzitten. Deze foto is tijdens één van die concerten, ge nomen en wel in de Grote Kerk te Schiedam. Toen telde SCM meer leden dan nu, hoewel de 68 leden van dit moment geen slecht getal is. Toch wil men er 75 van maken en als het kan zelfs honderd. Voor een stad als Schie dam moet dat haalbaar fijn, aldus het bestuur van het SCM. SCHIEDAM: Herv Gem Grote Kerk 19 tts BofEmah HA 20.30 ds. Jansen; Bethelïcerk 19 ds Wissink 20.30 ds Hemmes: Opstan- dtngskerk 19 ds Spading 20.30 dr Cazemier: Vredeskeris 19 .ds Van- der Steen 20.30 da Van der Steen; .Kerkgebouw NPR 19.30 cis Klaassen in al de' diensten HA. Kethel Dorpskerk 20.30-ds VoBs HA. Gert Kerk Julian&kerk !9.Sö 'd.v Krijger. Chr Geref Kerk 19.30 ds Drent. (Van een medewerker) CCHIEDAM De directeur van de „Van der Woudenstichting" te Deift en hoofdbestuurslid van -de oudervereniging „Helpt Elkander", de heer J. W. Wehrmeyer, heeft dinsdag avond in de openbare b.l.o.-school aan de Burg. Honn. Grethelaan gesproken over het onderwerp „Problemen rond het gehandicapte kind". Er bestond goede belangstelling van de zijde der ouders en belangstellen- ALL-SEASON JAS den, die na het openingswoord van het hoofd van deze b.Lo.-school, de heer H. W. Feenstra, een interessant betoog hoorden van de heer Wehrmeyer. Deze vertelde eerst, hoe de situatie voor het gehandicapte kind in vroeger jaren was en hoe er vandaag de dag .goede zorgen aan deze kinderen worden besteed. Aan de algemene vorming van deze kinderen wordt .bijzonder veel aandacht besteed, al is de leerstof uiteraard heel anders dan op gewone scholen. Zo weten de leerlingen dat het etenstijd is wan neer de wijzers van de klok op twaalf uur staan -en meer dergelijke voorbeel den werden naar voren gebracht. Ge tracht wordt via de scholen behoorlijke arbeidskrachten van deze jongens en meisjes te maken, hoewel dan weer een nieuw probleeem wacht. In sommige plaatsen wordt de sociale werkplaats de bestemming van de kinde ren, in andere gevallen tehuizen. Ook daar zal op taktische wijze voor deze mensen moeten worden gezorgd. De vrijetijdsbesteding is ook een zaak van groot belang, aldus spreker. Er wordt voor bewegingsgymnastiek gezorgd, er is declamatie, toneel, wandelen en tijdens de Kerstdagen wordt zelfs een Kerstspel opgevoerd. Bij de vereniging „Helpt Elkander" is plaats voor iedereen, onge acht godsdienst of levensbeschouwing. Ook voor de bejaarden moet wor den gezorgd. In de vooroorlogse jaren was de gemiddelde leeftijd van deze mensen 23 jaar, nu is dat cijfer de 47 al gepasseerd, zodat wel degelijk ook voor de oude dag moet worden gezorgd. Dit vooral omdat soms op 52-jarige leeftijd deze men sen zich voordoen als 80-jarigen. In de hoop dat in Schiedam een groot aantal goede voorzieningen zal kun nen worden getroffen voor deze mensen, eindigde de heer Wehr meyer zijn boeiende toespraak. Na een kopje koffie (en een dank woord van de heer Feenstra) was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna werden kleurendia's vertoond van het vakantiekamp 1964. Bel ons voor een demonstratierit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 EENDRACHTSTRAAT 29 TEL. 2755 HOOGSTRAAT 48 TEL. 4155 FLOR IS DE VIJFDELAAN 134 TEL. 8210 v. HOGENDORPLAAN 101 TEL. 2658 CCHIEDAM Menigeen zal zich juist de komende weken de be tekenis van de letters OZO nog wel herinneren. Was het niet: Oranje Zal Overwinnen? Ook bij het jubi lerende Schied. Chr. Mannen-koot speelden deze letters een rol. In ieder geval, toen men een her innering uit de oorlogsjaren opriep. In. de oude gegevens over S.C.M. las men het volgende, uiteraard histori sche, verbaal, hetgeen te vinden was in het jaarverslag over 1941/1942. Secretaris A. M. de Groot schreef daarin: „In strijd met mjjn gewoonte wil ik hier bij uitzondering een rëpe. titie nader bespreken en wel een in een lokaal aan het Broersveld. Toen wij bij het lokaal arriveerden, blfcek de sleutel zoek te zjn. Goede raad wus duur, maar al spoedig hadden een paar leden met behulp van een ladder de zolderverdieping van liet gebouw bereikt. Langs tleze weg volgden de andere leden, ai was het niet zonder levens gevaar, Enkelen, die op het vreemde terrein op onderzoek gingen, kwa men al spoedig beneden met een doos oTanjerozen, waarna spoedig elk lid roet een oranjeroos op de borst rondliep. Naar ik meen was zelfs de directeur van de party en aan het daaraan verbonden gevaar werd niet gedacht. Voor verraad van binnenuit be hoefden wij niet bang te zijn, want alle leden waren politiek betronw- baar. Wij hebben toen wel gevoeld wat Oranje voor ons betekende. Een ogenblik hadden wc het gevoel, dat wij weer vrij waren. Niet te weten dat bet nog drie volle jaren zou du ren voor wij bevrijd zouden svorden." 'fndaag Chr, Soc. Belangen: Schiedamse Foto club, kontaktavoncf, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, teL 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. aa 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof straat 139a, tel. 152400. Klachten over bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264686, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag, Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apotheek; Evers, Lange Haven 81, tel. 268242. .exposities: Sted. Museum. Salon der Maas-steden; Galerie Wiegman, Appli caties Cor Snoei; Galerie Punt Vier, Gouaches Frans v. h. Heide. (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor de tafel van kantonrechter mr. H van Vloten defi leerde woensdagmorgen een lange stoet verkeersdelinquenten, die bijna zonder uitzondering enige maanden geleden per bromfiets of auto de maximumsnelheid hadden overschre den. Een echte snelheidsdag dus. Zo wel vanwege de aard van de zaken als het tempo waarin ze meestal werden afgedaan. D. B. weet zijn te hoge snelheid aan het feit, dat hij net in een file liefst een ander passeerde, waardoor net „....het kan nog geen vijf kilometer harder zijn geweest" de naald van zijn snelheidsmeter en daarmee tegelij kertijd die van de controlerende politie, over de rode streep was gegaan. De officier geloofde het verhaal van D, B. onvoorwaardelijk, hij had het zelfde -tegen de politie verteld, maar eveneens de bijgevoegde gegevens uit het dossier B., waarin stond te lezen dat B. Teeds eerder vier ernstige overtredingen, had toegaan, waarbij één waaraan hijzelf zwaar lichamelijk let sel had overgehouden. Bovendien was hij al tweemaal 2ijn rijbevoegdheid kwijt geweest. De officier van justitie oordeelde het nodig ondanks het feit dat B. zich zonder auto moeilijk kan verplaatsen B. nog eens streng aaa te, pakken en eiste 70 gulden of 14 dagen met een onvoor waardelijke ontzegging van de rijbe voegdheid voor de tijd van drie maanden met een proeftijd van 2 jaar. B. was het ër helemaal niet mee V.T\: eens. Nogmaals wees hij de kanion rechter erop dat hij moeilijk loopt en ernstig in zijn werk wordt belemmerd wanneer hij niet meer de beschikking heeft over een auto. Mr. Van Vloten liet het verweer van B. niet gelden. Hij oordeelde dat pardon niet meer op zijn plaats was wanneer een verdachte verscheen met zo'n'schrik wekkende lijst ernstige overtredingen, zo vaak en zo zwaar bestraft was en uit dat alles nog niets had willen leren. Hij veranderde de geldboete in 75 gulden of 15 dagen en handhaafde de ontzegging van de rijbevoegdheid. Een merkwaardig excuus had C. E-, die met zijn bromfiets de maximumsnet heid aanziesïüjk had overschreden. Om precies te zijn met zoveel kilometers als E. durfde rijden, want..., hij had tot op het moment dat hij werd aangehouden nooit geweten, dat je binnen de bebouw de kom niet harder mocht dan dertig kilometer per uur. „Wat?" zei een hele zaal. „Nee, .ik heb het echt niet geweten". Inmiddels had C. E. zijn snelbrommer geruild voor een Solex, waarmee hij nu, of hij het weet of niet, toeh niet harder kan rijden dan de toegestane maximum snelheid. De officier vroeg 35 gulden of 7 dagen. Mr, Van Vloten maakte er 30 van. De overige vijf zette hij om in het advies verkeerslessen te gaan volgen. E. zou het doen Je kan per slot van rekening nooit weten waar het goed voor is. DORDRECHT Het Britse metaalbe drijf en ingenieursbureau Coekbums Ltd. in Glasgow gaart zijn Nederlandse activi teiten belangrijk uitbreiden om te kun nen voldoen aan de toenemende vraag naar zijn produkten in de gemeenschap pelijke markt Er zal een fabriek worden gebouwd met een oppervlakte van 2.400 vierkante meter op het industrieterrein van Dordrecht De nieuwe fabriek, die ook de Schie damse produktie zal huisvesten, kan voorlopig aan 50 tot 60 mensen werk maal zo groot als die van het bestaande bieden. De capaciteit is ongeveer 2,5 bedrijf. Er wordt nu al over gedacht Fransestraat 23 - Tel. 6436 VLAARDINGEN deze capaciteit volgend jaar weer te ver» dubbelen. De toezegging voor de bouw vergunning is reeds ontvangen, zodat naar verwachting over een half jaar met de bouw kan worden begonnen. KORTE LIJNBAAN 21 TEL.010/11295S ROTTERDAM GROTE MARKTSTR. 5 TEL 0701113611 DEN HAAG MAHIAPLAATS 2 TEL 030/18900 UTRECHT (Van een medewerker) SCHIEDAM „Klaar of nog niet helemaal, besloten is dat zaterdag de puien onherroepelijk omhoog gaan. Daarvoor zijn meer dan tien mensen nodig. Onder leiding van enkele vak mensen hopen we een begin te kunnen maken met de opbouw. Daarna zal er elke maandag- en woensdagavond ook weer gebouwd worden. Het werk gaat beginnen. Help mee en blijf niet aan de kant staan Deze oproep in het HBSS-clubblad van deze week wijst er op, dat er zaterdag j weer een begin gemaakt zal worden met mijlpaal nummer zoveel. Eerst de ver gunning, die op maandag 29 juni 1964 bij voorzitter H. Breevoort jr. werd thuisbe zorgd, daarna het HBSS-bouwfonds, dat onder leiding van A. W. den Hoe (Johan Bodegraven de tweede bijgenaamd) aan het werk ging, daarna zeer vele akties en vervolgens het storten van hst beton, dat we regelmatig in onze krant bijhielden. Het betonstorten is inmiddels afgelo pen. "Vorige week zaterdag werd alles zover klaar gemaakt, dat men komende zaterdag met het optrekken van de puien kan beginnen. Leerlingen van de Christ. Technische School hebben o.l.v.- hun leraar, de heer J. Bouterse, d« puien klaargemaakt, door eigen krach ten werd ook het nodige gedaan en za gaan HÖSS en ODI zaterdagmorgen laten zien, dat er binnen afzienbara tijd iets groots tot stand zal komen. Immers, het is de bedoeling, dat nog vóór het nieuwe seizoen in ieder geval de kantine van 8,75 bij 13,45 meter gereed is en zo mogelijk omstreeks die tijd (september) ook de kleedlokalen, waarvan er in totaal negea komen. Verder lokaliteiten voor de scheidsrech ter voor het bestuur, voor de EHBO, voor opslag van de materialen en kantine- materiaal, alsmede een hai van 4,75 bij 3,75 meter. Daarnaast nog waslokalen, toiletten en liefst vijf douchecellen. Niet minder dan 85.000 zai dit alleï gaan kosten, hoewel de leden van HBS3 en ODI door hun „doe-het-zelf-methode* 20.000 willen terugverdienen daarvan. J. K. Sunon Aannemingsbedrijf N.V. verleent veel medewerking bij de bouw, die wordt geaktiveerd door de bouwcom missie van HBSS en ODI, bestaande ih< de heren J. v. d. Kraan, C. Slotboom, E. v. d. Kley, G. de Jager, M. Soeters, P. v. Wolferen en J. Griep. (Van een medewerkei SCHIEDAM „Val niet, val niet", riep ntr. H. van Vloten verschrikt tegen Koos de Kapper, die na het net niet helemaal in het water gevallen pleidooi in de „pils zaak" van vorige week, nu de verdediging op zich had genomen van J. B., die in Vlaardingen geen voorrang had verleend aan een van rechts komende auto. Maar Koos viel niet. Nog net wist hij zijn evenwicht te bewaren en goeddeels zijn humeur. Glimlachend reikte hij zijn machtiging aan de kantonrechter en nam plaats achter het hekje. „Wat heeft B. door uw mond te zeggen?", vroeg mr. Van Vloten, nadat hij aandachtig de machtiging had gelezen. „Dat we blij mogen zijn omdat de schade uitsluitend tot het materiële be perkt is gebleven", -was het prompte antwoord. Koos oordeelde de overtreding niet zo heel zwaar en weet haar zeker niet aan de nalatigheid van de kant van aijn „cliënt". Fijntjes vertelde hij de heren in het zwart van de werkzaamheid van Amor op het moment dat B. het bewuste kruispunt naderde, dat de auto gekocht was om mee op vakantie te gaan en nogmaals over het feit dat op het moment van het ongeluk B. misschien wat veel aandacht had voor zijn naast hem zittende verloofde. ,.U weet het. nietwaar?", besloot hij zijn betoog. Mr. Van Vloten wist het. En de officier ook, maar de laatste wist nog meer. Dat de aanwezigheid van B.'s verloofde mis schien wel zijn aandacht voor het ver keer deed verminderen bijvoorbeeld, maar niet de druk op de gaspedaal. (B. was met een snelheid van zestig kilome ter een tamelijk onoverzichtelijk kruis punt binnen de bebouwde kom opgesto ven). „Dat geeft er bepaald geen prettig tintje aan", ze: hij in zijn requisitoir. Hij oordeelde, ondanks vakantieplannen en ondanks Amor, een boete van 70 gulden of 14 dagen op zijn plaats. „Kan er niet twintig gulden vanaf?", vroeg Koos eu hij maakte een breed •gebaar tegen de heren. „We delen", lachte de kantonrechter. Het werd 60 gulden. ,.vRs^H-Vf:r»rc

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1