§lan doodt echtgenote Financieel weekoverzicht Beurs wacht beleid af van regering- Situatie op Zeven afvaarten naar Australië-Nw. Zeeland iiliSi h W i i Haringseizoen begint op woensdag 26 mei m i)vei'spannen naar ziekenhuis en P. en O. uit In Amsterdam: 70 procent op de fiets Jongetje (3) verdronken Giekdraad slaat op tramleidmg Wat te doen met snelheidsmeters? <5 m iüps:. •j Feest in Scheveningen Huisvrouwm per abuis gif gas NIEUWE TEE- TREINEN de ideale koelkast met het 2 sterren koelsysteem Nu kunt U zelfs diepvriesprodukten wekenlang bewaren! Helpers van grossier in ongekeurd vlees krijgen 40 dagen cel SCEPTICISME VOORUITZICHT WINST B [rotterdammer ZATERDAG- 37 APRIL 1965 Ignis koelkasten zijn er in vele maten en prijzen. Er is er al een van130litervoorf298,- (zie afbeelding) I ELF BEMANNING n fj - iranHgH - wmfsMM. Pagina 3 ne 40-jarige Hengelose huisvrouw l yan Laar-Hellemans is gister middag vermoord op de vloer van dc »oken van haar woning aan de lagostastraat gevonden. De politie Keft nog dezelfde middag haar echt enoot, de 45-jarige metaalarbeider A. n Laar, gearresteerd in een zieken- iui5 Waarin hij was opgenomen om- fci bij in overspannen toestand rond- tirierf. De man. ontkent zijn vrouw te icbben vermoord- 'De moord werd ontdekt door een van ij vier kinderen van het slachtoïter. De Krdenking van de politie viel direct op UEan daar men ai eerder bemiddeling li moeten verlenen bij huiselijke moei- SWieden. Buren hadden de man met «n fiets het huis zien verlaten. SDe politie was.net begonnen met naar ,jm te zoeken toen een telefoontje uit et Koningin Juliana-ziekenhuis meldde, it de man daar was opgenomen omdat jjj zich vreemd had gedragen in een fctel in Delden, waar hij drijfnat was [omen binnenlopen. 'Bij het onderzoek in dc moordzaak was inwezir mr. W. L. de Walle, hoofd van Set arrondissementsparket te Almelo. Vandaag zou dr. Zeldenrust sectie op het jjk verrichten. AMSTERDAM Gedurende de korte beursweek is de situatie op Óttor'folllYl fiT'Ft de effectenmarkt weinig veran- Cl! Oi. ld Lil Li.i I ill derd. Er was aanbod uit het bui- tenland van aand. Kon. Olie en -»/y~p ff fDK*é~i Philips, dat'hier moeizaam werd ILCL L c l li/ vtt-C i tv opgenomen. Het publiek neemt een afwachtende houding aan met be trekking tot het regeringsbeleid van het kafoinet-Cals. Op de beurs vreest men een verslechtering van het klimaat voor nieuwe investe ringen. Overigens blijven, de be richten uit het bedrijfsleven vrij algemeen gunstig luiden. Zo kwam A.K.U. met mooie cijfers over het eerste kwartaal, terwijl het. jaar verslag van de Kon. Hoogovens hoopvol stemt voor de toekomst van dit groeiend bedrijf. De in vloed van een en ander was don derdag op de heurs te merken. De grootste handicap voor een koersherstel op de effectenbeurs lijkt ons het voortdurend aanbod van onze internationale aandelen uit de Angelsaksische landen. Olies worden aï,geruime tijd door Ameri ka geliquideerd en het opname- vermogen van onze beurs is betrek kelijk klein te noemen. Deze week •L- I ROTTERDAM .Volgend jaar gsan p, O.' Orient Lines, Lon den, zevenmaal van Vlissingen uit "op Australië en Nieuw-Zeeland va ren, dat is bijna twee keer zo veel fals dit jaar het geval is. De directie -heeft daartoe besloten omdat haar jis gebleken, dat op het vasteland van West-Europa grote belangstel ling voor deze dienst bestaat. Als gevolg daarvan wordt ook het aan tal afvaarten uit Australië en Nieuw-Zeeland met Vlissingen sals eindhaven uitgebreid. En voorts fwordt Vlissingen in 1966 viermaal aangelopen door cruise-schepen van de-P. O. Zoals bekend is de Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. Vlissingen deed Londen er nog een schepje bovenop en verkocht olieaandelen, W-o- Royal Dutch. Het verzet, dat gerezen is van de zijde der grote olieconcerns tegen de Labour-belas- tingplanhen, met name de voorge stelde nieuwe vennootschapsbelas ting, heeft tot het aanbod van oliewaarden in Londen geleid. Dien tengevolge daalde hier de notering van Kon. Olie van 147 tot 140, wat overeenkomt' met 35 punten oude noteringswijze. Ook Philips werd van Amerikaanse zijde onder druk gezet, zonder dat hiervoor een speciale reden bekend werd. Ameri ka liquideert de' laatste maanden veel Westeuropese aandelen om daarvoor Amerikaanse shares te kopen, welke men blijpebaar betere vooruitzichten geeft. Het Eindho- vense fonds kwam daardoor van 148 op 144. De langdurige druk op onze inter nationals bederft het hele beurskli- maat en daardoor komt het, dat slechte berichten breed .uitgemeten worden en. goede berichten haast geen aandacht krijgen. In 'die ömsiandigr heden ziet men óveral leeuwen en beren op de weg" en wordt een don kere bril opgezet. zijn. een ^springlevend" bedrijf van moderne allure en als de verwachtin gen over een verder'stijgend ijzer- en staalverbruik 'verwezenlijkt worden, dan zal men misschien het einddoel 'van zeven miljoen ton staal per jaar, over een aantal jaren wel bereiken. Gedurende de eerste maanden van 1965 ontwikkelde de staalmarkt zich in opgaande lijn. De aandeelhouders zullen, zoals be kend een onveranderd dividend van 20 pet. ontvangen over 1964. Mis schien zal er in de toekomst van de 75 miljoen agioreserve (het halve aandelenkapitaal!) nog wel het een en ander aan de aandeelhouders wor den uitgedeeld. Dé koers van de eert. Hoogovens kwam van 531 op 524, slot 529 pet. I AMSTERDAM Verkeers- onderzoekingen in de binnen stad van Amsterdam hebben uitgewezen dat ih de spitsuren zeventig procent van de perso nen die aan liet verkeer deelne men van een tweewieler ge bruik maakt. Tien procent gaat per auto en twintig procent per tram. Deze cijfers onthult het deze week verschenen nummer van de Fiets, een uitgave van dé „Stichting Fiets". Het blad voegt, er aan toe dat het nu wel duidelijk is dat bijverkeers- voorzieningen extra rekening dient te worden gehouden met de fietsers, die ook zeker recht hebben op, waar mogelijk, vrij liggende fietspaden. UTRECHT De economische poli- I nerechter heeft enkele slachters die i de tot een langdurige gevangenisstraf Veroordeelde vleesgrossier Arie den H. uit Montfoort hebben geassisteerd, Veroordeeld tot straffen die varieer den van een hechtenisstraf van 40 dagen tot een boete van 100. F Zoals bekend had Arie den H. in 'l Montfoort een geheime slachtplaats, Waar op grote schaal ongekeurd vlees werc^ verwerkt. Uit vorige rechtsza- ken is al gebleken dat deze slacht plaats, die was voorzien van een alarminstallatie allesbehalve hygi- «niseh was ingericht. Er werd met r Vuil en verroest gereedschap gewerkt. l Ben H. werd bij de uitoefening van *bn duistere en onfrisse praktijken I geassisteerd door beroepsslachters, die s overdag bij een andere baas werkten, maar er 's avonds iets bijverdienden s door bij Arie den H. uit te benen. Een ''entje per kalf of varken was het tarief dat grossier Arie hanteerde. in haar vaarsehema naar Australië en Nieuw-Zeeland en in dat van haar reizen- rond-de-wereld gaan opnemen, toen de Willem Ruys van de Koninklijke Rotter- damsdhe Lloyd en de Oranje van de S t oonwaartmaatschappij „Nederland"' naar Italië werden verkocht en èr door Nederlandse reders geen frequente dienst meer naar beide gebieden, waar ziah veel "Westeuropese emigranten hebben gevestigd, werd onderhouder.. De F O, die met een vloot van .299 schepen, de grootste scheepvaartmaat schappij ter wereld is, had reeds bij haar eerste afvaart uit Vlissingen een groot aantal Westeuropese passagiers. En dit aantal -bedroeg gisteren, bij de tweede afvaart met het ss Arcadia, 30.000 ton en accommodatie voor 1.382 passagiers, 350. Onder hen. waren tweehonderd Neder landers, van wie een groot deel van familiebezoek terugkeerde naar Australië of Nieuw-Zeeland, de overigen waren Finnen, Noren, Denen, Zweden-, Duitsers en Fransen. Op haar Australië- en. Nieuw-Zeëland- reizen en- op haar reizen rond-de-fwereld kan de P O elf passagiersschepen inzetten, waarvan de Canberra met haar 45.000 ton de grootste is. Omdat op deze schepen verscheidene nationaliteiten ver tegenwoordigd zijn, zijn er speciale voor zieningen -getroffen, die ten doel.hébben het reisgenoegen voor elke nationaliteit zoveel mogelijk naar eigen aard en taal te verhogen. Zo wordt bijvoorbeeld de scheepskrant in verscheidene talen uitge geven, ook in het Nederlands. En de gezamenlijke -talenkennis van de scheeps- staf is ruimschoots voldoende om iedere passagier dn zijn eigen taal te woord te kunnen staan. De passagiers krijgen him spijskaart in de eigen taal; en bij de samenstelling van de maaltijden is reke ning gehouden met „nationale smaken Op een van dé reizen was voor een groep Nederlandse passagiers nasi-go- reng klaargemaakt. Maar de overige passagiers -waren door de geur.alleen al zo verrast, dat zij prompt ook nasi- goreng bestelden. Op dat moment kon echter aan de vraag niet worden voldaan. Maar .de volgende'dag -stond het gehele schip in hst teken van de Indische rijsttafel. Het nieuwe kabinet-C als met zijn. socialistische ministers op vitale pun ten wekt enig scepticisme, al weet men nog niet, boe het regeringsprogram er uit zal zien- Maar de onbevestigde berichten over een op komst zijnde speculatiewinstbelasting krijgen vas tere vorm door het heengaan van de staatssecretaris dr. Van den Berge, die een fiscale autoriteit was. Op het ogenblik kan de beurs „tegenslag" moeilijk verwerken. De lichte, stijging van de rentestandaard gedurende de laatste weken en de verschijning van een tweetal buitenlandse obligatie emissies van. het 5.75 pet. rentetype, remmen de beurs af. Het aanbod van stockdividenden Philips en AKU, dat straks meet worden verwerkt, wekt vrees in de huidige 6ituatie, nu de markt gedraineerd wordt door aanbod in internationals. Uit het .bovenstaande is het groten deels te verklaren^ datgoede berich ten de laatste tijd zo wéinig aandacht genieten. Ook de voortgaande ont waarding van het geld, die door de intrede van de P.vdA. in het rege ringskasteel, bepaald niet minder dreigend is, wordt veronachtzaamd- Deze week kwam de Alg. Kunstzij de Unie met het resultaat over het eerste kwartaal voor de dag, waaruit de voortgaande groet van dit concern duidelijk bleek. De omzet steeg tot 139 miljoen (v.j. ƒ133 milj.), de nettowinst van, 9-6 miljoen tot '12 miljoen De beurskoers van de 'aand- AKU, die woensdag tot.484 pet..was gedaald, herstelde zich donderdag tot 496 pet. (vorige wéék 504 pet.).' Maar het blijft toch wel opvallend, dat een concern met zulk een groei -als, de AKU de laatste jaren te zien geeft,, op de beurs zo weinig geestdrift, weet te verwerven. De algemene beurssitua- tie, de conversie van obligaties in aandelen en de vrees voor aanbod van agiostocks kunnen tijdelijk de koersvorming onder druk zetten, maar de aandeelhouders zullen goed doen op de feitelijke gang van zaken in het bedrijf te letten en dan constateren wij met voldoening, dat de groei er bij dit concern bepaald niet uit is- Ook het jaarverslag van de Kon. Hoogovens was deze week prettige lectuur, welke een indruk gaf van de goede vooruitzichten van ons; natio naal ijzer- en staalbedrijf. De inves teringen gaan verder en mén wil de produktie van ruwstaal tót 3 miljoen ton per jaar gaan opvoeren. Dan is de eindstreep nog niet bereikt en men maakt al diepgaand studie van de bouw ener -grote walserij voor mid- deldikke en dunne plaat met een capaciteit van omstreeks 4 miljoen ton ruwstaal per jaar. De investering daarvoor zóu een vijfhonderd miljoen gulden vergen, maar die zal men grotendeels vinden in afschrijvingen en ingehouden winsten. De Hoogovens Met het bemannen van haar schepen heeft de P O nooit moeilijkheden onder-vonden. Op de passagiersschepen zijn, naast een vaste kern van Engelsen, zeer vele buitenlanders werkzaam. Onder hen bevinden zich mensen uit Goa en uit India, die niet alleen naar het oordeel van de direotie maar octe naar dat van passagiers hun. werk voortreffelijk ver richten. De bedienden in de eetzalen zijn allen uit India afkomstig. En de_ verhou ding tussen de verscheidene nationalitei ten laat niets te wensen over. Het „paradepaardje van de P O Is miss Eleonor Mundler, een Engelse van geboorte, .jwoman assistent purser' op de Arcadia, die'zo perfect Nederlands spreekt, dat niet is te horen, dat zij geen Nederlandse is. Om de taal machtig te worden werkte zij een aantal jaren. 013 een Nederlandse firma en woonde ze in bij een familie, die geen woord Engels sprak, zodat zij dus wel gedwongen was Nederlands te (leren) spreken. Voor de Nederlandse passagiers op de Arcadia verzorgt zij dagelijks het gesproken nieuwsbulletin. CAPELLE a.d, 1JSSEL In de Rubenssingel te Capelle a.d. IJssel is donderdagmiddag de 3-jarige Jantje van Herk verdronken. Om half dne werd het ventje vermist en toen zoeken van omwonenden geen resultaat opleverde, werd om vijf uur de politie gewaar schuwd. Een adjudant vond het jongetje een kwartier later. Het was toen reeds overleden. Een prachtig verslag bracht ook de Kon. Zout-Ketjen met een winst, welke 30 pet. hoger dan over 1963 lag. De omzet van het'bedrijf, dat zo wijd vertakt is op het gebied der chemi sche industrie, steeg met 18 pet-, de nettowinst met 30 pet. Per ƒ1000 nominaal aandeel kwam de nettowinst uit op 502 tegen over 1963 van 406. De groei is er bij de Zout- Ketjen zeker niet uit. De beursnotering van dit fonds liep deze week terug van 951 tot 940 pet. Zwanenberg-Organon, ook een reus op chemisch gebied, kwam met een bevredigend verslag. De omzet steeg met bijna 21 pet., de nettowinst door de, kostenstijging wel minder, maar toch hog ruim 11 pet. Het jaar 1965 is gunstig ingezet en het bestuur ver wacht ook -dit jaar een bevredigend resultaat te behalen. Maar de. beurs notering liep terug van 177 tot 172, dat is (Oude noteringswijze) met 25 pet. In deze rubriek van binnenlandse industriëlen viel de daling op van Wessanen van 565 tot 528 pet., terwijl Thomassen Drijver nog verder terugliep en wel van 630 tot 566 pet- Rotterdamsche Droogdok Mij zal over 1964 13 pet. dividend (v.j. 15 pet.) uitkeren, gezien de ongunstige situatie op het gebied der scheeps bouw. Er gaan nu E-E-G. stemmen op om de Westeuropese scheepsbouw voor ondergang tegen de zware Ja panse concurrentie te beschermen. Laten we hopen, dat deze tak van bedrijf, belangrijk voor de werkgele genheid, niet uit de markt gedrongen wordt. Phs. Van Ommeren keert een on veranderd dividend van 14 pet. uit. De koers der aandelen bleef onbewo gen. Daalderop, Grassó, William Pont koenen met emissies op de markt. - S^U,< AMSTERDAM Gistermorgen is op het terrein waar de nieuwe Vijzel- flat wordt gebouwd een bijna tien meter hoge giekdraad omgeslagen. De kabel sloeg met grote kracht in een boog door de over de Vijzelstraat gespannen bovenleiding van de tram. De top van de kraan dreigde bij de val twee arbeiders te zullen treffen. De mensen die het ongeluk zagen gebeuren spraken met grote bewonde ring over de oplettendheid en snelle, doeltreffende reactie van de 39-jarige kraandrijver J. W. Pauwiel, die de kraan nog tijdig een zwaai naar links wist te doen maken .Het verkeer heeft geen noemenswaardige hinder van het ongeluk ondervonden. DEN HAAG De heer W. P. G. Assmann, lid van de Tweede Kamer voor de KVP, heeft aan de ministers Van' justitie en van verkeer'en water staat gevraagd welke maatregelen zij zullen nemen; nu de rechtbank té Utrecht afgelopen dinsdag heeft ge oordeeld. dat de door de rijkspolitie gebruikte snelheidsmeters niet onder alle omstandigheden betrouwbaar zijn, De ministerraad in nieuwe sa menstelling: Zittend v.l.n.r. de ministers Samkalden, Luns, Von deling, Cals, Biesheuvel, Smal- lenbroek, De Jong. Staande de ministers Einaar (Suriname), Den Uyl, Bot, Bogaers, Veld kamp, Diepenhorst, De Haseth (Antillen), Süurhoff, Vrolijk. Daarnaast: drs. J. Mi delburg (se cretaris). v. Ui i- T-.'f-, ■Aï'* m ■Hhp mmmm V ■'£d::4pF (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Het haringsei zoen wordt dit jaar op woensdag 26 mei geopend. Detraditionele Vlaggetjesdag zal zaterdag 22 mei in Scheveningen worden gehouden. Al de feestelijkheden zullen, die dag in Scheyeningenzijn gecon centreerd. Dit is donderdagmiddag hd5i*kW4- "9 >.A' k.1 JJ - - mw. I it 'V-V'-'- besloten in de openbare bestuurs vergadering van het produkt- schap voor vis en visprodukten in Den Haag. Dé eerste Hollandse nieuwe mogen niet vóór 30 mei te middernacht worden aangevoerd, terwijl de eerste verkoop van de nieuwe .gezouten haring is vastge steld op 31 mei om twaalf uur 'i nachts. Verder is bepaald, dat de rederijen tot 1 juni slechts de helft van de vloot aan de zouteharingvisserij mag laten deelne men. De -drijtnetloggers mogen tót 10 juni ten hoogste met 80 drijfnetten vissen. Daarna is het aantal onbeperkt. De kleine haring zal tenminste in de verhouding 1 op 16 en de grote haring 1 od 12 gezouten moeten zijn. Bovendien moet deze haring minimaal drie etmalen in het zout hebben gestaan. De drijfnet- vissers zullen van 31 mei tot en met 10 juni ten hoogste 200 kantjes en van 11 juni tot en met 4 juli maximaal 300 kantj'es gezouten haring mogen aanvoe ren. Voor de trawlers is de regeling in genoemde perioden iets anders namelijk resp. 100 en 175 kantjes. Bij het laatstgenoemde aantal kantjes moeten er voor elk kantje boven de 100 bovendien twee kisten verse haring te koop worden aangeboden. In dezelfde perioden is de aanvoer van gezouten haring ook beperkt voor sche pen van. minder dan 150 brt. en met een motorvermogen van 400 pk of meer, namelijk 75 en 135 kantjes, Voor vaartui gen met een inhoud van minder dan 150 brt. en een motorvermogen van minder dan 400 pk geldt 50 en 90 kantjes. Ook in deze categorieën moeten in de tweede periode het aantal kantjes gezouten ha ring boven een maximum worden ge compenseerd met twee kisten verse ha ring. Onder deze regelingen valt ook da spanvisserij. Na 15 juü zal er geen nieuwe gezouten haring meer mogen worden verkocht. De prijswinnaars van de puzzel uitons Zondagsblad van 10 april zijn: mevrouw De Visser, Rozenstraat 3, te Dordrecht "5; Y. Meijibcom, Dorpsweg144B -te notterdam 2.50 en W. Vogelenzang, Columibusstraat 143 te Hoek van Holland ƒ.2,50. DEN HAAG De onverenigbaarheid, van chemische stoffen blijkt in het gewone dagelijkse leven tot onadn- ge-name en soms zelfs tot levensg'e-'" vaarlijke situaties aanleiding t* kunnen geven. De Haagse hearings- dienst van waren vestigt.hier de aandacht op in zijn verslag ovèr 1964. Dergelijke situaties kunnen ontstaan, indien chemische stoffen, die bij gebruik overeenkomstig de bestemming geheel onschadelijk zijn, zodanig worden toegepast, dat een reactie met een andere chemi sche stof plaatsvindt. Zo kunnen geneesmiddelen in spora dische gevallen op ongewenste wij ze met bestanddelen uit de voeding reageren. Als voorbeeld noemt de dienst de ernstige complicaties, die zich hebben voorgedaan bij het gebruik van kaas, terwijl tevens een behandeling met tranquilizers plaats vond. Een ander geval, dat de. keurings dienst noemt, betreft de ongewilde vervaardiging van gifgas in een huishouding. Dit-vond plaats, toen na het ontsmetten van een toilet met bleekwater een van de beken de, dikwijls' 'sterk zuür-reagerende,' reinigingsmiddelen werd toege voegd, zonder dat het bleekwater eerst was doorgespoeld. Het gevolg was een sterke chloorontwikkeling, waardoor zelfs een van de bewo ners van het betrokken huis wegens aandoening der longen -met dit gif gas in een ziekenhuis moest worde» opgenomen. UTRECHT Van 30 me' t wordt het TEE-net uitgebreid met .verbindin gen. De .Mistral" gaat voor ee» snel!» verbinding tussen Parijs en Nice zorgen; de „Diamant" tussen Antwerpen en Dortmund; de „Ehetnpfeü" -tussen Dort mund en München; de „Blauer Enzian" tussen Hamburg en Muncnen en de .Jtheingold", die voortaan de verbinding zal verzekeren. Verder krijgt ook de TEE-,,Gottardo" een langere route. Het Zwitserse eindstation <woxdt Bazel en. de .volledige verbinding Milaan-Zürich-Ba- zel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1