I AGENDA Comité gouden Bartintóus vraagt 500 medewerkers Dr. L. J. Cazemier gaat Schiedam verlaten Schooltoernooi ging van start Hoogwater in Hoofdstraat „Verlovingsringen festival 1975" TXJ W eovanieriand et Bevrijdingsbal voor jongeren Omdat Hunter Filter dé sigaret is voor rokers die geen filter willen proeven maar'p sigaret. Probeer gerustallefiltersigaretten.ookükomt terecht bij Hunter Filter. Instituut gehandicapte kinderen Na emeritaat naar Bladel Raad van bestuur WF en Bronswerk t Poes zocht „wieg" ónder mol Politie bracht buitenlanders onderdak ODO draait goed m^eirw^nfl^ Oecumenische dienst op Tweede Paasdag Margriet en Pieter in april-orgaan SG Man wilde bril uit auto stelen Jeugdhaven zoekt meer medewerkers Krijgt DOK eindelijk een voorzitter? Promotiewedstrijd voor Bas Sabel Sirene ïheide .voor -niëtsT^' DE rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 20 APRIL" 3965 UÊf Vandaas. "n morsen en dagelijks ITIS HARTSLAG OPERATIE? EUREKA «n m mi v, mm ■A>Z-yi SCHIEDAM Het jaarlijks te houden voetbal- en handbal-toernooi voor alle scholen, georganiseerd door de V.N.F.G. wordt deze week weer gehouden. Onge veer 125 voetbal-elftallen en 65 handbal teams komen gedurende vier dagen bin nen de lijnen, om „voor de eer" van de school hun beste krachten te geven. Uiteindelijk is het doel ongeveer 2750 scholieren enkele prettige dagen te be zorgen. - Voor voetbal, zijn vandaag de eerste elftallen van de lagere scholen aan de beurt. Woensdag, de lagere elftallen van de lagere scholen en leerlingen van de u.1.0.-, technische-, middelbare- en be- drijtsscholen -en donderdag, de hoogste en de lagere elftallen van deze scholen. Vrijdag is de handbaldag, omdat het programma daarvan op één dag kan worden afgewerkt. Officiële bonds-scheidsrechters hebben de. leiding, voor voetbal, o.a. de bekende ere-divisie scheidsrechters Van Ravens cn Van der Veer. In overeenstemming met de aanwijzing van het Nationaal Comité is er besloten, dat tijdens het toernooi op Harga zal worden gecollekteerd ten bate van de jeugd op Ceylon. Deze aktie gaat uit van de NOVIB,, de UNESCO, de UNICEF en de Nedèrl. Jeugd-Gemeenschap, ir. ver band met het komende bevrijdings feest. SCHIEDAM In de nacht van zater dag op-zondag was het -kennelijk hoog water in de Hoofdstraat, 's Morgens lag er veel wrakhout op het wegdek. De gemeentelijke reinigingsdienst heeft -de rommel opgeruimd. Niet kijken in ons (10 jaar vóór op de tijd) moet U achteraf ontegenzeg gelijk het gevoel geven, "iets groots" te hebben gemist. LIJNBAAN-50 TN het Yijfsluizengebied, waar Vlaardingen en Schiedam elkaar raken, speelt zich een deel van het werk voor de Bencluxtónnel af. Een flinke langgerekte, bouwput mar keert op de voorgrond van déze Aero-Camera opname de plaats van de afrit. De palen zijn geslagen en liet beton wordt gestort. Links daar van de werkterreinen van het noor delijke deel, rechts de monding van de Poldervaart, met nog een stukje van de werf van Wilton-Fijenoord. Daarboven weer de Schiedamsedijk (Vlaardingen) en de Vlaardirigerdijk (Schiedam). De Poldervaart slingert zich rechts boven als een liiit uit het beeld weg. Dit water is, zoals be kend, tot verdwijnen gedoemd; Links de gebouwen van Cincinnati Neder land NV in Vlaardingen. In het midden boven de uitgestrekte volks tuincomplexen op Schiedams gebied, die voor liet' zandiichaam van 'de Beheluxweg in uitvoering een veer moesten laten, en een deel van het Sbellrecreatiepark „Vijfsluizen". Dan nog de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland en (geheel op de achter grond) de nieuwste uitbreiding van Schiedam: de wijk 'Groenoord in aanbouw op,voormalig Kethéls ge bied. SCHIEDAM Wellicht dat men denkt aan een misverstand, wanneer een. aan kondiging te lezen is van een öp Tweede Paasdag te houden oecumenische bijeen komst.. Niets is minder waar dan -deze aankondiging, want wijkgemeente 2 van de hervormde gemeente heeft op de onlangs gehouden kerkeraadsvergadering besloten akkoord .te gaan met. het voor stel om in 1966 op de Tweede Paasdag een oecumenische dienst in de Opstan dingskerk te houden. Dit jaar werd een dergelijke dienst gehouden, iii de gereformeerde kerk „De Ark" in Kethel, waarin ds. J. Couyée als liturg optrad en ds. W. Vons de predi- kantie hield. Het hervormd Kerkkoor o.l.v. de heer -H. P. -de-Sterke verleende medewerking. Maar voor diegenen, die graag tevoren een notitie maken van wat er komen gaat, zij hier nogmaals ver meld, dat. volgend jaar op Tweede Paasdag (dat is maandag II april), deze dienst in" de, Opstandingskerk gehouden zal worden.. Arcade: Schiedams Mandolinegezel- «chap ONI. feestavond, 20. Irene; C.H.U.. leder.verg., 20. Musis Sacrum: „Geron", Avond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER". Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, teL 263954 (b.g.g. H5588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele Aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- «traat 139a, tel. 152400. Klachten over bezorging; Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123. alarm G.G. en G.D. 269280. Woord vóór de dag. Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut- Plein 17, tel. 26 75 32. Exposities; Sted. Museum, Salon der Maassteden; Galerie Wiegman, Appli caties Cor Snoei; Galerie Punt Vier, Gouaches Frans v. h. Heide. DINSDAG 20 APRIL Verboden kUederdrnrht,: Gistermiddag werden door de politie op de Haagscbe Hoefkade aangehouden een 27-jarige milicien-soldaat van de vesting-artillerie, die in burgerkleding liep en zijn meisje, dat zijn uniform hvd aangetrokken. Beiden werdén naar het politiebureel aan de Van der Vennestrsat gebracht. Amerikaanse granaten. Uit de (En- gelscLe) Nation: „De artillerie in Frank rijk, in het bijzonder de Fransche kanonnen, gebruikt nu grootendecls Amerikaanse granaten, die van goede soort schijnen te zijn en steeds ont-. ploffen. 400.000,000 steenen. De Fransche régeering heeft op verschillende fabrie ken langs de Waal .400 mill i oen steenen Bahgekoelit, dadelijk na den oorlog a contant te leveren. Kras! De 93-jarige B. Roest te Lekker- kerk, die dagelijks nog eenige zijner koeien melkt, zag men in den loop dezer week nog een bouwakkertje van omstreeks 25 vierkante roeden om spitten. Fransche reserves van 7BS9 opgeroepen, Gedurende de tweede helft van April zullen in Frankrijk de mannen van de lichting 1889 (dus manschappen, die in den loop van dit jaar 4a jaar oud ge worden zijn, of zullen worden) onder de wapenen worden geroepen, om de man schappen van de jongere lichtingen te vervangen voor de bewaking van de verbindingslijnen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het april-orgaan van de Schiedamse Gemeenschap" begint "dit keer met een artikel over. Margriet en Pieter en over die stralende woensdag 10 maart, .toen het vcrlovingsberiehtvan Prinses Margriet en Pieter van -Vollen- hoven doorkwam'. Na een welgemeende gelukwens van de SG aan het verloofde paar, sluit men zich aan bij hetgeen premier Marijneri zo duidelijk vanuit een vol gemoed zei: „Maak haar gelukkig!" Met diverse foto s wordt dit artikel verrijkt en de schrijver (A. "Wagenaar) besluit met het onbeant woord laten van de vraag! of Schiedam niet wat meer had moeten feesten -op 'en na die tiende maart 1965. „Wat we wel kunnen doen, is1 ons voorbereiden op het tweede feest van Pieter van Vollenhoven en zijn ko ninklijke verloofde ie wachten staat, het feest van hun huwelijk",' aldushet slot van het interesante verhaak Niet minder, interessant is de reportage over het schildersbedrijf R. Smits, welk bedrijf in 1945 ..werd. opgebouwd...door Reyer Smits, alsmede het artikel 'over het smelten van glas door de gebroeders Andre en Fits.Henderickx, 'waarvan ook eenfoto de omslag van dit SG-nummer siert. - Enkele kritische notities worden voorts geplaats bij het jaarverslag over'1964 van hét Stedelijk Museum, dat min of meer een klachtenlijst genoemd wordt.. De Salon ;van de Maassteden krijgt verder da aandacht in een artikel, geschreven door de directeur van het 'Stedelijk Museum, de heer J. Paalman. SCHIEDAM De Schiedamse Jeugd raad organiseert in opdracht van de Vereniging Nationale Feest- en Gedenk dagen in het kader, van .hét bevrijdings feest op 5 mei een groots Bevrijdingsbal voor de Schiedamse Jongeren onder het motto: „Wij maken er een feest van". In het zalencomplex Musis Sacrum (Lange Haven) zal het dan vanaf 20 uur feest zijn in de vier zalen van dit gebouw. Muzikale medewerking zal o.a. worden verleend door het. bekende radio en.tv.- orkest van Frans Wonders, dat zal optreden in de grote zaal. In de. bovenzaal zal het sensatieorkest The Rocking Four ervoor zorg dragen, dat ook hier de feeststemming ten top zal worden gevoerd. - Uiteraard zullen de zalen van een passende versiering worden voorzien en voor diegenen die er nog geen hebben, zullen feestneuzen in de zaal verkrijg baar zijn. Een uur na middernacht zal het feest geëindigd zijn. De toegangsprijs bedraagt 2.50 per persoon. Kaarten in de voor verkoop te verkrijgen bij de V.V.V Plantage en voor zover nog voorradig-op de avond aan dé zaal. iVoor Cultureel Jeugdpaspoorthouders zullen, vijftig toegangsbewijzen ter be schikking worden gesteld met een reduk- tie van 75 cent Deze toegangsbewijzen zijn vanaf vandaag bij -de V.V.V. in voorverkoop. J/ERBAASD zullen vele lezers van de hervormde Zondagsbode" onlangs in dat blad gelezen 'hebben, dot er een nieuw soort „itis" is ontstaan. De naam zou •precies „Fiboco-itis" luiden. Het artikel zou geschreven zijn door de medische medewerker en begint met op te merken, dat de afgelopen week zich in Schiedam enkele verschijnselen hebben voorgedaan, waarvan de oor zaak tot voor kort in de medische vak wereld volkomen, onbekend was en waarvan de gevolgen ook na een ter stond ingesteld onderzoek, nog niet geheel zijn te overzien. Niettemin achtte de schrijver het van groot be lang zijn lezers op de hoogte te stellen van de resultaten van dit onderzoek. J>ENIEUWD als ook wij waren, deden we direkt een greep naar ons woordenboek, maar het woord „itis" vonden we daarin niet. Wel natuurlijk ziekten als pleuritis en difteritis,.maar itis zelf niet. Ook niet in de .Medische Encyclopedie". Verder lezendein het bericht van de medische medewerker van de „Fiboco" kwamen'we aan de weet, dat de oorsprong van bedoelde Fiboco-itis schijnt te liggen in het hart, dat vermoedelijk door invloeden^van buitenaf sneller gaat kloppen. Ter ge ruststelling werd gezegd, dat dit in geen enkel opzicht gevaarlijk is. Integendeel: het stemt mild en geeft een milddadig en weldadig gevóei. Voorts heeft het onderzoek uitgewezen, dat vrijwel onmiddellijk deze„aan doening" zich uitbreidt in de richting van de beurs- en portefeuille-streek. T\E itis schijnt zeer besmettelijk- -te zijn, ook dat nog. Wanneer dit ver schijnsel tot op dit punt is genaderd, dan komt het de schrijver voor onmid dellijk in te grijpen. Dit kan men zelf doen, door een flinke „aderlating" uit de beurs of portefeuille aan deze ge voelens lucht te verschaffen.' Dit is stellig beter dan ze op te. kroppen. De algemene indruk is, dat dit verschijnsel uitermate besmettelijk zal blijken te zijn. Uitbreidingzelfs naar familie leden en kennissen tot ver buiten Schiedam is ook zeker te verwachten. Mocht men hiermee besmet 'zijn, dan is er geen enkele reden om zich ie isoleren: Men verklaarde zelfs: schroom niet anderen te besmetten, want ge vaar is er niet bij. Men zal zich zelfs opgewekt en voldaan voelen, omdat men weet ,Jiet" ook te hebben en er bij te horen. pLÓTSEDING hadden we'de „medi- sche medewerkerdoor en zeiden we bij onszelf „Eureka". We hadden de oplossing gevonden. Fiboco is immers de Financiële Bouw-Commissie van de Hero. Kerk, die kwitanties, loten, of hoe u het ook noemen wilt, verkoopt voor I per stuk en waarvan de boten reeds eerder door ons genoemd wer den. We waren er immers zelf bij, toen' de aktie officieel werd ingeluid en toen mr. H. Snoep de eerste vier kwitanties van ds. J. G. Jansen kocht. Erger, zelf kochten we de vijfde, maar dat neemt niet weg, dat de Fiboco er nog zat heeft.-Wilt u er deelgenoot vanworden- en- tevens kans op één van de zeer fraaie prijzen (waarbij zelfs een auto)? Stort dan vandaag nog'zoveel keer een bedrag van.: een gulden dis u kwitanties wilt hebben op gironummer 558500 t.n.v. financiële commissie bouwplannen, hervormde gemeente te Schiedam en de „medische medewerker" maakt ook u tot een Fiboco-itis-patiënt...... Waaromroken steeds meer mensen juist Hunter Klter 7SÉÏL M J (Van een medewerker) QCHIEDAM Na een eerste oriën terende vergadering in gebouw „Jeugdhaven" op maandag ;29" maart, wil het plaatselijk aktiecomité..van het gouden Christ.Instituut; voor, Blinden en Slechtzienden „Bartiméus". binnenkort een tweede vergadering houden. Ter gelegenheid van het .50- jarig bestaan wil menkomen tot de bouw van. een Instituut voor meer voudige gehandicapte kinderen te Doorn- In Schiedam is nu een definitief aktie- comlté gevormd dat de voorbereidingen voor de grote aktie ter hand genomci) heeft. Men is dankbaar voor het tot nu toe bereikte, maar zal toch meer bronnen moeten aanboren om het geheel te doen slagen. Vandaar dat men nogmaals een beroep op velen deed -voor een tweede vergade ring, waarbij vooral diegenen verwacht worden die vorige keer verhinderd wa ren. 500 Wil deze landelijke aktie ook in Schiedam slagen, dan zal men moeten kunnen beschikken over ongeveer 500 medewerkers. Die 500 jongeren en oude ren zullen maandagavond-10 mei twee uur van hun tijd beschikbaar moeten SCHIEDAM In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 26-jarige Schie dammer op heterdaad betrapt toen hij uit een geparkeerde personenauto op de Julianalaan een zonnebril ontvreemdde. Tevens bleek de man vier bierglazen bij zich te hebben, die hij had meegenomen uit een café. (Van een medewerker) SCHIEDAM De predikant van wijkgemeente H van de hervormde gemeente gaat onze stad binnenkort verlaten. Reeds op 1 spetember van het vorig jaar bereikte dr. JL. J. Cazemier de pensioengerechtigde leef tijd, waardoor hij nog. tot 1 mei kon aanblijven. Thans is die datum nabij gekomen en donderdagavond zal tij dens een bijzondere gemeenteavond in de grote benedenzaal van de Op standingskerk door de wijkgemeente afscheid genomen worden van deze predikant. Ook diegenen, die voorheen tot deze wijkgemeenta behoorden, zijn voor-deze afscheidsavond uitgenodigd. Kerkelijk zal zondagmiddag' om- vijf uur tijdens een speciale dienst in-de Grote Kerk afscheid van dr. Cazemier worden genomen. 'Zeventien jaar' lang heeft dr. Cazemier dan dé hervormde gemeente te Schiedam gediend. Dr. Ca zemier legde destijds de eerste steen voor de Opstandingskerk, die op .18 december 1957 in gebruik wérd geno men. Ondanks het feit, dat de scheidende predikant voor wat Schiedam betreft met emeritaat gaat, zal hij toch nog actief aan het kerkelijk leven en. aan het prediken van Gods Woord blijven medewerken, Dr. Cazemier gaat zich namelijk vestigen in het Brabantse plaatsje Bladel, waarhij als hulppastor dienst zal doen en zondag 2 mei als zodanig zal worden bevestigd. Op .14 juni 1925 werd ds. Cazemier in (Van een medewerker) SCHIEDAM Sedert de fusie tussen „Wilton-Fijenoord" en de ..N.V. Brons- werk zijn er uiteraard verschillende veranderingen teweeggebracht en kwa men er diverse mutaties. Zoals in-'-h jongste orgaan van „Wilton-Fijenoord nieuws" te lezen is, is de raad van bestuur van Wilton-Fijenoord-Bronswerk N.V. thans samengesteld uit de directies van de Dok- en Werf-Maatschappij Wil ton-Fijenoord N.V.. t.w. de heren ir. J. E. Woltjer, ir. B. Wilton, ir. O: J. v, d. Vorm, ir A. Mêyer en N.V, Bronswerk t.w. de heren ir. C. J. Andriessen, J.-A. Langelaan, ir. E. F. Peltzer. Ter kennismaking met de drie laatst genoemde leden van deze raad van bestuur staan in het WF-nleuws niet alleen de foto's van genoemde heren, maar is ook een levensbeschrijving opge nomen. het predikambt bevestigd, te Gieterveen, zodat deze predikant, die verschillende reizen naar Israël heeft gemaakt en daarover veel voorlichting gaf, bijna 40 jaren predikant is geweest. Hij bekleedde diverse functies, in het kerkelijk leven en was onder méér voorzitter van de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken. stellen voor dezezwaar gehandicapte kinderen. Zaterdag 8 mei volgt eerst in gebouw Irene nog een ontspanningsavond, die tevens als instruktie-avond zal dienen. 7 Alle-medewerkers (sters) krijgen daar- -Voór^" eén" (gratis) uitnodiging. Mede- werking wordt" Verleend door dé CJV- toneelgroep „O.D.G.", terwijl de heer M. Overkfee, propagandist van Barti méus, aan.de hand van dia's voorlich ting zal geven. Dit verzoek: gaat uit van de voorzitter van het aktie-comité, de heer W. F. van Wolft de secretaris, de heer P. Plaisier en de pennimg'meesteresse, mej. J. Tanis. De verwezenlijking van deze aktie wordt gezocht in een hervormd-gerefor- meerde samenwerking. Diegenen die be reid zijn zich hiervoor beschikbaar te stellen, zijn hartelijk welkom op, 8 mei la. Irene, terwjl de heer P. Plaisier,tel. 266475, gaarne nadere inlichtingen wil verstrekken. SCHIEDAM Wethouder; m-r. P. van door de ltden zelf gebouwd. CVan een Ónzer verslaggevers) SCHIEDAM Het is lente. Dót is aan alles te merken, vooral aan de - dieren.'- Eén automobilist die zija Ford Taunus-lange tijd aan de Lange Nieuwstraat had neergezet en gisteren zijn motor startte om ergens heen te rijden, bemerkte iets vreemd onder de motorkap. Ervaren automobilisten hebben dat snel door en Het was voor de tweejarige lichtgrijze poes,-die zeer binnenkort moedér hoopt te worden- een geluk bij een ongeluk dat deze automobilist -ervaren was. - - ,i. Op de Burgemeester Knappert- laan stopte hij, stapte uit/ lichtte de motorkap op en ja hoor, tot zijn Verbazing kroop een miau wende poes tevoorschijn dia haar toevlucht tot de motorruimte had genomen om in alle rust en vrede haar jongen ter wereld'te kunnen brengen. Gelukkig wist de. bestuurder een nog rustiger plek. Hij bracht de poes direkt naar het dierenasyl, waar haar bazin nu. aoht of negen katten kan komen terughalen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de politie hebben de paasdagen een bijzonder kal verloop gehad. Er hebben zich ondanks de paasdrukte weinig aanrijdingen voorge daan. De politie kreeg op een andere wijze met buitenlandse vakantiegangers te doen. Door bemiddeling van de-politie zijn veertig buitenanders onder dak ge bracht. Zaterdag deden 25 hoofdzakelijk Duits sprekende vreemdelingen een be roep op de politie, terwijl zondag nog 15 Duitsers en Amerikanen bij partikulieren moesten worden ondergebracht (Van een medewerker) SCHrEDAM - De Stichting Jeugdha ven Nieuwland die 25 oktober 1962 werd opgericht, heeft meer medewerkers nodig dan zij momemeel heeft Vrijdag 18 sep tember 1964 opende wetnouder mr. M. J. M, ,van Kinderen- het gebouw Jeugdha ven, dat bij oe Magna!'a Deï-kerk ge bouwd is.-Sedertdien wordt aan vele jon gens en meisjes, avond aan avond de nodige ontspanning.gebeden, dat in som mige gevallen d'or'inspanning wordt ver kregen. Het doel van de Stichting, uitgaande van de Gereformeerde Kerk te Schiedam, is als volgt omschreven: werk onder die plaatselijke jeugd, die, uit evangelisch- en pedagogisch oogpunt, bijzondere zorg be hoeft, en daaimee samenhangend ge- zins- en volwassenwerk teneinde zo voor haar deel bij tc dragen tot verantwoord vervulling van dt taak de- Kerk. Zoals bekend,- bestaa' de leiding van het clubhuis uil mej. N Bootsman, die geassisteerd weidt doormej. L. A. Bruinsm'a. Daarnaast ziju er diverse me dewerkers, maar toch ntg zo weinig, dat verschillende ngess- <n -'.meisjes, die interesse tonen voor he* werk van deze stichting, op de wachtlijst moesten wor den geplaatst. Terecht wordt dan ook gesteld, dat zonder de hulp van een enthousiast team van vrijwillige.; de taak van de leiding moeilijk volbracht kali worden. Zulke vrijwilligers kon,en één- of tweemaal per week hun.eigen club leiden of lieven zij begeleiden de aklivitelten Momenteel be zoeken ongeveer 72 groepen-van 15 20 kinderen het clubhuis tweemaal per week. Toch zoekt men niejwe vrijwilligers, die één of twee uur per week hartelijk -welkom zijn. Bij het gebouw Jeugdhaven zullen eventuele vrijwilligers voor dit mooie werk alle inlichtingen kunnen krij gen. Telefonisch kan da» onder nummer 264671. Ds. W.' A. Krijger Is voorzitter van deze stichting. W Porte secretaris J. Bulthuis penningmeester. Verder com pleteren het bestuur N. Buurman, S. Ha- nemaayer, mevr. S. Slemann' en mej. C. Stolk. '(Vahéeiimedewerker) SCHIEDAM De -propaganda, die de cbr. gymn.vereniging „CDO" de laatste i maanden voóra. in Sci edain-Nieuwland heeft gevoerd heeft grote successen opge^ leverd. aldus het jongste orgaan',van deze i vereniging. 1 Voorzitter J -• C-.-Brand vindt, dat de leden opmeesterlijke wijze aan het propagandawerk' hebben 'gearbeid. Na de openbare; les iu-NieuwUnd meldden-zich voor deze .afpeling. ongeveer 25 -, leden. hetgeen' eert gewéldig'si ccès is. Ouders:, en., belangstellenden kunnen r voor Nieuwland. inlichtingen verkrijgen bij de heer ren" mevrouw Kapteyn, Mgr. I Nolensli,an'305 t.u bij de secretaresse van S ODO, mej. N. Zwanenburg, Schutters- veld 55, t ak 265872. - "-"A •"7 - Aan de iiAktle' SSS 1965" werkt ODO 'f ook mee, waartan 70 pet ten goede aan de vereniging zal- korren. Deze" aktie wordt van 25 april tot 1 mei-gehouden. Mv Het bd van ODO, mtjufirouw Janny Paulus wordt succes toegewenst bij; het t in drie weken tijds te halen examen als I leidster van he- KNCGV, waarvoor de Kring Maasmond het examen afnam. pOp'. het moment da, deze Jr-docus in elkaar- gezet wordt, zit 'onze juffrouw 'Janny* Paulus nog in spanning" aldus -Jodocus, hetgeen de naa.v van het ODO-orgaan Is. En dan" te weten, dal Janny Paulus intussen cum 'aude geslaagd is als de - allerbeste van de 19 geslaagden! -• Zaterdag 22 mei neemt ODO deel aan -de adspirantenrulddag, die rin Schiedam gehouden1 zal. worden. Ook aan-- de lampionoptocht van donderdag 29 april neemt ODO deel (Van een medewerker); SCHIEDAM De ch'. gymnastiekver eniging DOK za.' woensdagavond in Chr. Soc. Belangen de onlangs., uitgestelde jaarvergadering houden Naast de agen dapunten als notulen er de jaarverslagen, zal voor het eeist sedert vele jaren een voorzitter gekozen worden. Jarenlang'hééft'.de" keer* J; v. Noort- wijk zich bereid verklaard als waarne mend voorzitter te fungeren, omdat geen voorzitter-te vinden' vil. Thans'heeft het bestuur de hoe». B. van Dam bereidi, gevonden zich kandidaat te stellen als voorzitter. •"*'-- - De heer v. Dam -is sedert enkele maanden reeds -bestuurslid van DOK. De heer- v. Noortwljk blijft dan- als Alg. Secundus bij het bestuur van DOK. Verder treden nievrouw,;.F. v.:-d. Ree- Bouman. en penningmeester ..D. v. d. Zwan af welke laatste herkiesbaar is. Voor eerstgenoemde - zijn v=r>ai„ 'als V kandi daat gesteld -uf A. Stam en mej. M. v. Diggelen. Zaterdagavond viert het tamboeis- en pijperskorps van DOK ïéest, -i* (Van een medcwerketV- - SCHIEDAM. De Schiedamse KNV3- scheidsrechter Bas Sabel heeft* voor za terdag een belangrijkerwedstrijd als aan stelling gekregen. Bas" Srbel fluit sedert enkele jaren, fu het za„rdag voet bal van de KNVB en* beeft dit seizoen constant wedstrijden in de 4e klas gefloten. .Nog steeds wachtte hij op zija eerste officiële aanstelling - vó« een wedstrijd inde 3e klas en nu krijgt hij plotseling een wed strijd, die veel belangrijker' is dan.welke wedstrijd ih de 3e klas van dit mement ook zou kunnih zijn. Hij gaat naa. Dordreiht. om daar de promotiewedstrijd tussen- Oranje Wit en Loosduinen te kiden. Dit zijn twee,clubs, die evenals Aa WH en J Af dit seizoen tot de tweede plaats kwamen in de 4e. klas-. sen AJ3.C. en D. Van deze vier', clubs promoveren, ei drie naar .de3e klas,. We wensen Bas Sabel veel succes bij deze promotiewedstrijden en complimen teren hem mei déze mooie -\anstelling, die misschien wijst op meerdere gOide wedstrijden in de toekomst (Van-een onzer verslaggevers) Jr u;.; SCHIEDAM In de nacht van vrijda op zaterdag werd de politie gewaar- schuwd door bewoners van een Hat-aan de Nieuwe' Damlaan, omdat een sirene was gaan. .loeien. Het bleek,- dat een. verwarmingsketel defekt -was geraakt, r waardoor het alarmsysteem in werking trad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1