Sport van twintig jaar geleden... (III) Voortbestaan DOK'40-'45 uit „partikuliere lessen" y Vuilnisemmer werd tt vroeg buiten gezet AGENDA Dronken fietser liet geen ruimte over wajang- Z y BSÊlE Z y Driehonderd doelpunten in 95 wedstrijden Sehoolvoetbal op andere velden Voor een gezellig besluit van Uw Paasvakantie AUSTIN AUTOMOBIEL SHOW n Na de oorlog sterk gegroeid heetman Schuldigverklaring zonder straf Gouden feest" van om Problemen Boete of cel voor botsing Ik neem Wajang omdat het licht verteerbare margarine is en...zo heerlijk! Voor telefonisch opgeven van advertenties telefoon no. 11.55.88 Voortaan kunst in „Gouwe Geit" Na jubileumjaar kreeg DOK 180 nieuwe leden 9r3l0ÜenHvimttrr JUBILEUM DINER - Dansant JE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 22 APRIL 1963 te ie- de ei set- de d» BEITJE (I) KARWEITJE (I) KARWEITJE (II) |HEITJE (II) (Van een medewerker) SCHIEDAM Het, voortbestaan van de christelijke gymnas tiekvereniging „Door Oefening Kracht" tijdens de oorlogsjaren van twintig jaar geleden bestond voornamelijk uit „partikuliere lessen". Met opzet schrijven we dat tussen aanhalingstekens, want in feite betekenden deze lessen niets anders dan de gewone oefeningen en lessen, die DOK ook daarvoor hield. KOLEX Taalmoeilijkheden Vandaanr ".en dagelijks Rode neus BEVRIJDIISG VRIJDAG 23 APRIL RAAR Café Restaurant Europoort Aanvang 20.00 uur- Orkest: LEEN ZIETSE Menu a ƒ10,— per couvert 1800 BALANZA 1100 GLIDER 850 SEVEN-COOPER A60 CAMBRIDGE A110 WESTMINSTER Garage van Buuren - Maasland PLANTEN MARGARINE Herhaling is de toverkracht1 van de reklame broersvest 64-66 topmerken gaven aan kroes voor keur als dealer in Schiedam! waarom zou u het niet doen artifort, bovenkamp, formule fristho, gelderland, g-plan e.a. Uitslagen wit- paar®© 1 pptt ta eer affil m si ÏH E«h idig de dm wei iep ïlfr 3», taal M m ■die ■der t'ii de INDAAG en gisteren waren ook aan de Schie twee dagen van de actie „Heitje voor een karweitje". Dit jïeer dus geen gevraag om. oud-papier ojoar om werk. Bekend was als dat |et hoofdbestuur van de padvinderij gesteld had dat het bekende schoen- koetsen en straatjes schrobben nu eens fan de baan moest zijn en dit keer Milde rnen andere karweitjes hebben. 'Volgens de heer J. M, N. Adriaanse 'can de groep „De Nederlandse Pad- frnders, afd. Schiedam" wilden de 'jongens het liefst grote karweien heb ben. Dus graag ook met een groot aan tal heitjes, dat spreekt vanzelf. WELNU, geen wonder dus dat we benieuwd waren weV'e karweitjes 8e jongens op kregen. Geen schoenen poetsen dus, geen straatjes boenen en jan sneeuwruimen kon ook geen 'jjirake zijn. Wat dan wel? Zelf lieten we het padvindertje de vuilnisbak kmT buiten zetten. Voor een jongen 'van een jaar of twaalf toch nog altijd 'een heel karwei, zeker wanneer men 'daarbij bedenkt dat hij er nog twee frappen mee af moest. t 'spNFlN, we hebben de knaap even mar binnen geroepen en hem ge vraagd wat voor karweitje hij zo op 'de eerste dag van de actie had opge kregen. Ze waren zeer variërend. De jongens hebben, een speciaal apdrach- tenboekje. waarin de opdrachtgevers zelf hun handtekening moeten plaat- 'sen wanneer het knaapje het karwei 'jiuft opgeschreven. We lazen daarin: 'fwee kitten kolen halen, een fles am moniak halen, post halen, boodschap pen doen, melk halen, naar de groen teboer, vuilnisbak buiten zetten enz. ]JEüKE opdrachten, die elk dus een heitje opleverden. De jongens von- mm het zo wel goedal zouden ze best pen. groot karwei willen hebben, waar- mee ze bijvoorbeeld een paar gulden manden verdienen. Zoiets als'een kel der opruimen of een kolenhok schoon- Imken. Misschien hebben ze die grote 'opdrachten vandaag nog wel gekre gen, In ieder geval gaven we de pad vinder een heitje voor zijn inlichtin gen. Hij schreef netjes in zijn boekje: Gegevens verstrekt" en overhandigde ■om een zegeltje om op de deiir te ipldkken: 'geen" „Karwei gedaan, verder Maar de bezetter stak ook hier een spaak in het wiel er. DOK sou zich moeten aansluiten bi) de neutrale organi satie (het NGV, waarvan de K natuurlijk verdwenen was) en daar voelde men weinig voor Toen besloot men oir. onder leiding van de heer L P. Isiugs, destijds tec-hnisch hoofdleider van DOK, „parti kuliere lessen" te geven, die men dankzij de medewerking van het gere formeerd Schoolbestuur kon houden m de Rahobothschool aan de Tumlaan. De heer Isir.gs was daa'toe al« gediplo meerd leider bevoegd en niemand be hoefde te weten of het inderdaad parti kuliere lessen waren, of dat m feite daardoor DOK haar voortbestaan moge lijk maakte. Om principiële redenen kon DOK dus niet accepteren dat men zich moest aansluiten bij de neutrale bond en in de ledenvergadering van 22 januari 1942 werd met algemene stemmen besloten, dat DOK 2011 zijn ontbonden op het tijdstip, waarop die aansluiting Zwitsers precisiewerk opz'nbest! Air-King' ref RL425 330.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157 rotterdam 8 4» I 5 1 (Van een medewerker) SCHIEDAM Mevrouw D. M. G B, stond woensdag terecht omdat zij haar vuilnisemmer midden op de rijweg had. geplaatst, waardoor 1 uiteraard het verkeer enigermate Iwerd gehinderd. Enige tijd geleden (had deze zaak reeds voor de kanton- j rechter gediend, maar omdat er toen enige onzekerheid bestond over het tijdstip waarop het „misdrijf" zou zijn gepleegd, was de zaak aaugehou- 'den ons ook de verbalisant nog eens te horen. J Deze, de hoofdagent P. P., handhaafde top de zitting zijn proces-verbaal en s vertelde de kantonrechter, dat hij het lf«t om half zes 's morgens had geconsta teerd, J ..Onmogelijk", zei mevrouw B„ „mijn sm&a zet altijd om kwart over zes de bak |pas buiten". Volgens haar had de vroege «Politie-agent zich vergist in het nummer |Van de vuilnisbak. De officier maakte aan de zaak een eind door een schulöverklarmg zonder ten uitvoerlegging van straf te eisen, en oplossing, waarmee alle betrokke nen het eens kondon zijn. Enige taalmoeilijkheden veroorzaakte Irene: Wijkgemeente II, wijkavond, 20. Chr. Soc Belangen: Werkende Jeugd, jkontaktavond, 20. Musis Sacrum: „Geron", toneelavond, 20 rnnrgpp Musis Sacrum: „Geron", toneelwed strijd, 20. Plantage: De Ned. Padvinders, St. Joris bneenkomst, 7. Irene: Schled. Accordeonver. KDO, I Udvoering, £0. I Tlvoli: Hoeks Machinefabriek, fcest- avond, 20. Wijkcentrum: Hengelsportver. Schie dam en Omstreken, vergadering, 20- Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel 283954 fb.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. ba 18 uur alleen voor redactionele •afgelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- ,fraat 139a, tel. 152400. Klachten over bezorging: Agentschap adr. zie boven) dag. van 18 30-19-30 Uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 234660, alarm brandweer 269123. «IjrmG.G en G.D 269280, Woord voor de dag. Bijbellezing en ®v"denking, tel. 141000. Apotheek; Nieuwiand. Dr. Wibaut- Sten 17, tel. 26 75 32. .Exposities: Sted. Museum. Salon der «aassteden; Galerie Wiegman. Appli- «sties Cor Snoei; Galerie Punt Vier, gouaches Frans v. h. Heide. de zaak tegen W. J. M. Ceen in Nederland werkzame vermoedelijke Jor- r, damër, want waar W. J. M. C. nu precies vandaan kwam is tijdens de b-ele behan deling niet erg duidelijk geworden. C. werd bijgestaan door de tolk M. S., die hem vertelde, dat hij met zijn brommer linfesafslaand een botsing had veroorzaakt met een hem achteropko mende scooter. C. was het er helemaal mee eens De officier eiste tegen hem een boete van 65 gulden of 13 dagen. Was C. met het proces-verbaal helemaal ak koord gegaan, de eis van de officier werd door hem met heel andere ogen bekeken. Of het niet wat minder kon, liet hij zijn tolk verzoeken, en het resterende gedeelte in termijnen beta len, dat zou natuurlijk wel de mooiste oplossing zijn. Mr. Van Vloten vond het ook, hoewel hij er niet aan dacht het te doen. Per slot van rekening houdt Vrouwe Justitia er geen afbetalingsmagazijn op na. Wel een speciaal spaarsysteem. Van daar, dai C. pas over zes weken zijn girobiljet ontvangt, met het bedrag van 40 .gulden, waartoe de kantonrechter hem veroordeelde. Ik zag in eens een rooie neus en toen niks meer", zei getuige M...V. O., va1 de zaak tegen G. B die met zijn vrachtauto een botsing had veroorzaakt met een bromfiets, bereden door de onfortuinlijke v die, frappante bijzonderheid, die dag al twee ongelukken achter de rug "adDe rode neus behoorde bij B die voor de kantonrechter zijn schuld met ontkende, maar er alleen op wees dat hij niets had gezien. De officier achtte de zaak bewezen en eiste 35 gulden of 7 dagenn. Mr Van Vloten deed er 5 gulden vanaf. Kort na de oor log hield- DOK weer de traditio nele demonstra ties en wedstrijd dagen op het sportterrein aan de Havendyk. Sommige groepen werden dan gefo tografeerd als her innering voor la ter Eén van die foto's vindt TJ hierbij afgebeeld. Duidelijk is te zien, hoe gezellig het ook rond de afrastering was. De luidsprekers kondigden de nummers aan en zorgden tijdens de pauzes voor gezellige mu ziek. Honderden jongens en meisjes namen gewoonlijk aan dergelijke demon straties deel. bij het NGV zou moeten geschieden. Dit heeft nog geduurd tot 1 oktober 1942, De laatste ledenvergadering werd gehouden op 28 september 1S42 en daar bleek, dat de onverzettelijkheid eerder was toegenomen dan afgenomen, nu het er werkelijk op aankwam. Officieel eindigde het werk van DOK dus op 1 oktober 1942 en de bezittingen van DOK Vonden tijdig een veilig onderduikadres en konden daardoor een rustige „winterslaap" houden. Het jaarverslag over 1945 vermeldt dat door een zaakkundig beleid van de penningmeester de kas sloot met een nadelig saldo, zodat er bij DOK zoge naamd niets te halen viel. Den maand later begon het ondergrondse werk, doordat de heer liinjs genoemde partiku liere lessen oprichtte en daardoor DOK op eigen naam voortzette. Tot de laatste oorlogswinter is men daarmee doorgegaan, toen door het ver bod om zich na acht uur 's avonds in de openlucht te bevinden ook aan deze turngelegenheïd een einde werd gemaakt. Toch heeft ook daarna het bestuur regelmatig contakt gehad, al waren de besprekingen niet zo zakelijk als anders. Toch is in het 1» stuur en ook op de afdelingen het 35 -rig jubileum gevierd. Toch bleef de oude band bestendigd, groeide de saamhorigheid en was het wachten alleen maar op het einde, ora de oude aktiviteit te kunnen ontplooien. Al gauw na de bevrijding had DOK weer het hoogste woord! Slechts enkele dagen na de bevrijding, op 12 mei 1945, doken uit alle hoeken en gaten de verenigingen weer op. Ze defileerden door Schiedams straten. Een oproep door middel van raambiljetten bracht oud- DOK op de been en het marcheerde, keurig in uniform achter het vaandel. Vrijwel de enige vereniging ,die zich kon presenteren. Nu werd het zaak de vereniging weer op gang te brengen en de deuren wagenwijd open te zetten voor de stroom van tumlievende Christenjeugd. De eerste ledenvergadering .werd op 6 juni 1945 gehouden, waar besloten werd tot een herleving van DOK. De lessen .werden kort daarna weer her- vêt, aanvankelijk voor een beperkt aantal afdelingen, tnaar van juli tot december vèrrezen steeds meer nieuwe afdelingen, zodat per 31 december het aantal afdelingen 17 bedroeg met in totaal 900 leden. Op 31 augustus werd de eerste uitvoe ring van DOK gegeven, daartoe uitgeno digd door de toenmalige Oranjevereni ging. Het werd een mars door de stad, gevolgd door een demonstratie op de Grote Markt, In vergelijking met de. vooroorlogse jaren heeft DOK een geweldige groei beleefd. Per 1 januari 1940 telde men 379 leden. Tijdens de oorlogsjaren was de heer J. v, Noortwijk voorzitter, die juist deze week zijn waarnemend-voorzitter schap van. de laatste jaren zou neerleg gen, omdat een jongere kracht zijn plaats zal innemen. Secretaresse tijdens de jaren. 1940-1945 was Co Teeuw, nu mevrouw Koeiman- Teeuw, die haar jaarverslag van 1945 typerend eindigde: „Vanwaar komt "de grote toeloop van leden? Is het door onze houding in de bezettingstijd? Komt het, (Van een medewerker) SCHIEDAM Het mandolinegezel schap ONI heeft met een geslaagde feestavond in gebouw Arcade gisteravond het gouden jubileum gevierd Voorzitter B. Hakkert wees er in zijn openingswoord op dat vele muziekvere nigingen de vijftig jaar met haalden vanwege de concurrentie van radio en tv Mejuffrouw M. S. Hakkert werd ge huldigd wegens het lidmaatschap gedu rende alle jaren van liet ^bestaan van „Ontspanning na Inspanning". Daarna werkte ONI een vlot program ma at Na de pauze bracht de Russische zang- en dansgroep Wolga verscheidene dansen op de planken. Deze geslaagde en drukbezochte avond werd namens de sektie muziek van de Schiedamse Gemeenschap bijgewoond door de heer K J Geldhuijzen B VLAARDINGLN - Op I Januari 1965 bedroeg het aantal in deze gemeente gere gistreerde televisietoestellen 13 339 Buurstad Schiedam kwam aan 14994 en Dordrecht coant van de middelgrote gemeenten in Zulo- Holland met 15 660 de kroon. De cijfers voor Delft en Gouda waren resp. 12.235 en 8 463 B HOEK VAN HOLLAND De Emma. bloemcollekte heeft een bedrag van 103,33 opgeleverd. omdat het ideaal, waarnaar wij streven: „Vaardig en sterk tot Gods eer" meer aanhangers heelt gekregen? Is de waardering voor ons streven algemeen toegenomen9 Het is niet met zekerheid te zegigen. Maar wij zijn er dankbaar voor, dat zoveel ouders van onze richting hun. kinderen aan ons toevertrouwen om de 'lichamelijke op voeding door onze vereniging te 'laten verzorgen. Het geeft ons een 'grote verantwoordelijkheid, maar die kunnen we dragen, in vertrouwen op Hem, Die ons deze taak oplegt." MAASBOULEVARD SCHIEDAM (Brlttannia Vlissingen) Cocktail de Crabes Consommé Printanière Filet de Sole Floraatine Poussin Röti. Compóte Fine Pommes Rïssolées Cassata Café en Tasse SCHIEDAM Zaterdag zal een. groep leden van de N.CJï.(adlo)V. een vakantie- tocht maken naar de boilen. Ingezetenen van Schiedam en Kethel kunnen aan deze tocht deelnemen. De route leidt via het Y/estland, Wassenaar. Lisse (Keukenhof), Noord-wij- kerhout. Nocrdwljik aan Zee. Valkenburg, Den Haag en Delft weer naar Schiedam. Men vertrekt om 13 uur vanaf het parkeer terrein aan de Broersvest (12.40 uur ivanuit Kethel en 12 4S uur Vanaf de WlHemskade) en men hoopt 's avonds actó'uur weer terug te zijn SCHIEDAM Dat ook een ver eniging, die het gouden jubileum van haar bestaan al achter de rug heeft, problemen kent, werd bewe zen, toen we naar gegeven» zochten over bijgaand DOK-verhaal in onze eerie „Sport wan twintig jaar gele den. Reed» in de periode vóór 1930 waj er bij DOK een betrekkelijk moei zaam van de grond komen en een langzame ontwikkeling van do ver eniging. Een vrij sceptische houding in christelijke kringen ta.v. de sport in het algemeen bleek moeilijk te doorbreken. Tocli werden op de dunr in dit opricht euccessen geboekt en in de periode 19301940 was er een ge stage groei van DOK. Vooral nadat de heer L. P. Isings de technische leiding van de damesafdelingen en van de adspiranten op zich geno men had, is er door een uitstekende samenwerking tussen hem en het be stuur een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Er was em bleel een sterke band in de club. maar tot 1940 is het le denaantal niet boven de "500 geko men. In 1934 werd bet tamboers- en pijperskorps opgericht. Het geheel was vrij gemakkelijk te overzien en het bestuur had slechts met twee technische leiders te maken. Verrassend snel was de groei na de oorlog en alle waardering beeft men nog bij DOK voor de dames van de kledingseommissie» die kans zagen om, ondanks de textielnood, snel te voorschijn te komen met een fleurig uitziend clubcostuum voor de dames en de meisjes. Het donker blauwe rokje van vlaggedoek was hier dè vondst. Een topcijfer van tuini 1500 leden werd in de tia-oorlogse jaren be reikt, welk aantal met enkele hon derdtallen is teruggelopen. Maar nog altijd telt DOK zo'n 1360 leden en 50 a 55 afdelingen. En juist dat be zorgt DOK de problemen. Dat de intimiteit van vroeger weg is, vindt men natuurlijk niet erg. Maar de vraag is: „Hoe houdt men de verenigingsband goed?" De tech nische ieiding groeide inmiddels uit tot 12 mensen en het goed coördine ren van het leidinggevende werk in de vereniging is daarom au een pro bleem van de eerste orde. De ontwikkeling van het wed strijdwezen in het KNCGV heeft ook de DOK-leiding voor nieuwe vragen gesteld. Moet men de rich ting in van gespecialiseerde groepen (bijv. ta.v. toestelturnen, grondgvm- nastiek, ritmische gymnastiek)? Hoe moet de instelling zijn t.o.v. persoon lijke wedstrijden, op het nationale vlak, met name voor de adspirant- leden (beneden 17 jaar) Het laatste woord is hierover bij DOK nog niet gesproken Daar staan o.a. de Deze show wordt gehouden In „DE MAGNEET" te Maasland, Huis te Velde- laaon 16. op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 april a.s. van 15.00 23.00 uur. •s-Herenstraat 56 Telefoon 01899—2422 (Van een medewerker) SCHIEDAM De tweede zaak die woensdagochtend voor het kantonge recht diende, was die tegen N. J. V. uit Schiedam. De vermoedelijke aan wezigheid van een fiks percentage alcohol speelde hierbij een belangrij ke rol. Hij had met zijn fiets geen ruimte vrijgelaten voor een van linfcskomende auto, waardoor een bot sing was ontstaan. „Niet erg verstandig, vindt u wel", zei nr. Van Vloten, duidend op de ongelijke kracnisverhouding. „Nee, eigenlijk niet", vond V., „maar ik heb wel omgekeken zonder overigens een auto te zien". Gedronken had hij niet. Bepaald niet. „Uw beroep brengt anders wel enkele specifieke gewoontes met zich mee", zei mr. Van vloten, die vond dat aan de stellige ontkenning van V. niet zoveel waarde behoefde te worden gehecht „Het is niet waar", besloot V. zijn pleidooi, „vraag maar aan mijn baas". Mr. Van Vloten ging er niet op in. In zijn requisitoor benadrukte de officier de veronderstelling van mr. Van Vloten en wees nog eens nadruk kelijk op het gevaar van alcoholge bruik in het verkeer. Tegen V. eiste hij een boete van 20 gulden of 4 dagen. MEVR R LAMME PARALLELWEG 7 BU3SUM ONGEZOUTEN - PUUR PLANTAARDIG LiCHT VERTEERBAAR - OUS GEZOND MAASLAND Leden van de MaatianJ- se Vogelvereniging zullen het bijzonder op prijs stellen indien de inwoners die «en kat bezitten deze 's nachts binnenhouden. Het komt namelijk herhaaldelijk voor dat broe dende vogels 's nachts door de aanwezigheid van katten worden opgeschrikt. Van bat broedsel komt dan niets meer terecht. Juist in april, mei en Juni,ondervinden vogellief hebbers van loslopende katten veel hinder. 9 MAASLAND De Simavi-eollefcte heeft in Maasland f 491,68 opgebracht. SCHIEDAM Vandas* is het restau rant „In de Gouwe Geit" aan de 's- Gravelandseweg voor het publiekge opend. Het restaurant, dat honderd zit plaatsen telt, is een ontwerp van binnen huisarchitect Jan Heedijk. Ter gelegenheid van de opening zal de eigenaar, de heer J. de Groot, samen met de eigenaar van de Galerie CCC de heer Hans van Dijk, een schilderij van M, van den Boezem aanbieden aan de direkceur van het Schiedams Stedelijk Museum, de heer J. Paalman. Hans van Dijk en de heer De Groot werken op artistiek gebied samen. ,,In de Gouwe Geit" (woordspeling op in-de-gauwigheid) zal in de toekomst een verlengstuk worden van de Galerie CCC. Tentoongestelde werken, die in de Gale rie niet geplaatst kunnen worden, krijgen een plaatsje aan een van de wanden' van Naast de beeldende kunst zal ook muziek het toeven in. het restaurant tot een genoegen maken. Op donderdag- en vrijdagavond en op zaterdagmiddag zal het elektronisch orgel bespeeld worden door de Schiedammers Jef Meeder en A. Bresser. „Zeker niet veel op te zeggen", vroeg de kantonrechter voordat hij V". voor het laatst het woord gaf. Deze had inderdaad niet veel meer aan te merken op het requisitoor van de officier. De schuld aan het ongeluk weet hij aan zienzelf, alleen met de veronder stelling dat hij gedronken zou hebben was en bleef hij het niet eens. „Maar het is toch wel gebruikelijk, dat in uw beroep voor het naar huis gaan nog «en borrel wordt gedronken", pro beerde de kantonrechter. „O, ja, dat natuurlijk wel", gaf V. volmondig toe. „Alleen ik...., ik nier. Mr. Van Vloten vonniste conform. (Van een medewerker) SCHIEDAM Hoewel het traditie schijnt te zijn dat een vereniging na een jubileum een kleine terugslag krijgt, bij DOK, dat vorig jaar het gouden jubileum vierde, schijnt dat net andersom te zijn. Niet minder dan 180 nieuwe leden hebben zich na het jubileum bij deze christelijke gymnastiekvereniging aange meld, zodat het ledenaantal nu ruim 13QO bedraagt. Dat waren de verheugende berichten die secretaris J. F. Veraart woensdag avond in zijn jaarverslag kon laten horen op de in de grote zaal van Christelijke Sociale Belangen gehouden jaarvergade ring, die, gezien de concurrentie vaa Geron's toneelavond, een redelijk aantal bezoekers trok. De heer J. van Noordwijk, aie voor het laktst MsT'WaameKfeidvööxT.itter'^dél" vergadering presideerde, wees op - de- noodhaak van uitbreiding .vangst bestuur;, van elf tot vijftien man. Penningmeester"' D. v. d. Zwam kon laten horen dat DOK financieel goed .draait en wat dat betreft, heel gezond is. Er .waren ook nog huldigingen, op 'dé* vergadering, want mevrouw S. Liebeekv Bosdijk was 2=> jaar lid. Zij kreeg" daarvoor van het KNCGV het gouden insigne en van de vereniging een zilve ren bonbonschaaltje met inscriptie. Ver der werd de heer D. Gonlag tot erelid benoemd wegens zijn grote verdiensten bij DOK gedurende de laatste 40 jaar. Hij kreeg het zilveren DOK-lnsigne. Na de pauze werd, tijdens de bespre king van het zomerprogramma, de heer Van Noordwijk door de technische com missie bij monde van de heer A, Herlaar verrijkt met een boekenbon. terwijl mevrouw Vaa Noordwijk intussen thuis een boeket bloemen namens DOK ont ving. De bestuursverkiezing had tot gevolg dat de heer B. van Dam tot nieuwe voorzitter werd gekozen, dat penning meester D. v. d. Zwam werd herkozen, dat de dames M. van Tiggelen en A. Stam als nieuwe bestuursleden werden gekozen en de heer -Van Noordwijk al» «gemeen secundus aanblijkt. Mevrouw v. d. Ree-Bouman trad als als MAASLAND TVoensdaemorgen heeft notaris C. F. Petit de la Boche in het Trefpunt geveild de ïwuwmanswoning Duif. polder 1, groot 13 88 41 ha. Het geheel werd ingezet op f 124.500. (Van een medewerker) SCHIEDAM - Toen de commissie voor sehoolvoetbal en -handbal woensdagmorgen de terreinen keurde, waarop de wedstrijden van de tweede dag van het schoolvoetbaltoernooi ge speeld zouden worden, kon de com missie niet anders doen dan alle terreinen afgelasten voor voetbalwed strijden. Toch kon het gehele pro gramma doorgaan, omdat op de ande re velden dinsdag niet was gespeeld en deze dus mooi gebruikt konden worden. Dat waren de velden van SVV, Schie damse Boys, ÜVG en de halfverharde velden van Martinit, waaruit weer een» duidelijk de prettige samenwerking tus sen de plaatselijke verenigingen bleek, al heeft de sportraad hier uiteindelijk ook een behoorlijke vinger in de pap. Ook woensdag werd er weer lustig gescoord en het toeval wil, dat precies driehonderd «.oelpunten werden ge scoord en wel in de 95 wedstrijden. (Hierbij is ook de niet-gespeelde wed strijd W. de Zwijger b 3TSS 6, die met 5—0 door eerstgenoemde werd gewonnen wegens niet opkomen van TSS). Maar verder werden alle wedstrijden weer m de allerbeste verstandhouding gespeeld onder leiding van de diverse scheidsrechters, die hun snipperdagen voor dit sehoolvoetbal weer graag opof ferden. In poule Er.7 werd Alb. Magnus 2 winnaar, in poule Er. 8 Dom Savio 2, in poule Er,9 St, Jozef 3, in poule Er.10 Comenius a2, in poule Cl W- de Zwijger a 2, in poule C2 WF 3, m poule C 3 R K. Lyceum 3 en in poule C 4 R.K. ULO 1. Veel waardering is er voor de organisatoren, waarbij met name de heer G. Rens genoemd mag worden, alsmede de heer A. A. de Graaf, die de wedstrijden op papier van een scheids rechter voorziet. Verder heeft de heer P. F. v. d. Ploeg ook het zijne gedaan aan dit sehoolvoetbal en -handbal en met de andere commissieleden zorgen zij -voor een perfekte organisatie. Vanmorgen om half icht zouden de velden worden gekeurd, waarop de wed strijden van vandaag gespeeld zouden moeten worden. Tot nog toe is alles geheel volgens plan verlopen en het zou prettig zijn als dat met de andere wedstrijden ook het geval zou zijn. Poule 7: St Wiilibrordus 2Comenius b 2 0—0, W A Liefland 2—Alb Magnus 2 0—S, St Aloysius 3St Wiilibrordus 2 04. Comenius b 2W AL Liefland 2 3—0. Alb Magnus 2St oysius 3 13—0, St Wiilibrordus 2W A Liefland 2 60. Comenius b 2—Alb Magnus 2 04, St Aloysius 3W A Liefland 2 11, St Wiilibrordus 2—Alb Magnus 2 0—3, Comenius b 2—St Aloysius 3 a—0 Poule 8: Dom Savio 2—St Bernardus 2 t, St Jozef 2—Alb Magnus 3 0—2, St Aloysius 2—Dom Savio 2 01, St Bernardus 2St Jozef 2 2—0, Alb Magnus 3—St Aloysius 2 10. Dom Savio 3—St Jozef 2 40, St. Bernardus 2—AJb Magnus 3 00, St Aloysius 3—St Jozef Z 2—0. Dom Savio 3—Alb Magnus 2 2—0, St Bernardus 2—St Aloysius 2 31. Poule 9: Dom Savio 3—St Bernardus 3 00, St Jozef 3—Alb Magnus 4 3—1, Alb Magnus 6Dom Savio 3 0i. St Bernardus 3—St Jozef 3 04, Alb Magnus 4—Alb Magnus 6 3—0, Dom Savio 3—St Jozef 3 0—5. St Bernardus 3Alb Magnus 4 0—0, Alb Magnus 8St Jozef 3 07, Dom Savio 3Alb Magnus 4 04, St Bernardus 3—Alb Magnus 6 0—1 Poule 10: J H Gunning 2—Comenius a 2 02 St Maria 2Alb Mag3ius 5 2—0, St Aloysius 4—J H Gunning 2 0—7, Comenius a ZSt Maria 2 6—0. Alb Magnus 3—St Aloysisus 4 4—0, J H Gunning 2—St Maria 2 1—1, Comenius a 2Alb Magnus 5 6—0, St Aloysius 4—St Maria 2 0—3, J H Gunning 2—Aib Magnus 5 1—0, Comenius a 2—St Aloysius 4 8i>. Poule Cl: Pr Irene b L—RK ULO 2 0—1. Chr TS 3RRTS 3 2—2, W de Zwijger a 2—TSS 4 2—0. Pr Irene b 1—CTS 3 4—1, BK bestuurslid, waardoor het totaal aantal bestuursleden nog niet tot vijftien is I c ïen, zoals de heer Van Noordwijk immers bij de aanvang van deze geani meerde vergadering had gesteld. SCffiEDAM OP hot terrein van de Werf Gusto is vannacht brand uitgebro ken in een houten keet die gebruikt is door het schildersbedrijf Kalkman uit Rotterdam. De brand, die ontstond bij een oliekachel, werd aanvankelijk en zonder succes bestreden door enige werknemers van Kalkman. Een in de buurt varende havendienst boot uit Rotterdam hoorde van de brand via de mobilofoon en verleende terstond assistentie met een waterkanon. De brandweer heelt het vuur uiteinde lijk geblust, nadat de keet tot de grond toe was afgebrand .Een in de buurt staande andere houten keet liep brand schade op. ULO 2—W de Zwijger a 2 0—3, RKTS 2—TSS 4 1—0. RK ULO 2—CTS 3 1—0, Pr Irene b I—TSS i 9-0, RfCTS 3-W de Zwijger 3 2 0—2, RK VLO 2—TSS 4 1—3, CTS 3W de Zwijger a 2 0Pr Irene b 1—RKTS 3 1—1, CTS 3—TSS 4 0—3, RK UIT 2—RKTS 3 l—O, Pr Irene bl—W de Zwijger a 2 2-0. Poule C2: Sted Gymn 1—WF 3 1—4, W de Zwijger b RKTS 4 0—3, W de Zwijger a 3—TSS 5 2—9. Sted Gymn 1—W de Zwijger b 2 0—0, WF 3W de Zwijger a 3 3—1, RKTS 4—TSS 5 2-0, WF 3—'W de Zwijger b 2 4—1, Sted Gymn 1—TSS 5 3-0, RKTS 4—W de Zwijger a 3 1—2. WF 3TSS530, W de Zwijger b 2—W de Zwijger a 3 2—3, Sted Gymn l—RKTS 4 1—X. W de Zwijger b 2—TSS 5 3-0. WF 3-KKTS 4 0—1. Sted Gymn 1W de Zwijger a 3 1I. Poule C4: RK ULO 1—CTS 2 2—0, BKTS 2—RKTS 6 4—0, TSS 3—RK ULO 1 0—6, CTS 2—RKTS 2 0—2, BKTS 6TSS 3 0—5, RK ULO l—RKTS 2 1-9, CTS 2—RKTS 6 0—5, TSS 3RKTS 2 1—3, RK ULO 1—RKTS 6 7—0. CTS 2—TSS 3 2—3 Poule C3: Pr Irene a JHehoboth 2 60, W de Zwijger b 3-RKTS S 1—1, RK Lyceum 3—TSS 6 7—0, Pr Irene a 1W de Zwijger b 3 1—0, Rehoboth 2RK Lyceum 3 1—2, RKTS 5TSS 6 4-0, Hehoboth 2—W de Zwijger b 3 0—2, Pr Irene A 1—TSS 0 4—0, RKTS B'RK Lyceum 3 0—1. Rehoboth 2—TSS 8 O-O, W de Zwijger b 3—BK Lyceum 3 0—0, Pr Irene a IRKTS 5 3—0, w de Zwijger b 3TSS 6 5—0 (w.n.a.j, Rehoboth 2—RKTS 5 4—2, Pr Irene 1—RK Lyceum 3 0—2. DONDERDAG 22 APRIL 1915 Vrederpropagnnda onder de „vijan den" in de loopgraven. Naar de „Times" mededeelt, zijn er in den nacht van 12 op 13 dezer in loopgraven van het 2e Engelse legerkorps uit de Duitsehe loopgraven eteenen geworpen, waaraan brieven waren bevestigd De eene luidde: „Beste, geëerde kameraden. De oorlog heeft na al negen maanden geduurd en beele dotpen zijn roet de inwoners verwoest. Het is mi hoog tijd er een eind aan te maken, We hebben allen genoeg van dit wilden, leven, en gij zeker ook. Onze dierbare vrouwen en kinderen verlangen naar onze terugkomst, de uwe stellig niet minder, Hopende, dat wij hiermede iets goeds doen, blijven wij, met vriend schappelijke groet de Duitschers." De andere luidde: „Waarde Franscbe en Engelsehe kameraden. Het wordt na tijd, dat gij er mee ophoudt, want ik denk dat gij spoedig van den oorlog genoeg zult hebben. Onze verliezen z5n groot, maar de uwe moeten drie maal erger zijn. Eiken dag wordt het weer mooier. Het ware beter om thuis te zijn bij vrouw en kinderen, die. ons dage lijks verwachten, sooals de «we op n. Laten wij vrede op aarde hebben voor de kersen bloeien, maar hoe eer, boe beter. Of wilt gij voor eeuwig ia deze vervloekte loopgraven zitten? "Met vriendelijke groeten de Duitschers" t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1