iïgemeente II luidde dr. L. J. Cazemier uit m. misverstaand zou bijvoorbeeld zijn weggenomen, dat de grootte |oan een kop de graad van sensatie bepaalt, Het - komt toch aan op de inhoud en wijze van redigeren. We f.kennen een-krant, waarin nauwelijks IN ONZE PAAS-SHOW! B AGENDA Hoe de wereld begon DEKLERK&ZN TYPISTE C. VAN DER LELY N.V AUSTIN AUTOMOBIEL SHOW in Grote Kerk Truck zakte weg in zachte berm Meisje liep tegen auto Automobilist (onwel) rijdt tegen palen m Voetganger (68) bij oversteken gewond Auto's beschadigd bij botsingen lÉÉfllÉi^ ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG S3 APPT. 1965 pRKBODE m .'vi? HET burea WERK 'iet: IBS ta itea- ïud- a-te JAAR JAGEN Luisteren I De beroemde Boussac-stoffen moet u toegepast zien in een interieur! Daarom komen Boussac-stoffen zo goed tot hun recht op onze Paasshow. We hebben ze daar in alle intérieurs toegepast! Kom de prachtige Boussac-collectie op onze Paas show zien. Een belevenis! vrijetoegang Vandaag en dagelijks fabriek van LANDBOUWMACHINES WONINGFABRIEK SPI J KSTA AL N.V. Zoekt U Wilt U ELECTRICITEiT SANITAIR LAKSPUITEN BETON LASSEN SCHILDEREN/ BEHANGEN MAGAZIJN Maasland, Weverskade 33F, tel. 01899-3755 Vlaardingen, Hoogstraat 110. Bushalte van de W-S.M.-dienst Maassluis-Westland voor de deur HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN 1800 BALANZA 1100 GLIDER 850 SEVEN-COOPER A60 CAMBRIDGE A110 WESTMINSTER Garage van Buuren - Maasland Inschrijving van leerlingen 26 APRIL tot 22 MEI 1965 fa. Ph. LOK en ZONEN 4de Industriestr. 12-14, Tel. 4595, Vlaardingen EEN MEESTERLIJK BOEK .over Genesis-de morgenstond der mensheid fAP HET bureau' van een collega v Vonden we de Gereformeerde kerkbode van Botterdam. We zouden blad op die plaats hebben laten kggen als de hop. van'het openingsar tikel als blikvanger onze aandacht liet had getrokken. .De Krant" stond er boven. Wan Ieer er over ons -werk en beroep cotgBoordt geschreven, laten toe dat niet Lngelezen. De reactie van een buiten staander is altijd belangrijk. i Dit kerkbode-artikel, geschreven Ifoor eert predikant, heeft onze be wondering. Omdat er uit blijkt hoe fzeer hij met ons werk wil meeleven ten ook omdat het moedig is om over (het beroep en werk van een ander te (tchrijven. Zelf zouden we graag eens over het liierfc, het ambt en de roeping van een Uominee schrijven. Want er valt.heel twot over de kerk en haar werkers te keggen. Zo'n florissante indruk wordt fook niet altijd naar buiten gemaakt. i Maar eerlijkwe durven niet, omdat "het werk van de predikant zo speciaal „en- eigenaardig is. Onze opmerkingen f«t ook aanmerkingen zouden gauw Ionredelijk kunnen zijn. Wat weten twe, als het. er op aan komt, precies han het dominees werk af enhoe zouden we zijn moeilijkheden volle dig kunnen begrijpen? T)E bijdrage in de kerkbode was het waard om enkele dagen over na Je denken. Maar ha dat weekje van llezinking zuchten we nog: we wilden dat de schrijver eens een paar dagen tegenover ons kwam zitten. Vermoedelijk zou hij er nog niet veel aan hebben. Want, om een 'voorbeeld te noemen, wat gebeurt er niet bij ons vóór het momentdat koningin Juliana 's middags om kwart lover een de verloving van haar .dochter meedeelt en wat wordt er daarna gedaan. Hij zou een paar figuren zien, die zó aan het werk zijn, dat ze niet eens reageren wanneer de directeur of zelfs de president-com- missaris van het bedrijf zich tot hen richt. Zij hebben een geestelijk scherm jont zicfi heen getrokken en werken Jgeconcentreerd in een grote drukte. ;Fartrteer er eindelijk een adempauze is, loopt hij kans plotseling ingelicht te worden over de technische' details .vande ophanging van een schilderij in het huis van de redakteur, of een tender onbenullig verhaal te moeten Manheren. lie blad 2 u. a r«a eiei tee Bh* réis. (TOOI tav .uig. rte ai! rat wil |jE» avond, dat de verkiezingsuitsla- I gen bekend werden, was een gdominee onze redaktie binnen komen Hwandelen. Hij stond gebogen (we Jvertellen dit incident eventerloops) joser de telexapparaten en leefde intens mee. Onze collega, die hem. niet Ijkende, vroeg nog nèt beleefd: „Me ineer, ik ken u niet. Maar wilt u zich onmiddellijk verwijderen. Want u ■^stagneert hier de hele zaak". De predikant begreep .en ging. We heb- Jen van predikanten gehoord, die een [jaar in- eert fabriek hebben gewerkt |om de mensen,-die daar werken beter m leren begrijpen. Eigenlijkzou' de 1 schrijver een jaar tegenover ons moe pen gaan zitten, niet alleenom ons, jfmaar vooral omdeze christelijke krant beter doar te krijgen. Na dat |jaar zou vast een ander artikel in de kerkbode verschijnen. Het zou stelli ger wat optimistischer van toon zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op een gisteren ge houden bijzondere gemeente- avond in de benedenzaal van de öpstandingskerk, nam de hervormde wijkgemcenté II afscheid van haar predikant dr. L. J. Cazemier, die reeds voirig jaar september de pen •sioengerechtigde leeftijd bereikte, maar thans per 1 mei definitief zijn ambt zal; neerleggen. Zeventien jaar lang heeft- dr. Cazemier de hervormde gemeente te Schiedam gediend. Hij was het, die destijds de eerste steen legde voor de Opstandings- kerk» die op 18 december 1957 in gebruik werd genomen. Zondagmorgen preekt hij in -de och tenddienst voor de laatste maal in deze kerk en om vijf uur houdt hij in, de u-rote Kerk zijn- afscheidspreek voor de centrale hervormde gemeente. Na afloop van beide diensten zal er gelegenheid zijn om afscheid van hem te nemen. Trouwens, ook donderdag avond al kwamen velen da. scheldende •predikant voor de laatste maal de hand drukken. Dr. Cazemier gaat zich vestigen in het stille-Brabantse plaatsje Bladel, waar hij als hulppastor dienst zal doen en zondag 2 mei.als zodanig zal. worden bevestigd.' _Na het gemeenschappelijk- zingen van Gezang 150 vers 1 en 2, sprak de voorzitter van de commissie voor ge- meente-avonden, de. heer J. de Pater, een kort openingswoord, waarin hij - onder meer het feit releveerde,, dat dr. Caze mier op 30 november 1947 zijn intrede in Schiedam deed. Hij zei dat de scheidende predikant er. niet van hield, dat te veel de loftrompet over hem werd gestoken. De heer de. Pater bracht tevens een voortreffelijke eigenschap van dr. Caze mier naar voren, namelijk dat hij als predikant naar de mensen kon luisteren, om dan daarna rechtstreeks op het doel af een duidelijk antwoord te geven. „Verder denken we aan het vele werk, dat u naast uw ambt van •predikant hebt verricht op het gebied van sociale zorg, zending en oecumene. U'. hebt meegewerkt aan de totstand koming van de Opstandingskerk, aan welk gebouw uw naam '.blijvend is verbonden. Dankbaarheid overstemt het gevoel van afscheid nemen", aldus de beer De Pater. De voorzitter van het .afscheidscomité, de heer J; Sonneveld, die tevens ouder ling is, had zijn rede' op rijm gezet. Het begin ervan luidde: Uit wijkge- meente II zijn velen hier, Namens allen mag ik enkele woorden zeggen. Slechts op één ding wil ik hierbij de nadruk leggen. Ik spreek tot u niet over weemoed. Ik zeg ook niet: TT deed het toch zo goed. Ik sprak slechts over grote dankbaarheid. Die overstraalt de wee moed van het naderend afscheid. De rede op rijm telde 29 regels en het prachtige geschenk, dat de - heer Sonne veld daarna aanbood was een TV-toestel. Naast het toestel prijkte een. reusachtig (scherts) boek met het opschrift Egypto- logie door dr. L. J. Cazemier, doelend op de wetenschappelijke hobby van de scheidende predikant. Mevrouw- Caze mier ontving bovendien een fraaie boe ket bloemen. Kennelijk ontroerd zei hierna dr. Ca zemier in zijn 'dankwoord: „Als ik de dingen op het scherm zal zien, zullen mijn gedachten teruggaan naar mijn wijkgemeente, waar ik. met blijdschap en dankbaarheid heb gewerkt". Het ontbrak op deze avond - niet aan stijlvolle medewerking. Mevrouw Petra van der Velden zong een aria uit het Oratorium „Elias" van' F. Mendelssohn- Barthoïdy, „Sei Stille d-em Herrn", „AI den weg leidt mij mijii Heiland" en. „Eén leven slechts, één leven hier beneden". Mevrouw Kerstens-van Zijl decla meerde „Pen" en inktkoker" van Hans Chr. Andersen, „Uit het blijde leven van Pastoor Campens" van Ernest Claes, „Christus" van Iwan Toergen- jew en „Dies lila" van Guiilaume van der Graft. Het koor van de Opstandingskerk, diligente mejuffrouw T. Zonneveld, zong Gezang 300: „"Wat de 'toekomst brengen moge" en een bewerking van Psalm 6. Gemeenschappelijk zong men nog de Gezangen 152 vers 1 en 3, Gezang 81 vers 1, 2 én 3 en tot slot Gezang 166 vers 1 en 4. De heer F. van Rhijn zorgde voor' de muzikale begeleiding. Ten slotte hield dr. L. J. Cazemier een korte dagsluiting aan de hand van het laatste gedeelte van Psalm 90. De belangstelling voor deze bijzondere gemeente-avond,, was zo .groot, dat de aanwezigen.de zaal tot "de laatste plaats bezetten. Zolang er- nog geen nieuwe predikant is, zal ds.D. J, Spating, predikant van hervormde wijkgemeente VII, ais consu lent optreden. Hij was op deze bijeen komst aanwezig en werd door de heer J. Sonneveld, voorzitter van bet afscheids comité, van harte welkom geheten. CVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een truck met opleg ger. bestuurd door F. uit Rotterdam, zakte donderdag omstreeks twaalf uur, bij het verlaten van een boerderij aan de Joppelaan in Kethel, zo diep met het linkerachterwiel in de zachte berm, dat hij niet voor of achteruit kon. Een kraan wagen moest hem tenslotte weer op de rijbaan brengen. Het verkeer was een uur gestremd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien hij aarzelde bij het oversteken en daarbij waarschijn lijk niet snel genoeg reageerde, werd donderdagavond op de oversteekplaats aan het Koemarktplein de 68-jarige H. J. W. aangereden door een bromfietser, die uit de richting van de Gerrit Verboon- straat kwam. De bromfietser stopte toen de man overstak, maar deze begon weer te lopen nadat de bromfietser opnieuw was gaan rijden. Hij liep een wond aan de linker hand op, die de GGD behandelde. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 12-jarige E., A. Polderdijk uit de St. Liduinastraat 67b holde donderdag t er hoogte van de Kippebrug aan de Nieuwe Haven achter een auto aan en zag, toen zij de rijbaan wilde oversteken, daarbij niet de perso nenauto bestuurddoor C. L. T.. die van de andere kant kwam. De bestuurder remde krachtig, maar kon niet verhinderen dat het kind tegen zijn auto liep. Het meisje kwam er goed af met een pijnlijke heup. De GGD vervoerde haar naar, het Gemeenteziekenhuis, waarna zij na be handeld te zijn naar huis kon gaan. illusie met konijn koppen honen de berichten worden geplaatst. Maar die berichten kunnen soms zo gemeen-sensationeel worden gesteld. Na' dat jaar zou de schrijver stellig enthousiast zijn over wat er uit onze onwillige „wereldse" handen komt. En tot de ontdekking zijn gekomen, dat de riemen, waarmee we roeien zo slecht nog niet zijn en, dat ook de tijd wordt genomen voor het beraad, het echte beraad, waarover hij schrijft. Want heus wij zijn ook niet tevreden. Wij jagen elke dag. Naar het nieuws. Naar het nieuws achter het nieuws. Ook naar het Nieuws met een hoofdletter. Wij grij pen dat nieuws elke dag weer. Ook grijpen we mis. ,JEr is in elk geval nodig een hartelijk 'meeleven in en gebed voor hen,,.", staat in deze kerkbode. In deze'geest is het artikel geschreven, Dat-maakt het sympathiek en daarom reageerden we er op. De hand, die hier werd uitgestoken, heb ben we graag gevat. Misschien, dat onze handdruk wat te stevig is .ge weest. Als het pijnlijk was, hebben we het weer niet helemaal gegrepen. SCHIEDAM De Geref. Amateur- Toneelgroep „Geron" heeft zijn vele donatuers woensdag en donderdag in Musis Sacrum een plezierige avond geboden met Harvey" van Mary Cha een successtuk voor geroutineerde spelers, die de ietwat verborgen hu mor met lichtvoetig, spel weten over ie brengen: „Geron" bezitzulke spelers. Als zo vaak in hét verleden, ging ook nu weer aan kop Koos de Groot, die deze keer kostelijk' „getikt" de blijmoedig-schizo frene heer Ellwood P. Dowd creëerde. Dowd brengt zijn verwanten in een toestand van overspanning doordat hij zich gedraagt alsof hij voortdurend In gezelschap is van zijn beste vriend. Harvey, een monstrueus wit konijn van 1.86 m. Dowd'-s zuster, Veta Simmons, komt daardoor zo ver, dat zij haar zonder linge broer in een psychiatrische in richting loodst. Maar dan barsten de verwikkelingen eerst goed los, want de éne arts acht haar meer getikt dan Ellwood P. en de andere dokter raakt ten slotte zó hodeldebotel dat ook hij meent het grote witte konijn te zien en hijhet beest voor zichzelf wesstte bezitten omdat het dier de malle Ellwood kennelijk veel succes bij de vrouwtjes bezorgt. Om Ellwood diens Harvey te ontne men, besluit dr. Chumley hem een serum in te spuiten. Vlak vóór het toedienen van de injectie verschijnt echter een taxichauffeur, die een verrassende erva ring'vertelt.Alle patiënten die hij in vijftien jaar naar het „gesticht" bracht, waren vóórde. prik vriendelijke,' edel moedige en royale lieden, zoals fuif nummer Ellwood, maar daarna, zei de chauffeur, werden ze net zo stomverve lend en krenterig als' de meeste normale mensen. Deze onthulling (een verkapt levehslesje van d auteur) brengt Veta ertoe, de injectie te verhinderen. Ze bezit liever een goedige broer; dan maar .getikt" en mét een konijn. FUNGEESMG Van amateurs vergt het zeer veel, dit netwerk van realiteit en kolderieke illu sie rafijn te weven. Onder leiding' van beroepsacteur-Kees Coolen zijn de Ge- ronhieten daarin voor een groot deel verdienstelijk geslaagd. Koos de Groot bouwde de zware hoofdrol in houding, gebaar en zegging fijngeestig op, zonder zich schuldig te maken aan chargeren. Goed accent kregen daardoor de we zenstrekken van de gespleten figuur. Niet minder verdienstelijk was .Mies den Hartog in haar creatie van de geëxalteerde Veta; vooral de ontredde ring na de gedwongen behandeling in het sanatorium kreeg suggestief schijn van werkelijkheid. De beste typeur was deze keer onge-, twijfeld Piet van Waardenburg, die de potiga verpleger Wilson komisch als een geëmigreerde worntelaar door de sqènes sjouwde De vertolkingen van Cor van der Hul en Mar Hemminga als psychiaters waren te waarderen, doch zij zouden het nog verder kunnen brengen met een lichtvoetiger speeltrant en een meer „profesionele". ..inyuUingVvooral bij stil spel, waar mimiek de situatie en sfeer moet accentueren. PRESTATIE Een hijzonder compliment verdient Elly van. Eijk. Nauwelijs acht dagen geledennam zij twee- fikse rollen over van Mieke de Kuyper, die .zich op doktersadvies zo kort voor de eerste première moest terugtrekken. Mevrouw Van Eijk verbaasde niet slechts door een perfecte roleknnis;,zij was bovendien nog gaaf en charmant een hoofdverpleegster met gevoeligheden. Gerda Voogt ging pril door de tafereel tjes als Veta's dochter, Jan Dienske deed' het als advocaat niet onaardig hoewel hij iets meer juridische slagvaardigheid moet aanleren.Ans Egberts gaf Betty Chumley het trekje mee van de dokters vrouw die vaak alleen wordt gelaten, Elly van der Knaap was gedienstig, Diny Goudzwaard suggereerde leuk bombas tisch gekleed de theetante-achtige'mrs. Ghauvenet en Freek Kegel sleep van zijn kleine rol een fooivaste taxichauffeur. Op het toch we! al te kleine toneel van Musis Sacrum wist Kees Coolen kundig de illusie van ruimte te scheppen met zijn goedde sfeer aangevende décors, die onder leiding van C. J. Kegel met smaak wrden uitgevoerd. Vanavond speelt „Geron" het vermake lijke honijnenspel in het kader van de tjaarlljkse toneelwedstrijd en op Konin ginnedag brengt de groep voor leden van het voormalig verzet „Het verraad" van Aimand Salacrou. TON HYDRA COMPLETE WONINGINR1C ,4TiNG (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Vanmorgen om 5.30 uur werd op de Burgemeester Knappertlaan de 24-jarige bestuurder van een vracht auto uit Oud-Beijerland, A. H. A. den Bakker, plotseling onwel. Hij reed tegen de paal van een verkeerslicht, waardoor deze afknapte en tegen een verkcerspaal die eveneens werd vernield. De auto werd aan de voorzijde bescha digd. Men bracht de bestuurder naar: het Gemeenteziekenhuis, waar hij werd on derzocht Hij kon daarna naar huis terugkeren KDO, Musis Sacrum: „Geron", toneelwed strijd, 20. Irene: Schied. Accordeonver. uitvoering, 20. Tivoli: Hoeks Machinefabriek, feest avond, 20. Wijkcentrum: Hengelsportver. Schie dam en Omstreken, vergadering, 20. Tivoli: Guiilaume, dansavond, 20.30. „DE ROTTERDAMMER", S' „.eaamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel.' 263954 (b.g.g. 115588. toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten 'over bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18-30-19-30 uur. (Van onze correspondent) HOEK VAT HOLLAND De perso nenauto van de 42-jarige CL O. uit Monster kwam op de Prins "WTLlemweg in botsing niet de wagen van de 41-jarige C. - G. uit. Den Haag. Beide "wagens werden beschadigd. De'31-jarige H. v. W. uit Hoek van Holland reed donderdagmiddag met een personenauto,tegen een lichtmacht op de s-Gravenzandseweg. .De..lichtmast werd beschadigd en ook deze auto kreeg schade. 9 politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag. Bijbellezing en overdenking, tel. 141000. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut- plein 17, tel. 26 7532. Exposities; Sted. Museum, Salon der Maassteden; Galerie Wiegman, Appli caties Cor Snoei; Galerie Punt Vier, Belangrijke telefoonnummers: Alarm Gouaches Frans v. h. Heide. vraagt voor spoedige Indienst treding: Mulo-ópleiding en enige ervaring gewenst. Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan: Zijl straat 9 SpUkenisse -— Telefoon 018 80-2266 een. prettige werkkring in een modern bedrijf en als ONGESCHOOLDE iets meer weten over onze afdelingen mm eens praten op de VOORLICHTINGSAVOND ftÖRl 0311 in het Gewestelijk AricS^shtirean, Oosthaven- kade 7S te Viaardingen, waar wij op woens dagavond 2» APRIL a.s. tossen Int nur aanwezig zUn om alle gewenste inlich tingen te verstrekken. HJBn „Lf- g i deze avond verhinderd zijn, dan kunt ti mocni VI alle werkdagen van S tot 11 onr terecht op onze fabrieken en bovendien zaterdags tas sen 10 en 12 uur op de navolgende adressen: LWEVERSKADE 33 MAASLAND TEL 01899-2644^ opgericht 24 augustus 1900 Prins Mauritsstraat 0 Schiedam Telefoon 010—268403 Daar staan o.a. de Deze sborw wordt gehouden in ,DE MAGNEET" te Maasland, Huis te Veldelaan 16, op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 april a.s. van 15.0023.00 nur. 's-Herensfcraat 56 Telefoon 01899—2432 1. Primaire opleiding na 6 klassen lagere school. Duur 2 jaar. 2. Vervolgopleidingen vakklassen Vooropleiding leerling-verkoopster Vooropleiding leerling-kapster Assistente, met de nadruk op de huishoudelijke vakken Kinderverzogster (ook voor Centrale Raad voor Kmdenutzendmg) Assistente, met de nadruk op de naaldvakken. Kostuumnaaister Avondcursussen koken voor beginners Avondcursussen koken voor gevorderden Avondcursussen naaien Inlichtingen en aangifte op alle werkdagen tussen 4 en 5 uur, uitgezonderd zaterdag. De Directrice, Mej, Th. Va Groothandel in papier- en textielafvallen Non-Ferro metalen en ijzer Eigen archiefvernietiging. Levering van poetslappen OOQR OR. HELMUT TH1EUCKI Ms theoloog en kanselredenaar geniet Prof. Dr. Hdmut rhielicke internationale faam. Dit boek over Genesis I-Xt bewijst opnieuw hoe voor treffelijk deze geleerde - die ook een groot kenner if van het mensenhart - de kunst verstaat het Evangelie te vertolken in de taal en het timbre vaa deze tijd. Handelend over de schepping van kosmos ea ment, de' zondeval en de geschiedenis van Kaïn en Abel, over ds zondvloeden de torenbouw van Babd, treft hij regel-j recht het hart van de moderne mens. ONS LEVEN IN RETROSPECTIEF, Nooit las q over de raadselen van ons bestaan, gezien in het licht van de oergeschiedeaus, zo'n verrassend boek. Verkrijgbaar in de boekhandel si ctBV ZOMfS *tél«PUü-ui.tct»te2-n-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1