Rotterdammers hebben minste levensruimte" Grote belangstelling voor vergadering CHÏ Schoonvader doodgestoken Eieren in sierkelel Beernink: parlement moet laatste woord hebben Drs. De Wit: 2,5 vierkante meter Mr. Beernink ivas gisteren verhinderd Medeplichtige vrouw gepakt Tv-beelden van Wladiwostok naar Moskou §f kolendamp vergiftigt S bejaarde Natuurgebieden J. Nieuwenhuis in Eerste Kamer Radio en tv nu geen politiek striidniint meer Hevr. v. Someren in verwachting Naar verplichting twee rempedalen CHU en radio- en t.v.-probleem Veel respect voor mofAndriessen In donkere buurt van Den Haag Hoogleraar met bierpul op hoofd geslagen Boeiend spel van organist de Klerk Geertsema blijft nog een jaar fractieleider ZATERDAG- 24 APRIL 1965 DE ROTTERDAMMER Via verbindingssatelliet h> Ongelukken op de teeg Ij&MELO Gistermiddag is de trS 74-jarige J. Mulder in zijn k» I wöning aan de Parkweg dood 1 aangetroffen.Hij bleek aan SSSj kolendampvergiftiging te zijn ft?» I overleden. De bejaarde man was 's morgens omstreeks half acht 1 naar de huiskamer gegaan. Zijn K- t vrouw, die, hem wilde volgen, 7^7 I" raakte op de slaapkamer bewus- Mt teloos en kwam vele uren later a 5 1 pas weer bij. Tn de huiskamer Is I trof zij haar man dood aan. r-p HOORN In een ziekenhuis te dfi Hoorn is sgisteravond de 9-jarige fiEddy Eaven overleden. De jongen |jwas 's middags ernstig -gewond bij I-gen val uit een se.hom.meI in de soeeltuin in zijn .-woonplaats Boven in I karspel. JJTRECHT „Het is toch een verontrustend verschijnsel dat elke Rotterdammer slechts de be schikking heeft over 2,5 vierkante meter natuurgrond, elke Amster dammer over 10 vierkante meter en iedere Hagenaar over 25 vier kante meter. Voor de toekomst (in het jaar 2000 zullen IS van-de naar schatting 20 miljoen Nederlanders waarschijnlijk in steden wonen) zal dan ook gezocht móeten wor- AR-fractie wacht op regeringsverklaring Haagse onderwereld tuigt journalist af Alleen leden Rijden onder toezicht swiimaars In de oppositie (Vervolg van pag. 1) MR. BEERNINK wilde in zijn jaarrede voor de Christelijk Historische Unie ook antwoorden op de hem voorgelegde vraag: is het niet ontzettend naïef om de radio-televisie-zaak te blijven zien als een vrije kwestie? „Natuurlijk begreep ik, dat naar een oplossing moest worden gestreefd. Ik heb mij daartoe ook bereid verklaard. Mij stond echter een oplossing voor ogen, die ruimte bood voor genuan ceerde opvattingen, die hierom trent nu eenmaal in ons volk en ook in onze Unie leven. Mij stond een oplossing voor ogen, die de druk van fractiespanningen zou kunnen doorstaan. Er moest hier een oplossing komen, waarover niet de kabinetsformateur en de fractievoorzitters in feite de uit eindelijke beslissing hadden te ne men, maar waarover het parlement het laatste woord zou hebben. Waar blijft anders de vrijheid van het parlement? Wanneer allerlei zaken, zelfs tot in details, door ka binetsformateur en fractievoorzit ters geregeld worden, is dat een ernstig gevaar voor de parlemen taire democratie." Mr. Beernink was het eens met de mening, dat het nieuwe kabinet uit sterke mannen bestaat. Intussen moet eohter worden afgewacht of zij een team zullen vormen. Zeer betreurde hij, dat een einde is gekomen aan het ministerschap van de heren Andries sen en Scholten, die beiden uitstekend werk hebben verricht „Minister An driessen heeft als minister van econo mische zaken getoond de juiste man B'c,ï! •aMEen. van de vrouwtjeseenden die jjgjiji zich in of nabij het (nog) vredige Ketliel^-ophouden, had geen beter be- schut 'plekje kunnen vinden voor het Êf 1 !?9Qen van haar eierendan deze pS I ijzeren Bierketel, Boven de ingang •v I fan het restaurant De Ketél" broedt g|; zij geduldig op haar zes eieren. Een jp I merkwaardig plaatsje voor een eend nfe i om daar voor het nageslacht te zor- Maand gevangenisstraf KORT GEDING DEN HAAG De 28-jarige Amerikaan T. H. G. heeft, gister avond tegenover rechercheurs van de Haagse politie bekend in de nacht van donderdag op vrijdag een moordaanslag te hebben ge pleegd op de 47-jarige in de resi dentie als souteneur bekend staande H. B, De ex-vrouw van de Amerikaan, de 38-jarige B. E. V., is aangehouden verdacht van me deplichtigheid aan de poging tot moord, althans uitlokking van het misdrijf. MOSKOU Be Btissische verbin- dingssatelllet, Molnij» I b vanmorgen met succes in een baan om de aarde gebracht, aldus het Russische persbureau Tass. Via deze kunstmaar. is men er voor het eerst in geslaagd televisiebeelden tussen Wladiwostok en Moskou uit te wisselen. De Moblija beschrijft een elipsvormige baan om de aarde waarvan het verst verwijderde punt op een afstand van 39.380 km ten opzichte van het noordelijk halfrond en het dichtstbijzijnde punt op 497 km ten opzichte van het zuidelijk halfrond is gelegen. De omlooptijd be draagt 11 uur en 48 minuten. De baan vormt met de evenaar een hoek van 66 graden. De kunstmaan bevat apparatuur voor de reiayering van televisieprogramma's en voor het onderhouden van radiover bindingen over grote afstanden.- De ener gievoorziening geschiedt door middel van zonnebatterijen en langs chemische weg. Behalve radio- en televisie-uitzendin gen zullen ook telefoon-, telegraaf- en telefotoverbindingen via de Molnij a kun nen worden tot stand gebracht. laa&i JORINCHEM In 'het riviertje de fc-v Giesen .te Giesen-Oudekerk is gis- termiddag de 8-jarige Adriaan •ov, jongkind verdronken. De jongen is bij bet spelen op een steiger tp JU water geraakt. jyiJDENES Op de Noorderweg is fdts gisteren de 4-jarige Simon Hoog mis! Sand' toen 'met z'in autoped de Jej f straat overstak, aangereden door ifflsi 1' een auto. Hij was op slag dood. ët"u UITHOORN De 6-jarige Anton van 1 Hilten is gisteren op de Zijdelweg 2 I door een auto gegrepen en op slag I gedood. De jongen, holde bij een ssa. bushalte achter langs een bus de weg -op. etcrS ."AMSTERDAM In bet Wilhelmina- gasthuis is de 37-jarige kantoorbë- üiaj f diende mej. C. van Kuifc overleden jttrt 1 aan de verwondingen die zij don- jW derdagmorgen opliep toen zij mei *71 haar bromfiets in aanraking was ~r~ I .gekomen met een uit tegenovergp- 3rdj» stride -richting komende bromfiets. t vastgestelde structuurschets ULLitfl II Lil Lb i twee miljard gulden, hetgeen bij .meerjarenprogramma van 20 jaai 4)öJ/I<ï neerkomt op 100 miljoen gulden UtfvLl/c2 jaar. Op het ogenblik is hiervoo O de riikSbearotin-s echter *1 echts r DEN HAAG Als opvolger van prof. mr. dr. I. A. Diepenhorst, minis ter van onderwijs: en wetenschappen, is tot lid van - de Eerste Kamer benoemd de heer J, Nieuwenhuis (a.r.) té Utrecht.' In de p.iaats van het tot minister benoemde, lid vari de. Tweede Kamer J. G. Suurhoff -is tot lid van deze Kamer benoemd de heer J. Koopman (soc.) te V-oorburg, (Van een onzerverslaggevers) ROTTERDAM ,ik ben dankbaar dat de radio- en televisiekwestie als politiek strijdpunt thans uit de wereld is", aldus de heer P. C. Elfferich. tweede/voorzit ter van de anti-revolutionaire fractie in de Tweede Kamer. „Er zijn nu belang rijke zaken aan de orde, zoals de- leefbaarheid en ruimtelijke ordening in geheel Nederland. Wij zijn nu aan een schaalvergroting bezig op allerlei gebied. Beslissingen die nu worden genomen gelden voor de eerstkomende tientallen jaren. Ik hoop dat wij met dit kabinet een periode ingaan, waarin veel goéds totstandkomt" ...V/1 heer Elfferich-sprak vrijdagavond in een der zalen van de Duyststraatkeric voor de a.r. kiesverenigingen „Nederland en Oranje" VI ett VU over de politieke gang van zaken, in de eerste maanden van dit jaar, de kabinetscrisis en de formatie van het. nieuwe kabinet-Cals. Stap voor stap volgde hij de ontwikke lingen: de val van het kabinet-Marijnen, de informatiepoging-Schmelzer, het over- leg.dat leidde tot het nieuwe kabinet en het uittreden' van de CHU uit - dit overleg. Dit uittreden betreurde de heer Elfferich ten zeerste en de 'a.r.-fracüe werd er door voor grote moeilijkheden gesteld. Over wat. er in de toekomst staat te- wachten kon de heer Elfferich nu weinig zeggen: hij wilde daartoe eerst de rege ringsverklaring afwachten. Die zal - vol gende week worden afgelegd. Maar ia ieder geval kon de heer Elfferich stellen, datvoortover men 'vde zaak nu kan beoordelen, de regering meteen pro gramma komt dat niet onaanvaardbaar zal zijn te achten, v. i:' DEN HAAG, Haagse onderwe- reldfiguren hebben - gisteren de 28 jarige verslaggever van een ochtend blad Dirk NoIIes in de 1 Geleenstraat aangevallen en mishandeld. Het slachtoffer Tiep een diepe scheurwond in het gezicht op, een blauw oog en een gezwollen kaak. De heer Nol-les, ex-verslaggever bij ons blad, was in de Geleenstraat om inlichtingen in te winnen over de gepleegde aanslag op de 45-jarige H. B. Toen de verslaggever een bevel om te verdwijnen negeerde," kwamen op eens vijf mannen op. hem af. Een trapte Nollens in de onderbuik en stompte hem in het gezicht. Nadat de journalist aangifte had gedaan bij de politie, toog een aantal agenten naar de Geleenstraat. Maar van de aanvallers was- geen spoor meer te bekennen. Op het terrein van het voor malige concentratiekamp Sach- senhausen bij Oranienburg is een eenvoudig gedenkteken ge plaatst ter nagedachtenis aan de honderdduizenden slachtoffers van de Nazi's, die daar sinds 1936 gevangen hebben gezeten. De beeldengroep symboliseert de bevrijding en is gemaakt door JRené Graetz. Op dè sokkel staan de namen vermeld van de lan den, waar de slachtoffers van daan kwamen. maar dat daarmee de vraag van de verhouding van ARP en -CHU niet van do baan is. De vergadering bleek van oordeel te zijn dat alleen leden van de Unie voor da CHU in de vertegenwoordigende lichamen zitting kunnen nemen. In het voorstel tot statutenwijziging was slechts sprake van „personen' die het beginsel program van de Unie aanvaarden". De kiesverenigingen betalen voortaan voor elk lid jaarlijks tenminste drie gulden aan de Unie, vijf tig. cent aan de Kamerkringvereniging en 25 cent aan de statenkringvereniging. Een- kleine min derheid had bezwaar tegen verhoging van de afdracht. Daarbij werd een argument ontleend aan het financieel verslag van penningmeester D. v. d. Kwaak. In 1964 bedroegen de ontvang, sten 84.510 en de uitgaven 76.414. -'■ 7 H.*»;,» -f} - v Het hoofdbestuur zal overleg plegen met de Tweede-Kamerfractie over de vraag hoe de band tussen' kiezers en gekozenen kan worden verstevigd! De voorzitter wees erop dat moet worden bedacht dat de leden van de fractie niet regionaal zijn gespecialiseerd. Tot lid van het hoofdbestuur werden gekozen B. W. Cazemier, burgemeester van Ijlst en dr. A. Wattèl te Eindhoven; ds. S. Gerssen te Utrecht werd herkozen. I AMSTERDAMMevrouw Haya van /Someren-Downer, het VVD-Tweede Ka- |merlid, dat bekend werd als de verdedig- eerö |tter van het liberale standpunt op het 'Uw Jgebied van radio entelevisie, zal op gmedisch advies niet meer voor haar Ipartij gaan spreken. In de tweede helft ■-Svan september verwacht mevrouw Van ./Saneren een baby. Zij hoopt wel de «komende Kamerzittingen bij te wonen. ZUTPHEN Acht jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest heeft de officier van justitie bij de Zut- phense rechtbank, mr. Vrijiandt, gis teren geëist tegen de 20-jarige kern- maker G. van de V. uit Apeldoorn, die in september van het vorige jaar zijn schoonvader G. D. uit Deventer dodelijk met een mes verwondde, tpen deze zijn dochter, die gescheiden van Van de V. leefde, te hulp wilde komen. Tussen Van de V. en zijn schoonva der -heerste- .al lang «en zeer- gespan nen/verhouding. Het'gedwongen 'hu- wèlijk van de kern-maker 'met' de dochter van''hst slabhtoffer -was mis gelopen. Het meisje was met bet kind naar haar. ouders -teruggegaan. Van de V. deed telkens pogingen om foaar te spreken te krijgen, maar haar ouders verhinderden dat. Op 29 september van het vorige jaar wachtte bij haar echter op, toen zij van baar werk kwam en sléurdè haar van de fiets.,. De vriendin van het meisje reed door en waarschuwde de vader.'Toen .deze was gearriveerd,ontstond een schermutseling...De- fschoonvader dreigde met een. gummistok. Van de V. had een mes, waarmee- hij de schoonvader, in tiet hart eri ,'iri dè leverslagader stak. Kort daarop over leed de man.' De Officier van justitïe- -had de indruk, dat Van de »V; althans uiterlijk weinig ónder de indruk was van zijn daad. Tijdens zijn verblijf in de cel, bestudeerde hij schijnbaar op zijn gemak de sectierapporten van dr. Zeldenrust. De toegevoegde raadsman, mr. H. C. van Herksen, zei, dat zijn cliënt de dood van zijn schoonvader niet. had gewild. Hij bepleitte een straf, die mogelijkheden voor de, toekomst, van Van de V. open iaat. ->- - (Van onze parlementsredactie) ZWOLLE De algemene ver gadering van de CHU heeft het gisteren zonder haar voorzitter, mr. H. K. J. Beernink, moeten doen. De vergadering nam kennis van een brief, waarin de heer. Beernink-mededeelde, zeer tot zijn spijt niet aanwezig te kunnen zijn; Als gemeentesecretaris moest hij de vergadering, van de raad van Rijswijk bijwonen. Het was niet mogelijk gebleken, de raadsver gadering te verzetten. Voor de eerste maal vergaderde de Unie in een provinciestad. De verga dering was „ongelooflijk goed be zocht", om de woorden te bezigen van de heer Van Mastrigt, die ais tweede voorzitter de besprekingen uitstekend leidde. Het hoofdbestuur zal dan ook nagaan of gevolg kan worden gegeven aan de uitnodiging, 'de volgende alge mene vergadering weer in een pro vinciestad en wel in Vlissingen te houden. 's-HERTOGENBOSCH De ontwik keling naar het vereist worden van dub bele rempedalen, indien onder toezicht een auto wordt bestuurd, is in een soort (heilzame) stroomversnelling gekomen nu de rechtbank van Den Bosch tn feite bij een vonnis heeft gesteld, dat'een handrem onvoldoende moet- worden ge acht om to kunnen ingrijpen. Het gevolg hiervan is dat de verkeers politie, in het arrondissement van deze rechtbank procesverbaal gaat opmaken tegen automobilisten die hun wagen onder toezicht laten besturen zonder een tweede rempedaal binnen hun bereik; In het vonnis wordt gezegd dat een handrem dezelfde remcapaciteit moet hebben als dè bedrlj£s( voet) rem. Aange zien dat praktisch nimmer voorkomt, 'omdat de handrem. ineen personen wagen slechts als parkeerrem bedoeld is,- kan men in dit arrondissement stellen dat de handrem als enig middel tot in grijpen onvoldoende, dus strafbaar ge worden is. Verwacht wordt dat op deze wijze aan de Hoge Raad een-definitieve uitspraak over de huidige gevaarlijke situatie ont lokt kan worden. WOÉMERVEER De kerkeraad van de doopsgezinde gemeente te Wor- merveer heeft naar aanleiding van vra gen uit de gemeente besloten bij de viering van het Heilig Avondmaal al coholvrije wijn te gebruiken. De ker keraad zegt er begrip voor te hebben dat gemeenteleden die veel ellende vait alcoholgebruik in het leven hebben gezien elk gebruik afwijzen, en heeft voorts overwogen dat zjj die een ont wenningskuur hebben ondergaan zelfs door het gebruik van een kleine hoe veelheid alcohol opnieuw van het goede pad'kunnen afdwalen. (Van onze correspondent) VENLO Het is mogelijk dat iemand in ons land als vreemdeling de toegang wordt geweigerd en wordt „terugge stuurd", doch daarna op legale wtfze ons land binnen kan komen, terwijl dan zelfs, nog meer redenen aanwezig zijn om dezelfde personfen te weigeren. Verleden week arriveerde zoals men weet de 20-jarige Spanjaard Santiago Moliné per vliegtuig uit Barcelona op Schiphol. Hij wilde naar ecmvriend.m Venlo. Leden van de Koninklijke Mare chaussee zouden van oordeel zijn ge weest. dat d'e Spanjaard te weinig geld-, middelen bij zich had om. zichin ons land op te houden. De ambtenaren stelden zich telefonisch in verbinding met de heer J. Krimpenfort in Venlo. met .wie de Engels sprekende Spanjaard bevriend was geraakt. De heer Krimpehfort deelde ons mede, dat de marechaussee van hem telefonisch verlangd had binnen drie kwartier een waarborgsom, te komen storten. „Aangezien het onmogelijk was binnen drie kwartier van Venlo naar Schiphol te gaan ik heb wel met aller lei instanties gebeld, doch het haalde niets uit omdat ik van het kastje naar de muur werd gestuurd werd mijn vriend weer in het vliegtuig gezet. In Parijs stapte hij uit en reisde twee dagen later per trein naar ons land. .Het bleek veel eenvoudiger voor wat betreft de trammelant aan de grens. Ter wijl mijn vriend al in Venlo was. stelde het Kamerlid Baeten vragen over deze kwestie aan de minister, uiteraard niet wetende dat mijn vriend toch nog was toegelaten, zij het dan via een andere doorlaatpost", aldus de 23-jarige textiel handelaar J. Krimpenfort in Venlo. Met grotere terughoudendheid dan in voorgaande jaren werd gesproken over de verhouding van CHU en ARP. De gebeurtenissen tijdens de kabinetsforma tie zullen daar niet vreemd aan zijn. De waarnemend voorzitter achtte een diep gaande discussie thans niet op haar plaats. De afgevaardigden bleken het met het hoofdbestuur eens te zijn, dat er in de huidige situatie geen aanleiding bestaat om enige aandrang uit te oefenen, waardoor het in de vertegenwoordigende organen komt lot een innige samenwer king met de ARP, zoals door Alkmaar was voorgesteld.Ook het voorstel uit Woerden om twee anti-revolutionairen als waarnemers zitting te doen nemen in de commissie voor de herziening van het beginselprogram vond geen weerklank. Daarentegen was de zaal een groot klankbord toen als reactie op de verde diging van de voorstellen het bijbel- woord werd geciteerd: „Zijt gij dan vreemdelingen in Jeru zalem dat gij niet weet welke dingen de laatste dagen geschied zijn?" De secretaris mr. J. W, van Gelder merkte op dat er op een gegeven ogenblik wel verwijdering kan ontstaan. op de juiste plaats ie zijn. Grote waardering dienen wij ts hebben voor het krachtige beleid, dat hij als zoda nig heeft gevoerd. Het is mij bekend, dat het hem spijt dat hij verschillen de belangrijke zaken niet kan afma ken. Hij ondervindt nu, dat politiek een harde zaak is en veel onbereken bare factoren in zich houdt. Het zij hem tot troost, dat in brede kring bijzonder veel respect voor zijn op treden als minister zal blijven be staan." Sprekende over de heer Scholten, merkte de heer Beernink op: ^Wanneer hij bij de behandeling van het omxoep- vraagBtuk ln het kabinet gezwegen son hebben, zon dat misschien hebben geleld tot zijn aanblijven als minister, waar het siert de heer Scholten. dat hij zijn verleden niet heeft willen verloochenen en niet de reuzenzwaai gemaakt heeft, die anderen gemaakt hebben." Voort» sprak de Unievoorzitter waarderende woorden met betrekking tot de oud- staatssecretarissen Haex en Diepenhorst, „Onze Unie is nu geen regeringspartij meer. Misschien is het weieens goed, dat ze een tijdje in de oppositie is. Van de c.h. fractie mag men «en posittef-kxjti- sche begeleiding van de vraagstukken verwachten. Zij zal de daden en voorstel len van het kabinet principieel en zakelijk op hun eigen merites bezien. Zij zal prijzen waar te prijzen valt en laken waar dat geboden is. Zij zal, hoewel niet mede de directe regeringsverantwoorde lijkheid dragende,'zich evenzeer ervoor verantwoordelijk weten, dat ons land in de gegeven situatie zo goed mogelijk geregeerd wordt. Zij zal daarbij haar eigen christelijk-historische politiek voe ren." Prof. Diepenhorst heeft onlangs ver kondigd, dat de protestants-christelijke partijen aan de rand van bet bankroet staan. Voor de CHU geldt dat bepaald niet. In het afgelopen jaar werden enige nieuwe kiesverenigingen opgericht en steeg het ledental. Wel Sa de Unie nog steeds een arme partij. De ARP geeft ƒ132.000 aan secretariaat en boekhouding uit, de CHU slechts ƒ19.000 aan salaris sen, De CHU zal niet kunnen ontkomen aan een bezoldigd secretaris en aan een goed bemand partijbureau. Het dagelijks bestuur heeft besloten deze zaak ernstig in studie te nemen. Met dankbaarheid maakte de heer Beernink tenslotte melding van de ver schijning van het eerste nummer van het C.H. weekblad De Nederlander. - De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 17 april zijn: W. J. in't Veld, Sluisjesdijk 5 te Piershil 5; mevr. J. Jongc-jan, Tuinstraat 17 rood te Maas sluis 2,50 en N. Kranendonk, Boven- Havendijk 32 te 's-Gravendeel 2,50. ARNHEM De 37-jarige metselaar Brammetje van O. uit Wageningen moest zich gisteren voor de Arnhemse politie rechter verantwoorden over zijn agres sieve optreden tijdens zijn bezoek aan de studentensociëteit Ceres in Wagenin- gen op 19 september 1964. Hij had toen met een bierpul de 36-jarige Wageningse hoogleraar prof. A. W. van der Ban, de 33-jarige landbouwkundig ingenieur J. Wilms uit Rijswijk, en de 24-jarige stu dent D, Sypkens verwond. Deze personen bezochten de sociëteit Ceres in verband met een reünie. Brammetje kwam geheel ongevraagd binnen, Wilms protesteêrde hiertegen en spoedig werd Van O, agres sief en begon hij een veldslag met bier pullen, waarbij net drietal verwondingen opliep. De student Sypkens liep zelfs een hersenbloeding op. Hij overleed en kele maanden later, maar bij een sectie, verricht door dr. Zeldenrust. kwam niet vast te staan of dit overlijden recht streeks verband hield met de mishande lingen die door Van O. waren gepleegd. De officier van justitie noemde de zaak hoogst ernstig. Gezien de straflijst van de verdachte eiste de officier een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De politierechter veroordeelde Van O. tot een gevangenisstraf van een maand, waarvan drie weken voorwaardelijk en een. proeftijd van drie jaar. de kogel getroffen, die door zijn nek, mand en wang ging. De Amerikaan, die bij zijn ex-vrouw woonde, werd de afgelopen nacht een kwartier na de aanslag aangehouden, op aanwijzingen van een burger. Deze was in een auto G. gevolgd, nadat hij hem na de aanslag had zien wegren nen. De vluchtende Amerikaan had het wapen, waarmee hij de kogel van het kaliber 6.75 op B. afvuurde, in het water van de Pletterijkade ge gooid. De politie heeft het wapen nog niet gevonden. G. ontkent, dat hij B. heeft willen vermoorden, omdat B. een civiele pro cedure tegen zijn ex-vrouw heeft aan gespannen. Vorige maand werd B. in een kort geding in het gelük gesteld. De eigenares van een benedenhuis aan de Geleenstraat had de woning aan B. verhuurd, die het pand exploiteert als kapsalon en voor prostitutie. De eigenares, de ex-vrouw van de Amerikaan, weigerde B, de toe gang tot het pand. Nadat B. middels gerechtelijke uitspraak in. zijn rechten als huurder was hersteld, werd de wo ning overgedaan aan een andere vrouw. Deze nieuwe eigenares weigerde de huur der eveneens de toegang tot het pand. Ook tegen haar werd een kort geding aanhangig gemaakt Daarin werd giste ren uitspraak gedaan. Opnieuw werd B. in zijn rechten hersteld. B. had ais dwangsom een bedrag van duizend gul den per uur geëist, maar de vice-presi dent van de Haagse rechtbank vond een dwangsom van duizend gulden per dag genoeg. aaSJS ROTTERDAM De bekende Haar- ™8Ï I lemse organist Albert de Klerk heeft I hjdens zijn bespeling van -het koororgel wa de Laurenskerk vrijdagmiddag we- ■gs I oerum duidelijk laten horen, welk een *°°rtreöeiyke instrumentalist hij is. Hij 1 wacht een aantal barokwerken waar- f - Y°°r dit instrument bij uitstek geschikt js ten -gehore, uitermate poëtisch van klank en technisch onberispelijk. Jïï I Nadat het programma geopend was DB I met eencontrastrijk tweedelig Volun- 'fry van Charles John Stanley, bracht Albert de Klerk een viertal onderling M zeer gevarieerde Versetten en een hel ft P Srre Canzona in g-klein van de Italiaan jWS f Domenico Zipoli ten gehore. I Zeer fijnzinnig klonken vervolgens de „Alcuni Variationi", die Bach's vriend 9 i en tijdgenoot Johann Gottfried Walther I sritreef op een Basso Continuo-gegeven f i van Oorelli, met opvallende ijle tweede en zangerige vierde variant. Het korte recital werd besloten met 'ag een boeiend Magnificat van de Frans- man Jean-Frangois Dondrieu. Het werk f/ bestaat uit een klankvol Gravement als misiding. een licht en speels duo, een l rank trio, een prachtig vloeiend gedeel- te „Flfttes" genaamd, en een onderhou dt- t jende'Dialogue als afsluiting. Albert de Klerk heeft zijn toehoorders ten zeerste 000 weten te boeien met zijn stijlvolle, niets r Veidoezelcnde spel. De Amerikaan, die verwarmings- monteur is, verklaarde, dat zijn enige motief om de aanslag te on dernemen gezocht moet worden in het feit, dat hij B. niet kan uitstaan en dat hij zich nijdig maakte, toen hij B. rond middernacht zag lopen. B. had juist zijn auto geparkeerd en was op weg naar zijn woning in de Geleenstraat, in de donkere buurt. Op de hoek van deze straat en de Weteringkade werd hij door (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Mr. W. 3. Geertsema zal in elk geval leider van de WD-fractie in de Tweede Kamer blijven tot de vol gende algemene vergadering van de partij. De fractieleider Is namelijk tevens politiek leider, zodat het onjuist wordt geacht buiten de algemene vergadering om van fractieleider te wisselen. Aldus heeft de heer Geertsema van middag meegedeeld na afloop van de ver gadering waarin de fractie ais haar wens heft uitgesproken, dat de oud-minister Toxopeus en Witteveen nog vóór 1967 wanneer een nieuwe parlementaire pe riode begint in de Tweede Kamer zitting zullen nemen. De heer Geertsema is gaarne bereid te zijner tijd de voor zittershamer aan de heer Toxopeus over te dragen. Het i3 nog niet bekend welke fractie leden tussentijds zullen aftreden om voor de heren Toxopeus en Witteveen plaats te maken. Hun zetels werden twee jaar geleden ingenomen door de heren Kammeraad en Portheine. Zij zullen kun nen blijven zitten wanneer zich andere „vrijwilligers" melden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1