i Geschenk van duizend gulden! Groot feest jubilerende tamboers en pijpers DOK Vereniging viert 30- jarig bestaan AGENDA Vrouw dood in bed gevonden GTB wint met 6-0 GSS van „AUTOSLOPERS" GEPAKT Kerk geconfronteerd velerlei problemen Schooltoernooien tot tevredenheid verlopen 7^ ÏESI y Uit jaarverslag blijkt weer duidelijk: Dierenbescherming is nog nodig ROTTERDAM NATU ko*nt met studiewe ^einde Deur vloog weg bij ontploffing Inbraken in kantines HBSS 8 scoort 100 goals Burgerlijke stand Twee vechtende zeelieden in kraag gepakt Vrouw bij vul gewond Afscheid dr. LJCazemier van Herv. Gemeente na 17 jaar Handbalprogramma ook afgewerkt Vi v: Scooterrijder bij botsing gewond Jongetje (4) loopt tegen bromfiets J. C. Onink nog vaster op bovenste plaats in damstrijd Auto werd puinhoop, bestuurder bleef ongedeerd ,De Golfbrekers' gaan weer zwemmen PTT-personeel hield goede contactavond VLAARDINGEN 3 Noad 2 gaat ook promotie spelen Ruiten in huizen vernield g ROTTERDAMMER Pagina 5 MAANDAG 26 APRIL 1963 k' ia-": ut" WASAUTOMAAT! OCHIEDAM Zaterdagavond is in een speciale verenigingsbij eenkomst voor leden van het Tam boers- en Pijperkorps van de Chr. Gym. Ver. „Door Oefening Kracht", samen met ereleden, be stuur en technische leiding, het dertigjarig bestaan van dit korps gevierd. In de grote zaal onder de Opstandingskerk heette de voorzit ter van DOK, de heer B. van Dam, een flink aantal genodigden wel kom. In zijn openingswoord memo reerde hij in het kort de geschiede nis van het korps. Vandaag en dagelijks Erelid (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM De heer W. H. M., die zijn personenauto vrij-dag aan de 's-Graenlandseweg met een gebroken koppeling had neergezet, ontdekte zondagmorgen tot zijn grote schrik dat de auto bijna geheel gesloopt was. Inmiddels was het raadsel reeds opgelost, want zaterdag om half vijf had de Politie de Schiedammer A. S. en de Rotterdammer P. Z. aangehouden omdao de heren bezig waren van de auto vier wielen met banden en wieldoppen plus *We« koplampen ei te halen. Na 17 jaar Afgevaardigden Voor opgave van Advertenties no. 115588 broersvest 64-66 topmerken gaven aan kroes voor keur als dealer in Schiedam! waarom zou u het niet doen artifort, bovenkamp, formule fristho, gelderland, g-plan e.a. TEHUIS m faC (Van -een onzer verslaggevers) f sCïTiEDAM De Nederlandse Ama W Toneel linie, afdeling Schiedam, ioudt een toneelstudie-weekeind op vrij- j.g ii juni vanaf 19 uur tot zaterdag 12 toni omstreeks 22 uur in het zo idyllisch ieleken conferentie-oord „De Tempel" te Overschie. De deelr.emersprijs voor dit Wekeinde, waar men beslist „wat van jneeneemt" bedraagt ƒ7,30 (inclusief «dei en maaltijden). De deelnemers (venwel dienen zelf voor bedlinnen te torgen. y£!1 kan zich aanmelden voor 25 april bij het secretariaat van de N.A'T.U, ifdellng Schiedam, Burg. van Haarenlaan M7 Bekwame docenten zoals Teunke Haüer Frits Vogels en Froukje de Waard hebben reeds hun medewerking aan dit toneelstudie-weekeind toegezegd. Het be duur van de afdeling Schiedam van de N4.T.U. heeft zich met een opwekkend schrijven over het bovenstaande gewend lot de afdelingsbesturen van de aangeslo- en verenigingen. Zowel bij de aktieve spelers zelf als bij ifa die aan de verenigingen leiding ieven, bestaat nog altijd een schroom ten lunchte van..het scholingswerk. De be- angstelling voor dit werk en de aktieve 'deelneming eraan ondanks de groei in laatste jaren is steeds beperkt ebleven, en wel tot die verenigingen en .c amateurs, die met erkenning van eigen tekortkomingen en beperkigen Ffóst<und willen worden in hun pogingen la werkelijk van hun liefhebberij iets «ovols te maken. Er moet hier nog -steeds een weerstand overwonnen wor den De ware toneelminnaar, de rasechte 'araateur kan zijn hobby slechts dan tot nolle gelding brengen, wanneer hij de jranstvorm die hij wil beoefenen, op een Jo verantwoord mogelijke wijze kan televen. Walk merkt Welk type? Welke pri|»? Vraag de volledige brochure van alte wasautomaten van het Con sumenten Voorlichtingsbureau. Onderstaande bon Invullen en opplakken op briefkaart of In ge sloten enveloppe zenden aan: Consumenten voorlichtings bureau (C.Y.B.) Poetbui 207 Dordrecht. naam- adres - plaats (blokletters s.v.p.) Al vele jaren is dit korps van grote betekenis geweest voor de gehele vereni- glng'^?,eeds vroe£ 15 begrepen dat bij verschillende openbare evenementen het met zonder korps gesteld kon worden. In (V n een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Omwonenden vavn pand 747 «aa de Burg van Haarenlaan gaven zondag- middag om 13 15 uur aan de politie kennis lan een kic.ne ontploffing. Bij nader onder- soek bieefc dat de houten deur van de olie- rjjokrulmte achter dit pand door de lucht arak uit zijn voegen was gerukt en een eind verder was neergekomen. Waarschijnlijk was een mankement aan de „ontsteking van de brander de oorzaak van ceie ontploffing. De brandweer, onder lei ding van de waarnemend-commandant, de hetr J. Keuzenkamp, was spoedig ter plaatse (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gedurende het weekeinde is In diverse kantines van voetbalterreinen ingebroken. Bij DHS aan de Schiedamseweg wist men door het openwrlngen van de buitendeur binnen te komen Men nam 10 aan dubbel- i, tjes uit een speelautomaat en kauwgumml mee Bij Hermes D.V S verschafte men zich toegang door een raam dat men had open gestoten en brak er eveneens een speel automaat open. waaruit men t 60 aan tcletn geld ontvreemdde. Bij DRZ. aan de Schiedamseweg werd, behalve een aantal rollen snoepgoed, onge veer 18 uit een busje gestolen. (Van een onzer verslaggevers) SHIEDAM Een scooter, bestuurd door ïZ. (19) kwam zondagnacht om vijf mi tt; vóór twaalf op de hoek Vellevest— ':raat ln aanrijding met een personen- larvan de bestuurder onbekend bleef. en hij gelijk doorreed De bestuurder 'de scooter klaagde over pijn in de rech- „houder. De GGD. bracht hem naar de Noletstichtlng; waar bleek dat zijn sleu telbeen beschadigd was. SCHIEDAM Het programma van de pedagogische jeugdconcerten, dinsdag om MO uur en 11 uur in het Passage-theater door het Rotterdams Philharmomsch Orkest onder leiding van Franz-Paup Decker en met nondeiinge toelichting van Henk Stam; Joseph Haydn, Symfonie concertante voor viool, cello, hobo, fagot en orkest. Wolfgang A. Mozart, menuet uit de symfonie in g, KV S59 Irene: Ned. Kappersbond, verg,, 20. Marijke: Het Singelkwartier, verg., 20. MtisU Sacrum: Ned. Ver. v. Huisvrou wen, voorlichtingsbijeenkomst, 20. Stadhuis: raadsvergadering, 20. PForgen Chr, Sociale Belangen: Chr, Met. Bond, jaarvergadering, 20. Irene: Ned. Chr. Vrouwenbond afd Centrum, jaarfeest,, 20. ^Marijke: Het Singelkwartier, dia-avond, Musis Sacrum: Ned. Ver. v. Huisvrou wen, voorlichtingsavond, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Sohiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel 263954 <b.g,g. 115588, toestel 5, b.g.g na 18 uur alieen voor redactionele •"gelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- «traat 139a, tel. 152400 Klachten over bezorging: Agentschap ladr, zie boven) dag. van 1830-1930 tiur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Sputie 264686, alarm brandweer 269123. alarm G.G. er, G.D 269280. Woord voor de dag. Bijbellezing en «verdenking, tel. 14100Ó. P"">theek: Westendorp, Parkweg 207, tel 267674. (Vaa een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 4-jarlge Nico Ver- ron uit de Bellstraat llar die zaterdag morgen de Fultonstraat tussen twee ge parkeerde auto's overstak, werd door de bromfietser A. B, aangereden. De GGD bracht het slachtoffer voor onderzoek naar het Gemeenteziekenhuis, maar het kind kon naderhand weer naar huis te ruggaan. (Van een medewerker) SCHIEDAM De strijd om de hoogste dameer van Schiedam is weer voortgezet bij de Damclub Schiedam met het spelen van de vierde finaleronde Het is weder om de heer J. C. Onink, die zich aan de kop van de ranglijst plaatste, dit keer door een 2—0 zege op zijn concurrent H. Mlrck, die wat nonchalant zijn partij tegen Onink speelde. In de 20ste zet kwam Mirck tot dam. maar dat kostte hem zoveel schijfverlies, dat hij later toch de witte vlag moest strijken. De partij tussen Den Boer en Heuvel man begon gelijk op, maar later liet Den Boer zich onnodig opsluiten. Toen Heu velman tot een flinke afruil dwong kwam hij op dam en de daarna volgende nederlaag werd sportief door Den Boer geaccepteerd. Een rustige partij was die tussen De Vries en De Wilde, waarbij De Vries in het eindspel op winst kwam, maar De Wilde routine genoeg had om de punten alsnog samen te delen (1—1)- De uitslagen zijn: H. MirckJ. C. Onink 0—2, C den Boer—W. C. Heuvel man 0—2 en R. W. de Vries—J. de Wilde 11. Uitslagen bordenwedstrijden: B. Guist—J. Bouman 2—0, J. Bogaart—W. Vrijland I—1, P de Heer—VT. Vrijland 11 en M. VeldtM den Houting 0—2 De stand is nu: J. C Onink 3—6. W. C. Heuvelman 45, R W. de Vries 34, H. Mirck 4-4, J, de Wilde 4—3. C. den Boer 3—2 en B, Quist 3—0. 1932 werd overgegaan tot de aankoop van enkele trommels, al zou het tot 1934 duren eer het korps als afdeling van DOK een feit zou zijn. In dat jaar zaïgen Dokkers namelijk op de gewestelijke turndag in Dordrecht, welk een fleur een korps geeft aan een marsende vereniging. Onmiddellijk daar na werden liefhebbers gezocht en op 1 november 1934 werd de „fluitclub" een feit. Do heer J. Veenman nam enthou siast de leiding op zich. Helaas bracht de oorlog ook in deze verenigingskabel een kink. De instrumenten dienden te wor den opgeborgen. Maar nauwelijks werd ons land bevrijd of DOK is met haar korps weer present. Reeds op 12 mei 1945 maakte DOK een mars door de stad. Nu onder leiding van mejfuffrouw J. Verkade. Het is bijna twintig jaar geleden en we kunnen het ons haast net meer indenken, maar deze mars van ongeveer een uur moest hal verwege worden onderbroken om enkele ogenblikken te rusten. De invloed opd e lichamelijke conditie door de hongerwin ter was zeer ingrijpend gewees. Opdat wij niet vergeten Onder de stimulerende leiding van mejuffrouw Verkade kwam het korps wederom tot bloei en men kwam vaak tot goede prestaties. Zelfs werd deelge nomen aan concoursen. De laatste jaren Is er hetaa3 wat tegenslag geweest. Door persoonlijke omstandlgneden kon mejuf frouw Verkade zich met meer volledig inzetten voor de vereniging en haar korps. Naar andere leiding moest worden uitgezien. Die moeilijkheden zijn echter nu weer achter de rug. In maart kon het bestuur overgaan tot de benoeming van een nieuwe instrukteur in de persoon van de majoor der mariniers, de heer Breuseker. Als tambour-maltre treedt voortaan op mejuffrouw Ada van Bom mel, Graag had men deze aond mejuffrouw Verkade temidden van haar kops willen hebben. In verband met ziekte bleek dit echter beslist onmogelijk. Woensdag avond werd zij op de ledenvergadering met algemene stemmen tot erelid be noemd. onderscheiding is baar thuis, ve 1 van een fleurige felicita tie, uitgc De heer Van Dam wees op haar niet aflatende ijver voor vereniging en korps, haar organisatie-talent en grote liefde voor DOK. Mede daardoor en als hulde blijk aan het gehele korps mocht zij het erelidmaatschap ontvangen. Na de evening van de avond traden de „Rolling Doks" voor het voetlicht. Een kostelijk liedje over de fluitclub oogstte veel waardering. De „Wido's" boeiden de aanwezigen met hun goocheldennsten en jongleurnummers. Bij een jubileum behoort een cadeau! Zo ook hier. In de afgelopen maanden hebben vele leden een mesjes-aktie gevoerd. Verheugd kon de heer Van Dam meedelen dat bijna 2000 mesjes zijn verkocht. Dit was het moment waarop twee hoornblazers een gewel dig groot mes de zaal binnendroegen. Nadat een van de leden van de fluitelub-commissie een gedeelte van heit omhulsel had verwijderd, verscheen in cijfers het getal 750, Dit bedrag is aangevuld met een destijds gereser veerd bedraig verkregen door de aktie plan-Kret. De twee hoornblazers wer den verozcht het mes te openen. Het resultaat: tien bankbiljetten van ƒ100. Na de pauze kwamen de „Rolling Doks" nog eenmaal ten tonele. Tenslotte voerde het toneelgezelschap „ODG" de eenakter ..Oh, die mannen!!" op. Een aardig stuk, waar veel genoegen aan (Van een onzer verslaggevers) VGAARDINGEN In haar woning aan de Groen van Prinstererstraat werd zaterdagmorgen de 84-jarige mevrouw de weduwe H. J. de Bruijne-Kouwen- berg dood in bed aangetroffen. Het bleek dat zij al enige dagen geleden was over leden. Maandagavond hadden familiele den bij wie 2ij had gelogeerd, haar in goede welstand thuisgebracht Zaterdag avond kwam een dochter, die haar moe der wilde bezoeken, tot de ontdekking dat de vrouw was overleden. Uit een. ingesteld onderzoek is geble ken dat de vrouw aan. een hartaanval moet zijn bezweken. ROTTERDAM Vannacht is een personenauto, bestuurd door een in een pension aan de Rochussenstraat wonende Spaanse iizerwerker, die uit de richting van de rijksweg van Den Haag kwam, op het Kleinpolderptein door de betonnen verkeersgeleider heengereden en na eni ge malen over de kop te zijn geslagen in het linkse talud geheel vernield tot staan kwam. Het talud werd beschadigd over ongeveer dertig meter afstand. De auto was total loss, de bestuurder had geen schrammetje. SCHIEDAM ondertrouwd: D Breddels 37 ir en G van Deventer 33 jr: H P van Ginkel 36 jr er, E Stoppel 21 jr; P van Hees 22 jr en R M Veldhoven 19 jr: H J Jongman 23 jr en A Bruin 19 jr: O Krikke 22 jr en H van der Gaat 19 jrr J Kuipers 32 jr en H M M van Puifelen 21 jr: L D van der Lee 25 jr en E W R Kunst 21 jr; M A van Lienden 33 jr en J E van den Berg 31 jr: A Ros 20 jr en J Bosman 18 Jr; P K Tonnon 24 jr en A \V M Brinkman 21 jr; P van de Voeren 23 jr en s H Koster 23 jr; J Vrijenhoek 23 jr en E VC Vosbergen 21 jr; H F Ledeboer 38 Jr en T Sanders 23 jr. Getrouwd: G A Jellems 33 jr en L M de Jong 25 Jr; J M Meeder 21 Jr en B Hofman 20 jr; A C Vollebregt 23 jr er. E Sterk 25 Jr; H J M (Dries 23 jr en T M J Brand 21 jr; J van Eek 28 jr en H L ten Brink 18 jr; C G van Pelt 30 jr er. J J van Saus 20 jr; J L Flinkenflugel 31 en C A Telraan 19 jr; W Hofman 47 Jr en M E Kalfsbeek 48 jr; J P Hendriks 22 jr en M Boot 20 jr; G H F Hodampf 34 jr en M M C Stevens 26 Jr; J van Es 23 Ji en A Wouters 22 jr: J A van Krugten 22 jr en W M van Beurden 20 jr; C H M Puttera 23 jr en A A Heijdra 22 jr; P F van Slleoregt 18 jr en R L G Brugman 18 jr; P T Reijmers 21 jr en A het Jong 20 jr. Geboren: Cornelia d v Vf Koogje Jansson; Carolina E d v H de Ruiter en A (Van een medewerker) SCHIEDAM Met ruim verschil heeft GTB de derby tegen GSS gewon nen. Niet minder dan een half dozijn doelpunten werden door de geelzwar ten gescoord. In het eerste kwartier bood GSS nog goed ^tegenstand en zou GSS zelfs een voorsprong verdiend hebben Toen Sands eenmaal voor 10 gezorgd had, moest GSS capituleren en nog voor de rust kon Steenbergen de stand op 30 brengen. Ook in de tweede helft wa» (Van een medewerker) SCHIEDAM De christelijke zwem vereniging „De Golfbrekers" wil ook dit seizoen weer gaan zwemmen in het Bad Groenoord, dat zaterdag 8 mei haar poorten opent. Het bestuur van -deze nog jeugdige zwemvereniging schrijft ons: „Houdt u niet van zwemmen? Dan hoeft u niet verder te lezen Bent u evenwel een zwemliefhebber (ster) leest dan verder. U weet waarschijnlijk, dat het Bad Groen oord op 3 mei haar poorten weer zal openen. Wist u ook, dat er in Schiedam en Kethel een Christ, zwemvereniging bestaat, die naar de naam „De Golfbre kers" luistert? Men traint en zwemt donderdagsavonds van 183019.30 uur in Bad Groenoord. Er bestaat de mogelijk heid om de diverse KNZB-diploma's te behalen en wel onder leiding van de zweminstructeur, de heer H. Houwen badmeester van Bad Groenoord. De contributie bedraagt voor kinderen tot en met 16 jaar 5 en voor ouderen 7.50 oer seizoen. Voor kinderen en ouderen uit één gezin is een reductieregeling van toepassing. Mocht men interesse voor deze verent- ging hebben, dan kan men zich vóór 1 mei opgeven bij mej. Lien Hoogland, Schiedamseweg 223, tel. 265342 of bij de secretaresse, mej. H. Schouten, Berken- laan 16, Schiedam-Kethel. Donderdag 13 mei wordt de eerste zwemavond voor „De Golfbrekers" ge houden in het Bad Groenoord en ook daar kunnen nieuwe leden zich aanmel den." het al GTB wat de klok sloeg en Steenbergen, Sands en weer Steen bergen bepaalden de eindstand op 60. Bij GTB 3 heerste grote vreug de, want door een 00 gelijkspel tegen medegegadigde BSS 4 werd GTB 3 ongeslagen kampioen van deze af deling, waardoor GTB 3 promoveert. Jammer, dat de wedstrijd aan de ruwe kant was en de sportiviteit soms ver te zoeken Niettemin werd GTB nu voor de concurrenten onbereikbaar. Vorig jaar kwamen de GTB'ers net één puntje tekort om zich kampioen te kunnen noemen en wel toen het onder de naam GTB 4 speelde. De spelers, die deze fraaie prestatie van het ongeslagen zijn dit seizoen leverden zijn: De Geve, Wessel, Hoogstad, De Borst, Hogeboom, Weerman, Zwlers, Oosterhout, Steenber gen, Zwep en Brand. Bij HBSS 8 (dat reeds kampioen is) heerste ook vreugde, want op de kop af heeft dit veteranenteam de honderd doelpunten in deze competitie gehaaid In de laatste wedstrijd tegen HVO 7 kwam men nog vijf doelpunten aan dit record tekort en met precies 50 werd in Vlaardingen van HVO 7 gewonnen. Het honderdste doelpunt (waar natuur lijk een traktatie aan vastzat voor de maker) werd gescoord door aanvoerder Ton den Hoed, die de bal achter doelman v. Leeuwen kopte en daarmede HBSS' honderdste goal scoorde in dit seizoen. Penning; Carlos z v K van der Most en H van der Tas; Wilhelmina C d v J J A Dries en J van Tiel; Remco z v G J F van der Stelt en W M de Jong; Krina C d v J W van Doom en H van Mourik: Robert D z v C de Roo en F Wilkens: Johstn rv J de Ligt en M Schippers; Charlotte L d v J WesUdorp en A C Galjema; Carolina M d v C M van Zuijitn en E A Windmeljer: Kathrina d v J J van Dongen en N S van Roon; Maria C <1 v M A van den Kieboom en M C van Katwijk. Overleden: J B Koogje 85 jr: J J Dubbe 49 jr; H M Alsemgeest 73 jr echtg v Holtkamp (Vaa een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nadat twee Duitse zee lieden ongeregeldheden hadden veroor zaakt, waarbij zij enkele bierglazen had den stukgegooid, werkte in de nacht van vrijdag op zaterdag de eigenaar van een café aan het Broersveld de zeelieden met veel moeite zijn etablissement uit Op straat gingen zij vrolijk verder met bakkeleien, totdat -de politie verscheen, die hen meenam naar het hoofdbureau aan de Lange Nieu wstraat, waar ze nog kans zagen een ruit te vernielen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Toen mevrouw Dors man-Den Dunnen, (28) uit de Goeman Borgeslusstraat 34 zaterdag om 11.50 uur op De Singel ter hoogte van de Oost- singeü op haar bromfiets reed, raakte plotseling het voorwiel uit het voertuig, waardoor zij over de kop sloeg. Bij haar val liep zij een zware hersen schudding op. De GGD vervoerde haar naar de Dr. Noietstichtin-g, waar zij ter behandeling werd o<pgenomen, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De personeelsvereni ging van de P.T.T. hield zaterdag in het gebouw Irene haar laatste contactavond van het seizoen. Nadat de voorzitter, de heer A. Verlinde met een kort wel komstwoord de avond had geopend, waarin hij de klaverjaswedstrijd aankon digde, die over veertien dagen wordt gehouden, bracht het toneelgezelschap „Brederode" het blijspel „De bungalow" van Tonie van Berge voor het voetlicht, met regie van Karei Tubbing. De directeur van de SehTedamse PTT- Dlenst, de heer J. H. H. Kuiper, was op deze avond aanwezig. Er werd een tombola gehouden en na afloop was er een gezellig samenzijn met dansmuziek van The Jolly Makers. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In twee kerkdien sten heeft de hervormd predikant, dr. L. J. Cazemier zondag afscheid geno men van zijn gemeente. Reeds op 1 september van het vorige jaar bereik te -hij de pensioengerechtigde leeftijd, maar thans per 1 mei legt hij defini tief zijn ambt neer. Hij gaat zich vestigen in het Brabantse plaatsje Bladel, -waar hij als hulppastor dienst zal doen en op zondag 2 mei als zodanig zal worden bevestigd. Nadat dr. Cazemier 's morgens in de Opstandingskerk voor de laatste maal had gepreekt, hield hij 's middags om vijf uur in de Grote Kerk, die tot de laatste stoel bezet was, zijn afscheids preek voor de centrale hervormde gemeente. De saheidende predikant hield zijn afscheidspreek aan de hand van Jesaja 45, beginnend bij vers 22: „Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want ik ben God en niemand meer", en van de algemene eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk I, vers 1325. Het is verleidelijk een onderscheid te maken tussen de tijd van zeventien jaar geleden en die, waarin we thans leven. De kerk van heden zal moeten weten, dat zij geconfronteerd wordt met velerlei problemen, zoals de ontkerstening van ons volk, aldus begon dr. Cazemier zijn preek. Hij zei dankbaar te zijn jegens de mensen, met wie hij had samengewerkt, Velen van hen zijn niet meer ln leven. Ondanks alle menselijke teleurstellin gen en verkeerdheden, Is God het. Die blijft tot in alle eeuwigheid. Dit eeuwig- blijvende woord des Heren wordt nu als Evangelie verkondigd. Jezus Christus is het smetteloos offer, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, In de opstanding van Jezus Christus heeft God I de orde van dood en zonde verbroken en er een andere voor in de plaats gegeven, namelijk die van leven en hefl. Door het lijden heen treedt men de heerlijkheid binnen. Als voorzitter van de centrale kerke- raad hield ds. A. Hoffman een afscheids toespraak, waarin hij onder meer de stedebouwkundige groei van Schiedam gedurende de 17-jarige ambtsperiode van dr. Cazemier in enkele korte trekken, schetste: De hervormde gemeente was 17 jaar geleden vrij gemakkelijk te over zien. De stad lag toen nog tusj°n haar dijken. Wat toen polderland was, zijn thans compacte woonwijken. U laat een wijkgemeente achter met een aktief leven. Naast nw arbeid fa de centrale kerkeraad, was u ook op lande lijk kerkelijk erf werkzaam. U deed dat zonder ophef, zonder u te laten voor staan. Et zon haast zeggen, geruisloos en onopgemerkt. Wij loven God en prijzen Hem voor hetgeen wij in- n hebben mogen ontvangen. Hem, die u geroepen heeft, komt alle dank toe. Ds. Hoffman verzocht vervolgens de gemeente staande de scheidende herder en leraar toe te zingen de bekende Hernhutters© melodie uit de 18e eeuw, gezang 94: „Halleluja, eeuwig dank en ere". Na afloop van de dienst, evenals dat 's morgens het geval was geweest, namen de aanwezigen, persoonlijk met een laatste handdruk afscheid van de man, die zeventien jaar lang hun voorganger was geweest. (Van een medewerker) SCHIEDAM Na de schoolvoet- balwedstrijden ia ook het handbalpro- gramma van de scholen afgewerkt en dit alles is naar volle tevredenheid van de organisatoren (de Vereniging commissie schoolvoetbal en handbal) verlopen. Bovenal is in alle wedstrijden zeer sportief gestreden en dat stemt de VNFG het meest tevreden. Dat daarnaast het weer zich kranig heeft gedragen, is een reden temeer om met tevredenheid terag te zien op de honderden wedstrijden, die uiteindelijk duizenden scholieren en be langstellenden een week van sportvreug de hebben bezorgd. Helaas moest het programma voor een groot deel gewijzigd worden omdat andere teams uiteindelijk bij de hand ballers meededen dan was gepland. Nieittemin verliep alles vlot en aan het eind van de laatste speeldag waren de winnaars bekend, de finalisten, Alsme de de twee selektieteams, die tegen de kampioenen van Rotterdam zullen spe len op 30 april. Op net Ursusveld (veld 3 van het prgrammaboekje) zal vrijdag om 830 uur de flnalestrijd beginnen tussen Alb, Magnus—Comenius a 1, om 9 uur; Alb. Magnus 2—St. Maria 2, om 9.30 uur Alb. Magnus—Thorbecke, osn 10 uur, Alb. Magnus—St. Maria 1 en om 10.30 Come nius a l—Thorbecke 1. Om beurten waren dat finalepartijen tussen meisjes, jongens, meisjes, jongens en tenslotte weer meisjes. Dinsdag 27 april run. 8 u. spreekt in gebouw Pieter Karei Drossaartstraat 69 Ds. J. A. SMINK. De volgende selectieteams zijn uitver- ren om de Rotterdamse kampioenen partij te geven om 10.45 uur en om 12.00 uur): doel: B. Sikken (RK Ly ceum); a.: Verheyden (RK Lyceum) en H. Tegelaar (W. de Zwijger); m.: J. Pfosten Rehogoth)., M. Oranje (TSS) en H. Hölscher (RK Lyceum), v.: R. v. Herk, Viergever (beiden TSS), H. Hee- zen (RK Lyceum), F, Middeldorp en H. Heesbeen (beiden TSS). Res. J. Oranje (TSS) en Vf. Langestraat CW. de Zw.), Meisjesteam: d. I. v. Lindt (Mal Deï), a. W v. d. Weghe (RK Lyceum) en C v. d. Hulst (RK Hulsh.); m. E. Feliscjek (Mat Deï), A Maitind (W d. Zw.) en C Schrij (W. d. Zw.); v. G Buitenhek <W de Zw.), M. Dries (RK Huish.), J, Vollebregt (RK Huish.), De Vries en J (beidan W. de Zwijger), R, Duchateau en J. v. d. Most Hes. Krommenheok (belden W, de Zwijger), SCHIEDAM Naast Noad 1. dat als enige Söhiedams» vereniging to de landelijke competitie uitkomt, gaat nu ook Noad n proberen een plaatsje in deze competitie te krijgen. Het team la kampioen geworden van de afdeling Rotterdam. Noad 2, dat bestaat uit Nico Allmer,dinger, Nol Braak en Fred Seger. gaat dus niet alleen Schiedam, maar ook de afdeling Rotterdam vertegenwoordigen in de promo- tiestrljd. No&d 2 heeft voor die wedstrijden niet gunst geloot. Men is ingedeeld met teams uit de sterkste afdeling van Neder land, namelijk Amsterdam. Bovendien hebben de Schiedammers één thuiswedstrijd en twee uitwedstrijden. Te genstanders zijn DAR. uit Haarlem. Ned, Lloyd 4 uit Amsterdam en Reaktie uit Alkmaar. Als eerste wedstrijd ikrijgt N.O.AD, 2 op 1 mei, avonds om zeven uur, in de Beurs B.S.B. op bezoek. Het is voor het eerst dat Schiedam en wel eenzelfde vereniging met een tweede team gaat aankoppen aan. de poort van de overgangsklasse. Dat is zelfs 'rij de vereni gingen to de afdeling Rotterdam maar bij een zeer klein aantal gelukt, Noad kan dus trots zijn op deze unieke prestatie van zijn tweede team. Hoe zaterdagavond de uitslag zal zijn, is zelfs bij insiders totaal onbekend, omdat men de sterkte van de tegenstanders niet kent. Van de vier teams die met elkaar zijn ingedeeld, wordt een halve competitie ge speeld, waarvan de twee bovenste promove ren. Op 8 mei gaat men naar Amsterdam om Ned. Lloyd te bekampen. Voor hen die de reis naar Amsterdam willen meemaken, kan men zich opgeven dinsdagavond ia de Beurs of anders bij C Marijnen tel. 262718, Koemarkt 1 d. Men zal de reis per touringcar maken. Het vertrek is bepaald op halfzeven vanaf de Beurs. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de families Hofman in de Simon Stevinstraat 8 b en Van Beugen aan de Singel 58 hebben onverlaten zondag nacht omstreeks drie uur resp. twee ruiten en één ruit vernield. SCHIEDAM De Nederlandsche Ver- eeniglng tot Bescherming van Dieren, afdeling Schiedam, heeft dezer dagen het jaarverslag over 1964 uitgegeven. De in leiding maakt melding van twee hoogte punten, namelijk de herdenking van het honderdjarig bestaan en het feit. dat het honden- en kattenbeslult van kracht werd. Al mag er gedurende deze honderd jaar veel verbeterd zijn, overbodig is de vereniging nog steeds niet. Met de Wet op Dierenbescherming in de hand kan men evenwel effectiever optreden tegen verschillende misstanden, zoals bijv. de handel in honden en katten, kettinghon den en kistkalveren. Voor de afdeling Schiedam is van be lang de Koninklijke Goedkeuring van de Statuten, waarmes de afdeling rechtsper soonlijkheid verkreeg. De inleiding van het verslag eindigt met een woord van dank voor het werk dat Mr. J. W. Peek voor de vereniging heeft verricht, die bij zijn afscheid als burgemeester het be- scherheerschap van de afdeling neerleg de. Het ledental blijkt volgens het ver slag in 1964 met 73 verminderd te zijn tot 685 leden, wat voor het bestuur een aanleiding was om een dringend beroep te doen op de leden, teneinde de dalen de lijn om te buigen tot een stygende. Het bestuur dringt erop aan bij familie en kennissen propaganda te maken voor de vereniging en leden te werven. De jaarlijkse lijst- en buscoBecte heeft 2322,43 opgebracht. Hoewel het behaal de resultaat iets hoger was dan het voor gaande jaar, is het bestuur van mening dat bij een groter aantal collectanten een beter resultaat behaald zou zijn. Reeds thans verzoekt het bestuur de leden voor 1965 hun medewerking te ver lenen bij de collectie van 4 t'm 9 okto ber, waarvan op de laatste dag de speld jesdag valt. Op de mlddenstandsbeurs Inhabé was de afdeling aanwezig met een fraaie stand, waar te zien was dat de vereni ging op haar gebied nog een ruim ar beidsterrein heeft. Tevens werden er vele békende artikelen, zoals speldjes, le peltjes enz. verkocht. In het verslagjaar werden in de poli kliniek, gevestigd aan de St. Annazus- terstraat 47, totaal driehonderd dieren behandeld, als volgt gespecificeerd; 209 honden. 73 katten, 7 kanaries, 6 konij nen, 1 hamster, 1 schildpad, 2 parkie ten en 1 kip. In het dierentehuis aan de St. Anaa- zusterstraat (telefoon 266266) werden in 1964 opgenomen 221 honden, waarvan 68 afgestaan werden door de eigenaars, en 153 zwerfhonden; 22 honden werden door de eigenaars afgehaald, terwijl voor 123 honden een nieuw tehuis werd gevonden. Het aantal opgenomen katten bedroeg in het afgelopen jaar 330, waarvan 85 zwerfkatten. Voor een groot aantal daar van kon een goed onderkomen worden gevonden. Voorts verzorgde men nog tijdelijk ln het dierentehuis enige vogels, zoals meeuwen, duiven, merels, mussen en spreeuwen. Gedurende het verslagjaar zijn in pension geweest 91 honden en 45 katten, In de kascommissie werden gekozen mejuffrouw P. C. v. d. Most en de heer Th. Thijssen; de heer S. Th. M, van Hou- welingen werd herkozen. Uit de lasten en batenrekening over 1964 bleek dat er een batig saldo was van 2210,19. De afdeling Schiedam houdt morgen (dinsdag) om 20 uur in de kleine zaai van gebouw Irene haar jaarvergade ring, waarop een bestuursverkiezing ter tafel komt. Aan de beurt van aftreden zijn de voorzitter, de heer H. Willems van Be- veren, de 2e secretaresse, mevr. A. G. KapelBoulonols en de bestuursleden, de heren J. E. T. Langeler, dierenarts en S. H, Guliger. Behalve de heer S. H. Guliger stellen allen zich herkiesbaar. Na afloop van de vergadering zai men twee interessante films vertonen, die de filmdienst van Pfizer (Nederland) N.V. te Rotterdam beschikbaar heeft gesteld. De beide films belichten op leerzame wij ze het dier en de wetenschap. Een groot aantal officiële bezoekers woonden deze plechtige afscheidsdienst bij, o.a. wethouder mr. M, J. M. van Kinderen en echtgenote, afgevaardigden van de Raad van de varende Gemeente, mr. H. Snoep, voorzitter van het college van kerkvoogden, de heer H. Konijnen berg namens het college van diakenen, de heer G. H. van Walsum, administra teur van het kerkelijk bureau, ds. M. G, L. den Boer uit Den Haag van het moderamen van de generale synode der hervormde kerk, afgevaardigde van het moderamen van de provinciale kerkver gadering, de afgevaardigde van het mo deramen van de classicale vergadering ds. W. F. v. d. Staat uit Zevenhuizen, ds. H. F, Meyer uit Maassluis van het breed moderamen van de kring Schiedam, afgevaardigden van de Lutherse gemeen te, Oud-Katholieke kerk en Ned. Frot. Bond, van het Nederlands Bijbelgenoot schap, van de p.aatselijke en classicale zendingscommissies, van de kerkeraad van de hervormde gemeente te Kethel, een vertegenwoordiging van de zendings commissie van Rotterdam-Noord en acht kerkeraadsleden uit Temeuzen. waar dr. Er werden gedurende deze dienst drie collectes gehouden namelijk voor bet jongenstehuis „Valkenheide", voor de restauratie van het orgel in de Grote kerk en een schaalcollecte bij de uitgang voor de Openbare Eredienst. UEN puinruimer, een teenager met beat- muziek, een bouwvakker, Eraemus, een havenarbeider, een toneelspeler. Twintig kolossale poppen zullen op Bevrijdingsdag door de straten van Rotterdam rijden. Schrijlings .op mobiele betonmolens, of staande op een van de twintig helgele vork heftrucks. Het zijn vreemde en grappige figuren in carnavalstijl. Samen vormen zij een optocht van meer dan duizend meter. Op de titelwagen staat „eventuele gelijke nissen berusten op louter toeval". Dat is een grapje. Iedere kijker zal in de optocht Coeo Mouljjn, Eduard Fltpse en Rob de Vries herkennen. De poppen zijn vijf tot zes meter hoog. Zelfs de teamleidingen moesten voor deze gevaarten wijken: overal waar op de route de draden onder de vijf meter veertig hangen, zorgt de R.E.T. er voor dat dit veranderd wordt. Zo te zien hebben de poppen niets te maken met de idee van Bevrijdingsdag. Wel hebben vele uitgebeelde figuren betrekking op de op bouw van Rotterdam, maar dat is niet ia de eerste plaats de bedoeling geweest van drs. W. Hofman, directeur van de Roller, damse Kunststichting. Hij is de man geweest van de ideeën. De poppen moesten vooral voor hel grote publiek verstaanbaar zijn. daarom staan ze los van de oorlog en los van alle symboliek. Het gemechaniseerde karakter van de optocht past in het beeld van Rotterdam van nn. Chiel de Mejj, chef decoratelier van het Nieuw Rotterdams To neel, heeft met de kunstschilder Jan Berger, hout de poppen op papier gezet. Vijf maan den lang werkten Rotterdamse kunstenaars aan het modelleren van de figuren, dag en nacht. Men maakte gebruik van een nieuwe methode. Do poppen zijn van een soort plastic. Zij zijn hol en kunnen daarom gemakkelijk door twee man worden ver sjouwd. Bovendien zjjn ze weerbestendig. Drs. Hofman heeft het moeilijk gehad met de keuze van zijn onderwerp. Symboliek is voor hel grote publiek onverstaanbaar. Ook voor het irreële bleek men niet vatbaar. De uitbeelding moest artistiek en toch voor iedereen to herkennen zyn. Met piëteit mo delleerde beeldhouwer Huib Noorlander de figuur van Eduard Flipse, dirigent van het Rotterdams Philharmoniseh Orkest. Het is een hulde geworden aan deze man, die 35 jaar voor de muziek gevochten heeft. Stoer en monumentaal is het beeld van Rob de Vries, overtrokken met een goudkleur. Alle figuren zjjn kleurig. Do tecnagerjongen heeft héél dunne beentjes, lange puntschoe nen en een fel rode trui met hoge col. Zwart piekhaar druipt over zijn ogfcn. Uit zjjn elektrische gitaar klinkt de beat. Het tiener meisje ia vlot, licht en charmant. Z\j draagt een lange witte broek, rode laarsjes en een groene trui. Zij heeft de haren lang en in golven. De optocht vertrekt op 5 mei 's middap om kwart over twee van de Ahoy* Hal, Door de stad gaat het naar de veilinghallen. Van daar keert de stoet terug naar het Stadhuisplein. Voor het stadhuis, verlicht door schijnwerpers, zullen de pop pen 's avonds een schouwspel bieden. De poppen worden op de trucks op verschil lende hoogten gezet. De optocht is, mei subsidia van de gemeente, tot stand gekt» men in het kader van de activiteiten vart het 5 mei comité. Na Bevrijdingsdag zullen de poppen niet worden vernietigd. Een autofabrikant toonde belangstelling en w# er zjjn nieuwe showroom mee versieren.* I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1