üi Verrassende zomer- met ongekende neem-mee- vprijzen U bent abonnee op deze krakt Op wekkingschristeiieii te veel geïnteresseerd in eigen geloofsleven Opa Berkel vertrokken ïxTSjTbfir-rtss si GESPREKKEN OVER DE EREDIENST LITURGISCHE ORIËNTATIE mm VROOM DREESMANN CHINA WIL NIEUWE VN Castro-diplomaat vlucht naar VS Ds, Verhoef op streekdag „Vuur": JSfiW* "i"" Amerikaanse filmploeg in Nederland T axicliauffeurs houden vast aan eisen Miinclien-vedrag j Dode en gewonde „afschuwelijk bi j ruzie in woonwagenkamp f 8.90 "-'aar"" avvaL,, éi mÊmsm 1 -I I m;. f m ilU' Interessant medisch onderzoek Leiden 1 5ji ~1 L'ï JDE 'RQTTORDAMMER Pagina 6 n.r. mm, zomer t Kuwmt VIT8EVERSMU - MfAeENUME* L LJ N B A A N 51 - R O .TT ERDAM lJxdïm MliÜ 11 ai ïi lt- >;è>8 s,n-%V)"--ï rsóm- iSfiaÉi'*-' "v 1 gglïA W mmiw®? mm®* Voila... grote mode ia TREYIRA -woaderweefsel met 45% zuiver scheer wol. Charmant - sportief ea zorgenvrij. Kreaties uit Morence en Parijs, die zich onderscheiden door sublieme pasvorm en een verwerking a la haute couture 139-" 169.» 189.- Gefotografeerd: sportief kostuum uit onze TREVIRA kollektie - 169.75 MAANDAG 26 Aï'RTf ïi door deze bon kunt u dan een leuk cadeautje krijgen Sv*~ ,Jf S onna fcf'l Frisse „katoentjes" om sterke, praktische kinderkleding van te maken waann ,op school en in de vakantie veel geravot kan worden. In een 15-tal opgewekte dessins en kleuren, 80 en 90 cm Breed. 3,« 5.- 6.50 Linnen blijft een modefavoriet Zowel in effen als met een (bijpassend) fantasiedessin waardoor u zelf verrassend originele kombiraties in pakjes, tailleurs c.d. kunt ontwerpen. 140 cm Breed. 8.50 3.60 heeft, van alles zoveel méér Rotterdam (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Vernieuwing van binnenuit", dit was zaterdag in het gebouw De Heuvel het the ma van de streekdag van het Vuur-werk. Ds. D. van Keulen uit Zeist stelde in de geloofsbelevenis centraal, dat God de mens aan vaardt zoals hij is. Samenvattend betekent het Evangelie, dat de heilige God zich bekommert om de onheilige mens. God vraagt alleen, dat de mens deze liefde beant woordt. mi£57s fld v„a-n de «asten "-n zijn In Amsterdam A r1* MfcO*. dm. K. D« boetende reeks zondagavond, leringen, gehouden onder de ti tel „Door een geopende deur to de hemel", in boekvorm. Dit boek geeft een pracht'? I» tieht in de belangrijkste lltur» gische vragen. Professor Jonker voert een wel overwogen pleidooi voor ver nieuwing en verlevendiging vm de protestantse eredienst. Ytrkrijfbaar in dt boekhandel V -?--s f. .^vnsf'.ir.'i V c< |w& V-Av-jsa .%-jg' 0 r, i .N^ c-< -va-'- Vt I^KsV •.•\wC-vv, /V t .y\ ,f\vi4Ss-i\%V; :>H? ra ;sw„ -Sis' ■>"^'i'*','"""-3','Si-C''''- "•if ïyïSilW «j 2! v /J*' r y- f' r.v. *<M. V"«i **x f-f- 2 ininiu^ l. NNÏS--S ^0:^*7^ c - mSuj J «•- Hl-O s 5 *L OoS^f o OOgN.g'S g UJUI 1 C M OQi i s-® a 2 2 H LU vil "5 ,c 2 01 „My Lord", een exclusieve mako-katoen die zich vooral door het gestileerde cravatte-dessin uitstekend leent voor een modieuze overhemdbloeze, herenhousecoat, sjaal enz. In 8 biezondere kleuren. 90 cm Breed. Katoenen panels in exotische Pacific Style, leuk voor een zonnige shift of een interessante strandsct. Kies uit een 50-tal aparte dessins. 3 20 cm Breed, per meter 5.- Per panel voor 1 japon Cotonise-met-de-wle-mogelflkheden. Effen of gedessineerd. Fantasiedessins in vele zonnige, zomerse kleuren voor het maken van dames- en kinderkleding. 90 cm Breed. DJAKARTA Premier Tsjoe En. lai heeft zaterdag in Djakarta gezegd, dat China de oprichting van een nieuwe volkerenorganisatie overweegt 20 meldt het Indonesische persbureau Ant.ara. China zal er niet langer op Blijven aandringen dat het wordt toegelaten tot de VN nu Indonesië uit da organisatie is getreden. In plaats daarvan overwegen we nu de oprich ting van een nieuwe wereldinstelling, die progressief en revolutionair van sard is, zo had Tsjoe En-lai gezegd. De Chinese premier zei voorts, dat het aantal landen buiten de VN niet klein is wat betreft het aantal inwo pers. Hij wees hierbij op de 900 miljoen inwoners van China, Indone sië, Noord-Korea- Noord-Viatnam en Oost-Duitsland. LONDEN Een van Casto's mede werkers, de cnnsol-generaal van Cu ba in Engeland, Del Castillo, heeft een visum voor Amerika aangevraagd en gekregen, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse regering. In Engeland circuleerden al berichten dat Del Castillo naar het Westen zou sijn overgelopen. Zijn vrouw is een nicht van presi dent Dorfcicos. Zij is met hem ïo ballingschap gegaan. Amerika zal po litiek asiel verlenen. De grootste vijand, van het heil van God is de mens self, als hij autonoom wil leven. Maar de wegen, die de mens kiest, die zonder God wil leven, zijn doodlopende wegen. Vernieuwing van binnenuit betekent, dat wij" instrumenten van Christus moe ten zijn om in deze doodgelopen wereld uitkomst te brengen. 's Middags wees ds. W. W. Verhoef uit Hoenderloo op het gevaar, dat veel opwekkingschristenen eigenlijk alleen geïnteresseerd zijn in eigen geloofsleven lea niet willen bouwen aan de eenheid I oer kerken. „Laat u zelf als levende stenen gebrui ken voor de bouw van het geestelijk huis", zegt de Bijbel. Veien zijn wei levende stenen, maar bouwen hun eigen j a^us Verhoef Maar het is God te doen om de bouw van die ene gemeente, die het lichaam van Christus is. Wordt niet zo maar een „halleluja christen', die overal tussendoor vlindert en alleen opneemt, wat hem m zijn persoonlijk geloofsleven te pas komt. Ga lijden aan de verdeeldheid, vlucht er niet vandaan. U bent levende stenen om deze nood te dragen, besloot ds Verhoef. MONTEVIDEO De directeur van de Transatlantico-bank de op een na be langrijkste bank in Uruguay is ge. arresteerd wegens verduistering van bii na elf miljoen dollar. In verband met de verduistering zijn nog een vijftiental andere arrestaties verricht, zo heeft de politie meegedeeld. Voorts werd gezegd dat de rekeningen van talloze maatschappijen in de hoofd stad niet gedekt waren Het zou om tientallen miljoenen pesos gaan. SCHIPHOL Uitgeleide gedaan door een compleet muziekkorps is zaterdag de 7,5-jarige „opa van Berkel" per vliegtuig naar zijn kinderen in Canada vertrokken. De refe kan hij' maken dank «ij de Utrechts stamcafé. Als een hoge autoriteit stond opa op de waar enkele in uniform ff£ok« leden van een camavalsverem- 5 laatste uitgeleide deden. is hst- re]sd°el Kapuskasing tn zijn dochter en schoon- vtSSJP* ees bevrijder uit 1945) plus opa weer 1eWrugTezijnmd 3UgUStUS h°°pt SCHIPHOL - Zaterdagochtend is de fejange Amerikaanse regisseur Marün ParaSou!?'pma,n technisch personeel P'ctures uit Londen op Schip hol aangekomen. Hedenmorgen zal deze groep beginnen met de Nederlandse od namen voor de film „Spion aan de muu?" well dl éy" Va5 John Moore Corn- hrt „fhli! j'Se Engelse schrijver die John le^ Carré6 het ^udomem, Hoofdrolspeler Richard Burton bevond1 AMSTERDAM Het Amsterdamse actiecomité van taxichauffeurs en ga- rage-vertegenwoordigers staat unaniem op het standpunt, dat de Rotterdamse „oplossing" voor hen onaanvaardbaar is. Dit deelt het comité m een communiqué mee naar aanleiding van een dezer da gen gehouden vergadering. Sprekende namens alle loonehauffeurs van Amster dam, zo wordt verder gezegd, wordt on verkort vastgehouden aan het optrek ken van het basisloon tot 110 gulden per week exclusief buurtoeslagen. Verder wensen de Amsterdamse taxichauffeurs rust meer te praten over de verwerking van de fooi ui het tarief, alvorens ook in de voorbereiding van de nieuwe cao per 1 april 1966 eerst aan een reeks van reeds lang bestaande verlangens is vol daan. Het is volgens het comité duidelijk dat de verantwoording van conflicten volko men voor rekening van de werkgevers komen, indien deze blijven weigeren om m overleg met de chauffeurs en de vak- beweging te komen tot realisering van de gestelde minimale eis. ..affipllllWDlnlr" L-ï-ï ïv, zich met in het vliegtuig. Mat zijn vrouw, Elisabeth Taylor, zou hij zaterdag per dagboot van de Mij. Zeeland van Harwich naar Hoek van Holland varen. Regisseur Hit vertelde en passant op bchiphoi nog dat Burton en Liz Taylor van plan zijn vsor Warner Bros in Ame rika samen een film te maken van het -Who is afraid of Virginia Woolf? en wel zodra de opnamen voor de spionagefilm gereed zijn. LONDEN De Britse minister van buitenlandse zaken Stewart is giste- ren teruggekeerd van zijn reis naar Zuia-Slavjë en Tsjecho-Slowakije, Hij vertelde dat bij tweezijdige handels- en culturele aangelegenheden vorde ringen met deze twee landen zijn gemaakt. Ook op het gebied van internationale kwesties was men na der tot elkaar gekomen. -.„^Sens het Tsjechische persbureau CIA stemde minister Stewart in een gezamenlijk communiqué in met de veroordeling van het verdrag van München, Tsjecho-Slowakije vraagt al smds jaren om dit verdrag als niet gesloten te beschouwen in verband met eventuele aanspraken van West- Duitsland op enkele delen van Tsje- eho-SIowakije. Stewart zou het ver drag „afschuwelijk, onrechtvaardig, gevaarlijk en dood" genoemd hebben. Zoals bekend beijvert vooral de Westduitse minister Seebohm zich om de gebieden die na de oorlog weer aan Tsjecho-Slowakije zijn terugge geven. bij Duitsland te krijgen. In het Rijksmuseum van Oudheden is een interessant medisch onderzoek begonnen. Een aantal Engelse °nder leiding" van S!ï j - Gray en met medewerking van de rontgenologische afdeling van hét Academisch Ziekenhuis rontgenopnamen van dertig mummies, die sinds de vorige eeuw m het .museum zijn ondergebracht Deze mummies dateren van het jaar 1000 ENSCHEDE In de nacht val zaterdag op zondag is, tijdens eca ruzie in het woonwagenkamp te En schede, de 40-jarige B. J. Pril, vader van zeven kinderen, doodgeschoten door de 37-jarige J, C. W. De dader is aangehouden. Het slachtoffer was eerder, op de avond met zijn 43-jarige broer, Th. F. pril. die een andere woonwagen wild# hebben, op bezoek geweest bij "W Deze laatstgenoemde zou, naar o oovatting van beide broers geen m4 dewerking hebben willen verlenen Ondanks deze ruzie gingen de dril mannen met de auto van W, naar eet café op enkele kilometers van bet woonwagenkamp. Na sluitingstijd ging W. te voet terug naar het kamp De broers volgden hem. Bij de woon wagen van W. werd de twist voortga zet. Toen deze zich bedreigd voelde, greep hij een stengun en schoot op de broers. De jongste werd zo zwaar gewond dat hij op weg naar het ziekenhuis is overleden. De ander is daar met schotwonden in armen benen opgenomen. v Chr, Het betreft hier veelal jong" gestorvenen De leeftijden liggen tussen.1 de 30 en de 35 jaar. Het onderzoek heeft al aangetoond d»i hedendaagse ziektebeelden als gal on nierstenen ook 3000 jaar geleden voor kwamen. Verder zijn op de foto's d' voorwerpen zichtbaar die de gestorvenen meekregen voordat ze werden gemummi ficeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2