I Bezwaar tegen tariefsverhogingen lijvige zeer snel af Vele forse en na rena AGENDA -FORTEX Bezetting herleeft in suggestieve beelden Strijd om schaaktitel nu ook begonnen. ROTTERDAM H Spoorwegbomen bleven dicht Waarheen na de lagere school? Strips voor schoolkinderen Jongetje liep tegen auto Vonk oorzaak van brand Deelname 40 schakers Kris-kras door Schiedam van toen en nu (15) M1 j)E ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 27 APRIL 1965 reislust MOEILIJK AANPASSEN CC HIED AM De gemeen te- raadszitting van maandag avond onder voorzitterschap van de waarnemend burgemeester, de heer H. Sabel had ditmaal wel een bijzonder vlot verloop. Wellicht was de wetenschap, dat na afloop van de raadsvergadering de ge meentelijke inspecteur van ondea- wijs, de heer C. A. Kamp een serie dia's zou vertonen hieraan niet vreemd. Ratrena smaakt even goed eniscalorievrij. Vnridaas pre dagelijks Beswaren als „vier muren" u te benauwd xlfn. lassers pl| pf liters montage werkers bankwerkers Kom vrijblijvend kijken naar de nieuwe kollektie van stijlgroep GRONINGEN een kent 0 geen hindernissen I Transistor-radio uit auto gestolen Deze M eek belangrijk voor aktie SSS1965 Uitslagen 'ET de foto van het zwem-' bad nemen we afscheid van Kethel. Als men even Bad Groenoord wegdenkt, dan zie> men duidelijkvoor ogen het prachtige landschap tussen Schiedam en Kethël. Het Laan tje van Bol'Es, dat de Schiedam- seweg met de Vlaardingerweg verbond ds op .deze foto reeds voor ongeveer een derde be kort. Thans is er helemaal niets meer van te zien. t TV/AAR gaan we naar toe deze zomer W We krijgen Het allemaal weer te vakken: de jaarlijkse reislust. Het is al begonnen in januari. Toen kwamen de eerste reisfolders. Thans kunnen we geen krant opslaan en geen etalage van een boekhandel bekijken of het begrip toerisme grift zich in onze hersens. We reizen steeds verder, terwijl oude reis- borden hun glans allang voor ons ver loren hebben. Wie gaat er nu nog naar be Franse Rivièra? We gaan naar Spanje, naar Joego-Slavië en Grieken land. Ja, we steken zelfs als weleer de kruisvaarderS de Middellandse Zee over en vormen hele divisies van toe ristische invasielegers naar Egypte en Israel. COMS lijkt liet, dat hoe verder men I reist, hoe minder men weet. Bewust I reizen Is" een moeilijke kunst. De ge- i. middelde toerist reist als een slaap- wandelaar, in een soort dromerige Nir- 5 ujanatoestand: Het genot is er wellicht niet minder om. Maar je neemt er niet f veel van mee, wat trouwens ook de be- doeling niet is. Reizen in het buiten- land kan ons van vele onhebbelijkhe den genezen. We kunnen afleren te generaliseren. Wie generaliseert, is een dwaas, zei William Blake, kort en krachtig. Reizen naar gene zijde van de vaderlandse grenzen kan ons het betrekkelijke van alle dingen leren Buitenlandse reizen zijn alleen goed: Als toe ook in de vreemdeling het algemeen menselijke ontdekken. Als we ons realiseren, dat het aardse pa radijs nergens bestaat. Ik draag het paradijs in mijn hart, zei een arm Parijs naaistertje. Ze was inderdaad gelukkig. Als we meer tevreden terug komen, dan toen we weggingen. Als we weer blij zijn aan de arbeid te kunnen gaan. En als we weer meer waarde ring kunnen hebben voor eigen-land en volk. j\JATUURLIJK behoeven we helemaal 1 niet naar het buitenland om een plezierige vakantie te hebben. Ons eigen land is ook mooi. WaaAvindt men een dermate grote verscheidenheid van landschappen binnen zulk een kleine ruimteReizen in eigen land, dat be tekent geen lange vermoeiende reis behoeven te maken, waartegen juist oudere mensen hoe langer hoe minder opgewassen blijken en dan, laten we eens eerlijk zijn: Eten we in het bui tenland wel zo lekkerMen moet zich aanpassen aan 's lands keuken, raadt men aan. Doch juist in dat begrip aanpassen'-"zit 'meestal al iets ge dwongens. Het gaat er heus niet altijd van harte mee. Eigenlijk moet het met reizen als met de mode zijn: Laat ieder zijn eigen, smaak uolgen. We geloven beslist, dat er een psychische samen hang bestaat tussen een bepaalde voor keur voor dit of dat soort reizen of landschap en als men dit als leidraad houdt, dan heeft men reeds.de eerste stap gedaan op de weg van het bewuste reisgenot. Al ligt uw vakantie-oord misschien ónder de rook van uw woon stad. Doch het kan even goed een heel ver land zijn. We moeten leren in vrij heid zelf ons eigen reisprogram te kiezen eri vooral geen kudde-toerist zijn. Bijna alle drieëntwintig voorstellen van B. en W. (de gehele agenda had 28 punten) werden met een forse hamer- klop afgedaan. Slechts hij enkele voor stellen volgde een korte discussie. Zo besloot de gemeenteraad een veror dening vast te stellen op de heffing en invordering van rechten te nbehoeve van do keruingsdienst van slachtdieren en (Vaa een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Al was er geen trein in velden of wegen te bekennen, toch bleven maandagmorgen om half elf de afsluitbomen bij de spoorwegovergang aan de Nieuwe Damlaan naar beneden. Nadat de spoorwegautoriteiten gewaar schuwd waren, werd na twintig minu ten het mankement hersteld. afeë Calor Calorievrtf zoet Goedgekeurd door de keurd N.V.S. Kfiy SCHIEDAM Met het oog op de naderen de verkiezingen voor de Rijnmondraad hou den de iA,R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" en de C.H. Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" woensdag 28 april *s avonds om 8 uur in de grote zaal van het gebouw voor Chr. Sociale Belangen een forumavond die onder leiding zal staan van de voorzitter V'an de C.H.U., de heer K. de Baat, die zelf kandidaat voor de Rijnmondraad is, In het forum zuLlen zitting hebben de heren H. A. Brokklng. M. H. L. Westratc, S. Klilper en inr. A. J. Jansen, resp. wonende in Rotter dam, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Genoemde heren zijn A.R.- en C.H.-kandidaaL gesteld voor de Rijnmondraad. SCHIEDAM In de ledenvergadering van de Ned. Christen Vrouwenbond, afd. Nieuw* land, op donderdag. 29 april 's avonds om 8 uur in de Magnalia Dei kerk, zal ds. W. van Chr. Sociale Belangen: Chr. Metaal Bond, jaarvergadering, 20. Irene: Ned. Christen Vrouwenhond- Centrum. jaarfeest, 20: Dierenbescher ming, jaarvergadering, 20. Marijke: Het Singelkwartier, dia-avond, 20. Musis Sacrum: Ned. Ver, v. Huisvrou wen, voorlichtingsbijeenkomst, 20. Chr. Sociale Belangen: Schied'. Foto club, contactavond, 20, Irene: Ver, „De Belangen", jaarverga dering. 20: Herv. Geref. Jeugdverb,: Bij eenkomst, 20. Magnalia Deikerk: Werkcomm. Geref. Kerk Nieuwland. herdenking bevrijding, *u. Passage Theater: Toonkunst-concert Samuel Brill, cello, 20. Sursum Corda: Watersport ver. ,,De Schie", ledenvergadering, 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten over bezorging: Agentschap 'adr. zie boven) dag. van 18.30-19-30 Uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666, alarm brandweer 269123. alarm G.G en'G.D 269280. Woord voor de dag, Bijbellezing en «verdenking, tel. 141000. ^P«tlleek: Westendorp, Parkweg 207, lef 267674. der Linden een lezing houden over het onder werp: Hoe leiden we onze jonge mensen het leven in? Leden van de afdeling houden op woensdag 12 mei van 's morgens kwart over tien tot kwart over elf een excursie naar het Museum Boy mans van Beuningen. Voor de landdag van de N.C.V.B., in Lommerrijk (te Rotterdam) op dinsdag 11 mei, kunnen de leden vóór 17 april nog kaarten bestellen 1,75 per stuk. SCHIEDAM De Schiedamse Jeugd To neel Vereniging De Dilettantjes houdt zater dag 1 mei om 14 uur in de grote zaal van ge bouw Arcade een kindermatlnee met een voor stelling van levende poppen, waarbij Jan KI a a ss en en Ka trein, de buurvrouw en de boswachter en vele anderen zullen optreden, terwjjl ook professor Mirandi en zijn spreken de pop aanwezig zullen zijn. Alle kinderen krijgen een Oranje bal mee naar huis. Kaar ten voor dit jeugdfeest kosten vijftig cent per stuk en zijn verkrijgbaar bij de leden van de vereniging en op de dag van uitvoering aan de zaal. SCHIEDAM De Staatkundig Gerefor meerde partij „Groen van Prinsterer" houdt donderdag 29 april om 20 uur in de grote zaal van het Geref. Jeugdhuis aan de Lange Ha ven 97 een openbare vergadering, waarop ds H. G. Abma, Ned Herv. predikant te Gouda. Voorzitter van de S.G.P. en lid van de Twee de Kamer een tijdrede zal houden. Deze ver gadering is voor iedereen toegankelijk. SCHIEDAM De commissie voor het Open deurwerk van de hervormde gemeente houdt woensdag een Open deursamenkomst in de grote zaal onder de Opstandingskerk (ingang dr. Kuyperlaan). In deze Open deursamenkomst, zal worden gesproken over de nieuwere ontwikkelingen en verklaringen welke in de laatste jaren zijn ontwikkeld over de oorsprong en samenstelling van de boeken van het Nieuwe Testament uit de Bijbel. De voorzitter van het Open deurwerk m Schiedam drs. R. H." "Wissink zal over de*e ontwikkelingen spreken en hij noemde zijn inleiding: De geboorte van het nieuwe Testament". Na de inleiding van ds„ Wissink zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Aanvang 20 uur. Iedereen is harte lijk welkom, ook in de Open deurdienst welke zondag 2 mei aanstaande zal worden gehouden in de Grote kerk. Aanvang 17 uur. Voorganger: ds. E. van Bruggen, hervormd predikant te Rotterdam.- ft SCHIEDAM Donderdag 29 april zal in de benedenzaal van de Gpstandingskerk (ingang dr. Kruijperlaan) uitgaande van de Oecumenische Raad van Kerken, een oecu menisch forum worden gehouden. Het on derwerp luidt: Eén Heer, één geloof, één doop wat betekent dit voor de gemeente van Christus in Schiedam? In het forum zuilen op verzoek van de Oecumenische raad zitting nemen: pater dr. J. J. Lub (r.-k.), ds. J. N. Nammensma (geref.), ds. D. J Spaling (herv.) en ds. A. Steinhart (ev. luth.). Het forum zal staan onder leiding van de voorzitter van de Oecumenische raad, pastoor C. P. v. d. Berg (oud-kath.), die het onderwerp zal inleiden, waarna gelegenheid zal zijn aan de peden van het forum vragen te stellen en met hen van gedachten te wisselen. De Oecumenische raad roept allen, die zoeken naar de eenheid der kerken, op, deze vergadering te bezoe ken en actief aan de discussies deel te nemen. Ieder is hartelijk welkom. De vergadering vangt om 20 uur aan, i van vlees, waarbij rechten zullen worden geheven voor het gebruik van diensten en bevoegheden van de keuringsdienst en voor het gebruik van de tot, de keurings dienst behorende werken en inrichtingen. De nieuwe tarieven zullenn aar,, schat ting een matige vermeerdering van de inkomsten te zien geven (ongeveer 30.000, 7 pet. van de huidige op brengst) Deze vermeerdering is nodig om de steeds stijgende lasten te kunnen opvangen. De verhoging behoeft naar de mening van B. en W. geen bezwaar te ontmoe ten, omdat de Schiedamse tarieven in vergelijking tot de tarieven van andere gemeenten aan de lage kant zijn. Toch maakte mr. H. B. Engelsman soc.) aanvankelijk ernstige bezwaren tegen deze nieuwe verordening van de rechten van de keuringsdienst. Hij vreesde, da de belangen van de konsument hierdoor in de knel zouden raken. Wethouder P. vaa Bochove wist deze bezwaren groten deels te ontzenuwen. Bovendien nan de gemeenteraad het besluit voor het bouwrijp makerl van een gedeelte van het uitbreidingsplan Kethel-centrum een krediet beschik baar te stellen van 75.000 4en laste van de kapitaalsdienst van de begor- ting van het grondbedrijf en tevens de begrotingswijzigingen vast te stellen, welke uit de kredie' vloeien. kredietverlening voort- De PTT is van plan in Kethel een nieuw 'hulppostkantoor te vestigen, aan gezien door de voortschrijdende uitbrei ding in dit deel van de gemeente het thans in gebruik zijnde hulppostkantoor veel te klein is geworden en er o.a. veel te weinig wachtruimte is f 'voor het publiek. Van de zijde van de PTT is dón ook govraagd een perceel bouwrijpe grond, waarop dit kantoor kan worden opge trokken, beschikbaar te stellen. Men heeft voor de vestiging van dit hulppost kantoor een perceel grond gekozen, gele gen ten noorden van de Hargsingel, dat dus bouwrijp moet worden gemaakt. De PTT heeft nog vrij kort geleden op spoed aangedrongen. Het bouwrijp ma ken omvat het egaliseren van de reeds aanwezige zandophoging, de aanleg van de rioleringen, de wegen en het open baar groen. Men raamt de kosten hier voor op 75.000. De raadsleden mr. H. B. Engelsman en B. E. Collé (comm.) stelden over deze zaak aan Wethouder W. van Schooneveid enkele vragen, die deze op bevredigende .wijze beantwoordde. (Van een medewerker) SCHIEDAM De scholieren van de hoogste klassen van de lagere scholen hebben dit jaar een boekje ontvangen, dat getiteld is: „Waarheen na de lagere school". Het boekje wil een leidraad zijn voor die jongens en meisjes, die straks van de lagere school komen en hun keus zullen moeten maken haar welke school zij later hopen te gaan. Loco-busgemeester H. Sabel richt zich in.een voorwoord tot de ouders van de leerlingen, voor wie het boekje hoofdza kelijk bestemd is. Hij schrijft, dat he: zeer belangrijk is, dat na het doorlopen van de lagere school een voor het kind verantwoorde, keuze moet worden ge daan, waaraan later een juiste beroeps keuze kan aansluiten. Nadat de heer Sabel dit heeft geschre ven in zijn funktie als Wethoudervan onderwijs, sociale zaken en volksgezond heid, schrijft de gemeentelijk inspecteur van het onderwijs, de heer C/ A. Kamp, over .het kostenprobleem, waarvoor mo- lijkiheden bestaan om studiebijdragen te verkrijgen. Iedereen kan voorts nader advies krijgen op zijn spreekuur op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur op het Bureau Onderwijs, Hoogstraat 200. Enkele daarna volgende hoofdstukken handelen over de schoolgeldregeiing, studiebeurzen. VGLO, ULO, VHMO, nij verheidsonderwijs voor1 meisjes en idem voor jongens, terwijl een lijst met namen en adressen van de scholen voor gewoon lager onderwijs achterin het met enkele foto's geïllustreerde boekje staan, ge volgd door de adressen van het kleuter onderwijs. Een interessant boekje, dat het lezen en bewaren ten volle waard is. Is «r bulten montagewerk genoeg bij Werkspoor- Services Construction. Door onze naam op hat gebied van groot montagewerk fiabban wl) •an grasland aantal montage-opdrachten In binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld: Gaebetproteet-Slochteren mlacha Installaties Shall, Olieraffinaderij an ehe- Eeeo en Caltax - Botlekgebled Benelux Chemischs installaties - Tentamen Spui- slulzen - Haringvliet Nieuwbouw- an onderhoudswerk zaamheden - omgeving Noordzeekanaal on Amsterdam Olieraffinaderij Soedan e Bruggen* en Suikerfabriek Iran Door deze opdrachten, waar wij trots op zijn, kunnen wij gelegan- held geven voor: opleiding tot vakman: plaatsing als vakman: In one moderne schollngscentrum kunnen metaalbewerkers tot PIJPFITTERS en lassers tot PIJPLASSERS worden opgeleid. BIJ montagewerken In Nederland kunnen op verschillende plaatsen worden geplaatst Voor hot werken op montage beataan apactalo vergoedingen... SERVICES M CONSTRUCTION Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op woens- dag 28 april a.s. van 7 tot 8 uur nm. bij het Geweste lijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM. Broersveid 144, waar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig zal zijn. Eventueel gemaakts reiskoets* worde* vergood. KORTE HOOGSTRAAT 11a TELEF. «151 VLAARDINGEN i(Van een oneer verslaggevers) SCHIEDAM Na afloop van de •vergadering van de gemeenteraad maandagavond vertoonde de gemeen telijk inspecteur van Onderwijs, de 'heer C. A, Kamp in de raadszaal voor de leden van de gemeenteraad en de pers een aantal dia's van de strips, die de schoolkinderen dit jaar bijde viering van de Bevrijding zullen ont vangen. - We wilden ditmaal de kinderen op 'de Bevrijdingsdag iets mede geven, dat meer van blijvende waarde zou zijn dan we voorheen gaven. Daarom pro beerden we deze oorlogsstrips samen te stellen, waarin vooral de oorlogshande lingen in Schiedam tot uiting, moesten komen, aldus de heer Kamp. Deze oorlogsstrips gaven inderdaad een duidelijk en suggestief beeld van wat wij, Nederlanders in de Tweede Wereld oorlog. in het bijzonder in Schiedam hebben doorstaan. De serie werd ge opend met een foto, waarop onze mili tairen een stuk afweergeschut in stelling brachten. Vervolgens een opname van de wacht aan de Noordzeekust door onze militairen. Het Si; Jacobs Gasthuis en het toenma lige politiebureau aan de Grote Markt, beide versterkt met zandzakken. Een neergeschoten Duits vliegtuig met swasti- kakruis. Beelden van Rotterdam voor en na het fatale bombardement. De Paral lelweg gebombardeerd, waarbij vele slachtoffers vielen. De WA marcheert. Koenraad van de Arbeidsdienst. Een razzia in Schiedam. Wachtende, honge rende mensen. Vanaf zondag 22 augustus 1943 moest iedereen binnen blijven. Drie Duitse soldaten marcheren overeen geheel verlaten Hoogstraat: een van de meest beklemmende beelden van de serie. Een tekening van een onderduiker. Landgenoten met kinder- en handwagens, die moeten evacueren. Verdronken land, werk van de bezetters. Droppings. De aankomst van Koningin Wilhehnina in Nederland. Het verslagen Herren-volk op een klomp en een schoen op smadelijke terugtocht. Het kan niet anders, of deze „oorlosg-strips" moeten onzejeugd wel aanspreken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer A. van Dirk, deed maandag bij de politie aangifte van diefstal van een transistor-radio uit zijn vrachtauto, die in de Nieuwe Damlaan, nabij de Burgemeester Hon- nerlage Grethelaan, geparkeerd stond. SCHIEDAM Deze week is voor de aktie SSS 1965 voor de Schiedamse Chris telijke Sportverenigingen heel belangrijk. Dan zal deze aktie plaatselijk gehouden worden door de verenigingen DOK, HBSS, ODI, ODO, Juliana en het Kethelse Ani mo. Op tal van adressen zal door de leden van genoemde verenigingen aangeklopt worden om een bijdrage voor deze aktie, waarvan 70 pet. ten goede van de vereni gingen komt. Vorige week werden op enkele duizende adressen door leden van de verenigingen speciale kranten over deze landelijke aktie verspreid en deze week zal dus het geld opgehaald worden. Vooral omdat de plaatselijke kerkera den af lieten weten toen om een kollekte voor deze aktie gevraagd werd (dit in tegenstelling met vele. andere plaatsen in Nederland) vertrouwt het bestuur van de Chr. Sportfed. Schiedam (onder wie genoemde verenigingen in deze aktie res sorteren) dat de mensen die bezocht worden, spontaan hun bijdrage zullen le veren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 4-jarige voetgan ger A. -W v. d. Hulst, wonend Henri Polakstraat 94, stak Maandagmorgen om 11.35 uur ter hoogte van pand 14 in deze straat tussen geparkeerde auto's de rijweg over, waarbij hij te gen een bestelauto, bestuurd door C.v. d.Z., aanliep, De G.G.D. bracht het kind met een gebroken rechterbeen ter be handeling naar het Gemeentezieken huis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een vonk uit de slijp machine in het bedrijf van de trans portonderneming v/h J. v. Bockel aan de Nieuwe Mathenesserstraat 2227, die in een blik gevuld met benzine te recht kwam en daar vlam vatte, was maandagmorgen om 12.15 uur oorzaak van brand. Het personeel kon zelf de brand blussen, zodat de brandweer geen dienst behoefde te'doen. SCHIEDAM In de kantine van de s.v. „Wilton Fijenoord" is maandag avond de strijd ontbrandt om het persoonlijk schaakkampioenschap van Schiedam, dat dit jaar weer georgani seerd wordt door de schaakvereniging Schiedam". Voorzitter H. W. Boele opende maan dagavond even na half acht dit toernooi, waaraan liefst 40 schaakliefhebbers zul len deelnemen, verdeeld over een hoofd klasse, le klasse, 2e klasse en 3e klasse. De heer Boele wees erop, dat, deze kampioenschapwedstrijden een stimulans moeten betékenen -om de schaaksport in Schiedam grotere bekendheid te geven en te propageren. Hij wenste de spelers prettige en sportieve wedstrijden'toe.' Wedstrijdleider C;K.'Harmanny zet te enkele zakelijke punten uiteen, o.m. dat de afgebroken partijen deze en volgende week op dinsdagavond in de zaal van de Bethelkerk gespeeld zul len worden en in de andere weken op woensdagavond. Daarna werden alle klokken ingedrukt en begonnen de schaakpartijen, waardoor soms alleen hot tikken van de schaakklokken nog hoorbaar was. Op deze eerste wedstrijddag werden de volgende partijen gespeeld: Hoofdklasse: J. StalhieH. Planken 01, C. VrijlandC. Landsbergen 01, H. den Uyl—A. Noordegraaf 10, C. K. Harmanny—J. v. Baarle afgebr., J. Huizer L. Reitsima 01. le klasse: C. TroostS. Koster 10. J. v. GrootveldF. v.d. Hèuvel 0—1, H, BogersW. de Bruin 10, J. de Bruyn—N.v. Grevenbroek 01, F. Maas J. C. Holzken 1—0. 2e klasse: A. Malkus—A. A.' v. Etten 14—14, h. W. Boele—D. v. Loenen Jv.d. Velden—C. Tol Vz, J P. v. LensdenA. Scheele 10, 3e klasse: J. A. Kouoijzer-P. v. Tilborg 01, Z. NoomenH. Panis 01, C. v. NoordennenH. Waltman 1—0, 3. v. Kat wijk—J. Laroy Vz, W. VisserJ. La- roy Vz In de hoofdklasse stond Planken al •gauw in een gewonnen stelling, hoe wel de partij meer dan vier uur duurde. De koningsaanval bracht voor Lands bergen tegen Vrijland de beslissing, terwijl Noordegraaf, in zijn verloren partij tegen Den Uyl aanvankelijk goed stond. De afgebroken partij tussen Harmanny en v. Baarle biedt de laatste betere per- spektieven, hoewel de lopers ongelijk staan, en er dus ook, nog.remisemoge-;:: lijkheden zijn. Huizer stond ivrij goed", door de Sicüiaanse koningsaanval, maar toen hij een offer van Reitsma aanvaard,- de, betekende dat "tevens het verlies van de partij. Maandag 3 mei wordt de twee- de.ronde gespeeld. tl.it Verdwenen Laan van Bol'Es en Lande Haven Waarschijnlijk is de boerderij, die' men vaag tussen de bomen kan ont dekken, de oude boerenhofstede „Landsvreugd", waarover we in „De Rotterdammer" van 30 maart hebben beschreven. Weleer togen de Schiedammers nog al eens naar dit rustieke laantje om er mezen te vangen. In de toekomst zal hier de moderne stadswijk Qroen- oor verrijzen, waar niets meer zal herinneren aan het schilderachtige polderlandschap van. vroeger. Tot leedwezen van de natuurminnaars, maar harde noodzaak uit het oogpunt van -onze volkshuisvesting. Zo heeft de heer C. Giroer.eweg met zijn serie prentbriefkaarten over oud en nieuw Schiedam ons weer terug gevoerd naar de oude binnenstad en wal bij de Lange Haven. De Grote of St. Janstorcn steekt fier uit boven de huizen, die wel een beetje scheef staan, maar dat is louter van ouder dom. Het steegje aan de overkant van de haven, irecht voor ons, achter de op haalbrug, heet de Overmaassesteeg. In het hoge huis rechts heeft vroe ger jarenlang de bekende hervormde predikant ds. Haiffman gewoond. Oudere Schiedamse ingezetenen zul len zich dit ongetwijfeld nog wel her inneren. Wat de toren van de Grote Kerk betreft, moeten we haast wel aanne men, dat deze ongeveer vijfhonderd jaar oud is, want op 28 juli 1428 heeft een ernstige brand Schiedam geteis terd, waarbij ook de kerk een prooi der vlammen werd. Aohter de auto liniks, ziet men aan de overkant van de haven een afdak, waar een bloemenhandel is gevestigd. Het straatje daarnaast is de Korte Dam. Het zijn hier in de buurt alle maal heel oude gevels. Het is dan ook een van de ouctóte woonwijken van onze stad. Geheel liniks ziet men nog net het stok-oude pand met interes sante gevel van een ijzerhandel, die hier sinds mensenheugenis is geves tigd. De ophaalbrug is eigenlijk een van de laatste der Mohikanen in zijn soort die eigenlijk niet meer in. ons tijdspa- troon past en vooral niet geschikt is voor het moderne gemotoriseerde zware wegvervoer. Aan deze zijde van de brug ligt nog steeds de idyllische Korte Haven te dromen, ook weer zo'n anachronis tische Schiedamse bezienswaardigheid, die de fijnproevers op het gebied, van oud-stedenschoon evenwel voor gen geld zouden willen missen. f^RAF Zcch von Bourkenroda, de Duitse geïant in Nederland, overhandigde óp de morgen van 10 mei 1940 minister mr. E. N. Kleffens het vodje papier, waar op de Duitse regering meedeelde, dat haar troepen enige uren tevoren onze grenzen overschreden. Zecb moet die-tekst telefo nisch uit' Berlijn hebbeni doorgekregen. Zijn secretaresse zal haar haastig hebben getikt. Die haast ni. blijkt uit dc tikfouten. Het document heeft een plaats gekregen op de expositie, die tot 30 mei in bet gemeen te-archief aan de Mathenesserlaan wordt gehouden eti met boeken, prenten, teke ningen, kranten en affiches de burgers van deze stad (nog eens) vertelt, wat zij in de jaren van-1940 tot 1945 hebben beleefd en doorgemaakt. Vooraf een woord van hulde aan de samenstellers. Wie van de onderen zijn blik laat gaan over het bijeengebracht materiaal, waant zich weer in die vijf zwar te jaren. Hij beleeft weer de sfeer, hij voelt weer de angst, die wurgende angst, opgeroepen door onzekerheden en heersen de willekeur. Hij kan zich afvragen hoe het mogelijk is geweest, dat hij het alles heeft doorstaan, misschien zelfs hoe het komt, dat het verzet niet groter was. De expositie begint met een „voorspel", met de jaren 1938 en 1939, toen dc oorlogsdrei ging met de dag groeide. Toen uit Duits land berichten'tot ons kwamen over Joden vervolging en naar Nederland gevluchte Jo den de verhalen, die in feite toch zo weinig geloof vonden, bevestigden. Zij begint met de Tsjechische crisis, en de daarop volgen de mobilisatie en oorlogsverklaring door Engeland cn Frankrijk aan Duitsland na de inval in Polen. En dan de oorlog in Nederland, de strijd om Rotterdam en het bombardement, dat de oude stadsdriehoek radicael wegvaagde. De expositie leert, dat wc veel al zijn vergeten: het ruimen van het puin, het verrijzen van allerlei nood- winkels, het provocerend optreden van de NSB, altijd gesteund door haar Duitse vriendje, de Duitse propaganda, de Duitse waarschuwingen tegen bet zingen van be paalde liederen. Daarnaast: de geallieerde en de „illegale" voorlichting, krantjes en pamfletten, die van hand tot hand gingen, mededelingen over het ontzet van arrestan ten uit het hoofdbureau van politie, nog steeds een gouden bladzijde in de geschie denis van Rotterdam-in-oorlogstjjd. LJET gemeente-archief is in het bezit van een vijfhonderd affiches, die in de jaren van bezetting tegen de buizen zijn aangeplakt. Affiches die enerzijds de lach lust opwekten, maar anderzijds hun doel toch niet misten: „de vliegers, die geen ge nade kennen", de „ware" Nederlander, die dienst heeft genomen bij dc Waffen SS, Koenraad van de Arbeidsdienst en mr. Prikkeldraad. Voorts de roodgerande Duit se proclamaties, waarschuwingen en be kendmakingen van terechtstellingen... Een groot deel heeft op de expositie een plaats gevonden, met die plaat, waarmee de nazi's zich de diepste haat van de goede vaderlan ders op de hals haalden, de wandelende Jood. Een afschuwelijke plaat, maar hij had op deze tentoonstelling niet mogen ontbreken. De waarde van de expositie wordt verhoogd door enkele belangwekken de stukken uit bet Lopdense archief van liet ministerie van buitenlandse zaken te Londen, zoals het manuscript van de eer ste I.ondense radiorede van koningin Wil- helnmia, geschreven op papier van Bucking ham Palace en brieven met foto's over het bombardement van Rotterdam, die via al lerlei kanalen Londen bereikten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1