Zeventien kregen en m Pliilharmonisch" met diverse solisten HONDEN MOGEN NIET ACHTER TOD JAGEN Baas liet overwerken zonder goedkeuring Wordt Oranje-avond weer tra A.R.- en C.H.-forum over O AGENDA Loko-burgemeester H. Sabel Ridder Dr. R. Oort officier O.N. Drfc Jaarvergdiferingii,^ Veel belangstelling voor vraagstukken KLASSE Concert in Passagetheater Jongen liep tegen fiets Burgerlijke stand Baby in badcel onder water Harder praten dan gewoonlijk Slager gewond bij uitbenen vlees Tëdenkd GRONINGENl NC m w immmm Jte I DE rotterdammer DONDERDAG 29 APRIL 1965 1 PROPAGANDA KLEUREN CONTRASTEN SSs A. DEN DRAAK GOUD ZILVER BRONS NIEUW KING-SIZE TAPIJT IS BREED UITGEMETEN 'L. 156.50 aa^MPpHB*- Familie Afwachten Burgemeester ai Wmm msÊmèmm Vandaag en dagelijks Pagina 3 f$ï; -'A g. vele i is «4 ret root At ,"de. '«!e we- res WN- Wil den be- i»if r«. ie-' lite DOT ort sea Jet 0$. fei- en in. de ft en iet a. tv w De verkiezingen voor de Rijnmond- mad. uierpen hun schaduwen reeds Vooruit, om een oude cliché-uildntk- Ifciïiff te gebruiken. Op strategische faunten van onze stad verrijzen spec taculaire houten gevaarten, waarop Utraks de propaganda-affiches van de verschillende politieke partijen zullen 'worden geplakt. Ijverige timmerlie den voegen plank aan plank tot grote houten borden. Ze hameren er rustig los. totdat de stad vol aanplakbor- fden is. Reclame, afgeleid van het ■'Latijnse „clamare", betekent eigenlijk 'zoveel als roepen of meer nog schreeuwen en het slagwoord, de Slogan, is eigenlijk een strijdkreet. fjïe! begrip reclame is geenszins nieuw. De heersers van Assyrië en die der Chaldeeën lieten reeds herden kingstekenen oprichten ter eeuwiger 'gedachtenis aan hun overwinningen en in het antieke Egypte vermeldden 'ireliëfs op tempelwanden, graftomben en obelisken de grote daden van de farao's. De Grieken en Romeinen richtten zuilen en triomfbogen op, die men naar het voorbeeld van Napoleon in alle grote steden ter wereld heeft I-nagebootst. Het gegin van het aan pkkbiljet of affiche vindt men in Griekenland en Rome, waar men een witgekalkte muur voor openbare be kendmakingen gebruikte. Karei de Grote maakte gebruik van geschreven „plakkaten", zoals men die aange pinkte bekendmakingen der overheid noemde; de dreigende verordeningen van Philips de Tweede van Spanje kregen de verdiende naam van bloed plakkaten. De eerste kerkelijke reclame ver scheen in 1489; het was een affiche voor het kapittel te Reims. Vroeger n-as het marktplein dc beste plaats voor het verspreiden van nieuws. We schreven het reeds eerder. Nog te veei bedrijft men propaganda het zondagse kostuum van de reclame- confectie te kooi en te gras, zonder kennis van zaken. Behalve aan de 'juiste tekst dient men ook de grootste aandacht te wijden aan de kleuren |t*an het propagandistische affiche, dat 'uitsluitend tot doel heeft stemmen van de voorbijgangers te winnen, Zoals de commerciële reclame van een kijker een koper wilt maken. Kleur 'kan iets vervelends sympathiek maken, mar ook omgekeerd kan zijn on danks het meest idealistische slag woord antipathie opwekken.. Kleuren spreken namelijk hun eigen taal. Oranjerood suggereert alles wat'lust en levendigheid, pret en plezier bete kent. Lichtgroen schenkt een stem- 'Ming van aangename rust, kalmte, cheerde propaganda betreit. (Van een onzer verslaggevers) OCHIEDAM Zeventien Schie- dammers zijn ter gelegenheid van de^ verjaardag van H. M, de Koningin onderscheiden. Loko- burgemeester Hendrik Sabel (64) heeft vanochtend uit handen van de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland in Den Haag de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Loco-burgemeester Sabel reikte vanochtend op zijn beurt in de aula van het Stedelijk Museum aan zestien Schiedammers onderscheidingen uit. _P,r\ Reinier Oort is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en ds. Lucas Jan Cazemier tot Ridder, Verder werden één gouden, tien zilveren en drie bronzen medailles uitgereikt De heer Sabel, wethouder voor onderwijs, sociale zaken en volksge zondheid) was van 1921 tot 1923 in dienst van de Rotterdamse gemeentepo litie en vanaf LS23 tot 1949 werkzaam bij de Rijksbelastingen. In de jaren 1935 tot 1936 maakte hij deel uit van de Schiedamse gemeente raad en vervolgens van 194S tot heden. In september 1949 werd hij gekozen tot wethouder voor onderwijs en sociale zaken en vanaf 1957 ook voor de volksgezondheid. In september 1949 iverd hij aangewezen om de burge meester te vervangen bij diens afwe zigheid. In de Schiedamse samenleving heeft de heer Sabel tal van funkties bekleed. Door zijn grote werkkracht heeft hij zich ontwikkeld tot een stadsbestuurder van formaat, die gezag heeft, niet aileen bij zijn partijgenoten, maar ook in de gehele gemeente. Dr. Reinier Oort, geboren 18 november 1900 in Rockanje woont aan de Fr. Haverschmidtiaan 23. Hij dient vanaf i september 1924 het middeibaar onderwijs lente, jeugd en veiligheid. Lichtblauw heeft betrekking op de lucht, de ruimte, de verte en verkeer en het is derhalve de kleur voor hettoerisme, de luchtvaart, de spoorwegen en de scheepvaart. Men kan psychologisch het meest bereiken door de volgende sprekende contrasten te gebruiken: Blauw op wit, blauui op geel, rood op wit, groen op wit, wit op oranje, geel op blauw en wit op blauw. De meeste partijkassen zijn niet bepaald erg zwaar gevuld. Des te meer klemt de noodzaak er een technis'ch'-verant- woord gebruik van te maken; met kenn'ts-van-zaken, ook wat de geaffi- OCHIEDAM Het vijfde Toon- kunstconcert, woensdagavond fin het Passagetheater, werd ver- jzorgd door het Rotterdams Pliil harmonisch Orkest onder leiding van Franz-Paul Decker. Tijdens het concert lieten verscheidene le den van het orkest zich tevens als solist horen. Zo werd de avond geopend met oen fraaie evenwichtige uitvoering van de weinig gespeelde Symfonie Concertante in B. op. 84 van Joseph Haydn, gecom poneerd tijdens het eerste verblijf van de meester in Londen (1791/2), voor viool, cello, hobo. fagot en orkest. Als solisten werkten mee Erzsebet Hor- vay, plaatsvervangend eerste concert meester, Michel Roehe. eerste solocel- ist onlangs leverde deze instrumenta list nog een bijzondere prestatie door de >Pnjs van Uitnemendheid" te winnen 'Peter Schenkels, eerste hoboïst, en Adam Schlebaum, eerste fagottist. De solisten nebben in boeiende onderlinge dialoog samen met het voortreffelijk spelende or kest onder Decker een stijlvolle interpre tatie van dit werk gegeven. Het niet zeer talrijke publiek heeft de uitvoerenden na afloop een wame hulde gebracht. Groot succes had vervolgens ook de aanvoerder van de cello-groep, Sa muel Brill, die wederom een voortref- ttt 4- fcleurttn pet food "A* o/*m Ttrazxk h toch Jtonoha-ef Uli FRANSENSTRAAT 2Ï Telefoon 6436 VLAARDINGEN felijk pleitbezorger was voor het con cert In d-klein van Edouard Lalo. On langs speelde hij dit concert tijdens de abonnementsconcerten in de Rotter damse Schouwburg, na afloop waar van hij werd gehuldigd in .verband met het feit, dat hij veertig jaar ge leden met ditzelfde concert in Rotter dam debuteerde als solist. Een bij zonder hoogtepunt tijdens de vertol king was wel het subliem gespeelde Intermezzo. Ook hier was het orkest uitstekend op dreef. Na de pauze gaf het Philharmonisch een herhaling van Mozarts geliefde sym fonie in g-klein. K.V. 550, enkele weken geleden reeds buitengewoon fraai^ weer gegeven tijdens het laatste Rivièra-hal concert In dit seizoen. P. Veenstra LOKO-BVRGEMEESTER H. SABEL en is vanaf 1 augustus 1946 direkteur van de Rijks-H3.S. Dr. Oort geeft zich ten volle aan zijn werk voor de schoolgemeenschappen is een voorbeeld van plichtsbetrachting, aktiviteit en werkkracht. Dr. Lucas Jan Cazemier, geboren 1 september 1899 te Zwartsluis, heeft tot 26 april j.l. in Schiedam gewoond aan de Burg. Knappertlaan 140 en is toen verhuisd naar Markt 18 in Bladel. Hij studeerde theologie aan de Rijks universiteit in Groningen, waar hij in 1924 zijn doctoraal examen deed. In juni 1930 promoveerde hij bij prof. dr. G. v. d. Leeuw op het proefschrift: „Oud- Egyptische 'voorstellingen aangaande de ziel". Hij diende achtereenvolgens de ge meenten van Gieterveen van 14 juni 1925—1 december 1929: Terneuzen van december 1929—30 oktober 1947 en laat stelijk in Schiedam vanaf 30 oktobeT 1947. In Terneuzen heeft hij zich zeer beijverd voor het christelijk onderwijs en voor het Hervormde Rusthuis „Scbel- deoord". In zijn Schiedamse tijd bekleed de hij vela voorzitterschappen van com missies en instellingen. Door zijn principiële houding tijdens de bezetting en zijn daadwerkelijke deelname aan het verzet werd hij door het Ober-Landesgericht veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, welke straf in verschillende gevangenissen werd uit gezeten. De ere-med3ille in goud is uitgereikt aan Joseph Kaspar Adrianus Uijtdewilli- gen, geboren 16 april 1910 te Siitard en wonende aan 'de W. H. Vliegenstraat 32., Hij is sinds 1 maart 1933 in dienst bij de Schiedamse politie en bekleedt vanaf 1 januari 1960 de rang van adjudant. SCHIEDAM Op Koninginnedag zullen de winkels zoveel mogelijk of na 13 uur gesloten zijn. Op Bevrijdingsdag zullen de winkels eveneens gesloten zijn. 9 VLAARDINGEN Raymond Kelder- mans, beiaardier van het Thomas Rees Memorial Carillon te Springfield (Illinois), die van 10 tot 31 juli ons land bezoekt, zal vrijdag 16 juli van 20.00-21.00 uur een reeks zomeravond-concerten op het Oranje-carril- jen in de Grote Kerktoren openen. Tien Schiedammers werden beloond met de zilveren medaille.' Het* zijn; Jochem Johan Brenkelford, geboren. I februari 1902 te Schiedam, wonende :aan de Nieuwe Maasstraat 52b. Hij vervult de funktie van modelmakersbaas, bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij Ü.V. (afd. Nieuwe Waterweg Mij.). Arie van Rossen, geboren 19 april, 1901 te Rotterdam, wonende aan de Lange Nieuwstraat 19bl. Hij vervult de funktie van werkmeester bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.- (afd. Nieu we Waterweg Mij.). Leonardos van de Werken, geboren2 oktober 1900 te Schiedam en wonende aan de Galileïstraat 72a. Hij vervult de funktie van werkmeester bij de Rotter damsche Droogdok Maatschappij N.V. Hermanus van Zwol, geboren 12 maart 1006 te Rotterdam, wonende aan de Lekstraat 92a. Hij vervult de funktie van sleepbootkapitein bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. Pieter Dinkelaar, geboren 24 april 19é2 te Schiedam en wonende aan deOude Maasstraat 2b. Hij vervult de funktie van assistent-hoofd van de afdeling bedrijfs- school bij de Rotterdamsche Droogdok Philippus Pieter Peterse, geboren 9 oktober f884 te Rotterdam en wonende te Rotterdam aan de Gerrit van der Linde straat 8b. De heer Peterse heeft in september 1964 zijn 50-jarig jubileum gevierd bij de in Schiedam gevestigde „Den Boer" Handelsonderneming, thans een dochteronderneming van de Agen tuur en Commissiehandel „Den Otter" Coenradus Adrianus van de Pas, gebo ren 12 september 1906 in Schiedam en wonende aan de Boterstraat 70. Hij vervult de funktie van werkmeester A. bij gemeentewerken, bij welke dienst hij reeds meer dan veertig jaar werkzaam Krijn Johannes Velthulzen, geboren 21 januari 1907 Ridderkerk en wonende aan de Burg. Van Haarenlaan 1257; Adriaan Jacobus Hendriks, geboren 25 mei 1912 te Schiedam en wonende aan de Th. k Kempisstraat 24b; Gerrit Abrahmsen, geboren 3 augustus 1905 te Ridderkerk en wonende aan de Lekstraat 47a; Deze drie heren zijn reeds meer dan veertig jaar lid van Gusto's Muziekver eniging en vervullen thans resp. de funktiev an voorzitter, 2e voorzitter en 2e penningmeester. De bronzen medaille ging naar: Jan Pols, geboren 25 oktober 1901 te Nieuwerkerk aan de IJssel, wonende aan de Van Oldenbameveltstraat 111. Hij vervult de funktie van dokknecht bij Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. (Afd. Nieuwe Waterwegmij.) Petrus Leonardus Timmers, geboren 6 november 1899 te Rozenburg, wonende aan de Dr. Kuyperlaan 36. Hij vervult de funktie van kotteraar-fraiser bij de Rot- terdamsch Droogdok Maatschappij N.V (afd. Nieuwe Waterwegmij,) Jan Frederik Wöhler, geboren 20 de cember 1902 te Rotterdam, wonende aan de Westfrankelandsestraat 110a. Hij ver vult de funktie van gereedschapsmaker bij de Rotterdamsche Droogdok Maat schappij N.V. (afd. Nieuwe Waterweg- mij.) •PALACE" zuiver 'wollen, hoogpolig Frisé lapijl in4kleuren (goudbrons,groen, steen rood en blauw) King-size breedte 380 cm, per strekkende meter 139.50 HOTEDDESSINÉ) tóp-kwaliteit haacbouclè van uitsluitend betere garens,In-verzet geweven dessin, 'Voorradig in 4 gangbare kleuren. Hét tapijt'voör. intensief gebruik. King-Siza breedte 3S0 cn»,per strekkende meter 94.- AX'tilKSTEBiTAPrjf' ciriglneei Engëfs import-, tapijt.'/,Diverse/ 'kfe'sleké' bjoerrdessins .'in crachtigekfèüren.Eén .weelde voprUW karnat. Kingrsize -bréeote^3ë6icni. per meter (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 10-jarige B. Mont- foort uit de Stephensonstraat Wlb, die woensdag in de Van Leeuwenhoekstraat hardlopend vanaf het rijwielpad plotse- ing de rijweg overstak, liep tegen de fiets van J. N. v. d. K. aan, waardoor beiden kwamen te vallen. De G.G.D. bracht de jongen met een lichte hersen schudding naar hét Gemeenteziekenhuis. t SCHIEDAM De derby tussen PPSC en BSS. die zaterdag voor de Tolweg-beker van de KNVB gespeeld zou worden, gaat nie door. De KNVB heeft deze wedstrijd verschoven naar zaterdag 8 mei, dus volgen de week zaterdag. COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM *D£N HM&-tlTRECHT - VÜSSÏNGEN -DEVENTER •<- V'. SCHIEDAM Geboren And ré sv D Poot en J van Déijk; Ptler-Wzv P van den Boom en M H dé. Bar; Johannes zv J Polderdijk en O Voorburgr Bobert L tv W van Dop en C H Zaal; Orpheo M rv jC Oostveen en C M *Semple;;Catharhra M dv G H A iv.eljer en Jtj Balzer:Marcellus zv lF Maes en A E M Riilten&rauwerBené P Tri* H R Braun en S J Keere weer; Elizabeth l F dv G van den Berg en A N van den Berg; Robert rv C F Wouters en C L van Gameren: Pieter zv P de Rover en E dén Haari; Walter AJ»ï J.Coenen en C "de Gorter: Hendrika dv.-H Burger en A Teeuw: Dieter IS zv J M .Gerritsen en G M T Zimmerman: Hester;-J M dv J Ram'en. C van Wingerden: Liesbeth -dv J Donkervoart en L P van de Velde: Cornells J S zv A C J de Wolfen A T J Rieken: Gerard us C zv F J Jordan en C van Vuurer.: Johanna M C dv H J van-den Berg en L H M óomen. Overleden; J H Jetten 83 jr; D Knegt 79 jr wed v Nieuwenburg: M M schwagermaon 81 jr wed van den Berg: L M P van der Lubben 73 :r:* K "Terlouw 80 jr. J W Traarbaoh 85 jr wed v Klapwijk; C A J Overmans Wed v Dijk 85 jr. SCHIEDAM Ondertrouwd: F A Beukers 24 jr en M L van Kessel 23 jr: A J Blndenga 23 jr eh - A :J\L LSchoten .19; J' vén den 'Bosch 22 jr,. en ;M C-.Faasse ,20. jr;., A v Bosman '21'-jive nC -van Öers-18' jr; H Doorten '41 jr en H van Hatttm 43 jr;-G van Gerven-43 jr én'H M'Bo-elens 23 jr. V G J Gevers 25'jr en-H K G' Nljsaen 23 Jr: C .Molenaar 28 jr en- G H Ferwerda 21 jr: A Nagtegaal- 24 jr- .ett.-M-C-'.'C -Bèedlj'k 19 jr; K E Severlen 23. j> en: W. Dagehaar 20 Jr; J W H Speelmeijer 25 jr én K G Mulder 19 jr: A Wielaard30- jr en W Corbeau'19'jr; J M J Wijzenbrook. .22, jr en JW A C.yaa„<Bden 2t' - Getrouwd: J, Knlkman .21 jr. en C M N Jung 20 .jp; L Krauwlnktl 30 jr en B M van den IJsse! 24 jr; J P van. -de Water 21 jr en M H. Roza 18 jr: A OKnlpseheer 22 jr en M F L van Dun 21 jr; W A C Bevman 24 jr en Y L MMatthtjssen 21 jr; J van Katwijk 21 jrten M Wetsteijn'.20 -jr; (J Medér 25 jr en A Sf Seheffers-22-jr-".; Geboren: Martin, z.v. C Verkade en M Dljkgraaff; J;-cque.l:ne K 51 d.v. C A Olsthoom en H M -Vaarting; Erwin z.v. W Jansen *en, J.: C Verdoes; Dirk z.v. G J Laven es l je Vries; Gemma -M T» d.v. H F J Borijé én A M Bouwman. (Van een onzer verslaggeyers). VLAARDINGEN In de badcel van een woning aan e Sperwérïaanis woens dagmorgen. een baby van tien maanden in een onbewaakt ogenblik in'het - lavet oder water geraakt. Dfe! moeder van hét kind was aan het wassen; en had haar baby even alleen jjelateh toén-dé "huisbel ging. Door snel ingrijpen yin de moedér kon erger worden voorkomen: De baby is voor onderzoek naar het Holy zieken- 9 VLAARDINGEN De onlangs in Zuid- buurt gereedgekomen Simplex-kleuterscho len. een openbare en een protestants-chrlste: lijke, zullen op maandag ló .mei officieel worden geopend. De scholen zullen reeds vóór deze datum, voor het onderwijs in gebruik genomen zijn. De christelijke, school kreeg de 'naam .Jacqueline van der'Waals- kleuterschool"; Mej. M, M. Post werd er hoofdleidster. (Van een medewerker), SCHIEDAMHet was een geva rieerde zitting1, woensdagmorgen in het kantongerechtsgebouw. Iets an ders, dan anders, met wat belangrij ker zaken en vooral met een aantal behandelingen dat nogal afweek van datgene, dat vrijwel elke woensdag morgen „onder de drie- kronen" te zien valt. Of te horen.... „Kunt u mij verstaan", riep mr. H. van Vloten tegen L. v. D., die in zijn werkplaats had laten overwerken zonder dat daarvoor de vereiste goedkeuring was verleend. „Hè?", zei v. D. „Of u mij verstaan kunt". D., wiens hardhorendheid duidelijk bleek 'uit het oorschelpje dat hij droeg, knikte, ten teken dat het wel ging. „U hebt arbeiders in de werkplaats na sluitingstijd laten werken", vervolgde mr. Van Vloten iéts harder, „Ik zeg, u hebt mensen na zessen laten werken" „Ja", knikte v. D. en. maakte een gebaar van „En wat dan nog?" „Het is niet de eerste keer, dat zoiets gebeurt, hè?", vervolgde de kantonrech ter onverstoorbaar, maar nog iets harder. „Nee", knikte v. en zei „Ik kom, mensen te kort. dat is alles". Mr, Van Vloten knikte begrijpend. „De boete schrijft u zeker wel op de rekening erbij", zei hij in het ontvangertje, dat v. D. bereidwillig hield uitgestoken. Ten teken dat hij het niet helemaal had verstaan stak D. het hoofd naar voren. „Ik wil zeggen, de-boete schrijft u er wel op de rekening bij". „Nee", zei v. D., „we krijgen ternauwernood de kosten vergoed". De officier van justitie deed het in zijn requisitoir wat zachter aan dan de kantonrechter en zei voor v. D. waarschijnlijk onhoorbaar het feit bewezen te achten maar ér Tekening, mee houdend dat voornamelijk familie-van.,.v D. overwerkte, slechts eenboëtè te willen vragen van driemaal '10 gulden of driemaal 2 dagen. hechtenis voor het aantal mensen dat op het moment waarop de overtreding werd geconsta teerd inde werkplaats-was. „De officier vraagt 30 gulden of 6 dagen", riep mr. Van Vloten; en- hij maakte een gebaar waarmee, gewoon lijk een ohkestdirigent de laatste maai afsluit. 7- „O", knikte v. D. en'bórg-zijn ontvan gertje, dat hij gedurende de gehele behandeling voor zich had' gehouden weer op. De gelegenheid om voor- het laatst het woord te -voerenliet hij ongebruikt gaan. Hij- knikte eens' tegen, mr. Van Vloten, die hém conform vet- oordeelde en verliet .de. zaal mét een blijmoedig gezichV waarop.*- inené.n 'wij; duidelijk te lezen stpnd: ,JEk schrijf hét er toch wel bij op dé rekening". (Van een medewerker) SCHIEDAM Hoofdbrekens kostte de behandeling van de zaak tegen H E, die tercht stond omdat hij met zijn bonden zou hebben gejaagd op een terrein waar zulks verbóden was en waarvan de jachtreehten aan een ander toebehoorden. Hierdoor werd de wildstand op dit1 terrein ernstig bedreigd evenals de vrijetijdsbeste ding van de getuige C. v. d. B., die vaak, wanneer hij óp jacht wil, eén vrijwel leeggeroofd terrein vind.: -r „Verdachte' staat er zelf nogal onver schillig tegenover", zei mr. Van Vloten naar, aanleiding "van het feit dat hij in deze zaak niet één, maar drie .'dossiers, voor drie afzonderlijke, -vlak r,a elkaar gepleegde-overtredingen moest doorwer ken. ,-"7 i Met de laatste was H het niet heeemaal eens, evenmin trouwens als met de tenlastelegging. Volgens zich- zelf, hoewel hij, naar hijzei; de juridische terminologie niet helemaal begreep, ging hij.vrijuit, omdat -uitslui tend, zijn honden zich op het jachtter- •.reinvbadden bevonden en hij er; zelf nooit: was bijgeweest- wanneet /zijn dieren óp de hazenjacht gingen. „Ik woon er maait, een klein stukje vanaf', zei H., „en- wanneer dé honden dé kans1 krijgen; -gaan* ze er- vandoor en trekken.ze -uit zichzelf de polder in". „U.móet ze Tbinnen' houden", zei mr. Van Vloten „en zorgen dat ze niet pp andermans terrein komen". C. v. -d. B„ de jach tgeféchtigdé pachter,wiens hazen en konijnen.- door de honden van H. worden nagezeten, moestals' eerste ge tuige voor het-hekje verschijnen. Hij had. de overtreding ongeveer 25 maal géconsateard, vertelde hij, maar er éérst nog", geen :werk 'yah .willen' maken 'omdat hij'' dacht; dat H. .Uit .zichzelf wel iets iègen 'dé ifloor zijh" jhondeh veroor zaakte'. overtóSt-Zou doen.-I '-i-'yó'-- „Maar, op hét laatst ging /het me de keet ruithangen'*,. - voegde hij erachter, „v'öóralHoen.lk'merktedst-niet een paar, maarhèt grootste gèdeelté: van mijn wild in de .magen van, H;S hond-én. was-terecht gekom'en 7';:.i?V,v,7--;K7;'7 7'---. Hij had H. er een. keer over aange- sproken, -vertélde-, hij, maar: zonder succes. H. had zijn klachten van ae hand gewezen door té-zeggen dat zijn honden voor, hem gelijk waren aan zijn kinderen en" dat hij er niet aan dacht .ze-, binnen óf in elk" geval van het jachtgebied af-té hóuden. „Het wordt zo langzamerhand verve- ldn",* vond de- officier, nadat B. -zijn g'étuigeis had. afgelegd, „die honden van H.. zerennen maar; rond, zitten achter andermans konijnén aan en bezorgen iedereen een hoop .overlast". Hij vond daf deV argumenten van H, g-eón hout sneden,en achtte' daarom, hoewel H.er - vaak zelf niet was bij geweest, de schuld volkómen bewezen. Hij eiste.'tegen: H. twee- boetes voor de beide eerete zaken. van 25 gulden of 5 dagen- én. 100 gulden of 20 dagen, - waarvan. 60 gulden, of twaalf dagen voorwaardelijk meteen proeftijdvan twee jaar „en ik hoef niet te vertéllen", richtte hij zich speciaal :tot H-", waarom ik u zo graag voorwaardelijk gestraft zie". De kantonrechter-,vonniste conform. De behandeling, van de derde zaak tegen H. tod ongeveer éénzelfde verloop al* de vórige,, zij heji ;dat hierin een andere getuigeoptrad.- Ook op zijn terrein - bedden- de hohdèn van H. nogal bezig hoisgehoudén/en óók bij hem werd dé wildstand voortdnrend bereigd door de troteldieren vah/H. Voor deze laatste - werd hei een boete .van; 50 gulden óf J# dagen. - .- .'O.r. .•i.'-'.'q -n -, 'T,'"-* 'V1 ï-'.V {Van een medéwériter) SCHIEDAM Het «rjpnis.èren ?irai> Oranje-avondenschij gitde'laaféte'Ja ren uit de tijd te zijn, maar de vereniging „Dé Belangen" heeft ér toch woensdag weer één gehouden. Het was de jaarvergadering, die in gebouw Irene werd geopend en zeer goed werd bezocht. Voorzitter H. Gotink zei het al in zijn openingswoord, dat reeds op 6 mei 1909 een Oranje-avond SCHIEDAM. De AR. kiesvereni ging „Nederland en Oranje" en de Prinsterer" hielden woensdagavond in Chr Sociale Belangen een forumavond waarvoor veel belangstelling bestond. De waarnemend voorzitter van de A. C.H. Kiesvereniging „Groen van R. kiesvereniging, de heer J. Eyke- naar, leidde de vergadering in plaats van de voorzitter van de C.H.-kies vereniging, de heer K. de Baat die verhinderd was. In het forum hadden zitting de heren H A. Brokking, mr. A. J. Jansen, E R. v d Veen (voorzitter van de prot.-chr. gèmeenteraadsfraktie te Vlaardmgen, die de heer S. Kuiper verving) en wethouder M. H. L. Westrate uit Vlaardmgen. Al len waren leden van de A. R. en c-.H. kiesverenigingen en kandidaat voor -de Rijnmondraad. De forumleden gaven elke een korte inleiding tot het Rijnmondvraagsfuk. De heer Brokking zei, dat de bespre kingen dienaangaande in 1956 waren begonnen. Het criterium was bundeling van krachten en samenwerking tussen .de afzonderlijke gemeenten. De ont wikkeling is verankerd in die van scheepvaart en industrie. Door ge meenschappelijke krachtsinspanning wil men thans het Rijnmondgebied op internationaal niveau brengen. De heer Van der Veen meende dat men in dit dichtst bevolkte gebied van geheel West-Europa slechts door inter communale samenwerking de grote re gionale problemen, zoals woningbouw, re creatie, luchtverontreiniging en wat dies meer zij kan oplossen. Mr. A. J, Jansen schetste in korte trekken de historische ontwikkeling van vóór de Tweede Wereldoorlog, die wel groot, maar eenzijdig was. Als hoofd ambtenaar van havenbeheer 'te Rotter dam had hij vooral oog voor -het zee havenbedrijf, dat 'een geweldige Tuimte opeist. Nodig is leiding van bovenaf voor de ongestoorde ontwikkeling van dit gebied, al-dus dit forumlid. De heer Westraten verklaarde,-dat de 81 leden tellende Rijn mondraad zal moeten zorgdragen voor de nodige coördinatie in dit gebied. Voor de prot.chr. groepering ligt hier een gro te taak: De mens in dit Rijnmondgebied moet als mens kunnen blijven leven. Vela aanwezigen stelden het forum vra gen, waarbij het gehalte van de discus sies op een opmerkelijk hoog niveau bleef. Wat de woningbouw betreft, plegen thans reeds de diverse gemeenten on derling overleg bij de woningbouw, maar in de .toekomst krijgt de Rijn mondraad de bevoegdheid tot verdeling, aldus de heer Van der Veen, als ant woord op een vraag. Op (een vraag over de ruimtelijke or dening. antwoordde de heer Westraten: We moeten afwachten, hoe de ontwikke ling zich zal voordoen. Eerst daarna zul len we de krachten ten dienste van een verdere ontwikkeling kunnen reguleren. Mr. Jansen voegde hieraan toe: We leven in een zeer gunstig gebied, aan de mond van de Rijn, de drukst bewaarde rivier ter wereld, met een enorm ach terland. Als Nederland ergens wil meetellen, dan is het met dit havengebied, waarmee we aan de top staan. Maar we hebben ook de -taak, dat de mensen hier kunnen leven. Er klonken verontruste vragen uit de zaal over het vraagstuk der luchtver ontreiniging, waarop de heer Jansen ant woordde, dat de nieuwe, grote industrie- en steeds over betere middelen hierte gen beschikken, maar daarnaast moeten we -toch ook kijken naar onze huisbrand en vooral naar onze auto's. Het zijn vooral de petrochemische en chemische industrieën, zei de heer West- strate, die van mening was, dat, als de Rijnmondraad straks gemeenschappelij ke richtlijnen gaat vatsteHen, dit een veel effektiever uitwerking zal hebben dan thans bij de gemeentelijke hinder wetten. Diverse vraagstellers wilden nadere inlichtingen over de autonomie der gemeenten in de toekomst en over de eventuele bevoegdheden van de Rijn mondraad, waarop de heer Van der Veen antwoordde: We zullen ons regel matig aan de omstandigheden moeten aanpassen, ten aanzien van de autono mie der gemeenten. U moet goed toegrijpen, dat het hier gaat om een eerste proefneming in Nederland. De mogelijkheid dat de Rijnmond- raad op den duur meer' bevoegdheden zap krijgen is niet uitgesloten. De heer Brokking meende, dat de Rijnmond raad behoefte zal hebben aan mensen met bestuurservarin-g. De mogelijkheid dat de Rijnmond raad op den duur meer bevoegd-heden zal krijgen is niet uitgesloten. De heer Brokking meende, dat de Rijnmondraad behoefte zal hebben aan. mensen met bestuurservaring. Ook kwam ter sprake, of bet wenselijk zou zijn, dat de burgemeester van Rot terdam het voorzitterschap van de Rijn mondraad -bekleedt. Ik ben blij, dat het voorlopig geen burgemeester van Rotterdam is, want de Rijnmondraad moet een onafhankelijk apparaat met een onafhankelijke voorzit ter zijn, aldus de heer Van der Veen kort en krachtig, terwijl de heer Jansen daartegenover de vrees uitsprak voor eventuele controversen tussen de burge meester van Rotterdam en de voorzitter van de Rijnmondraad. Ten siotte concludeerde de heer Brok king: We moeten, in deze Rijnmondraad, wat ons (als prot.-chr. groepering) sa menbindt. nu eens in praktijk -brengen) De vaste lijn bij de forumgesprekken verzwakte wel eens,' omdat de heer Eykenaar met opzet een improvlsorisch karakter eraan had gegev.en,, ten einde tot een meer spontane -eii levendige discussie te komen, wat dan ookvolko men, gelukte. dbór/dezé':vei'enigirrgwerd georganiseerd en tiij kteldédc vraag, óf'de :traditie. van de.-ÖranjeiaVonden. misschien wéér her- steld zou 'mopten en kunnen worden. Aah .'de'-.feak'tte van de. aanwezigen te merkèri vóelde Hierr'-ér/wél' v'óör ze in ere-te herstellen, .Gn .wondr trouwens, want reeds bij het binnentreden van dt zaal werden de /aanwezigen geconfron teerd met honderden prentbriefkaarten en foto's vanhet Vorstenhuis, met wanddoeken,, beedl.ir;'bekendmakingen, gedenkboeken, uitn uit, dé Staats: courant; énz. die ia! betrekking hadden op het huis anje. Toen de heer David. Wijnbeek uit 'Zwolle- na de -pauze-deze prachtige verzameling toelichtte én er'de bijzon derheden van vertelde, laaide het enthousiasme voor het Vorstenhuis nog meer op .en stellig zal in- de toekomst nog wel eens een soortgelijke avond gehouden worden. Toch waren de leden van „De Belan gen" niet alleen daarvoor gekomen: ook niet voor het Oranje-gebak en het zingen van de Oranjeliederen. De agenda van de jaarvergadering moest ook nog worden afgewerkt, hetgeen geanimeerd en in -een vlot tempo geschiedde. Het jaarverslag van. secretaris H. Meyers gaf te kennen, dat 1964 voor „De -Belangen" teen rustig jaar was, vooral in vergelijking met het jbileum- jaar (70) 1963. De zalen -van gebouw Irene (welk gebouw door „De Belan gen" wordt geëxploiteerd) werden re delijk bezet, met de,beheerder d her J. H. v. d.' Veen is prettig contact en ht beheer is 'oij hm in zeer goede handen; de heer G. Baron verzorgde correct de filmapparatuur en -de heer H. v. Santen vervulde naar tevreden heid de funktie van toneelmeester. De samenwerking in het bestuur was verder uitstekend en ook in 1964 heeft men weer, velerlei -werk gedaan op kerkelijk terrein, verenigingsgebied, on derwijs, handel én industrie, omdat de huurders zich daarmee bezighielden. VLAARDINGEN In de slagerij van de firma Zijlstra aan de Korte Hoog straat werd vanmorgen de 21-jarige slager F. P. van O, uit Rotterdam bij het uitbenen van vlees gewond. Een mes dat uitschoot trof de jongeman in de borst. Van O. is met een borstwond door de G.G.D. naar het Dijkzigtziekenhuis in Roterdam vervoerd. j Dit is hét silhouet van de ideaJe jas voor dke dag, eik seizoen» eike gelegenheid. Uitgevoerd in correct en kreukhersteüend Èen jas van gróte allure. Her-1 kenbaar aan het innaai-etiket en de bijbehorende hanglabd met de naam ALL-SEASON JAS Arcade: S.V.I.N„ Contactavond, 20. Irene: Geref. Kerk-Oostwijk, lezing, 20; N.H.G.E., verg.. 20; K.N.M.T.P., bijeen komst, 20. Magna.Ua Del-kerk,. Ned. Chr. Vrou wenbond, -ledenverg., 20. Opstandlngskerk," Oec. Raad van Ker ken, oec. forum, 20. Geref. Jeugdhuis: tijdrède,: 20. Dagblad „DE ROTTERDAMMER", Schiedamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115388, toestel 5, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195835 of 280037). Agentschap: J. v. Gogh. Dr.'Zamehhof- straat 139a, tel, 15.'400. Klachten over bezorging; Agentschap (adr. 2ie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alar.n brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Woord voor de dag, 'Bijbellezing en overdenking, téL 141000. Apotheek: Westendorp, Parkweg 207, tel. 267674; N

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1