Algemeen ETondsenbezit I April nat en somber Financieel weekoverzicht Beurs vreest inflatie bij rode schatkistbewaarder Voortzetting aow voor emigrerende ouderen Hart van Afrika Winst dreigt verloren te gaan Nog geen cao personeel sleepdiensten _2iames.Ure huid? In Rotterdam geen brood op woensdag Belangrijke wenken wapenschouw KIM - vliegers en directie zijn het eens ézin Heel Steekpartij in Groningen Rond uw effectenbezit AF. met; participatiebewijzen Economisch plan voor dit jaar 1 gepubliceerd Britten zoeken Paulus' schip Kamerleden vragen De Ondergang9 in goedkope uitgave? Vijfdaagse voor bezorgers Den Haag heeft voorkeur voor maandag Generaal Foulkes bij herdenking in Holten Prins BernliarcP aan de grond MARKT VOOR VLIEGTUIGEN GEOPEND hoiterdammm Pa? ZATERDAG 1 MEI 1963; bredetrisicospreidin.gr aantrekkelijk inkomen groeikansen |j AMSTERDAM De regerings verklaring werd door de effecten beurs kalm ontvangen en heeft weinig onvloed op de stemming uitgeoefend. Het jaarverslag van de Nederlandsche Bank met zijn waarschuwing tegen een voortzet ting van de inflatoire spiraalbewe ging was een goede lectuur bij de regeringsverklaring van het kabd- net-Cals, nu de overheidsuitgaven belangrijk zullen worden vermeer derd, zonder dat reeds een dekking is gevonden. De minister-president verklaarde in de Tweede Kamer, dat binnen enkele weken een herziene raming der over heidsfinanciën zal "worden gegeven, waarbij zal worden uitgegaan van de situatie op 1 april jl. Bij de opstelling van begrotingscijfers komt meestal aan de orde ,,1'art de groupper les ehiffres". De heer Cals gaf toe, dat het hier om een moeilijke zaak ging, daar inflatoire financiering moest worden vermeden. In het jaarverslag van de Ned. Bank werd de lagere overheid (de gemeenten) aangewezen ais de belangrijkste verwekker der overbesteding in ons land en <rp de beurs vraagt men zich af, in hoeverre Peru gekamd rih-ondergoed voor mannen en jongens TRICOT PEN HAAG Drs. A. D. W. üanus, lid van de Tweede Kamer or de CHU, heeft de minister m sociale zaken, dr. G. M. J. fid kamp, schriftelijk gevraagd overwegen of het mogelijk is, aow-uitkering te blijven toe- jroen, ook als degene, die de «tering ontvangt, emigreert naar d land, waarheen tevoren zijn ;haar kinderen zijn geëmigreerd. Ceent de minister ook niet", zo 'p het Kamerlid, „dat het toe te ichen zou zijn, wanneer door hsrerende ouders woonruimte in herland zou worden vrijge- aakt?" ?en- fGEVALLEN Voorzieningen voor brandstoffenhandel i.v.m. aardgas? UITWASSEN CONTROLE RUILINGEN wereld-delen speldjes. (Van onze soc.-econ. redactie) ROTTERDAM In een groot aantal plaatsen zal in de loop van de maand mei de bezorging van brood op maandag gestaakt wor den. Deze maatregel is een gevolg van de bepaling- in de nieuwe c.a.o. voor het bakkersbedrijf, dat reeds dit jaar 18 vijfdaagse werk weken gerealiseerd moeten wor den. Twee grote bakkersbedrijven in Den Haag en omgeving staken, zoals bekend met ingang van' 10 mei alle broodbezorging op maan dag. Alleen aan de winkels zal nog vers brood te koop zijn. Amster dam overweegt een zelfde oplos sing met ingang van 17 mei, maar hier wil men eerst nog overleg plegen met de consumentenorgani saties. HOOGOVENS DEN HAAG Om een vlot verkeersverloop te bevorderen, en om het publiek dat op 5 mei de wapenschouw op de „Vlasakkers" wil bijwonen zo veel mogelijk van dienst te zijn heeft de politie een aantal maatregelen getroffen. beleg PT BELEG IN r%>: ONAAL BELEG N.V. Internationale Belegging; Unie „Interunie", Postbus 617, Den Haag GRONINGEN De directeur- generaal van de Rijksluchtvaart dienst, vice-admiraal b.d. W. J. Kruijs, heeft gisteren op de lucht haven Eelde in aanwezigheid van zeer veel noordelijke autoriteiten een internationale beurs voor pri vé- en zakenvliegtuigen officieel geopend. Het betreft hier de eerste beurs op dit terrein in Nederland. De organisatie berust bij de N.V. Luchthaven Eelde, in samenwer king met de Koninklijke Neder landse Vereniging voor Lucht vaart. Zoon geen rijbewijs rotterdam: karei doormanstraat 294 den haag 'venestraat 3 -Q PrijsMinnaars puzzel f.J 2 -V i6X HAAG Vandaag Is liet centraal pomisch plan voor 1S65 gepubliceerd, arin het Centraal Planbureau aan de ad van de loon- en monetaire ontvvik- ,ng in 1964 de verwachtingen voor lopende jaar heeft neergelegd. Van centraal economisch plan gaven wij ds in onze krant van 31 maart jl, een rte samenvatting. )e conclusie van het Planbureau komt het kort hierop heer. dat het tekort op betalingsbalans dit jaar zal verminde- i tot honderd miljoen gulden. Dit ekent dat het economisch evenwicht. door de loonexplosie van 1964 werd *toord, zich dit jaar goeddeels zal stellen. Voorts zal de schaarste op de jeidsmarkt volgens het CP in geringe te afnemen. )8 produktiestijging bedroeg vorig jaar it procent en dit jaar zal zij toenemen 4,5 procent. De loonsom per werk ster zal n3ar de merdng van het anbureau met gemiddeld 9 procent igen (in 1964: 17 procent). Het con- tnotieprijspei! tenslotte zal met 4,5 3cent toenemen (vorig jaar 6,5 pro nt). DE BILT Apri! tvas ditmaal eer. ijztmder natte maand, vooral in he losten van het land. In Maastricht is e'fj een rekord gebroken: nog nooit ras daar sedert het begin van de jeïir.gen van de neerslag in 1853 een 0 natte april voorgekomen, in De pit was de afgelopen maand de op jtn na natste april van de laatste 115 Sar Het aantal uren zon was niet groot, aar ook in de voorgaande zes jaren het weer in april over het alge- jeen aan de sombere kant geweest, (e afgelopen maand was te De Bilt if op een na somberste april van de ötsïe 25 jaar. JDe meeste dagen waren aan de iade kant. zowel - overdag als 's jjchts. De hoogste temperatuur van t maand heeft zelfs niet eens de aarde kunnen bereiken die in maart in dit jaar al gemeten was. het was In ook de koudste april sedert 558. 1MALTA Een groep Britse ama- |irs is bezig voor de kust van Malta izoeken naar de resten van het schip, |t Pauius naar Rome moest brengen, 5 dat daar volgens Handelingen 27 u érgaan. |Men heeft al in de Moliena-bocht jfi noord-westen van Malta op de zee- tóem scherven van amforen en idere gebruiksvoorwerpen gevonden nu in het nationaal museum van aa a MOW MUX v cz „i alta worden bestudeerd. De leider in de groep, John IV. Haddon, is er i» overtuigd, dat deze resten van talus schip afkomstig zijn. i p%ens de heer Tilanus weerhoudt i verlies van de aow in vele Wiên de ouders van geëmigreerde peren om ook te vertrekken. Hij pekt van „een natuurlijke drang 9e familie om in eikaars nabij- r te zijn". Drs. Tilanus wil ook .de minister weten, of deze er Pip voor heeft, dat de gepensio- ?raen, die premie hebben betaald, [onbillijk vinden, dat hun recht op gering vervalt, als zij gaan emi- w andere Kamerleden hebben pn gesteld. Dr. ir. A. P. Oele HAAG De stichting „Hart 1 Afrika" is gisteren naar buiten riten met naar eerste actie om de [^tegenstellingen in de wereld te kaderen. Op de Seheveningse r verzorgde de Cercle Culturel 'Mak, dertig inwoners van Ruan- wB in Europa studeren, een pro- PWia. Deze leden van de Watoetsi- P!» reuzen van Afrika, boden dans- en zang uit hun land. Ook aa®g en morgen wordt nog opgetre- (Soc.) heeft aan de staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid, drs. A, J. H. Bartels, gevraagd, welke bijzondere maatregelen hij denkt te nemen om meer tb-fjevallen als ge volg van de aanwezigheid van buiten landse arbeidskrachten tegen te gaan. Dr. Poele wijst in het bijzonder op de kinderen en de jeugdige volwassenen, die naar de ervaringen in West-Duits- land en België leresn, in een kwets bare positie komen te verkeren. De heer P. A. Burggraaf, lid van de Tweede Kamer voor de PSP, heeft mr. M. Vrolijk va» cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, gevraagd, of hij een goedkope herdruk wil bevorderen van bet bij de Staats drukkerij verscheren boek van prof. dr. J. Presser „De Ondergang", dat de uitroeiing van honderdduizend Neder landse joden behandelt. De bedoeling is, dat de aanschaf fingsprijs zo laag komt te liggen, dat brede kringen van het Nederlandse volk tot aanschaf kunnen overgaan. De heer Burggraaf merkt op, dat het boek, eventueel in een andere vorm, wellicht beneden een commerciële prijs ter beschikking kan komen. DEN HAAG Is te verwachten, dat zich in de bomende jaren ais gevolg van het oprukken van het aardgas als verwarmingsmiddel ern stige moeilijkheden zullen voordoen bij de braridstoffenhandel? Dat vra gen de Tweede-Kamerleden J. H. J. Maenen en drs. H. C. M. Notenboom (beiden kaih. v.) aan de minister van economische zaken, drs. J. M. den llyl. Zij vragen de minister om voorzie ningen intlicn dit zo is. De beide Kamerleden willen weten of het juist is, dat in 1975 het aandeel van het "aardgas in het totale nationa le energie-verbruik veertig tot vijftig procent zal bedragen en dat bijna de helft vim de brandstofbehoefte in de sector huisbrand-kleinindustrie door aardgas; zal worden gedekt. Zij vra gen de minister of, indien deze cijfers juist zijn, het dan niet gewenst is, om het nntionale eneigie-beleid hierop af te stommen, onder meer door coördi natie, van dit beleid. een kabinet van de signatuur ais het huidige, de inflatoire financiering, met name van de overheidsorganen, zal weten te voorkomen. De minister van financiën, dr. Vonde ling is een P. v.d.A.-man en uit het verle den weten we, dat grote deficitten op de staatsbegroting onder het regime van „rode" schatkistbewaarders niet verme den werden. De minister van financiën neemt ais zodanig een aparte plaats in en heeft tot taak de ambtelijke organen tot de orde te roepen, als ze in financieel opzicht „uit de band" dreigen te sprin gen. Overigens zijn wij van oordeel, dat ..de wal het schip wei zai keren", al kan zulks gepaard gaan met schade aan het schip. Volgens dr. Holtrop, de president van de Ned. Bank, zijn er aanwijzingen, dat de internationale inflatie over haar hoogtepunt heen is. Als zulks inderdaad het geval is, dan heeft dit ook betekenis voor ons land, niet alleen in de verhou dingen tot het buitenland, maar ook ten aanzien van de mogelijkheden in het binnenland. Ai te stoutmoedige aspira ties, welke de overheid zouden kunnen bezielen, zullen dan niet worden gereali seerd door de feitelijke verhoudingen. De door de beurs gevreesde specu latiewinstbelasting op het persoon lijk vermogen, wat betreft, gebou wen, gronden en effecten, staat inderdaad op het regermgsprngram. Wij menen, dat hier inderdaad spra ke is van het „berijden van een socialistisch stokpaardje", waarme de ongetwijfeld bepaalde uitwassen zullen morden weggesneden, maar dat daartegenover ,ïde lasten" gro ter zullen zijn dan „de lusten". Het gevolg van een belasting van 25 pet, op de vroeg gerealiseerde winsten zal o.a. zijn, dat het aanbod van onroerend goed en effecten in eers te aanleg zal teruglopen, omdat men zal willen wachten met verkoop tot men niet meer in de termen der speculatiewinstbelasting valt. De tendens van een prijsverhoging kan. daarvan het gevolg zijn. Ook het kwaad van „onder tafel" overge dragen gelden wordt ermee gesti- muleerd. Ten aanzien van de effec tenbeurs kan de levendigheid van de handel docr het belasten van te vroeg binnen gekaalde koerswinsten worden aangetast en de matheid van de effectenbeurs bevordert het internationaal karakter van Am sterdam bepaald niet. De winst, welke we in de vorige jaren in deze behaald hebben, dreigt op deze Het uitoefenen van een controle op de juistheid der aangiften inzake de behaal de koerswinsten op effecten lijkt ons uitermate moeilijk, b.v. als men bij de ene bank koopt m. contant en bij de andere verkoopt a contant. Naar ons oordeel kan de regering, als ze inzake de „uitwassen" iets wil doen, zich beter alleen bepalen tot onroerend goed, waar op een controle tot op zekere hoogte, beter mogelijk ia. Wat effecten "betreft is „het sop de kool" niet waard en wordt er voor één omelet veel te veel herrie gemaakt. De stemming op de effectenbeurs was onregelmatig. Helaas kwam er weer een einde aan de hausse in de aand. Konink lijke, daar Amerika zijn liquidaties her vatte, De koers van dit fonds liep even; hard terug als zij omhoog gegaan was. i De prijs van het aandeel kwam van 148 op 142.50. Op 13 mei a.s., ter| gelegenheid van de jaarvergadering, zul-' len de cijfers over het eerste kwartaal; worden bekend gemaakt. Men verwacht; lagere resultaten, in de lijn van hetj vierde kwartaal 1964. Er vonden nogal ruilingen plaats van Olies in andere internationals. De eert. Unilever haalden het slotdividend, dat' deze week van de koers afging, geheel in. De jaarvergadering van de Unilever werd gehouden en daar bleek welk een groeiende betekenis de verpakkingssector voor het concern heeft. In het afgelopen jaar hebben de gezamenlijke bedrijven der Unilever voor ruim 1 miljard aan verpakkingsmateriaal gebruikt en nu is. men bezig dit materiaal in eigen fabrie ken te maken, waarmede veel kosten worden uitgespaard. Ook het bedrukken! van allerlei materiaal geschiedt in toe nemende mate in eigen drukkerijen. De vergadering van Philips in Eindhoven was wederom druk bezocht en daar werd de aandacht gevestigd op de enorme mogelijkheden voor dit bedrijf op het gebied van computers, medische appara ten, telecommunicatie en elektro-akoes- tiek. De wereldbevolking zal in 35 jaar, naar men verwacht, verdubbeld worden en welk een consequenties zal dit hebben voor de investeringen op het gebied van elektronische hedrijfsapparatuur. Men denkt aan een vertienvoudiging en het is geen wonder, dat de president-directeur van Philips het bedrijf geconfronteerd zag met de uitdaging om in deze nieuwe ontwikkeling op aïierlei gebied een be langrijke rol te spelen. De koers van de aand. Philips kwam van 148 op circa 150. over het eer3te kwartaal volgende week gepubliceerd zullen worden. Intussen werd bericht, dat de produktie in het eerste kwartaal bevredigend is geweest. De koers der eert. Hoogovens bleef per saldo onveranderd. Alg. Kunstzijde Unie wist te verbete- ren.„van 495 tot 505 pet., ondanks de ..hand icap" van de conversie-operatie van obligaties in aandelen. We zijn benieuwd, hoe het fonds zich zal houden, als de htock verhandeld wordt. ®e aand. K.L.M. zakten deze week in tot 1X8 ongeveer, tegen vorige week nog 127 notering. Langzamer hand zal men wel met „beide benen op de begane grond" komen te staan. Op de lokale markt trok Bührman- Tetterode de aandacht door de aankon diging, dat men 20 pet. agio-bonus in aandelen tot uitkering zal brengen naast een onveranderd dividend van. 22 pet. (waarvan 20 pet. in aand.i. De koers van dit fonds liep van 850 tot 885 pet. op, maar op de laatste beursdag noteerde men 875 pet. door winstnemingen. Fokker hield zijn jaarvergadering, waarop de lof van de F.27 werd gezon gen. Dit jaar zijn er al weer elf ï'riendschips verkocht. Het nieuwe vlieg- (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM In een tweeta! ver gaderingen, gisteren kort na elkaar ge houden, hebben de leden van de afdeling Rotterdam van de Nederlandse bond van vervoerspersaneel de c.a.o. 1965 voor het sieepdienstpersoneel afgewezen voor wat betreft de garantie-inkomens voor het personeel van de dagsleepboten. Er werd overeengekomen, dat het bestuur zich in interne kring eerst nader zal beraden al vorens hernieuwd kontakt met de werk geversorganisaties op te nemen. De ver- wachting is er, dat de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de werk gevers, en de werknemersorganisaties in de loop van de volgende week kunnen worden voortgezet. Babyderm-zeep Bij Babydernvzeep(dubbel stuk),-poeder, -crème, -olie, -shampoo en -haarlotlon, voor de kinderen tijdelijk sierlijke tuig, de F-28, is een experiment van vele miljoenen. Volgens het bestuur zijn er vele mogelijkheden voor dit vliegtuig, ondanks het feit, dat de Lufthansa aan een Amerikaanse vliegtuig de voorkeur gaf. De koers van de Fokker bleef gehandhaafd ex-dividend. Op het vliegveld Eelde is giste ren een internationale beurs voor privé- en zakenvliegtuigen geopend, zowel nieuw als twee dehands. Er is ook een expositie van allerlei vliegtuiguitrusting en er zijn enkele stands, o.a, van de Rijksluchtvaartschool. De vergadering van de Kon. Hoog ovens bracht aan het licht, dat de cijfers DEN HAAG Ter gelegenheid van de viering van de twintigste herdenking van de bevrijding van Nederland zal op woensdag 5 mei de traditionele her denkingsdienst voor de Canadezen dié in de tweede wereldoorlog in Nederland gesneuveld zijn, gehouden worden crp de Canadese militaire begraafplaats te Hol ten. De Canadese ambassadeur in Neder land, Frederick Bull, zal de plechtigheid bijwonen in gezelschap van generaal Charles Foulkes, die in 1945 het bevel Voerde over het eerste Canadese leger korps tijdens de bevrijdingsactie in Ne- «Ierland en aan wie op mei van dat jaar het 25e Duitse leger zich te "Wage- ningen overgaf. Bij deze gelegenheid zal ook brigadier Graeme Gibson, aanwezig zijn, die tijdens de bevrijding de com mandant was van de 7e Canadese infan terie brigade die in de omgeving van Holten opereerde. De Nederlandse regering zal worden vertegenwoordigd door de staatssecretaris van defensie (Kon. Marine), de heer A. van Es, Canada's 4e infanterie brigade, die deel uitmaakt van het Canadese NAVO-con- tingent dat in Europa gestationeerd is, heeft zowel een erewacht als ook de militaire kapel van de „black Watch (Royal Highland regiment) of Canada" ter beschikking gesteld. De plechtigheid zal ook bijgewoond worden door de deelnemers aan de negen pelgrimstochten van bloedverwanten, staande onder aus piciën van het Nederlands Oorlogsgraven Comité, dat bij deze tochten steun verleent aan Canadese bloedverwanten om de graven in Holland van hen die hun lief waren te kunnen bezoeken. KARLSKRONA De 470 ton grote Groninger kustvaarder Prins Bern- hard is gisteren 1.5 zeemijl ten zuid westen van het Oostzee-eiland Oeland aan de grond gelopen. De zee is kalm en er bestaat geen gevaar voor de opvarenden. Het schip was met een lading be vroren vis onderweg naar Finland. In de loop van de avond kwam een red dingsvaartuig langszij. De Prins Bernhard maakt water als gevolg van een lek onder de waterlinie aan stuur boord. De plaats waar het schip aan de grond zit is niet ver van de plek waar enige weken geleden ook een Engels schip in moeilijkheden kwam. In de eerste plaats zullen op de vijfde mei op grote afstand rondom Amersfoort borden met het opschrift „Wapenschouw" de te volgen, weg aan geven. Bestuurders van voertuigen die van plan zijn de parade te bezoeken wordt verzocht een zwarte „W" op een witte achtergrond (tenminste brief kaartformaat) aan te brengen op voor ruit of koplamp. Die „W" dient als herkenningsteken voor de dienstdoen de politiefunctionarissen. Voertuigen die dit teken niet voe ren zullen niet worden toegelaten op Op de beurs stond een twintigtal privé- en zakenvliegtuigen, een en twee-motori- ge vliegtuigen van Amerikaanse, Franse Duitse en Zweedse makelij. De beurs heet officieel Dutch Aerofair Eelde en wordt gehouden tot en met morgen. De jaarmarkt omvat een. openluchttentoon- sielüng van nieuwe vliegtuigen, een markt voor tweede-handstoestellen, een expositie van allerlei viieguitrusting en apparatuur en enkele stands van onder meer de rijksluchtvaartschool. Vice-admiraal b.d. W. J. Kruijs consta teerde in zijn openingsrede, da wij in Nederland met onze kleine luchtvaart achter liggen. Er zijn 279 vliegtuigen in Neder land. 40 procent behoort tot de grote continentale luchtvaart en de rest bestaat uit sport- privé- en zaken vliegtuigen. In Amerika behoort slechts 17 procent van het totale luchtverkeer tot de grote luchtvaart. In Nederland liggen we wat dat betreft vele honderden machines ach ter. De heer Kruijs meende dan ook dat men meer moet gaan doen om die kleine luchtvaart in ons land op_ te kunnen vangen en dat er meer vlieg velden moeten worden aangelegd. die wegen naar het terrein van de wapenschouw leiden. Ze zullen door de politie als doorgaande voertuigen worden aangemerkt en ze zullen de voor dat verkeer aangewezen omlei dende routes moeten volgen. Op de vijfde mei zal .Rijksweg 23 (De BiltAmersfoort) zowel tijdens de aan- als de afvoer van het verkeer voor doorgaand verkeer van ongeveer 08.30 uur tot 15.00 uur (of zoveel lan ger als nodig blijkt) worden afgeslo ten. De wegomleggingen die met deze afsluiting verband houden zullen op duidelijke wijze worden angegeven. De speciaal voor de wapenschouw in gerichte parkeerterreinen zijn toegan kelijk via de Van Weerden Poelman- weg, die ligt tussen „De Vlasakkers" en de vliegbasis Soesterberg. Voor rij wielen en bromfietsen zijn speciale ter reinen aangewezen. Bezoekers van de wapenschouw moeten er rekening mee houden dat men na het parkeren van zijn voertuig ongeveer een half uur nodig heeft om te voet die plaatsen te bereiken vanwaar de parade kan worden gadegeslagen. In verband met de noodzakelijkheid van het tijdig op stellen van de deelnemende troepen, zal een half uur voor het begin van de wapenschouw geen publiek meer worden toegelaten. Dit houdt in dat bezoekers om uiterlijk 10.45 uur hun hun voertuigen moeten hebben gepar keerd. DEN HAAG Er is overeenstem ming bereikt tussen de KLM-directie en de verenigingen van vliegend per soneel, Het ónder leiding van de heer M. Ruppert (lid van de Raad van State) gevoerde overleg heeft geleid tot ondertekening van de tot stand gekomen akkoorden met de vereni gingen van boordwerktuigkundigen, van pursers en hofmeesters en van stewardessen. Gisteravond zijn ook de overeen komsten met de vereniging van KLM- vïiegers ondertekend. Het bereikte akkoord heeft o.m. be trekking op de werk- en rusttijdenrege ling, de bemanningssamenstelling en een salarisverhoging van 5 procent ingaande t januari 1965. Het overleg over de uitvoering van de werk- en rusttijden- regeling zal geschieden binnen het kader van de ondernemingsraad, zodra ook het vliegend personeel in deze raad zal zijn vertegenwoordigd. Over de gehele struc tuur van het georganiseerd overleg zal onder leiding van de heer Ruppert nog een bijeenkomst worden gehouden, waarvoor zowel de vier verenigingen van vliegend personeel, als de drie bonden van luchtvaartpersoneel zullen worden uitgenodigd. v De bakkers in. Rotterdam en omge ving zijn tot een andere regionale afspraak gekomen. In Rotterdam, SCHIEDAM en Vlaardingen zullen 5 en 12 mei zowel bakloze als bezorgloze dagen zijn. Deze maatregel is getrof fen bij wijze van experiment. Slaagt het experiment dan valt te verwach ten dat Rotterdam en omgeving het voorlopig op de vrije woensdag hou den. De heer M. Koster, directeur van de N.V, v.d. Meer en Schoep, ver klaarde ons echter te geloven, dat op dén duur de maandag de bezorgloze dag wordt. De werknemers hebben voorkeur voor de maandag, omdat deze aansluit op het weekend. De indruk bestaat echter, dat de consument liever de woensdag over slaat cm niet zaterdags brood te moeten kopen voor dinsdagmorgen. Overigens blijkt elders in het land ook wel voor de woensdag gekozen te zijn, zoals in Friesland, in bepaalde streken in het oosten, van het land en in Bergen op Zoom en Dordrecht. De sterke gevarieerdheid in de door voering van de vijfdaagse werkweek voor de bezorgers is een gevolg van het leit, dat de bakkers op landelijk niveau geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over een uniform regeling. Thans moeten vner'al afzonderlijke regio nale regelingen vastgesteld worden. De genoemde grote bakkerijen in het Westen van het land (Den Haag, Rotter dam en Amsterdam) zijn alle onderling verenigd in de N.V. Sitos. Deze N.V. vormt hiermee het grootste hakkerijlre- drijf in het Westen, maar ook van het hele land. Te verwachten valt, dat-, wanneer alle bij de Sitos aangesloten bedrijven besluiten toê een bezorgloze maandag spoedig de andere bakkerijen in het westen van het land "zich hierbij zullen aansluiten. MAASTRICHT Het nit vijf per sonen bestaande gezin A. H. J. Kno- hen en een tweejarig buurmeisje zijn gisteren met min of meer ernstige verwondingen in het ziekenhuis opge nomen, nadat de negentienjarige zoon, die geen rijbewijs had, geen voorrang verleende en met zijn auto tegen een tegemoetkomende vrachtwagen op reed, BORNE De 22-jarige Henk Eppink werd gedood nadat hij door een auto van zijn scooter werd gereden. Hij schoof over de straat, en kwam met zijn hoofd tegen een lantaarnpaal. OOSTERHOUT Door een te hoge snelheid is de 29-jarige A J. M. Oomen mot zijn auto uit de bocht gevlogen en gedood. Drie andere inzittenden werdén gewond. VALKENSWAARD De 62-jarige heer J. van den Heuvel, directeur van de Amsterdam-Rotterdam Bank in Valkens- waard, nam een bocht naar links te scherp waardoor hij in de berm raakte en tegen een boom reed. Hij overleed, een mede-inzittende werd zwaar gewond. Tijdens het ongeluk hing er een dichte mist. ASTEN De veertienjarige G. van der Pasch is gisteren tijdens een oriënta- tierit ter gelegenheid van Koninginnedag door een hem achteropkomende auto aangereden. De jongen had een auto laten passeren, maar merkte de tweede niet op. speciaal handschoenen- magazijn GRONINGEN De 30-jarige Su rinaamse losarbeider C. H. B. heeft gisteravond na een ruzie in het huis waar hij inwoonde, aan de Groningse Oudeweg, de zoon van zijn hospita, de 26-jarige drukker-typograaf Joachim Jan Huisman met een mes in het gezicht gestoken. Hij verliet daarop rustig wandelend de woning en ver dween in het stadscentrum. De politie heeft hem nog niet kunnen aanhou den. Het slachtoffer is in de auto van diens zwager naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat de verwon dingen nogal meevielen. De dader heeft al enkele veroordelin gen op zijn naam staan. Toen hij twee maanden geleden in de kost kwam in het pension aan de Oudeweg, was hij juist vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij een straf van een jaar had uitgezeten wegens poging tot doodslag. De ruzie ontstond toen de hospita haar kostganger de bezwaren overbracht van de overige pensionbewoners tegen het rumoer dat B 's morgens vroeg met zijn platenspeler veroorzaakte^ De man bedreigde toen mevrouw Huis man en haar zoon. De laatste ging daarop naar de politie om zioh te beklagen. Terug in de woning vertélde hij van zijn klacht bij de politie, waarop andermaal een woordenwisseling ontstond. De kostganger werd de kamer opge zegd, hij kon zijn koffers pakken en kreeg het betaalde geld voor mei terug. Toen mevrouw Huisman het géld ophaal de. trok verdachte plotseling een mes en stak de zoon. Het slachtoffer werd aan de wang geraakt en bloedde hevig. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 24 april zijn: C. Baren- dregt, Cronjéstraat 11 te Dordrecht ƒ5, T. Grinwis. Dijkstelweg 28 te Ouddorp 2,50 en J. Blokland, Arnalia van Solxnsstraat 6a te Schiedam ƒ2,50.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1