Betere verlichting en 65 nummers monie Wilton veertig jaar EIEZEZ i jrrote wagens keerden niet snel genoeg HERDENKING GEVALLENEN Vele sprekers op drukbezochte receptie Herdenkingsdienst "EI 19^ E ROTTERDAMMER MAANDAG 3 MEI 1965 Spelen Harpe Davids - B. en O. - PHILIPS - ERRES - SONY - DE VOLLEDIGE SORTERING VINDT U BIJ 1e MIDDELLANDSTR.72 AERTV. NESSTRAAT 38 '(indaag trnsnoo qsantaal bróersvest 64-66 topmerken gaven aan kroes voor keur als dealer in Schiedam 1 waarom zou u het niet doen artifort, bovenkamp, formule fristho, gelderland, g-plan e.a. SffiHOVESS Pagina 5 Van een medewerker) SCHIEDAM Het 45-jarig bestaan van kampioen PPSC is op waar dige wijze gevierd met een groot tuinfeest, dat op Parkhoek-Xhuriede is gehouden. Daar is de gehele PPSC- familie een dag bijeen 'geweest. "s Morgens om negen uur was de officiële opening. Voorzitter Martien Kooyman wenste alle aanwezigen eén feestelijke dag. Daarna kreeg de voorzit ter van de feestcommissie, de heer Leen Noordzij het woord, die al direct met een verrassing voor de dag kwam. Voorzitter Kooyman werd. verzocht- om door een haag van junioren te lopen, waarna hij op een knop moest drukken. Tot veler verrassing werd toen een scorebord tevoorschijn getoverd, dat de jubileumcijfers 45 aangaf. Diverse spelen stonden op het 'pro gramma. Voor autobezitters was er een rally, voor junioren een vijfkamp, voor de pupillen ringsteken, verder een voet balwedstrijd tussen een dames, en een herenteam, terwijl er tijdens de pauze een broodmaaltijd was. Een grote tent was daarvoor gehuurd, waarin de hele PPSC-familie gezellig bijeen was. Intussen werden de diverse prijzen uitgereikt. De beer B. Heyboer was winnaar en ontving de wisselbeker en een harmonicabed. 's Middags werden de finalewedstrij den gehouden,^ waarna de dames tij dens de voetbalwedstrijd lieten zien. dat zij de heren best aankonden, i Wekwaar maakten zij er af en toe een handbal wedstrijd van, maar door de soepelheid van de scheidsrechter, kre gen de heren toch met grote cijfers klop. Trainer Chris Smit en grensrech ter Arie de Vries speelden ook mee in dit duel. Na de prijsuitreiking gaf Jacob Zweistra nog een zangcoocert weg, waarvoor men veel, waardering had. 's Avonds werd het feestprogramma heropend en begon een vrolijke avond. De heer Noordzij sprak eerst waarderen de woorden voor het oudste lid van PPSC, opa Kalden en voor mevrouw N. Kalden, in wie hij de gehele PPSC- familie Kalden huldigde, hetgeen niet zonder geschenken gepaard ging. De .familie A, S. E. de Vries werd daarna naar voren geroepen en eveneens met cadeaus overladen. Secretaris Joop v. d. Berg en echtgenote ontkwamen ook niet aan deze huldigingen, terwijl de grootste lof ten deel viel aan voorzitter Martien Kooyman en echtgenote. Vele jaren is de heer Kooyman al voorzitter van PPSC en hij kreeg als geschenk een fraai album, met bijzonder leuke herin neringen en foto's uit vroeger jaren, zowel van het aloude Pro Patria als van het gefuseerde PPSC. Mevrouw Kooy man kreeg een bloemenhulde. Het hield niet op met verrassingen, want tijdens het amusementsprogramma stapte plotseling het christ. muziekkorps Harpe Davids de tent binnen en speelde het „Hand in hand, kameraden". Deze stunt was bijzonder geslaagd. Intussen werd de stemming steeds vrolijker en het gecostumeerde bal bracht een eind aan deze feestelijke dag. Bestuurslid Barend van Eyk had zich als clown verkleed en won de eerste prijs. Het is een feestviering geworden, die bij het hu 45-jarige PPSC nog jarenlang een prettige naklank zal hebben. Uiter aard kende men de meeste waardering en hulde toe aan de feestcommissie, die maandenlang de voorbereidende werk zaamheden heeft verricht, waardoor dit jubileum, en tevens kampioensfeest zo bijzonder goed kon slagen. SCHIEDAM Het dak van de woning van de familie P. G. v. d.' Wagt, Ottenbuurt 9' was zo slecht dat door de hevige regenval zaterdag avond om half tien het water letter lijk het huis binnenstroomde, en daarbij het meubilair vernielde. De leden van het gezin moesten ijlings bij familie en kennissen worden on dergebracht. De politie heeft de eige naar van het pand van de situatie op de hoogte gesteld. Door de hevige regenval stond zondag avond de 's-Gravelandse tunnel derma- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bestuur van de Harmonie Wilton-Fijenoord hield ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan zaterdag middag in de kantine van het hoofdkantoor een druk bezochte receptie. Afgevaardigden uit de muziekwereld waren in grote -.getale aanwezig, maar ook vele anderen kwam hun gelukwensen aanbieden, o.a. de commissaris van politie, de heer K. Rijpma. aanroerde met de wens, dat de Harmonie voldoende aan-voer van jongeren mocht hebben, die naderhand de ouderen zou den kunnen opvolgen. De secretaris van de ondernemingsraad van Wilton-Fijenoord, de heer W. Blom- mers, vond, dat er reeds zo vele goede dingen over de Harmonie waren gezegd, dat hij er in feite niets aan had toe te voegen, maar zijn conclusie was: „Het lijkt me toch wel goed, als men weet, hoe moeilijk het dikwijls voor de Har monie is geweest. Men laat zich wel eens kritisch uit, maar we zijn toch wel erg trots op onze Harmonie". Twee afgevaardigden van de biljart- en hengeisportafdelingen van de personeels vereniging van W.F. roemden de samen werking, die er altijd had bestaan tussen het Harmoniegezelschap en deze beide afdelingen. De voorzitter van een vereniging voor ontspanning voor ouden van dagen en invaliden in Delfshaven toonde zich uiterst dankbaar voor het feit, dat zijn vereniging nooit vergeefs een beroep bij de Harmonie had gedaan om de thuis komst van de dagtochten op te luisteren met muziek. Namens het Tamoers- en Pijperkorps .Harmonie" sprak de gewezen voorzit ter, de heer H. Jongman. Deze eindig de zijn betoog met de woorden: „Uw vereniging is nooit bang geweest om op tijd de bakens te verzetten. Wees ook in de toekomst niet bang, indien het nodig is dit te doen". De voorzitster van het dameskoor van Wilton-Fijen oord sprak de hoop uit, dat het in de toekomst weer mogelijk zal zijn geza menlijk concerten te geven. Nog vele andere sprekers voerden het woord, zoals de voorzitter van de har monie Dockyard en de heer De Kaper, het oudste lid van de jubileum-commis sie, die o.a. namens de vrouwen van de leden van Harmonie een geschenk aan bood. De heer Groenendaai overhandigde namens de Kon. Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen het eremetaal met oorkonde wegens het lidmaatschap van veertig jaar en langer aan de heren P. van Loopik en L. Reyntalder en wegens het lidmaatschap van vijfentwintig jaar en langer aan de heren L. Boer, G. van Kapel, H. P. Langstraat, G. Westerveld, P. Rissema en P. Scholte. Tenslotte sprak ir. B. Wilton in een geestige toespraak tot elk van de spre kers een woord van dank en een slotwoord. fhene: Aquarium- en Terrariumver. ■tropica", contactavond, 20, Duilsch-Engehch zeegevecht bij de Noord-Hinder. Londen, 2 Mei. De ad miraliteit meldt: Zaterdag heeft in de nabijheid van de Galloper en Noord- Hinder vuurschepen een reeks gevech ten plaats gehad. De Engelsche torpedo jager Recruit werd door een onderzeeër in den grond geboord, terwyl twee Duit- «che torpedobooten door een divisie van Engelsche torpedoboot jagers werden achterna gezet en na een kort gevecht in volle vaart tot zinken gebracht. (Het kanonvuur was in Rotterdam te horen.) De grenzen neer vrij. Op het Duitsclie consulaat te Maastricht worden sinds Donderdag tegen den middag weer pas sen voor België afgegeven, terwijl het grenskantoor dien dag weer met de ge- wone passen is geopend. Gisteren kon den de stoomtrams weer van en naar België rijden met volledige dienstrege- ling, zooals voor de sluiting der grenzen plaats vond. TIJDENS de jubileurnreceptie der harmonie Wilton-Fijenoord: ere voorzitter ir. B. Wilton en voorzitter J. Vos voor het vaandel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1