Fractieleiders blij dat burgemeester is benoemd Prot. Groep staat positief VAN DEN BRINK HOEDENNIEUWS „Bartimeus'' vraagt veler medewerking voor actie AGENDA Programma voor morgen HUNTER echt een lekkere Amerikaan Met dronken hoofd inbreker savontuur op Wethouder reikt boekjes uit ^rErzi«jettdiMu Explosie bij proef: jonggen gewond Gelukwens voor benoemde Geld voor bouw instituut mm J. C. Onink: goede kans op damtitél Eis: twaalf maanden Via schep gat van kolenkelder Notaris benoemd Scholieren in aula Sted. Museum bijeen Rijk van Ravens in „Punt Vier" Burgerlijke stand Tweede ronde gan schaaktitelstrijd JrUottmlnmnipr Ié rotterdammer herdenken (II) herdenken (III) INSTEMMING TUD mm „De Dillettantjes" gaven uitvoering Deelname Singelloop nog steeds mogelijk uit I9t! Pagina- 3 DINSDAG 4 MEI 1965 HERDENKEN (I) (Van een onzer redacteuren) QC HIED AM Na drie uur gistermiddag (toen op de ANP-telex het bericht der benoeming verscheen) ging er een zuciht van verlich ting door Schiedam. In één woord kan deze zucht worden samengevat: Eindelijk! Allerwegen is er vreugde dat de benoeming is gedaan. a lang wachten^ heeft het nieuwe kabinet zij o (beslissing genomen. Het is de man geworden, die in de laatste maanden gedoodverfd werd als de meest v,aarsdujnlijke, de iheer H, Roelfsema, thans nog lid van Ged. Staten van Groningen. (/oor een korte beschrijving van zijn levensloop zie men elders in dit blad.) 1 HERDENKEN (IV) Medewerkenden en dagelijks U proeft het bij elk trekje dit is pure, Amerikaanse tabak van opperbeste kwaliteit. Steek eens opL Hunter is een Koninklijk genoegen f in King Size formaat. r& y fM v»~£e Vandaag bi] v d. Brink Modteuze breton If* QC in grof stro IO 5? O Appelmoes gn?arn„aa mannen eigen stijl: KLEDING VAN F/tflDAAG herdenken we hen, die ■vielen in de stnjd om de vrijheid, die van ons allen, van u en van mij. ty,j ouderen weten het, wat het be tekent deze vrijheid te moeten missen, De jeugd weet het gelukkig niet. Daar om 'S het dikwijls zo moeilijk haar aan het verstand te brengen de diepere jut van de dag van vandaag, deze dodenherdenking. Dezer dagen spraken tee een gewezen verzetsman, die zelf in een concentratiekamp had gezeten. Hij is elke dag opnieuw dankbaar weer in vrijheid te kunnen leven, want hij dad de ellende van een onmenselijke terreur aan den lijve ondervonden. TIET is dikwijls zo moeilijk voor me H 0jn mijn kinderen aan het verstand te brengen het grote voorrechtdat ze genieten in vrijheid te mogen opgroeien i zonder angst om zonder enige rechts- f grond weggehaald, doodgemarteld of - doodgeschoten te worden, zei hij. Op elke Nederlander, die geen N.S.B.'er of collaborateur was, kon de S.D. im mers jacht maken als de jager op het vogelvrije wild. Boven het hoofdstuk van onze vaderlandse geschiedenis, dat handelt over de Tweede Wereldoorlog kan men gerust de titel schrijven: En het was nacht. Een helse nacht, waarin onnoembaar leed is geleden. TfERLUK gezegd is het ons onbegrij- n pelijk en we kunnen het gerust hier met nadruk neerschrijven, het irriteert ons, dat er altijd nog land- genoten worden gevonden, die de die pere zin van Dodenherdenking en Bevrijdingsfeest niet willen begrepen. Met een vaag gebaar van hun hand zouden ze het liefst beide historische herdenkingsdagen willen wegwuiven. Vat ze in openbare vraaggesprekken een dergelijke houding kunnen aan nemen, zonder dat ze bang behoeven i, te zijn op het matje geroepen te wor den, moest in feite hen toch wel iets zeggen. Ze danken immers de mogelijk- heid om vrijuit te spreken aan de vrij- f, held, met heldenmoed veroverd door hen, die we vandaag met dankbaar- heid en eerbied herdenken. Daarom I zullen voor allen, die van goeden wille zijn, 4 en 5 mei de grote herdenkings dagen van ons Volk blijven. SCHIEDAM ZEGT: EINDELIJK! Aangezien we nieuwsgierig waren naar de reacties der gemeenteraadsle den, hebben we gisteravond telefonisch kontakt opgenomen met de fraktielei- ders. Hoe zouden zij tegenover deze benoeming staan. Allereerst belden we de fraktieleider van Prot. Schiedam op, de heer S. Kuiper. Hij was natuurlijk blij, dat we dan toch eindelijk een burgemeester hebben. Van een familielid, dat m de provincie Groningen woont, had hij enige tijd geleden reeds vernomen, dat de heer Roelisema in het noorden van ons land bekend staat als iemand, die van aanpakken weet. Vooral als lid van Gedeputeerde Staten heeft hij de laatste tijd veel van zich doen spreken. De heer Kuiper vond het een verheugend feit, MEEN, dan maar liever een gedicht, Mdat men kan lezen op de huidige f oorlogstentoonstelling Getuigenisin het Stedelijk Museum: Vergeet het niet, hoe man en vrouw en kind, als schick- tig tui ld omsingeld en gejaagd, ge- marteld worden door een schrikbe- tutnd, hoe honger aan hurt leden heeft geknaagd, gelijk een wolf een weer loos lam verslindt (M. Kok). Deze dichter heeft het tenminste niet ver-, g eten.... SCHIEDAM De 13-jarige zoon van de familie Van der Ree, wonend in de De Meesterstaat 21 was maandagmiddag aan het experimenteren waardoor een explosie ontstond, die bij de jongeman enige ontvellingen en een blauw oog ten gevolge had. Er braken bovendien drie ruiten. De jongen is in het ziekenhuis geholpen, maar kon naderhand naar huis teruggaan. dat de nieuwe burgemeester lid van een kerkgenootschap is. Hij is lid van de kerkeraad van de Remonstrantse Ge meente. Wat deze benoeming betreft, concludeerde deze fraktieleider. Ik sta er positief tegenover. WE hadden ook nog een gesprek met de heer 3VÏ. Eykenaar, die behalve gemeenteraadslid voor Prat. Schiedam, tegenwoordig ook waarnemend voorzitter van de anti-revolutionaire partij is Deze sprak eveneens zijn voldoening erover uit, dat we eindelijk een burgemeester hebben. Het valt voor een waarnemend burgemeester ook niet mee, als het zo lang duurt, vond hij. Vele raadsstukken, die zijn blijven liggen, kunnen thans weer iter hand worden genomen. Als u alleen maar denkt aan de commissie ad hoe voor de funktionele en territoriale decentralisatie, een onderwerp, dat me bijzonder na aan het hazit ligt, aldus de heer Eykenaar, die overigens hetzelfde positieve geluid ten aanzien van de nieuwe burgemeester liet horen als zijn mede-fraktiegenoot, de heer Kuiper. (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM -Do loco-burge meester If, Sabel, en de ge* meente-secretaris mr NL J. Blok, hebben na het bekend worden van de benoeming van de heer H. Roelfsema te Groningen tot burge meester van Schiedam, reeds dinsdag, middag telefonisch contact met hem gehad. Het gemeentebestuur zond een telegram met een gelukwens. VANZELFSPREKEND waren we zeer nieuwsgierig, hoe de reactie zou zijn van de fraktievoorzitter van de Partij van de Arbeid, mr. H. B Engels man, partijgenoot van de nieuwe burger vader Kort en bondig, geen woord te veel, geen woord te weinig, was het antwoord: Ik begroet hem met instem ming. De fraktievoorzitter van de WD. drs. J. Houtman, toonde zich voldaan, dat Schiedam nu eens een burgemeester krijgt, die ot een andere partijgroepe- nng behoort dan de K.V P. We vonden het erg jammer, dat we de fraktievoorzitter van de K.V.PMr. jr. B. schuefer niet te spreken konden krijgen. Ettelijke malen belden we hem op, maar we kregen geen gehoor. Er bleken trouwens meer gemeenteraadsleden, be horend tot de KVP, op deze gedenk waardige avond niet thuis te zijn Tenslotte kregen we de heer P. J, Beekman, Kerkweg 38, Kethel aan de lijn, die eerlijk vertelde, dat zijn fraktie aanvankelijk had gehoopt op een r k - burgemeester, zodat deze benoeming uiteraard tegenviel. Hij veronderstelde evenwel, dat deze verandering iets te maken had me een eventuele benoeming van een K.V P.-voorzltter van de Rijn- mondraad. JjlT is Sehiedamse nieuwe burge- meester: de heer H. Roelfsema. SHOWROOMS: SCHIEDAM, Parkweg 201-205; VLAAÏDINGEN, Ged. Bieoloot 37 Tel. (010) 244500 CCHIEDAM Het aktl i y dam van de landeiij iecomité Sehie- lelijke aktie voor Bartimeus, Christelijk Instituut voor Blinden en Slechtzienden, bestaande uit de heren W. de Wolff, voorzitter, P. I Pïaisier. secretaris en mej. J. Tanis, pen- jg nlngmeesteresse, hield maandagavond in het CJ.V.-gebouw „Oase" aan de Lange I Haven 129 een persconferentie om de verschillende aktiviteiten van deze nobe- I Ie abtle toe te lichten. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Bartimeus Wil men nJ. een nieuw instituut bouwen 8 voor meervoudig gehandicapte kinderen. f Hiervoor doet men een beroep op de gehele Nederlandse bevolking om me' j milde hand te geven, j Het bestuur van Bartimeus heeft een i i prachtig terrein met een oppervlakte I van ongeveer twintig hectare te Doorn - I aangekocht. Het nieuwe projekt zal j vnftien a twintig miljoen gulden gaan kosten. Doch als men anderhalf miljoen gulden bij elkander kan brengen, ont- II vangt men van het Rijk subsidie. Dit is bti uitgangspunt van de grote aktie. jjdie eigenlijk eerst in september op een grote bijeenkomst te Amsterdam zal worden afgesloten. Ten einde deze aktie te doen slagen zet men haar on waarlijk grootse wijze op 1 Zo.ndag 9 mei kunnen bijv. de kijkers op de TV om 915 uur een documentaire over het Bartimeus-werk zien, die de r) C R.V. uitzendt. Door het gehele land heeft men plaatselijke aktie-komité's op- gericht. Het gaat er natuurlijk vooral om Wede werk (st)ers voor de huis-aan-huis- koilekte voor maandagavond 10 mei te «rngen. Men had gehoopt op vijfhonderd oehiedammers om op deze topavond van half acht tot half tien de stad te bewerken. Totnogtoe heeft men er honderd kun- ben noteren, met wie men in het oosten aer stad wil beginnen. Men kan zich evenwel nog opgeven aan het secretariaat vaa het aktie-komité, de heer P. Plaisier, «aardingerdijk 414, telefoon 266475 Men kan ook geld storten op de speciale girorekening no. 4444, ten name Vijftig jaar Bartimeus,Komité Zuid- «olland B, Schiedam. Het zijn niet alleen de leden van de "Miedamse CJV, die hun medewerking DE eerste Teactie over de benoeming van de nieuwe burgemeester van de heer B. E. Collé (comm.) waren de woorden: Nu, het wordt tijd, waarmee hij ongetwijfeld niet alleen de mening van de gehele gemeenteraad vertolkte, maar van de ganse burgenj Ik hoopt dat deze benoeming geheel Schiedam ten goede zal komen, was de samenvatting van zijn betoog. Ulusis Sacrum: Schied. Jeugdraad. Bevrijdmgsbal, 20 Dagblad „DE ROTTERDAMMER",' Sehiedamse redactie Lange Kerkstraat 28 tel. 263954 (b.gg. 115588, toestel 5, 'bgg. na 18 uur alleen voor redactionele aangelegenheden 195885 of 230037). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139a, tel. 152400. Klachten bezorging; Agentschap (adr. zie boven) dag. van 1830-19 30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G D. 269280 Apotheek: Gouka en Co., Groenelaan 127, tel. 268035. Exposities: Sted. Museum, Salon der Maassteden. Galerie Punt Vier, Buitenhavenweg, Rijk van Ravens (t m. 16 mei) SCHIEDAM Het programma voor 5 mei luidt, puntsgewijs, als volgt: Ster-vlaggenoptocht vanuit ver schillende plaatsen in de stad naar het parkeerterrein aan de Broersvest 9.3012.00 uur. Bevrijdingsklanken, carillonbe- speling 10.0011.00 uur Filmvoortselling voor bejaar den en gehandicapten m het P- assage-Theater 10.00 uur Vhegdemonstralies door Sehie damse Luchtvaartsehool op ter rein voor Technische School aan de Mgr. Nolenslaan 10 30 uur Tekenwedstrijd in de Mgr. Nolenslaan 14 00 uur 9 Jeugdmatinee op podium Plan tage 14.00 uur Sportdemonstratie op parkeer terrein aan de Broersvest 13.45 uur 9 Singelloop, start Burg. van Haarenlaan 15.00 uur 9 Grote ruiterdemonstraties v.m. sportterrein Boshoek, Julianalaan 1.600—18 00 uur Bromfiets-cross, Zandvlakte, Sterrebos 16 00 uu 9 Groot vuurwerk, Vlaardinger- dijk, Burg. van Haarenlaan 21.30 uur. ■£.J wf? 4* '"7v Wl St» l Amsterdam - Rotterdam - Den Haag Kalverstr.23 - K. Hoogatr.7 - Spuistr.42 (Van een medewerker) SCHIEDAM De vijfde ronde om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam is ook al weer achter de rug en de situatie is thans zo, dat veteraan J. C. Onink (52 jaar) de beste papieren heeft. Wint Onmk as. vrijdag zijn voorlaatste partij tegen R. W. de Vries, dan is hij damkampioen van Schiedam en is zijn laatste partij tegen J. de Wilde van ondergeschikt belang Die vijfde ronde is bij de Damclub Schiedam in etappes gespeeld, in ver band met de feestdagen. Niettemin kwa men uiteindelijk de volgende uitslagen uit de bus: W. C. Heuvelman—R. W. de Vries 11, J. C OnmkC. den Böer 2—0, B. -QuistH Mirck 0—2. De stand is nu: 1. J. C. Onink 48, 2. W. C. Heuvelman 56, 3 H. Mirck 5—6, 4. R. W. de Vries 4r-5, 5. J. de Wilde 43, 6. C. den Boer 42, 7. B Quist 4—0 Vrijdagavond wordt de voorlaatste ronde gespeeld Deze bestaat uit de volgende partijen: C. den BoerB. Quist, R W. de VriesJ. C. Onink, J. de Wilde—W C. Heuvelman. -j aan deze aktie verlenen. Er zijn bijv. ook leden bij van het Herv. Geref. Jeugd Verband, vele jongeren van de Geref. Jeugd Centrale en leden van de Her vormde Vrouwendienst. Zaterdagavond 8 mei 's avonds om 8 uur is er voor alle medewerkers een gezellige avond m het gebouw Irene. Het C J.V.-toneelgezelschap O.DG. voert dan een klucht in drie bedrijven op, getiteld: ,,'t Is maar een gave." Zij, die zich op deze avond als medewerk (st) er opgeven, mogen gratis deze toneelvoorstelling bij wonen. Men is reeds enige tijd bezig met de verkoop van langspeelplaten van het Bartimeus-koor, van iepeitjes en bon boekjes, wat bij elkander f 1320 heeft opgebracht, In het kader van de jubileumaktie houdt men op 15 mei een oudpapier- aktie, waarvoor men drie vrachtwagens wil inschakelen. Men beschikt hiervoor reeds over een dertigtal medewerkenden, onder wie de padvinders van de Burg. Van Haarengroep. Op zaterdag 22 mei gaat men tweedui zend blikken appelmoes, met een Barti- meus-speldje als gratis attraktie tegen een gulden per blik verkopen. De Coca cola-fabriek zorgt voor een geluidswagen, terwijl ook het Tamboers en_ Pijpers korps Harmonie zijn medewerking geeft De firma Nijman stelt een wagen voor het goede doel beschikbaar. Tenslotte Is er een 29 mei met medewer! grote dansavond op king van het dans- orkest „The Drifting Fellows" in het gebouw Irene. Met de Sehiedamse Mid denstands Centrale heeft het Aktie-Komi té een afspraak gemaakt om van mei tot en met september vijfhonderd kollekte- doosjes in Sehiedamse winkels te mogen plaatsen. SCHIEDAM De huidige trainer van PPSC, de heer Chris Smit. die oorspron kelijk deze vereniging als trainer zou verlaten, is op verzoek van de eerste elftal-spelers en het bestuur op zijn besluit terug gekomen. Hij zal nog één jaar de nieuwe zaterdag derde klasser onder zijn hoede nemen en hoopt uiteraard met PPSC "olgend jaar de tweede klas van de zaterdagcompetitie te bereiken. (Van onze rechtbankverslaggever) ROTTERDAM - Tegen de 22-jarige elektromonteur J. V-d. S. - en de 23- jarige los werkman P. "G.jr-- beiden uit Schiedam, eiste de officier van justi tie, mr. P. A. H, Bosch, tijdens de rechtszitting vanmorgen een gevange nisstraf van twaalf maanden met aftrek van voorarrest. De dagvaarding vermeldde een ge slaagde inbraak bij een meubelfabriek in Schiedam (buit 125) en een DQging tot inbraak bij een destilleerderij, «veneens in Schiedam. Tijdens de zitting bleek, dat de man nen elkaar hadden ontmoet in een cafe in Schiedam. Naar mate het bierverbruik steeg raakten de jongens er vaster van overtuigd, dat zij iets aan hun financiële situatie moesten doen. De avond werd dan ook afgerond met een inbraak in de meubelfabriek. Over moedig geworden door het succes pro beerden de jongens het veertien dagen later nog eens m de destilleerderij. Zij waren die avond zo aangeschoten, dat zij via het schepgat van de kolenkelder het gebouw in wilden. Toen zij hiervan de onmogelijkheid inzagen, probeerden zij het via een raam. Halverwege gaven zij hun pogingen meer op, omdat een van de jongens zijn voet had gewond. De drank .speelt een grote rol in hup leven, vermeldde het reclasseringsrapport, hoe wel geen misdadigerstypen, zijn beiden toch losgeslagen figuren. Uitspraak 18 mei. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De uitvoering, die de Sehiedamse Toneel Vereniging j)e Dille- tantjes" zaterdagmiddag in gebouw Chr, Socialo. Belangen de jeugd heeft aange boden, is een groot succes geworden. Toen de secretaris, de heer J. B. H. Beining, om twee uur de bijeenkomst opende, was de zaal tot de laatste plaats bezet en moesten vele kinderen, worden teleurgesteld. Wat de jeugdige spelers voor het voetlicht brachten, was alleraardigst: Jan Klaassen en Katrein vertoonden enkele van hun grote avonturen, waarbij de buurvrouw, de heks en de politie-agent niet ontbraken. Ook professor Mirandi kwam nog ten tonele met zijn sprekende oop. Enkele andere stukjes vulden het programma aan. Nico van Beers zong ter afwisseling met begeleiding van zijn gitaar vrolijke liedjes Het succes van deze feestmiddag was niet het minst te danken aan de perfetote voorbereiding door de regisseuse, me vrouw R. Dettmeyer-Kamp. Alle kinde ren kregen nog een traktatie. Dat nog zo vele kinderen moesten wor den teleurgesteld, was niet nodig ge weest, als de Vereniging Nationale Feest en Gedenkdagen de Sehiedamse Jeugd Toneel Vereniging „De Dilletantjes" een kleine vergoeding had toegekend in de te maken onkosten. Dan had dit feestprogramma als wa genspel op een vijftal verschillende Sehiedamse pleinen op Bevrijdingsdag kunnen worden opgevoerd. DEN HAAG Bij koninklijk besluit is benoemd tot notaris binnen het arrondis sement Rotterdam, ter standplaats Schie dam C. F. J. van der Valk te Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Op een samenkomst van leerlingen van de scholen voor gewoon en buitengewoon lager onderwijs reikte vanmorgen om 10 uur in de aula van het stedelijk museum te Schiedam, loco-burge meester de heer H. Sabel, op symboli sche wijze aan 6 kinderen het boekje „Volk in verdrukking en verzet" uit. De heer Sabel schetste op uitvoerige wijze de historische ontwikkeling van de gebeurtenissen vanaf de eerste wereldoorlog en vooral gedurende we reldoorlog twee. Aan de plechtigheid ging vooraf de vertoning van de film „Het leger van gehouwen steen" van Theo van Haren Noman die handelde over beeldhouw kunst geïnspireerd door de oorlog. Wethouder W Schooneveld en de ge meente-inspecteur van onderwijs, de heer C. A. Kamp, waren op deze bijeenkomst aanwezig. De overige kin deren ontvangen het boekje op school. SCHIEDAM De Sehiedamse beel dende kunstenaar Rajk van Ravens ex poseert tot en met 16 mei in Galerie Punt Vier aan de Buitenhavenweg met een aantal opmerkelijke kunstzinnige schilderijen en gouaches. Drs. P. W. van Milaan opende vrijdagavond deze ten toonstelling in aanwezigheid van een talrijk publiek, dat het zaaltje tot de laatste plaats bezette. Er werd op "deze openingsavond reeds vrij veel verkocht. Rijk van Ravens is niet alleen zeer bereisd, hij demonstreerde met zijn oeuvre reeds op «en negental eenmans exposities, nl. Mission rieerlandaise, Rou- aan '58, Stedelijk Museum Schiedam '52, Gallen Kaare Berntsen, Oslo '63, Bergen Kunstforening, Bergen '64, Casmo 17 de enoro, ciudadela '64, Tromsó '58, '60, '63, '64, '65. Hij exposeerde bovendien op acht groepsten toonstellin gen: kuns th andel Liemeur, Den Haag '61. Admiralgade 20, Kopenhagen '61, Oslo Kunstforening, Os lo '61, Galleri Jansen "62, Kopenhagen, Oslo Kunstforening, Oslo '61, Galeri Sa Taula, Menorca '64, Museo de hellas artes, Mahon '63 en op de 7e en 8e Salon de Mayo, Barcelona '83/'64. Binnenkort neemt hij deel aan het In ternational Artists Seminar, een soort studieverblijf, aan de Fairleigh Dickin son University. SCHIEDAM In de maand aprsl zijn de volgende leerlingen van sportschool Bishoff voor hun judo-examen geslaagd. Jeugdjudo gele slip: Eric Engelkes, Jos Kamps. Ron Komfeld. Jan v Nome, Willem- Jan Nooteboom. Denis Verheul, Rob Ver heul, Karei v. Wijngaarden: gele band: Henk de Rode, Joop Troost. Marlou Ver- speek; oranje slop: Johan Hofmans, Rob. v. d. Werf; oranje band: Peter Heye. Judo. ge- Ie bnad- mej. J. Kuypers en de heren J. Banen, J. Dekker. J, Veldhoven; oranje SCHIEDAM Geboren: Petronelïa M. d.v. J. H. Kerkhof en A. M. van der Meer; Margarelha M. d.v. J. H. Kerkhof en A. hl. van der Meer; Annemarie S. d,v. A. J. Begemann en J. M. Beek; Arendje d,v. G. J. van den Bosch en N. Oosterman: Werner J. z. v.W. J. J. Brunlng en A. A. Rommerskir- chen; Lilian A. M, d. v. H. G. Maas en I. M. E. Francois Overleden: J C. Bomsma, 70 jr. echtg. V. Rozendal. (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor de Singelloop, die de C.S.F.S. in samenwerking met de Rotterdamse atletiekvereniging „Tenaco" woensdag organiseert, is nog steeds in schrijving mogelijk. Zoals gemeld, zal de Singelloop over een afstand van ongeveer 1500 meter gaan en is deelname mogelijk voor scholieren (niet-aüeten) van 13-15 jaar (achter jagermeester) en van 16-18 jaar. Verder kunnen atleten meedoen A en B 16-18 jaar en senioren van 19 jaar at Inschrijving is mogelijk bij het V.V.V.- bureau, maar ook aan de start, die om 15 uur woensdag ,bij de Prof. dr. J. H. Gurmingschooi ingang Piersonstraat nabij de Borg. v. J larenlaan is. Men word. wel -verzocht ongeveer een uur vóór de start zich'op-te geven, zodat sbijtijds de diverse* groepen ingedeeld kunnen worden. Ischnjfgeld is ƒ0.50 en de route zal gaan van de Burg. v. Kaarmaan (kant spoorlijn) af, Plein 1940- 1945, 's-Gravelandseweg, Proveniershuis, Broersvest, parkeerterrein, waar op dat moment sportdemonstraties worden ge houden. (Van een. medewerker) iPe tweede ronde om het persoonlijk schaakkampioenschap van Schie- aSS a maandagavond bij de schaakvereni ging "-'Chiedam ,m de kantine van Wllion 8eün van beide spelers aan ™eren dacht Dat was bijv. het geval Stnhul Pari*) -bi de hoofdklasse tussen J. Sta Mie en, C, Vrijland, die toch wel on remise Ml uitdraaien. Ook de partij tussen C, Landsbergen en H. den Uyl vreS eI\. hoewel de kansen voor winst H Piilfv rge? Wer wel het grootst zijn. H. Planken voerde een positionele strijd met h-, hohftia en toen hij eenmaal de plank missloeg, kwam hij een toren achter te staan. Voor de geroutineerde Reitsma was het toen een koud kunstje om Planken te verslaan. J. v. Baarle versloeg J. Huizer op regelmatige wijze, terwijl c. K. Harmanny door enkele foutjes zijn partij tegen A Noordegraaf verloor. K deze De uitslagen van lulden tweede ronde FORTEX KORTE HOOGSTRAAT 11a TEL. 6151 - VLAARDINGEN Hoofdklasse: H. Planken-L. Keitsma 0-1; £.aX_J!aa£Ie~I?- Hu!zer f—0; A. Noordel w j nhrmanny 1—0; C. Landsber- gen—H. den ZJyl a fébr.: J iSfnbifr r* Holzken tJ® kI^se: S Koster-J. c! ftli.T? N- V tï re venbroek—F. Maas d~Tr f de Bran—J. de Bruyn 1—0; F. v. d. Heuvel—H. Bogers 10; C. Troost—J v Grootveld 0—if. 2e klasse: A. A. v. Et ten—J* Lnenêr. A- ScheeleJ. v'. Loerien 0—1; C. v. Tol-J. P. v. Leusden 0—-1, D. v. Loenen—J. v. d. Velden. 10* A •n?hnrl~t1' rW' Boele ]~°- 3e klasse: P. v! ^'w?,r,oy °-J; F- Pauw-W. Visser ptTjf'j?- tValtman—J. v. Katwijk 1—0; H. Panis—C. v .Noordennen 01: J. A. Koud- ijzer—Z. Noomen ua- I DINSDAG 4 MEI 1915. Algemeene toestand(Fragmenten uit dagelijks overzicht over de Europese oorlog). Het voorjaar brengt, gelijk steeds is aangekondigd, op schier alle oorlogsfronten nieuwe verlevendiging van den strijd. Het initiatief gaat uit van Duitschland en Oostenrijk. In Vlaanderen ten Noord-Oosten van Ype- reu vallen de Duitschers op het West front met succes aan. Ze maken bij hun aanvallen gebruik van vergiftige gassen. Die krijgen das een ruime toepassing en in groote verscheidenheid en vorm worden ze blijkbaar naar bet vijandelijk front gezonden. Op het Zuid-Oostelijk oorlogstoneel ■zijn de troepen der verbonden Duit schers en Oostenrijkers door het gebeele Russische front in West-Galicië van de nabijheid der Hongaarsche grens tot de Dunajec en de Weichsel op verschillen de plaatsen heengebroken, en hebben zij het overal ingedrukt. Ook hij Mitau, bij Riga, in Noord-West Rusland hebben de Duitschers groote overwinningen be haald. Er zou veel oorlogsbuit zijn ge maakt. In Berlijn was alles met vlaggen ge tooid. Van alle kerktorens werden de klokken geluid en de scholen werden gesloten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1