AAN^DE'SCHIE Bevrijdingsdag overal feestelijk gevierd Veel hij vuurwerk Gevallenen herdacht bij monument en in kerk Kethel werd winnaar bij kinderspelen EAU DE COLOGNES Sportdemonstraties en Singelloop geslaagd ASCÖ SMAnfa, ^|UYCK$ DOUW MEE AAN EEN THUIS EN EEN I0EK0MST VOOR HEN Kinderen tekenden naar hartelust mensen mmmp m Kethel vierde Bevrijdingsdag Loting tussen Oost en Kethel Deelname 67 atleten bij pijn Pro j ektiekoker versplinterde: man gewond etteek Bartiineus 10 - 15 mei Christelijk Instituut voor blinden, slethtiienden_en meervoudig gehandicapten te Zeist GIRO 31454 pE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 6 MEI 1965 Energieke vriend Ieder mens is wel eens niet-zo- fit-als-anders-Maar gelukkig is er King die, als een energieke vriend, u er prompt weer boven op helpt. N atuurzuivere King: het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking Min Concert pus VERSTAND? NIEUWE CLUB? ONDERDAK (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bevrijdingsdag begon om acht uur 's morgens mei acht saluutschoten op zes plaatsen m de stad; oost, west, zuid, Nieuw- land, Kethcl en Nieuwland-oost RUITERS Plant recht zetten: auto tegen maat 'miMi •%yf Judo de beste medicijn 20 tabletten 95 cent. i HSU31Ü0ÖH SnVSS3iIHJ 4 HOORT ERBIJ Geslaagde Fanfare voor bejaarden -uit- GfcÉK al is (iet maar een düizendste van wat zien U waard is ot meldt aan als conlribüant (minimum bijdrage f 2,50) OUW \m mill noh H|pIIw in stieten lijlis voor outgo onderden van deze meerv°lldi9 gehandicapten. Bl|ND en zwakzinnig BLiNb en epileptisch BllSlb en spastisch BLIND en andere afwijkingen- - t.n.v. Bartimeus (steunfonds) rEN we op Bevrijdingsdag om drie uur 's middags op het plein voor het Stedelijk Museum een verslagje utilden maken van het concert, dat de accordeon-vereniging ,JK.D.O." row geven, troffen we een groepje diep teleurgestelde mensen. We spi":en onder meer met uoorztiter H. Gutte- hng, het bestuui slid J. H, Blomsteel, het ere-hd P. Blomsteel, een bekend man uit fiet Schtedamse ueiemgtngs leren, hij is o a. tweede voorzitter tan de Vegla Personeelsvereniging, en ie dingeiU, de heer P, fan Hussel. Gaan jullie nog niet spelen?, vroegen we een beetje verwonderd, want ons horloge wees al ver over dneen aan. We mogen niet van de directeur van het museum heeft de suppoost ons t gezegd, klonk het mistroostig als uit een mond. IJST ERGSTE vinden we hel voor 'T* de twintig kinderen, die er bij jfzijn. Ze hadden zich van deze middag' ^20 veel voorgesteld, zet de heer P.' wBlomsteelTevergeefs probeerde mem ftelefonisch contact te krijgen met de Satrecteur. Het concert ging niet door. 'Daar lagen de instrumenten, onge bruikt op het plem. Het was juist deze frnddag druk op de Hoogstraat, die itnog niets van zijn oude aantrekkings- jkracht op hel grote publiek verloren |schijnt te hebben. Vrolijk wapperden 'de vaantjes, \c!ie aan deze typisch fSchiedatnse winkelstraat een kleur- •rtjk aspect geuen. Ook de tentoonstel- ding „Getuigenis" had grote belang stelling Een unieke gelegenheid voor een topgewekt accordeon-concert ging op ?tdeze feestmiddag verloren. Het mm- jtner strmd zwp.rt-cp-xoit in het ..pro gramma. Twee maanden geleden was ^du concert at „gepland". Hel is voor i<mij onbegrijpelijk, zuchtte de heerJ. IïH Blomsteel, lid van de sectie muziek H'an de S.G. Bij onderzoek anderzijds bleek het (bestuur van de Ver. Nat. Feest- en Gedenkdagen geen enkele blaam te treffen. Natuurlijk zal deze vervelen de zaak terdege onderzocht worden, li hier misschien sprake van een schromelijk misverstand? VRIJGT Schiedam een bromfiets- club? Het ziet ernaar uit, dat we fdeze kant uitgaan. Na afloop vr.n de gestaagde bromfietscross op de Zand- Ivlakte, waar een aantal uiteraard jeugdige bromfietsers zich heerlijk kon uitleven met knallende uitlaten, waarbij zijzelf en hun ijzeren rossen flink onder de modder kwamen te zitten, begrijpelijk door de hevige regenval van de laatste dagen. We hebben even gepleisterd in het Pavil joen Van Houwehngen om de uitsla gen te vernemen. Daar bleek, dat de heren C. Henrion Verpoorten, van het St. Joris Doele Clubhuiswerk, Breur van de „Rennersclub Schiedam" en Damme, van de rijwiel- en bromfiets- handel Favoriet, een club voor jonge bromfietsers zullen pogen op te rich tten. Woensdag 12 mei houdt men tn een nader op te geven zaal een Ifeestavondwaade prijzen van deze f bromfiets-cross zullen worden uitge reikt. Misschien lost men dan wel het officiële startschot voor de nieuwe club. WIE KAN een sociëteit van jongeren onderdak verlenen? Bij onze be roepsmatige zwerftochten door feest vierend Schiedam kwrmen we op Bevrijdingsdag m het overvolle Musis Sacrum terecht, waar we het bestuur ''■ven „De Groene Fles", de heren K. fhetstra, voorzitter, Mart van Wal- Siim, secretaris, en B. Notenboom, penningmeester, tegen het lijf hepen. 'Ze vertelden wat we al wisten, dat de sociëteit De Groene Fles in mac It uit het veilige nest van het CJV-gebauw OASE aan de Lange Haven was Gevlogen. De sociëteit bezit veertig kden, de helft dames, de helft heren, die aan de sociëteitsgedachte een nieuwe vormgeving willen peren Ze zeken een lokaliteit. SCHIEDAM Een vrachtauto waar aan de bestuurder, R. H. H, uit Schie- nam, bij het linksafslaan niet voldoende doorgang verleende, kwam woensdag op jw kruising Kethelstraat/Zijlstraat m botsing met een bromfiets bestuurd door J G uit Waddinxveen Na eert ster-vlaggenoptocht en een filmvoorstelling in het Passage Theater voor bejaarden en invaliden, met verto ning van Bert Haanstras film „Fanfare", afgewisseld door het bejaardenkoor „Het Urpheus Sefectute-Koorhield de Schiedamse^ Luchlvaartschool Icarus" om halt elf op het terrein \oor de Technische School aan de Mgr Nolens- laan i hegdemonstraties met twintig vliegtuigen Inmiddels het 'ussen tien en elf uur de stadsbeiaardier Cor Don BevrijdjngskUvi- ken van zijn canlion omver de stad klinken De teken.wedstrijd om twee uur in de Mgr. Nolenslaan door 285 kinderen ondei leiding van mejuffrouw N Bootsman, werd een groot succes. De schoolkinderen van de klassen I tot IV konden hier hun creatieve begaafdheid botvieren: op het dr. Wibautsplem tekenden 50 kinderen van de klassen V en VI van de lagere scholen. De leidmg van het Clubhuis St Joris Doele en van Jeugdhaven-Nieuwland hadden om vier uur op de Zandvlakte xn het Sterrebos een bromfiets-cross geor ganiseerd met handicap rondrit, vaardig heid. hindernis en snelheid van hande len Eveneens om vier uur begonnen op het vroegere sportterrein „Boshoek" aan de Julianalaan de grote ruiterdemonstraties, door de bekende „Maasrulters" uit Maas land, met fraaie dressuurnummers en een vrolijk stoelendans-nummer. Een bijzonder geslaagd evenement was ongetwijfeld het grote Bevrijdingsbal, 's avonds om acht uur in Musis Sacrum, met het optreden van het Radio- en TV- orkest o 1 v Frans Wanders m de grote zaal. De Rocking Fouts in de bovenzaal en het Tno Karambow! m de kle.ne foyer Bovendien verleenden de drum band van Gusto en de boeren-blaaskapel van St Ambrosius hun medewerking. Ongeveer 700 jonge mensen namen deel aan dit grandioze bal. Met het oog op de komende interna tionale jeugduitwisseling, liepen er een Londense bobby en een charmant i-/V /.i-.'-ie (Van een medewerker) SCHIEDAM Natuurlijk zorgde ook Kethel voor een daverend programma op Bevrijdingsdag, hoewel ook op Konin ginnedag er al vele aktiviteiten waren en 1, 2 en 3 juli een kermis op het terrein van de Koekoekslaan gehouden zal wor den. Verder op 3 juli om 23 uur een vuurwerk. Maar op Bevrijdingsdag waren zo'n 400 jongens en meisjes van de volgende Ketihelse scholen op het kerkplein, om daar een aubade o.l.v. St. Radbaud te brengen: Burg. Verveenschool, St. Marti- nussöhool, St. Jacobusschool, de heer P. J. Beekman trad als dirigent op en begonnen werd met het Wilhelmus, waarvan twee coupletten werden gezon gen. Daarna weerklonk het „Alle man van Neerlands stam", „O schitterende kleuren van Nederlands vlag". „Wij leven vrij- wij leven blij" en ,,'t Is plicht dat iedere jongen" Natuurlijk was ook dr. P. v. d. Kuy bij deze aubade van de schooljeugd aanwe zig, ondanks de lichte regen, die juist om negen uur begon te vallen. Na de aubade zouden de kinderen naar het schoolplein gaan voor een kinder voorstelling, maar omdat het weer daar voor minder gunstig werd, kreeg men de grote zaal van „De Rank". Daar werd een leuk kinderprogramma gebracht van goochelen, jongleren, erz. De heer J. Vlugman had de leiding. Er was veel waardering voor het optreden van het poppentheater van Carla Flink. Enkele uren later kreeg Ammo-voorzit- ter C. L. de Groot uit handen van de heer J. v. d. Griend de fraaie wisselbe ker, omdat de Ketihelse kinderen de eerste prijs hadden gewonnen bij de finales van de kinderspelen. De mars, die voor Animo in het programmaboekje gepland was, ging niet door. want deze was reeds op Koninginnedag gehouden en berustte op een misverstand. 9 VI.AARDINGEN Afschriften van de geldige kandidatenlijsten voor de op 2 juni te hemden verkiezing van de leden van. de raad van Rijnmond liggen voor leder ter inzage in het stadhuis Beijers meisje rond m werkelijkheid uvee jeugdige stadgenoten De direk- teur van de Schiedamse Gemeenschap, de heer P van den Boom. de nieuwe WV-direkteur de heer Tenwolde en vier leden van het Eurobal-comite woonden deze dansavond bij Tot slot van de Bevrijdingsdag was er 's avonds om kwart voor negen een gerdijk - Burg. Van Haarenlaan De stukken hadden boven wonder niets van de vele regenbuien geleden en gingen dan ook met veel lawaai de lucht in. Van tevoren hadden de muziekvereni gingen Harpe Davids en O.B K. afwisse lend pittige marsen op het terrein langs de Vlaardingerdijk gespeeld en had een groep springers uit Overschie een de monstratie trampoline-springen gegeven Ondanks het weinige aanlokkelijke weer leek ons de belangstelling voor het vuurwerk niet veel minder dan andere king bij te wonen, jaren. Het hield op met regenen, even voordat de eerste vuurpijlen gierend de lucht ingingen. SCHIEDAM Zelden was er «p de vierde mei een triestere a\ ond dan ditmaal bij de twintigste herdenking der gevallenen. Meestal is het wel kil, maar overigens tamelijk zonnig weer. Maar nu joegen onheispellende gra-u we wolkenmassa's boven de hoofden der mensen, die in een vrij groot aantal waren gekomen om dit vierde lustrum der jaarlijkse dodenherden- Op diverse plaatsen in de stad werden tekenwedstrijden voor kin deren gehouden. (Van een medewerker) SCHIEDAM De ster-vlaggenop- tocht is ook een groot succes gewor den tijdens de morgenuren van be vrijdingsdag. Niet alleen knapte het aanvankelijk slechte weer nog aan zienlijk op, maar bovendien bestond er veel belangstelling voor deze op tocht, waarin vanuit alle wijken van de stad de muziekkorpsen kwamen opduiken, om gezamenlijk naar het grote parkeerterrein aan de Broers- vest te gaan. Daar hadden de gemeentelijke instan ties al voor de opstelling vdti de materui- len gezorgd en non-stop werd het pro gramma voor de kinderspelen afgewerkt. De kinderen, die oo Koninginnedag het sterkst voor de dag kwamen, konden nu elkaar bekampen, om te zien wie uitein delijk als hoofdwinnaars tevoorschijn zouden komen en binnenkort een busreis krijgen aangeboden Grote spanning heetste ei en de vele aanmoedigingen waren niet van de lucht. Toen de spelen beëindigd waren, bleek, dat de wijk Schiedam-Oost en kethel met ieder 14 winnows lb' sterkst voor de dag waren gekomen. Daarna volgde West met S, Zuid met 7 en Nieuwland met 8 winnaars. Er moest dus geloot worden tussen Oost en Kethel en een glunderende heer C. L. de Groot van Kethel kreeg de beker als eerste prijs, omdat Kethel de loting had gewonnen. Kethel zal de wisselbeker volgend jaar weer mogen verdedigen Het blokjes-rapen, zaklopen. de auio- ped-race, kruiwagenrace, het hmdernis- lopen en boegsprietlopén ging er bij de aanwezigen best in en dit evenement mag volledig geslaagd genoemd worden. SCHIEDAM Mevrouw G J. Gdie dinsdagmorgen in haar personenauto op de Mgr. FJoelslaan reed, had een plant op de voorbank van haar auto staan Deze cjreigde qm te vallen Bij een poging deze recjlt te zetten, reed zij Irontaal tegen een lichtmast aan. die daardoor ontzet werd De auto werd beschadigd. Des te opmerkelijker was het, dat de aanwezigen spontaner dan ooit de twee coupletten van het Wilhelmus zongen. Ook leek het ons, dat de jeugd beter m de stoet was vertegenwoordigd dan in vorige jaren Nadat om zes uur overal de vlaggen halfstok waren gehesen, begon om zeven uur de opstelling van de stoet. Twintig minuten later zette deze stoet zich in beweging, op weg naar het monument aan de Gerrit Verboon- straat, waar om half acht de vaandel dragers zich opstelden Inmiddels luid den de klokken in de stad van twintig minuten over zeven tot vijf minuten over half acht voor de eerste maal. Vanaf half acht speelde de kapel van Het Leger des Heils gewijde muziek. Om kwart voor acht arriveerde de stoet bij het monument. De kapel van het Leger des Heils nam vervolgens de treurmarsmuziek over, totdat het geheel was opgesteld. Voor de tweede maal beierden de klokken over de stad, terwijl om tien minuten voor acht loko- burgemeester H. Sabel namens het ge meentebestuur en vervolgens familiele den van de gevallenen zich opstelden. Na afloop spoedden velen zich naar de Grote kerk. waar de afdeling Schiedam van de Ned. Ver. van Ex-Politieke Gevangenen uit de bezettingstijd (N.V.E.P.G.) en Voormalige Verzet Ne derland (V.V.N.) een. herdenkingsdienst hadden georganiseerd. De kerk was tot de laatste plaats bezet. Aanwezig waren onder meer de heer SabeL wethouder W, van Schooneveld, commissaris van politie, de heer K. Rijpma, de eerste en tweede voorzitter van de Ver. Nationale Feest- en Gedenk dagen, de heren J vd. Griend en G Rosman en de man die voor het verzet in Schiedam zoveel heeft gedaan, de heer P. W. Mak. commandant van het 6e bataljon binnenlandse strijdkrachten S.G. Ook woonden vele predikanten en r.k.-geestelijken deze herdenkingsbij eenkomst bij. Het Orpheus Tienerkoor olv. Leo Smit zong de spiritual „Nobody knows, the trouble I have seen", „O Neder land, lat op uw zaak" uit Valerius' Gedenkklank en het stemmingvolle Dona nobis pacem" (Geef ons vrede) In zijn herdenkingsrede zei pater C, A Kuhlmann op. onder meer: „Aan de vooravond van de Bevrijdingsdag staan we een ogenblik stil bij de oorlog van '40- '45. Volgens het Rijksinstituut voor Oor logsdocumentatie zijn er in de laatste oorlog 265 000 landgenoten omgekomen". Hij beantwoordde de vraag, waarom al deze mensen hebben gevochten en hun bloed en leven hebben gegeven, waarbij hij de laatste woorden citeerde van dappere verzetsmensen vlak vóór het ogenblik, dat ze voor het vuurpeloton hun leven lieten „Burgers_ van Schiedam, deze helden, die we nimmer mogen vergeten, ver wachten van ons, dat hun worsteling om da vrijheid na twintig jaar niet tever geefs is geweest", zo besloot pater Kuhl mann zijn rede Alle koren aangesloten bij de sektie zang van de S G ruim driehonderd mensen, met muzikale medewerking van de Harmonie Wilton-Fijenoord olv de dirigent J Th. Jansen, en als solisten Co van Balsvoort, sopraan en Henk Krom hout, bariton, voerden vervolgens de 'herdenkingseantate van L Giphart (tekst), met muziek van Joh. Pala uit. In een herdenkingsrede zei ds. W. A Krijger (geref) onder meer: „Enerzijds is het nodig, dat we vergeten. Tot de dood toe zullen zij, die de oorlog aan de lijve hebben ondervonden, zich dit alles blijven herinneren. Ze zullen zich evenwel niet op een voetstuk plaatsen, want ze weten, hoe in die tijd de angst hen dikwijls aangreep, maar altijd kwant hun plichtsgevoel weer boven. We zijn vanavond hier om te geden ken. We zouden morgen geen feest kunnen vieren, als we vanavond de doden niet hadden herdacht". Tot slot werd staande het Wilhelmus gezongen. A 3 - V v. S' A y/. g," "W- c. SM, h ?W4 jK.-sy&a»' >75^55 SCHIEDAM In de nacht van dins-_ dag op woensdag ,werd de heer H. B, ui Vlaardmgen op-de Burgemeester-Knap- pertlaan ter hoogte van het Sportfond- senbad aangesproken door twee mannen, die kennelijk onder invloed van sterke drank verkeerden. (Van een medewerker) SCHIEDAM Vanuit de diverse wijken van de stad marcheerden kort na de middagpauze honderden jon gens, meisjes en muzikanten in de richting van het grote parkeerterrein aan de Broersvest, waar algemene sportdemonstraties werden gehouden. Reeds om kwart over één vertrok Excelsior vanuit de Ant. Muysstraat, enkele minuten later gevolgd door Har monie, dat vanaf het Dr. Wibautplein met THOR en ODO op stap ging. Ook in de andere wijken van de stad was dat het geval en om kwart voor twee stonden de plaatselijke gymnastiekvere nigingen keurig voor de toestellen, die door de gemeentelijke instanties intussen op hot plein waren gebracht. Het prettige was, dat men niet vereni ging voor vereniging de programmapun ten liet afwerken, maar dat tegelijkertijd diverse programma-onderdelen werden afgewerkt. De verenigingen DOK, THOR, Excel sior, ODO, Juliana, Polyanta en Arma hebhen demonstraties gegeven in: brug- tumen met ongelijke leggers, boogbrug, lange mat-sprmgen en paardspringen. d. Meer tweede. Bij de junioren won H. Keus (Fortuna) en kwam L. Molenaar als tweede binnen. Bij de 13-15-jange scholieren kwam Piet v. d. Hoek (Gr. v. Pnnsterer-lyceum) als eerste over de eindstreep en Joop Study (Lyd. Lyceum) werd tweede. Ten slotte werd G. Busutti (St Joz.) winnaar bij de 16-18-jangen en J. Bijl werd tweede. De heer F." E. Koelman reikte de prijzen uit, waarbij hij erop wees, dat in het najaar een cross door Tenaco georganiseerd zal worden. Met grote interesse volgden honderden toeschouwers deze demonstraties, die af gewisseld werden met een basketbalwed- strijd door „Juventus" en een microkorf- balwedstrijd, waaraan ODI en „Schie dam" meewerkten. Volksdansen werden door de gymnastiekvereniging „Arma" uitgevoerd. Ook de judodemonstratie van de sportschool Bishoff gmg er best in, al maakten de matten een rommelige indruk, toen twaalf jongens elkaar tegelijk (twee tegen twee) bekampten. Successievelijk marcheerde het ene na het andere muziekkorps met de deel nemers weer af, waarbij DOK zelfs nog storing bezorgde bij het jeugdma- tmee, dat m de Plantage werd ge bracht. Om tien over vier arriveerden de eerste deelnemers van de door de CSFS en Tenaco georganiseerde Singelloop, waaraan 67 hardlopers deelnamen, ver deeld over scholieren en leden van atletiekverenigingen. Bij de senioren werd H. Smit (Fortuna) winnaar (hij kreeg tevens de door ons dagblad be schikbaar gestelde wisselpnjs) en P. v. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het afschieten van vreugdeschoten, woensdagmorgen, raakte' de heer J. Ivl. Baron int de Hellevoet-' straat gewond doordat de koker waarin het projektiel las verpakt, gelijktijdig met het projektiel uit de grond kwam en versplinterde. De beer- Baron kreeg.een, Vond aan het bovenbeen, die in hei ziekenhuis behandeld^ en gehecht werd,; waarna de man naar huis kon gaan. L. SCHIEDAM De bromfietser J. Kr-. verleende woensdag op de kruising Bur- gemeester Honnerlage Grethelaan/Parkr weg geen voorrang aan een van rechts komende auto, bestuurd door E. A. L. uit Rotterdam. Beide voertuigenwerden zwaar beschadigd- De automobilist werd gewond door;;"- glasscherven in het gezicht, terwijl de bromfietser een bloeduitstorting aan rijn rechter knie opliep. De G.G.D. behandel de beiden ter plaatse. FRITESSAUS (Van een medewerker) SCHIEDAM. De filmvoorstelling voor bejaarden en gehandicapten m het Passage Theater trok een volle zaal, die door directeur Jansen gratis beschikbaar was gesteld. De heer Jansen werd hiervoor door de leider van deze bijeen komst, de heer J. Ooykaas, met bloemen gehuldigd, evenals de dirigente van het vooraf optredende bejaardenkoor van Orpheus, mevrouw C. C. Kock-Willas en de pianiste. Het Senectutekoor zong drie liederen, die met een ovationeel applaus werden gewaardeerd. Geen wonder dat dit koor onlangs op het AVRO-songfestival een eerste prijs behaalde. Het koor bestaat pas drie maanden en telt in totaal ongeveer 4000 levensjaren. De voor zitter (81 jaar) deed een beroep op de vele aanwezige bejaarden om ook toe te treden. De heer Ooykaas bedankte alle mede werkers zoals de leden van het Rode Kruis, de CAB en alle anderen, die belangeloos hun tijd afstonden om deze bejaarden en gehandicapten een vrolijke morgen te bezorgen. Tijdens de pauze kregen de dames een reep chocolade aangeboden en de heren een sigaar. De hoofdschotel werd gevormd door de vertoning van de film Fanfare". De organisatoren hadden voor dit program ma op deze feestelijke dagen geen betere film uit kunnen kiezen Er is hartelijk gelachen on de ruziezoekende fanfare en een luid applaus weerklonk om tien over twaalf, toen deze geslaagde voorstelling afgelopen was. DONDERDAG 6 MEI 1915 Gehuwde onderwijzeressen. In de ver gadering van den Gemeenteraad van Amsterdam werd het voorstel van de Raadsleden Matthyeen, Loopnyt, De Miranda, Polak en Pothuis (allen soc.- dem.) om Bnrg. en 'Wethouders uit te noodigen ook gehuwde onderwijzeressen op de lijst van bij voorkeur benoembaren te plaatsen, aangenomen met 25 tegen 15 stemmen. Ongeluk aan de Bierbrouwerij de „Oranjeboom". Omtrent de ontploffing in de kelders van de Oranjeboomhier- brouwerij vernemen wij nog, dat drie 1 mensehen hel leven verloren. Om half twaalf had deze ontploffing van een ammomaklclding plaats. "Op dat oogen- blik waren er 16 personen werkzaam. Al deze menschen waren min of meer bevangen door de verstikkende dampen, die zij ingeademd hadden. De brand weer spoot met 17 stralen massa's water in de kelders om de ammoniakdampen op te lossen. De ammoniak diende om de kelders af te koelen. Bij bet 'naar binnen brengen van vaten brak een schalm van een ketting. Een der vaten viel tegen den muur waar de ammoniak- leiding langs liep. Doordat een der buizen in bevroren toestand was, knapte deze toen af en kreeg de ammoniak ge legenheid te ontsnappen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1