BOUW MEE AAN EEN THUIS EN EEN TOEKOMST VOOR HEN GROOT RECREATIEPLAN VOOR DEEL OUDE MAAS Kosten ruim f 10 miljoen 'i Ook Saturne in Seheveningen STEDEN BESLAAN OVER 35 JAAR DRIEMAAL ZOVEEL GROND Moordaanslag uit wraak tegen Nederlanders Officier: man niet in land toelaten Omroepen en Tele vizier voor de Hoge Raad Zes jaar voor stiletto-steek issc Drie flessen bier per mijl op Snellius GS: tarieven water Voorne-Putten moesten omhoog Zwemmenkamperenliggen, spelen... Hoge Veld nog dit jaar in aanleg Indo-Nederlander verbitterd Prins stapte op bruidspaar toe AANRANDERS IN ARREST Zaai- en pootverlof voor militairen? Kinderen bieden Prins opbrengst van actie „Dierenkind'' aan Prijswinnaars puzzel DE ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG 8 MEI Ï965 GEEF, ai is het maar een duïzehdste.van wat zien U waard is of meidt U aan ais contribuant (minimum bijdrage f 2,50} BOUW MEE aan een nieuw te stichten huis voor enige honderden van deze meervoudig gehandicapten. BLIND en zwakzinnig BLIND en epileptisch BLIND en spastisch BLIND en andere afwijkingen---, GIRO 31454 Actieweek lartimeus 10 - 15 mei Christelijk Instituut voer blinden, slechtziendeiuen meervoudig gehandicapten te Zeist TRICOT Geen strand IDEËNCENTRALE BEGRIP Doe het zelf UTRECHT Een onvoorwaar delijke terbeschikkingstelling van de regering eiste de officier van justitie bij de Utrechtse rechtbank gisteren tegen de 33-jarige fa brieksarbeider C. J. van N. uit Amersfoort wegens poging tot moord. De man een Indische Neder lander - had op de avond van de 25ste juni van het vorig jaar in de Amersfoortse Breestraat een man die hem volkomen onbekend was met een dolkmes neergesto ken. Hij had hem met opzet in de hartstreek geraakt, opdat de man snel zou sterven. HALF MILJOEN HERKOMST WRAAK NIET TOELATEN VLOT DOOR EUROPA MET) AUTOKAARTEM1 'WESENGIBS EQBBPA WE6EN8IDS EN KAART VA» EURORf (»oor hst uitstippelen van mr nis) AUTOKAARTEH VAN VEIE IAHDER (met een schat san informaties: f 1,25) NIEUWSTE WEGWIJZER VOOR PARUS (en veer de prachtige omgeving: f tfiS) SPECIALE KAART VAN NEDERLAHII (mei tal van toeristische Sips: T 0,90) Vele honderden Esso dealers heb-j ben ai deze kaarten in voorraad. %kXlJJJUlL Overal In West-Eunpa ziet U fit «mUno. Symbool van Esso serrics! Speciaal roer toeristen, MET ESSO BEHT 11 0ETEB UIT! '&mjp tn.v. Bartimeus (steunfonds) Zeist i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gedeputeerde Staten jg provincie Zuid-Holland hebben in I antwoord op vragen van de heer S. firoenendijk (comm.) over de verhoging de dnnkwatertarieven op Voorne- Putten en Rozenburg meegedeeld, dat de ïoornaamste gronden voor de verhoging inn gelegen in de stijging van de lonen en matenaalprijzen sinds 1953, het stich- «tinzsjaar ran de waterleiding, en een verhoging van de prijs, waartegen de eemeente Rotterdam het water engros levert aan de grens van het gebied Volgens mededeling van het streek- fthap drinkwatervoorziening Voorne-Put ten en Rozenburg heeft de minister van economische zaken tegen de tariefsver- linsine seen bezwaar gemaakt, waarna hijdeze goedkeurde. Gedeputeerde Staten verwachten van de verhoging geen schadelijke uitwerking op de volksgezondheid in het algemeen en op de produktie in dat gebied in het bijzonder, zulks naar aanleiding van ervaringen op dit gebied elders in Zuid- Holland. Op het totale gezinsbudget zijn de uitgaven voor drinkwater van geringe betekenis. De drinkwatervoorziening op Voorne- Putten en Rozenburg wordt, aldus GS, gesubsidieerd door het rijk, de provincie en de gemeenten m de streek. Bij informatie is gebleken, dat op een extra- oibïidie voor deze streek van het rijk, dat de grootste subsidie betaalt, niet mag worden gerekend. Mogelijkheden tot ver laging van de exploitatiekosten zijn in onderzoek. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ruim tien mil- Peru gekamd j Voor meisjes I ea jongens DEN HAAG „Vandaag houdt de officier aan justitie niet van spelen, morgen niet van spruitjes. Voor ons is Saturne" een legaal spel. Het zou naar mijn gevoel onrechtvaardig zijn, slj in societeitsverband in Schevenin- gm „Saturne" niet mag worden ge speeld, D't zei gisteren mevrouw Sophia Goldberg-Koekoek uit Nijmegen, pen- ningmeesteresse van de Stichting tot ontwikkeling en ontspanning „Pays Bas'. Zij voegde er aan toe: „Als de officier het in beslag neemt, zal hij joen gulden zal zijn gemoeid met de uitvoering van het volgen de werkplan van het recreatie schap Oude Maas. Het project, dat in vier jaar kan worden gerea liseerd, is gekregen op het gebied der gemeente Rhoon, tussen het Deltaziekenhuis en het voorma, lige veer Goidschalxoord. In dit gebied, dat de Johannapolder. de Rhoonse wallen en de Nieuwe polder omvat, zullen een jachthaven en een zwembad komen, een terrein voor padvinders, een kampeerterrein, een kinderboerderij, parkeerterreinen, lig- en speelweiden, het geheel uiter aard gevat in forse beplantingsstro ken. Het in te richten areaal langgerekt en meet langs de oever ongeveer vier kilometer. De opper vlakte is 125 hectare. Van de Johannapolder is het oostelijk deel opgespoten, evenals de zuidelijke helft van het westelijk deel. De Rhoonse wallen, van de Oude Maas gescheiden door het natuurreservaat Klein-Profijt. z,jn een griendenreservaat dat met zal worden opgespoten. Gezien de ligging van het gebied op korte afstand van Rotterdam wordt een aanzienlijke recreatiedruk verwacht, die zich in de eerste plaats op de Johanna polder zal richten. Daar komen dan ook de voornaamste voorzieningen. De Rhoonse wallen zijn voor rustige recrea tie, terwijl de Nieuwepolder weer wat meer drukte kan hebben. Fietsers kun nen van een pad. dat de provincie aanlegt, profiteren. Het overige verkeer dient van de bestaande wegen gebruik te maken. De jachthaven komt in de plaats van de bestaande Rhoonse haven en er zullen v. geveer 150 boten ligplaats kunnen vinden. Het zwembad met accommodatie, het kampeerterrein, en het padvinders- terrein komen in de Johannapolder Vervuiling van de rivier en gevaar door toenemende scheepvaart hebben ex- toe geleid dat geen zandstrand zal worden aangelegd. Van een andere mogelijkheid!, een meertje met zandstranden, is eveneens afgezien, mede gelet op verontreinigings- factoren en de te grote oppervlakte die deze voorziening zou eisen. Het zwembad zal een betonnen bodemafsluiting krijgen en een filterinstallatie. 'Met de oplossin gen zijn de belangen van Rhoon en Poortugaal ook gediend, waar men reeds lang ijvert voor een goede zwemgelegen- heid. Men kan er op jaarlijks 135.000 zich ook aan de spelregels moeten houden en de spullen terug moeten geven". De Stichting heeft het voor malige hotel American gehuurd voor het houden van het Saturae-spel. De grote man achter de onderneming is de echtgenoot van de penningmeeste- resse, de 41-jarige Hessel Goldberg. Mevrouw Goldberg vindt, dat de offi cier precies moet weten wat Pays Bas wik Studenten, militairen, ambtena ren in overheidsdienst en personen jorgtr dan 21 jaar zullen niet mogen SDSlcn. De gezelligheid moet de bo ventoon voeren, aldus mevrouw Gold berg-Koekoek. DEN HAAG In ons land zal de eerstkomende 35 jaren een iirbanisatieproces plaats hebben, dat naar verwachting zal meebren gen, dat twee- a driemaal zoveel gronden als thans nodig zullen zijn voor stedelijk en half-s'tedelijk gebruik, met inbegrip der ver- keersvoorzieningen. Dit iseen van de conclusies van de Weiding over gemeentelijke aspecten van de ruimtelijke ordening die de burgemeester van Eindhoven en ond- tnmister van wederopbouw en volks huisvesting, ir. H. B. J. Witte, zal "ouden op het congres van de vereni- fjng van Nederlandse gemeenten, dat t» mei, aansluitend aan de algemene vergadering, in Assen wordt gehou den. ,Jr- Witte stelt voorts: De overheid zal jv' Proces vanuit duidelijke uitgangspun- 'en moeten ordenen zowel in materiële ,j formele zin. Een duidelijke coördma «5- ?p rijksniveau zal nodig zijn ten S?' ,van al de activiteiten der ver tiende departementen, die een ruim- ™Jke invloed hebben. Het rijk zal eneens ideëencentrale dienen te zijn, t in nauw overleg met de representan- Bn van het maatschappelijk leven. nritf ?rov»ncies zullen voor de ont- 'ükelingen op haar grondgebied i /.«teens ideëencentrale dienen te i "in en bij haar taakvervulling de voorrang dienen te geven aan coördl- L natie en overleg boven het vaststellen van streekplannen en het geven van aanwijzingen. Perfectionisme is in strijd met de geboden dynamiek. Daarom moet ernstig gewaakt worden tegen detaillistische be moeiingen van rijk en provincie en van de inspecteurs voor de ruimtelijke orde ning en dient ook de jurisprudentie geen afbreuk te doen aan een grote beweeg lijkheid in het planologisch beleid der gemeenten. Gewaakt moet ook worden tegen een overwoekering van de ruimte lijke ontwikkeling door deskundigheid. De aanwijzingen zullen er niet toe mogen leiden, dat het programmatisch karakter van nationale facerplannen en streekplannen te niet zoü worden gedaan. Het zou ten zeerste te betreuren zijn indien de minister op grond van politie ke overwegingen genoopt zou worden in allerlei ondergeschikte zaken aanwijzin gen te geven, en indien de inspecteurs te vlug geneigd zullen zijn door het uitlok ken van aanwijzingen en het instellen van beroep, de verantwoordelijkheid voor dit soort zaken naar hogere instan ties te verschuiven. De gemeenten zullen in «en open relatie moeten staan tot rijk, provincie en inspecteur. Zij zullen hegrip moeten hebben voor hogere belangen. Zij zullen met name ook op dit punt duidelijke instructies dienen te geven aan hun eigen planologen. De gemeenten zullen zoveel mogelijk dienen samen te werken op basis van de wet. In meerdere gevallen zal deze samenwerking echter niet voldoende zijn, om aan de zich voordoende regionale problemen het hoofd te bieden, daar zal dan een v.erdergaande bestuurlijke inte- bczoekers rekenen. Een wateroppervlakte van 1900 a 2800 mZ zal nodig zijn, kleuterbad Inbegrepen. De zweznaccommodatie zal bestaan uit een diep bad van 18 x 25 m, een halfdiep bad van 800 m2, een ondiep bad van 675 m2 en een kleuterbad van ongeveer 150 m2, 60 wisselcabines, twee groepskleedkamers, garderobe, douches en toiletten en een zonnewei van 10.000 a 13.000 m2. Het dagelijks bestuur draagt als archi/ect voor de heer S. Sprecher, die meer van deze baden heeft ontworpen. In de Johannapolder kunnen wellicht de zeeverkenners een terrein krijgen, er komt misschien een kinderboerderij. In de nieuwe jachthaven zal waarschijnlijk accommodatie voor „doe het zeivers" worden gemaakt. Het kampeerterrein wordt voorlopig zeer eenvoudig. Te zijner tijd kan misschien in de Nieuwe polder een goed geoutilleerd terrein worden gemaakt. De Rhoonse wallen zullen zo veel mogelijk in de bestaande toestand wor den gehandhaafd. In de Nieuwe polder komen lig- en speelweiden met beplan ting en daar is ruimte voor twee parkeerterreinen. Voetpaden en brug getjes zullen worden aangelegd. Rijkssubsidies in dit grote project worden aangevraagd. Dit jaar nog kun nen in de Johannapolder voorbereidende werkzaamheden worden verricht, waarna voltooiing in de beide volgende jaren geschiedt. De Rhoonse wallen kunnen 1968 gereed zijn, in dat laatste jaar misschien ook de Nietiwepoider. ROTTERDAM Waarschijnlijk nog dit jaar beginnen de werkzaamheden voor het derde deelplan van het recrea tieplan Oude Maas. Het heeft betrekking op een opgespoten oeverstrook van onge veer zeventien ha, gelegen op grondge bied van Rhoon. ten oosten van de veerdam van het voormalige veer naar Goidschalxoord. De kosten worden geschat op 400.000 De aanleg van een tweede parkeerterrein zal een extra uitgave van 100 000 vergen B. en W. vragen de gemeenteraad het deelplan, Hoge Veld genaamd, goed te keuren. Het Hoge Veld zal geschikt zijn voor grote aantallen bezoekers. Het voorziet m de aanleg van bosschages, lig- en speel weiden, een vluchthaventje en een aan loophaventje voor jachten en motorboten. Kamperen is er verboden: het opzetten van dagtenten is wel toegestaan. Het rijk zal waarschijnlijk -de helft van de kosten voor zijn rekening nemen Het saldo van de exploitatielasten zal later over de in het Recreatieschap Oude Maas deelnemende gemeenten worden omge slagen. Het aandeel van Rotterdam be draagt hierin 65 procent. De duur van de werkzaamheden wordt op twee jaar geschat. DEN HAAG Hef Tweede Kamer lid de heer Tj. Walburg (a.r.) heeft de 'minister van defensie schriftelijk gevraagd, of dienstplichtigen, die in de landbouw werkzaam waren, dit jaar zaai- er. pootverlof kunnen krijgen. Door de abnormaal grote regenval is met name in de akkerbouwgebieden een grote achterstand ontstaan. Door de natheid moet het zaaien en poten nu weer met de hand geschieden, terwijl arbeidskrachten zeer schaars zijn, aldus de heer Walburg. Voor de rechtbank verklaarde, Van N., dat hij zijn slachtoffer alleen maar wat schrik had willen aanjagen door hem te steken. Hij had em niet willen vermoorden Prins Bernhard was een onver wachte bruiloftsgast by het hu welijk van Joop Korenbritsde reserve-keeper van NAC en mejuffrouw E, Beekwilder. In het stadhuis van Breda woonde de Prins het congres van de nationale raad van het voorma lig verzet bij cn op weg daar heen ontmoette hy het bruids paar, dat de trouwzaal verliet. BREDA Prins Bernhard heeft gis termiddag de 22-jarige Joop Kore- breits, reserve-keeper bij NAC en de 18-jarige mej. Bep Beekwilder de ver rassing van hun leven bezorgd. De prins was eregast op het landelijk congres van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet, dat gisteren en vandaag in Breda wordt gehouden. In de hal van het Bredase stadhuis sagen de prins en de andere genodigden het pas getrouwde pahr. Onmiddellijk liep de prins naar het paar toe en wenste hen geluk. Stralend nam het paar de felicitaties in ont vangst. Voorzitter J. Borghouts van de Na tionaal Federatieve Raad overhandig de de prins aan het slot van de och tendzitting van gisteren een exemplaar van het pas verschenen „Ik neem het niet", 's Middags maakte een groot deel van de rongressisten een rond gang door Breda. De afdelingsbesturen woonden een werkvergadering bij, waar onder meer werd gesproken over de actie „Geestelijke Weerbaarheid". Meegedeeld werd, dat reeds 110.000 kinderen „De Overval" hebben gezien. In Rotterdam, waar de film thans draait, is het aantal schoolkinderen de 23.000 reeds gepasseerd. gratie, b.v. in «en bovengemeentelijk district onontbeerlijk zijn. De gemeenten zullen centraal, middels de vereniging van Nederlandse gemeen ten. hun invloed moeten aanwenden, om in de raad voor de ruimtelijke ordening het geluid, de ervaring en de deskundig heid in te brengen van hen, die in de eerste linies van de uitvoering van de ruimtelijke ordening staan. De gemeenten zullen nauw contact moeten onderhouden met het bedrijfsle ven en daarbij zorgvuldig ideèen, prog noses en verlangens moeten aftasten. Aan de ruimtelijke waarde der ge meenten zal in het financiële beleid van het rijk een daarmede in overeenstem ming zijnd effect moeten worden toege kend. DEN HAAG Het reeds enige jaren durende geding tussen de Nederlandse omroepverenigingen en het door hen opgerichte Cen traal Bureau enerzijds en Televi- zier N.V. anderzijds over de publi- katie van een kort overzicht van de Nederlandse radioprogramma's in het weekblad Televizier is gis teren voortgezet met pleidooien voor de Hoge Raad der Nederlan den. Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom uit Den Haag zei namens de omroepver enigingen in zijn pleidooi, dat is vastgesteld, dat er auteursrecht op de programma's geldt. Aangetoond is, aldus het pleidooi, dat Televizier gebruik maakt van in het Frans gestelde „buitenlandprogramma's" van'de Nederlandse radio, opgesteld door het Centraal Bureau, ten behoe ve van buitenlandse bladen. Fouten in de programma's in Televizier duiden erop, dat de gegevens uit het Frans werden vertaald. Mr. Maris uit Den Haag zei in zijn pleidooi voor Televizier, dat volgens hem een oplaag van 500.000 heeft, dat ieder zich abonneert op een program mablad van een van de organisaties SOESTD1JK Tien kinderen zul len zaterdagmorgen 15 mei op paleis Soestdijk aan prins Bernhard, presi dent van het Wereld Natuurfonds, de opbrengst van de actie „Dierenkind" aanbieden. Deze actie heeft tot doel in Kenya een dlerenziekenhuis te stich ten. De actie is volgens de organisato ren een groot succes geworden. Hoe veel bijeen is gebracht, wilde men niet zeggen. en daardoor tevens lid wordt. Deze toestand willen zij bereiken door middel van het auteursrecht. Volgens hem hebben de omroepver enigingen als opschriftstellers van de binnenlandse voorprogramma's geen auteursrecht op de buitenland-pro gramma's, waarvan het Centraal Bu reau de opschriftsteller is, ook al is de zakelijke inhoud van beide geschrif ten gelijk. Over de herkomst van door Televi zier gebruikte gegevens merkte mr. Maris nog op, dat aanvankelijk twee en later alle buitenlandse bladen buitenlandprogramma's werden ont houden om het onrechimatig doorge ven van de inlichtingen te voorko men. Volgens hem is Televizier thans buitenlandse bladen programma's gaan verstrekken. maar willen „verlammen". Direct na zijn arrestatie (op de avond van de aanslag) had hij echter verklaard weï degelijk het plan te hebben gehad iemand te doden. Deze verklaring had hij later herhaald bij de rechter-commissaris. Uit brieven die in zijn kosthuis waren gevonden, bleek dat Van N. het niet eens was met zijn positie in de Nederlandse samenle ving. Hij was in *60 in ons land gearriveerd, na in Indonesië te zijn opgegroeid. Hij had daar tegen de Neder landers gevochten en was later naar Nieuw-Guinea gegaan om daar zoals hij zei - als spion te infiltreren. Vandaar was hij naar Nederland ver trokken omdat hij ruzie met zijn vrouw had. De man slaagde er niet in zich aan de Nederlandse samenleving aan te passen. Hij liep voortdurend met messen rond en schreef brieven (die hij op zijn kamer bewaarde), waarin hij verward zijn hart luchtte. Hij verklaarde daarin onder andere de oorlog aan alle homofielen. Hij werd enige keren in psychiatrische klinieken opgenomen, vorig jaar gaf hij te kennen naar Indonesië terug te wil len. Hij reisde naar Den Haag om een visum te vragen, toen hij ontdekte dat dit n'Vt zo eenvoudig ging, was hij dermate teleurgesteld, dat hij bij zijn terugkomst in Amersfoort het plan opvatte uit wraak tegen de Nederlandse maatschappij iemand te doden. Op een briefje dat hij in de schede van het dolkmes had verstopt, had hij geschreven: „De homo's moe ten vermoord worden". Toen hij dezelfde avond in de Breestraat een man tegen kwam die hem groette, dacht hij „dat is er een" en stootte toe. Hoewel zijn slachtoffer in de buurt van het hart werd getroffen, herstelde de man wonder wel. Mr. P. X. v. Boscam Abbing zei In zijn requisitoir, dat dit geval een schoolvoorbeeld was van iemand, die nooit in ons land had behoren toege laten te "worden- De officier van justitie nam de conclusie van psychia ter prof. J. Kloek over, die stelde dat Van N. niet toerekeningsvatbaar is. Hij vroeg daarom ontslag van: rechts vervolging en ter beschikkingstelling van de regering. ERICA De politie in Emmea heeft twee gehuwde mannen uit Emmea van 24 en 26 jaar gearresteerd onder verden king van aanranding, en voorgeleid bij de officier van justitie in Assen. Zij werden aangehouden, dank zij het signa lement, dat de slachtoffers hebben ver strekt en ook door de verwondingen, die een van hen opliep, toen de aangerande vrouw hem m het gezicht trapte. Beide mannen vergrepen zich woens dagavond om half tien eerst aan een 13- jarig meisje uit Emmen. Het meisje was per fiets op weg naar huis. De beide mannen, die enkele glazen bier hadden gedronken, dwongen haar mee te gaan naar enkele zandhopen. Op haar hulpge roep kwam een echtpaar toegesneld, waarop de beide mannen de vlucht namen. Nog geen half uur later, vergreep een van hen, de 24-jarige, zich in de Em mermeer aan een 45-jarige vrouw. Deze verweerde zich krachtig en wist de aanrander zo te verwonden, dat hij op de vlucht sloeg. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 1 mei zijn: G. Kievit, Meidoornstraat 12 te Stellendam ƒ5: mevrouw J. C. Buïzer, Goudsbloemstraat 185 te Papendrecht ƒ2.50, C. de Kok. Merelstraat 32, te Krimpen aan den IJssel ƒ2,50. JUTPHAAS Bij een botsing tussen twee auto's gisteravond op de weg tussen Jutphaas en Vreeswijk is één persoon om het leven gekomen en zijn vier anderen ernstig gewond. Het ongeluk ontstond, toen de bestuurder van een bestelwagen in een flauwe bocht de macht over het stuur verloor en dwars op de weg voor een andere bestelwagen k.. i te staan. Bij de botsing kwam om het leven de heer C. H. Hogerdijk (56) uit Vianen. ZUTPHEN De Zutphetóe rechtbank heeft de twintigjarige kernmaker G. v.d. V. uit Apeldoorn veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met aftrek, omdat hij in september van het vorig jaar zijn schoonvader G. Dmius in Deventer dode lijk verwondde met een stiletto. De officier van justitie had acht jaar gevangenisstraf met aftrek geëist. De dodelijke steekpartij ontstond, nadat de heer Dinius zijn dochter te hulp kwam, die door G. v.d. V. van de fiets was gesleurd toen zij van haar werk kwam. Het meisje was een gedwongen huwelijk met G.v.d. V. aangegaan, maar ging terug naar haar ouderlijk huis nadat v.d. V. haar en de baby schandelijk had mishan deld. Tot op de fatale dag kern zij door. haar ouders buiten zijn toereik worde» gehouden. Haar vader moest zijn tussen komst met de dood bekopen. ff EUROPA EÜR0PA nu NORFOLK Virginiavolstrekt noodzakelijk zijn bemanning met veel Het bierverbruik was voor hun stro- genoegen aan het pro- aan boord van het Ne- mingsmetmgen. gram meewerkt. In feite derlandse oceanografi- Als de bemanning de is de „Snellius" bezig sche schip „Snellius" is flessen heeft leegge- met de uitvoering van drie flessen per mijl dronkenworden ze, ge- een omvangrijker pro- (1,6 km). vuld met 230 gram zand gram van oceanogra- De bezoekers dachten en gestencilde instruc- fisch onderzoek dan dat dat de kapitein hen ties voor de vinder, waarvoor de bierflessen voor de gek hield, toen overboord gegooid. De worden gebruikt. Het hij sprak over het instructies luiden: schip maakt een reis wetenschappelijke bier- van 40.000 zeemijlen om drinken" aan boord van Stuur dit papier als 't oceanografisch onder zijn schip, maar de ka- u belieft op naar het zoek te doen van Hali- pitein-lmtenant ter zee Koninklijk Nederlands fax in Nova Scotia tot F. Brabander van de Meteorologisch Instituut Lissabon in Portugal en Koninklijke Marine zei- te De Bilt, Nederland", van Neiv York tot Ier- de, dat het bierdrinjten Brabander zei&e, dat land en Spanje. SUISSE SV1ZZERA I IRELAND 1H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1