sema bij installatie echt een lekkere Amerikaan „Voor Schiedam nieuwe Schiedamse waterscouts hielden jaarmarkt Spuiten materiaal sporthal Wij hebben weer een rgemeester Binnenkort start bestuur speldjesaktie Woning voor burgemeester LOKO-BERGEMEESTER H. SABEL: .VERKOPEN Voor versteviging kasmiddelen NCGOV hield haar jaurvergadering Rolbrug ontzet bij aanvaring St. Annazusterstraat J)E ROTTERDAMMER MAANDAG 17 MEI 1965 Pagina 3 Bouw Tenslotte verzoek ik u plaats te nemen in de thans nog lege stoel van de voorzitter om vandaaruit uw werkzaamheden aan te vangen, tot heil en zegen van onze goede stad Schiedam." (Van een onzer verslaggevers) gCHIEDAM Dezer dagen is de N.V, Kraijema aan de Jan van Riebeeckweg begonnen met het staalstralen en spuiten van het materiaal voor de Sporthal, dat er hoog opgetast op het terrein ligt en dat er na afloop van de behan deling ongetwijfeld als nieuw zal uitzien. mnrgen en dagelijks (Van een onzer verslagge vers) SCHIEDAM Burgemeester Roelfsema heeft een huis! Het is voor hem en zijn gezin te hopen, dat hij het zo spoedig trekken,zodat hij niet langer na een vermoeiende dagtaak in een hotel te Rotterdam zal behoe ven te logeren. Zoals men weet, heeft Schie dam in feite geen enkele, hotel accommodatie, die in overeen stemming is met de status van een dynamische industriestad van ruim tachtigduizend inwoners. Schiedam beschikt bovendien niet over een ambtswoning voor haar burgemeester. In de huidi ge omstandigheden bleek het gewenst hierin te voorzien. De gelegenheid doet zich thans voor liet pand Burg. Kan- ppertlaan 140 aan te kopen. Na bezichtiging, heeft de heer Roelfsema verklaard deze wo ning, die vrij kan worden opge leverd, te willen, betrekken. De koopprijs van 95.000 (vrij op naam). Het komen b. en W. redelijk voor. Teneind edit pand in goede staat te brengen zal bovendien nog een bedrag van f 40.670 nodig zijn. Het college van B. en W. stelt de raad voor tot aankoop van dit pand over te gaan. over decentralisatie in het bestuur, over de noodzaak van saneringen, van moderne verkeersoplossingen, over een goed stede lijk woonklimaat en over zuivering van water en lucht. Indien echter de middelen worden onthouden om de hiermee verbandhou dende taken te vervullen, dan wordt elke poging in die richting in. de kiem gesmoord. Het vraagstuk der gemeente lijke financiën is allesbehalve eenvou dig. O.p dit ogenblik worstelen de gemeen ten trouwens met twee moeilijkheden op het financiële front. De wet op de financiële verhouding tussen rijk, en gemeenten van 1960 is voor vele gemeenten een te eng keurslijf gebleken en de wet kapitaalsuitgaven publiekrechtelijke lichamen wan mei 1963 vertraagt de uitvoering van vele nood zakelijke wetten eveneens. Ten aanzien van de wet op de kapitaalsinvesteringen leeft algemeen sterk de wens om partikuliere- en overheidsinvesteringen zodanig te coördineren, dat de samenleving van beide soorten investering het hoogste profijt trekt". U proeft het bij eik trekje: dit is pure, Amerikaanse tabak van opperbeste kwaliteit. Steek eens op Hunter is een Koninklijk genoegen in King Size formaat. HET kwam hem voor, dat hier nog geen evenwicht is gevonden. In elk geval is het van groot gewicht, dat het probleem der gemeentelijke financiën opnieuw aan een ernstige studie wordt onderworpen. Burgemeester Roelfsema zag in zijn nieuwe werk een spiegelbeeld van dat van voorheen, waarbij hij herinnerde aan. het feit, dat hij enkele jaren lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen was en aan het Groningse streven naar een economiseh-industriële expansie, die het westen des lands reeds jaren kenmerkt. Hij hoopte eveneens op een goede samenwerking met alle mensen, kerken, instellingen en verenigingen, waarmee het gemeentebestuur in aanraking kan komen, in het bijzonder geldt dit ook voor de omliggende gemeenten. De heer Roelfsema meende, dat een burgemeester boven de partijen be hoort te staan en dat hij daarin des te beter kon slagen, nu ihij zelf lid van een partij was, waardoor de wereld der politieke ideeën hem niet vreemd was. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een wilde eend vloog zondag door een grote spiegelruit van de woning van de familie Baron aan de Lan van Spieringshoek. Het dier verloor bij deze ongelukkige manoeuvre het leven. De grodïjnen wer den met bloed besmeurd. nieuwe praktijk, waarbij de inhoud van het eeuwenoude begrip van eeuwen'oude zelfstandigheid een wezenlijke verande-; ring zal ondergaan. Wie een open oog heeft voor de zich. voltrekkende ontwikkeling, zal zeker dok kunnen erkennen, dat het verloren gaan van oude verhoudingen en het ten onder gaan van plaatselijke gemeen schappen een, offer kan betekenen-voor. hen, die de overgang aan den liive ervaren,; maar tevens zal bij hen het besef gewekt worden, dat de nieuwe mogelijkheden dit'offer op. ander gebied compenseren. Dit alles zal moeten groeien; de "werk wijze van het bestuur van Rijnmond en de inhoud van taaie en werkkring zullen tastend en zoekend, theoretisch en expe rimenteel, worden bepaald en dat zal takt, geduld en doorzicht vragen van. allen die daarbij (betrokken zijn." VOORTS wees de heer Sabel op de bouw van een nieuw ziekenhuis, van een hoofdburau van politie en van .de; nieuwe brandweerkazerne en pp de' sanering van de oude 'binnenstad. „Toch bunnen al deze bouwplannen en -werken het feit niet uitwissen, dat in Schiedam nog te weinig wordt gebouwd. Het bureau huisvesting telt de woning zoekenden niet bij bonderden, maar bij duizenden", zei hij. De dalende tendens van de gemiddelde leeftijd der gehuwden en de nog steeds voortschrijdende concentratie van de in dustrie in deze streken doet ondanks de aktiviteit van de woningbouwers de druk op de woningmarkt niet noemenswaardig verminderen." Hij meende dat het woningvraagstuk voorlopig slechts in regionaal verband kan worden opgelost. Schiedam beeft een toewijzing van 700 800 woningen per jaar, welk getal ongeveer overeen komt met het aantal gesloten huwelij ken per jaar. Door een daadwerkelijke sanefingspolitiek worden evenwel tien tallen woningen per jaar afgebroken, zodat het huisvestingsvraagstuk blijft nijpen. De heer Sabel besprak nog de samen werking met andere gemeenten op bet gebied van de openbare nutsbedrijven. Ons water en onze electriciteit betrek ken we van Rotterdam, terwijl de vraagstukken aangaande het gas in de Gewestelijke Gasvoorziening Zuid-Hol land worden besproken. De omschakeling naar het aardgas zal binnen niet te lange tijd ter hand worden genomen, zodat mevrouw Roelfsema het haar vertrouwde aardgas in haar woning zal kunnen ontvangen." De loko-burgemeester besloot na het in algemene lijnen uitstippelen van de bestuurstaak van de nieuwe burgemees ter: „Mag ik u thans aanbieden de tekenen uwer waardigheid, de voorzit tershamer in onze raadsvergaderingen en. de ambtsketen die u kenmerken als onze burgemeester." tlM neep. narint Krommenhoek, Rannenberg, Oudheus- den. Mackay, Speelmeyer. Huizer, Smit, Hazenbroek, Van Haaren. Zand bergen en Nieuwenhuis. Na de pauze draaiden er enkele films, speciaal ge- selekteerd voor deze categorie wegge bruikers. Men besprak met de jeugdige bezoe kers nog allerlei plannen voor de naaste toekomst, waarbij ze ongetwijfeld geïn teresseerd waaren, zoals een zelfde soort bromfiets-cross op Tweede Pinksterdag, eveneens op de Zandvlakte en dan nog een in de week van 19-26 juni. De Ronde van Schiedam van de R.C. „Schiedam" wordt 19 juni gehouden. Bovendien zal men proberen ergens over de spoorlijn een baan voor jeugdige bromfietsers te krijgen, waarop ze hun overtollige energie zullen kunnen venti leren. De heren Breur van R.C. „Schie dam en C. Henrion verpoorten van het Clflbhuis St. Joris Doele, gaan. eerst eens poolshoogte nemen in Apeldoorn, waar reeds iets dergelijks bestaat. De heren J. v. d, Griend en J. Ooijkaas, resp. voorzitter en penningmeester van de Stichting Viering Nationale Feest en. Gedenkdagen woonden deze bijeen komst bij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 132-ste vergadering van het distrikt Zuid-Holland van de N.C.G.O.V., tot voor kort 13 afdelingen tellend, thans 11. zaterdag in de grote zaal van het gebouw voor Chr. Sociale Belangen, die voor deze gelegenheid gezellig was ingericht, droeg een -geani meerd karakter. Er was vrij veel be langstelling. De vergadering Degon *s morgens om tien uur, waarbij de hervormde predi kant ds. C. v.d. Steen aan de hand van Efeze 4, vers 17-32 de morgenwijding hield. Vervolgens opende om half If d voorzitter, de heer C. J. IJsselstijn uit Gouda, de huishoudelijke vergadering, waarop de jaarverslagen aanleiding ga ven tot levendige besprekingen. Na de koffietafel, aangeboden door de afdeling Schiedam, werd na de pauze de vergadering hervat met een inleiding door mej. Zuster M. P. C. Haayer. te Rotterdam, sociaal werkster van de Stichting „De Reddingsboot", die op boeiende wijze verteide over haar ar beid. Aula Stedelijk Museum: Receptie Mgemeester, 20. bene: Aquarium- en terr.ver. „Aqua- inna", lezing, 20. Musis Sacrum: Schied. Gemeenschap, Boefch., Gem. Openbare en R.K. "Miofcheek, cabaret Pepijn, 20.15. De direkteur, de heer H. J. B. Kraijema, vertelde ons, dat wegens de drukte in zijn bedrijf hij die sporthal-materiaal er slechts tussen door kan nemen. De lopende orders, die hij krijgt, moe ten altijd in snel tempo worden uitge voerd en gaan natuurlijk voor. Het testuur van de Sporthal is overi gens de heer Kraijema bijzonder dank baar voor zijn medewerking, Direkteur Cor Bohners hoopt alleen, dat het te be werken materiaal op tijd gereed zal zijn. Het bestuur van do Sporthal zit niet stil met de ontplooiing van zijn activi teiten. Binnenkort begint men met een speldjesaktie, zoals men reeds eerder een „steentjes"-aktie heeft gelanceerd. (Van een onzer verslaggevers) I SCHIEDAM De sleepboot Volhar ding 7 (kapitein R. uit Rotterdam) wilde vrijdagmorgen om kwart voor twaalf een zolderschip door de gepende rolbrug in de Schie slepen. De bak bleek evenwel breder te zijn dan de doorgang en kwam daardoor knel te zitten, zodat de rolbrug dermate werd ontzet dat het wel veer tien dagen zal duren alvorens men er weer overheen kan. Men heeft derhalve op diverse plaatsen in de omgeving aanwijzingsborden ge plaatst, zoals in het Joppelaantje, aan de Kerkweg. Overschieseweg, Vlaardinger- weg. Strickledewg, ep Plein '40'45 en aan de Kerklaan in voormalig Kethel. ®?gblad „DE ROTTERDAMMER' o.i fi «llfc Kuil Ib tv IJ AirliTlt.lv f amse redactie Lange Kerkstraat 28 ta' ?o3854 (b'gg' 115583- toestel 5. b.g.g. 18 uur alleen voor redactionele SCHIEDAM De leden van DOK, die opgeroepen worden mee te doen aan het défilé van vanavond ter gelegenheid van de installatie van burgemeester H. Roelf- komen bij het -gymnastieklokal aan de Sint Annazusterstraat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1